ETCSL homepage
ETCSL home
Site map
The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature

  as sort by

in category or in comp. no(s).

Encode char. as:    Display:      / 
ETCSL homepage
ETCSLhelp
Display conventions

Result: 747 line(s)
c.0.1.1/Gl šul a2 ḫe2-la2
c.0.2.01/Gl a-na-am3 a22-ĝa2
c.0.2.02/Gl lugal-me-en3 am a2 pad3-da
c.0.2.13/Gl gud-dam a2 bar šu ĝal2?
c.0.2.13/Gl kur gal kur-ra a22 /gal?\
c.1.1.1/Tr/Gl šeš-ĝu10 a-na-zu a-ra-gig a2-ĝu10 ma-/gig\
c.1.1.2/Tr/Gl den-ki-ke4 a2-ni ba-ši-in-de6 ĝeštug2 i3-ni10-ni10-e
c.1.1.2/Tr/Gl nin9-ĝu10 a2 nam-ur-saĝ-ĝa2 […] DU
c.1.1.3/Tr/Gl gud a2 gur-ra-gin7 kisal-a mu-un-du7-du7
c.1.1.3/Tr/Gl [X X] X DAG.KISIM5×AB2 du3-a a2-bi na-sud-e
c.1.1.3/Tr/Gl [za-a]-da kur gal den-lil2-le a2 mu-un-da-an-aĝ2
c.1.1.3/Tr/Gl a2-bi ša-ma-an-sud-e gu2 ša-ma-an-mar-mar-e
c.1.1.3/Tr/Gl den-ki-me-en ma2 taraḫ abzu-ĝa2! a2 ša-ma-ni-ib-aĝ2-e
c.1.1.3/Tr/Gl taraḫ abzu-ka a2 ša-mu-un-aĝ2-e
c.1.1.3/Tr/Gl lugal den-lil2-le a2 šum2-[ma]
c.1.1.3/Tr/Gl id2/idigna\ gud du7-gin7 a2-na mu-na-/ab\-[…]
c.1.1.3/Tr/Gl a2 gab2-bu-na ki nam-mi-in-us2
c.1.1.3/Tr/Gl /EZEN×KUG? lu2? a2 maḫ\ dumu ezen sur12?-a
c.1.1.3/Tr/Gl a2 unken-na-ka e2 bi2-in-ĝar šu-luḫ-e si bi2-in-sa2
c.1.1.3/Tr/Gl piriĝ gal an-edin-na a2-/tuku gal? a2\ maḫ den-lil2-la2-kam
c.1.1.3/Tr/Gl2 za-gin3 a2-na ḫa-ba-an-la2
c.1.1.3/Tr/Gl a2-bi-/še3? ḫa\-ba-e-/re-a\-ed3
c.1.1.3/Tr/Gl a2 ur-saĝ-ba tug2 ḫe2-em-mi-dul
c.1.1.3/Tr/Gl tug2 a2 munus-a ḫe2-em-mi-mur10
c.1.2.2/Tr/Gl dsud3-e den-lil2-ra a2 nam-tur-ra-ta inim mu-na-ni-ib-gi4-gi4
c.1.2.2/Tr/Gl gu3 ba-an-de2 ud-ul a-ra-zu dnuska a2-ba mu-un-da-aĝ2-e
c.1.2.2/Tr/Gl kingal dnuska a22-ĝa2 den-lil2-la2 šu ba-an-ti-a-ta
c.1.2.2/Tr/Gl […]-ra a2 mu-da-an-aĝ2-/ta\
c.1.2.2/Tr/Gl a2 mu-da-aĝ2-e […] X gi4
c.1.2.2/Tr/Gl gud niga a2 gur-gur-ra /gu3\-bi bi2-in-sig10-sig10
c.1.3.1/Tr/Gl den-ki lu2 gu3 mu-un-de2 a2 im-ma-an-aĝ2
c.1.3.1/Tr/Gl mu a2-ĝa2 mu <abzu-ĝa2>
c.1.3.1/Tr/Gl mu a2-ĝa2 mu <abzu-ĝa2>
c.1.3.1/Tr/Gl mu a2-ĝa2 [mu abzu-ĝa2]
c.1.3.1/Tr/Gl mu a2-ĝa2 mu [abzu-ĝa2]
c.1.3.1/Tr/Gl LUL zu2 sis izi /mu2-mu2\ [izi ten-ten a2 kuš2-u3 KA.GAN2-ge im-ri-a gu2 ĝar-ra lu-lu-bu-na]
c.1.3.1/Tr/Gl mu a2-[ĝa2] mu [abzu-ĝa2]
c.1.3.1/Tr/Gl mu a2-/ĝa2\ mu <abzu-ĝa2>
c.1.3.1/Tr/Gl a2 kuš2-u3 ma-<an-šum2>
c.1.3.1/Tr/Gl lul-da mu a2-na mu abzu-na in-pad3
c.1.3.1/Tr/Gl /lul\-[da mu] a2-na mu abzu-na in-pad3
c.1.3.1/Tr/Gl lul-da mu a2-na <mu abzu-na in-pad3>
c.1.3.1/Tr/Gl [lul-da] mu <a2-na mu abzu-na in-pad3>
c.1.3.1/Tr/Gl lul-da mu a2-[na mu abzu-na in-pad3]
c.1.3.1/Tr/Gl [lul-da mu a2-na mu abzu-na in-pad3]
c.1.3.1/Tr/Gl ĝuruš-e a2 [ĝištukul-la …]
c.1.3.1/Tr/Gl a2 kuš2-u3 ba-<e-de6>
c.1.3.1/Tr/Gl mu a2-[ĝa2] mu abzu-ĝa2
c.1.3.2/Tr/Gl kur gul-gul ti a2-ta i-ni-in-ug7 kur-re a2 ba-e-šum2
c.1.3.2/Tr/Gl kur gul-gul ti a2-ta i-ni-in-ug7 kur-re a2 ba-e-šum2
c.1.3.2/Tr/Gl dutu lugal-gin7 e3-a-za a2 daĝal sud-sud-za
c.1.3.2/Tr/Gl a2 maḫ-bi-še3 gud maḫ ga-ba-ši-gub
c.1.3.2/Tr/Gl a2 tur-bi-še3 gud tur ga-ba-ši-gub
c.1.3.2/Tr/Gl a2 nam-šita4 šu ĝa2-ĝa2 mu-bu-um-gin7 gam
c.1.3.2/Tr/Gl ti a2-ta e3-a a-gar3-e ĝiškiri6 tir zu2 bir5-gin7 zi-zi
c.1.3.2/Tr/Gl an lugal šu-ĝu10 ḫe2-em-mu-e-šum2 a2 […]
c.1.3.2/Tr/Gl kur-ra a2 ḫe2-bi2-in-ĝar igi ḫe2-ni-in-bar gid2-da-bi ḫa-ba-zu
c.1.3.2/Tr/Gl a2 maḫ-bi-še3 gud maḫ ga-ba-ši-gub
c.1.3.2/Tr/Gl a2 tur-bi-še3 gud tur ga-ba-ši-gub
c.1.3.2/Tr/Gl ĝiri2 a2 2-a-bi u3-sar ba-an-ak
c.1.3.2/Tr/Gl a2-ta ri-a-ta muš-šag4-tur3 gal-gal-la uš11 mu-un-gu2-guru5-gu2
c.1.3.2/Tr/Gl am gal-gin7 a2 gur4-gur4-ra-za ki mu-e-ši-ib-us2
c.1.3.2/Tr/Gl gud-gin7 a2 maḫ-zu ki ba-e-te-en ḫul-bi mu-ri-ib2-us2
c.1.3.2/Tr/Gl a2 zid-da-ĝu10 ĝištukul mi-ni-in-ri
c.1.3.2/Tr/Gl a2 gab2-bu-ĝu10 KU7-e ri-ri-me-en
c.1.3.3/Tr/Gl mušen uga[mušen]-gin7 a2 lu2 kiĝ2-kiĝ2-e
c.1.3.3/Tr/Gl mušen ugamušen-gin7 a2 lu2 kiĝ2-kiĝ2-e
c.1.3.4/Tr/Gl šar2-ur3 a2 nam-ur-saĝ-ĝa2-ĝu10 šu nu-um-ma-ti
c.1.3.5/Tr/Gl […] X bar tam-ma-ab a22 za-e igi /du8\-[ma-ab]
c.1.4.1.1/Tr/Gl ĝuruš-e a2-na mu-un-la2-e-de3-eš tug2-eš ḫuḫul mu-un-ši-ak-eš
c.1.4.1.3/Tr/Gl id2 maḫ-a a2 X […]
c.1.4.1.3/Tr/Gl [… lu2] a2-la2-a-ni i-bi2-še3 mu-un-/da-an-ĝen\
c.1.4.1.3/Tr/Gl a2 X-a-na mu-un-na-ni-in-gi4 a mu-da-lu-lu
c.1.4.1/Tr/Gl dlu2-lal3 zag e3-a a2 zid-da gab2-bu-ĝu10 us2-sa
c.1.4.1/Tr/Gl […] dam-ni [(X X)] a2-na […]
c.1.4.3/Tr/Gl udu-utua2-ĝu10 a2 gur-gur-ra-bi ki ma-ra-ab-ḫur-ḫur-re
c.1.4.3/Tr/Gl šu-zu šu-du3-[a ba-e-dab5] a2-zu a2-la2-e ba-e-la2
c.1.4.3/Tr/Gl udu-utua2-zu a2 gur-gur-ra-bi ki ma-ra-ab-ḫur-ḫur-re
c.1.4.3/Tr/Gl a2-ni a2-la2-a ba-e-la2-e
c.1.4.3/Tr/Gl a2-ni a2-la2-a ba-e-la2-e
c.1.4.3/Tr/Gl a2-[ni a2-la2-a ba-e-la2]-e
c.1.5.1/Tr/Gl kaš sig5-ga a2 sikil-la-ĝu10 de2-mu-na-ra-ab-ze2-en
c.1.6.1/Tr/Gl lugal kur-kur-ra nam a2 gur-ra-zu-še3
c.1.6.1/Tr/Gl ur-saĝ den-lil2-la2 nam a2 kalag-ga-zu-še3
c.1.6.1/Tr/Gl dnin-urta a2 nam-ur-saĝ-ĝa2 šu du7-a-[me-en]
c.1.6.1/Tr/Gl LU BU-ni [(X)] a2 /me32 da\-da-ra ba-an-du8
c.1.6.1/Tr/Gl lugal-/e\ [a2] nam-/ur\-saĝ-ĝa2-/ni\-še3
c.1.6.1/Tr/Gl dnin-[urta] /dumu\ /den-lil2-la2\-ke4 nam a2 kalag-ga-še3
c.1.6.1/Tr/Gl [lugal-e] /a2 nam-ur-saĝ\-[ĝa2-ni]-/še3 šu na-mi-ni-in-gi4?\
c.1.6.1/Tr/Gl [ur-saĝ] [dnin]-urta a2 nam-ur-saĝ-ĝa2-/ni\-[še3] /šu? na?-mi?-ni-in-gi4?\
c.1.6.1/Tr/Gl ab2 dab5-ba-ni a2 ĝiššudul bi2-in-la2
c.1.6.1/Tr/Gl a2 il2-a-[zu …] /ĝissu\ […]
c.1.6.1/Tr/Gl a-a-zu a2 nam-ur-saĝ-ĝa2-zu niĝ2 ḫa-ra-ba-ba-e
c.1.6.1/Tr/Gl den-lil2 a2 nam-ur-saĝ-ĝa2-zu niĝ2 ḫa-ra-ba-ba-e
c.1.6.1/Tr/Gl mi-tum a2 me3 zag kuše2-a-ka bi2-in-us2
c.1.6.1/Tr/Gl am a2 ḫuš il2-/il2\ dumu /dmu\-ul-lil2 kur-ba mu-e-tu11-tu11
c.1.6.1/Tr/Gl buru5mušen-gin7 a2-ba mu-un-da-/dub2\-[dub2]
c.1.6.1/Tr/Gl kur-re a2 nam-ur-saĝ-ĝa2-ĝu10 ki-bi u3-mu-[…-gi4]
c.1.6.1/Tr/Gl a2 zid-da-ĝu10 šar2-ur3-ĝu10 mu-da-an-ĝal2-[la-am3]
c.1.6.1/Tr/Gl a2 gab2-bu-ĝu10 šar2-gaz-ĝu10 mu-da-an-ĝal2-/la\-[am3]
c.1.6.1/Tr/Gl a2 zid-da-ĝu10 gal-bi tum2-ma
c.1.6.1/Tr/Gl den-lil2 a2 nam-ur-saĝ-ĝa2-ĝu10 a ḫe2-em-/tu5-tu5\-[de3]
c.1.6.1/Tr/Gl a2 ḫuš ĝištukul-ĝa2 a gub2-ba ḫa-ma-ni-ib2-be2-de3
c.1.6.1/Tr/Gl [an-ne2] a2 gal-/la\-[ni]-/še3 pad3\-[da-me-en]
c.1.6.1/Tr/Gl ur-saĝ gal a2 X […] e3-a
c.1.6.2/Tr/Gl murub4-ba am gal-gin7 a2 ba-ni-ib-il2-il2-i
c.1.6.2/Tr/Gl a2-ba iriki-ba diĝir-be2-ne ki-bi-še3 ba-an-gam-e-eš
c.1.6.2/Tr/Gl lugal-ĝu10 ur5-re barag ba-ri a2 tu-lu nu-gi4-e
c.1.6.2/Tr/Gl dumu den-lil2-la2 en a2 maḫ-zu-uš ki mu-e-ši-ib2-kiĝ2
c.1.6.2/Tr/Gl UR.GA-ru-še3 a2 mu-e-ši-ib-aĝ2
c.1.6.2/Tr/Gl a2-sag3-e ud šu2-uš ki-sur-ra a2-ba mi-ni-ib-ku4-ku4
c.1.6.2/Tr/Gl a2-ba i-ni-in-gi4 den-lil2 ba-suḫ3 e2-kur-ra ba-ta-e3?
c.1.6.2/Tr/Gl ĝiš-gid2-da a2 i3-ur4-ur4-re
c.1.6.2/Tr/Gl mušen dal-le-bi saĝ ib2-ta-de6 a2-bi ki mu-un-teĝ3-ĝe26-e
c.1.6.2/Tr/Gl nu-še-ga tum3-de3 a2 dub2 i3-ak-e
c.1.6.2/Tr/Gl nu-kuš2-u3 la-ba-tuš-u3 a2-bi mar-uru5 de6
c.1.6.2/Tr/Gl ešemen dinana-ke4 a2-zu ba-ra-ni-zig3
c.1.6.2/Tr/Gl ĝiš-gid2-da-ni a2 im-ma-an-aĝ2 IM gu-bi-še3 im-la2
c.1.6.2/Tr/Gl […] X NE a2? ḫe2-en-ĝal2 en-zu gaba-zu mu-un-zig3
c.1.6.2/Tr/Gl […] X-ba e-ne-am3 kur na-mu-un-tum3 a2-ni u6 im-me
c.1.6.2/Tr/Gl [i3-ne-eš a2] im-ma-aĝ2 inim im-ma-ab-dab5-be2
c.1.6.2/Tr/Gl /en?\-e dungu-še3 a2 [… sud]
c.1.6.2/Tr/Gl en dnin-urta-ra a2 nu-mu-e-zig3
c.1.6.2/Tr/Gl dungu dirig-ga-gin7 a2 bi2-in-sud-su3-ud
c.1.6.2/Tr/Gl u3-mu-un a2 maḫ-a-ni kur-re nu-il2-i
c.1.6.2/Tr/Gl ur-saĝ gal an-gin7 ib2-ba-na a2-bi lu2 nu-teĝ3-ĝe26
c.1.6.2/Tr/Gl am-gin7 a2 saḫar-ra me-er-re-dim2-za-na-gin7
c.1.6.2/Tr/Gl a2 {maḫ-ĝa2} {maḫ-ni} la-ba-an-zig3-ge-en-za-na-gin7
c.1.6.2/Tr/Gl a2 nu-mu-e-zig3 ĝa2-a-ra saĝ nu-mu-e-šum2
c.1.6.2/Tr/Gl en-me-en a2 nam-ur-saĝ-ĝa2-ĝu10 šu gal-bi ḫe2-ni-du7
c.1.6.2/Tr/Gl ĝištukul nu-mu-ra-sag3 a2 la-ba-ri-gur
c.1.6.2/Tr/Gl kur-ra a2 dab5-ba-e-ĝa2 mu-e-ni-zukum?
c.1.6.2/Tr/Gl3-gin7 PA.A.PA-ba mi-ni-e3 a2 maḫ mu-un-[…]-X
c.1.6.2/Tr/Gl ma2-kar-nun-ta-e3-a a2 kug mu-[un-su3-ud]
c.1.6.2/Tr/Gl in-nin me a2-bi-ta e3-a dug4-ge maḫ dib-ba
c.1.6.3/Tr/Gl diĝir gal-gal-e-ne a2 nam-/ur\-[saĝ-ĝa2-zu] me-teš2 [ḫe2-i-i-ne]
c.1.7.1/Tr/Gl [amar-bi a2] zid-da-bi ḫe2-[em-mi-tuš]
c.1.7.3/Tr/Gl lu2 a2 la2-ĝu10 mu-de3-u5 za-e ta u5-de3
c.1.7.4/Tr/Gl iz-zi-da a2 gab2-bu-ĝu10 gub-ba […]
c.1.7.6/Tr/Gl den-lil2-le a2 taraḫ-gin7 ḫur-saĝ galam X-da ed3-de3 igi mi-ni-ib-il2-il2-i
c.1.7.8/Tr/Gl iri-ni iri a2 /maḫ\ ḫe2-ĝal2-la e2-a-ni giri17-[zal]
c.1.7.8/Tr/Gl en dpa-bil2-saĝ-ĝe26 iri-ni iri a2 /maḫ\ [X (X)]
c.1.8.1.1/Tr/Gl ne-eš2 ĝiššu-kar2 a2 me3 sa ḫe2-em-mi-gi4
c.1.8.1.1/Tr/Gl ĝištukul me3 a2-zu-še3 ḫe2-em-mi-gi4
c.1.8.1.1/Tr/Gl ĝuruš unugki-ga-ke4 ĝištukul me3 a2-ne-ne bi2-in-si
c.1.8.1.2/Tr/Gl dnin-e2-gal a2 nam-ur-saĝ-ĝa2-ke4-eš2 nam-bi-ši?-X
c.1.8.1.2/Tr/Gl [X X a2] /nam\-ur-saĝ-ĝa2-ĝu10
c.1.8.1.3/Tr/Gl a22-ĝa2 bi-lu-da10 kalam-ma-aš im-ta-/a?-ni\
c.1.8.1.3/Tr/Gl [a22-ĝa2 bi-lu-da10] /kalam\-ma-aš im-ta-/a\-[ni]
c.1.8.1.4/Tr/Gl a2 u18-lu ur2-ba mu-ni-in-bur12 pa-ba mu-ni-in-suḫ
c.1.8.1.4/Tr/Gl a2 tum9u18-lu ur2-ba mu-ni-in-bur12 pa-ba mu-ni-in-suḫ
c.1.8.1.4/Tr/Gl a2 tum9u18-lu ur2-ba mu-ni-in-bur12 pa-ba mu-un-ni-in-suḫ
c.1.8.1.4/Tr/Gl a22-ĝa2 kur-ra igi bi2-du8
c.1.8.1.4/Tr/Gl tukum-bi a22-ĝa2 kur-ra mu-ra-ab-[be2-en]
c.1.8.1.4/Tr/Gl dub-sar sag9-ga-gin7 a2-ni ĝal2 bi2-in-taka4 e2-gal si sa2-bi ba-an-ku4-ku4
c.1.8.1.4/Tr/Gl a2-bi mu-un-da-an-aĝ2
c.1.8.1.4/Tr/Gl dub-sar sag9-/ga\-gin7 a2-ni ĝal2 bi2-in-/taka4\
c.1.8.1.5.1/Tr/Gl /7-kam\-ma nim-gin7 i3-ĝir2-ĝir2-re /a2\-bi-/še3\ lu2 nu-ub-gur-e
c.1.8.1.5.1/Tr/Gl lu2 /ur5?-a\ lu2 dgilgameš2-da a2-ĝu10-še3 ḫu-mu-un-ak-eš
c.1.8.1.5/Tr/Gl 7-/kam\-[ma …] /nim\-gin7 i3-ĝir2-ĝir2-re {a2-bi} lu2 nu-/da-gur\-de3
c.1.8.1.5/Tr/Gl nitaḫ saĝ-dili (NITAḪ.ME.EŠ sag-di-lu-u2) ĝe26-e-gin7 ak {50-am3} a2-ĝu10-še3 ḫu-mu-un-ak
c.1.8.1.5/Tr/Gl nitaḫ saĝ-dili e-ne-gin7 ak 50-am3 a2-ni-še3 ba-an-ak-eš
c.1.8.1.5/Tr/Gl uruda2-aš-ĝar urudaga-silig a2 nam-ur-saĝ-ni im-ma-ni-de2-de2
c.1.8.1.5/Tr/Gl ĝuruš dab5-ba-gin7 a2-ni mu-un-la2-la2
c.1.8.2.1/Tr/Gl /a2\-na dur10-gag zabar-ra urin-na mu-na-mul-lu
c.1.8.2.1/Tr/Gl ĝišbanšur an-na-ke4 a2 e3-a-me-eš
c.1.8.2.1/Tr/Gl a2 sikil-la ki dadag-ga-bi
c.1.8.2.1/Tr/Gl a2-ne-ne-a mu-un-de3-la2-la2
c.1.8.2.2/Tr/Gl meš3 anzudmušen-de3 a2 šum2-ma ḫe2-me-en
c.1.8.2.2/Tr/Gl a2-ĝa2-a lirum ḫe2-ĝal2
c.1.8.2.2/Tr/Gl a2-ĝu10 ga-sud-sud a2-ĝu10 na-an-gig-ge
c.1.8.2.2/Tr/Gl a2-ĝu10 ga-sud-sud a2-ĝu10 na-an-gig-ge
c.1.8.2.2/Tr/Gl a2-zu-a lirum [ḫe2-ĝal2]
c.1.8.2.2/Tr/Gl a2-zu sud-sud-a a2-[zu na-an-gig-ge]
c.1.8.2.2/Tr/Gl a2-zu sud-sud-a a2-[zu na-an-gig-ge]
c.1.8.2.2/Tr/Gl iri-ta a22-ĝa2 a-na-aš mu-e-de6
c.1.8.2.2/Tr/Gl a2-an-kar2 a2 me3 dinana-ka u3-bi2-in-gu7
c.1.8.2.3/Tr/Gl saḫar arattaki-ka a2 e3-[a-ar]
c.1.8.2.3/Tr/Gl en-e aĝrig maḫ-a-[ni] a2 ba-da-/an\-aĝ2
c.1.8.2.3/Tr/Gl kiĝ2-gi4-a mušen-gin7 a2 dub2 i3-ak-e
c.1.8.2.3/Tr/Gl saḫar arattaki-ka a2 e3-a-ar
c.1.8.2.4/Tr/Gl en-suḫ-gir11-an-na-ke4 a22-ĝa2 gu3 ba-an-de2 inim im-kiĝ2-kiĝ2-e
c.1.8.2.4/Tr/Gl gud unugki-ga-ke4 a2 bi2-ib-ĝar
c.1.8.2.4/Tr/Gl lu2 unugki-ga-ke4 a2 bi2-ib-ĝar
c.1.8.2.4/Tr/Gl tur3 amaš-a a2 e3-a-me-eš
c.2.1.2/Tr/Gl ud-bi-a a2 UR3 lugal […]
c.2.1.5/Tr/Gl ĝuruš-bi a2 ĝištukul-la ba-an-šum2
c.2.1.5/Tr/Gl urudaga-silig-ga a2 2-na-bi-da u4-sar ba-an-ak
c.2.1.5/Tr/Gl a2-bi gu maš2-anše-gin7 edin-na mu-un-na-an-la2
c.2.1.5/Tr/Gl niĝ2 na-me a2-bi la-ba-ra-e3
c.2.1.5/Tr/Gl lu2 na-me a2-bi la-ba-an-da13-da13
c.2.1.5/Tr/Gl a-ga-de3ki a2-tuku-zu a2-ni ḫe2-eb-ta-kud
c.2.1.5/Tr/Gl anšeni-is-kum-zu a2-ni na-an-ḫul2-e ud šu2-a ḫe2-nu2
c.2.1.5/Tr/Gl (= c215.1.114) [urudaga-silig] X a2 2(MAN)-na-bi-da u3-sa-ar ba-ak
c.2.1.6/Tr/Gl lu2 a2 zig3-ga diĝir-/re-e-ne\
c.2.1.6/Tr/Gl den-lil2 lugal kur-kur-ra-ke4 a2-bi mu-da-an-aĝ2
c.2.1.6/Tr/Gl /a2\-[bi mu-da-an-aĝ2] /a2\-[taḫ-ĝu10 ḫe2-me-en]
c.2.1.6/Tr/Gl lugal den-lil2-le a2 šum2-ma
c.2.1.6/Tr/Gl bar lugal den-lil2-le a2 šum2-ma i3-me-a i3-zu-a-ke4-eš
c.2.1.7/Tr/Gl /šu maḫ\-za sa-ga a2 zid-da-bi
c.2.1.7/Tr/Gl a2-ni-še3 anzud2mušen-dam
c.2.1.7/Tr/Gl a2 mu-gur le-um za-gin3 šu im-mi-du8
c.2.1.7/Tr/Gl dur3 a2 zid-da lugal-ĝa2-ke4 ki ma-ḫur-ḫur-e
c.2.1.7/Tr/Gl saĝ-ĝa2-<ni>-še3 diĝir a2-ni-še3
c.2.1.7/Tr/Gl 2(MAN)-kam-ma ur-saĝ-am3 a2 mu-gur8
c.2.1.7/Tr/Gl anšedur9 a2 zid-da lugal-zak-ke4 ki ma-ra-ḫur-ḫur-a-eše2
c.2.1.7/Tr/Gl an-kar2 a2 nam-ur-saĝ-ka mi2 u3-ma-ni-dug4
c.2.1.7/Tr/Gl a2 bad-a-ĝu10 lu2 la-ba-ta-e3
c.2.1.7/Tr/Gl e2-babbar2 ki a22-ĝa2-ĝa2
c.2.1.7/Tr/Gl a2 zid-da lagaški
c.2.1.7/Tr/Gl nitaḫ a2 dirig-ke4 tum9mir-e ḫur-saĝ ki sikil-ta
c.2.1.7/Tr/Gl ud-bi-a a2-zu izi bi2-tag
c.2.1.7/Tr/Gl arad2 a2 ĝiš tag tuku-ra
c.2.1.7/Tr/Gl dnin-zag-ga-da a2 mu-da-aĝ2
c.2.1.7/Tr/Gl dnin-sikil-a-da a2 mu-da-aĝ2
c.2.1.7/Tr/Gl šar2-ur3 a2 zid-da lagaški-a
c.2.1.7/Tr/Gl a2-ba ĝiš bi2-ĝar ni2-te-ni mu-zu
c.2.1.7/Tr/Gl anzud2mušen amar-a a2 pag-am3
c.2.1.7/Tr/Gl u2-a lagaški gud gal-gin7 a2 ba-il2-il2
c.2.1.7/Tr/Gl a2 ud-da 1-ta mu-du3
c.2.1.7/Tr/Gl tar-sir2-sir2 ki a22-ba
c.2.1.7/Tr/Gl anzud2mušen kur šubax(MUŠ)-a a2 ḫe2-ba9-ra2-am3
c.2.1.7/Tr/Gl e2-lunga3 e2 a2 sikil-ba
c.2.1.7/Tr/Gl a2 nam-ur-saĝ-ĝa2
c.2.1.7/Tr/Gl a2 me3 me nam-lugal si-si-a-da
c.2.2.2/Tr/Gl ud-da a2-bi-še3 ba-ra-ba-ra-e3-en
c.2.2.2/Tr/Gl ĝi6 a2-bi ba-ra-ba-ra-e3-en
c.2.2.2/Tr/Gl mušen an-na-gin7 a2 dub2 ḫe2-em-ši-ak
c.2.2.2/Tr/Gl3-bi ug5-ge-de3 a2 mu-un-aĝ2-eš-a-ba
c.2.2.2/Tr/Gl ur2 ḫe2-em-ma-sud-sud a2 ḫe2-em-ma-la2-la2
c.2.2.2/Tr/Gl uru2-ĝu10 gul-gul-lu-ba a2-bi ḫe2-em-ma-an-aĝ2-eš
c.2.2.2/Tr/Gl urim2ki gul-gul-lu-ba a2-bi ḫe2-em-ma-an-aĝ2-eš
c.2.2.2/Tr/Gl ud ḫul-ĝal2-e a2 ba-da-an-aĝ23-e še am3-ša4
c.2.2.2/Tr/Gl a-da-al ud ḫul gig dug4-ga a2-bi la-ba-ra-e3
c.2.2.2/Tr/Gl ud saĝ gig2-ga a2 bi2-ib-la2-a re
c.2.2.3/Tr/Gl gu2 id2-nun-na-dnanna-ka a2 dugud ba-ši-in-de6
c.2.2.3/Tr/Gl bur-saĝ-ta a2 sikil dnanna-ka za-pa-aĝ2-bi ba-ra-gul
c.2.2.3/Tr/Gl id2 ma2-gur8-ra ba-ab-du7-a-za a2 nu-un-sud-sud-e
c.2.2.3/Tr/Gl a-a ugu-ĝu10 iriki-ĝu10 dili-bi-ta a2-zu-še3 niĝin2-am3-ši-ib
c.2.2.3/Tr/Gl den-lil2 urim5ki-ĝu10 dili-bi-ta a2-zu-še3 niĝin2-am3-ši-ib
c.2.2.3/Tr/Gl e2-kiš-nu-ĝal2-ĝu10 dili-bi-ta a2-zu-še3 niĝin2-am3-ši-ib
c.2.2.3/Tr/Gl ĝiš-gid2-da a2 me3-ke4 si bi2-ib-sa2-sa2-e-ne
c.2.2.3/Tr/Gl3-bi lu2-erim2-e a2 bi2-ib2-ĝar ĝištukul-e la-ba-sug2-ge-eš
c.2.2.3/Tr/Gl urim5ki-ma lu2-erim2-e a2 bi2-ib-ĝar ga-nam ba-til-e-de3-<en>-de3-en
c.2.2.3/Tr/Gl ĝišĝišnimbar urud niĝ2 kalag-ga a2 nam-ur-saĝ-ĝa2
c.2.2.3/Tr/Gl a-a den-lil2 lu2 a22-e dug4-ga zid
c.2.2.4/Tr/Gl a2-bi nu-mu-un-tag-ga-am3 en3-bi nu-tar-ra-am3
c.2.2.4/Tr/Gl a2-bi la-ba-an-tag-ga-am3 en3-bi nu-tar-ra-am3
c.2.2.4/Tr/Gl ki-ĝu10 gi4-gi4-ĝu10 a2-bi i3-aĝ2-ĝa2-a-ke4
c.2.2.4/Tr/Gl e2-kur3 kalag-kalag du3-du3-u3-dam a2 mu-un-da-aĝ2-am3
c.2.2.4/Tr/Gl an den-lil2 den-ki dnin-maḫ-bi a2-bi ḫa-ba-an-aĝ2-eš-am3
c.2.2.4/Tr/Gl a2 kuš2-a igi bi2-in-du8-uš-am3 ib2-ta-an-ed3-de3-eš-am3
c.2.2.5/Tr/Gl […]-gul-lu sig10-sig10-ge4-bi /a2\-bi […]
c.2.2.5/Tr/Gl […]-še3 ba-ra-ab-bal a2 ĝištukul-la [(…)] mu-un-dub2
c.2.2.5/Tr/Gl a2-bi anzudmušen maḫ dub3 ba9-re6 niĝ2-nam nu-e3-am3
c.2.2.5/Tr/Gl sig-še3 za-pa-aĝ2 im-ĝar sig ba-gul a2 nam-/ba?\-[…]
c.2.2.5/Tr/Gl an-še3 [X (X)] il2 an i3-til a2-bi DI li-/bi2\-[…]
c.2.2.6/Tr/Gl di lugal-e ĝidru kug a2 zid-[da …]
c.2.2.6/Tr/Gl sukkal disimud-de3 a2 […]
c.2.4.1.1/Tr/Gl sipad kug-zu […] X A […] X a2? /nu\-[mu]-da-an-aĝ2-e
c.2.4.1.1/Tr/Gl kušgur21ur3 ki us2-sa a2 nam-ur-saĝ-ĝa2
c.2.4.1.1/Tr/Gl d/nin\-sumun2-na-ke4 a2 maḫ-a-ni saĝ-ĝa2-na li-bi2-in-ge-en
c.2.4.1.1/Tr/Gl [d]/dim3-pi\-me-kug a2 zid-da /a2 gab2-bu gub\-bu-na mu-un-/na-an\-[X]-X-(X)
c.2.4.1.1/Tr/Gl [d]/dim3-pi\-me-kug a2 zid-da /a2 gab2-bu gub\-bu-na mu-un-/na-an\-[X]-X-(X)
c.2.4.1.2/Tr/Gl sipad dur-dnamma-/da\ e2-kur-ra saĝ an-še3 il2-i-de3 a2-bi mu-u8-da-aĝ2
c.2.4.1.2/Tr/Gl lugal-e kalam-[ma a2] ḫe2-ni-in-maḫ uĝ3-ĝa2 saĝ ḫe2-ni-in-il2
c.2.4.1.2/Tr/Gl saĝ gig2-ga-na a2 mi-ni-in-maḫ
c.2.4.1.3/Tr/Gl /ur!\-dnamma uru16 a2 nun gi4-a /den\-X X X-ma
c.2.4.1.3/Tr/Gl dnin-gublaga-ke4 a2 ma-an-šum2
c.2.4.1.3/Tr/Gl a22-ĝa2-ĝu10 bad3 gal kur-ra-ka a-ne ḫul2-la mu-e
c.2.4.1.7/Tr/Gl lugal-ĝu10 gana2 den-lil2-la2-ka a2 šu ḫa-ba-e-ni-du7
c.2.4.1.7/Tr/Gl ur-dnamma gana2 den-lil2-la2-ka a2 /šu ḫa\-ba-e-ni-du7
c.2.4.1.a/Tr/Gl lugal den-lil2-le a2 šum2-ma
c.2.4.2.01/Tr/Gl tum12mušen nir-DU sumur-bi dal-la-gin7 a2-ĝu10 ḫu-mu-sud-sud
c.2.4.2.01/Tr/Gl nam-lugal-la a2 ḫu-mu-ni-maḫ
c.2.4.2.01/Tr/Gl a2 maḫ lugal-la-kam mi2 dug4-ga
c.2.4.2.01/Tr/Gl a2 maḫ šum2-ma dnu-nam-nir-ra
c.2.4.2.02/Tr/Gl a2-na za3-mi2-bi-im kalag-ga-na šir3-bi-im
c.2.4.2.02/Tr/Gl a2-ni šir3-ra silim-eš2 mu-un-e
c.2.4.2.02/Tr/Gl kalag-ga-ĝa2 mu-bi a2 bi2-su3-ud
c.2.4.2.02/Tr/Gl a2 ĝiš-la2-a ba-ab-ak ĝištukul ba-ra-bi2-šubub
c.2.4.2.02/Tr/Gl kalag-ga-ĝa2 mu-bi a2 bi2-su3-ud
c.2.4.2.02/Tr/Gl niĝ2 šu 2(MAN) a2-ta ri-a-ĝa2 ĝišgag-pan ḫe2-ni-ib-ri-en
c.2.4.2.02/Tr/Gl a2 ne3-ĝal2-la-ĝa2 ti zu2 mu-ni-in-ri
c.2.4.2.02/Tr/Gl a2 1(AŠ) zig3-ga-ĝu10 ki-a ba-ab-ḫa-za
c.2.4.2.02/Tr/Gl a2-ĝu10 niĝ2 na-me la-ba-dab5-be2 ma-ga-tum ma-šum2
c.2.4.2.02/Tr/Gl kalag-ga-ĝa2 mu-bi a2 bi2-su3-ud
c.2.4.2.02/Tr/Gl a22-ĝa2 niĝ2 ki-šar2-ra-ka igi mu-na-ni-du8
c.2.4.2.02/Tr/Gl kalag-ga-ĝa2 mu-bi a2 bi2-su3-ud
c.2.4.2.02/Tr/Gl si ak-de3 a2 nu-mu-e-ši-ib-gaz-e-en
c.2.4.2.02/Tr/Gl a2 ki-lul-la nu-mu-ši-/aĝ2\-[ĝa2]
c.2.4.2.02/Tr/Gl du6 saĝ eg2 pa5-re a2 šum2-/mu\-[me-en]
c.2.4.2.02/Tr/Gl ĝeštug2 a2 dirig nam-si-sa2-ĝu10-uš
c.2.4.2.02/Tr/Gl den-lil2-le a23 lu-a-na mu-da-an-aĝ2-ĝa2-ta
c.2.4.2.02/Tr/Gl a2 nam-ur-saĝ-ĝa2 ki-ĝiri3-ĝen-na-ĝu10
c.2.4.2.02/Tr/Gl ki a2-na la-ba-ni-ib-ĝal2-la-am3
c.2.4.2.02/Tr/Gl lu2 a2 zig3-ga-bi-ir dnanna di ḫe2-en-e
c.2.4.2.02/Tr/Gl lugal-me-en a2-ĝa2 dlamma-bi kalag-ga-na šir3-bi-im
c.2.4.2.02/Tr/Gl sumun2 usu gal-gal gud a2 nu-gi4-a
c.2.4.2.02/Tr/Gl a2 ĝal2 taka4-a ki silim-eš2 di-ĝa2
c.2.4.2.02/Tr/Gl mu da-ri2-ĝu10 a2 gal bi2-su3-ud
c.2.4.2.02/Tr/Gl a2-ĝa2 dlamma-bi-im kalag-ga-ĝa2 šir3-bi-im
c.2.4.2.03/Tr/Gl lugal-me-en3 am a2 pad3-da-me-en3 piriĝ ka du8-ḫa-me-en3
c.2.4.2.03/Tr/Gl šul-gi-me-en3 am a2 pad3-da-me-en3 piriĝ ka du8-ḫa-me-en3
c.2.4.2.03/Tr/Gl a2 piriĝ-piriĝ ur-saĝ me3-a gaba-ri nu-tuku-me-en3
c.2.4.2.03/Tr/Gl al ĝišu3-šub a2-ba ĝiš ĝa2-ĝa2 ĝiš-ḫur uš ki tag
c.2.4.2.03/Tr/Gl igi-ĝal2 šum2-mu-bi a2-bi-še3 in-ga-zu
c.2.4.2.03/Tr/Gl DI a2-ĝal2-la-ta lu2 [X X] a2-bi-še3 in-ga-zu
c.2.4.2.03/Tr/Gl NI.SUM kalam gen6-ne2 e2 ki-bal tum3-tum3 a2-bi-še3 in-ga-zu
c.2.4.2.03/Tr/Gl niĝ2 gen6-gen6-na-aš gud gal-gal-gin7 a2 im-ši-ni-dab5-ba-am3
c.2.4.2.03/Tr/Gl lu2 a2 zig3-ga-ra la-ba-ta-/NIĜIN\ […]
c.2.4.2.03/Tr/Gl i3-gid2 niĝ2-na de5-ga kur7-re a2-bi-še3 in-ga-zu
c.2.4.2.03/Tr/Gl [X X] X KU a2 X BA A-A BA /DU\ […]
c.2.4.2.03/Tr/Gl X ZI X a2 maḫ šum2-ma-me-en
c.2.4.2.03/Tr/Gl mušen dal-la-gin7 a2-bi im-/sud\
c.2.4.2.03/Tr/Gl ĝiš X X a2 bad X a2 ḫu-mu-ni-BU-BU
c.2.4.2.03/Tr/Gl ĝiš X X a2 bad X a2 ḫu-mu-ni-BU-BU
c.2.4.2.03/Tr/Gl a2 dirig-ga kur-ra ba-DU ni2 ḫu-mu-ni-ur4
c.2.4.2.03/Tr/Gl a2-ĝu10 gu su3-ra2 šar2 dug4-ge X X X
c.2.4.2.03/Tr/Gl ša-mu-ša4 gu2-un-gun2-gun2 a2-bi-še3 in-ga-zu
c.2.4.2.03/Tr/Gl X […] a2 ḫe2-em-ma-[…]
c.2.4.2.03/Tr/Gl a2-bi a-na-bi ḫe2-ma-ta-si?-[X (X)]
c.2.4.2.04/Tr/Gl lugal-ĝu10 /gud\ [gal] a2 gu2-nu muš-ḫuš [igi] piriĝ-ĝa2
c.2.4.2.04/Tr/Gl sipad šul-gi gud gal a2 gu2-nu muš-ḫuš igi piriĝ-ĝa2
c.2.4.2.04/Tr/Gl nemurx(PIRIĜ.TUR) ban3-da ga zid gu7-a gud a2 gur8 piriĝ gal-še3 tud-da
c.2.4.2.04/Tr/Gl sipad zid a2 šum2-ma den-lil2-la2
c.2.4.2.04/Tr/Gl a2-tuku a2-na mu-ši-in-ĝen-/na\
c.2.4.2.04/Tr/Gl a2-ni-ta X ga-mu-u3-ta-ab-X
c.2.4.2.04/Tr/Gl addir-ni a2 nu-kuš2-u3
c.2.4.2.05/Tr/Gl niĝ2 a2 nun gi4-a la-ba-gub-bu-de3-en-na-ĝu10
c.2.4.2.05/Tr/Gl dšul-gi-me-en silim niĝ2 a2 dirig-ga šir3-ra ba-ra-ba-ĝal2
c.2.4.2.05/Tr/Gl a2 lugal-ĝu10 den-lil2-la2-ta
c.2.4.2.05/Tr/Gl ki-bal gu2-erim2-ĝal2 kur a2-ta ri-a
c.2.4.2.05/Tr/Gl ama erin2-na-ĝu10 a2-ĝa2 bi2-taka4
c.2.4.2.05/Tr/Gl muš mir-gin7 ba-gi4-me-en ni2-ĝu10 a2 bi2-su13-ud
c.2.4.2.05/Tr/Gl ĝištukul-e laḫ4 lipiš me3-a a2 nu-kuš2-a-na gig-bi li-bi2-nu2?-a
c.2.4.2.05/Tr/Gl ḫul-du gu2-erim2-ĝal2 a2 ĝištukul-la-bi izi? ir-pag nu?-[…]
c.2.4.2.05/Tr/Gl dili-ni iri a2-na laḫ6-me-en
c.2.4.2.07/Tr/Gl den-lil2-da a-ba a2 mu-da-an-aĝ2 a-ba-ga-an-da-sa2
c.2.4.2.07/Tr/Gl den-lil2 sipad a2 kalag-ga-ke4 meš3-e pa bi2-e3
c.2.4.2.07/Tr/Gl šibir ešgiri2 a2-na mu-ni-la2 sipad kur-kur-ra-kam
c.2.4.2.07/Tr/Gl kur a nun gi4-a /gu2-un-gu2-un\ mu-na-ab-za
c.2.4.2.14/Tr/Gl du5-mu a2 tal2-tal2-la-na [ḫe2]-en-nu2
c.2.4.2.14/Tr/Gl bal ud sag9-ga a2 e3 ḫe2-me-en
c.2.4.2.14/Tr/Gl gi-sa-gin7 a2-na la2-ba-ni
c.2.4.2.15/Tr/Gl X X gal?-gal DI? […] a2? bad-bad? X […]
c.2.4.2.15/Tr/Gl nam-maḫ gal-gal-zu pa bi2-e3 a2 bad ḫa-mu-[… tum2]
c.2.4.2.15/Tr/Gl u3-su-tuku uru2 a2? X […]
c.2.4.2.15/Tr/Gl […] [a2] sud-sud-de3 (i-ša2-di-ḫu)
c.2.4.2.18/Tr/Gl ux(PA)-a zid lugal šul-gi-da a2-zu mu-da-an-aĝ2
c.2.4.2.18/Tr/Gl umbin-ba niĝ2 X X mi-ni-ib2?-la2? a2 mu-u3-sud-sud-e
c.2.4.2.18/Tr/Gl ĝiš-gi tum-ma-alki den-lil2-la2-ka a2 mu-sud-sud-e
c.2.4.2.20/Tr/Gl [X X]-e a2 maḫ šum2-ma […]
c.2.4.2.21/Tr/Gl ur-saĝ am a2 gur-gur ab2-gin7 /in\-[…]
c.2.4.2.21/Tr/Gl a2 ši-im-ši-X […]
c.2.4.2.22/Tr/Gl a2 an-ba9-ra2-a bar-ra-ni-še3 […]
c.2.4.2.22/Tr/Gl nam a-nun-ĝal2-la-ne2-eš a2-na [X] /NI?\ ŠU.KAD4?-ŠU.KAD4?-e
c.2.4.2.24/Tr/Gl am gal ḫur-saĝ-ĝa2 a2 il2-il2-la-da
c.2.4.2.24/Tr/Gl X IM a2 gi-rin-ĝa2 GI4 in-tenx(GUR8)-tenx(GUR8)-na-gin7
c.2.4.2.24/Tr/Gl mitum-ma a2 il2-de3 ba-ab-du7-u3
c.2.4.2.24/Tr/Gl /lugal\ [d]/en\-lil2-le a2 šum2-ma a-ba mu-da-ĝa2-ĝa2
c.2.4.2.24/Tr/Gl [X] X lu2 šag4-zu-u3 mu-zu-a a2!-zu al na-me
c.2.4.2.24/Tr/Gl [a2] sud-sud-da-zu a-na ba-ta-an-e3-e3
c.2.4.2.24/Tr/Gl ur-saĝ en gaba-ĝal2 kur-kur-ra a2 zid-da kalam-ma
c.2.4.2.25/Tr/Gl a22-ĝa2-ni-ta me3-a mu-ni-gaz-a
c.2.4.2.25/Tr/Gl kaš gig2 kurun kaš su4 <e2> a2 sikil-ba sur-ra
c.2.4.2.b/Tr/Gl ĝešpu2 lirum3?-ta a2 ḫa-ma?-gun3? mi2-bi-im ḫu-mu-dug4
c.2.4.4.4/Tr/Gl [X X] /a2\-ni sud-sud X […]
c.2.4.4.4/Tr/Gl lugal-ĝu10 a2 maḫ den-lil2-la2 kur šu-ni nu-e3
c.2.4.4.4/Tr/Gl [d]šu-dsuen X X a2 maḫ šum2-ma a-a den-lil2-la2-ra
c.2.4.4.4/Tr/Gl dnin-urta a2 maḫ den-lil2-la kur šu-ni nu-e3
c.2.4.4.4/Tr/Gl dšu-d/suen\ X X a2 maḫ šum2-ma a-a den-lil2-la2-ra
c.2.4.4.4/Tr/Gl […] X-gin7 a2 maḫ-za im-mi-in-DU mu-zu [im-mi]-/in\-sar
c.2.4.4.4/Tr/Gl [X X]-/gin7 a2 maḫ-za\ im-[mi-in]-DU mu-zu im-mi-in-sar
c.2.4.4.a/Tr/Gl dili-ni ĝiš tuku den-lil2-la2-kam a2 maḫ šum2-ma-am3
c.2.4.4.a/Tr/Gl ĝiš-nu11 il2 si AN-AN keše2 an-na a2 maḫ d/en\-[lil2-la2]
c.2.4.4.a/Tr/Gl lugal-ĝu10 a2 bad ḫu-mu-ni-/in\-[…]
c.2.4.4.a/Tr/Gl kalag-ga a2 maḫ /šum2\-ma kur gal-la usu-ni-ta […]
c.2.4.5.2/Tr/Gl a2 maḫ nun di-bi2-dsuen-[ĝu10]
c.2.4.5.2/Tr/Gl a2 maḫ nun di-bi2-dsuen-ĝu10
c.2.4.5.2/Tr/Gl [dmeš3-lam]-ta-e3-a a2 maḫ-a-na gal-bi
c.2.4.5.2/Tr/Gl [a2 maḫ]-a-na gal-bi ši-im-mi-DU
c.2.4.5.2/Tr/Gl [en] [d]/lugal\-er9-ra a2 maḫ-a-na gal-bi
c.2.4.5.2/Tr/Gl [a2 maḫ-a]-na gal-bi ši-im-mi-in-DU
c.2.4.5.2/Tr/Gl a2 maḫ nun di-bi2-dsuen-ĝu10
c.2.4.5.3/Tr/Gl di-bi2-30 a2 maḫ kalag-ga nam-ur-saĝ-ĝa2
c.2.4.5.4/Tr/Gl dalla ḫe2-ni-in-e3 me nam-lugal-la-ba a2 nun ḫe2-em-ta-e-ĝal2
c.2.4.5.5/Tr/Gl nibruki a2 tal2-tal2 dnanna šag4 kug […]
c.2.5.1.2/Tr/Gl [a2 zid-da a2] gab2-bu-bi piriĝ im-/da\-[nu2 …]
c.2.5.1.2/Tr/Gl [a2 zid-da a2] gab2-bu-bi piriĝ im-/da\-[nu2 …]
c.2.5.1.2/Tr/Gl […] /X\ki mu-na-an-šum2 a2-ni nu-ĝa2-ĝa2
c.2.5.1.2/Tr/Gl [X]-e maḫ mi-ni-in-BAD a2-ni la-ba-ra-e3
c.2.5.1.2/Tr/Gl [X] X a2 maḫ mu-na-an-šum2
c.2.5.1.2/Tr/Gl [… a2] im-mi-in-/aĝ2\
c.2.5.1.4/Tr/Gl diĝir gal-gal-e-ne ša-ba-maḫ a2? […] X
c.2.5.3.1/Tr/Gl tug2niĝ2-la2 a2 me3 da-da-ra-še3 mu-dug4
c.2.5.3.1/Tr/Gl ĝiš-gid2-da a2 me3 šu-bi-a mu-un-ĝal2
c.2.5.3.1/Tr/Gl a2 zid-da-bi tug2 nitaḫ2 bi2-in-mur10
c.2.5.3.1/Tr/Gl a2 gab2-bu-bi-a tug2 nam-munus mu-ni-si-ig
c.2.5.3.2/Tr/Gl den-lil2-le a2-bi mu-e-da-an-aĝ2
c.2.5.3.2/Tr/Gl inim sag9-ga an den-lil2-la2-ta di-din-dda-gan a2 nun ḫe2-mu-e-te-ĝal2
c.2.5.3.2/Tr/Gl kalag-ga nam-ur-saĝ a2 me3 šen-šen gub-bu
c.2.5.3.3/Tr/Gl /ur-saĝ\ [X] [d]aš-im2-babbar-re a2 gal maḫ /šum2-ma\
c.2.5.3.3/Tr/Gl sumun2 /zid\ [daš]-im2-babbar-re a2 gal maḫ šum2-ma
c.2.5.3.4/Tr/Gl /niĝ2?\ [X X] X X X X X [X] X DU a2? tur?
c.2.5.3.4/Tr/Gl a2-zu [sa]-par3-/gin7?\ ḫul-du X X [X X] /mu\-un-kud
c.2.5.4.01/Tr/Gl […] a22-e gal-zu
c.2.5.4.01/Tr/Gl a2 sa-par4 gal kur-re dub-ba
c.2.5.4.01/Tr/Gl e2-kur-ra a2-bi ḫa-ma-an-pad3-pad3
c.2.5.4.01/Tr/Gl a2 maḫ šu zid-da-ĝu10 NI ḫe2-bi2-in-si
c.2.5.4.01/Tr/Gl den-lil2-le a2-bi ḫu-mu-da-na-aĝ2
c.2.5.4.01/Tr/Gl DUB.BA.AN-bi kurun2-bi a2 sikil-la
c.2.5.4.01/Tr/Gl e2-kur-ra a22-ĝa2 gal-gal-bi sa2 im-mi-dug4-ga
c.2.5.4.01/Tr/Gl /nam\-nar-ra a2-ĝu10 ba-e-šum2-ma
c.2.5.4.02/Tr/Gl lugal-la e2-kur-ta a2 maḫ mu-na-šum2
c.2.5.4.03/Tr/Gl sukkal-maḫ zabar zid-za tum2-ma a2 ki-nu2-zu dug3-dug3
c.2.5.4.05/Tr/Gl a2?-zu mu-da-[…-aĝ2 …]
c.2.5.4.08/Tr/Gl [dnu-nam]-nir en a22-ĝa2 zid-da me gal-gal-la šu du7
c.2.5.4.09/Tr/Gl me kug sikil-zu pa e3 ak-de3 a2-bi mu-un-da-an-aĝ2
c.2.5.4.09/Tr/Gl gab2-il2-zu gud-ab2 a2 /kalag\-[ga] niĝ2 dugud il2-il2-[me-en]
c.2.5.4.13/Tr/Gl en dadag diš-me-dda-/gan\ [X X] X /a2 nun\ ḫu-mu-te-ĝal2
c.2.5.4.15/Tr/Gl [ur-saĝ] gal a2 gal an ki-a
c.2.5.4.15/Tr/Gl en a2 šum2-ma dnu-[nam-nir-ra]
c.2.5.4.15/Tr/Gl u4-ta-u18-lu [(X)] a2 maḫ X […]
c.2.5.4.15/Tr/Gl en a2 /šum2\-[ma] dnu-nam-nir-/ra\
c.2.5.4.15/Tr/Gl […] RU a2 […]
c.2.5.4.16/Tr/Gl a2 kur gal d/en\-[lil2-la2] […]
c.2.5.4.17/Tr/Gl ub-šu-unken-na ki di gal ku5-ru a22-ĝa2 gal-gal-la-še3
c.2.5.4.17/Tr/Gl šul a22-e gal-zu eš-bar X X
c.2.5.4.19/Tr/Gl a2-na ba9-ra2-a-ba ĝa2-ĝa2-ĝa2-da-na su3-ud-bi-še3 ĝir2-ĝir2-re
c.2.5.4.19/Tr/Gl lugal a2 niĝ2-ḫul dim2-ma ib2-ši-aĝ2-e-a
c.2.5.4.23/Tr/Gl a2-zu-ta
c.2.5.4.23/Tr/Gl an ki kilib-ba a22-ĝa2-bi […]
c.2.5.4.23/Tr/Gl a22-ĝa2 dugud den-lil2 dnin-[lil2] […]
c.2.5.4.27/Tr/Gl […] X ma-ra-[X-(X)]-da /a2\ zid-za bi2-in-/gub?\ […]
c.2.5.4.27/Tr/Gl /ĝiš\[mi]-/tum\ saĝ 50 ki-bal gul-gul-lu a2 maḫ-zu-še3 pad3-/da\
c.2.5.4.a/Tr/Gl ĝarza a2? šu […]
c.2.5.5.1/Tr/Gl a2 il2-la šu-si sag9-sag9-me-en
c.2.5.5.1/Tr/Gl a2 maḫ šum2-ma den-lil2-la2-me-en
c.2.5.5.1/Tr/Gl kur-kur-re a22-ĝe26-e gal-zu-me-en
c.2.5.5.2/Tr/Gl dli-pi2-it-eš4-tar2 a2 nun ḫu-mu-te-ĝal2
c.2.5.5.3/Tr/Gl dli-pi2-it-eš4-tar2 a2 šum2-ma-ĝu10-me-en gu2 an-še3 ḫe2-zig3
c.2.5.5.5/Tr/Gl en X X me-zu me-a umuš a22-zu a22-/ta KAL\
c.2.5.5.5/Tr/Gl en X X me-zu me-a umuš a22-zu a22-/ta KAL\
c.2.5.6.1/Tr/Gl dur-dnin-urta šul a22-ĝa2-<zu>-ne-ne DI-DI mu-un-zu-a-ar
c.2.5.6.1/Tr/Gl kur-kur-re a22-ĝa2-bi mu-un-zu a2 gal ḫe2-aĝ2-e
c.2.5.6.1/Tr/Gl kur-kur-re a22-ĝa2-bi mu-un-zu a2 gal ḫe2-aĝ2-e
c.2.5.6.1/Tr/Gl šul den-lil2-le e2-kur-ta a2-bi mu-un-da-an-aĝ2
c.2.5.6.1/Tr/Gl […] a2 nun ḫe2-em-te-ĝal2
c.2.5.6.2/Tr/Gl an lugal diĝir-re-e-ne-ke4 a2-bi mu-e-da-a-aĝ2
c.2.5.6.3/Tr/Gl a2 nam-ur-saĝ-ĝa2 šag4-ta tum2-a gaba gi4 nu-[tuku]
c.2.5.6.3/Tr/Gl dnin-urta a2 zid-da kur gal-la-aš ša-mu-un-til3-la-ni-me-en
c.2.5.6.5/Tr/Gl dur-<dnin-urta> a2 gal šum2-ma-ĝu10 mu-ĝu10-še3 nir ḫe2-ĝal2
c.2.5.6.5/Tr/Gl a22-ĝa2-zu ki-bal-a ḫa-ba-te giri17 šu ḫa-ma-an-ĝal2-eš
c.2.5.7.1/Tr/Gl [X X] a2 zid-da den-lil2-la2 kur ki-bal gul-gul
c.2.5.7.1/Tr/Gl [d]nin-urta a2 zid-da den-lil2-la2 kur ki-bal gul-gul
c.2.5.7.1/Tr/Gl a2 maḫ šum2-ma dnu-nam-nir-ra šag4 a-a-na dug3-dug3
c.2.5.7.2/Tr/Gl iri a22 […]
c.2.5.8.1/Tr/Gl a2 bi2-ib2-ĝar
c.2.5.8.1/Tr/Gl a22-ĝa2 niĝ2 sag9-ga
c.2.6.7.1/Tr/Gl a2-zu sa-par3-am3 kur še nu-/zu\-ba
c.2.6.7.1/Tr/Gl nun dsuen-i-qi2-ša-am a2-bi mu-da-an-aĝ2
c.2.6.9.2/Tr/Gl dḫa-ia3 diĝir kalam-ma ga-til3-e ki aĝ2 nun dri-im-dsuen-e a2 bad tal2-ni ḫe2-me-en
c.2.6.9.5/Tr/Gl &kaš;ulušin3 ku7-ku7-da a2 sikil-da šar2-ra
c.2.6.9.5/Tr/Gl [X nam]-til3-la-ka nam-lugal-la a2-bi ĜA2? [X]-ge
c.2.8.2.4/Tr/Gl /ḫa-am\-mu-ra-bi dug4-ga maḫ-me-eš2 nir ḫe2-ĝal2 a2 inim dug3-ga X […]
c.2.8.2.6/Tr/Gl ĝarza2 maḫ a22-ĝa23 abzu-a […]
c.2.8.2.6/Tr/Gl ub-ta 4-ba a22-ĝa2-e X […]
c.2.8.3.1/Tr/Gl dinana a2 zid-da ba-an-da-gub
c.2.8.3.2/Tr/Gl diĝir X-ra-na kilib3-ĝal2 X [X]-e-ne-ke4 mu dug3-ga ḫe2-bi2-ib2-sa4 a2 nun gal-zu ḫe2-a
c.2.8.3.5/Tr/Gl niĝ2-dug4-ga [(X X)] a2 bad-a-zu ḫe2-ri-DU
c.2.8.3.6/Tr/Gl šag4-bi? a2 nam-ur-saĝ-ĝa2-ki!-im maḫ-bi tuš-ša-a
c.2.8.3.7/Tr/Gl šag4-bi! an!-na nam-ur-saĝ-ĝa2-ak-ka-ni maḫ-bi su-uš-a (a-na i-di qar-ra-du-ti-ka ṣi-ri-iš lu-u2 wa-aš-ba-a-ti sa-am-su-i-lu-na LUGAL ši-in-nu-u2)
c.2.8.5.1/Tr/Gl a22-ĝa2 gal maḫ an ki-bi-da-ke4 saĝ /keše2-da\-bi [ma]-ra-an-šum2 šibir kur-kur-ra gamx(GURUN)-ma šu ḫe2-em-/mi-la2-am3\
c.2.8.5.b/Tr/Gl da-a KA nam-til3-la X […] a2-zu […]
c.3.1.01/Tr/Gl KA ud-da-ka-ne-ne-a ḫe2-em-tum3 a2-še3 mu-e-da-a-aĝ2
c.3.1.01/Tr/Gl a22-ĝa2 lugal-ĝa2-ke4 i3-gub-be2-en nu-tuš-u3-de3-en bi2-dug4
c.3.1.02/Tr/Gl šu-zu-ta-am3 a22-ĝa2 šu {la-ba-ra-ab-teĝ3-ĝe26-e} {/la\-ba-ra-ab-bal}
c.3.1.02/Tr/Gl a2 kalag-ga a2! nam-ur-saĝ-ĝa2-ĝu10 kur-kur-ra ḫe2-en-šub-šub
c.3.1.02/Tr/Gl a2 kalag-ga a2! nam-ur-saĝ-ĝa2-ĝu10 kur-kur-ra ḫe2-en-šub-šub
c.3.1.02/Tr/Gl a2-še3 mu-e-da-a-aĝ2
c.3.1.07/Tr/Gl {lu2-kur2 i3-durun-na-a usu-ĝu10 im-til} {lu2-kur2 me3-še3 a2-a-ni im-til}
c.3.1.08/Tr/Gl /šag4\ itid 1-kam a2 šub-ba /ḫa\-ba-til3
c.3.1.08/Tr/Gl a22-ĝa2 kalag-ga a2-zu-ne-ne-a /nam-ba-e-še-be2\-en-ze2-en
c.3.1.08/Tr/Gl a22-ĝa2 kalag-ga a2-zu-ne-ne-a /nam-ba-e-še-be2\-en-ze2-en
c.3.1.08/Tr/Gl a ga-zi kalag-ka a ga-mu-uš-de3-en-ne e-ma-ru-uk-ka (te-er-ta-ku-nu lu-u2 da-an-<na>-at ri-it-ta-ku-nu e-ma-ru-uk-ka-pu-tu)
c.3.1.08/Tr/Gl a ga-zi kalag-ka a ga-mu-uš-de3-en-ne e-ma-ru-uk-ka (te-er-ta-ku-nu lu-u2 da-an-<na>-at ri-it-ta-ku-nu e-ma-ru-uk-ka-pu-tu)
c.3.1.10/Tr/Gl […]-še3? a mu-da-an-/aĝ2?\
c.3.1.11.1/Tr/Gl /usu?\ nu-tuku a2 dar-re-bi nu-mu-/da?-ĝar?\
c.3.1.11/Tr/Gl a22-ĝa2 dšul-gi lugal-ĝa2-ke4 gu2-ĝu10 nu-mu-da-šub
c.3.1.11/Tr/Gl gu2 bi2-X ĝi6-ba an-bar7-ba a2-bi X i3-ĝen-ne-en
c.3.1.15/Tr/Gl gu2-ĝiri3-bi a-šag4-e nam-ba-e-šu2-šu2 {a2-še3} {kiĝ2?-še3} mu-e-da-aĝ2
c.3.1.15/Tr/Gl lu2 kiĝ2 ak-ne ḫa-ma-ab-taḫ-e a2 ḫa-ma-ĝa2-ĝa2
c.3.1.15/Tr/Gl ud lugal-ĝu10 a2 mu-e-da-aĝ2-ta
c.3.1.16/Tr/Gl ud e3 a22-ĝa2-ĝu10 ĝa2-a-gin7-nam ma-[…] li-bi2-ib-dirig-/ge\
c.3.1.16/Tr/Gl a2-še3 mu-e-da-aĝ2
c.3.1.16/Tr/Gl […]-ti /pisaĝ\-[dub]-ba bi2-tur-e a22-ta
c.3.1.16/Tr/Gl lu2-kiĝ2-gi4-a-e-ne a22-ĝa2 ma-da
c.3.1.17/Tr/Gl še sa10-sa10-de3 {a2-še3 mu-e-da-a-aĝ2} {im-/kur9?-re?-en\}
c.3.1.20/Tr/Gl {i3-ne-eš2 mar-tu kur-bi-ta den-lil2 a2-taḫ-ĝu10 im-ma-zig3} {[i3]-ne!-eš2 ti-da-nu-um […] den-lil2 kur-bi-ta a2 […]}
c.3.1.21/Tr/Gl maš2 ḫur-saĝ-ĝa2 a2 sag9-sag9-ĝu10
c.3.2.03/Tr/Gl a2 me3 […] nu-um-ta-[…] DU
c.3.2.05/Tr/Gl {mu 7-kam-ma-/ta\ iri-ĝa2 me3 /šen-šen la\-ba-an-tuku uš2 da-/bi\ nu-ĝa2-ĝa2} {mu 5-/kam\-ma-ta /iriki\-ĝa2! šen-šen-na la-ba-du8 nam-uš2-a a2-bi nu-ĝa2-ĝa2}
c.3.2.05/Tr/Gl /a2?\ taka4-a ka tar-/zu\ ḫe2-si-il-le
c.3.3.04/Tr/Gl a2 ma-tur 5(IA2) ĝuruš {10} {60(DIŠ)} ḫu-mu-e-ši-in-gi4-gi4-ma
c.3.3.08/Tr/Gl a22-ĝa2-zu na-ma-tum3
c.3.3.08/Tr/Gl a2 ĝišma2-zu 1(DIŠ) giĝ4
c.3.3.08/Tr/Gl a2 {mas-su ĝišma2-zu} {ma-zu ma-zum} {ĝišma2-zu ma2-zu} 1(DIŠ) 1/3 giĝ4-am3
c.3.3.08/Tr/Gl ud-da-ta a22-ĝa2-zu ḫe2-em-tum3
c.3.3.09/Tr/Gl {ur-saĝ šag4-tam-e-ne ḫe2-du7 e2-gal-la a22 ki-bi} {ur-saĝ šag4-tam-e-ne a22-ĝa2 ki-bi-še3} {ḫe2-du7 /e2-gal\-la ur!-saĝ šag4-tam-ne a22-ĝa2 ki-bi} {[ḫe2-du7] e2-gal-la [ur-saĝ] šag4-tam-e-ne [a22-ĝa2] ki-ba-e} gi4
c.3.3.09/Tr/Gl {ur-saĝ šag4-tam-e-ne ḫe2-du7 e2-gal-la a22 ki-bi} {ur-saĝ šag4-tam-e-ne a22-ĝa2 ki-bi-še3} {ḫe2-du7 /e2-gal\-la ur!-saĝ šag4-tam-ne a22-ĝa2 ki-bi} {[ḫe2-du7] e2-gal-la [ur-saĝ] šag4-tam-e-ne [a22-ĝa2] ki-ba-e} gi4
c.3.3.09/Tr/Gl {ur-saĝ šag4-tam-e-ne ḫe2-du7 e2-gal-la a22 ki-bi} {ur-saĝ šag4-tam-e-ne a22-ĝa2 ki-bi-še3} {ḫe2-du7 /e2-gal\-la ur!-saĝ šag4-tam-ne a22-ĝa2 ki-bi} {[ḫe2-du7] e2-gal-la [ur-saĝ] šag4-tam-e-ne [a22-ĝa2] ki-ba-e} gi4
c.3.3.09/Tr/Gl {ur-saĝ šag4-tam-e-ne ḫe2-du7 e2-gal-la a22 ki-bi} {ur-saĝ šag4-tam-e-ne a22-ĝa2 ki-bi-še3} {ḫe2-du7 /e2-gal\-la ur!-saĝ šag4-tam-ne a22-ĝa2 ki-bi} {[ḫe2-du7] e2-gal-la [ur-saĝ] šag4-tam-e-ne [a22-ĝa2] ki-ba-e} gi4
c.3.3.21/Tr/Gl ud AN X a2 mu-un-ta-e3 KA×X-ĝa2 bi2-ib-ĝar «KI»
c.4.02.1/Tr/Gl a2 ud-da eš3 ĝir2-su2ki igi mu-ri-ib-du8-am3 (u4-mi-ša i-na bi-tim gir-ši-im i-na-aṭ-ṭa-[al])
c.4.05.1/Tr/Gl a22-ĝa2 zid-de3-eš im-ma-sug2-ge-eš
c.4.05.1/Tr/Gl nibruki a2-bi sa-par3 gal-la-am3
c.4.05.1/Tr/Gl a22-ĝa2 daĝal-bi mu-un-na-da-an-tum2
c.4.06.1/Tr/Gl nitaḫ-ra šu mu-un-du3-ne munus-ra a2 mu-un-la2-ne
c.4.06.1/Tr/Gl /diĝir\ igi mu-un-ši-bar-ra-ni a2-ni li-[bi2-in-gu-ul-e]
c.4.06.1/Tr/Gl diĝir igi mu-un-ši-bar-ra-ni a2-na bi2-in-gu-ul-e
c.4.06.1/Tr/Gl dutu a2 ĝiš-erin2-na-ka mu-un-na-gen6-ne2
c.4.06.1/Tr/Gl a2 maḫ niĝir-ra-ke4 mi2 dug4-ga šul dutu za3-mi2
c.4.06.1/Tr/Gl a2 maḫ dḫendur-saĝ-ĝa2-ke4 mi2 dug4-ga a-a den-ki za3-[mi2]
c.4.07.2/Tr/Gl kur gul-gul ud-de3 a2 ba-e-šum2
c.4.07.2/Tr/Gl a22-ĝa2 an-na-ke4 ba-gub-be2-en
c.4.07.2/Tr/Gl nin-ĝu10 a2 ni2-za na4zu2 zu2 i3-gu7-e
c.4.07.3/Tr/Gl in-di3-bi an nu-zu-zu a22-ĝa2-ni-še3 nu-la2
c.4.07.3/Tr/Gl ĝarza ĝarza2 šum2-mu a2-bi2-ĝa2 tum2-tum2-mu
c.4.07.3/Tr/Gl šu dug4-ga-zu niĝ2 šu nu-GAN-X a22-ĝa2 du3-du3-a-zu an nu-mu-un-na-an-la2
c.4.07.4/Tr/Gl tug2-gum-ma a2-za i-ib2-du3
c.4.07.9/Tr/Gl lipiš me3-a a2 nam-ur-saĝ-ĝa2 me-e ši-/in\-[ga-ĝen-na]
c.4.07.a/Tr/Gl a2 /zig3!-ga\ nin9 [X] bi2-in-ga?-ga?
c.4.07.a/Tr/Gl […] X a2? […]-de3
c.4.08.05/Tr/Gl /ḫaš4\ sag9-sag9 a2 buluĝ5 e-ru-ĝu10 ḫi-izsar-am3 [a ba-an-dug4]
c.4.12.1/Tr/Gl nam-ur-saĝ-ĝa2 a2 mu-ni-in-maḫ-e-eš gu3 zid /mu\-[na]-/de2\-eš
c.4.12.1/Tr/Gl maḫ gal-la-am3 a2 piriĝ ĝal2-la […]
c.4.12.1/Tr/Gl am a2 gur-ra-gin7 […]
c.4.12.1/Tr/Gl iri nam ku5-ra2-a-ni a2-bi ki-bi nu-/gi4\-[gi4]
c.4.13.05/Tr/Gl nam tar-re-de3-eš a2 maḫ mi-ni-in-sud4-un
c.4.13.10/Tr/Gl […] X a2 nu-kuš2-u3-de3
c.4.13.10/Tr/Gl [X (X)] niĝin2-na-bi a2 nun aĝ2-e
c.4.13.12/Tr/Gl [X X] X uĝ3 daĝal X X ud ul-še3 a2 ḫe2-ni-maḫ
c.4.13.12/Tr/Gl [X X (X)] [d]nanna a2 nun ḫe2-em-/te\-[ĝal2]
c.4.13.13/Tr/Gl {an nu-gi-a bi2-ri-iĝ3? u3-šu-gal} {[a2] nu-gi4-a piriĝ ušumgal}
c.4.13.13/Tr/Gl {an nu-gi-a bi2-ri-iĝ3? u3-šu-gal} {[a2] nu-gi4-a piriĝ ušumgal}
c.4.13.13/Tr/Gl e-da-ni5 a nu-gi-a {bi-ri-iĝ3? u3-<šu>-gal} {/piriĝ\ ušumgal}
c.4.14.1/Tr/Gl lu2 lu2-ra a2 ĝal2-la mu-un-zu nu-siki-ka ama-a-ni
c.4.14.1/Tr/Gl dnanše šul a2 zid-da tuku-ni im-ma-ni-in-saĝ5-e
c.4.14.1/Tr/Gl a2 taraḫ nar gal-e šu mu-na-ab-tag-ge
c.4.14.1/Tr/Gl ku6-da kaš4 lu2 a2 ud-da-ka ḫe2-a
c.4.14.1/Tr/Gl ki a2 zig3-ga-ka lu2 la-ba-an-gu7-e
c.4.14.1/Tr/Gl lu2 a2 zig3-ga um-mi-in-gu7-a inim-bi la-ba-an-tum3
c.4.14.1/Tr/Gl a2-tuku a2 nu-tuku-ra ĝa2-ĝa2-da
c.4.14.1/Tr/Gl ama dumu-ni gu3 a2 zig3 de2-a
c.4.14.1/Tr/Gl a22-ĝa2-bi e2 dnanše-ta
c.4.14.1/Tr/Gl ki a2 zig3-ga-ka gu3 ba-da-an-de2
c.4.14.1/Tr/Gl a2 nam-tag dugud-da nu-mu-un-da-il2-i-da
c.4.14.1/Tr/Gl [niĝir-a-ni] en dḫendur-saĝ-ĝa2 [a2]-bi mu-da-an-aĝ2
c.4.14.3/Tr/Gl [a2]-bi teš2-am3 ĝiri3-bi teš2-am3
c.4.14.3/Tr/Gl a2-bi ma2-gur8 […]
c.4.14.3/Tr/Gl šu-ur3mušen-e a2 tal2-bi saĝ-bi […] ba-ni-/ib2\-[…]
c.4.15.2/Tr/Gl [a2] nam-ur-saĝ-<ĝa2>-zu mu-gub-/be2-en6\
c.4.15.2/Tr/Gl an-/ne2 mu\-niĝin2 niĝ2-/nam\-[ma] a2 /mu-un\-kiĝ2
c.4.15.2/Tr/Gl d/en\-[lil2]-gin7 ki X kur teš2-a [a2]-/zu\ nu-ed2-de3
c.4.15.3/Tr/Gl [d]/nergal\ ki lagaški a2 [bad ḫu-mu-un]-tum2
c.4.15.3/Tr/Gl [d]/nergal\ ki /lagaš\ki a2 bad ḫu-mu-un-[tum2]
c.4.15.3/Tr/Gl ur-saĝ a2 /maḫ\ [X X] /ki-bal\-X [zar]-re-eš mu-e-dub
c.4.17.1/Tr/Gl pa mul-zu daš-im2-babbar-re a2 ḫe2-em-mi-ni-in-rin2-/rin2-ne2?\
c.4.17.1/Tr/Gl dlamma-zu e2-kiš-nu-ĝal2-la a2 gal ḫa-ra-an-X-a?
c.4.19.1/Tr/Gl /barag\ ki-tuš maḫ-a tuš-a-ni en diĝir šul a2 zid-da
c.4.19.1/Tr/Gl lugal ki gu-la a22-ĝa2 tum2 ki DU-bi tum2-mu-de3
c.4.19.1/Tr/Gl šul diĝir tuku ki a22-ĝa2-ni igi-bi ma-ra-ši-ĝal2
c.4.19.3/Tr/Gl ur-saĝ gal /me3\ saḫar-ra-ka a2 zid-da lugal-la
c.4.19.4/Tr/Gl dumu nun an-ne2 a2 ma-ra-an-šum2 X […]
c.4.19.4/Tr/Gl dnin-ĝiš-zid-da a2 an-ne2 ma-ra-[an-šum2 …]
c.4.21.1/Tr/Gl šag4-/bi\ X /NAM?\ X [(X)] /KA? a2\-gin7 BU-BU-me-en
c.4.22.1/Tr/Gl nin munus šul a2 maḫ den-lil2-la2-me-en
c.4.22.1/Tr/Gl a22-ĝa2-ĝu10 lu2 nu-mu-un-ši-zu-zu
c.4.27.02/Tr/Gl [… a2] /aĝ2\-e-de3
c.4.27.02/Tr/Gl […] a2 gal aĝ2-e-zu niĝ2 šag4-ga-na-ka
c.4.27.03/Tr/Gl [ur]-saĝ a2 zid-da den-lil2-la2 šul gaba-ri nu-tuku
c.4.27.03/Tr/Gl [d]nin-urta a2 zid-da den-lil2-la2 šul gaba-ri nu-tuku
c.4.27.04/Tr/Gl e lugal a2 šum2-ma den-lil2-la2 kur šu-/še3\ ĝar-/u3\
c.4.27.04/Tr/Gl en dnin-urta a2 šum2-ma den-lil2-la2 [kur šu]-še3 ĝar-/u3\
c.4.27.04/Tr/Gl en pa5-šeš an-na a2 šum2-ma den-lil2-la2 kur šu-[še3 ĝar-u3]
c.4.27.07/Tr/Gl a2 bad ḫu-mu-ri-in-tum2
c.4.27.07/Tr/Gl /ur\-saĝ a2 [maḫ šeĝ3] /ud\-[da-ni]
c.4.27.07/Tr/Gl ur-saĝ dnin-urta a2 maḫ
c.4.27.07/Tr/Gl ur-saĝ dpa-bil-saĝ <a2 maḫ>
c.4.27.07/Tr/Gl a2 maḫ šeĝ3 ud-da-ni
c.4.28.1/Tr/Gl zag-du8-bi ĝiri2 maḫ a2 2-bi lu2-erim2 sur-sur-ru-de3
c.4.28.1/Tr/Gl a2-bi erim2-du la-ba-ra-e3 erim2 al-ur3-ur3-re
c.4.28.1/Tr/Gl ḫul-du ĝiri3-ni nu-mu-un-dab5-be2 a2-ni la-ba-ra-e3
c.4.28.1/Tr/Gl erim2-ĝal2-la-ni šu im-ri-ri-e a2-ni la-ba-ra-e3
c.4.28.1/Tr/Gl erim2-du a2-ĝa2 la-ba-ra-e3 niĝ2 ak-bi mu-zu
c.4.28.1/Tr/Gl barag gal maḫ-bi-a dur2 im-mi-in-ĝar a2 gal mu-da-aĝ2-e
c.4.28.1/Tr/Gl gal5-la2 gal-ĝu10 dnin-dimgul-e a2-ni mu-un-sud-e
c.4.29.1/Tr/Gl gaba daĝal nun-e a2 maḫ šum2-ma me nam-gal šu du7
c.4.29.1/Tr/Gl nitaḫ kalag-ga a2 nam-ur-saĝ-ĝa2 /me3-še3\ saĝ ĝa2-ĝa2
c.4.29.1/Tr/Gl gud a2 gur-ra udu siki sug4 nidba /gal\-[gal]-/la\
c.4.29.1/Tr/Gl a2 sa-par3 erim2-du-še3 la2-a zid-du [si] /sa2? \
c.4.29.2/Tr/Gl den-nu-gi4-ra a22-ĝa2 e3-[a-me]-/en\
c.4.29.2/Tr/Gl a22-ĝa2 e2 den-lil2-ka-ta
c.4.31.1/Tr/Gl en a2 maḫ il2-il2-i ĝiš-gaz gu2-erim2 ra
c.4.33.2/Tr/Gl a2 taraḫ maš2 ḫur-saĝ-ĝa2
c.4.33.2/Tr/Gl dgibil6 saĝ a2 zid-da
c.4.80.1/Tr/Gl a2 me3 ĝišmitum2 šul mar-uru5 gur3-ru
c.4.80.1/Tr/Gl nun-zu am gal am-si a2-ni-še3 ḫul2-la
c.4.80.1/Tr/Gl e2-ninnu a2 zid-/da\ [lagaški gu2]-/gal\ ki-en-gi-ra
c.4.80.1/Tr/Gl a2 me3 ud ḫuš lu2-ra su3-su3
c.4.80.1/Tr/Gl da-nun-na diĝir gal-gal-e-ne a2 me3 šum2-mu
c.4.80.1/Tr/Gl lugal-zu am ḫuš a2 pad3-da piriĝ ḫuš saĝ dub2-dub2-bu
c.4.80.1/Tr/Gl X […] /gi4\-gi4 X ĝal2-la a2 šum2-mu
c.4.80.1/Tr/Gl šen-šen-na SA4-gin7 DU a2 maḫ-bi kušgur21-ra
c.4.80.1/Tr/Gl šag4-zu ĝištukul ĝišmitum2 a2 X IM? še-er-ka-an ba-ni-in-dug4
c.4.80.1/Tr/Gl gud a2 nun gi4-a diĝir-re-e-ne
c.4.80.1/Tr/Gl e2 a2 zid-da urudlub me3 kud-kud ki-bal-še3
c.5.1.3/Tr/Gl um-mi-a lu2-ta kiĝ2-ĝa2-am3 a22-ĝa2 ĝiš bi2-in-ĝar
c.5.1.3/Tr/Gl šeš-gal-ĝu10 a2 ĝiš ĝar-ra-ĝa2 šag4-ga-ni i-ni-in-dug3
c.5.1.3/Tr/Gl ĝiš-ḫur lu2 a22-ĝa2 si sa2-e igi ma-ni-in-si-si
c.5.1.3/Tr/Gl gu2 zi-zi-i ḫa-la a22-ĝa2-kam ud zal-le niĝ2-gig-ga
c.5.1.3/Tr/Gl lu2 ki a22-ĝa2-ni-še3 ud zal-la a22-ĝa2-ni ab-taka4
c.5.1.3/Tr/Gl lu2 ki a22-ĝa2-ni-še3 ud zal-la a22-ĝa2-ni ab-taka4
c.5.1.3/Tr/Gl ud na-ab-zal-e-en ĝi6 na-ab-sed4-e-en a2-bi-še3 ĝen-na
c.5.1.3/Tr/Gl gaba a-šag4-ga-še3 a2 ḫe2-mu-e-da-a-a-aĝ2 erin2-e kiĝ2 ḫe2-bi2-ak
c.5.2.4/Tr/Gl ĝuruš-e a2-ni ki-lul-la ḫul la-ba-e-ĝa2-ĝa2
c.5.2.4/Tr/Gl ĝuruš-e a2 ḫul ĝar-ra-na er2 /gig\ i3-še8-še8
c.5.2.4/Tr/Gl a2 nu-zu-ĝu10 ma-ra-pe-la2-en
c.5.2.4/Tr/Gl na-gada-ĝu10 lu2-erim2 nu-me-en-na a2 ḫul ma-kiĝ2-kiĝ2
c.5.2.4/Tr/Gl ab2 zid diĝir? /arḫuš\-a šag4-ne-ša4 a2 nun /ḫe2\-[…]
c.5.2.4/Tr/Gl ud nu-sikil a2-ĝa2 nu2-a-ĝa2 igi-zu-še3 ḫa-ba-ab-dib-be2-en
c.5.2.4/Tr/Gl zaraḫ-e a2 mu-ni-tal2-tal2-la lil2-še3 im-mi-in-sag3
c.5.2.4/Tr/Gl [d]/nin\-maḫ UN ĝiškim til3-la-gin7 a2 nun ḫe2-me-te-ĝal2
c.5.3.1/Tr/Gl ĝe26-e ĝišapin-e a2 gal-e dim2-ma šu gal-e keše2-da
c.5.3.1/Tr/Gl lugal-e a2-ĝu10 šu bi2-in-du8
c.5.3.1/Tr/Gl maš2-anše dšakkan2-na lu-a-bi a2 mu-da-an-e3
c.5.3.1/Tr/Gl a2 sa gi4-a gana2-ta mi-ni-ib-kar-kar-re
c.5.3.1/Tr/Gl ĝuruš-ra dam dumu-ni a2 mu-un-da-an-e3
c.5.3.1/Tr/Gl ma2-laḫ5-ra dam dumu-ni a2 mu-un-da-an-e3
c.5.3.1/Tr/Gl nu-ĝiškiri6-ke4 dam dumu-ni a2 mu-un-da-an-e3
c.5.3.1/Tr/Gl ĝišal-e a2 la2-e garadinx(GAD/GAD.ĜAR/ĜAR) mu-un-la2
c.5.3.1/Tr/Gl ĝišḫar-mušen-na a2 la2-e gi-gurur3-ra mu-un-la2
c.5.3.1/Tr/Gl ĝuruš saĝ-dili lu2ki-gul-la a2 mu-un-da-an-e3
c.5.3.2/Tr/Gl a2 nam-šita4-ke4 si mu-na-ab-sa2-e
c.5.3.2/Tr/Gl niĝ2-ĝu10-ta a2 gur-ra im-da-sug2-sug2-ge-eš
c.5.3.3/Tr/Gl en-te-en a2 kuš2-a zag-še kuš2-a-ni-še3
c.5.3.3/Tr/Gl a2 kuš2-a-zu-gin7 na-ra-dim2 ni2 na-an-bur2-bur2-en
c.5.3.3/Tr/Gl a2 kuš2-a-ĝu10-ta e2-gal-la a-gin7 im-da-kur9-re-en
c.5.3.3/Tr/Gl a-šag4-ga a2-zu dugud-bi mu-un-[…]
c.5.3.3/Tr/Gl e2-me-eš arad2 lu2 kiĝ2-ĝa2 gub-ba a2-ni muš3 nu-/tum3\-[mu ]
c.5.3.3/Tr/Gl a2 kalag-ga-ĝa2 e2-e ga-mu-ni-e3 igi ḫu-mu-un-de3-du8
c.5.3.3/Tr/Gl /TUR?\ X […] a2-/ĝu10\ […] TI
c.5.3.3/Tr/Gl ki duru5-a a2 um-mi-DU.DU gana2 kiĝ2 ĝiškim u3-mu-ak
c.5.3.3/Tr/Gl en-te-en gud-ra igi-nim-ma a2 im-da-X
c.5.3.3/Tr/Gl e2-me-eš šeš-ĝu10 a2 kuš2-a-ĝu10-a ni2 buluĝ5 u3-mu-ni-e3
c.5.3.3/Tr/Gl lu2 ĝa2-nun-na saĝ-zu-še3 i3-gub a2 mu-da-an-aĝ2-e
c.5.3.3/Tr/Gl šidim uĝ3-il2 e2-a gub-ba a2-ni muš3 nu-tum2-mu
c.5.3.3/Tr/Gl tur maḫ-e a2 mu-e-da-an-aĝ2-e sa-zu nu-TAR-e
c.5.3.3/Tr/Gl a2-ĝa2-a zag-še kuš2-a-za ĝe26-e lugal-bi-me-en
c.5.3.3/Tr/Gl engar zid gan2-ne2 igi tab-ba a2 ḫul2-la i-i
c.5.3.3/Tr/Gl /niĝ2\-tug2-ba tug2šutur tug2aktum-ma a2 ba-ni-e3-a-me-en
c.5.3.3/Tr/Gl ĝišniĝ2-keše2-da a2 mu-ra-ab-kuš2-u3 e2-gal ma-ra-ŠEŠ-ŠEŠ
c.5.3.3/Tr/Gl a2 kalag-ga-na šag4-ga-a mu-un-zu ur5-da nir mu-un-ĝal2
c.5.3.3/Tr/Gl en-te-en a2 dirig ni2 na-ab-gur4-re-en ki gur4-zu u3-mu-zu
c.5.3.3/Tr/Gl a2 dirig ka du8-zu na-an-bi2-ib-be2 ĝiš-ḫur me ga-zu
c.5.3.3/Tr/Gl e2-me-eš en-te-en-bi-da gud maḫ-gin7 teš2-bi a2 si-il-le-de3
c.5.3.3/Tr/Gl a2 kuš2-a zag-še kuš2-a-ĝu10 zag ma-ra-an-tag
c.5.3.5/Tr/Gl kušda-lu-uš2-ta a2-ni nu-ĝa2-ĝa2 dub3 nu-mu-e-ši-ib-gam-e
c.5.3.5/Tr/Gl mušen-du3-e a2 la2-ta mu-ni-ib-tum2-tum2-mu
c.5.3.5/Tr/Gl ku6 lipiš-tuku a2 nam-ur-saĝ-ĝa2 gur4-ra nir-ĝal2
c.5.3.5/Tr/Gl sig9-ga lul-ba (ša-qum-mi-iš sa-ri-<iš>) a2-ba mu-un-DU.DU
c.5.3.5/Tr/Gl ku6-e ki sig9-ga (aš-ra-am ša-qum-mi-iš) a2-ba mu-un-kiĝ2-kiĝ2
c.5.3.5/Tr/Gl gud3-bi-še3 a2 dub2 i3-ak-e dal-le-bi saĝ im-gi4 (a-na qi2-ni u2-/ur2-ri2\ šar-ḫi-/iš\ ip-pa-/ra2\-aš)
c.5.3.6/Tr/Gl a2-tuku a2 gal-gal-la gaba-ri ba-an-tuku-tuku-u2
c.5.3.6/Tr/Gl […] šeš a2 zid-da-zu-um
c.5.3.6/Tr/Gl /a2\ ba-an-da-aĝ2? […]
c.5.3.6/Tr/Gl ud-ba urud niĝ2 kalag-ga kiĝ2 a2 gal-gal-a-na
c.5.3.6/Tr/Gl3-ga6-ga6ga kiĝ2 a2 zag ḪAR di
c.5.3.6/Tr/Gl kug a-gar5 /LUL\-LUL-na a2 kiĝ2 /nu\-[sukux(SUKUD)]-/ra2\
c.5.3.6/Tr/Gl [X] X-da-zu-u3 a2 ki-in-du-ka še ba-ra-ni-ib2-buluĝ3-e
c.5.3.6/Tr/Gl a2 sa gi4-a-ĝa2 ze2 ma-an-gar3-re-ne
c.5.3.6/Tr/Gl ga-na kiĝ2 a2-zu-a bi2-ak den-lil2-ra mu-na-a-taḫ-ḫa
c.5.3.6/Tr/Gl šag4 e2tur3-ra-ka lu2-u3 a2 a-ra-ni-in-ra
c.5.3.6/Tr/Gl kug a-gar5 LUL-LUL-na a2 kiĝ2 nu-sukux(SUKUD)-ra2
c.5.3.6/Tr/Gl […] X a2 nam-šita4-a-ke4 šu ḫa-/mu\-[…]
c.5.3.6/Tr/Gl [kalag]-ga a2 maḫ-a-ni-še3 mu-na-da-an-šum2-mu
c.5.4.11/Tr/Gl a2 al-aĝ2-e X [X] ĝal2 erin2 ab […]-dar
c.5.5.2/Tr/Gl zag-zu a2 ḫul-la za-e ma-ra-kiĝ2-ĝa2
c.5.5.4/Tr/Gl ĝišal-e ĝišdusu-e a2 si ba-ab-sa2-e
c.5.5.4/Tr/Gl ĝišal-a-ni a2 bulug-ba apin na4za-gin3-na-kam
c.5.5.4/Tr/Gl ĝišal-am3 a2 nam-ĝuruš-a-kam
c.5.5.5/Tr/Gl a2 zid-da […]
c.5.5.5/Tr/Gl a2 gab2-/bu\ […]
c.5.5.5/Tr/Gl /a2\ ĝišle-um-ma-bi […]
c.5.6.1/Tr/Gl2 a2 zig3 na-ab-bal-e šu-uš /im\-ši-ni10-ni10
c.5.6.1/Tr/Gl a šu {nu-gid2-i} {nu-du8} na-an-ed3-de3 a2 sig šu-mu-/e\-ra-ĝal2
c.5.6.1/Tr/Gl dumu lu2-ra ĝiš3 a2 zig3 na-an-ne-en kisal-e bi2-zu-zu
c.5.6.1/Tr/Gl niĝ2-u2-rum niĝ2 a2 sig10-ga-a-da
c.5.6.1/Tr/Gl […] X-ke4 a2 šu im-du7-du7
c.5.6.1/Tr/Gl lu2 dam tuku a2 šu im-du7-du7
c.5.6.1/Tr/Gl ki MU X /šub\-ba a2-za [X X] X IM [X]
c.5.6.1/Tr/Gl lu2 gu-la a2 1(DIŠ)-e ga-na-gam-me-en-de3
c.5.6.3/Tr/Gl urudgiĝ4 urudbulug urudšum-me ĝiššu-kar2-zu a2-zu si ḫa-ra-ab-sa2-e
c.5.6.3/Tr/Gl giba-an-du8-zu kab2 /di\ ḫu-mu-ra-ab-ak a2 kalag-ga ḫu-mu-ra-an-ak-e
c.5.6.3/Tr/Gl /a2?\ šag4 ḫul2-gin7 a-ra-ab-dim2-e
c.5.6.3/Tr/Gl 10-am3 a2 gud a-šag4 zi-zi-i-da-še3 igi-zu nam-ba-e-gid2-i
c.5.6.3/Tr/Gl ĝišle-um-zu a2 ḫe2-tal2-tal2 ab-sin2-zu gub-ba?-ab
c.5.6.5/Tr/Gl ur-saĝ a2 {ba9-ra2 A /TE?\} {ba9-DU.UR?} um-ma-ni-ti-e-a
c.5.7.3/Tr/Gl ḫe2-sag3-ge a2-ni na-an-kuš2-u3
c.5.9.2/Tr/Gl [zi]-/pa\-tum a2 gabu2-ba u3-bi2-in-sur-ra
c.5.9.2/Tr/Gl zi-pa-tum [a2 gabu2-ba u3-bi2]-in-sur-ra
c.6.1.01/Tr/Gl niĝ2-erim2-e a2-bi ḫe2-bi2-ib2-kuš2-u3 dutu me-da tum3
c.6.1.01/Tr/Gl da-ga nam-kug-zu dlamma {ib2-da-nu2} {a2 bi2-ib-ĝar}
c.6.1.01/Tr/Gl dumu a2 tal2-tal2-la ḫa-ra-an-ba-e
c.6.1.02/Tr/Gl du-du nam-ukur3-ra a2 bi2-ib-ĝar
c.6.1.02/Tr/Gl du-du nam-ukur3-re a2 bi2-ib2-ĝar
c.6.1.03/Tr/Gl {/id2idigna\ ud a2 /dirig RA?\} {[…] še-ba-e-da-/a\-[X]}
c.6.1.03/Tr/Gl ugula a2 ĝiš ĝar-ra nu-un-zu-[a]
c.6.1.03/Tr/Gl a2 zid-da-zu maš2 ḫe2-da-ĝal2
c.6.1.04/Tr/Gl ĝištukul a2 gud / en3 ma\-tar-re-e-še
c.6.1.05/Tr/Gl am-e a2 kalag-ga-zu […] mu-e-du7 […]
c.6.1.05/Tr/Gl gud a2 la2-am3 lu2 a2 la2-bi an-gu-lu-uš
c.6.1.05/Tr/Gl gud a2 la2-am3 lu2 a2 la2-bi an-gu-lu-uš
c.6.1.05/Tr/Gl anše mu du3-u3-bi a2 bal-e
c.6.1.11/Tr/Gl ugula a2 ĝiš? ĝa2-ĝa2? nu-zu! saĝ sag3-ge nu-ĝa2-ĝa2
c.6.1.13/Tr/Gl {[…]-e ni2 nu-mu-ni-te} {[X] X E LAG mu-ni-ib2-gi4} a-na-am3 iri bar-ra a2 dur2-zu-e-še
c.6.1.13/Tr/Gl X […]-ri-ri a2-ni u2-gu /de2 \ […]
c.6.1.18/Tr/Gl /saĝ\ ki-tum3 a22-ĝa2 še-ba-e-da-e-/še?\
c.6.1.19/Tr/Gl dumu a2 tal2-tal2-la ḫa-ra-an-ba-e
c.6.1.22/Tr/Gl du-du nam-gir5-re a2-bi in-ĝal2
c.6.1.26/Tr/Gl2 a2 zig3-ga bal-e di X [X] dumu-nitaḫ e2 ad-da-[na-ta] sar-ra niĝ2-gig dnin-urta-[ke4]
c.6.1.26/Tr/Gl a2 dub2-ĝu10-ta mušen ku-dun mu-un-dug4
c.6.2.1/Tr/Gl […]-še3 a2 du7-du7
c.6.2.1/Tr/Gl dug4-ga-ab šu {tu-tu-ba} {a2-ba} ib2-ĝu10
c.6.2.1/Tr/Gl a22-ĝa2 1(DIŠ)-am3 mu-e-[X]
c.6.2.1/Tr/Gl gašam-še3 a2-ni X
c.6.2.2/Tr/Gl ama-a-ni kud-am3 a2 la2-am3
c.6.2.3/Tr/Gl niĝ2-erim2-me-e a2-bi ḫe2-eb-kuš2-še dutu nu-še-ba
c.6.2.3/Tr/Gl du-du nam-ukur3-ra a2 bi2-ib2-ĝar
c.6.2.3/Tr/Gl a2 ba-za ĝišmitum na-an-[šum2]
c.6.2.3/Tr/Gl a2 ba-za ĝištukul na-šum2
c.6.2.3/Tr/Gl [di-kud niĝ2]-gen6-na ḫul-a [aš2 a2] zid-da bal-e
c.6.2.3/Tr/Gl buru4mušen-e i3-il2-il2 a2-bi nu-sud-sud-dam
c.6.2.5/Tr/Gl niĝ2-erim2-me /a2\-[bi (…)]
c.6.2.5/Tr/Gl X mu-un-ne-X a2?-a bi2-in-taka4
c.6.2.5/Tr/Gl di-kud niĝ2-gen6-na ḫul-a aš2 a2 zid-da bal-e

ETCSL homepage

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford
Updated 2006-12-19 by JE

University of Oxford