ETCSL homepage
ETCSL home
Site map
The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature

  as sort by

in category or in comp. no(s).

Encode char. as:    Display:      / 
ETCSL homepage
ETCSLhelp
Display conventions

Result: 1122 line(s)
c.0.2.01/Gl ud šu bal ak-de3
c.0.2.02/Gl ud šu bal ak-de3
c.0.2.04/Gl ud šu bal ki-ta
c.1.1.1/Tr/Gl LI? im-ma-an-ak-eš
c.1.1.2/Tr/Gl diĝir er2-ra im-pad-pad-ne a-nir ĝal2 i3-ak im-me-ne
c.1.1.2/Tr/Gl dnin-maḫ-e an-ta-zu ḫe2-ak-e
c.1.1.2/Tr/Gl en gal den-ki-ke4 niĝ2 ak-ak-zu-še3 a-ba-a i3-sig10-ge
c.1.1.2/Tr/Gl {a ĝiš3 ak šag4 munus-a-ka ri-a} {a gan šag4 munus-a-ka} a šag4-ga-na munus-bi mu-un-u3-tud
c.1.1.2/Tr/Gl diĝir ĝiš tuku-a-bi u4-mu-ul du3? […] e2-ĝu10 ḫe2-ak-[e]
c.1.1.3/Tr/Gl an ki-a pa e3 ma-ni-in-ak
c.1.1.3/Tr/Gl kug-sig17 kug-babbar bal-še3 ḫe2-ak-e
c.1.1.3/Tr/Gl urin gal abzu-ta sig9-ga an-dul3-e-eš ak-e
c.1.1.3/Tr/Gl ḫe2-ĝal2 an ki-a pa e3 mu-na-ab-ak
c.1.1.3/Tr/Gl [X X] TU-gin7 ḪAR ba-an-ak
c.1.1.3/Tr/Gl nam-lugal-še3 aga zid mu-un-ak
c.1.1.3/Tr/Gl munus-me-en dili-ĝu10-ne a-na bi2-ak
c.1.1.3/Tr/Gl zag zid-da-bi zag gab2-bu-/bi\ šu bal ḫe2-ba-e-ni-/in\-[ak]
c.1.1.4/Tr/Gl e2 den-ki-ke4 lal3-ḫar-ra kug kurum7 ak
c.1.1.4/Tr/Gl ka-bi lal3 zu2-lum-ma niĝ2 er9 ba-ni-in-ak
c.1.2.2/Tr/Gl [… a]-ša-an-gar3 mu-/un\-ak-ne urgu2 mu-un-na-ne
c.1.2.2/Tr/Gl kiĝ2 /lugal\ šubur bi2-in-dab5-ba me-e a-na a-da-min3 i3-ak
c.1.2.2/Tr/Gl u3-/na\-[dug4] /ušbar3\-ĝu10 ḫe2-me-en niĝ2 šag4-za ak-[e-še]
c.1.2.2/Tr/Gl kur gal [d]en-lil2-/ra\ u3-na-a-dug4 niĝ2 šag4-za ak-e-še
c.1.2.2/Tr/Gl kiĝ2 /lugal šubur bi2\-[in-dab5-ba me-e a-na a-da]-min3 i3-ak
c.1.2.2/Tr/Gl u3-na-dug4 ušbar3-ĝu10 ḫe2-[me-en niĝ2 šag4]-za ak-e-še
c.1.2.2/Tr/Gl kur gal den-lil2-ra u3-[na-a-dug4 niĝ2 šag4]-za ak-e-še
c.1.2.2/Tr/Gl ab-sin2-na ki-sikil sag9-ga-gin7 ni2 pa e3 ak-za
c.1.2.2/Tr/Gl (= c122.1.A.159) […] ki-sikil sig7-ga-gin7 /ni2\ pa e3 ak-ne
c.1.3.1/Tr/Gl lu2 ga-ra-ab-[X …]-ib-ši-ak
c.1.3.1/Tr/Gl ĝa2 ma-la-še3 ḫu-mu-na-sig9-ge nam-gi4-me-eš3 [ḫu-mu-na-ak]-e
c.1.3.1/Tr/Gl sukkal disimud-de3 inim lugal-la-na-še3 saĝ keše2 ba-ši-in-ak
c.1.3.1/Tr/Gl ĝa2 ma!-la-še3 mu-na-sig9-ge nam-gi4-me-eš3 mu-na-ak-e
c.1.3.1/Tr/Gl /zabar\ duraš-a a-da-min3 mu-un-/ak\-[ne]
c.1.3.1/Tr/Gl 7-kam-ma-aš ĝiri3-da /ak\ […]
c.1.3.2/Tr/Gl me3 gal-gal-la ḫub2 dar ak kušgur21ur3-bi ki us2-sa
c.1.3.2/Tr/Gl in-nin9-me-en kur-re te-a-me-en ni2-bi na-ma-ra-ab-ak
c.1.3.2/Tr/Gl dinana-me-en kur-re te-a-me-en ni2-bi na-ma-ra-ab-ak
c.1.3.2/Tr/Gl ḫur-saĝ ebiḫki-ke4 te-a-me-en ni2-bi na-ma-ra-ab-ak
c.1.3.2/Tr/Gl ni2-bi-ta na-ma-ra-ab-ak-gin7
c.1.3.2/Tr/Gl ĝiš-gid2-da niĝ2-su-ub ga-ba-ab-ak
c.1.3.2/Tr/Gl šita saĝ 7-e zid-da-na nam-šul ba-ni-in-ak
c.1.3.2/Tr/Gl ni2-bi-ta na-ma-ra-ab-ak-gin7
c.1.3.2/Tr/Gl ĝiš-gid2-da niĝ2-su-ub ga-ba-ab-ak
c.1.3.2/Tr/Gl lu2-tur-ĝu10 kur-re al bi2-dug4 šag4-bi a-na ab-ak
c.1.3.2/Tr/Gl dinana-me-en kur-re al bi2-dug4 šag4-bi a-na ab-ak
c.1.3.2/Tr/Gl ḫur-saĝ ebiḫki al bi2-dug4 šag4-bi a-na ab-ak
c.1.3.2/Tr/Gl ur5-gin7 ḫu-mu-na-ab-ak
c.1.3.2/Tr/Gl ĝiri2 a2 2-a-bi u3-sar ba-an-ak
c.1.3.2/Tr/Gl e2-gal mu-du3 niĝ2 dirig bi2-ak
c.1.3.2/Tr/Gl pi-li-pi-li saĝ šu bal mu-ni-ak
c.1.3.3/Tr/Gl /uga\mušen inim lugal-/a-na\-še3 saĝ /keše2 ba\-ši-in-ak
c.1.3.3/Tr/Gl [nisig-ga da] pu2 ak-da-ni
c.1.3.3/Tr/Gl kug dinana-ke4 nam gal4-la-na-še3 a-na im-ak-a-bi
c.1.3.3/Tr/Gl nisig-ga da pu2 ak-da-ĝu10
c.1.3.3/Tr/Gl /d\inana-ke4 /nam\ gal4-la-na-še3 a-na im-/ak-a-bi\
c.1.3.3/Tr/Gl [dinana]-/ke4\ nam gal4-la-na-še3 a-na-am3 im-ak-a-/bi\
c.1.3.3/Tr/Gl /d\inana-ke4 nam gal4-la-na-še3 a-na bi2-in-/ak\-[a]-bi
c.1.3.3/Tr/Gl [d]/inana\-ke4 nam gal4-la-ni-še3 a-na /bi2\-in-ak-/a\-bi
c.1.3.3/Tr/Gl [dinana-ke4 nam gal4-la-na]-/še3\ a-/na\-[am3] im-ak-a-bi
c.1.3.3/Tr/Gl [nisig-ga da pu2 ak-da-ĝu10]
c.1.3.4/Tr/Gl DU a-na-ak-en munus-e ĝa2-a ma-an-dug4-ga un-ne-DU-de3-en
c.1.3.5/Tr/Gl a nam-/mi?-ib2?\-ra? [X] /ḫul?\ ba-ak-e
c.1.3.5/Tr/Gl /dumu\-ĝu10 a-na-am3 bi2-in-ak ĝe26-e bi2-in-dirig-ga
c.1.3.5/Tr/Gl [d]/inana\ a-na-am3 bi2-in-ak ĝe26-e bi2-in-dirig-ga
c.1.4.1.1/Tr/Gl urudḫa-zi-in gal-gal-la u3-sar i3-ak-e-ne
c.1.4.1.1/Tr/Gl ĝuruš-e a2-na mu-un-la2-e-de3-eš tug2-eš ḫuḫul mu-un-ši-ak-eš
c.1.4.1/Tr/Gl [inim] ga-ra-ab-dug4 ĝizzal [ḫe2-em-ši-ak]
c.1.4.1/Tr/Gl ĝen-na dga-ša-an-šubur-ĝu10 saĝ [keše2 ḫe2-ak]
c.1.4.1/Tr/Gl inim nin-a-na-še3 saĝ keše2 ba-ši-[in-ak]
c.1.4.1/Tr/Gl dumu-ĝu10 a-na bi2-in-ak ĝe26-e mu-un-kuš2-u
c.1.4.1/Tr/Gl dinana [a-na] bi2-in-ak ĝe26-e mu-un-kuš2-u
c.1.4.1/Tr/Gl nin kur-kur-/ra\-[ke4] a-na bi2-in-ak ĝe26-e mu-un-kuš2-u
c.1.4.1/Tr/Gl nu-u8-/gig\ /an\-na-ke4 a-na bi2-in-ak ĝe26-e mu-un-kuš2-u
c.1.4.1/Tr/Gl gala-tur kur-ĝar-ra inim den-ki-ka3-še3 saĝ keše2 ba-[ši-in]-ak-eš
c.1.4.3/Tr/Gl unugki-še3 niĝ2-mussa ak-a-me-en
c.1.4.3/Tr/Gl lu2 arḫuš-a-gin7 arḫuš /ba\-[ni-in-ak]
c.1.4.3/Tr/Gl unugki-še3 niĝ2-mussa ak-a-me-en
c.1.4.3/Tr/Gl unugki-še3 niĝ2-mussa(/mi2\-[us2]-/sa2\) ak-me-en
c.1.6.1/Tr/Gl [ur-saĝ …] kur ad6-e-eš mu-un-ak
c.1.6.1/Tr/Gl [en dnin-urta] X gul? kur ad6-eš mu-un-ak
c.1.6.1/Tr/Gl dnin-urta-me-en mu-ĝu10-še3 giri17 ki su-ub ḫa-ma-ak-ne
c.1.6.1/Tr/Gl me niĝ2 ud ul-e pa e3 ak-e
c.1.6.1/Tr/Gl ur-saĝ nam-ur-saĝ-ĝa2-ni pa e3 bi2-in-ak-a
c.1.6.2/Tr/Gl lugal-ĝu10 lu2 iri-ni-še3 gur-ra ama-ni-še3 ak-a
c.1.6.2/Tr/Gl du4-ta-u18-lu en dumu den-lil2-la2 a-na ak?-ĝu10
c.1.6.2/Tr/Gl3-bi ki du-bi nu-un-zu e2-ĝar8 du3 i3-ak-ne
c.1.6.2/Tr/Gl nu-še-ga tum3-de3 a2 dub2 i3-ak-e
c.1.6.2/Tr/Gl a-na ak-e zu-zu-de3 an-ur2 im-niĝin2-niĝin2
c.1.6.2/Tr/Gl en dnin-urta-ra sig10-ge5 ak mu-na-bur2-bur2-re
c.1.6.2/Tr/Gl lugal-ĝu10 a2-sag3 im-du3-a e2-ĝar8 gag ak-a
c.1.6.2/Tr/Gl mir mir-ra lil2 teš2 im-gaz-za-ta ur5 tu11 mu-e-ak-e
c.1.6.2/Tr/Gl AB.ĜAR-gin7 a2-sag3 ug5-ga-na ma2 gaz ak-da-ni
c.1.6.2/Tr/Gl id2 tur-tur-re šu luḫ lu2 li-bi2-in-ak saḫar nu-mu-da-an-zi-zi-i
c.1.6.2/Tr/Gl gana2 zid-da a nu-šub-šub-be2 eg2 ak nu-ĝal2-la
c.1.6.2/Tr/Gl kur-kur-re ab-sin2-na nu-gub-bu še bir-a i-im-ak
c.1.6.2/Tr/Gl gu-ru-um na4 kur-ra mi-ni-in-ak
c.1.6.2/Tr/Gl kug-sig17 kug-babbar ḫu-mu-ra-ab-bal-e ḪI.IB.LAL3 ḫu-mu-ra-ab-ak
c.1.6.2/Tr/Gl urud nagga ḫu-mu-ra-ab-zal-le gun2-bi ḫu-mu-ra-an-ak
c.1.6.2/Tr/Gl gurud-da kiĝ2-še3 na-an-ak-e-en tur-tur-bi til-la
c.1.6.2/Tr/Gl lugal-ĝu10 na4algameš-e ba-gub igi dul2 ba-an-ak
c.1.6.2/Tr/Gl lugal-ĝu10 na4ĝiri2-zu2-gal-la-ke4 ba-gub igi dul2 ba-an-ak
c.1.6.2/Tr/Gl na4u2-ru-tum mi-tum-gin7 u3-sar ḫe2-ak-ne
c.1.6.2/Tr/Gl šer7-da iri-za-ka im-šub-be2-en [X] /ĜIRI3\-ni bi2-[…]-na-ak-[(…)]
c.1.6.2/Tr/Gl [itid-da ud] 9 ĝuruš ud-sakar-ra-ke4 […] X ḫu-mu-ra-an-ak
c.1.6.2/Tr/Gl en-e gu-ru-um-bi mu-un-ak-aš
c.1.6.2/Tr/Gl kiĝ2 ak-bi-še3 dirig mu-un-ĝa2-ĝa2
c.1.6.3/Tr/Gl ĝe26-e me-bi šu-ĝu10-uš li-/bi2\-kur9 nam-en-bi nu-ak-e
c.1.6.3/Tr/Gl ur-saĝ-e diĝir šeš-[zu-ne]-a diĝir /na\-me ur5-gin7 nu-mu-un-ak-e
c.1.6.3/Tr/Gl a-a-zu den-lil2-le niĝ2-dug4-[zu] ḫe2-ak
c.1.7.1/Tr/Gl [2-kam ur5]-/am3\ um-ak-e
c.1.7.1/Tr/Gl [3-kam ur5-am3] um-ak-e
c.1.7.3/Tr/Gl i3-ak-/ke2-eš\ i3-ak-ke2-eš ki-še-er-ra ab-tuku-e
c.1.7.3/Tr/Gl i3-ak-/ke2-eš\ i3-ak-ke2-eš ki-še-er-ra ab-tuku-e
c.1.7.3/Tr/Gl šeš-ĝu10 i3-ak-ke2-eš maḫ-bi i3-ak-ke2-eš ki-še-er-ra ab-tuku-e
c.1.7.3/Tr/Gl šeš-ĝu10 i3-ak-ke2-eš maḫ-bi i3-ak-ke2-eš ki-še-er-ra ab-tuku-e
c.1.7.4/Tr/Gl /ur5-gin7\ bi2-in-ak […]
c.1.7.4/Tr/Gl na de5-ga-ĝu10 ĝizzal [ḫe2-em-ši-ak]
c.1.7.4/Tr/Gl mu niĝ2-gilim-ma numun nam-lu2-ulu3 uru3 ak
c.1.7.8/Tr/Gl ur-bar-ra-gin7 šubtum6-ta zig3-ga-ni dum-dam-e ak-da
c.1.7.8/Tr/Gl ud-ba šag4-tum2-ma nam-dun mu-un-ak-e
c.1.7.8/Tr/Gl en-e šag4-tum2-ma nam-dun mu-un-ak-e
c.1.7.8/Tr/Gl en dpa-bil2-saĝ-ĝe26 šag4-tum2-ma nam-dun mu-un-ak-e
c.1.7.8/Tr/Gl lugal-ĝu10 nam-dun mu-un-ak-e
c.1.8.1.1/Tr/Gl diĝir gal-gal-e-ne me-dim2-bi ba-an-ak-eš-am3
c.1.8.1.1/Tr/Gl ag-ga lugal kiški-a šag4 erin2-na-ka-ni šaĝa-a la-ba-ni-in-ak
c.1.8.1.1/Tr/Gl ag-ga lugal kiški-a šag4 erin2-na-ka-ni šaĝa-a ba-ni-in-ak
c.1.8.1.3/Tr/Gl ku6 /nun\ [X X] /ku6\ keše2 ak-a-gin7 /tur5\-[ra ba]-an-la2-la2
c.1.8.1.3/Tr/Gl [X X] X iri? BA ak? […] X
c.1.8.1.3/Tr/Gl šul ĝuruš igi du8 ud-sakar-gin7 zag-du8 ḫu-mu-ta-an-ak-eš
c.1.8.1.3/Tr/Gl niĝ2-gig ak nam-lu2-u18-lu-ke4 ne-en de6-a ma-ra-dug4
c.1.8.1.3/Tr/Gl ku6 NUN-gin7 pu2 ḪAR ak-a MA /tur5?\-ra ba-la2-la2
c.1.8.1.3/Tr/Gl šagina kur-ra ḫe2-ak-/e\ palil gidim ḫe2-nam
c.1.8.1.3/Tr/Gl [šagina kur]-/ra\ ḫe2-ak-a palil gidim-bi ḫe2-[nam]
c.1.8.1.3/Tr/Gl niĝ2 ak-a nam-lu2-ulu3-zu i-de6 ma-ra-an-[tum3]
c.1.8.1.3/Tr/Gl /šu\-sar-gin7 ḫe2-bur2 šum2-gin7 ḫe2-ak-e
c.1.8.1.4/Tr/Gl imšu-rin-na kalam-ma-ka niĝ2-tab ak-a-ba
c.1.8.1.4/Tr/Gl 50-am3 30 giĝ4 ba-ši-in-ak
c.1.8.1.4/Tr/Gl lu2 dumu-ni 1-am3 igi bi2-du8-am3 igi bi2-du8-am3 a-na-gin7 an-ak
c.1.8.1.4/Tr/Gl lu2 dumu-ni 2-am3 igi bi2-du8-am3 igi bi2-du8-am3 a-na-gin7 an-ak
c.1.8.1.4/Tr/Gl lu2 dumu-ni 3-am3 igi bi2-du8-am3 igi bi2-du8-am3 a-na-gin7 an-ak
c.1.8.1.4/Tr/Gl lu2 dumu-ni 4-am3 igi bi2-du8-am3 igi bi2-du8-am3 a-na-gin7 an-ak
c.1.8.1.4/Tr/Gl lu2 dumu-ni 5-am3 igi bi2-du8-am3 igi bi2-du8-am3 a-na-gin7 an-ak
c.1.8.1.4/Tr/Gl lu2 dumu-ni 6-am3 igi bi2-du8-am3 igi bi2-du8-am3 a-na-gin7 an-ak
c.1.8.1.4/Tr/Gl lu2 dumu-ni 7-am3 igi bi2-du8-am3 igi bi2-du8-am3 a-na-gin7 /an\-[ak]
c.1.8.1.4/Tr/Gl tiru-e igi bi2-du8-am3 igi bi2-du8-/am3\ a-na-gin7 an-[ak]
c.1.8.1.4/Tr/Gl munus nu-u3-tud igi bi2-du8-am3 igi bi2-/du8\-[am3] a-na-gin7 an-/ak\
c.1.8.1.4/Tr/Gl ĝuruš tur ur2 dam-na-ka tug2 /nu-ub\-sig9-ge igi bi2-du8-am3 igi bi2-du8-am3 a-na-gin7 an-ak
c.1.8.1.4/Tr/Gl ki-sikil /ur2\ dam-na-ka tug2 nu-ub-sig9-ge igi bi2-du8-am3 [igi bi2]-/du8\-am3 a-na-gin7 an-/ak\
c.1.8.1.4/Tr/Gl lu2 ibila nu-tuku igi bi2-du8-am3 [igi bi2]-/du8\-am3 a-na-gin7 an-/ak\
c.1.8.1.4/Tr/Gl X [… igi] /bi2-du8\-am3 a-na-gin7 an-ak
c.1.8.1.4/Tr/Gl lu2 me3-[a] šub-ba igi bi2-in-[du8-am3 igi bi2-du8-am3] a-na-gin7 /an\-[ak]
c.1.8.1.4/Tr/Gl gidim lu2 ninda sig10-ge5 nu-tuku igi bi2-du8-/am3\ [igi bi2]-/du8-am3\ [a-na-gin7] an-ak
c.1.8.1.4/Tr/Gl lu2 ĝišma2-du3 ra {u3-ni-in-šu2-šu2} igi bi2-du8-am3 [a]-/na\-gin7 an-ak
c.1.8.1.4/Tr/Gl niĝin3-ĝar tur-tur-ĝu10 ni2-ba nu-zu igi bi2-du8-am3 igi bi2-du8-am3 a-/na\-gin7 an-ak
c.1.8.1.4/Tr/Gl lu2 ug7-/am3?\ (X) X-na i3-uš2 /igi\ bi2-du8-am3 /igi\ [bi2-du8-am3] a-na-gin7 an-ak
c.1.8.1.4/Tr/Gl (= c1814.1.287C) lu2 ur3-ta šub-ba igi /bi2\-[du8-am3] igi i-ni-/in\-du8-/am3\ [a-na-gin7 an-ak]
c.1.8.1.4/Tr/Gl lu2 diškur-ra /ĝiri3-bal\ mu-ni-in-[ra]-ra igi bi2-du8-am3 igi i-ni-du8-am3 a-na-[gin7 an-ak]
c.1.8.1.4/Tr/Gl (= c1814.1.288) lu2-saḫar-šub-ba igi bi2-du8-am3 igi i-ni-/du8-am3\ a-na-gin7 an-/ak\
c.1.8.1.4/Tr/Gl lu2 /inim\ ama a-a-na-ke4 ni2 nu-teĝ3-ĝe26-dam igi bi2-du8-am3 /igi i\-ni-du8-am3 a-na-gin7 an-ak
c.1.8.1.4/Tr/Gl lu22 ama a-a-na-ke4 sa2 bi2-/dug4-ga\ igi bi2-du8-am3 igi i-ni-du8-am3 /a-na\-[gin7] /an\-ak
c.1.8.1.4/Tr/Gl lu2 mu diĝir-/ra\-[ni] saĝ bi2-in-[X]-la igi bi2-/du8\-[am3 igi] /i\-ni-du8-/am3\ [a]-/na\-gin7 <an>-ak
c.1.8.1.4/Tr/Gl (= c1814.1.292) gidim lu2 ninda sig10-ge5 [nu]-tuku [igi bi2]-/du8\-am3 igi i-ni-du8-am3 [a]-/na\-gin7 an-/ak\
c.1.8.1.4/Tr/Gl (= c1814.1.298) [niĝin3-ĝar tur-tur]-ĝu10 ni2-ba nu-zu igi bi2-du8-am3 /igi\ i-ni-du8-am3 a-na-gin7 an-ak
c.1.8.1.4/Tr/Gl lu2 diĝir lul-lul sig10-/ge5\ nam-erim2 ba-an-kud igi bi2-du8-am3 igi i-[ni]-/du8\-am3 a-na-gin7 an-ak
c.1.8.1.4/Tr/Gl dumu ĝir2-suki a /il2?-il2?\ a-a-na u3 ama-na igi bi2-du8-am3 [igi] /i\-ni-du8-am3 a-na-gin7 [an-ak]
c.1.8.1.4/Tr/Gl dumu ki-en-gi ki-uri-ke4 igi bi2-du8-am3 igi i-ni-du8-am3 a-na-gin7 an-/ak\
c.1.8.1.4/Tr/Gl a-a-ĝu10 u3 ama-ĝu10 me-a se12-[me]-/eš\ igi bi2-du8-am3 igi i-ni-du8-/am3\ [a-na-gin7 an-ak]
c.1.8.1.5.1/Tr/Gl lu2 /ur5?-a\ lu2 dgilgameš2-da a2-ĝu10-še3 ḫu-mu-un-ak-eš
c.1.8.1.5.1/Tr/Gl arad-da-ni en-ki-du10-e pa mu-un-ši-ak-e
c.1.8.1.5/Tr/Gl silim ga-ra-ab-dug4 ĝizzal ḫe2-em-ši-ak
c.1.8.1.5/Tr/Gl u3 ĝe26-e ur5-gin7 nam-ba-ak-e ur5-še3 ḫe2-me-a
c.1.8.1.5/Tr/Gl lu2 arḫuš-a-gin7 arḫuš ba-ni-in-ak
c.1.8.1.5/Tr/Gl nitaḫ saĝ-dili (NITAḪ.ME.EŠ sag-di-lu-u2) ĝe26-e-gin7 ak {50-am3} a2-ĝu10-še3 ḫu-mu-un-ak
c.1.8.1.5/Tr/Gl nitaḫ saĝ-dili (NITAḪ.ME.EŠ sag-di-lu-u2) ĝe26-e-gin7 ak {50-am3} a2-ĝu10-še3 ḫu-mu-un-ak
c.1.8.1.5/Tr/Gl nitaḫ saĝ-dili e-ne-gin7 ak 50-am3 a2-ni-še3 ba-an-ak-eš
c.1.8.1.5/Tr/Gl nitaḫ saĝ-dili e-ne-gin7 ak 50-am3 a2-ni-še3 ba-an-ak-eš
c.1.8.1.5/Tr/Gl a-na-aš-am3 ur5-gin7 i3-ak-en-ze2-en
c.1.8.1.5/Tr/Gl [X X] X-am3 i3-ak-en-ze2-en [X (X)]
c.1.8.2.1/Tr/Gl [(X)] /eg2\ pa5-re šu-luḫ ak-a-ba
c.1.8.2.1/Tr/Gl X [nam]-/en\ nam-lugal-la-ke4 unugki-ga-ke4 [(X) pa] e3 bi2-in-ak
c.1.8.2.1/Tr/Gl si-dug4 sur-ra-ke4 mu-na-ak-eš
c.1.8.2.1/Tr/Gl gud ḫa-šu-ur2-ra nam-e-a-ak-e
c.1.8.2.1/Tr/Gl am šag4-sig-ga nam-a-a ak
c.1.8.2.1/Tr/Gl muš ul4 kur-ra-ke4 si-im ḫe2-em-ši-ak-de3
c.1.8.2.1/Tr/Gl muš ul4 kur-ra-ke4 si-im im-ši-ak-de3
c.1.8.2.1/Tr/Gl kur-ra ki ĝar-ra {mu-un-ak-a} {mu-un-LU-[…]}
c.1.8.2.1/Tr/Gl uzu maš2 su4-ke4 ĝiri2 bi2-in-ak
c.1.8.2.1/Tr/Gl X X /zi den?-ki? a-a diĝir-re-e-ne an-da-ak-ak-eš\
c.1.8.2.1/Tr/Gl maš2-anše ĝiš-ḫaš ak-a-me-eš
c.1.8.2.1/Tr/Gl /da\ ĝiš-nu2-da-ka ki-nu2 ak-a
c.1.8.2.1/Tr/Gl X X X saĝ šu ak? nu-mu-su-/bu\-[X X]-ne
c.1.8.2.1/Tr/Gl ka-ne-ne šaḫ ĝiš-gi nam-a-a ak-me-eš
c.1.8.2.1/Tr/Gl ĝišerin duru5 kur ḫa-šu-ur2-ra-ke4 ki […]-/un\-ak
c.1.8.2.2/Tr/Gl mušen nam-me-te-a ba-ni-in-ak
c.1.8.2.2/Tr/Gl anzudmušen nam-me-te-a ba-ni-in-ak
c.1.8.2.2/Tr/Gl mušen-e pa mul-mul-la-bi an-dul3-eš2 ba-ab-ak
c.1.8.2.2/Tr/Gl ḫa-šu-ur2-ra nu-zu kur-ra-ka ki-gub mu-un-na-ak-en
c.1.8.2.2/Tr/Gl ki diĝir til3-la-gin7 im-ak giri17-zal im-du8-du8
c.1.8.2.2/Tr/Gl lu2 gud3-ĝa2 ne-en ba-e-a-ak-a
c.1.8.2.2/Tr/Gl ša-dug4-ga-ta ḫa-šu-ur2-ra nu-zu kur-ra-ka ki-gub mu-ra-ak-e
c.1.8.2.2/Tr/Gl mušen-e ni2-bi mu-un-na-ra-ba-e ul mu-un-ši-ak-e
c.1.8.2.2/Tr/Gl anzudmušen-de3 ni2-bi mu-un-na-ra-ba-e ul mu-un-ši-ak-e
c.1.8.2.2/Tr/Gl ĝišma2 ukuš2-a an-dul3 ak-a-gin7
c.1.8.2.2/Tr/Gl ad uruddur10 ra-gin7 niĝ2-keše2 ḫe2-ak-e
c.1.8.2.2/Tr/Gl mu-zu ki-en-gi-ra pa e3 ḫa-bi2-ak
c.1.8.2.2/Tr/Gl [mu]-ĝu10 ki-en-gi-ra pa e3 ba-ni-ak
c.1.8.2.2/Tr/Gl inim ga-ra-ab-dug4 ĝizzal ḫe2-em-ši-ak
c.1.8.2.3/Tr/Gl šeg12 kul-aba4ki-ke4 kug ki-in-dar-ra-gin7 pa e3 ak-am3
c.1.8.2.3/Tr/Gl […] X X X nu-il2 bal nu-ak-e
c.1.8.2.3/Tr/Gl [… nu]-il2 nam-ga-raš nu-ak-e
c.1.8.2.3/Tr/Gl unu2 gal /unu2\ [diĝir-re-e-ne-ke4 pa] e3 [ḫa]-ma-ab-ak-e
c.1.8.2.3/Tr/Gl3 abzu kug ki-in-dar-ra-gin7 pa e3 ḫa-ma-ab-ak-e
c.1.8.2.3/Tr/Gl inim ga-ra-ab-dug4 ĝizzal ḫe2-ši-ak
c.1.8.2.3/Tr/Gl unu2 gal unu2 diĝir-re-e-ne-ke4 pa e3 ḫa-ra-ab-ak-e
c.1.8.2.3/Tr/Gl3 abzu kug ki-<in>-dar-ra-gin7 pa e3 ḫa-ra-ab-ak-e
c.1.8.2.3/Tr/Gl en-e inim kug dinana-ka-še3 saĝ keše2 {ba-ši-in-ak} {ba-ši-in-ĝar}
c.1.8.2.3/Tr/Gl kug-sig17 [u3-tud-da]-ba kušlu-ub2/lu-ub2-šir a-ba-ni-in-ak
c.1.8.2.3/Tr/Gl ĝištaškarin-gin7 ḫi-li ḫa-ma-ab-ak-e
c.1.8.2.3/Tr/Gl kiĝ2-gi4-a inim lugal-la-na-ke4 saĝ keše2 ba-ši-in-ak
c.1.8.2.3/Tr/Gl kug-sig17 u3-tud-da-ba kušlu-ub2/lu-ub2-šir a-ba-ni-in-ak
c.1.8.2.3/Tr/Gl ĝištaškarin-gin7 ḫi-li ḫa-ma-ab-ak
c.1.8.2.3/Tr/Gl pa-bi kul-aba4ki-a an-dul3-eš i3-ak
c.1.8.2.3/Tr/Gl pa-bi kul-aba4ki-a /an-dul3\-eš i3-ak
c.1.8.2.3/Tr/Gl šu kiĝ2 si bi2-in-sa2 a kiĝ2 /bi2-ib\-ak-e
c.1.8.2.3/Tr/Gl kiĝ2-gi4-a mušen-gin7 a2 dub2 i3-ak-e
c.1.8.2.3/Tr/Gl nam-en nam-lugal-la pa e3 ak-a
c.1.8.2.3/Tr/Gl […] en arattaki-ra u3-mu-ni-in-ak
c.1.8.2.3/Tr/Gl kug-sig17 kug na4[za]-gin3 bal ak-de32-gar3 X (X) X
c.1.8.2.3/Tr/Gl inim ga-ra-ab-dug4 ĝizzal ḫe2-e-ak
c.1.8.2.4/Tr/Gl šeg12 kul-aba4ki-ka ḫe2-en-til3 kur me sikil-še3 a-na-am3 ab-ak-e
c.1.8.2.4/Tr/Gl ud nam-ra-aš lu2-bi ak-am3
c.1.8.2.4/Tr/Gl ud-bi-a tur3 amaš-a e2 sig9-ga ba-ab-du7 niĝ2 ḫa-lam-ma ba-ab-ak
c.1.8.2.4/Tr/Gl ud-bi-a tur3 amaš-a e2 sig9-ga ba-ab-dug4 niĝ2 ḫa-lam-ma ba-ab-ak
c.1.8.2.4/Tr/Gl {tur3 amaš niĝ2-gig-bi bi2-ak i3 ga ba-e-ni-kal bi2-in-la2} {[…] X-ni im-ši-im-la2 […] /ga\ ud5-da ba-an-kal}
c.1.8.2.4/Tr/Gl […] X-bi i3-šub-šub niĝ2 ḫa-lam-ma ba-ab-ak
c.1.8.2.4/Tr/Gl nam-maš-maš ak-de3 a-gin7 im-da-ĝen-ne-en
c.1.8.2.4/Tr/Gl tur3 amaš-a niĝ2-gig-ga bi2-ak i3 ga ba-e-ni-kal
c.2.1.1/Tr/Gl mu 28800 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl a2-lal3-ĝar mu 36000 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu-<bi> 64800 ib2-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu 43200 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu 28800 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl ddumu-zid sipad mu 36000 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu-bi 108000 ib2-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu 28800 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu-bi 28800 ib2-ak
c.2.1.1/Tr/Gl lugal-am3 mu 21000 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu-bi 21000 ib2-ak
c.2.1.1/Tr/Gl lugal-am3 mu 18600 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu-bi 18600 ib2-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu-<bi> 241200 ib2-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu 1200 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu {960} {900} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl {/670\} mu i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl {420} mu a-ra2 X [(X)]-am3 itid 3 ud 3 1/2 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl {300} mu i3-[ak]
c.2.1.1/Tr/Gl pu-an-/nu-um\ mu {/840\} {/240\} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu {960} {900} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl ka-lu-mu-um mu {840} {900} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu {900} {600} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl {a2-tab} {a2-ba} mu 600 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl <maš-da3 dumu> a2-tab-ba mu {840} {720} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu 720 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl lugal-am3 mu {1500} {635} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu {400} {410} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl en-me-nun-na mu {660} {621} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu 900 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu 1200 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu 140 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu 305! i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl il-ku-u2 mu 900 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu 1200 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl lugal-am3 mu 900 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu 625 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl ud 3 ud 1/2 ib2-ak
c.2.1.1/Tr/Gl lugal-am3 mu {/324\} {325} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu {420} {X + 900} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl en-am3 lugal-SI.NAM.SAR /mu\ [X] + /5\ in-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu 1200 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu {100} {110} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl nam-ra /i3?\-ak?
c.2.1.1/Tr/Gl mu 126 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu 30 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu 15 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu 9 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu 8 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl /meš3?\-ḫe2 simug mu 36 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu {6} {900} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl lugal-ki-tun3? mu {36} {420} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu-bi {2310} {3588} ib2-ak
c.2.1.1/Tr/Gl lugal-am3 mu 80 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu {36} {30} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl e-lu-lu mu {25} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl ba-lu-lu {36} mu i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu-bi {/171\} ib2-ak
c.2.1.1/Tr/Gl [mu … i3-ak]
c.2.1.1/Tr/Gl mu [… i3-ak]
c.2.1.1/Tr/Gl mu 36 [i3-ak]
c.2.1.1/Tr/Gl mu-bi /356\ [ib2-ak]
c.2.1.1/Tr/Gl mu 201 + X /i3\-ak
c.2.1.1/Tr/Gl da-da-sig mu {81} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu {360} {420} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu {195} {132} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl TUG2-e mu 360 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl men-nun-na {dumu TUG2-e-ke4} mu 180 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu 290? i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl lugal-ĝu10 mu {360} {420} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu-bi {3195} {3792} ib2-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu 6 šu-ši i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu-bi 6 šu-ši ib2-ak
c.2.1.1/Tr/Gl lugal-am3 mu 1 šu-ši i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl {lugal-ur-e} {lugal-ki-/ni?-še3?\-[du7-du7]} 2 šu-ši mu i3-/ak\
c.2.1.1/Tr/Gl ar-ga-an-de2-a 7 mu i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl {3} lugal mu-bi {187} ib2-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu {120 + X} {X + 54} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu {/48?\} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl […]-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu {/2\} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu-bi {582} {/578\} ib2-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu-bi 120 + X /i3\-ib2-ak
c.2.1.1/Tr/Gl lugal-am3 mu {90} in-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu-bi {90} in-ak
c.2.1.1/Tr/Gl lugal-am3 mu {30} {90} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu {[17]} {7} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl «AN» ba-zi lu2ašgab mu 30 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl zi-zi lu2azlag2 mu 20 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl /li?\-im-er gudug mu 30 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl šarrum-i-ter mu {9} {7} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu-bi {136} {/184\} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl lugal-am3 mu 100 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu-bi 100 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl lugal-am3 mu 30 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl un-da-lu-lu mu {6} {12} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl ur-ur mu 6 {i3-ak} {ĝal2}
c.2.1.1/Tr/Gl puzur4-dniraḫ mu {20} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl i-šu-il mu {24} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl šu-dsuen dumu i-šu-il-la-ke4 mu {7} {24} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu-bi {99} {116} {87} ib2-ak
c.2.1.1/Tr/Gl lugal-am3 mu 25 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu {400} {6} {4 + X} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl {zi-mu-dar} {zi-ĝu10-i3-/ak\-e} mu {30} {30 + X} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl u2-ṣi2-wa-tar2 dumu {zi-mu-dar-ra-ke4} {zi-/ĝu10\-i3-ak-e} mu {7} {6} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl 4-tar2-mu-ti mu {11} {/17?\} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl iš-me-dšamaš mu 11 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl 15 mu i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl {na-an-ni-ia zadim} {zi-mu-dar} {be-li-[…]} mu {7} {3} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu-bi {491} {485} {586} ib2-ak
c.2.1.1/Tr/Gl lugal-am3 mu {25} {34} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu-bi {25} {34} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl lugal-am3 mu {56} {55} {54} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu {9} {7} {15} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu {15} {7} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu {56} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu {25} {24} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl {4-bi} {3} mu /ib2\-ak
c.2.1.1/Tr/Gl du-du mu 21 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu {15} {18} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu-bi {181} {197} {161} {177} ib2-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu {7} {3} {15} {30} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu {6} {7} {15} {7} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl kud-da mu 6 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl puzur4-i3-li2 mu {5} {20} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl {ur-dutu mu 6} {ur-dutu dumu ur-ĝišgigir mu 25} {lugal-me-lem4 dumu ur-ĝišgigir mu 7} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl {5} {3} lugal mu-bi {30} {/43!\} {26} {47} ib2-ak
c.2.1.1/Tr/Gl ni2-ta-a lugal-am3 mu 3 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl ni2-bi-a mu 5 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl {in-ki-šuš2} {[…]-/ga\-ba} mu {6} {7} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl zar2-lagabla-gab mu 6 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl {šul-me-e} {ia-ar-la-ga-aš} mu 6 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl {si-lu-lu-me-eš} {si-lu-lu} mu {6} {7} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl {i-ni-ma-ba-ke-eš mu 5} {dug3-ga 6 mu} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl {i-ge4-eš-a-uš mu 6} {i-lu-AN mu 3} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl ia-ar-la-gab mu {15} {5} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl i-ba-te mu 3 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl {ia-ar-la} {[ia]-/ar-la\-an-gab} mu 3 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl {ku-ru-um} {[…]-bi} mu {1} {3} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl /a\-pil-ki?-in mu 3 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl [la-e2]-ra-bu-um mu 2 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl i-ra-ru-um mu 2 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl ib-ra-nu-um mu 1 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl ḫa-ab-lum mu 2 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu 7 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl [ia]-ar-la-ga-an-da mu 7 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl [si]-/UD\ mu 7 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl [ti-ri]-/ga\ ud 40 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl [mu-bi] {124 ud 40} {25} ib2-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu {7 šu-ši 7 ud […]} {26 [itid X] + 2 ud 15} {7 itid /6\ ud [15]} {7 /itid 6 ud\ 5} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu-bi {7 šu-ši 7 /ud\ […]} {[7] itid 6 ud 15} {7 itid 6 ud 5} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu 18 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu {46} {48} {58} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu {9} {25} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu {9} {7} {20 + X} {16} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu {24} {25} {15} {/23?\} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu-bi {108} {117} {120 + X} {123} ib2-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu {33} {32} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu {20} {10} {15} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu {21} {25} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu {20} {18} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu {11} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl dur-dnin-urta {dumu diškur-ke4 mu ḫe2-ĝal2-la bal sag9-ga til3 niĝ2 dug3-ga [(X)] ud ḫa-ba-/zal\-[zal-e]} mu {28} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu 21 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl dumu bur-dsuen-ke4 mu 5 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl der3-ra-i-mi-ti mu {8} {7} i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl /DA?\ [X X X] (X) X itid 6 /in\-[ak]
c.2.1.1/Tr/Gl den-lil2-ba-ni mu 24 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl dza-am-bi-ia mu 3 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl di-te-er-pi4-ša mu 4 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl dur-du6-kug-ga mu 4 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl dsuen-ma-gir mu 11 i3-ak
c.2.1.1/Tr/Gl da-/mi\-iq-i3-li2-šu dumu dsuen-ma-gir mu 23 [in-ak]
c.2.1.1/Tr/Gl mu-bi {203} {225 itid 6} ib2-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu-bi /14400\ + [X] + 9 mu [3 itid 3 1/2 ud] ib2-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu-bi 2610 + [X] 6 itid 15 ud ib2-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu-bi 396 mu ib2-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu-bi 356 mu ib2-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu-bi 420 mu [i3]-ak
c.2.1.1/Tr/Gl [mu-bi 60] + 137 [mu] ib2-ak
c.2.1.1/Tr/Gl mu-bi {125 mu 40 ud} {99} ib2-ak
c.2.1.1/Tr/Gl [mu]-/bi\ {159} {226} mu ib2-ak
c.2.1.1/Tr/Gl [iri]/ki\ nam-lugal-la /ib2\-ak-ka3
c.2.1.2/Tr/Gl /nam-lu2\-ulu3 da-re-eš i-ak-a-ba
c.2.1.2/Tr/Gl mu 100 i3-ak
c.2.1.2/Tr/Gl nam-buluĝ3-ĝa2-ni-ta mu 100 bi2-in-ak
c.2.1.2/Tr/Gl eg2 pa5-re šu-/luḫ\ nu-ak-[am3]
c.2.1.2/Tr/Gl eg2 pa5-re /šu!\-[luḫ ak-de3]
c.2.1.2/Tr/Gl mu [X i3-ak]
c.2.1.2/Tr/Gl mu 2760 i3-[ak]
c.2.1.2/Tr/Gl mu 1200 i3-/ak\
c.2.1.2/Tr/Gl mu 1320 i3-ak
c.2.1.2/Tr/Gl mu 1800 i3-/ak\
c.2.1.2/Tr/Gl mu 900 i3-ak
c.2.1.2/Tr/Gl mu 660 i3-/ak\
c.2.1.2/Tr/Gl mu 1200 i3-/ak\
c.2.1.2/Tr/Gl mu 600 /i3\-[ak]
c.2.1.2/Tr/Gl [mu X i3-ak]
c.2.1.2/Tr/Gl /mu\ [X i3-ak]
c.2.1.2/Tr/Gl /mu\ [X i3-ak]
c.2.1.2/Tr/Gl mu [X i3-ak]
c.2.1.2/Tr/Gl mu 2220 i3-ak
c.2.1.2/Tr/Gl /mu\ 1080 i3-ak
c.2.1.2/Tr/Gl /mu\ 690 i3-ak
c.2.1.2/Tr/Gl mu [X] + 360 i3-ak
c.2.1.2/Tr/Gl mu 990 i3-ak
c.2.1.2/Tr/Gl /mu\ 960 i3-ak
c.2.1.2/Tr/Gl /en\-[den-lil2]-/le\-su /mu\ 600 i3-ak
c.2.1.2/Tr/Gl [diĝir-ra]-ni d/nin\-[a]-zu mu 660 i3-ak
c.2.1.2/Tr/Gl […]-/du8 mu\ 1110 i3-ak
c.2.1.2/Tr/Gl [puzur4]-[dnin]-/lil2\ /mu\ [X šu]-ši + 1 i3-ak
c.2.1.2/Tr/Gl [diĝir-ra-ni AN … mu] 2 šu-ši i3-ak
c.2.1.2/Tr/Gl /da\-du /dumu\ en-dmeš3-/an-DU\ /mu\ 160 <i3-ak>
c.2.1.2/Tr/Gl tug2-gur dumu da-du mu 160 i3-/ak\
c.2.1.2/Tr/Gl LA X mu 120 i3-ak
c.2.1.2/Tr/Gl diĝir-ra-ni dza-za-ru mu [X] i3-ak
c.2.1.2/Tr/Gl /mu\ 280 i3-ak
c.2.1.2/Tr/Gl [diĝir-ra-ni] dpa4?-bil-saĝ mu 140 <i3-ak>
c.2.1.2/Tr/Gl […] dumu ḫe2-en-ĝal2 mu 144 <i3-ak>
c.2.1.2/Tr/Gl [mu X] + 20 i3-ak
c.2.1.2/Tr/Gl [ur]-[d]nin-ĝir2-su dumu ur-d/nin\-[mar-ki-ka] [mu X] /šu\-ši <i3-ak>
c.2.1.2/Tr/Gl […] X unken-na [… mu X] + 30 <i3-ak>
c.2.1.2/Tr/Gl dumu ama-na dumu ad-da nu-me-a [mu X i3-ak]
c.2.1.4/Tr/Gl /na de5-ga\-ĝu10 /ĝizzal ḫe2-em-ši\-ak
c.2.1.4/Tr/Gl mbe-li2-iš-ti-kal2 inim lugal-la-na-še3 saĝ keše2 ba-ši-in-ak
c.2.1.5/Tr/Gl e2-kur-še3 šu keše2 ba-ši-in-ak
c.2.1.5/Tr/Gl gi-gun4-na-aš 30 giĝ4 ba-ši-in-ak
c.2.1.5/Tr/Gl urudaga-silig-ga a2 2-na-bi-da u4-sar ba-an-ak
c.2.1.5/Tr/Gl kug-sig17-bi mi-si-IŠ-ra bi2-in-ak
c.2.1.5/Tr/Gl kug-babbar-bi kušlu-ub2/kušlu-ub2-šir-ra bi2-in-ak
c.2.1.5/Tr/Gl saĝ zid saĝ lul-la šu bal ba-ni-ib-ak
c.2.1.5/Tr/Gl tum12mušen ni2 te-a-gin7 ur5-da ḫe2-ak-e
c.2.1.5/Tr/Gl (= c215.1.103) e2-kur-še3 šu /keše2 ba-ši\-ak
c.2.1.5/Tr/Gl (= c215.1.105) gi-gun4-še3 30 giĝ4 ba-ši-ak
c.2.1.5/Tr/Gl (= c215.1.114) [urudaga-silig] X a2 2(MAN)-na-bi-da u3-sa-ar ba-ak
c.2.1.7/Tr/Gl e2-ninnu me-bi an ki-a pa e3 mu-ak-ke4
c.2.1.7/Tr/Gl e2 ba-gara2!-ka3-eš3 i3-ak
c.2.1.7/Tr/Gl saĝ-ĝa2 e3 ki garadin9 mu-ak
c.2.1.7/Tr/Gl ki-sikil saĝ-ĝa2 e3 ki garadin9 mu-ak
c.2.1.7/Tr/Gl lu2 dili lu2 2(MIN)-da kiĝ2 mu-da-ak-ke4
c.2.1.7/Tr/Gl geme2 lu2 nam-ra2 ḫul mu-na-ak
c.2.1.7/Tr/Gl pisaĝ u3-šub-ka a sa-ga i3-ak
c.2.1.7/Tr/Gl aḫ-še3 im-mi-ak
c.2.1.7/Tr/Gl muš-maḫ ḫur-saĝ-ĝa2 nam ak-am3
c.2.1.7/Tr/Gl mu 1-a mu-de6 mu 1-a mu-ak
c.2.1.7/Tr/Gl pa e3 ba-ni-a
c.2.1.7/Tr/Gl MUŠ DA MA lu2 kiĝ2 ak-am3
c.2.1.7/Tr/Gl lal3 i3-nun-na kiĝ2 ba-ni-ak
c.2.1.7/Tr/Gl inim si sa2-e zu2 keše2 ak-da
c.2.1.7/Tr/Gl niĝ2-kud nu-ak-da
c.2.1.7/Tr/Gl dim2-sa-bi im-ak
c.2.2.2/Tr/Gl me-zu me kur2-ra šu bal ba-ni-ib-ak
c.2.2.2/Tr/Gl me-e ud-bi-še3 zaraḫ ḫe2-em-ši-ak
c.2.2.2/Tr/Gl me-e ĝi6-bi-še3 zaraḫ ḫe2-em-ši-ak
c.2.2.2/Tr/Gl ka-na-aĝ2-ĝu10-ta ni2 šub me-e ba-ra-ba-da-ak
c.2.2.2/Tr/Gl ab2 amar-ra-gin7-nam ki šu ḫe2-em-mi-ib-ak
c.2.2.2/Tr/Gl mušen an-na-gin7 a2 dub2 ḫe2-em-ši-ak
c.2.2.2/Tr/Gl ka-na-aĝ2-ĝu10-ta ni2 šub me ba-ra-ba-da-ak
c.2.2.2/Tr/Gl dmu-ul-lil2-ra ni2-ĝu10 šag4-ne-ša4 ḫe2-em-ma-na-ak
c.2.2.2/Tr/Gl dmu-ul-lil2-ra ni2-ĝu10 šag4-ne-ša4 ḫe2-em-ma-ak
c.2.2.2/Tr/Gl ĝištukul uru2-ke4 saĝ gaz i3-ak-e teš2-bi i3-gu7-e
c.2.2.2/Tr/Gl kalam-e saĝ e2-ĝar8 du3 i3-ak-e teš2-bi i3-gu7-e
c.2.2.2/Tr/Gl šimaškiki elamki lu2 ḫa-lam-ma 30 giĝ4 ba-an-ak-e-eš
c.2.2.2/Tr/Gl šul-ĝu10 edin ki nu-zu-na tug2-mu-un-dur7 ḫa-ba-an-ak
c.2.2.2/Tr/Gl gud-zu tur3-bi-a ba-ra-mu-un-de6 i3-bi nu-mu-ra-ak-e
c.2.2.2/Tr/Gl uru2-zu ki-bi ḫa-ra-ab-gi4-gi4 nam-nin-bi ak-a
c.2.2.2/Tr/Gl nibruki ki-bi ḫa-ra-ab-gi4-gi4 nam-nin-bi ak-a
c.2.2.2/Tr/Gl urim2ki ki-bi ḫa-ra-ab-gi4-gi4 nam-nin-bi ak-a
c.2.2.2/Tr/Gl i3-si-inki ki-bi ḫa-ra-ab-gi4-gi4 nam-nin-bi ak-a
c.2.2.2/Tr/Gl dnanna uru2ki ki-bi gi4-a-za pa e3 ḫa-ra-ab-ak-e
c.2.2.3/Tr/Gl ud šu bal ak-de3 ĝiš-ḫur ḫa-lam-e-de3
c.2.2.3/Tr/Gl me ki-en-gi-ra šu bal ak-de3
c.2.2.3/Tr/Gl3 saĝ gig2 lu-lu-a-ba ĝiš-ḫaš-e ak-de3
c.2.2.3/Tr/Gl e2tur3-ra i3 gara2 nu-ak-de3 šurum ki nu-tag-e-de3
c.2.2.3/Tr/Gl den-lil2 sipad saĝ gig2-ga-ke4 a-na bi2-in-ak-a-bi
c.2.2.3/Tr/Gl […] id2buranun-na ad6 i3-la2!-a [ĝištukul-e saĝ] gaz i3-ak-e
c.2.2.3/Tr/Gl dnanna3 u8-gin7 lu-a-na šu bal ba-da-ab-ak
c.2.2.3/Tr/Gl a-ma-ru ki al ak-e šu im-ur3-ur3-re
c.2.2.3/Tr/Gl den-lil2 lu2 nam tar-tar-re-de3 a-na bi2-in-ak-a-ba
c.2.2.3/Tr/Gl kug na4za-gin3-bi ma2 gal-gal-e bal-še3 i3-ak-e
c.2.2.3/Tr/Gl e2 ur5-re-am3 a-na-am3 ab-ak
c.2.2.3/Tr/Gl ĝišma2 gibil-gin7 sa bil2-la2 nu-ak-e a-na-aš mu-e-ze2-er-ze2-re-ne
c.2.2.3/Tr/Gl den-lil2-le lu2 nam tar-tar-re-de3 a-na [bi2-in-ak-a-ba]
c.2.2.3/Tr/Gl gir4 maḫ-ba gud udu nu-ak-e ir nu-mu-un-ur5-ur5-e
c.2.2.3/Tr/Gl urim5ki-ma ur-bi ur2 bad3-da si-im-si-im nu-mu-un-ak-e
c.2.2.3/Tr/Gl urim5ki-ma urudḫa-zi-in gal-gal-e igi-bi-še3 u3-sar i3-ak-e
c.2.2.3/Tr/Gl3-bi a-niĝin2-na ba-e-si zi ḪAR i-ak-e
c.2.2.3/Tr/Gl zi-bi murgu-bi-še3 i3-ak-e gu3 teš2-a bi2-in-sig10-ge5-eš
c.2.2.3/Tr/Gl urim5ki-ma ĝištukul-e dugsaḫar2-gin7 saĝ gaz i3-ak-e
c.2.2.3/Tr/Gl3-bi u2-sal-la ḫe2-eb-nu2 e-ne su3-ud ḫe2-em-ak?
c.2.2.4/Tr/Gl a-na ib2-ak a-na im-ḫa-lam-ma-bi-še3
c.2.2.4/Tr/Gl a2-še kur2 2-gig bi2-ib-ak-a
c.2.2.4/Tr/Gl e2-e 2-gig bi2-ib-ak-a
c.2.2.4/Tr/Gl za-e ni2-za er2 gig-ga šeš4-a ba-i-ri-ib?-ak?-eš
c.2.2.4/Tr/Gl UD nu-X X X X X A X X ak-a-ĝu10 X X X [(X)] X X dug4-mu-na-ab
c.2.2.4/Tr/Gl 2 kur2-re za-a-ar i-ri-ib-ak-e šu-bi bi2-ib-gi4-gi4-e
c.2.2.4/Tr/Gl e2 zid 2 ḫa-lam-ma ba-ab-ak sag9-ga-aš i-ni-in-kur9-ra
c.2.2.4/Tr/Gl e2-bi ummaki-a šeg12-kur-šag4-ga ḫul-bi ba-ab-ak-a
c.2.2.4/Tr/Gl [ud] /dumu\ gal-la dumu ban3-da umun2 ak inim-ma-ni-še3 tuš-u3
c.2.2.4/Tr/Gl [ud lu2]-u3 ki šag4-ga-ni-še3 du-u3 /edin\-na ni2 sun5-ni niĝ2-gig-ga nu-ak
c.2.2.4/Tr/Gl ud lu2-u8 lu2-ra inim kur2 nu-di niĝ2-gig-ga nu-ak
c.2.2.4/Tr/Gl [ud] /iri\-ta iri kur2-še3 du-u3 [edin]-na ni2 nu-teĝ3-ĝe26-e niĝ2-gig nu-ak
c.2.2.4/Tr/Gl i3-ḫe-nun-na lal3 ku7-ku7-da-gin7 su-ni bi2-ib2-ak-am3
c.2.2.4/Tr/Gl niĝ2-nam-ma-ni en-nu-uĝ3 ak-da-ne2-eš2 ĝa2-la nu-dag-ge-da-ne2-eš2
c.2.2.5/Tr/Gl da-ru-ru dsuen den-ki-bi me-dim2-bi ba-an-ak-eš-a
c.2.2.5/Tr/Gl dim2-ma-bi šu bal a-ba-a bi2-in-ak umuš-bi a-/ba\-[a bi2-in]-/kur2\
c.2.2.5/Tr/Gl […] X SA RA […] X a-ba-a in-ak
c.2.2.5/Tr/Gl […]-ni-in-šub da mu-un-ši-ib-ak-ne
c.2.2.5/Tr/Gl […] KA mu-un-ak-e saĝ sag3-ge nu-ĝa2-ĝa2
c.2.2.5/Tr/Gl i3-ak-ak gi ki sumun-na-gin7 u3-tud-da nu-ĝa2-ĝa2
c.2.2.5/Tr/Gl a-ma-ru ki al ak-e gu3 im-ma-ab-zig3
c.2.2.5/Tr/Gl ti-ti-bi niĝ2 za-ra ak-dam ud zal-gin7 zal-le-dam
c.2.2.5/Tr/Gl numun zid saĝ lul-la saĝ zid-da šu bal mi-ni-ib-ak-a-a-aš
c.2.2.5/Tr/Gl lu2 zu-u3-ne gaba sag3 i3-ak-ne saĝ i3-sal-sal-e-ne
c.2.2.5/Tr/Gl a2 ĝi6-ba ni2 er2 mu-ni-ib-te-eš igi lib i3-ak-ne
c.2.2.5/Tr/Gl e-ne-<ne> šu-ne-ne ba-du3-du3 šag4 dar i3-ak-ne
c.2.2.5/Tr/Gl a-ma-ru ki al ak-e X […]
c.2.2.5/Tr/Gl me3 zu-ba šu-ba bi2-/ib\-šub dim2-ma-bi […]-ak
c.2.2.5/Tr/Gl ki-en-gi ki-uri gu2-/gur5?\-ru-uš ĝišnaĝa3-še3 mu-un-ak-eš
c.2.2.5/Tr/Gl ĝi6 an-/bar7\-gana2-ba dam-<ḫa>-ra im-ak eĝer-bi-še3 nu-[X (…)]
c.2.2.5/Tr/Gl niĝ2 ki-en-gi ki-uri a-na-ab-ak
c.2.2.6/Tr/Gl [e2]-kiš-nu-ĝal2 2-gig-ga ḫe2-bi2-ak šag4-/bi?\ ḫe2-bi2-ra
c.2.2.6/Tr/Gl [lu2] ḫa-lam ak-a-gin7 saĝ nu-mu-/un\-[…]
c.2.4.1.1/Tr/Gl ĝiš-gid2-da kušlu-ub2 dag-si ak-a i-mi-tum piriĝ an-na
c.2.4.1.1/Tr/Gl sipad-de3 e2-a-ni saĝ li-bi2-in-ak-ni
c.2.4.1.1/Tr/Gl ĝe26-e niĝ2 /ne\-e ba-ak-a-ĝu10
c.2.4.1.1/Tr/Gl ud ur5-gin7 im-ma-ab-ak-a-ĝu10
c.2.4.1.1/Tr/Gl da-nun-na-ke4-ne ḫe2-ĝal2 pa e3 ak-NE
c.2.4.1.1/Tr/Gl an lugal diĝir-re-e-ne in kur2 mu-un-ak-e
c.2.4.1.2/Tr/Gl ki-en-gi-re ud nam-ḫe2-a ak
c.2.4.1.2/Tr/Gl urim2ki-ma pa e3 ḫu-mu-ni-ib2-ak
c.2.4.1.3/Tr/Gl niĝ2-si-sa2-e pa e3 bi2-ak niĝ2-erim2 sa2 bi2-dug4
c.2.4.1.3/Tr/Gl buru14 maḫ-ĝu10 ni2-bi il2-il2-i niĝ2-kud nu-ak-e
c.2.4.2.01/Tr/Gl ar2-ĝu10 kalam-ma {ak-ak-de3} {barag2!-barag2-e-de3}
c.2.4.2.01/Tr/Gl ud 1-a nibruki urim2ki-ma3-eš3-bi ḫu-mu-ak
c.2.4.2.02/Tr/Gl ud su3-ra2-ka pa e3 ak-de3
c.2.4.2.02/Tr/Gl niĝ2 ak-a-ĝa2 ni2-bi ga-buluĝ5
c.2.4.2.02/Tr/Gl še-er-tab-ta en-nu-uĝ3 ba-ra-bi2-ak
c.2.4.2.02/Tr/Gl a2 ĝiš-la2-a ba-ab-ak ĝištukul ba-ra-bi2-šubub
c.2.4.2.02/Tr/Gl edin-na niĝ2 ul4-la-aš ḫu-mu-ni-ak
c.2.4.2.02/Tr/Gl niĝ2 ak-a-ĝa2 ni2-bi ga-buluĝ5
c.2.4.2.02/Tr/Gl niĝ2 ak-ĝa2 ni2-bi ga-buluĝ5
c.2.4.2.02/Tr/Gl niĝ2 ak-ĝa2 ni2-bi ga-buluĝ5
c.2.4.2.02/Tr/Gl si ak-de3 a2 nu-mu-e-ši-ib-gaz-e-en
c.2.4.2.02/Tr/Gl šir3-gid2-da-bi e2 dug3-ga-ĝa2 pa e3 ḫa-ba-ni-ak
c.2.4.2.02/Tr/Gl šag4 kalam-ma-ke4 izi zal-gin7 ḫe2-bi2-ak
c.2.4.2.02/Tr/Gl ĝeštug2 gal-gal-ĝu10 ur5-da ḫu-mu-na-ak
c.2.4.2.02/Tr/Gl niĝ2 usu-na ḫe2-en-ak en3-du me-da tum3
c.2.4.2.02/Tr/Gl šag4-ge šu nu-teĝ3-ĝe26-e-gin7 ib2-ak
c.2.4.2.03/Tr/Gl šu-si gid2-gid2 niĝ2-keše2 bad-bad ĝiri2 nagga u3-sar ak-me-en3
c.2.4.2.03/Tr/Gl šul-gi lugal ki-en-gi-ra-me-en3 umun2 zid ak-me-en3
c.2.4.2.03/Tr/Gl KA×X-KA×X DI ak gu-gin7 si-il-si-le2-bi
c.2.4.2.03/Tr/Gl […] X ḫe2-em-ga-am3-ši-in-ak-ak-eš2
c.2.4.2.03/Tr/Gl ĝiš-ḫur di ak-a kiĝ2-ĝa2-me-en3
c.2.4.2.03/Tr/Gl saĝ bul-e ki DI nu-sig10-ge-be2-e en-nu-uĝ3 im-ma-ak-e-en3
c.2.4.2.03/Tr/Gl am-si X X X […] ak
c.2.4.2.04/Tr/Gl anše edin-na-gin7 pu2 sa-a ak-a me-er-bi gi4-ni-in-šu2
c.2.4.2.04/Tr/Gl ma-sa2-tum-ĝu10-u3 saĝ kalam-ma-ka gug sar ḫa-mu-u3-ak-ke4
c.2.4.2.04/Tr/Gl u3-mun UG dul4-bi-a X AL KA×X UL ḫa-mu-u3-ak-ke4
c.2.4.2.04/Tr/Gl3 ĝišnaĝa3-še3 i3-X-[…-ak-ta]
c.2.4.2.04/Tr/Gl kug za-gin3 /kur\-[ra kušPA5 ŠIR.LU.KUŠ/ŠIR.LU.KUŠ ga-am3-mi-ak]
c.2.4.2.04/Tr/Gl kug za-gin3 kur-ra kušPA5 ŠIR.LU.KUŠ/ŠIR.LU.KUŠ im-mi-ak
c.2.4.2.04/Tr/Gl kug za-gin3 kur-ra PA5 ŠIR.LU.KUŠ/ŠIR.LU.KUŠ ak-da
c.2.4.2.04/Tr/Gl pa mul-bi an-dul3-le-eš2 ḫu-mu-u3-ak
c.2.4.2.05/Tr/Gl šeg12 eridugki-ga-ta aga zid ak-me-en
c.2.4.2.05/Tr/Gl lu2-bi […]-e niĝ2-erim2 niĝ2-a2-zig3 ak-[de3]
c.2.4.2.05/Tr/Gl eg2 nu-mu-na-ak-a […]
c.2.4.2.05/Tr/Gl a-a-ar-ra-na a-na ak-[a-bi …]
c.2.4.2.05/Tr/Gl muš-ĝiri2 edin-na-ke4 ur5-še3 la-ba-ab-ak X
c.2.4.2.15/Tr/Gl ud ul-le2-aš a-ar-bi ak-de3
c.2.4.2.16/Tr/Gl […]-/ĝu10?-u3\ šeg12 ki-en-gi-ra-ka pa /e3? ba\-ni!-ak
c.2.4.2.16/Tr/Gl su diĝir gal-gal-ne-ke4 i3 /li\ ḫe2-ak-ke4
c.2.4.2.16/Tr/Gl nam-sipad šul-gi-ra niĝ2 ul-le2-[a-ke4] pa /e3\ ma-[ni-in-ak-ke4-eš]
c.2.4.2.18/Tr/Gl ĝiš-šu-dim2-zu-u3 muš-šag4-tur3 sim-dam ak šu-ba nu2-me-en3
c.2.4.2.20/Tr/Gl tukul me3 ak-še3? kuš3 tag-ga kur […]
c.2.4.2.24/Tr/Gl an-ne2 mi-ri-in-ak na-da-ab-kur2-re
c.2.4.2.24/Tr/Gl inim den-lil2-la2 niĝ2 gu-la-am3 saĝ-za an-dul3-eš2 ḫe2-em-ak
c.2.4.2.25/Tr/Gl unken-na ĝizzal ma-ni-ak-ke4-eš2
c.2.4.2.b/Tr/Gl unken? ak? X […]
c.2.4.3.1/Tr/Gl abgal-e dug4-ga /u3\-na-dug4 ĝiš-ḫur e2-e pa e3 nu-mu-un-ak-e
c.2.4.3.1/Tr/Gl šag4 ḫul dim2-dim2 niĝ2-erim2 ak-ak sag9-ga
c.2.4.4.2/Tr/Gl mu-ti-in aĝ2 ze2-ze2-ba du5-mu-u8-ak
c.2.4.4.2/Tr/Gl gi-ru 2 ze2-ze2-ba du5-mu-u8-ak
c.2.4.4.2/Tr/Gl gi-ru ma-a-ra aĝ2 ze2-ba-zu nu-uš-mu-e-a-ak-e
c.2.4.4.2/Tr/Gl ki ze2-ba-zu nu-uš-mu-e-a-ak-a
c.2.4.4.3/Tr/Gl siki-ĝu10 a-a-lum im-mi-in-ak
c.2.4.4.4/Tr/Gl lugal-ĝu10 me ul dili ša-ba-<ak> kiĝ2 gal-le-eš rib-[ba]
c.2.4.4.4/Tr/Gl dnin-urta me ul dili ša-ba-ak kiĝ2 gal-le-eš rib-[ba]
c.2.4.4.4/Tr/Gl […] ul-še3 nam-til3-la-ni en-nu-uĝ3 ši-im-[…-ak]
c.2.4.4.4/Tr/Gl [… ul-še3 nam-til3-la-ni en-nu]-/uĝ3\ ši-im-[…-ak]
c.2.4.5.1/Tr/Gl zid-de3-eš-še3 mu-na-an-ak mu dug3 sa4-a-ni
c.2.4.5.2/Tr/Gl nam-maḫ-bi zag an ki-še3 zag an ki-še3 pa e3 ak-a
c.2.4.5.4/Tr/Gl nir-ĝal2 nun pa e3 ak-a še-er-zid an-na-kam
c.2.5.1.3/Tr/Gl dna-na-a kug dinana-ke4 zid-de3-eš umun2 ak
c.2.5.1.3/Tr/Gl umuš kug dinana-ke4 ak nu-u8-gig-e ki aĝ2
c.2.5.2.1/Tr/Gl en kur gal-la niĝ2 ul4-le-eš-e ak u3-ma ḫuš erim2 dub2?-bu
c.2.5.2.1/Tr/Gl dšu-i3-li2-šu šu-luḫ pa e3 ak-de3 dnin-lil2-le tud-da
c.2.5.3.1/Tr/Gl nindagug2-e lal3 zu2-lum-ma ninda mu-na-ab-ak-e
c.2.5.3.1/Tr/Gl dama-ušumgal-an-na ki-nu2 mu-un-da-ab-ak-e
c.2.5.3.3/Tr/Gl […]-/bi?\ ud-gin7! zid-de3-eš ak
c.2.5.3.3/Tr/Gl [sumun2 zid X X]-/bi?\ ud-gin7 zid-de3-eš ak
c.2.5.3.3/Tr/Gl inim /zid-da\-ni dsuen-ra sag9 su? zal-le-eš2 ak
c.2.5.3.3/Tr/Gl inim zid-da-ni dsuen-/ra\ /sag9\ su? zal-le-eš2 ak
c.2.5.3.4/Tr/Gl /šu piriĝ\-ĝa2 ĝiri2 u3-sar ak umbin uš2 biz-biz-biz
c.2.5.3.4/Tr/Gl ud ka ša-an-ša-ša aḫ6 [X X] X-ba gug sar ak
c.2.5.4.01/Tr/Gl /niĝ2\ ak-ni su zig3 ri-a
c.2.5.4.01/Tr/Gl a2-tuku niĝ2 šag4-ga-na nu-ak lu2 lu2-še3 nu-di
c.2.5.4.01/Tr/Gl mir-DU-na-ĝa2 la-la ḫu-mu-ši-in-ak
c.2.5.4.01/Tr/Gl ka-ta e3-a lugal-ĝa2-še3 ĝizzalx(ĜIŠ.TUG2.ZAL) ḫe2-em-ši-ak
c.2.5.4.01/Tr/Gl niĝ2-sur še i3 siki udu zag 10-ba ab-ak
c.2.5.4.01/Tr/Gl ki-en-gi ki-uri šu ḫa-ma-ta-ak-a
c.2.5.4.01/Tr/Gl a2-tuku niĝ2 dirig nu-mu-ši-ib2-ak-e
c.2.5.4.01/Tr/Gl lu2-sa-gaz-e edin im-sig9-sig9-ga niĝ2-gul-bi ḫu-mu-ak
c.2.5.4.01/Tr/Gl urudalan ak-a saĝ X X-ke4
c.2.5.4.01/Tr/Gl niĝ2 babbar-re nu-ub-ta-an-sag9? e2 dnamma? [ḫe2]-em-mi-ak
c.2.5.4.01/Tr/Gl lugal kalag-ga šu X X X ak
c.2.5.4.01/Tr/Gl e2 den-lil2-la2-ka nam-sipad ḫu-mu-un-ak-e
c.2.5.4.01/Tr/Gl alan na4esi ulutim2-ĝu10-še3 ak-a
c.2.5.4.01/Tr/Gl [niĝ2]-/erim2\ niĝ2-a2-zig3 la-ba-/an?\-ak
c.2.5.4.02/Tr/Gl su4-un-su4-na munus zid nin gal-an-/zu\ šag4-ta umun2 ak
c.2.5.4.08/Tr/Gl [d]/en\-lil2 inim kug dug4-ga maḫ-zu-še3 ĝizzal im-ši-ma-an-ak-eš
c.2.5.4.09/Tr/Gl me kug sikil-zu pa e3 ak-de3 a2-bi mu-un-da-an-aĝ2
c.2.5.4.09/Tr/Gl lugal-e inim den-lil2-la2-še3 ĝizzal ba-ši-in-ak
c.2.5.4.11/Tr/Gl ub-da 4-ba šu-ni ĝal2-le nam-nin gal-bi ak
c.2.5.4.11/Tr/Gl nitaḫ munus-a munus nitaḫ-a-bi ku4-ku4 šu bal ba-a-ak
c.2.5.4.17/Tr/Gl me lu-lu-a me dirig-ga-bi pa e3 maḫ ak-bi
c.2.5.4.17/Tr/Gl nam-nun zi-/ĝal2-la\ kur-kur uĝ3 lu-a ul-še3 ḫe2-ak-e
c.2.5.4.17/Tr/Gl [nam-nun] /zi\-ĝal2-la kur-kur uĝ3 lu-a ul-še3 ḫe2-ak-e
c.2.5.4.23/Tr/Gl ši-ma-an-ke4-eš
c.2.5.4.24/Tr/Gl sa2 mu-e-ĝar ĝeštug2 mu-e-gub-gub /kiĝ2\ galam-ma ak-[X (X)]
c.2.5.4.27/Tr/Gl […] /im?\-mi-ib2-X X X e2-kur-ra til-e [X (X)]-ge-gin7 ak X […]
c.2.5.4.29/Tr/Gl ud e3 X X X-še3 igi-ĝal2 šum2-mu gi16-sa-še3 mu-ni-in-ak-/eš\
c.2.5.4.a/Tr/Gl […] in i3-ak e2-ĝu10 na-aĝ2 ba-an-kud
c.2.5.4.a/Tr/Gl mu-un-ak a-a X […]-a!-ba TUG2 […]
c.2.5.4.a/Tr/Gl bar im-ak3-e X […] ki-en-/gi\ […]
c.2.5.4.a/Tr/Gl /bi2\-in-ak dinana nin an ki-/ke4\
c.2.5.5.1/Tr/Gl ĝiri2-ur3-ra u3-sar ak-me-en
c.2.5.5.1/Tr/Gl lugal niĝ2-si-sa2 pa e3 ak-a-me-en
c.2.5.5.2/Tr/Gl a2-tuku sa gaz nu-mu-un-ši-ak-e
c.2.5.5.2/Tr/Gl kalag-ga sig9-ga še29-eš2 nu-mu-un-ak-e
c.2.5.5.2/Tr/Gl dub-sar-re a-le ḫe2-em-ši-ak-e gal-le-eš ḫe2-i-i
c.2.5.6.1/Tr/Gl kur ki-bal-zu sig10-ge u3-mu-e-ak
c.2.5.6.1/Tr/Gl lugal-ra mu-ni an-zag-še3 pa e3 im-ma-an-ak
c.2.5.6.1/Tr/Gl [d]/ur\-dnin-urta-ĝu10 kur-kur-re ḫi-li ḫu-mu-u8-ši-ak-e
c.2.5.6.3/Tr/Gl iri ki a2-dam nu-ĝal2-la ki-bal ḫul-ĝal2 ak
c.2.5.6.3/Tr/Gl a-ra2 niĝ2 ak-zu ḫul2-la-da ni2 am3-il2-il2-i
c.2.5.6.4/Tr/Gl a-ra2 ak-a-zu niĝ2 gal-gal-am3 diĝir nu-me-da-sa2
c.2.5.6.4/Tr/Gl lugal ki aĝ2 diĝir-re-e-ne a-la mu-un-ši-ak-/e\
c.2.5.6.5/Tr/Gl da-nun-na-ke4-ne ĝizzal ba-an-ak-eš
c.2.5.7.1/Tr/Gl [X X] /gur3\-ru ud-gin7 šeg11 gi4-gi4 šen-šen-na gu3 mur ak
c.2.5.8.1/Tr/Gl ud za-ḫal-e ak-e
c.2.5.8.1/Tr/Gl saĝ šul-a-lum la-ba-ak
c.2.5.8.1/Tr/Gl barag-barag-ga nam-gi4-me-eš3 a-ra-ak-ne
c.2.5.8.1/Tr/Gl ki su-ub ma-ra-ak-ne
c.2.5.8.1/Tr/Gl nam-en mu-ra-an-ak
c.2.5.8.1/Tr/Gl dub-sar umun2 ak
c.2.6.6.5/Tr/Gl [gal]-/le\-eš ak
c.2.6.7.1/Tr/Gl niĝ2-zid-de3 bar tam-me (ši?-te-a-[X]) niĝ2-erim2 ud? za-2B;a-al ak (tu-ḫa-la-aq)
c.2.6.7.1/Tr/Gl ĝiš-ḫur ḫa-lam-ma-a!-bi pa e3-a ak-de3
c.2.6.9.1/Tr/Gl inim-ĝu10 si bi2-ib-<sa2 > e2 /ad?\-da-ĝu10 in-/zu?\ ḫu-mu-ak-e
c.2.6.9.2/Tr/Gl umun2 ak-ak3 e2-kiš-nu-ĝal2-la2-ke4 mu maḫ-bi gal-la
c.2.6.9.2/Tr/Gl šag4 dub-ba su3-ud-da zu-a galam ak-ak diĝir gal-gal-e-ne
c.2.6.9.2/Tr/Gl nam-nin diĝir-re-e-ne-ke4 me-er-ga-bi al-ak-e diĝir zag ša4 nu-tuku
c.2.6.9.2/Tr/Gl3 šar2-ra-bi šag4 ḫul2-la ud ul-le2-a-aš bi2-ib-ak-e-en
c.2.6.9.5/Tr/Gl ša-ra-da-gub šu sikil-la ak-a-ni niĝ2-nam mi-ni-in-dug3-dug3
c.2.6.9.5/Tr/Gl /ka ba\-a-ni-še3 diĝir ama diĝir-re-e-ne ĝizzal ḫe2-em-<ši-ak>
c.2.6.9.5/Tr/Gl nam-lu2-u18-lu-bi šag4 ḫul2-la ḫe2-eb-ak-e
c.2.6.9.5/Tr/Gl [X] NI šag4 ḫul2-la [ḫe2]-eb-ak-e
c.2.6.9.5/Tr/Gl nam-lugal-la bal šag4 ḫul2-la du-ri-še3 ḫe2-eb-ak-e
c.2.6.9.6/Tr/Gl diĝir kan4-na en-nu-uĝ3 i3-ak-ne
c.2.6.9.8/Tr/Gl saĝ-ki ḫi-li bi2-in-ak PA? ĜAR ZU? [X X] /BA?\
c.2.6.9.8/Tr/Gl mu ḫe2-ĝal2-la ud dug3 asil-la2-a nam-sipad ḫe2-ak-ke4
c.2.6.9.8/Tr/Gl mu ḫe2-ĝal2-la ud dug3 asil-la2-a nam-sipad ḫe2-ak-ke4
c.2.8.2.1/Tr/Gl […] nam-en-bi ak-de3 mu-/un\-[…]
c.2.8.2.1/Tr/Gl [… nam]-/en\-bi ak
c.2.8.2.1/Tr/Gl […]-bi ak
c.2.8.2.2/Tr/Gl me nam-lugal-la pa e3 ḫa-ra-ab-ak-e
c.2.8.2.4/Tr/Gl sipad šag4-ga-zu nam-en kalam-ma ak-de3 mu-e-ni-/in\-[…]
c.2.8.2.4/Tr/Gl […] nam-a-ni pa bi2-in-/ak\-eš zi kalam-/ma\ […]
c.2.8.2.5/Tr/Gl X […] X-da-bi ḫe2-me-en nam-nun-bi ak-[de3]
c.2.8.2.6/Tr/Gl zi-ĝal2-ba nam-nin-bi mu-un-ak barag X […]
c.2.8.3.1/Tr/Gl nam sag9-ga-ni-še3 la-la ba-an-ši-in-ak
c.2.8.3.1/Tr/Gl3 gu2-re-a ḫub2 dar du5-mu-ra-an-ak
c.2.8.3.1/Tr/Gl mu-uš meš3 sag9-ga-zu i3-me-en nam-en-nu-uĝ3 mu-ak-e-en
c.2.8.3.1/Tr/Gl an-ta-ne-ne a2-ĝal2 ak-de3
c.2.8.3.1/Tr/Gl bal-a-re gu2-re ḫub2 dar ak-de3
c.2.8.3.4/Tr/Gl pa e3! nam-/ak\-e šag4 kug-ta an-na-TAR
c.2.8.3.6/Tr/Gl den-lil2 me nam-sipad-zu kalam-ma ak-ka kur ĝiri3-zu-uš mu-ĝar
c.2.8.5.1/Tr/Gl da-nun-na-ke4-ne mi-ri-ib2-gu-ul nam-mu-ru6-na ak-de3 mu-ra-an-šum2
c.2.8.5.1/Tr/Gl dmarduk nun a-bi-e2-šu-uḫ dumu ki aĝ2 šag4-zu-ke4 nam-en-bi dutu-gin7 an ub-ta pa e3 ḫa-ba-ak-eš zag ša4 nu-un-tuku-tuku
c.3.1.02/Tr/Gl a-na-aš-am3 niĝ2 a-na an-ga-am3 bi2-in-ak-a-ni ur5 i3-me-a nu-e-zu
c.3.1.02/Tr/Gl a-na-aš-am3 ĝa2-a-gin7-nam nu-un-ak
c.3.1.03/Tr/Gl X eg2 zal-la-bi X bi2-ak
c.3.1.04/Tr/Gl […] X-ak-en
c.3.1.04/Tr/Gl niĝ2 lugal-ĝu10 ab-be2-na ga-ab-ak
c.3.1.07/Tr/Gl bad3 nu-mu-un-da-kal-la-ge {en-nu nu-mu-da-ak-e} {/iri?\ en-<nu> nu-un-da-ĝa2-ĝa2}
c.3.1.07/Tr/Gl […]-/kal\-la-ge […]-da-ak-e
c.3.1.07/Tr/Gl 7200 erin2 lu2 kiĝ2 ak-ne ĝišdusu-a ma-ab-il2-e {ul4-la-bi ḫu-mu-ši-[in]-gi4-gi4} {KIĜ2-KIĜ2-bi X […] /ḫe2\-em-sug2-ge-eš}
c.3.1.08/Tr/Gl lu-u2 ki-im ki-ik-ki lu-u2 a-pil la2 a-šag4-/gu\ «GU» u2 mi-ni-ib-za-al-za-le-en-ne (DIM2 «IB» ši-ip-<ri> u3 er-re-šu TA A.ŠAĜ4 uš-/te\-be-er-ru)
c.3.1.08/Tr/Gl /ki\-im /pa\-da!-be ak-ka-a-a ba-ad-be ne-er-ga-al li-bi-ib-tu-ul-le (ši-pir2 BAD3 e-pe-ša3 e-te-el-li-iš lu-u2 aq-bi)
c.3.1.11/Tr/Gl lu2 la-ga lu2-sa-gaz-e edin sig9-si-ig-ga-bi ĝišniĝ2-gul-bi bi2-ak
c.3.1.11/Tr/Gl lu2 kiĝ2 ak-bi lu2 gud-apin la2 a-šag4-ga ud mu-un-di-ni-ib-zal-e
c.3.1.13.2/Tr/Gl e-ne-er-ra šu-mu-un-na ni-ig-na-ma-an-ne ak-ka-a (a-na ša3-šu i-di-iš-šu-um-ma ša3 qa-be-šu DIM2-uš)
c.3.1.15/Tr/Gl dim2-me-ĝu10-še3 mar-tu ḫur-saĝ-ga-ka ib2-tuš-a ĝeštug2 mu-ši-in-ak
c.3.1.15/Tr/Gl lu2 kiĝ2 ak-ne ḫa-ma-ab-taḫ-e a2 ḫa-ma-ĝa2-ĝa2
c.3.1.15/Tr/Gl tukum-bi lugal-ĝu10 erin2 kiĝ2 ak-de3 du8-u3-bi ab-be2
c.3.1.15/Tr/Gl me-en-de3 iri-iri en-nu-uĝ3 nu-mu-da-ak-en-de3-en
c.3.1.16/Tr/Gl a-na-aš-am3 ĝa2-a-gin7-nam nu-ak
c.3.1.17/Tr/Gl mu mar-tu še-ba sag3-ge {nu-mu-e-da-šum2-mu} {[…]-mu-un-da-ak-e}
c.3.1.17/Tr/Gl {iri} i3-si-inki nibruki-a {en-nu-uĝ3 ḫa-ra-ab-ak-e} {en-nu-uĝ3 ak-de3}
c.3.1.17/Tr/Gl {iri} i3-si-inki nibruki-a {en-nu-uĝ3 ḫa-ra-ab-ak-e} {en-nu-uĝ3 ak-de3}
c.3.1.17/Tr/Gl šu pe!-el nu-ma-ak-e dlamma-bi nu-si-/il\
c.3.1.17/Tr/Gl /en\-na lugal-ĝu10 al-til3-la nam-lugal urim2ki mu-un-ak-e
c.3.1.19/Tr/Gl {nam-ra-ak-ne-ne-a ak-de3 iriki-iriki-bi tuš-tuš-u3-de3} {nam-ra-ak-ne-ne iriki-iriki tuš-tuš-u3-de3}
c.3.1.19/Tr/Gl a-na-aš-am3 gu2 mu-da-ak-e
c.3.1.19/Tr/Gl3-eš3-a-ne-ne-a ga-am3-ak
c.3.1.19/Tr/Gl mzi-in-nu-um ensi2 {su-bir4ki} {/kiš\ki} šaĝa-a {i-ni-in-dab5} {i-ni-in-ak}
c.3.1.19/Tr/Gl ḫa-ma-ziki nam-ra-aš im-mi-in-ak
c.3.1.19/Tr/Gl {gu2 in-da-ak-e} {gu2 im-/da\-bar-re-ma} {kušgur21-ni ba-an-kud} {guru7-ni ba-an-sud} u3 e-ne ba-an-dab5
c.3.1.20/Tr/Gl3-ba buru14-ba ḫe2-ak-e-de3
c.3.1.20/Tr/Gl lu2 ma2-ri2ki-ke4 ĝalga ur-re nam-en na-an-na-ak-e
c.3.1.20/Tr/Gl […] X DA? X X BU ba-da?-dirig u3-mu-ni-ak
c.3.1.21/Tr/Gl {a gub-ba} {a-a gub-ba} a mu-un-da-ak-e
c.3.1.21/Tr/Gl tum9 gub-ba {še mu-un-da-la2-e} {IM mu-da-ak-e}
c.3.2.02/Tr/Gl ku4-ku4 ed2-de3 kiĝ2? bar ḫa-ra-ak-ne
c.3.2.03/Tr/Gl [X] /du3\-u3-de3 du-un-nu-umki ak-de3
c.3.2.04/Tr/Gl iri dili-dili zag-/ba?\ zag?-za en-nu-uĝ3-bi /ak?\-X-ab
c.3.2.05/Tr/Gl iri-zu larsamki-ma šag4-ge pad3-da-zu niĝ2-gig-ga im-ma-an-ak
c.3.2.05/Tr/Gl diĝir inim sag9-sag9-/ge\-de3 nu-zu-a ĝe26-e {im-ma-an-ak-[(X)]} {im!-ma-da-/keše2?\}
c.3.2.05/Tr/Gl niĝ2-gig-ga ak-bi en3 tar-bi-ma
c.3.3.03/Tr/Gl til4 ak-ĝu10 mu-e-pad3
c.3.3.03/Tr/Gl mušen šu sur2-du3mušen-ta dal-a-gin7 ur5-da i3-ak-en
c.3.3.05/Tr/Gl kiĝ2 a-ak bulug /a\-šag4 inim dug4 ḫu-mu-ni-ib-[X]
c.3.3.05/Tr/Gl ĝišal-ta ba-dub2 kiĝ2-še3 ba-ak
c.3.3.05/Tr/Gl al i3-ak-en-de3-en lugal-me ḫe2-en-zu
c.3.3.05/Tr/Gl kiĝ2 ak bulug a-šag4-ga-bi
c.3.3.08/Tr/Gl kug dili-dili-zu saĝ-bi ḫa-ra-ab-dab5 im-ma {ḫu-mu-ra-ab-tag} {ḫu-mu-ra-ab-ak}
c.3.3.09/Tr/Gl {/lib\ bar ak-ĝu10-ta} {lib bar ki-ĝu10-ta} {IM bar ak-ĝu10-ta} {šu ba-dag} {šu bi-dag (ab-tu-uq)}
c.3.3.09/Tr/Gl {/lib\ bar ak-ĝu10-ta} {lib bar ki-ĝu10-ta} {IM bar ak-ĝu10-ta} {šu ba-dag} {šu bi-dag (ab-tu-uq)}
c.3.3.20/Tr/Gl dam-gara3 saĝ du3-du3 nu-zu bal-še3! mu-X-ak
c.3.3.20/Tr/Gl niĝ2 ak-a-ĝu10 igi? a-ra2 7-e nu-un-DU X X
c.3.3.39/Tr/Gl /ŠEŠ\ X X MU X nam-uš2 kur2-ra igi tur-ĝu10 ba-an-du3 A MI BI ak-ĝu10 in nam-ma-ĝa2-ĝa2
c.4.01.1/Tr/Gl ulutim2 ḫi-li sud tibirara gal-an-zu kiĝ2 gal-le ak
c.4.01.1/Tr/Gl muš2-bi-še3 MI NI bi2-in-ak?
c.4.02.1/Tr/Gl […] X šum2 X X X niĝ2-su-ub ak-a (MUNUS X […])
c.4.02.1/Tr/Gl […] ḪA? UM? MA? ŠE3 la2-a i-im-me ZA UD DU UR4 ak
c.4.05.1/Tr/Gl nam-nun-na ni2 pa e3-a ši-bi2-in-ak ki-ur3 ki gal-la
c.4.05.1/Tr/Gl ĝišes2-ad ki-bal-a pu2 sa ak-a
c.4.05.1/Tr/Gl niĝ2-zid niĝ2-si-sa2 gi16-sa-še3 ak-a
c.4.05.1/Tr/Gl šeš-gal šeš-ban3-da dugud-de3-da nam-lu2-ulu3 ak-da
c.4.05.1/Tr/Gl inim ab-ba-še3 ĝizzal ak-de3 ni2 šu-a gi4-gi4-dam
c.4.05.1/Tr/Gl nam-nun gal-la-ni {ni2 pa e3-a-aš bi2-in-ak} {pa e3 ši-bi2-in-ak}
c.4.05.1/Tr/Gl nam-nun gal-la-ni {ni2 pa e3-a-aš bi2-in-ak} {pa e3 ši-bi2-in-ak}
c.4.05.1/Tr/Gl niĝ2 ak-zu a-ba i3-zu-zu
c.4.05.1/Tr/Gl inim-zu-še3 diĝir da-nun-na šu šum2-ma! im-ma-an-ak-eš
c.4.06.1/Tr/Gl in-nin ama dnanše ša-mu-ra-da-ab-ak-e
c.4.06.1/Tr/Gl a-šag4-zu engar-e niĝ2-kud la-ba-ab-ak-e
c.4.06.1/Tr/Gl ĝišbuniĝ(SUG) niĝ2-silaĝ-ĝa2-zu niĝ2-kud la-ba-ab-ak-e
c.4.06.1/Tr/Gl 2-kam-ma ur-gir15-gin7 si-im-si-im i3-ak-e
c.4.06.1/Tr/Gl utul2 gub-ba dug kaš sur-ra-ta niĝ2-kud ša-ra-ab-ak-e
c.4.06.1/Tr/Gl KA sis-e a gibil-la2-ta niĝ2-kud ša-ra-ab-ak-e
c.4.06.1/Tr/Gl ku6 gal-gal a-gar3-re DU.DU-e-da niĝ2-/kud\ [ša]-/ra\-ab-ak-e
c.4.06.1/Tr/Gl kun-bi asila la2-da niĝ2-kud ša-ra-[ab-ak-e]
c.4.06.1/Tr/Gl ĝišGADA.TAG.DA ku6 izi tag-ga-da niĝ2-kud ša-ra-[ab-ak-e]
c.4.06.1/Tr/Gl še sig9-ga ĝidru-še3 nu2-a-da niĝ2-kud ša-ra-/ab\-[ak-e]
c.4.06.1/Tr/Gl [ĝir3]-/lam\ kug-ge /saĝ\ [sig10-ga-da niĝ2-kud ša-ra-ab-ak-e]
c.4.07.2/Tr/Gl da-nun-na-ke4-ne nundum-nundum-bi-ta ki su-ub ma-ra-ak-ke4-ne
c.4.07.3/Tr/Gl niĝ2 ak-ak-da-ni ab-ši-kur2-ru ĝar-bi niĝ2 nu-zu
c.4.07.3/Tr/Gl e-ne di-bi šen-šen me3 ḫub2 sar ak-de3 nu-kuš2-u3 ĝiri3-ni kuše-sir2 si-ni
c.4.07.3/Tr/Gl šag4 gur4-ra-ni dim2-dim2-ma-ni ab-ak in-nin 1(AŠ)-a-ni [X] /dim2?\
c.4.07.3/Tr/Gl sig10-ge5 /ak\ inim-ma-ni an nu-mu-na-ḪAR
c.4.07.3/Tr/Gl ugu-ba giri17 šu ĝal2-la mu-ni-in-ak pi-li-pi-li mu-ni-in-sa4
c.4.07.3/Tr/Gl KAL šul-a-lum u3-mu-ni-in-ak teš2-bi NI TE A me-bi? la-ba-ĝal2-la
c.4.07.3/Tr/Gl e2 nam-kug-zu ĝišig-bi TAR mi-ni-in-ak šag4-bi mu-un-zu-zu
c.4.07.3/Tr/Gl lu2-ĝiš-gi-saĝ-keše2 ni2-su-ub munus-ĝiš-gi šul-a-lum u3-mu-ni-in-ak še ša4 UD […]
c.4.07.3/Tr/Gl šu bal ab-ak an-ta X X […]
c.4.07.3/Tr/Gl igi il2-la-zu lib bar mu-un-ak-e-ne inim-zu-še3 i3-dur2-ru-ne-eš
c.4.07.3/Tr/Gl /uĝ3\ šar2-ra-zu kurum7 ak-da-bi dutu-gin7 igi-zu-še3 i3-dib-be2
c.4.07.3/Tr/Gl an ki til-bi-še3 nam-nin-bi mu-e-ak niĝ2-nam šu mu-e-du8
c.4.07.4/Tr/Gl anše-kur-da ki-nu2 ak-a-zu-ne
c.4.07.4/Tr/Gl igi-du8-a saĝ-ki gul ma-ra-ab-ak-e
c.4.07.4/Tr/Gl giri17-dab-da nam-sipad al-ak-zu-ne
c.4.07.4/Tr/Gl dinana niĝir-si 7-e ki-nu2 mu-e-da-ak-e
c.4.07.4/Tr/Gl /ĜA2×X\ [X X (X)] nu2 mu-da-ak?-e
c.4.07.4/Tr/Gl nin [X] tu5-a KA.AN.NI.SI [u3]-mu-un-si šu-nir-zu u3-mu-un-ak
c.4.07.5/Tr/Gl dama-ušumgal-an-na-ke4 me3 zar?-re-eš ak ušumgal-gin7 nir-ĝal2 ša-ra-ni-in-sa2za
c.4.07.5/Tr/Gl dama-ušumgal-an-na-<ke4> <me3 zar?-re-eš ak ušumgal-gin7 nir-ĝal2 ša-ra-ni-in-sa2>
c.4.07.7/Tr/Gl mu-lu-bi e2 šag4-ga mu-nu2 gi-rin-NE bi2-in-ak
c.4.07.7/Tr/Gl e2-an-na-ka gada la2-e na ba-e-na-aĝ2
c.4.07.7/Tr/Gl 2 ni2-bi 2 ni2-bi de3-ak
c.4.07.7/Tr/Gl lu2-bi agrun-na inim si sa2 de3-bi2-in-ak
c.4.08.01/Tr/Gl al ga-mu-ra-ab-ak SAR ga-mu-ra-ab-šum2 (lu-ur-/pi\-[iq]-ki lu-um-ḫu-/ra\-[ki])
c.4.08.01/Tr/Gl al nu-ak-am3 guru7 dub-dub-ba-am3
c.4.08.02/Tr/Gl e2-zu e2/šutum\ X ak ka [lal3 ama-na]-/ĝu10\
c.4.08.03/Tr/Gl nin9-ĝu10 e2-a a-na-am3 mu-e-[ak]
c.4.08.03/Tr/Gl lu2-tur e2-a a-na-am3 mu-e-/ak\
c.4.08.04/Tr/Gl dili-dili-ta eme ak dili-dili-ta
c.4.08.04/Tr/Gl šeš i-bi2 sag9-sag9-ĝu10 50-am3 mu-un-ak
c.4.08.15/Tr/Gl { ki-ig-ga 2-/ĝu10\} {[…]-zu} diĝir-za NE.KA {nam-nun-e ak-a} {nam-lu2-ulu3 i3-ak}
c.4.08.15/Tr/Gl { ki-ig-ga 2-/ĝu10\} {[…]-zu} diĝir-za NE.KA {nam-nun-e ak-a} {nam-lu2-ulu3 i3-ak}
c.4.08.16/Tr/Gl […]-an-ši-ak-e
c.4.08.20/Tr/Gl zabar 2-su-ub ak-a in-pad3-de3 us2 ĝeštug2-ga-na mu-un-ĝa2-ĝa2
c.4.08.22/Tr/Gl […] X ak! šag4?-bi /ma\-[…]
c.4.08.25/Tr/Gl tibira kug-zu kiĝ2 ak-a-ĝu10
c.4.08.28/Tr/Gl ud-ba lu2sipad-de3 šag4 ḫul2-la ak-de3
c.4.08.30/Tr/Gl saĝ gig2 dur2-ru-na-bi nam-sipad-bi ḫe2-ak-e
c.4.12.1/Tr/Gl X X X […] X-ba en-nu-uĝ3-ta mu-un-/ak\
c.4.13.01/Tr/Gl dsuen saman za-gin3 ab2 BAD ak-/a\
c.4.13.01/Tr/Gl e-ne ab2-ba nam-sipad mu-un-ak
c.4.13.03/Tr/Gl […]-/e\ ḫu-mu-un-ak-e
c.4.13.03/Tr/Gl munu4-zu niĝ2 šu bal nu-ak-dam
c.4.13.05/Tr/Gl dur2 maḫ-zu ki kug-ga ma-ra-ab-ak ur2 niĝ2 an ki-a
c.4.13.05/Tr/Gl dku3-su3-e šu sikil šu dadag ak šu im-ma-an-kug-ge
c.4.13.07/Tr/Gl […] la-la-zu ma-[ak-ak]
c.4.13.07/Tr/Gl dnanna šag4-ĝu10 X ĜIŠGAL X /kug?\ la-la ma-ak-ak
c.4.13.12/Tr/Gl ud-sakar itid gen6-ne2 ni2 pa e3 ak-[a]
c.4.13.14/Tr/Gl UR2 ku-zu pa3 e ši-mi-nu
c.4.13.15/Tr/Gl […] pa e3 ši-im-mi-in-ak
c.4.13.b/Tr/Gl […] i3 ga nunuz mu-un-ak-e
c.4.14.1/Tr/Gl ĝarza ama dnanše-ke4 pa e3 mu-da-ak-e
c.4.14.1/Tr/Gl saĝ niĝ2-sag3 KA niĝ2-kud ak-a niĝ2-šab-ta ba-a
c.4.14.1/Tr/Gl nir nu-ĝal2 e2-a til3-la re igi-tum4 la2 ak-a
c.4.14.1/Tr/Gl ud su-mu-ug-ga-na a-tar mu-un-da-ak-e
c.4.14.1/Tr/Gl nu-siki ka saĝ-ĝa2 ak nu-mu-su GIL aĝ2-ĝe26-da
c.4.14.1/Tr/Gl niĝir-a-ni en dḫendur-saĝ-ĝa2-ke4 zu2 keše2 mu-na-ab-ak
c.4.14.1/Tr/Gl dudug ka gi gub-ba ka gi en-nu-uĝ3 ak-e
c.4.15.2/Tr/Gl ki nin ki kal-kal nam-den-lil2 ša-ba-ak-e
c.4.15.2/Tr/Gl igi saĝ il2 kalam-ma nam-lugal ša-ba-ak-e
c.4.22.1/Tr/Gl tug2 gal-e u-gun3 im-ma-ak-e inim im-ma-ab-sag9-ge
c.4.22.1/Tr/Gl dnin-isin2si-na-ke4 ĝiri2-GAG-e u3-sar im-ma-ak-e
c.4.22.1/Tr/Gl dumu-ĝu10 niĝ2 nam-a-zu-ka ĝizzal ḫe2-em-ma-ak
c.4.22.1/Tr/Gl dda-mu niĝ2 nam-a-zu-ka ĝizzal ḫe2-em-ma-ak
c.4.22.1/Tr/Gl tug2bar-sig9 dig-dig-e im-ma-ak-e
c.4.22.1/Tr/Gl simx(GIG)-simx(GIG)-ma šu kum2 mu-na-ak-e
c.4.22.1/Tr/Gl dumu-ĝu10 niĝ2 nam-a-zu-ka ĝizzal ḫe2-em-ma-ak
c.4.22.1/Tr/Gl dda-mu niĝ2 nam-a-zu-ka ĝizzal ḫe2-em-ma-ak
c.4.22.1/Tr/Gl kug dnin-isin2si-na nam-išib mu-na-ak-e
c.4.22.1/Tr/Gl šul diĝir tuku ḫe2-em-mu-un-ak
c.4.22.1/Tr/Gl šag4 ki-še3 ĝa2-ĝa2-de3 saĝ šu bal ak-de3
c.4.22.1/Tr/Gl me gal-gal-e pa e3 u3-bi2-ak
c.4.27.01/Tr/Gl ĝiš-nu11 X ĜAR-bi en-nu-uĝ3 ak-de3
c.4.27.02/Tr/Gl [ĝiš-gi]-a gi sumun gi /ḫenbur\ nesaĝ niĝ2-nam ak-ak-da
c.4.27.07/Tr/Gl kur sig10-ge5 ak!-a-gin7
c.4.28.1/Tr/Gl e2 id2-lu2-ru-gu2 si sa2 nu-ug7-e erim2-e bar ak
c.4.28.1/Tr/Gl e2 zid-du erim2-du bar im-ak-de3 an-ne2 mu-bi mu-maḫ
c.4.28.1/Tr/Gl zid-du erim2-du bar im-ak-de3 si sa2 mu-un-u3-tud
c.4.28.1/Tr/Gl saĝ gig2-ga igi-ĝa2 mu-un-ĝal2 en-nu-uĝ3 im-ma-ak-e
c.4.28.1/Tr/Gl erim2-du a2-ĝa2 la-ba-ra-e3 niĝ2 ak-bi mu-zu
c.4.28.1/Tr/Gl e2 nam-til3-la-ĝa2 ba-ni-in-ku4-ku4 en-nu-uĝ3 im-ma-ak-e
c.4.28.1/Tr/Gl ar2-ĝu10 kalam-ma ak-ak-da-bi niĝ2-me-ĝar sug4-ga-am3
c.4.28.1/Tr/Gl e2-gal-la igištu-ni ĝe26-me-en en-nu-uĝ3 im-ma-ak-en
c.4.28.1/Tr/Gl nin-e nam-maḫ-a-ni pa e3 ak-a
c.4.29.1/Tr/Gl an ki niĝ2-daĝal-ba umun2 ak na de5 /kalam\-[ma]
c.4.29.1/Tr/Gl an ki-a pa e3 ša-mu-ri-in-ak en ki aĝ2-ĝa2-ni-me-en
c.4.29.1/Tr/Gl [X X] /gal\ du6 kug-ga šu sa2-sa2 i3 saĝ ga saĝ /ak\
c.4.29.2/Tr/Gl me ul-e pa e3 ak-me-en
c.4.31.1/Tr/Gl [zabar]-gin7 niĝ2-su-ub im-ma-ak-en
c.4.80.1/Tr/Gl ud an-na gu3 mur ak ud-de3 ki šu ra-ra šum2-mu
c.4.80.1/Tr/Gl e2-ĝalga-sud erim3 kug na4za-gin3-na gi16-sa-še3 ak-a
c.4.80.1/Tr/Gl daš-im2-babbar-e nam-sipad-zu ša-mu-un-ak
c.4.80.1/Tr/Gl šag4 ki ku10-ku10-ga kiĝ2 ak-e
c.4.80.2/Tr/Gl [e2] barag-barag-bi šu-kin dab5-be2 ak-de3
c.4.80.2/Tr/Gl dšul-pa-e3 ensi2-ke4 nam-en mu-un-na-ak
c.5.1.3/Tr/Gl za-e-gin7-nam nam-lu2-tur i3-ak šeš-gal i3-tuku-am3
c.5.1.3/Tr/Gl inim um-mi-a-ĝu10 nu-un-taka4 niĝ2 ni2-ĝa2 li-bi2-ak
c.5.1.3/Tr/Gl ĝizzal ḫe2-bi2-ak šag4-še3 gid2-i-de3 sag9-ge-zu mu-da-an-ĝal2
c.5.1.3/Tr/Gl dub-sar umun2 ak sun5-na-bi ugula-a-ni mu-un-na-ni-ib-gi4-gi4
c.5.1.3/Tr/Gl ur-gir15 tur-gin7 igi mu-e-bad-bad nam-lu2-ulu3 mu-e-ak
c.5.1.3/Tr/Gl gaba ud-ĝa2 ḫe2-bi2-ak udu-gin7 ḫe2-eb-us2-u3-nam
c.5.1.3/Tr/Gl gaba a-šag4-ga-še3 a2 ḫe2-mu-e-da-a-a-aĝ2 erin2-e kiĝ2 ḫe2-bi2-ak
c.5.1.3/Tr/Gl kug sag9-ga-gin7 kurum7 ḫe2-bi2-ak ki-šer11 la-ba-an-tuku
c.5.1.3/Tr/Gl ki sag9-ga-bi sa2 ḫe2-ri-ib-dug4 niĝ2-ḫul-bi li-bi2-in-ak
c.5.2.4/Tr/Gl lu2-ulu3 diĝir-da nu-me-a u2-gu7 la-ba-ak-e
c.5.2.4/Tr/Gl niĝ2 ak-en suḫ3-a-bi X X […]
c.5.2.4/Tr/Gl niĝ2 ak šu ḫul dug4-ga-ĝu10 er2-ra ḫa-ra-ni-ib-be2
c.5.2.4/Tr/Gl a-nir ulu3 ak-gin7 mu-un-sig10 šu nu-/mu?\-[…]
c.5.2.4/Tr/Gl niĝ2 bur2-ra X-bi igi-zu-še3 ĝe26-e bi2-ak-a-ĝu10
c.5.2.4/Tr/Gl /šudu3\ ku3-ug su diĝir-ra-na-ka i3 li i3-ak
c.5.2.4/Tr/Gl [a]-/nir\ URUki ak-gin7 mu-un-sig10-ga sug-ge4 im-mi-in-gu7
c.5.2.4/Tr/Gl [nam]-/tar\-ra su-a-na mu-un-ĝal2-la bu3 mu-na-an-ak
c.5.2.4/Tr/Gl dudug sig5 ka?-e en-nu-uĝ3 ak maškim mu-un-da-an-tab
c.5.2.5/Tr/Gl […] X-am3 lu2-be2-ne šu bal ak-a
c.5.2.5/Tr/Gl […] /lugal\-e mu 36000-am3 in-ak
c.5.2.5/Tr/Gl […] /il2\-la ud šag4 ḫul2-la X niĝ2-me-ĝar mu 36000-am3 in-ak
c.5.3.1/Tr/Gl ezen-ĝu10 itid šu-numun-a a-šag4-ga ak-da-bi
c.5.3.1/Tr/Gl eg2 i3-ak-en pa5 i3-ak-en
c.5.3.1/Tr/Gl eg2 i3-ak-en pa5 i3-ak-en
c.5.3.1/Tr/Gl ambar-ra da um-da-ak-e
c.5.3.1/Tr/Gl a-šag4 kiĝ2 a-ak us2-sa ĝar-ra-am3
c.5.3.1/Tr/Gl ĝišdal-ta kur-ra um-ta-ak-en
c.5.3.1/Tr/Gl e2 diĝir gal-gal-e-ne-ka pa e3 u3-ba-ni-ak
c.5.3.1/Tr/Gl id2-da ĝiš-keše2-da um-mi-ak ĝiri3 si um-mi-sa2
c.5.3.1/Tr/Gl maḫ den-lil2-le mu-un-ak-a-ta
c.5.3.1/Tr/Gl ĝiš-gan-na-ta tu10 mu-un-ak-e
c.5.3.1/Tr/Gl gišag4-sur gima-an-sim-bi a-da-min3 mu-da-ak
c.5.3.1/Tr/Gl lu2 sumur-ra-še3 a-na-am3 ab-ak
c.5.3.1/Tr/Gl ĝišal-e 5 giĝ4 ĝišal-e 10 giĝ4 niĝ2-kas7 ḫa-ra-ab-ak
c.5.3.1/Tr/Gl ĝišal-e 1/3 ma-na ĝišal-e 1/2 ma-na niĝ2-kas7 ḫa-ra-ab-ak
c.5.3.2/Tr/Gl u8 dezina2-bi pa e3 mu-un-ak-eš
c.5.3.2/Tr/Gl ki ĝišbun-na-ka a-da-min3 mu-un-ak-ne
c.5.3.2/Tr/Gl me-ni u-gun3 mu-un-na-ab-ak-e
c.5.3.2/Tr/Gl ud šu2-uš-e niĝ2-kas7-zu ba-ni-ak-e
c.5.3.2/Tr/Gl na4šu-še3 bar-za-a ar3-ar3 mi-ni-in-ak
c.5.3.2/Tr/Gl dezina2 ni2-za ĝeštug2 ak-i3
c.5.3.3/Tr/Gl ĝi6 X X giri17-zal-e pa e3 ak-de3
c.5.3.3/Tr/Gl e2-me-eš an-na niĝ2-keše2 ak-de3
c.5.3.3/Tr/Gl gana2 /lu2?\ bal-a šu mu-un-ak-da
c.5.3.3/Tr/Gl dezina2-e ki-sikil sag9-ga-gin7 ni2 pa e3 bi2-in-ak
c.5.3.3/Tr/Gl mušen gud3-ba nam-a-a ak nunuz-bi-da dab5-ba
c.5.3.3/Tr/Gl nam-engar-bi mu-e-ak-a-gin7
c.5.3.3/Tr/Gl ki duru5-a a2 um-mi-DU.DU gana2 kiĝ2 ĝiškim u3-mu-ak
c.5.3.3/Tr/Gl a-gar3 gal-gal gana2 zid šu-nim-ta kiĝ2 nu-mu-ra-ab-ak-en
c.5.3.3/Tr/Gl lu2 zid2 še sa-a KA ḫa-ab-lum ak saĝ e-ne dug4-ga
c.5.3.3/Tr/Gl a-šag4 en-te-en-e kiĝ2 nu-ak-e
c.5.3.3/Tr/Gl dezina2-e ki-sikil sag9-ga-gin7 ni2 pa e3 bi2-ak
c.5.3.5/Tr/Gl id2 tur-/tur\-ra šu luḫ ba-an-ak sur3-sur3 mi-ni-ĝar-ĝar
c.5.3.5/Tr/Gl ab-sin2-na dumu engar-ra-ke4-ne gu2 sa /nam\-mi-ri-ak
c.5.3.5/Tr/Gl niĝ2 ak-ĝa2 ki-bi u3-mu-e-kiĝ2 dirig-še3 ni2 sun5-ni-ib
c.5.3.5/Tr/Gl gud3-bi-še3 a2 dub2 i3-ak-e dal-le-bi saĝ im-gi4 (a-na qi2-ni u2-/ur2-ri2\ šar-ḫi-/iš\ ip-pa-/ra2\-aš)
c.5.3.5/Tr/Gl šag4 gur4-ra ni2-bi ak-a-ba ni2-bi mu-un-gul-gul
c.5.3.5/Tr/Gl /murub4\ eridugki-ga du14 ki ba-ni-ib2-us2 {a-da-min3 i3-ak-e-ne} {a-da-<min3>-na ba-gub}
c.5.3.6/Tr/Gl [… mu]-/un\-u3-tud pa e3 ḫe2-a-ak-ke4
c.5.3.6/Tr/Gl […] /u3\-mi-ak
c.5.3.6/Tr/Gl […] X […]-ak-am3
c.5.3.6/Tr/Gl […]-ba ĝal2 im-du8-a ak
c.5.3.6/Tr/Gl lul-/gu\ dub-ba kiĝ2 urud nu-[ak]-e
c.5.3.6/Tr/Gl /ĝiš\ ba-ra-ak-ke4-en6 gi ba-ra-ak-ke4-en6
c.5.3.6/Tr/Gl /ĝiš\ ba-ra-ak-ke4-en6 gi ba-ra-ak-ke4-en6
c.5.3.6/Tr/Gl ga-na kiĝ2 a2-zu-a bi2-ak den-lil2-ra mu-na-a-taḫ-ḫa
c.5.3.6/Tr/Gl gir4 si-zu-ta saḫar ak
c.5.3.6/Tr/Gl zu2-zu ki ba-al-la eme?-zu saḫar bal-še3 ak
c.5.3.6/Tr/Gl mun gazi gu2 a-šag4-ga-ka ĝal2-la bal u3-mu-ak
c.5.3.6/Tr/Gl [e2 diĝir] /gal\-gal-e-ne-ke4 pa e3 ak-ak-de3
c.5.3.6/Tr/Gl e2 diĝir gal-gal-e-ne-ka pa e3 im-mi-in-[ak]
c.5.3.7/Tr/Gl ĝiššinig ka-ba mu-ni-in-ak bi2-/in\-ba
c.5.4.11/Tr/Gl /e2\ X /ĝal2\-u3 du14 ga-e-da-ak ulutim2 uguugu4-bi
c.5.4.11/Tr/Gl na-an-ga-ma nu-zuḫ šeš-a-na a la-ba-ši-ak
c.5.4.12/Tr/Gl […] /an?\-ti-bal mu-na-ab-ak teš2-bi mu-na-ab-KU
c.5.5.1/Tr/Gl ne3 ni-te-am3 e2 ušbar-ra-ni si sa2 mu-un-ak
c.5.5.1/Tr/Gl {tug2 sag9-/ga\} {ŠE3 UD dug3-ga} i3 gu-la ak-a
c.5.5.2/Tr/Gl a2-e3-gin7 za-e ma-ra-ab-ak-e dim2-ma-ni in-kur2
c.5.5.2/Tr/Gl dumu tur-zu dumu lugal-la-gin7 [mu]-da?-ak?-[a]
c.5.5.3/Tr/Gl AL? X ban3-da-a-ni-ta saĝ šu ak-a re
c.5.5.3/Tr/Gl ḫal-ḫal-bi si pad ak-a-bi zag-la mu-un-na-ak-e
c.5.5.3/Tr/Gl ḫal-ḫal-bi si pad ak-a-bi zag-la mu-un-na-ak-e
c.5.5.3/Tr/Gl dam-zu ḫe2-til3 nam-šul nam-ab?-ba ḫe2-ak-e
c.5.5.5/Tr/Gl ĝizzal ḫe2-em-ši-/ak\
c.5.5.5/Tr/Gl lugal-/ĝu10\ […] X ga-mu-ra-ab-ak-e
c.5.5.5/Tr/Gl AN-/AN\ […] /mu-da\-an-X […] ma-ab-ak
c.5.6.1/Tr/Gl zi-ud-su3-ra2 inim ga-ra-ab-/dug4\ ĝizzal ḫe2-em-ši-ak
c.5.6.1/Tr/Gl za-e šu du8-a nam-mu-e-ak-[e] {/lu2\ saĝ bi2-ib2-sal-la-e-a}
c.5.6.1/Tr/Gl lu2-ra igi du8 na-an-ak-e uru2-bi ša-ri-/ib\-su-su
c.5.6.1/Tr/Gl du14 /nam-ak\-de3-en X […]
c.5.6.1/Tr/Gl dumu-ĝu10 sa gaz nam-mu-u3-ak-e ni2-zu tun3-am3 nam-bi2-ib-bar-/re\-e
c.5.6.1/Tr/Gl nitaḫ niĝir-si na-an-ak ni2-zu na-an-X-X
c.5.6.1/Tr/Gl dumu-ĝu10 nam-silig nam-mu-ak-en lu2 ki nam-us2-e-en
c.5.6.1/Tr/Gl zi-ud-su3-ra2 inim [ga]-/ra\-ab-dug4 /ĝizzal\ ḫe2-em-ši-ak
c.5.6.1/Tr/Gl zi-ud-su3-ra2 inim ga-ra-ab-dug4 ĝizzal ḫe2-em-ši-ak
c.5.6.1/Tr/Gl na de5 ab-ba niĝ2 kal-la-am3 /gu2\-zu ḫe2-em-ši-ak
c.5.6.1/Tr/Gl lu2 zu-a-zu saĝ šu UD ba-/ra\-ak-ke4
c.5.6.1/Tr/Gl šeš-gal-zu-ur2 ĝizzal ḫe2-em-ši!-ak
c.5.6.1/Tr/Gl za-e igi-zu-ta kiĝ2 na-an-ak-[e]
c.5.6.1/Tr/Gl munus giri17 ḫur ak šeg11 gi4-gi4-dam
c.5.6.1/Tr/Gl na de5 ab-ba-še3 ĝizzal ḫe2-em-ši-ia-ak
c.5.6.3/Tr/Gl a-šag4 ki duru5-bi en-nu-uĝ3 ak-ab ki-še-er a-ra-ab-tuku
c.5.6.3/Tr/Gl dumu gašam-ta dug3 ḫa-ra-ab-ak-e
c.5.6.3/Tr/Gl giba-an-du8-zu kab2 /di\ ḫu-mu-ra-ab-ak a2 kalag-ga ḫu-mu-ra-an-ak-e
c.5.6.3/Tr/Gl giba-an-du8-zu kab2 /di\ ḫu-mu-ra-ab-ak a2 kalag-ga ḫu-mu-ra-an-ak-e
c.5.6.3/Tr/Gl usu ĝišapin 1(DIŠ)-e a-šag4 ĝišbar-dili-bi u3-bi2-ak
c.5.6.3/Tr/Gl ĝišbar-dili-bi ĝišapin-tug2-saga11 u3-bi2-ak tug2-gur-ra-ab
c.5.6.3/Tr/Gl ki sumur-bi ĝišniĝ2-gul-ta ĝišgag-dag2-aš u3-bi2-ak
c.5.6.3/Tr/Gl kiĝ2 ak-zu-a ugu-ba u3-bi2-de2
c.5.6.3/Tr/Gl kiĝ2 ak-zu-še3 ĝa2-la nam-ba-an-dag-ge
c.5.6.3/Tr/Gl a-šag4 kiĝ2-zu ak na-an-na-ab-be2
c.5.6.3/Tr/Gl ĝišal du3-a-bi ḫa-ra-ab-ak-e
c.5.6.3/Tr/Gl ud še bir ak-de3 a-ab-du7-a a dug4-ga-ab
c.5.6.3/Tr/Gl lu2 še de5-de5-ga-zu še šu ḫuz na-an-ak-e
c.5.6.3/Tr/Gl lu2 še la2-la2-zu-ne 30 giĝ4 ḫa-ra-an-ak-ak
c.5.6.5/Tr/Gl lugal-me gud-da ri i3-ak-e-de3-nam
c.5.6.5/Tr/Gl /lugal-me\ gud-da ri i3-ak-en-de3-nam
c.5.6.5/Tr/Gl dam-a-ni tilla2-a u3!-ba-an-ak […] (im-su2-qi2 i-la-ak-ma)
c.5.7.2/Tr/Gl a2-sag3 simx(GIG)-ma šag4-bi bar ak ĝiri3-pax(PAD)-ra2 igi bar-re
c.5.9.1/Tr/Gl ur-gin7 ki si-im-si-im ak-zu-še3 na-an-ga-ba-e-da-du-e igi-zu ki-ĝu10-uš-še3
c.5.9.2/Tr/Gl [mušen]-e lu2 kadra-ke4 kadra na-ak-e
c.5.9.2/Tr/Gl /igira2\mušen lu2 kadra-ke4 kadra na-ak-e
c.5.9.2/Tr/Gl 2-kam-ma-še3 mušen lu2 kadra kadra-a na-ak-e
c.5.9.2/Tr/Gl igira2mušen-e lu2 kadra-ke4 kadra-a na-ak-e
c.5.9.2/Tr/Gl [gi] šu-a ak gu-a am3-ši-šu2
c.5.9.2/Tr/Gl [disimud-de3 … ĝizzal ba]-ši-in-ak
c.5.9.2/Tr/Gl […] NI […]-in-ak
c.6.1.01/Tr/Gl niĝ2 ak-zu? gu7 nam ḫe2-eb-tar
c.6.1.01/Tr/Gl niĝ2 igi nu-du8-a-gin7 mu-un-ak
c.6.1.01/Tr/Gl niĝ2 ab-ak-ak-na-zu niĝ2 ak tur lu2 ne in-nu
c.6.1.01/Tr/Gl niĝ2 ab-ak-ak-na-zu niĝ2 ak tur lu2 ne in-nu
c.6.1.01/Tr/Gl /ur5\ ama-ĝu10 nin9 ban3-da-ĝu10 ma-an-ak-e
c.6.1.01/Tr/Gl bad3-si gul-la-ni {šu mu-un-ak-e} {šu? nu-mu-na-ab-ak?-e?}
c.6.1.01/Tr/Gl bad3-si gul-la-ni {šu mu-un-ak-e} {šu? nu-mu-na-ab-ak?-e?}
c.6.1.01/Tr/Gl lu2 utul2 da-il2-la me-ri-za en-nu-uĝ3 ak-ab-e-še
c.6.1.02/Tr/Gl lu2 a-a nu-mu-un-da-ak-da-am3 eme kaš4-kaš4 me-da ḫe2-en-tum3
c.6.1.02/Tr/Gl ka5-a-a nu-un-dab5! ĝišaz-gu2-bi al-ak-e
c.6.1.02/Tr/Gl eme ak-da mu-un-tum2
c.6.1.02/Tr/Gl al-ĝen ud za-ḫa-al ak-e ul-tuš šer7-da-am3
c.6.1.02/Tr/Gl gud-de3 saḫar ub-ak igi ni2-ba zid2-am3
c.6.1.02/Tr/Gl šeš-zu edin-na ta-am3 mu-un-ak-e-še
c.6.1.02/Tr/Gl /mušen\ KA.DUB.ŠEŠ a-na-am3 ab-/ak?\
c.6.1.03/Tr/Gl eme ak an-bar7 an-dul3 nu-ĝa2-ĝa2
c.6.1.03/Tr/Gl du14 ak-e ki {nam-gi4-me-aš-kam} {nam-šeš-gal-la-še3}
c.6.1.03/Tr/Gl den-lil2-le a-na-am3 in-ak in-bul-bul
c.6.1.03/Tr/Gl ĝiš-erin2 sa ak pu2 niĝ2 ĝiri3-a-kam
c.6.1.03/Tr/Gl kiĝ2 ak-de3 niĝ2-gilim-ma-gin7 du
c.6.1.03/Tr/Gl simug da tur-tur ak
c.6.1.03/Tr/Gl [X] al-ak-a niĝ2-gu7-a
c.6.1.03/Tr/Gl gig gu2-nida lal3-gin7 ib2-ak
c.6.1.03/Tr/Gl ud5-de3 nam-um-ma ba-dug4 nam-u2-zug4 ib2-ak
c.6.1.03/Tr/Gl /gu2\ bal gu2 ki-ta al-ak-e
c.6.1.04/Tr/Gl ib2-ta-šub in-bul-bul-a bi2-in-ak
c.6.1.04/Tr/Gl geme2-ĝu10 al-me-a-gin7 e-ak-e
c.6.1.05/Tr/Gl anše kug 1 giĝ4-e bal-še3 i3-ak-e
c.6.1.05/Tr/Gl /ak?\-e-de3 u3 ĝen-na-/e\-še
c.6.1.05/Tr/Gl umun2 mu-e-da-ak-e mu-ĝu10-um
c.6.1.05/Tr/Gl mu-e-bur2-e-en umun2 mu-e-ak bar udu ḫi-a-ka nu-dur2-ru-na-e-še
c.6.1.05/Tr/Gl ur-maḫ-e /nam\-lu2-kurun-na /al\-ak-e
c.6.1.05/Tr/Gl ur-gir15-re {na4kinkin(ḪAR) eme KA ak} {mu-X-ĝar-ra-X-X eme mi-ni-ib-šub6-ba}
c.6.1.05/Tr/Gl ur di-kud-dam kun-bi maškim /ak?\
c.6.1.05/Tr/Gl ur mu2-da-gin7 id2-da gid2 TUG2 al-ak-e
c.6.1.05/Tr/Gl zag e2-me-eš-ka giri17-ĝa2 a-tar i3-ak-a-e-še
c.6.1.05/Tr/Gl nig /dumu\-ne-ne saĝ keše2 mu-ak-e
c.6.1.05/Tr/Gl /nig? dub\-sar-ra-gin7 a-šag4-ga nam-saĝ-ĝa2 al-ak-e
c.6.1.07/Tr/Gl kiĝ2 ak-/de3\ niĝ2-gilim-gin7 du
c.6.1.07/Tr/Gl […] /ḪA?\ SAR? /ba-ra-an-ak?\
c.6.1.07/Tr/Gl /gu2\ bal gu2 ki-ta al-ak-e
c.6.1.07/Tr/Gl gig gu2-nida-a lal3-/gin7 ib2\-ak
c.6.1.08/Tr/Gl megida2!-gin7 ḫi-li nu-mu-ni-in-ak
c.6.1.08/Tr/Gl ka5-a a-na-am3 al-ak-a
c.6.1.08/Tr/Gl ur-gir15-re a-na-am3 mu-un-ši-ib-ak-de3
c.6.1.08/Tr/Gl /DU\ ĝe26-e a-na-a! ga-ba-ak
c.6.1.11/Tr/Gl a-ga-de3ki-a a-na-am3 i3-ak maš2-ĝi6 zid-da
c.6.1.11/Tr/Gl ur5 nu-luḫ-ḫa [X (X)] niĝ2 dutu ur5 ak
c.6.1.12/Tr/Gl […] zu2 keše2 ak-a-še3?
c.6.1.12/Tr/Gl lu2 gi duru5 ak-gin7 lu2-lu2-u3-ra
c.6.1.12/Tr/Gl [X]-gin7-nam mu-ak?-en-[X]-en-e-še
c.6.1.12/Tr/Gl [X] TI-a šu bar-ra lu2 sig10-ge5 ak ba-da?-ab-[X]
c.6.1.13/Tr/Gl galam-e ušur kaš-de2 ak-/ak\
c.6.1.13/Tr/Gl en-na nam-kud-ku5-ra2-/zu\ nu-ub-da-ak-e-[še]
c.6.1.13/Tr/Gl lu2-IM kug ba-an-zuḫ lu2 gen6-na giĝ4 mu-ni-in-ak-de3
c.6.1.14/Tr/Gl u2 dam-ĝu10 na-ma-ab-/il2\-[i-(X)] pe-en-ze2-er-ĝu10 u-gun3 /la\-ba-ak-e
c.6.1.14/Tr/Gl e2-gi4-a /ta?\ /gikid\-ma2-šu2-a ak
c.6.1.15/Tr/Gl engar /igi\ [uru3-a a-na]-/am3? ak\-X
c.6.1.15/Tr/Gl /su\-a su-a-bi-še3 dnin-kilim niĝ2 ak-ak-bi-še3
c.6.1.16/Tr/Gl engar igi uru3-a a-na-am3 [… ak …]
c.6.1.16/Tr/Gl u2 MUNUS+NI ak […]
c.6.1.16/Tr/Gl gaba du6-da i3-ak [X X]-e-[še]
c.6.1.17/Tr/Gl gi16-sa da-ri2-še3 mu-un-[na]-ni-ak-[e]
c.6.1.17/Tr/Gl ĝiš-erin2 sa ak-am3 ĝiš !pu2 niĝ2-lul ak-a
c.6.1.17/Tr/Gl ĝiš-erin2 sa ak-am3 ĝiš !pu2 niĝ2-lul ak-a
c.6.1.17/Tr/Gl […]-/ak\-am3
c.6.1.18/Tr/Gl a-ga-de3ki-a a-na-am3 mu-e-ni!-ak
c.6.1.19/Tr/Gl […]-še3? a-na-ak
c.6.1.19/Tr/Gl [den-lil2-le a-na-am3 in-ak in-bul-bul]
c.6.1.22/Tr/Gl [šeš]-zu edin-na [ta-am3] mu-un-na-ak-e-še
c.6.1.24/Tr/Gl ba-ab-ak i3-[…]
c.6.1.25/Tr/Gl e2!-še3! ga-ĝen-na /ĝiri3-zu\ en-nu-uĝ3 ak-ab
c.6.1.26/Tr/Gl7 dug4-ga saḫar nu-gi-[a] eme ak an-bar7 an-dul3 nu-ĝal2-la niĝ2-gig dutu-ke4
c.6.1.26/Tr/Gl gud sig9-ga saḫar-ra igi-bi zid2 ak-a
c.6.2.1/Tr/Gl [X X]-/ab?\-ak-e-še
c.6.2.1/Tr/Gl ud-da-tuš-a ugu iri-ke4 a-tar i3-ak-e
c.6.2.1/Tr/Gl ugu-ni a-tar mu-ni-ib-ak-e-eš
c.6.2.1/Tr/Gl eme! ak an-/bar7\ [an-dul3 nu-ĝa2-ĝa2]
c.6.2.2/Tr/Gl e dam-ĝu10 e2amaš-e la-ba-na-ak-ku-am3
c.6.2.2/Tr/Gl di inim ga-ra-/dug4?\ ĝeštug2 ĝizzal ḫe2-em-ši-a
c.6.2.3/Tr/Gl [ur5] /ama\-ĝu10 nin9 ban3-da-ĝu10 ma-ak-e
c.6.2.3/Tr/Gl /ka5\-a nu-un-dab5 ĝišaz-bal al-ak-e
c.6.2.3/Tr/Gl ur mu2-da-gin7 id2-da gid2-da-bi a šu al-ak-en-e-še
c.6.2.3/Tr/Gl /ka5\-a gu2 gid2 ama-a-ni-[še3] /ĝeštug2\-ga-ni in-ak-[ma]
c.6.2.3/Tr/Gl [X] UR2 nu-ak-de3 ĝiššu-kar2 DIM lugal-a [X X]-ke4? gu2-ni im-ĝa2-ĝa2
c.6.2.3/Tr/Gl ĝe26-e diĝir-ĝu10 a-na-am3 in-ak
c.6.2.3/Tr/Gl lu2 niĝ2-tuku-e mu-un-da-ak-ak
c.6.2.3/Tr/Gl inim ab-ba-še3 ĝizzal ak-de3 (ši-<bi-im> tu!-te-qi2-a-am)
c.6.2.3/Tr/Gl en-na kug-zu kug ban3-da-na
c.6.2.3/Tr/Gl nam-lu2-ulu3 ak-/dam\
c.6.2.3/Tr/Gl kug-zu nam-kug-zu na-an-/ak\-[e]
c.6.2.3/Tr/Gl ur-bar-ra gu2 a-ba-da-ak-e
c.6.2.3/Tr/Gl en-na kug-zu kug ba-da-an-na-/ak\
c.6.2.5/Tr/Gl izi-ĝar-zu-ta gi<šu>-bil-la2-ĝu10 šu bar zid /li\-bi2-ak
c.6.2.5/Tr/Gl den-lil2-le a-na-am3 in-/ak\

ETCSL homepage

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford
Updated 2006-12-19 by JE

University of Oxford