ETCSLtransliteration : c.2.4.4.6 ETCSL homepage

An adab (?) to Suen for Cu-Suen (Cu-Suen F)

1. /ce\-er-zid bad-ta [...]
2. an-na ni2-/bi\ X [...]
3. [X] JA2? kal [...]
4. d/suen\ [...]
5. dcu-d/suen\ [...] BAD MU X [X X]
6. dnanna ca-/mu-u8?\-da-an-u5 AN [...]
7.     bar-sud-[am3]

8. hi-li an-na nun urac-a-X
9. cul dsuen u18-ru ud an ki
10. mu he2-jal2-la [(X)] X dug3 ki-bi-ce3! zal-e
11. /dnanna\ en itid-da u3-tud-[(X)]
12. /dcu\-dsuen-ju10 mu-un-u3-/tud\
13.     cag4-ba-tuku-am3

14. pec10-jal2 ne3 gal dijir gal-e-ne
15. a-a dnanna di-zu ec-bar galam
16. dnu-nam-nir-da nam gal tar-re
17. dac-im2-babbar cul ki aj2-ja2-na
18. dcu-dsuen-ju10-ur2 nam mu-ni-ib-tar-re
19.     bar-sud 2-kam-ma-am3

20. ud /ji6 dug3\-dug3 mu zu2 kece2-de3
21. /d ?nanna?\ aga3 an kug-ga-ke4
22. [X X] X X-ni dcu-dsuen-ju10
23. X [X] X X X X zu ki-zu /ka?\
24. X [X X] X A saj MU X [...]
25.     cag4-ba-tuku 2-kam-ma-am3

26. [X] d/nanna?\ /en?\ gal an ki-a-ka
27. [X X] X X X pa bi2-in-e3
28. [...] X al-barag2-ge
29. [...] X X X X
30. [...] X X
approx. 1 line missing
32. [...] X NAM [...]
33. [...] X X X X [...]
34. [...] /kisal?\ aga zid an-na X [(X)]
35. [...] X saj-ja2 na mi-ni-in-de5
36. [dcu]-[dsuen]-ju10 nun kalam-ma-ka
37.     [sa]-/bar\-sud-da-am3

38. [...] ud?-da?-a-ni dcu-dsuen-ju10 su3-ud-mu-un-ci
39. [dcu]-[d]/suen\-ju10 an-da mu2-a
40.     /jic-gi4-jal2-bi\-im

41. en dumu an-na [...]-a
42. si mul-mul-/da?\ [...] X-ka
43. dnanna gal-di [...] NE
44. KA-KA-ga nij2 X PA X X X
45. ud jic-he2-a ud urac-a
46. su-lim-ma-ni uj3-e dub3 bar-bar-re
47. en dac-im2-babbar /ucum\ pa e3
48. cul dsuen muc3 kug ki us2-sa
49. dnanna an ki-a u5?-a e3e
50. [dcu]-dsuen kalam-ma am3-mi-in-u5
51. [(X) X] /ni2?\ gur3?-ru an-e ucumgal
52. [X X] X ni2! gur3-ru an-na [X]
53. [X X] X nun dcu-dsuen-ju10 nir ca-mu-/u8\-da-jal2-la
54. [...] gu2-da mu-ni-in-la2-/la2\
55. [X] X [X X] kur-kur nij2-dajal-/ba?\
56. /jidru ud\ su3-ra2 X X [X X]
57. uj3 ki-bal-a X [X] BI X
58. kilib3-ba-bi HI [X] /DU\.DU-e
59. dumu nun zi-le d[en-lil2]-/la2\-ce3
60. dcu-dsuen cu-ni-a [X] /mi\-in-si
61. lugal-ju10 EZEN X-la
62. dcu-dsuen giri17-zal X [X] X-ka
63.     sa-[jar-ra-am3]

64. dcu-dsuen-ju10 ud til3-/la\ [...]
65.     <jic-gi4-jal2-bi-im>

66. en an-na dug3-jal2 ki [...]
67. cul dsuen en an-na-kam X [...]
68. /d\cu-d/suen\ X X X [...]
69.     /u18\-ru12-bi-/im\ [(...)]


Print sources

Hall 1985, p. 788-799: score transliteration, translation, commentary

Wilcke 1976a, p. 52-53: commentary (collations)

Electronic sources

Krecher 1996: score transliteration

Cuneiform sources

HS 1491 (TMH NF 4 12)


Revision history

24.vii.2000-26.vii.2000: GC, editor: standardisation
07.viii.2000: JAB, editor: proofreading
10.viii.2000: GC, editor: SGML tagging
15.ix.2000: ER, editor: proofreading SGML
15.ix.2000: ER, editor: web publication
01.vi.2003: GC/JE, editor/technical developer: XML/TEI conversion
30.iii.2005: GC/JE, senior editor/technical developer: lemmatised version published

ETCSL homepage

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford
Updated 2006-12-19 by JE

University of Oxford