ETCSLglossary

A | B | D | E | G | Ĝ | | I | K | L | M | N | P | R | S | Š | T | U | X | Z | All
Sort by:

Š
ša-an-ša-ša [V] (ŠA-AN-ŠA-ŠA)
   verb part of multiword verb {freq. 16}

ša-ba [N] (ŠA-BA)
   type of stone {freq. 1}

ša-dug4-ga-ta [AV] (ŠA-KA-GA-TA)
   yesterday {freq. 4}

ša-ga-ra [N] (ŠA-GA-RA)
   type of stone {freq. 2}

ša-mu-ša4 [N] (ŠA-MU-DU)
   type of instrument? {freq. 1}

ša4 [V] (DU)
   verb part of multiword verb {freq. 107}

ša5-ša5 [V] (AK-AK)
   to break {freq. 4}

šab [V] (PA.IB)
   to slash {freq. 7}

šab-ba [N] (PA.IB-BA)
   middle part {freq. 5}

šabra [N] (PA.AL)
   type of administrator {freq. 5}

šag4 [N] (ŠA3)
   heart {freq. 1517}

šag4-ba-tuku [N] (ŠA3-BA-TUK)
   composition-division {freq. 20}

šag4-bal-bal [N] (ŠA3-BAL-BAL)
   descendant {freq. 5}

šag4-da [N] (ŠA3-DA)
   bolster {freq. 1}

šag4-ga-du3 [N] (ŠA3-GA-KAK)
   type of garment {freq. 2}

šag4-gada-la2 [N] (ŠA3-GAD-LAL)
   type of priest {freq. 7}

šag4-gal [N] (ŠA3-GAL)
   sustenance {freq. 12}

šag4-gan [AJ] (ŠA3-GAN)
   (physically) perfect {freq. 2}

šag4-gig [N] (ŠA3-GIG)
   type of illness {freq. 1}

šag4-gub [N] (ŠA3-DU)
   type of container {freq. 2}

šag4-gud [N] (ŠA3-GUD)
   ox-driver {freq. 1}

šag4-ĝar [N] (ŠA3-GAR)
   hunger {freq. 37}

šag4-ĝišnimbar [N] (ŠA3-ŠA6)
   palmheart {freq. 1}

šag4-ka-tab [N] (ŠA3-KA-TAB)
   fasting {freq. 8}

šag4-la2 [N] (ŠA3-LAL)
   mercy {freq. 12}

šag4-maḫ [N] (ŠA3-MAH)
   large intestine {freq. 3}

šag4-ne-ša4 [N] (ŠA3-NE-DU)
   intercession {freq. 26}

šag4-niĝin [N] (ŠA3-LAGAB.LAGAB)
   entrail {freq. 1}

šag4-sig [N] (ŠA3-SIG)
   wasteland {freq. 6}

šag4-sud [N] (ŠA3-SUD)
   crossbeam? {freq. 2}

šag4-sug4 [N] (ŠA3-SUD)
   emptiness {freq. 11}

šag4-sur [N] (ŠA3-SUR)
   sieve {freq. 2}

šag4-tam [N] (ŠA3-UD)
   type of administrator {freq. 7}

šag4-tum2 [N] (ŠA3-DU)
   meadow {freq. 22}

šag4-tur3 [N] (ŠA3-NUN.LAGAR)
   horned viper {freq. 1}

šag4-tur3 [N] (ŠA3-NUN.LAGAR)
   womb {freq. 6}

šag4-zaraḫ [N] (ŠA3-SAG.PA.LAGAB)
   heartache {freq. 1}

šag4-zig3-ga [N] (ŠA3-ZI-GA)
   arousal {freq. 2}

šagina [N] (GIR3.ARAD)
   general {freq. 27}

šaĝa [V] (LU2×GAN2tenu)
   to be oppressed {freq. 6}

šaĝan [N] (U.GAN)
   flask {freq. 19}

šaĝan-la2 [N] (U.GAN-LAL)
   trader {freq. 4}

šaḫ2 [N] (DUN)
   pig {freq. 41}

šakir3 [N] (URU×GA)
   churn {freq. 42}

šakir3-ra [N] (URU×GA-RA)
   henbane? {freq. 3}

šar2 [N] (HI)
   area measure {freq. 4}

šar2 [V] (HI)
   to be numerous {freq. 188}

šar2 [V] (HI)
   to be perfect? {freq. 4}

šar2 [V] (HI)
   to mix {freq. 23}

šar2 [V] (HI)
   to slaughter {freq. 9}

šar2-ra-ab-DU [N] (HI-RA-AB-DU)
   type of administrator {freq. 2}

šarag [V] (UD.SAR)
   to dry out {freq. 9}

še [N] (ŠE)
   barley {freq. 328}

še [N] (ŠE)
   (conifer) cone {freq. 1}

še [N] (ŠE)
   groan {freq. 29}

še [N] (ŠE)
   hook? {freq. 1}

še [PD] (ŠE)
   that {freq. 5}

še [V] (ŠE)
   to agree {freq. 61}

še-ba [V] (ŠE-BA)
   to be negligent {freq. 6}

še-bi-da [V] (ŠE-BI-DA)
   to disdain {freq. 1}

še-du10 [N] (ŠE-HI)
   type of tree {freq. 2}

še-er [V] (ŠE-IR)
   to be bright {freq. 6}

še-er-du8-na [N] (ŠE-IR-GABA-NA)
   part of chariot {freq. 1}

še-er-gum [N] (ŠE-IR-GUM)
   string (of fruit) {freq. 4}

še-er-ka-an [N] (ŠE-IR-KA-AN)
   adornment {freq. 25}

še-er-tab [N] (ŠE-IR-TAB)
   type of enclosure {freq. 4}

še-er-zid [N] (ŠE-IR-ZI)
   radiance {freq. 27}

še-eštub [N] (ŠE-GUD)
   spring barley {freq. 2}

še-garadin3 [N] (ŠE-ŠE/ŠE.TAB/TAB.GAR/GAR)
   grain stack {freq. 1}

še-ĝiš-i3 [N] (ŠE-GIŠ-NI)
   sesame {freq. 6}

še-ĝiš-ra-aḫ [N] (ŠE-GIŠ-RA-HI×NUN)
   threshing tool {freq. 1}

še-nu [N] (ŠE-NU)
   type of tree {freq. 2}

še-numun [N] (ŠE-KUL)
   grain seed {freq. 3}

ŠE.SUḪUR-gal [N] (ŠE.SUHUR-GAL)
   type of fish {freq. 1}

ŠE.SUḪUR-sig10 [N] (ŠE.SUHUR-SUM)
   type of fish {freq. 1}

še-ša4 [V] (ŠE-DU)
   to moan? {freq. 1}

še-zar [N] (ŠE-LAGAB×SUM)
   sheaf {freq. 6}

še-zar-maš [N] (ŠE-LAGAB×SUM-MAŠ)
   (grain) heap {freq. 2}

še10 [N] (KU)
   (animal) dung {freq. 11}

še21 [V] (HU.NA2)
   to lie down {freq. 5}

še29 [V] (LU2×GAN2tenu)
   to be oppressed {freq. 9}

šex [N] (SIG)
   weeping {freq. 13}

šeg5-šeg5 [N] (URU×TU-URU×TU)
   type of bird {freq. 1}

šeg9 [N] (ŠEG9)
   wild sheep? {freq. 13}

ŠEG9.AN [N] (ŠEG9.AN)
   type of tree {freq. 1}

šeg9-bar [N] (ŠEG9-BAR)
   fallow deer? {freq. 24}

šeg11 [N] (KA×BALAG)
   loud noise {freq. 69}

šeg12 [N] (SIG4)
   brick(work) {freq. 134}

šegx-šegx [N] (Ø-Ø)
   type of stone {freq. 1}

šeĝ3 [N] (A.AN)
   rain {freq. 23}

šeĝ3 [V] (A.AN)
   to rain {freq. 44}

šeĝ6 [V] (NE)
   to be hot {freq. 17}

šem-bi [N] (ŠIM-BI)
   kohl {freq. 4}

šem3 [N] (AB2׊A3)
   type of drum {freq. 21}

šembi2-zid [N] (ŠIM-ZI)
   kohl {freq. 21}

šembulugx [N] (ŠIM×KUŠU2)
   balsam? {freq. 3}

šen [N] (ŠEN)
   combat {freq. 42}

šen [N] (ŠEN)
   type of vessel {freq. 9}

šen [V] (ŠEN)
   to be pure {freq. 24}

šen-dilim2 [N] (ŠEN-LIŠ)
   type of cauldron {freq. 2}

ŠEN.ŠITA2 [N] (ŠEN.ŠITA2)
   type of weapon {freq. 1}

šennu [N] (EN.ME.AD.KU3)
   type of priest {freq. 1}

šennur [N] (GIŠ%GIŠ)
   plum? {freq. 1}

šer7-da [N] (NUN/NUN-DA)
   crime {freq. 20}

šeš [N] (ŠEŠ)
   brother {freq. 220}

šeš-ban3-da [N] (ŠEŠ-TUR-DA)
   younger brother {freq. 8}

šeš-gal [N] (ŠEŠ-GAL)
   elder brother {freq. 20}

šeš-tab [N] (ŠEŠ-TAB)
   brotherly companion {freq. 1}

šeš2 [V] (ŠEŠ2)
   to anoint {freq. 10}

šeš2 [V] (ŠEŠ2)
   to weep {freq. 86}

šibir [N] (U.EN×GAN2tenu)
   shepherd's crook {freq. 32}

šid [V] (ŠID)
   to count {freq. 55}

šid-du3 [N] (ŠID-KAK)
   accountant {freq. 3}

šidim [N] (DIM2)
   builder {freq. 7}

šika [N] (LA)
   (pot)sherd {freq. 13}

šilam [N] (NUN.LAGAR×SAL)
   cow {freq. 13}

šilam-za [N] (NUN.LAGAR×SAL-ZA)
   type of animal {freq. 2}

šim [N] (ŠIM)
   aromatic (fragrance) {freq. 64}

šim [N] (ŠIM)
   type of basin {freq. 1}

šim-gig [N] (ŠIM-GIG)
   aromatic tree {freq. 6}

šim-lal3 [N] (ŠIM-TA×HI)
   sweet aromatic {freq. 2}

šim-li [N] (ŠIM-LI)
   juniper {freq. 1}

šim-mu2 [N] (ŠIM-SAR)
   type of priest {freq. 5}

šinig [N] (ŠINIG)
   tamarisk {freq. 13}

šir [N] (ŠIR)
   testicle {freq. 4}

šir3 [N] (EZEN)
   song {freq. 136}

šir3-gid2-da [N] (EZEN-BU-DA)
   type of composition {freq. 12}

šir3-kal-kal [N] (EZEN-KAL-KAL)
   type of composition {freq. 1}

šir3-nam-gala [N] (EZEN-NAM-UŠ.KU)
   type of composition {freq. 3}

šir3-nam-šub [N] (EZEN-NAM-RU)
   type of composition {freq. 14}

šir3-nam-ur-saĝ-ĝa2 [N] (EZEN-NAM-UR-SAG-GA2)
   type of composition {freq. 1}

ŠIR3.NAR [N] (ŠIR3.NAR)
   type of song {freq. 3}

šir3-sud [N] (EZEN-SUD)
   type of composition {freq. 1}

šir3-šag4-ḫul2-la [N] (EZEN-ŠA3-HUL2-LA)
   type of composition {freq. 1}

šir3-šir3 [V] (EZEN-EZEN)
   to sing {freq. 4}

šita [N] (ŠITA)
   supplication {freq. 13}

šita [N] (ŠITA)
   type of priest {freq. 4}

šita-eš3-a [N] (ŠITA-AB-A)
   type of priest {freq. 1}

šita2 [N] (ŠITA.GIŠ)
   type of weapon {freq. 31}

šita3 [N] (SUD2)
   water channel {freq. 4}

šu [N] (ŠU)
   hand {freq. 2020}

šu-bil-la2 [N] (ŠU-NE-LAL)
   type of cabinet {freq. 1}

šu-dib [N] (ŠU-DIB)
   handle? {freq. 1}

šu-du3 [N] (ŠU-KAK)
   handcuff {freq. 4}

šu-du7 [V] (ŠU-U.GUD)
   to complete {freq. 2}

šu-dul3 [N] (ŠU-SAGgunu)
   protection {freq. 1}

šu-gal-an-zu [N] (ŠU-GAL-AN-ZU)
   potter {freq. 2}

šu-gi4 [AJ] (ŠU-GI4)
   elderly {freq. 6}

šu-gur [N] (ŠU-GUR)
   ring {freq. 1}

šu-gur [N] (ŠU-GUR)
   type of mat {freq. 1}

šu-gur10 [N] (ŠU-KIN)
   type of sickle {freq. 1}

šu-i [N] (ŠU-I)
   barber {freq. 3}

šu-kar2 [N] (ŠU-GAN2tenu)
   implement {freq. 14}

šu-kin [N] (ŠU-KIN)
   obeisance {freq. 9}

šu-KU6 [N] (ŠU-KU6)
   female burglar? {freq. 1}

šu-KU6 [N] (ŠU-KU6)
   fisherman {freq. 20}

šu-lu2 [N] (ŠU-LU2)
   type of bird {freq. 1}

šu-luḫ [N] (ŠU-LUH)
   ritual cleansing {freq. 79}

šu-min3 [N] (ŠU-U.U)
   (door) bar {freq. 1}

šu-min3 [N] (ŠU-U.U)
   hammerstone? {freq. 3}

šu-niĝin2 [N] (ŠU-LAGAB)
   total {freq. 15}

šu-nim [AJ] (ŠU-NIM)
   early {freq. 6}

šu-nir [N] (ŠU-NUN/NUN)
   (divine) standard {freq. 23}

šu-peš [N] (ŠU-HAgunu)
   fisherman {freq. 3}

šu-rin-na [N] (ŠU-LAGAB-NA)
   oven {freq. 15}

šu-sar [N] (ŠU-SAR)
   palm fibre {freq. 2}

šu-si [N] (ŠU-SI)
   finger {freq. 26}

šu-teĝ3 [V] (ŠU-TE)
   to accept {freq. 1}

šu-tu-bu-ur [N] (ŠU-TU-BU-UR)
   paste {freq. 1}

šu-u [N] (ŠU-U)
   hammerstone {freq. 7}

šu-ur2 [N] (ŠU-UR2)
   eyebrow {freq. 2}

šu-ur2-men2 [N] (ŠU-UR2-ME)
   type of cypress {freq. 10}

šu-ur3-ra [N] (ŠU-GA2×NUN/NUN-RA)
   clipped goose {freq. 2}

šu2 [V] (ŠU2)
   to cover {freq. 180}

šu2-uš [N] (ŠU2-UŠ)
   type of net {freq. 1}

šu2-uš-gal [N] (ŠU2-UŠ-GAL)
   type of net {freq. 10}

šub [V] (RU)
   to fall {freq. 361}

šub6 [V] (ŠID)
   to lick {freq. 4}

šuba [AJ] (ZA.MUŠ3gunu)
   shining {freq. 29}

šuba [N] (ZA.MUŠ3gunu)
   agate? {freq. 49}

šubtum6 [N] (KASKAL.LAGAB×U/LAGAB×U)
   dwelling {freq. 7}

šubur [N] (ŠUBUR)
   servant {freq. 16}

šudu3 [N] (KA׊U)
   prayer {freq. 88}

šudu3-šudu3 [V] (KA׊U-KA׊U)
   to pray {freq. 2}

šudul [N] (ŠU2.DUN3gunuGUNUcecig)
   yoke {freq. 25}

šudum [N] (ŠID)
   reckoning {freq. 9}

šukur [N] (IGI.KAK)
   lance {freq. 21}

šukur2 [N] (PAD)
   ration {freq. 26}

šukur2-ud [N] (PAD-UD)
   daily ration {freq. 4}

šul [N] (DUN)
   young man {freq. 223}

šul-a-lum [N] (DUN-A-LUM)
   punishment {freq. 8}

šum [V] (TAG)
   to slaughter {freq. 15}

šum-me [N] (TAG-ME)
   saw {freq. 3}

šum2 [N] (SUM)
   garlic {freq. 3}

šum2 [V] (SUM)
   to give {freq. 675}

šum2-ḫuš [N] (SUM-HI.GIR3)
   red onion {freq. 1}

šum2-sikil [N] (SUM-EL)
   white onion {freq. 5}

šum2-sikil-lum [N] (SUM-EL-LUM)
   type of plant {freq. 1}

šum2-za-ḫa-din [N] (SUM-ZA-HA-DIN)
   type of plant {freq. 1}

šumun-ša4 [N] (TIL-DU)
   type of composition {freq. 4}

šumunda [N] (LAGARgunu/LAGARgunuŠE.SAR)
   type of plant {freq. 9}

šurum [N] (LAGAB×GUD+GUD)
   (animal) dung {freq. 13}

šutug [N] (PAD)
   reed altar {freq. 1}

šutum [N] (GI.NA.AB.U.GUD)
   storehouse {freq. 8}

šutur [N] (MAH)
   type of garment {freq. 4}


A | B | D | E | G | Ĝ | | I | K | L | M | N | P | R | S | Š | T | U | X | Z | All
Sort by:

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford
Updated 2005-06-27 by JE