ETCSLglossary

A | B | D | E | G | Ĝ | | I | K | L | M | N | P | R | S | Š | T | U | X | Z | All
Sort by:


ḫa-X [N] (HA-X)
   type of container {freq. 1}

ḫa-ad [V] (HA-AD)
   to shine {freq. 2}

ḫa-az [N] (HA-PIRIG×ZA)
   type of eye condition {freq. 1}

ḫa-bu3-da [N] (HA-KA×GAN2tenu-DA)
   hoe {freq. 2}

ḪA-ḪA-ḪA [V] (HA-HA-HA)
   to mix up? {freq. 1}

ḫa-ḫa-la [N] (HA-HA-LA)
   type of comestible {freq. 1}

ḫa-ia3 [I] (HA-NI)
   bird-cry {freq. 1}

ḫa-ia3 [N] (HA-NI)
   peacock {freq. 4}

ḪA.IB [N] (HA.IB)
   type of fish? {freq. 1}

ḫa-la [N] (HA-LA)
   share {freq. 33}

ḫa-lam [V] (HA-LAM)
   to be lost {freq. 86}

ḫa-lu-ub2 [N] (HA-LU-EŠ2)
   oak? {freq. 11}

ḫa-lu-ub2-ḫar-ra-an [N] (HA-LU-EŠ2-HI×AŠ2-RA-AN)
   type of tree {freq. 1}

ḫa-mun [N] (HA-DIM׊E)
   harmony {freq. 10}

ḫa-mun [N] (HA-DIM׊E)
   type of bird {freq. 5}

ḫa-ri-iš-ta [N] (HA-RI-IŠ-TA)
   woman in childbirth {freq. 1}

ḫa-šu-ur2 [N] (HA-ŠU-UR2)
   type of cypress {freq. 33}

ḫa-šum [N] (HA-TAG)
   ore? {freq. 1}

ḫa-u3-na [N] (HA-IGI.DIB-NA)
   type of building material {freq. 1}

ḫa-za [V] (HA-ZA)
   to hold {freq. 29}

ḫa-za-nu-um [N] (HA-ZA-NU-UM)
   mayor {freq. 1}

ḫa-zi-in [N] (HA-ZI-IN)
   type of axe {freq. 25}

ḫab2 [V] (LAGAB×U)
   to stink {freq. 10}

ḫabrud [N] (KI×U)
   hole {freq. 2}

ḫad2 [V] (UD)
   to be dry {freq. 10}

ḫal [V] (HAL)
   to divide out {freq. 37}

ḫal-ḫal [V] (HAL-HAL)
   to roll {freq. 7}

ḫalba2 [N] (ZA.MUŠ3.DI)
   frost {freq. 2}

ḫar [N] (HI×AŠ2)
   ring {freq. 12}

ḪAR-GAM [N] (HAR-GAM)
   fetter? {freq. 1}

ḫar-ḫar [N] (HI×AŠ2-HI×AŠ2)
   type of instrument {freq. 3}

ḫar-mušen [N] (HI×AŠ2-HU)
   bird-trap {freq. 2}

ḫar-ra-an [N] (HI×AŠ2-RA-AN)
   route {freq. 64}

ḫar-ra-an-kalag [N] (HI×AŠ2-RA-AN-KAL)
   fortress {freq. 6}

ḫarub [N] (DAG.KISIM5×U2+GIR2)
   carob (tree) {freq. 2}

ḫaš [V] (TAR)
   to break {freq. 6}

ḫaš2 [N] (ZIG)
   thigh {freq. 28}

ḫaš2-gal [N] (ZIG-GAL)
   upper thigh {freq. 6}

ḫaš2-tum [N] (ZIG-TUM)
   type of stone {freq. 4}

ḫašḫur [N] (MAgunu)
   apple (tree) {freq. 18}

ḫe-en-du [N] (HI-EN-DU)
   path {freq. 3}

ḫe-me-da [N] (HI-ME-DA)
   purple {freq. 1}

ḫe-nun [N] (HI-NUN)
   abundance {freq. 18}

ḫe2-am3 [I] (GAN-A.AN)
   (so) be it {freq. 3}

ḫe2-am3 [N] (GAN-A.AN)
   (so) be it {freq. 14}

ḫe2-dab5 [N] (GAN-KU)
   type of worker {freq. 2}

ḫe2-du7 [N] (GAN-U.GUD)
   (fitting) ornament {freq. 61}

ḫe2-em [N] (GAN-IM)
   type of stone {freq. 1}

ḫe2-ĝal2 [N] (GAN-IG)
   plenty {freq. 225}

ḫe2-ši [V] (GAN-IGI)
   to become dark {freq. 2}

ḫe2-uš2 [N] (GAN-UŠ2)
   type of bird {freq. 2}

ḫenbur [N] (KAK)
   shoot {freq. 19}

ḫi [V] (HI)
   to mix up {freq. 36}

ḫi-il-zum [N] (HI-IL-ZUM)
   fortress {freq. 1}

ḫi-iš6-ši [V] (HI-GIŠ-IGI)
   to be oppressed? {freq. 1}

ḫi-iz [N] (HI-GIŠ)
   lettuce {freq. 15}

ḫi-iz-ur-bar-ra [N] (HI-GIŠ-UR-BAR-RA)
   type of plant {freq. 1}

ḫi-li [N] (HI-LI)
   attractiveness {freq. 209}

ḫi-li [V] (HI-LI)
   to have pleasure {freq. 5}

ḫi-ri-tum2 [N] (HI-RI-DU)
   trench {freq. 1}

ḪI.SUḪUR [N] (HI.SUHUR)
   type of carp {freq. 7}

ḫirin [N] (KI.KAL)
   type of grass {freq. 2}

ḫu-bu-uš [V] (HU-BU-UŠ)
   to crush {freq. 1}

ḫu-nu [V] (HU-NU)
   to be helpless {freq. 10}

ḫu-ri2-in [N] (HU-URU-IN)
   eagle {freq. 21}

ḫu-ri2-zum [N] (HU-URU-ZUM)
   type of stone {freq. 1}

ḫu-ru-um [N] (HU-RU-UM)
   designation of pot {freq. 1}

ḫu-ru-um [N] (HU-RU-UM)
   social inferior {freq. 10}

ḫu-un-ḫa [N] (HU-UN-HA)
   animal noise {freq. 1}

ḫu-ut-pa [N] (HU-UD-PA)
   arrowhead {freq. 1}

ḫu-uz [V] (HU-ŠE.HU)
   to burn {freq. 3}

ḫub2 [N] (HUB2)
   foot {freq. 15}

ḫub2 [V] (HUB2)
   verb part of multiword verb {freq. 4}

ḫub2-bi [N] (HUB2-BI)
   acrobat {freq. 1}

ḫuĝ [V] (EŠ2)
   to hire {freq. 78}

ḫul [V] (IGI.UR)
   to be bad {freq. 286}

ḫul-du [AJ] (IGI.UR-DU)
   wicked {freq. 13}

ḫul-ĝal2 [AJ] (IGI.UR-IG)
   evil {freq. 47}

ḫul2 [V] (HUL2)
   to be happy {freq. 419}

ḫul3 [N] (GIŠ%GIŠ)
   neck ring {freq. 2}

ḫuluḫ [V] (LUH)
   to be frightened {freq. 39}

ḫum [V] (LUM)
   to snap off {freq. 4}

ḫum-ḫum [V] (LUM-LUM)
   to honour {freq. 2}

ḫur [AV] (HI×AŠ2)
   ever {freq. 41}

ḫur [V] (HI×AŠ2)
   to scratch {freq. 65}

ḫur-ru-um [N] (HI×AŠ2-RU-UM)
   cave {freq. 18}

ḫur-saĝ [N] (HI×AŠ2-SAG)
   mountain (range) {freq. 274}

ḫuš [N] (HI.GIR3)
   part of chariot {freq. 2}

ḫuš [V] (HI.GIR3)
   to be reddish {freq. 197}


A | B | D | E | G | Ĝ | | I | K | L | M | N | P | R | S | Š | T | U | X | Z | All
Sort by:

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford
Updated 2005-06-27 by JE