ETCSLglossary

A | B | D | E | G | Ĝ | | I | K | L | M | N | P | R | S | Š | T | U | X | Z | All
Sort by:

M
ma-a-a-al-tum [N] (MA-A-A-AL-TUM)
   type of sledge {freq. 1}

ma-a-lu [I] (MA-A-LU)
   directive expression {freq. 9}

ma-al-ga-tum [N] (MA-AL-GA-TUM)
   type of composition {freq. 4}

ma-al-li-li [N] (MA-AL-LI-LI)
   murmuring {freq. 2}

ma-al-tum [N] (MA-AL-TUM)
   type of bowl {freq. 1}

ma-an-ga-ra [N] (MA-AN-GA-RA)
   burin {freq. 1}

ma-an-si-um [N] (MA-AN-SI-UM)
   emblem {freq. 2}

ma-an-sim [N] (MA-AN-NAM)
   strainer {freq. 1}

ma-an-zi-la2 [N] (MA-AN-ZI-LAL)
   club foot {freq. 2}

ma-az [V] (MA-PIRIG×ZA)
   to swell {freq. 4}

ma-da [N] (MA-DA)
   land {freq. 94}

ma-da-nu-um [N] (MA-DA-NU-UM)
   type of stone {freq. 1}

ma-dam [N] (MA-DAM)
   abundant yield {freq. 5}

ma-gid2 [N] (MA-BU)
   type of pole {freq. 1}

ma-la [N] (MA-LA)
   girlfriend {freq. 22}

ma-li-li-bi [N] (MA-LI-LI-BI)
   frolicking? {freq. 1}

ma-mu2 [N] (MA-SAR)
   dream {freq. 41}

ma-na [N] (MA-NA)
   weight measure {freq. 24}

ma-nu [N] (MA-NU)
   ash? {freq. 14}

ma-sa2-ab [N] (MA-DI-AB)
   (cult) basket {freq. 3}

ma-sa2-tum [N] (MA-DI-TUM)
   lance? {freq. 2}

ma-sila3 [N] (MA-SILA3)
   heel {freq. 1}

ma2 [N] (MA2)
   boat {freq. 239}

ma2-addir [N] (MA2-A.PA.GISAL.PAD.SI.A)
   ferryboat {freq. 15}

ma2-da-la2 [N] (MA2-DA-LAL)
   grappling hook? {freq. 3}

ma2-du3 [N] (MA2-KAK)
   ship's plank {freq. 3}

ma2-eĝer-ra [N] (MA2-EGIR-RA)
   boat's stern {freq. 9}

ma2-gi4-lum [N] (MA2-GI4-LUM)
   type of boat {freq. 4}

ma2-gid2 [N] (MA2-BU)
   type of boat {freq. 1}

ma2-GIĜ4 [N] (MA2-GIG4)
   boat-builder {freq. 1}

ma2-gur8 [N] (MA2-TEgunu)
   processional boat {freq. 91}

ma2-la2 [N] (MA2-LAL)
   freight boat {freq. 2}

ma2-laḫ5 [N] (MA2-DU.DU)
   boatman {freq. 5}

ma2-saĝ-ĝa2 [N] (MA2-SAG-GA2)
   boat's prow {freq. 15}

ma2-su [N] (MA2-SU)
   deep-draught boat {freq. 3}

ma2-ur3 [N] (MA2-GA2×NUN/NUN)
   portage-place {freq. 4}

ma5 [V] (KA×EŠ2)
   to grind {freq. 6}

ma5-ma5 [V] (KA×EŠ2-KA×EŠ2)
   to burn {freq. 3}

maḫ [V] (MAH)
   to be majestic {freq. 894}

maḫ-di [AJ] (MAH-DI)
   illustrious {freq. 22}

mar [N] (MAR)
   spade {freq. 6}

mar [N] (MAR)
   waggon {freq. 17}

mar [V] (MAR)
   to flourish {freq. 10}

mar [V] (MAR)
   to smear {freq. 13}

mar-gid2-da [N] (MAR-BU-DA)
   cart {freq. 2}

mar-ḫa-li [N] (MAR-HA-LI)
   type of stone {freq. 1}

mar-ḫu-ša [N] (MAR-HU-ŠA)
   type of stone {freq. 4}

mar-šum [N] (MAR-TAG)
   sedan chair {freq. 2}

mar-tu [N] (MAR-TU)
   west wind {freq. 2}

mar-uru5 [N] (MAR-TEgunu)
   quiver {freq. 15}

mar-uru5 [N] (MAR-TEgunu)
   tempest {freq. 26}

mar6-ra-tum [N] (HI×AŠ2-RA-TUM)
   type of weapon {freq. 1}

mas-su [N] (MAŠ-SU)
   designation of hire charge {freq. 3}

mas-su [N] (MAŠ-SU)
   leader {freq. 22}

maš [N] (MAŠ)
   twin {freq. 2}

maš-da [N] (MAŠ-DA)
   type of stone {freq. 3}

maš-da3 [N] (MAŠ-KAK)
   gazelle {freq. 27}

maš-dara3 [N] (MAŠ-DARA3)
   inscription {freq. 1}

maš-gana2 [N] (MAŠ-GAN2)
   settlement {freq. 10}

maš-gurum [N] (MAŠ-GAM)
   type of tree {freq. 7}

maš-li-um [N] (MAŠ-LI-UM)
   bucket {freq. 2}

maš-maš [N] (MAŠ-MAŠ)
   sorcerer {freq. 20}

maš2 [N] (MAŠ2)
   interest {freq. 4}

maš2 [N] (MAŠ2)
   (kid) goat {freq. 125}

maš2-anše [N] (MAŠ2-ANŠE)
   animals {freq. 35}

maš2-da-ri-a [N] (MAŠ2-DA-RI-A)
   goat-offering {freq. 3}

maš2-gu2-e3-gu2-e3 [N] (MAŠ2-GU2-UD.DU-GU2-UD.DU)
   fatty goat? {freq. 1}

maš2-gur-ra-ŠEŠ [N] (MAŠ2-GUR-RA-ŠEŠ)
   type of fish {freq. 2}

maš2-ĝi6 [N] (MAŠ2-MI)
   nocturnal vision {freq. 10}

maš2-lulim [N] (MAŠ2-GIR3×LU+IGI)
   hind? {freq. 4}

maš2-nitaḫ [N] (MAŠ2-UŠ)
   buck {freq. 1}

maš2-sa-keše2-keše2-sa [N] (MAŠ2-SA-KEŠ2-KEŠ2-SA)
   louse-ridden goat {freq. 1}

maš2-sa-la2 [N] (MAŠ2-SA-LAL)
   bug-ridden goat {freq. 1}

maš2-saĝ [N] (MAŠ2-SAG)
   leader {freq. 2}

maš2-šu-gid2-gid2 [N] (MAŠ2-ŠU-BU-BU)
   diviner {freq. 4}

maš2-tab-ba [N] (MAŠ2-TAB-BA)
   twin {freq. 2}

maš2-taraḫ [N] (MAŠ2-DARA3)
   young wild goat? {freq. 1}

maš2-ud5-da [N] (MAŠ2-UZ3-DA)
   breeding goat {freq. 13}

maš3 [V] (MAŠ.PA)
   to be pure {freq. 3}

maškim [N] (PA.DUcecig)
   judicial officer {freq. 19}

me [N] (ME)
   essence {freq. 723}

me [V] (ME)
   to be {freq. 861}

me-a [AV] (ME-A)
   where {freq. 80}

me-a-am [N] (ME-A-GUD×KUR)
   term of endearment {freq. 7}

me-dim2 [N] (ME-DIM2)
   articulation {freq. 26}

me-en-de3-en [PD] (ME-EN-NE-EN)
   we {freq. 15}

me-en-ze2-en [PD] (ME-EN-ZE2-EN)
   you (pl.) {freq. 2}

me-er-ga [N] (ME-IR-GA)
   first one {freq. 1}

me-lem4 [N] (ME-NE)
   (awesome) radiance {freq. 134}

me-li-e-a [I] (ME-LI-E-A)
   expression of sorrow {freq. 16}

me-na [AV] (ME-NA)
   when {freq. 20}

me-še3 [AV] (ME-EŠ2)
   where {freq. 13}

me-ta [AV] (ME-TA)
   type of time and place adverbial {freq. 30}

me-te [N] (ME-TE)
   (fitting) attribute {freq. 100}

me-te-ĝal2 [AJ] (ME-TE-IG)
   seemly {freq. 15}

me-teš2 [N] (ME-UR)
   praise {freq. 44}

me-ze2 [N] (ME-ZE2)
   jaw {freq. 2}

me-ze2 [N] (ME-ZE2)
   type of drum {freq. 2}

me3 [N] (AK×ERIN2)
   battle {freq. 226}

megida2 [N] (TAB.KUN)
   sow {freq. 2}

men [N] (GA2×ME+EN)
   diadem {freq. 69}

meš3 [N] (MES)
   hero {freq. 16}

meš3 [N] (MES)
   type of tree {freq. 35}

MI.E2.A [N] (MI.E2.A)
   type of bird {freq. 1}

mi-ri2-tum [N] (MI-URU-TUM)
   type of instrument {freq. 3}

mi-ri2-za [N] (MI-URU-ZA)
   boat pole {freq. 3}

mi-sa-az [N] (MI-SA-PIRIG×ZA)
   type of bird {freq. 1}

mi-si-IŠ [N] (MI-SI-IŠ)
   money chest {freq. 3}

mi2 [N] (SAL)
   (loving) care {freq. 182}

mir [N] (DUN3gunuGUNU)
   north wind {freq. 27}

mir [N] (DUN3gunuGUNU)
   type of snake {freq. 3}

mir [V] (DUN3gunuGUNU)
   to rage {freq. 25}

mir-DU [N] (DUN3gunuGUNU-DU)
   type of snake {freq. 3}

mir-DU-na [N] (DUN3gunuGUNU-DU-NA)
   belt? {freq. 1}

mitum [N] (KU.AN)
   type of weapon {freq. 31}

mu [N] (MU)
   line of text {freq. 5}

mu [N] (MU)
   name {freq. 530}

mu [N] (MU)
   year {freq. 344}

mu-bu-um [N] (MU-BU-UM)
   type of tree {freq. 2}

mu-du-li-a [N] (MU-DU-LI-A)
   preserved meat {freq. 2}

mu-dur7 [N] (MU-BU)
   dirt {freq. 9}

mu-gu2 [N] (MU-GU2)
   water lift {freq. 1}

mu-im-ma [N] (MU-IM-MA)
   last year {freq. 1}

mu-sar-ra [N] (MU-SAR-RA)
   royal inscription {freq. 2}

mu-ša-lum [N] (MU-ŠA-LUM)
   mirror {freq. 1}

mu-tun3-na [N] (MU-DUN3-NA)
   stomach? {freq. 2}

mu-u2-a [N] (MU-U2-A)
   young man {freq. 2}

mu-ud-gi [N] (MU-UD-GI)
   sweetness {freq. 1}

mu2 [V] (SAR)
   to grow {freq. 307}

mu2-sar [N] (SAR-SAR)
   garden {freq. 15}

mu6-sub3 [N] (PA-GU2×NUN)
   herdsman {freq. 6}

mu7 [V] (KA×LI)
   to make noise {freq. 6}

mu7-mu7 [N] (KA×LI-KA×LI)
   incantation {freq. 16}

mud [N] (HU.HI)
   blood {freq. 11}

mud [N] (HU.HI)
   stump (handle) {freq. 4}

mud [V] (HU.HI)
   to be nervous {freq. 3}

mud [V] (HU.HI)
   to create {freq. 8}

mud5 [N] (ŠIM)
   joy {freq. 1}

mud5-me-ĝar [N] (ŠIM-ME-GAR)
   joy {freq. 2}

mug [N] (MUG)
   low quality wool {freq. 2}

muḫaldim [N] (MU)
   cook {freq. 4}

mul [N] (AN/AN.AN)
   star {freq. 32}

mul [V] (AN/AN.AN)
   to radiate {freq. 63}

mul-an [N] (AN/AN.AN-AN)
   heavenly star {freq. 33}

mul-gana2 [N] (AN/AN.AN-GAN2)
   type of plant {freq. 1}

mul-ma-al [N] (AN/AN.AN-MA-AL)
   type of noise {freq. 4}

mul-sig7 [N] (AN/AN.AN-IGIgunu)
   darkness {freq. 2}

mun [N] (DIM׊E)
   salt {freq. 21}

munu4 [N] (PAP.ŠE.PAP)
   malt {freq. 14}

MUNU4.SAR [N] (MUNU4.SAR)
   maltster {freq. 1}

munus [N] (SAL)
   woman {freq. 234}

munus-ĝiš-gi [N] (SAL-GIŠ-GI)
   type of cult performer {freq. 1}

MUNUS.LAGAR.BAD [N] (MUNUS.LAGAR.BAD)
   type of priestess {freq. 1}

MUNUS.LAGAR.ME [N] (MUNUS.LAGAR.ME)
   type of priestess {freq. 1}

MUNUS-MUNUS [N] (MUNUS-MUNUS)
   type of bird {freq. 1}

munus-šag4-zu [N] (SAL-ŠA3-ZU)
   midwife {freq. 1}

MUNUS.ŠAḪ [N] (MUNUS.ŠAH)
   sow {freq. 1}

munzer [N] (KI.AN.ŠEŠ.KI)
   licorice {freq. 5}

mur [N] (HI×AŠ2)
   fodder {freq. 5}

mur [N] (HI×AŠ2)
   growl {freq. 24}

mur [N] (HI×AŠ2)
   lung {freq. 1}

mur [N] (HI×AŠ2)
   stingray? {freq. 1}

mur [V] (HI×AŠ2)
   to growl {freq. 5}

mur-ma-ra [N] (HI×AŠ2-MA-RA)
   animal noise {freq. 2}

mur-suḫ3 [N] (HI×AŠ2-GU%GU)
   type of stone {freq. 1}

mur10 [V] (TUG2)
   to dress {freq. 56}

murgu [N] (SIG4)
   back {freq. 29}

muru9 [N] (IM.DUGUD)
   cloud {freq. 20}

murub4 [N] (UD×U+U+Ugunu)
   middle {freq. 36}

murum5 [N] (SAL.UD.EDIN)
   brother-in-law {freq. 6}

mussa [N] (SAL.UŠ.DI)
   male relative-by-marriage {freq. 19}

mussa-tur [N] (SAL.UŠ.DI-TUR)
   son-in-law {freq. 5}

muš [N] (MUŠ)
   snake {freq. 67}

muš [N] (MUŠ)
   type of fish {freq. 1}

muš-da-gur4 [N] (MUŠ-DA-LAGAB)
   gecko {freq. 3}

muš-gal [N] (MUŠ-GAL)
   type of serpent {freq. 2}

muš-gu7 [N] (MUŠ-KA×GAR)
   type of bird {freq. 3}

muš-ĝiri2 [N] (MUŠ-GIR2)
   fanged snake {freq. 7}

muš-ḫuš [N] (MUŠ-HI.GIR3)
   type of serpent {freq. 12}

muš-laḫ4 [N] (MUŠ-DU/DU)
   snake charmer {freq. 4}

muš-maḫ [N] (MUŠ-MAH)
   type of serpent {freq. 4}

muš-saĝ-kal [N] (MUŠ-SAG-KAL)
   type of snake {freq. 11}

muš-šag4-tur3 [N] (MUŠ-ŠA3-NUN.LAGAR)
   horned viper {freq. 11}

muš-u2 [N] (MUŠ-U2)
   type of fish {freq. 1}

muš3 [N] (MUŠ3)
   face {freq. 97}

muš3 [N] (MUŠ3)
   flat space {freq. 67}

muš3-am3 [N] (MUŠ3-A.AN)
   (expression of) compassion {freq. 9}

MUŠ3.KA.UL [N] (MUŠ3.KA.UL)
   cupbearer {freq. 5}

muš3-me [N] (MUŠ3-ME)
   countenance {freq. 12}

muš3-muš3 [V] (MUŠ3-MUŠ3)
   to curdle? {freq. 1}

muš5 [N] (ŠEŠ)
   type of cereal {freq. 5}

mušen [N] (HU)
   bird {freq. 204}

mušen-du3 [N] (HU-KAK)
   fowler {freq. 9}


A | B | D | E | G | Ĝ | | I | K | L | M | N | P | R | S | Š | T | U | X | Z | All
Sort by:

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford
Updated 2005-06-27 by JE