ETCSLglossary

A | B | D | E | G | Ĝ | | I | K | L | M | N | P | R | S | Š | T | U | X | Z | All
Sort by:

N
na [N] (NA)
   advice {freq. 84}

na [N] (NA)
   smoke? {freq. 9}

na-an-ga-ma [AV] (NA-AN-GA-MA)
   be that as it may {freq. 3}

na-du3-a [N] (NA-KAK-A)
   stele {freq. 7}

na-gada [N] (NA-GAD)
   herdsman {freq. 17}

na-ĝa2-aḫ [N] (NA-GA2-HI×NUN)
   fool {freq. 6}

na-izi [N] (NA-NE)
   incense {freq. 5}

na-kam-tum [N] (NA-HI×BAD-TUM)
   storehouse {freq. 4}

na-lu-a [N] (NA-LU-A)
   gravel? {freq. 1}

na-me [PD] (NA-ME)
   any {freq. 96}

na-ri [N] (NA-RI)
   canal? {freq. 1}

na4 [N] (NI.UD)
   stone {freq. 91}

na4-1-šu [N] (NI.UD-1-ŠU)
   hammerstone? {freq. 1}

na4-gug-ĝiš-dili [N] (NI.UD-ZA.GUL-GIŠ-AŠ)
   string of cornelian beads {freq. 3}

na4-nunuz [N] (NI.UD-NUNUZ)
   egg-shaped bead {freq. 3}

na4-za-gin3-ĝiš-dili [N] (NI.UD-ZA-KUR-GIŠ-AŠ)
   string of lapis lazuli beads {freq. 3}

nagar [N] (NAGAR)
   carpenter {freq. 19}

nagga [N] (AN.NA)
   tin {freq. 19}

naĝ [V] (KA×A)
   to drink {freq. 210}

naĝa [N] (NAGA)
   potash {freq. 22}

naĝa3 [N] (GUM׊E)
   pestle {freq. 7}

nam [N] (NAM)
   destiny {freq. 670}

nam-a-a [N] (NAM-A-A)
   brooding? {freq. 3}

nam-a-zu [N] (NAM-A-ZU)
   healer's craft {freq. 6}

nam-a2-ĝal2 [N] (NAM-A2-IG)
   strength {freq. 1}

nam-ab-ba [N] (NAM-AB-BA)
   old age {freq. 6}

nam-ad-KID [N] (NAM-AD-KID)
   basket weaver's craft {freq. 3}

nam-arad [N] (NAM-ARAD)
   slavery {freq. 1}

nam-ašgab [N] (NAM-AŠGAB)
   leatherworker's craft {freq. 3}

nam-azlag2 [N] (NAM-TUG2)
   fuller's craft {freq. 3}

nam-ban3-da [N] (NAM-TUR-DA)
   childhood {freq. 1}

nam-barag [N] (NAM-BARA2)
   authority {freq. 3}

nam-buluĝ3 [N] (NAM-PAP.PAP)
   nurture {freq. 2}

nam-dam [N] (NAM-DAM)
   matrimony {freq. 5}

nam-dam-gar3-ra [N] (NAM-DAM-GAR3-RA)
   merchant's craft {freq. 1}

nam-di4-di4-la2 [N] (NAM-TUR-TUR-LAL)
   smallness {freq. 1}

nam-diĝir [N] (NAM-AN)
   divinity {freq. 26}

nam-dub [N] (NAM-DUB)
   writing {freq. 2}

nam-dub-sar [N] (NAM-DUB-SAR)
   scribe's craft {freq. 16}

nam-dub3-sa [N] (NAM-HI-SA)
   companionship {freq. 1}

nam-dug3 [N] (NAM-HI)
   goodness {freq. 4}

nam-dumu [N] (NAM-TUR)
   filial status {freq. 11}

nam-dumu-gir15 [N] (NAM-TUR-EŠ2)
   citizenship {freq. 2}

nam-dumu-zid [N] (NAM-TUR-ZI)
   child-delivery? {freq. 1}

nam-dun [N] (NAM-DUN)
   digging {freq. 4}

nam-egir3 [N] (NAM-SAL.EŠ2)
   ladyship {freq. 1}

nam-egir3-zid [N] (NAM-SAL.EŠ2-ZI)
   type of priestcraft {freq. 2}

nam-eme-di [N] (NAM-KA×ME-DI)
   bluntness {freq. 2}

nam-eme-sig [N] (NAM-KA×ME-SIG)
   falseness {freq. 2}

nam-en [N] (NAM-EN)
   high (priestly) office {freq. 101}

nam-en-lil2 [N] (NAM-EN-KID)
   status as principal deity {freq. 8}

nam-en-lil2-ban3-da [N] (NAM-EN-KID-TUR-DA)
   status as deity second to Enlil {freq. 1}

nam-en-nu-uĝ3 [N] (NAM-EN-NU-UN)
   watchfulness {freq. 1}

nam-engar [N] (NAM-APIN)
   farmer's craft {freq. 1}

nam-ensi2 [N] (NAM-PA.TE.SI)
   rulership {freq. 2}

nam-erim2 [N] (NAM-NE.RU)
   oath {freq. 18}

nam-erim3 [N] (NAM-URU×GAR)
   storage {freq. 1}

nam-erin2 [N] (NAM-ERIN2)
   field-working {freq. 1}

nam-ga-kur9-ra [N] (NAM-GA-KU4-RA)
   entrance {freq. 1}

nam-ga-raš [N] (NAM-GA-KASKAL)
   sea trading {freq. 1}

nam-gal [N] (NAM-GAL)
   greatness {freq. 17}

nam-gal-an-zu [N] (NAM-GAL-AN-ZU)
   wisdom {freq. 1}

nam-galam [N] (NAM-GALAM)
   skilfulness {freq. 8}

nam-gašam [N] (NAM-NUN.ME.TAG)
   craftsmanship {freq. 1}

nam-geme2 [N] (NAM-SAL.KUR)
   female slavery {freq. 4}

nam-gi4-me-eš3 [N] (NAM-GI4-ME-AB)
   status as colleague {freq. 5}

nam-gilim-ma [N] (NAM-GI%GI-MA)
   destruction {freq. 1}

nam-gir5 [N] (NAM-DUcecig)
   status as foreigner {freq. 1}

nam-giri17-šu-du3-a [N] (NAM-KA-ŠU-KAK-A)
   collaboration {freq. 1}

nam-gu-la [N] (NAM-GU-LA)
   greatness {freq. 2}

nam-gu-za-la2 [N] (NAM-GU-ZA-LAL)
   throne bearer's office {freq. 1}

nam-gu2 [N] (NAM-GU2)
   oppression {freq. 4}

nam-gu2-ka [N] (NAM-GU2-KA)
   submission {freq. 4}

nam-gu3-ra [N] (NAM-KA-RA)
   shouting {freq. 1}

nam-gu5-li [N] (NAM-KU-LI)
   friendship {freq. 4}

nam-gu7 [N] (NAM-KA×GAR)
   eating {freq. 1}

nam-gub [N] (NAM-DU)
   stability {freq. 1}

nam-gudug [N] (NAM-HI×NUN.ME)
   type of priestcraft {freq. 2}

nam-gur4 [N] (NAM-LAGAB)
   magnitude {freq. 11}

nam-ĝa2-nun [N] (NAM-GA2-NUN)
   storage {freq. 1}

nam-ĝarza2 [N] (NAM-PA.LUGAL)
   ritual function {freq. 1}

nam-ĝu10 [PD] (NAM-MU)
   what is it to me {freq. 29}

nam-ĝuruš [N] (NAM-KAL)
   manliness {freq. 14}

nam-ḫe2 [N] (NAM-GAN)
   abundance {freq. 60}

nam-ḫe2-ĝal2 [N] (NAM-GAN-IG)
   abundance {freq. 4}

nam-ḫi-li [N] (NAM-HI-LI)
   charm {freq. 2}

nam-ḫub2-dar [N] (NAM-HUB2-DAR)
   running {freq. 2}

nam-ḫul [N] (NAM-IGI.UR)
   evil {freq. 2}

nam-igi-ĝal2 [N] (NAM-IGI-IG)
   insight {freq. 1}

nam-išib [N] (NAM-ME)
   type of priestcraft {freq. 15}

nam-kal-la [N] (NAM-KAL-LA)
   value {freq. 4}

nam-kalag-ga [N] (NAM-KAL-GA)
   strength {freq. 23}

nam-kar-ke4 [N] (NAM-TE.A-KID)
   prostitution {freq. 2}

nam-ki-sikil [N] (NAM-KI-EL)
   status as young woman {freq. 2}

nam-ku3-ĝal2 [N] (NAM-KU3-IG)
   canal inspector's office {freq. 2}

nam-kud-ku5-ra2 [N] (NAM-TAR-TAR-DU)
   lameness {freq. 1}

nam-kug-sig17 [N] (NAM-KU3-GI)
   function as gold {freq. 1}

nam-kug-zu [N] (NAM-KU3-ZU)
   wisdom {freq. 11}

nam-lagar [N] (NAM-LAGAR)
   type of priestcraft {freq. 3}

nam-lu2 [N] (NAM-LU2)
   status as person {freq. 1}

nam-lu2-inim-ma [N] (NAM-LU2-KA-MA)
   status as witness {freq. 1}

nam-lu2-kurun-na [N] (NAM-LU2-BI.DIN-NA)
   innkeeper's craft {freq. 1}

nam-lu2-maḫ [N] (NAM-LU2-MAH)
   type of priestcraft {freq. 2}

nam-lu2-tur [N] (NAM-LU2-TUR)
   status as child {freq. 1}

nam-lu2-ulu3 [N] (NAM-LU2-URU×MIN)
   humanity {freq. 110}

nam-lugal [N] (NAM-LUGAL)
   kingship {freq. 230}

nam-luḫ [N] (NAM-LUH)
   purification {freq. 1}

nam-lukur [N] (NAM-SAL.ME)
   type of priestcraft {freq. 1}

nam-lul [N] (NAM-LUL)
   treachery {freq. 4}

nam-ma3-la [N] (NAM-GA2-LA)
   friendliness {freq. 1}

nam-maḫ [N] (NAM-MAH)
   majesty {freq. 89}

nam-maš-maš [N] (NAM-MAŠ-MAŠ)
   sorcerer's craft {freq. 3}

nam-me-te [N] (NAM-ME-TE)
   appropriateness {freq. 2}

nam-men [N] (NAM-GA2×ME+EN)
   sovereignty {freq. 5}

nam-munus [N] (NAM-SAL)
   femininity {freq. 11}

nam-nagar [N] (NAM-NAGAR)
   carpenter's craft {freq. 4}

nam-nar [N] (NAM-LUL)
   musician's craft {freq. 15}

nam-niĝ2-erim2 [N] (NAM-GAR-NE.RU)
   dishonesty {freq. 2}

nam-niĝ2-si-sa2 [N] (NAM-GAR-SI-DI)
   righteousness {freq. 3}

nam-niĝir [N] (NAM-DUN3gunuGUNU)
   herald's office {freq. 1}

nam-nin [N] (NAM-SAL.TUG2)
   ladyship {freq. 49}

nam-nin-diĝir [N] (NAM-SAL.TUG2-AN)
   type of priestcraft {freq. 2}

nam-nir [N] (NAM-NUN/NUN)
   authority {freq. 14}

nam-nir-ĝal2 [N] (NAM-NUN/NUN-IG)
   authority {freq. 21}

nam-NIR.PA [N] (NAM-NIR.PA)
   marriage {freq. 1}

nam-nitaḫ [N] (NAM-UŠ)
   manhood {freq. 4}

nam-nitalam [N] (NAM-SAL.UŠ.DAM)
   marriage {freq. 1}

nam-nu-u8-gig [N] (NAM-NU-LAGAB×GUD+GUD-GIG)
   office of high-status woman {freq. 2}

nam-nun [N] (NAM-NUN)
   princeliness {freq. 78}

nam-ra [N] (NAM-RA)
   booty {freq. 6}

nam-ra-ak [N] (NAM-RA-AK)
   booty {freq. 2}

nam-ra2 [N] (NAM-DU)
   behaviour {freq. 1}

nam-sag9-ga [N] (NAM-ŠA6-GA)
   pleasure {freq. 10}

nam-saĝ [N] (NAM-SAG)
   eminence {freq. 2}

nam-saĝ-tun3 [N] (NAM-SAG-DUN3)
   land registrar's office {freq. 3}

nam-si-sa2 [N] (NAM-SI-DI)
   justness {freq. 2}

nam-sikil-la [N] (NAM-EL-LA)
   purity {freq. 1}

nam-silig [N] (NAM-URU×IGI)
   force {freq. 3}

nam-simug [N] (NAM-UMUM)
   smith's craft {freq. 3}

nam-sipad [N] (NAM-PA.LU)
   shepherd's craft {freq. 41}

nam-sis-a [N] (NAM-ŠEŠ-A)
   bitterness {freq. 1}

nam-sukkal-maḫ [N] (NAM-LUH-MAH)
   chief minister's office {freq. 1}

nam-sumun [N] (NAM-TIL)
   old age {freq. 1}

nam-sun5-na [N] (NAM-BUR2-NA)
   humility {freq. 2}

nam-sun7-na [N] (NAM-KAL-NA)
   arrogance {freq. 1}

nam-šag4-tam [N] (NAM-ŠA3-UD)
   administrator's office {freq. 1}

nam-šagina [N] (NAM-GIR3.ARAD)
   generalship {freq. 1}

nam-še-er-ka-an [N] (NAM-ŠE-IR-KA-AN)
   embellishment {freq. 2}

nam-šeš [N] (NAM-ŠEŠ)
   brotherhood {freq. 2}

nam-šeš-gal [N] (NAM-ŠEŠ-GAL)
   senior academic status {freq. 1}

nam-šidim [N] (NAM-DIM2)
   builder's craft {freq. 3}

nam-šita [N] (NAM-ŠITA)
   entreaty {freq. 9}

nam-šita4 [N] (NAM-U.KID)
   type of priest {freq. 1}

nam-šita4 [N] (NAM-U.KID)
   weaponry {freq. 3}

nam-šu-KU6 [N] (NAM-ŠU-KU6)
   fisherman's craft {freq. 1}

nam-šub [N] (NAM-RU)
   incantation {freq. 9}

nam-šul [N] (NAM-DUN)
   manliness {freq. 22}

nam-tab [N] (NAM-TAB)
   partnership {freq. 1}

nam-tag [N] (NAM-TAG)
   sin {freq. 45}

nam-tar [N] (NAM-TAR)
   destiny {freq. 58}

nam-te [N] (NAM-TE)
   fear {freq. 2}

nam-tibira [N] (NAM-DUB.NAGAR)
   coppersmith's craft {freq. 3}

nam-til3 [N] (NAM-TI)
   life {freq. 179}

nam-tur [N] (NAM-TUR)
   smallness {freq. 3}

nam-u2-zug4 [N] (NAM-U2-KA×LI)
   status as polluted person {freq. 1}

nam-u18-ru [N] (NAM-URU×MIN-RU)
   power {freq. 2}

nam-ugula [N] (NAM-PA)
   overseer's office {freq. 2}

nam-ukur3 [N] (NAM-LAL×LAL.DU)
   poverty {freq. 7}

nam-um-ma [N] (NAM-UM-MA)
   status as experienced woman {freq. 2}

nam-ur-saĝ [N] (NAM-UR-SAG)
   heroism {freq. 79}

nam-uš2 [N] (NAM-UŠ2)
   death {freq. 27}

nam-ušbar [N] (NAM-UR2×NUN)
   status as in-law {freq. 1}

nam-ušur [N] (NAM-LAL×LAL.SAR)
   neighbourliness {freq. 2}

nam-zag-dib [N] (NAM-ZAG-DIB)
   excellence {freq. 1}

nam-zil-zil [N] (NAM-NUN-NUN)
   pleasantness {freq. 1}

nam-zu [N] (NAM-ZU)
   wisdom {freq. 3}

nam2 [N] (TUG2)
   lord {freq. 19}

nar [N] (LUL)
   musician {freq. 66}

nar-gal [N] (LUL-GAL)
   chief musician {freq. 1}

ne [N] (NE)
   noun part of multiword verb {freq. 60}

NE [V] (NE)
   to be refined {freq. 6}

ne-en [PD] (NE-EN)
   this {freq. 86}

ne-ḫa [V] (NE-HA)
   to be calm {freq. 8}

NE-ḫa-an [N] (NE-HA-AN)
   type of tree {freq. 1}

ne-mur [N] (NE-HI×AŠ2)
   (glowing) charcoal {freq. 13}

NE.ŠE3 [N] (NE.ŠE3)
   part of body {freq. 3}

ne3 [N] (PIRIG)
   strength {freq. 38}

ne3-ĝal2 [AJ] (PIRIG-IG)
   mighty {freq. 4}

nemurx [N] (PIRIG.TUR)
   leopard {freq. 15}

nesaĝ [N] (NISAG)
   (first-fruit) offering {freq. 45}

ni-is-ku [N] (NI-GIŠ-KU)
   choice steed {freq. 7}

ni2 [N] (IM)
   fear(someness) {freq. 391}

ni2 [N] (IM)
   self {freq. 132}

ni2-bi [PD] (IM-BI)
   itself, themselves {freq. 144}

ni2-ĝal2 [AJ] (IM-IG)
   awe-inspiring {freq. 7}

ni2-ĝu10 [PD] (IM-MU)
   myself {freq. 23}

ni2-su-ub [N] (IM-SU-UB)
   type of ecstatic {freq. 2}

ni2-te-a-ni [PD] (IM-TE-A-NI)
   himself, herself {freq. 74}

ni2-tuku [AJ] (IM-TUK)
   reverent {freq. 15}

ni2-zu [PD] (IM-ZU)
   yourself {freq. 42}

ni2-zuḫ [N] (IM-KA)
   thief {freq. 7}

nidba [N] (PAD.AN.MUŠ3)
   (food) offering {freq. 73}

nig [N] (SAL.UR)
   female dog {freq. 10}

niga [AJ] (ŠE)
   fattened {freq. 23}

niĝ2 [N] (GAR)
   thing {freq. 998}

niĝ2-a2-ĝar [N] (GAR-A2-GAR)
   deception {freq. 1}

niĝ2-a2-zig3 [N] (GAR-A2-ZI)
   violent action {freq. 15}

niĝ2-ar3-ra [N] (GAR-HI×AŠ2-RA)
   groats {freq. 4}

niĝ2-ba [N] (GAR-BA)
   gift {freq. 37}

niĝ2-bar-sur [N] (GAR-BAR-SUR)
   fuller's wringer {freq. 1}

niĝ2-barag2 [N] (GAR-DAG)
   quilt {freq. 6}

niĝ2-bun2-na [N] (GAR-KA×IM-NA)
   turtle {freq. 14}

niĝ2-buru3-buru3-de3 [N] (GAR-U-U-NE)
   type of plant {freq. 1}

niĝ2-dab5 [N] (GAR-KU)
   requisitioned item {freq. 2}

niĝ2-daĝal [N] (GAR-GA2×AN)
   vastness {freq. 20}

niĝ2-dara2 [N] (GAR-IB)
   cloth strip {freq. 13}

niĝ2-de2-a [N] (GAR-UMUM×KASKAL-A)
   marriage gift {freq. 6}

niĝ2-DI [N] (GAR-DI)
   behaviour? {freq. 1}

niĝ2-dim2-ma [N] (GAR-DIM2-MA)
   creature {freq. 5}

niĝ2-du7 [N] (GAR-U.GUD)
   propriety {freq. 19}

niĝ2-dug4-ga [N] (GAR-KA-GA)
   speech {freq. 8}

niĝ2-dun [N] (GAR-DUN)
   prostration {freq. 1}

niĝ2-dur2-buru3 [N] (GAR-KU-U)
   fermenting vat {freq. 2}

niĝ2-erim2 [N] (GAR-NE.RU)
   fraudulent action {freq. 52}

niĝ2-gal4-la [N] (GAR-SAL-LA)
   jewellery shaped like female gentials {freq. 1}

niĝ2-gen6-na [N] (GAR-GI-NA)
   constancy {freq. 45}

niĝ2-gig [N] (GAR-GIG)
   abomination {freq. 82}

niĝ2-gig-saḫar-ra [N] (GAR-GIG-IŠ-RA)
   leprosy {freq. 1}

niĝ2-gilim [N] (GAR-GI%GI)
   small animal {freq. 7}

niĝ2-gu7 [N] (GAR-KA×GAR)
   food {freq. 18}

niĝ2-gul [N] (GAR-GUL)
   maul {freq. 4}

niĝ2-gun2-na [N] (GAR-GU2-NA)
   equipment {freq. 3}

niĝ2-gur11 [N] (GAR-GA)
   possessions {freq. 71}

niĝ2-gur11-mu-du-um [N] (GAR-GA-MU-DU-UM)
   magpie? {freq. 2}

niĝ2-ĝir2 [N] (GAR-GIR2)
   lightning bolt {freq. 2}

niĝ2-ĝiri3 [N] (GAR-GIR3)
   go-between's fee {freq. 1}

niĝ2-ĝiškim-til3 [N] (GAR-IGI.DUB-TI)
   trust {freq. 1}

niĝ2-ĝišnimbar [N] (GAR-ŠA6)
   weaving material {freq. 1}

niĝ2-ḫul [N] (GAR-IGI.UR)
   evil action {freq. 13}

niĝ2-ḫul2-la [N] (GAR-HUL2-LA)
   joy {freq. 5}

niĝ2-ḫuš [N] (GAR-HI.GIR3)
   pitfall {freq. 1}

niĝ2-kas7 [N] (GAR-ŠID)
   account {freq. 7}

niĝ2-keše2 [N] (GAR-KEŠ2)
   band {freq. 6}

niĝ2-ki [N] (GAR-KI)
   teeming animals {freq. 2}

niĝ2-kud [N] (GAR-TAR)
   (plough) wedge {freq. 1}

niĝ2-kud [N] (GAR-TAR)
   revenue {freq. 13}

niĝ2-la2 [N] (GAR-LAL)
   binding {freq. 6}

niĝ2-lam2 [N] (GAR-NE)
   type of garment {freq. 6}

niĝ2-lul [N] (GAR-LUL)
   lie {freq. 8}

niĝ2-me-ĝar [N] (GAR-ME-GAR)
   jubilation {freq. 1}

niĝ2-me-ĝar [N] (GAR-ME-GAR)
   silence {freq. 26}

niĝ2-mussa [N] (GAR-SAL.UŠ.DI)
   betrothal gift {freq. 8}

niĝ2-na [N] (GAR-NA)
   censer {freq. 6}

niĝ2-nam [PD] (GAR-NAM)
   anything {freq. 105}

niĝ2-nam-me [PD] (GAR-NAM-ME)
   anything {freq. 1}

niĝ2-sa-ḫa [N] (GAR-SA-HA)
   fruit {freq. 5}

niĝ2-sam2-ma [N] (GAR-NINDA2׊E-MA)
   purchase {freq. 2}

niĝ2-si [N] (GAR-SI)
   sustenance {freq. 3}

niĝ2-si-sa2 [N] (GAR-SI-DI)
   justice {freq. 50}

niĝ2-silaĝ [N] (GAR-ŠID)
   dough {freq. 13}

niĝ2-silim [N] (GAR-DI)
   salutation {freq. 2}

niĝ2-su-ub [N] (GAR-SU-UB)
   polishing {freq. 5}

niĝ2-suḫ10 [N] (GAR-MUŠ3)
   type of jewel {freq. 1}

niĝ2-sun5-na [N] (GAR-BUR2-NA)
   humble action {freq. 1}

niĝ2-sur [N] (GAR-SUR)
   filtered beer? {freq. 1}

niĝ2-šid [N] (GAR-ŠID)
   calculation {freq. 5}

niĝ2-šu [N] (GAR-ŠU)
   chariot {freq. 2}

niĝ2-šu [N] (GAR-ŠU)
   goods {freq. 4}

niĝ2-šum-ma [N] (GAR-TAG-MA)
   meat {freq. 1}

niĝ2-tab [N] (GAR-TAB)
   oven fire {freq. 1}

niĝ2-tu-ḫu-um [N] (GAR-TU-HU-UM)
   fruit {freq. 2}

niĝ2-tug2 [N] (GAR-TUG2)
   garment container {freq. 2}

niĝ2-tuku [AJ] (GAR-TUK)
   rich {freq. 22}

niĝ2-tukum [N] (GAR-ŠU.GAR.TUR.LAL)
   conjecture? {freq. 1}

niĝ2-tum2 [N] (GAR-DU)
   delivery {freq. 3}

niĝ2-u2-rum [N] (GAR-U2-AŠ)
   property {freq. 7}

niĝ2-u2-rum [N] (GAR-U2-AŠ)
   type of plant {freq. 1}

niĝ2-u2-zug4 [N] (GAR-U2-KA×LI)
   polluted item {freq. 4}

niĝ2-ul [N] (GAR-U.GUD)
   distant time {freq. 11}

niĝ2-ul [N] (GAR-U.GUD)
   joy {freq. 3}

niĝ2-umun2-a [N] (GAR-UMUM-A)
   example {freq. 3}

niĝ2-ur2-limmu2 [N] (GAR-UR2-LIMMU2)
   four-legged creature {freq. 18}

niĝ2-ur5-ra [N] (GAR-HI×AŠ2-RA)
   surface? {freq. 1}

niĝ2-zi-ĝal2 [N] (GAR-ZI-IG)
   living creature {freq. 19}

niĝ2-zid [N] (GAR-ZI)
   righteousness {freq. 11}

niĝ2-zu [N] (GAR-ZU)
   knowledge {freq. 3}

niĝ2-zu2-gub [N] (GAR-KA-DU)
   meal {freq. 2}

niĝin2 [V] (LAGAB)
   to go around {freq. 182}

niĝin3 [N] (U.UD.KID)
   stillborn baby {freq. 1}

niĝin3-ĝar [N] (U.UD.KID-GAR)
   shrine associated with Inana {freq. 7}

niĝin3-ĝar [N] (U.UD.KID-GAR)
   stillborn baby {freq. 3}

niĝin5 [N] (LAL×LAL.LAGAB)
   district {freq. 2}

niĝir [N] (DUN3gunuGUNU)
   herald {freq. 20}

niĝir-si [N] (DUN3gunuGUNU-SI)
   bride(groom)'s friend {freq. 6}

nim [AJ] (NIM)
   early {freq. 2}

nim [N] (NIM)
   flying insect {freq. 13}

nim [N] (NIM)
   lightning {freq. 19}

nim [N] (NIM)
   upper (land) {freq. 33}

nim [V] (NIM)
   to buzz {freq. 1}

nim-saḫar-ra [N] (NIM-IŠ-RA)
   type of fly {freq. 2}

nin [N] (SAL.TUG2)
   lady {freq. 622}

nin-diĝir [N] (SAL.TUG2-AN)
   type of priestess {freq. 18}

nin-kilim [N] (SAL.TUG2-PEŠ2)
   mongoose {freq. 18}

nin-ninna2-ta [N] (SAL.TUG2-LAGAB×U+U+U-TA)
   type of harrier {freq. 6}

nin-uš [N] (SAL.TUG2-UŠ)
   type of bird {freq. 1}

nin9 [N] (SAL.KU)
   sister {freq. 193}

ninda [N] (GAR)
   bread {freq. 162}

ninda-ba [N] (GAR-BA)
   bread allotment {freq. 2}

ninda-i3-de2-a [N] (GAR-NI-UMUM×KASKAL-A)
   type of cake {freq. 1}

ninda2 [N] (NINDA2)
   breeding bull {freq. 14}

ninda2 [N] (NINDA2)
   seed-funnel {freq. 4}

nindan [N] (GAR)
   length measure {freq. 9}

ninim [N] (ŠA3×NE)
   envy {freq. 2}

ninkum [N] (SAL.TUG2.PAP.IGIgunu.NUN.ME.EZEN×KASKAL)
   type of priest {freq. 5}

nir [N] (NUN/NUN)
   authority {freq. 62}

nir [V] (NUN/NUN)
   to winnow {freq. 8}

nir-gam-ma [N] (NUN/NUN-GAM-MA)
   vault {freq. 3}

nir-ĝal2 [AJ] (NUN/NUN-IG)
   authoritative {freq. 113}

nir2 [N] (ZA.DUN3gunu)
   type of stone {freq. 10}

nir2-muš-ĝir2 [N] (ZA.DUN3gunu-MUŠ-GIR2)
   type of stone {freq. 2}

nir7-igi [N] (ZA.DUN3gunuGUNU-IGI)
   type of stone {freq. 3}

nir7-muš-su3-ud [N] (ZA.DUN3gunuGUNU-MUŠ-SUD-UD)
   type of stone {freq. 1}

nisig [N] (SAR)
   greenery {freq. 23}

nitaḫ [N] (UŠ)
   male {freq. 62}

nitalam [N] (SAL.UŠ.DAM)
   spouse {freq. 112}

nu [NEG] (NU)
   not {freq. 35}

NU [V] (NU)
   to spin (thread) {freq. 9}

nu-banda3 [N] (NU-TUR)
   overseer {freq. 20}

nu-bar [N] (NU-BAR)
   type of priestess {freq. 4}

nu-erim2 [N] (NU-NE.RU)
   enemy {freq. 4}

nu-erim2-la2 [N] (NU-NE.RU-LAL)
   type of bird {freq. 1}

nu-eš3 [N] (NU-AB)
   type of priest {freq. 3}

nu-ĝar-ra [AJ] (NU-GAR-RA)
   malicious {freq. 12}

nu-ḫa-ra [N] (NU-HA-RA)
   asafoetida {freq. 1}

nu-ka-aš [N] (NU-KA-AŠ)
   decision maker? {freq. 1}

nu-kiri6 [N] (NU-SAR)
   gardener {freq. 17}

nu-kuš2-u3 [N] (NU-SAGgunu-IGI.DIB)
   type of door-fitting {freq. 4}

nu-luḫ-ḫa [N] (NU-LUH-HA)
   asafoetida {freq. 2}

nu-mu-un-su [N] (NU-MU-UN-SU)
   widow {freq. 26}

nu-siki [N] (NU-SIK2)
   orphan {freq. 11}

nu-u8-gig [N] (NU-LAGAB×GUD+GUD-GIG)
   high-status woman {freq. 67}

nu-ur2-ma [N] (NU-UR2-MA)
   pomegranate {freq. 4}

nu2 [V] (NA2)
   to lie down {freq. 332}

nu11 [N] (NU11)
   alabaster {freq. 4}

nu11 [N] (NU11)
   light {freq. 3}

numun [N] (KUL)
   seed {freq. 106}

numun2 [N] (ZI/ZI.LAGAB)
   alfalfa {freq. 37}

numun2-bur [N] (ZI/ZI.LAGAB-BUR)
   rush {freq. 7}

nun [N] (NUN)
   prince {freq. 384}

NUN.BAR-gid2 [N] (NUN.BAR-BU)
   type of fish {freq. 1}

nundum [N] (KA×NUN)
   lip {freq. 30}

nunuz [N] (NUNUZ)
   egg {freq. 56}

nunuz-te [AJ] (NUNUZ-TE)
   qualification of dairy product {freq. 4}


A | B | D | E | G | Ĝ | | I | K | L | M | N | P | R | S | Š | T | U | X | Z | All
Sort by:

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford
Updated 2005-06-27 by JE