The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature
Catalogues: by date | by number | in full | Website info: navigation help | site description | display conventions | recent changes
Project info: consolidated bibliography | about the project | credits and copyright | links This composition: translation | bibliography

Lugalbanda in the mountain cave: composite text

SEGMENT A: lines 1-499

1[ud ul an ki-ta ba9-ra2-a-ba]
2[...]/ul\-e muc3 /KEC2\[-da ...]
3[...]/ul?\ buru14 ul-e ce /KAxX\-[(X)]-a-ba
4[... in] /ba\-dub-ba ki ba-sur-ra-a-ba
5[(X) na] /ba\-ru2-a-ba mu ba-sar-ra-a-ba
6[(X)] /eg2\ pa5-re cu-luh ak-a-ba
7[(X)] /AD\-gin7 X pu2 si sa2-sa2-a-ba
8[id2]/buranun\ id2 /he2\-jal2-la unugki-ga-/ke4\ [ki] /in\-dar-ra-a-ba
9[(X) X] NUN BI? TAB du3-a-ba
10[(X) X] /ha\-la UL TAB jar-ra-ba
11[(X) X] an kug-ga-ke4 in-zi-zi-ra-a-ba
12X [nam]-/en\ nam-lugal-la-ke4 unugki-ga-ke4 [(X) pa]-ed2 bi2-in-ak
13cibir? /enkara?\ kul-aba4ki-ke4 /me3\ saj il2-ba
14me3 ecemen dinana-ke4
15saj gig2 zi su3-ud-/ba\ mi-ni-ib-dug3-ge-ec-ba
16in-ti-in-ti-ba /za3-ec\-za3-ec-ba
17mac2 kur-ra umbin KIJ2.KIJ2-ba
18tarah kur-ra ackud sag9-sag9-ba
19en-me-er-kar2 dumu dutu-ra mu-na-cum2-mu-uc-ba
20ud-ba lugal-e iriki-ce3 jicmi-tum na-ja2-ja2
21en-me-er-kar2 dumu dutu-ra
22arattaki kur me sikil-la-ce3 har-ra-an zu na-an-ja2-ja2
23ki!-bal gul-gul-de3 na-an-jen
24en-/e iri\-a-ni zig3-ga14(KA) ba-ni-jar
25nijir kur-kur-ra si gu3 ba-ni-ra
26unug[ki] zig3-ga lugal zu ba-ra-ed2-e
27kul-aba4ki zig3-ga en-me-kar2-ra he2-us2-e
28unugki zig3-ga-bi a-ma-<ru>-kam
29kul-aba4ki zig3-ga-bi an dungu jar-ra
30muru9-gin7 ki he2-us2-sa-ba
31/sahar?\ pec-pec-bi an-e mu-un-ci-ib-us2
32buru4-dugudmucen numun saj-ce3 zi-zi-i-gin7
33lu2-ulu3 zu-ne na-an-ni-pad3-de3
34cec cec-a-ne jickim na-an-ja2-ja2
35/lugal\-bi saj-ba du-a-ni
36X X X erin2-na-ka di-dam
37/en\-[me-er-kar2] /sag-ba\ du-a-ni
38/lu2\[...]-/ka\ di-dam
39/BIR?\ X X X [...] /ki? sig10\-ga-ke4
40hur-saj SUG nunus gu2 /nu?\-gun3-e
41gu2-nida-e gu2 me-er-me-er-re-da
42zid du cag4 kuc2-u3 den-lil2-la2-ke4
43kul-aba4ki nijin2-na-bi im-ma-an-kar-ec-ba
44[X] /kur\-ra-ke4 u8?-gin7 ba-an-gur-ru-uc
45[X X] /zi-ga?\ gaba hur-saj-ja2-ke4 am-gin7 dug3 bi2-in-jal2-/le\
46[X X] zag-ce3 i3-kij2-e har-ra-an i3-zu-ne
47[X X X] X i3-kij2-e ud 5-am3 ba-zal
48[ud 6-kam-ma]-ka a mu-un-/tu5-tu5\-uc
49X [X X] ud 7-kam-ma kur-ra ba-an-sun5-ne-ec
50in-ti-in-ti-a bal-bal-/e\-da-bi
51a-ji6 uru16 ambar BULUG gaba gab2 ru-ru-gu2
52en-bi ulu3-a u5-a-ni
53dumu dutu kug me-a zid
54an-ta ki gal-la gub-ba-am3
55nij2-babbar2-ra saj mu-na-mu2-mu2
56ti zu2 nim-gin7 mu-na-jir2-jir2-re
57/a2\-na CEN.DU3 zabar-ra uri3-na mu-na-mul-lu
58CEN.DU3-ta ur ad6 gu7-a-gin7 galam mu-na-ta-ed2
59ud-bi-a 7 he2-na-me-ec 7 he2-na-me-ec
60di4-di4-la2 PEC.TUR.ZI kul-aba4ki 7 he2-na-me-ec
617-bi-ne durac-e tud-da cilam ga gu7-me-ec
62ur-saj-me-ec ki-en-gi-ra sig7-me-ec a-la-ba nun-na-me-ec
63jicbancur an-na-ke4 a2 ed2-a-me-ec
647-bi-ne ugula-a-ke4-ec ugula-a-me-ec
65nu-banda3-a-ke4-ec nu-banda3-a-me-ec
66cagina-a-ke4-ec cagina-a-me-ec
67ugula lu2 300 300-ta-a-me-ec
68nu-banda3 lu2 600 600-ta-a-me-ec
69cagina erin2 car2-car2-car2-car2-car2-car 2-car2 7-ta-me-ec
70en-ra KA.KEC2 igi-bar-ra-ka-na mu-na-sug2-sug2-ge-ec
71lugal-ban3-da 8-kam-ma-ne-ne
72ERIN2+KICIM5 KAxLI? a luh-luh-ha-bi
73si dug4-dug4-ga-bi ba-ra-ab-ed2
74jic tag-ga lugal-la-ke4 ba-da-ab-du8 uj3-da ba-da-jen
75kaskal mu-un-sa9 kaskal mu-un-sa9
76ki-bi-a tu-ra mu-na-tej3 saj gig mu-na-tej3
77muc saj-bi gi-TUN3? ra-gin7 e-ne dag i3-si-il-e
78mac-da3 jic bur2-ra dab5-ba-gin7 ka sahar-ra bi2-us2
79cu-ni dab5-ba nu-mu-da-an-gi4-gi4
80jiri3-ni gu2-ba nu-mu-da-an-ja2-ja2
81lugal zig3-ga cu nu-mu-na-an-jal2
82kur gal-e muru9-e ki he2-us2-sa-a-ba
83unugki he2-en-tum2-mu-de3 tum2-mu nu-ub-zu
84kul-aba4ki he2-en-/tum2-mu\-de3 tum2-/mu\ [la]-ba-ni-zu-zu
85kur-ra ki ced10-bi zu2 /JAL2\ X X
86ki kum2-ma-/bi i3-tum4-tum4\ [X (X)]
87za?-ra-ah /ma\ [...] ga? ah? /la?\ [X X]
88nij2-barag2 gud3-gin7 /mu\-na-sig10-/ge\-[ne]
89zu2-lum jicpec3 ga-ar3-ga-ar3-ra [...]
90ninda ku7-ku7 nij2-lu2-tu-ra i3-gu7-/u3\-ne
91kid-da zu2-lum-ma-ka e2 ba-ni-in-du3-du3-uc
92i3 hi-a tur3-ra ga-ar3 luh-ha amac-a
93i3 nunuz te nunuz te-a ceg6-ja2
94jicbancur ki kug ki kal-kal-la-ac sig10-ge5-gin7 mu-na-ab-gub-bu-ne
95dida naj lal3 zu2-lum-ma-ta car2-ra
96ku-pu-ul-lum i3-nun-ta E.KU (1 ms. has instead: KU.ERIN2
97igi jicbancur-ra-ka si ba-ni-in-sa2-sa2-e-ec
98kucmac-li-um-e nij2-si-sa2-e
99kucA.JA2.LA2-e nij2-sa2-dug4-dug4-ga
100cec-a-ne-ne gu5-li-ne-ne
101nij2-gur11 jicma2 ki-buru14 ba-al-la-gin7
102saj-ja2-ni-ce3 hur-ru-um kur-ra-ka mu-ni-in-jar-re-ne
103kucummud-/da\-ne-ne a NAM nu-um-ta-X [(X)]
104kac gig2 kurun ziz2 babbar
105jectin na8-na8 gu2 me-ze2 dug3-ga-am3
106saj-ja2-ni-ce3 hur-ru-um-kur-ra [...] jic kucummud-da-gin7 ur2-ba hu-mu-tal2-tal2
107i3 cim-gig-ga i3 zi? da i3 cim GA i3 ligidba i3 saj-bi gan-da
108si-dug4 sur-ra-ke4 mu-na-ak-ec
109saj-ja2-ni-ce3 hur-ru-um kur-ra-ka mu-ni-ib-la2-e-ne
110urudha-zi-in-na-ni kug-bi nagga
111hur-saj zubi-ta cu-a bal-a
112saj-ja2-ni-ce3 im-ci-ib-ru-gu2-ne
113jir2 ur2-ra-ka-ni an-bar-sug4-ga-am3
114hur-saj gig2-ta cu-a bal-a
115ti-ni-ta im-da-ab-sur-ru-ne
116igi-ni pa5 mu a-ta dirig-dirig-ga-e
117kug dlugal-ban3-da ba-an-di-ni-ib-bad-bad-de3
118nundum-a-na jicig bar kug dutu gu2-bi ba-an-gi4
119cec-a-ne-ne nu-mu-un-ne-ba-e
120gu2-ni un-zig3-ge-ec zi nu-um-me
121cec-a-ne-ne gu5-li-ne-ne
122ni2-bi-a ad mi-ni-ib-gi4-gi4-ne
123ud cec-me dutu [jic]/nu2\-a-gin7 mu-zi-zi-ia
124dijir nij2 mu-ni-ra-a-ni bar-ta im-da-gub
125ne un-gu7 ne un-/KAxX\
126jiri3-ni jiri3 ki us2-sa ba-an-tah
127gar3-gar3 kur-ra-ke4 /he2\-en-tum2-mu-de3 sig4 kul!-abaki-ce3!
128/u3\ tukum-bi dutu cec-me
129ki kug ki kal-kal-la-ac gu3 im-ma-an-de2
130jic-ge-ge-en-na-ka-na ki-us2!(BI) he2-en-da-X
131ud me-en-de3 arattaki-ta i3-re7-a-me-en-de3-en
132ad6 cec-me sig4 kul-aba4ki-ce3 ga-ba-ni-ib-kur9-re-en-de3-en
133ab2 kug dnanna sag2 dug4-ga-gin7
134gud ab2-ba nam-sumun-ba curum-ma taka4-a-gin7
135cec-a-ne-ne gu5-li-ne-ne
136kug dlugal-ban3-da hur-ru-um kur-ra-ka mu-ni-ib-taka4-a-ac
137er2 dic-e a-nir dic-e
138er2-e nij2-cag4-ne-ca4-ka
139cag4 sig3-ge i-si-ic ja2-ja2-de3
140cec-gal-cec-gal dlugal-ban3-da kur-ra ba-an-sun5-ne-ec
141ud-ba lugal-ban3-da tu-ra-am3 ud 2-am3 i-ni-in-zal!
142ud 2-am3 ud mac-am3 ba-an-tah
143dutu e2-a-ni-ce3 igi-ni ja2-ja2-gin7
144mac2-ance curum-ce3 saj il2-i-gin7
145ud cu-nijin2 a2 ud-te-en-na-ra
146i3-gin7 su-na mu-na-hal-ha
147tu-ra-na nu-um-ta-ab-ed3-de3
148dutu-ra an-ce3 igi he2-em-ci-ib-il2-ia-ke4?
149a-a tud-da-na-gin7 er2 ba-ci-in-pad3
150cu sag9-sag9-ga-ni hur-ru-um kur-ra-kam mu-na-ab-zi-zi-zi-i
151dutu silim ga-ra-ab-dug4 nam-ba-tu-tu-de3-en
152ur-saj dumu dnin-gal silim ga-ra-ab-dug4 nam-ba-tu-tu-de3
153dutu cec-ju10-ne-ka kur-ra mu-un-ed3-de3
154hur-ru-um kur-ra ki cur2! ki-ka nam-ba-an-tu-tu-de3
155ki ama nu-gub-ba a-a nu-gub-ba
156zu-a nu-gub-ba kal-la nu-gub-ba
157ama-ju10 a dumu-ju10 nu-um-me
158cec-ju10 a cec-ju10 nu-um-me
159usar ama-ju10 e2-a kur9-ra-na er2-ju10 nu-ce8-ce8
160dijir ama dijir a-a ul-sug2-ge-ec-a-ta
161dijir nam-usar-ke4 lu2 ba-ra-an-ed3-de3 im-me-a
162ur nu-zu hul-a lu2 nu-zu huc-am3
163kaskal nu-zu gaba kur-ra-ka
164dutu lu2 nu-zu lu2 hul rib-ba-am3
165a-gin7 ki-lul-la nam-ma-e
166ce-gin7 sahar sis-a nam-ba-da-gu7-e
167jecpu-gin7 edin ki nu-zu-ja2 nam-ba-e-de3-cub-bu-de3-en
168mu in-na cec-ju10-ne-ka nam-ba-an-tu-tu-de3-en
169su-lum-mar du10-sa-ju10-ne-ka nam-ba-an-tu-tu-de3-en
170dim3-ma-gin7 kur-ra muc3 nam-ba-an-tum2-mu
171dutu a igi-na cu ba-an-ci-in-ti
172zi-cag4-jal2-la-ni hur-ru-um kur-ra-ka mu-na-ni-ib-ed3-de3
173uku2-e NE.NE ja2-ja2-da ecemen dug3-ga-am3
174kar-kid ec2-dam-ce3 ed2-da ki-nu2 dug3-dug3-ge-da
175uku2-e nij2-gu7-da-ni
176dinana dumu dsuen-na-ke4
177gud-gin7 kalam-ma saj mu-na-il2
178me-lem4-ma-ni kug dcara2-gin7
179muc3-a-ni hur-ru-um kur-ra-kam ud mu-un-na-ja2-ja2
180dinana-ra an-ce3 igi he2-en-ci-ib-il2-ia-ka
181a-a tud-da-na-gin7 er2 ba-an-ci-in-pad3
182cu sag9-sag9-ga-ni hur-ru-um kur-ra-ka /mu\-na-zi-zi-i-zi
183dinana e2-ju10 he2-me-a iriki-ju10 he2-me-a
184iri ama-ju10 tud-da kul-aba5/ki\ [...]
185muc-gin7 kankal-ju10 he2-me-[a]
186jiri2-gin7 ki-in-dar-ju10 /he2\-[me-a]
187uj3 gal-gal-la?-ju10-ne ma-ra-/an\-[...]
188nin gal-gal-la?-ju10-ne ma-ra-/an?\-[...] (the other ms. has: nin9 /gal\ X [...])
189a-/a?\ [...] /e2\-an-na-ce3 ma-[...]
1 line is damaged
191KA.NI KA.NI KA SI im-me
192na4 tur-tur-bi na4 gi-rin hi-li-bi
193an-ta na4 saj-kal-e ki-ta IRIxX.IRIxX-e
194akkil!-bi-ta ici za-bu-e
195gu3-bi-ta sur jal2 taka4-e
196a2-ur2 kur ha-cu-ur2-ra-ke4 muc3 nam-ba-an-tum2-mu
197dinana a-igi-na cu ba-an-ci-in-ti
198zi-cag4-jal2-la dutu u3-sa2-gin7 ba-an-ku
199cag4 hul2-la dinana-ke4 tug2-gin7 mu-un-dul-dul
200i-gi4-in-zu sila gibil? sig4? kul-aba5ki-ce3 na-jen
201gud-de3 tu7 gig2-ga gu7-da
202mul amar kug en-nu-uj3-ce3 am3-ci-ri
203mul ud zal-le-da-ke4 an-ne im-sar-re
204ud babbar-re ji6-a bi2-ib-bur2-re
205dsuen ud-sakar-e silim dug4-ga
206a-a dnanna dutu ed2-a-ra si sa2 mu-na-an-cum2
207en giri17-zal men-na tum2-ma
208dsuen dumu ki aj2-ja2 den-lil2-la2
209dijir (1 ms. has instead: en) si-un3-na me-te-ac bi2-ib-jal2
210me-lem4-ma-ni kug dcara2-gin7 (1 ms. has instead: dutu-ke4) (1 ms has instead: [me]-/lem4?\ na4/za-gin3\-gin7)
211muc3-a-ni hur-ru-um kur-ra-ka ud mu-na-ja2-ja2
212dsuen-ra an-ce3 igi he2-en-ci-ib-il2-ia-ka
213a-a tud-da-na-gin7 er2 ba-an-ci-in-pad3
214cu sag9-sag9-ga-ni hur-ru-um kur-ra-ka mu-na-zi-zi-zi-i
215lugal an su3-ra2 nu-mu-ra-tej3-je26-da
216dsuen an su3-ra2 nu-mu-ra-tej3-je26-da
217lugal-e nij2-si-sa2-e ki aj2 nij2-erim2-e hul gig
218dsuen-e nij2-si-sa2-e ki aj2 nij2-erim2-e hul gig
219nij2-si-sa2-e cag4 hul2-la si-sa2-bi ca-ra-da-a-de6
220jicasal di-hi gal-am3 u3-luh-bi ca-ra-mu2-mu2
221nij2-si-sa2-e KA.KEC2-bi e-du8-u3
222nij2-erim2 KA.KEC2-bi nu-e-du8
223nij2-erim2-e saj-bi um-DU.DU ejer-bi-ce3 IM bi2-ib-tumu3
224ud cag4-zu i-im-il2-i-am3
225nij2-erim2-e muc ze2 gur5-a-gin7 /uc11\-zu ci-im-ri-e
226dsuen-e a-<igi>-na cu ba-an-ci-in-ti nam-ti mu-na-cum2
227jiri3-ni jiri3 ki us2-sa ba-an-tah
228min3-kam-ma-ce3 gud babbar an-ur2-ta ed2-a
229gud ha-cu-ur2-ra nam-e-a ak-e
230kucgur21ur3-ra ki us2-sa igi tab unken-na
231kucgur21ur3-ra e2 nij2-gur11-ta ed2 igi tab juruc-a
232/cul\ dutu si muc3 kug-ga-na an-ta mu-ta-la2
(1 ms. from Ur adds: 232A[...] X kug X /ga\ [...]
232B[me-lem4-a-ni hur-ru-um] /kur\-ra-ka ud /mu\-[na-ja2-ja2]
)
233kug dlugal-ban3-da hur-ru-um kur-ra-/ka\ mu-na-cum2
234[d]/udug\ sag9-ga-ni an-ta im-ta-la2
235dlama sag9-ga-ni ejer-a-na ba-e-jen
236dijir nij2 mu-ra-ni bar-ta ba-gub (1 ms. has instead: ba-ed3-de3) (1 ms. has instead: im-ta-an-ed2)
237dutu-ra an-ce3 igi he2-en-ci-ib-il2-ia-ka
238a-a tud-da-ni-gin7 er2 ba-an-ci-in-pad3
239cu sag9-sag9-ga-ni hur-ru-um kur-ra-ka mu-na-zi-zi-i-zi
240d/utu\ sipad kalam-ma a-a saj gig2-ga
241nu2-a-zu-ne uj3 ci-mu-e-da-nu2
242cul dutu zi-zi-da-zu-ne uj3 ci-mu-e-da-zi-zi-i
243dutu za-e-da nu-me-a
244mucen-e gu nu-DU saj LU2xKAR2-ce3 nu-di
245lu2 dili du-ur2 cec-tab-ba-ni-me-en
246dutu lu2 2 du 3-kam-ma-bi za-e-me-en
247ulul la2 jicigi-tab-ba-ni-me-en
248uku2-re lu2 lul-e lu2 tug2 nu-tuku-e
249gaba ud-da-zu tug2zulumhi kug-gin7 ca-mu4-mu4
250e2 ur5-ra tug2 siki babbar bar-ba im-dul
251ab-ba-ab-ba gu2 tuku-gin7
252bur-cu-ma-e-ne gaba ud-da-zu
253a-ar3 ud ul-li2-a-ac ci-im-dug3-dug3-ge-ne
254gaba ud-da-zu i3-gin7 rib-ba-am3
255am gal-gal-e dug3 am3-mi-jal2
256nij2 DUR2-ba kac3 nij2 DI i3-ib-sur-ra
257ur-saj dumu dnin-gal-la bur2-bur2 babbar ci-mu-e-ci-ib-za
258/ki?\-ba lu2 lu2 gud su8-ba-ke4 (1 ms. has instead the line: /TUG2?\-ba LU2xKAR2 LU2xKAR2 gud /su8-ba\-[...])
259X /du8\-a-ni X X X [...]
260/cec cec-a-ni-a\ ba-ci-in-la2
261/apin\-a-ni ki a2-ba-ka am3-mi-ni-in-gub-gub-bu
262i-lu-zu dug3-ga dug3-ga-am3 an-e mu-un-ci-ib-us2
263ur-saj dumu dnin-gal-la me-tec2 am3-i-i-ne
264kug /lugal\-ban3-da hur-ru-um kur-ra-[ta] im-ma-da-ra-ta-ed2
265ud-bi-a zid du cag4 kuc2-u3 den-lil2-la2-ka u2? nam-til3-la i-im-tud
266id2 hal-hal-la ama hur-sag-ja2-ke4 a nam-til3-la im-tumu3
267u2 nam-til3-la-ka zu2 nam-mi-in-gub
268a nam-til3-la-ka UM nam-mi-in-rig7
269u2 nam-til3-la-ka zu2 he2-em-gub-bu-a-ka
270a nam-til3-la UM he2-em-rig7-a-ka
271gu2-e-ta umbin dic-a-ni ki mu-un-dab5-dab5
272ki-bi-ta ance kur-kur-ra-gin7 am3-GUL?-e
273dur3ur3 AC.DU-e dcakkan2-na-ke4 hur-saj i3-/si-il\-[le]
274dur3ur3 uru16 gal-gin7 kucum i3-tag-tag-ge
275dur3ur3 sal-la kac4-e kij2-ja2-am3 kac4 im-mi-dar-dar
276ji6-bi-ta ud-te-en-/ce3\ na-jen
277hur-saj cag4 sig dsuen-ne-ka kac4 mi-ni-ib-kar-kar-re
278dic-a-ni-im lu2 igi nijin lu2 nu-mu-un-da-bar-re
279kucmac-li-um-e nij2 si sa2-e
280kucA.JA2.LA2-e nij2 sa2 dug4-dug4-ga
281cec-a-ne-ne gu5-li-ne-ne
282a ced10-gin7 ninda ki-a mu-un-da-an-du8-uc-am3
283kug dlugal-/ban3-da\ hur-rum-um kur-ra-ta im-ma-ra-an-il2-il2
284gu2 ne-mur-/ra\-ka ba-an-ce21
285jicbunij2(LAGABxJAR) X /NE\ a bi2-in-ra
286igi-ni-ce3 mu-un-ta-jar-ra mu-un-si?-/il?\
287/NA4 SUR?\ cu im-ma-an-ti X
288tec2-bi he2-em-ra-ra-a-/ta?\
289u3-dub2 dar-dar-ra gu2 edin-e ba-ni-in-/nu2?\
290na4zu2 sal-la izi bi2-in-[...]
291izi-bi cag4 sig-ga ud-gin7 mu-na-an-/ed2\
292ninda gug2 du8 nu-zu imtinur(CU.LAGAB.NA) nu-zu
293ne-mur 7-ta ninda gi-izi-ec-ta-a ba-ra-an-du8
294ninda ni2-bi-a en-na am3-cej6-cej6
295gi cul-hi kur-ra ur2-ba mi-ni-in-bu-bu pa-ba mi-ni-in-suh-suh
296gu2-en gug2-ga-ka PAD.UD-ce3 KA ba-ni-in-KEC2.KEC2
297ninda gug2 du8 nu-zu imtinur(CU.LAGAB.NA) nu-zu
298ne-mur 7-ta ninda gi-izi-ec-ta ba-ra-an-du8
299/lal3\ zu2-lum-ma nij2 ku7-ku7-da hi-li ba-ni-in-du8-du8
300am si4 am sig7 am si gur3-gur3
301am cag4 sig-ga nam-a-a ak
302am si4-si4 hur-saj ki sikil-la akkil!-bi kij2-ja2
303u3-ur5-re cim-gig ce-am3 i3-tukur2-re
304jic ha-cu-ur2-ra U2.NUMUN2.BUR i3-ma5-ma5
305pa jicce-nu U2.KI.KAL-gin7 u2 kiri4-ba mu-un-si-im-me
306a id2 hal-hal-la-ka i-im-na8-na8-de3
307u2i-li-in-nu-uc u2 sikil kur-ra-ka bu-lu-uh3 mu-un-si-il-si-il-le
308am si4 am kur-ra u2-a sub2-ba-bi
309dic-am3 /du10?\-ba-na im-ma-ra-an-dab5
310jicce-du10 kur-ra ur2-ba mi-ni-in-bu-bu pa-ba mi-ni-in-suh-suh
311jici-ri9-na-bi u2A.GUG4 gid2-da a-cag4-ga-ke4
312kug dlugal-ban3-da jiri2-ta ba-ra-an-cab
313am si4 am kur-ra saman-e bi2-in-la2
314mac2 si4 mac2-ud5 /mac2 sa?\ la2 mac2 sa KEC2.KEC2 «sa» mac2 gu2-ed2-gu2-ed2
315u3-ur5-re cim-gig ce-am3 i3-tukur2-re
316jic ha-cu-ur2-ra U2.NUMUN2.BUR-gin7 i3-ma5-ma5
317pa jicce-nu U2.KI.KAL-gin7 u2 kiri4-/ba\ mu-un-sim-me
318a id2 hal-hal-la-ka i-im-na8-na8-ne
319u2i-li-in-nu-uc u2 sikil kur-ra-ka bu-/lu-uh3\ mu-un-si-il-si-il-le
320mac2 si4 [mac2]-/ud5\ u2-a sub2-[ba]-bi
3212-am3 [du10-ba]-na im-ma-ra-an-dab5
322<jicce-du10 kur-ra ur2-ba mi-ni-in-bu-bu pa-ba mi-ni-in-suh-suh>
323jici-ri9-na-bi u2A.GUG4 gid2-da a-cag4-ga-ke4
324kug dlugal-ban3-da jiri2-ta ba-ra-an-cab
325mac2 si4 mac2-ud5 mac2 2-a-bi HUR.GAM-ce3 bi2-in-[la2]
(1 ms. adds: 325A[...] /bi saj?\ X [...]
325B[...]-uc im-ta-an-dub
)
326dic-a-ni lu2 igi nijin nu-mu-un-da-ab-bar-re
327lugal-ra u3-sa2-ge sa2 nam-ga-mu-ni-ib-dug4
328u3-sa2-ge kur nam-gu2-ga-ke4
329KU.KUR galam-ma-gin7 cu e2-gar8-gin7 gul-la
330cu-bi galam-am3 jiri3-bi galam-am3
331nij2 igi-bi-ta lal3 cu2-cu2-e
332igi-bi-ta /lal3\ dirig-dirig-ga-e
333ugula nu-zu-e nu-banda3 nu-zu-e
334nij2 ur-saj-ra a2 jal2-la2-e
335jicda-ha-ca dnin-ka-si-ka-ke4
336dlugal-ban3-da u3-sa2-ge sa2 nam-ga-mu-ni-ib-dug4
337u2i-li-in-nu-uc u2 sikil kur-ra-ka ki-nu2-jar-ce3 mu-un-jar
338tug2zulumhi-e mu-un-dag gada babbar bi2-in-bur2
339e2-ur5-ra a tu5-tu5 nu-jal2-la ki-bi-ce3 sa2 im-dug4
340lugal u3-sa2-ge la-ba-an-nu2-a ma-mu2-de3 ba-nu2
341ma-mu2-da jicig-e nu-gi4-e za-ra nu-gi4-e
342lul-da lul di-da zid-da zid di-dam
343lu2 hul2-hul2-le-de3 lu2 cir3-cir3-re-de3
344gipisan kad5 dijir-re-e-ne-kam
345unu2 igi sag9 dnin-lil2-la2-kam
346ad gi4-gi4 dinana-kam
347ga-bi2-ib2-lu-lu nam-lu2-ulu3-ka gu3 lu2 nu-til3-la
348dza-an-gar3-ra dijir ma-/mu2-da\-ke4
349dlugal-ban3-da ni2-te-ni gud-/gin7\ [...]-/ca4\
350amar ab2-cilam-ma-gin7 gu3-nun /im-me\
351am si4-e ja2-a-ra a-ba-a ma-ra-ab-/TAG\-[...]
352i3-li2-udu-bi ja2-a-ra a-ba-a ma-ra-ab-zal-X-e
353urudha-zi-in-ja2 kug-bi an-na cu im-/ma\-[(X)]-/tij4\
354jiri2 ur2-ra-ja2 an-bar-sug4-am3 im-ma-da-X [X]
355am si4 am kur-ra-ke4 lu2-jecpu2-gin7 ga-am3-[ma-DU.DU] /lu2\-lirum-/gin7\ ga-am3-ci-gam-gam
356lipic-bi he2-em-ta-ab-zig3 dutu ed2-a-ra u3-mu-na-jar
357mac2 si4 mac2-ud5 mac2 2-a-bi saj-du-bi ce-gin7 um-/ta-a\-dub
358uc2-bi si-dug4-ga um-ma-ni-in-de2-de2
359ir edin-na DU.DU-a-bi
360muc ul4 kur-ra-ke4 si-im he2-em-ci-ak-de3
361dlugal-ban3-da i-im-zi ma-mu2-da im-bu-lu!-uh3 u3-sa2-ga-am3
362igi-ni cu bi2-in-kij2 nij2-me-jar sug4-ga-am3
363urudha-zi-in-na-ni kug-bi an-na cu im-ma-an-tij4
364jiri2 ur2-ra-ka-ni an-bar-su3-am3 im-ma-da-SUH?
365am si4 am kur-ra-ke4 lu2-jecpu2-gin7 im-ma-DU.DU lu2-lirum-ma-gin7 im-ma-ci-gam
366lipic-bi im-ta-an-zig3 dutu ed2-a-ra mu-na-an-jar
367mac2 si4 mac2-ud5 mac2 2-a-bi saj-du-bi ce-gin7 im-ta-an-dub
368uc2-bi si-dug4-ga im-ma-ni-in-de2-de2
369ir-bi edin-na DU.DU-a-bi
370muc ul4 kur-ra-ke4 si-im im-ci-ak-de3
371dutu nam-ta-ed2-ac X [...]
372lugal-ban3-da mu den-lil2-le zi [...]
373an den-lil2 <den-ki> dnin-hur-saj-ja2-ke4
374si-dug4-ta jicbun-na im-ma-ni-in-dur2-ru
375kur-ra ki-jar-ra mu-un-ak-a (1 ms. has instead: mu-un-LU-[...])
376jicbun ba-ni-in-jar ne-saj ba-ni-in-de2
377kac gig2 kurun ziz2 babbar
378jectin na8-na8 gu2 me-ze2 dug3-ga
379edin-na a ced10 ki-ce3 im-ma-ni-in-de2-de2
380uzu mac2 si4-ke4 jiri2 bi2-in-ak
381ur5 nij2-gig2 izi im-mi-ni-in-si
382na izi sig9-ga-gin7 i-bi2-/bi\ bi2-in-mu2
383i-gi4-in-zu ddumu-zid ir dug3-/ga\ amac-a kur9-ra-a
384nij2 cu dug4-ga lugal-ban3-da
385an den-lil2 den-ki dnin-hur-saj-ja2-ke4 dug3-ga-bi mu-un-gu7-uc
386a2 sikil-la ki dadag-ga-bi
387barag dsuen-na kug-gin7 mi-ni-in-ri
388/barag\ dutu barag dsuen-na-ka igi-nim-ce3 ba-du3
389barag 2-a-bi KA /CU?\ za-gin3 dinana-ka ce-er-ka-an ba-ni-in-dug4
390dsuen-e JIC DA CU KA NI
391a2-an-kar2 a ba?-an-tu5-tu5
392iri an-na a tu5-a-ni
393gu2-en gug2-ga-ka me-te-ac bi2-ib-jar
394X X /zi den?-ki? a-a dijir-re-e-ne an-da-ak-ak-ec\
395an jal2 taka4-a X /mu-un-dib2-ba nam SU BAR\ DUR.SAR in-jal2-le-ec
396X X BU MAC DUR.SAR-gin7 saj /CU?\ mu-ni-in-jal2?-le?-ec?
397jicpec3 ce-er-gu hi-li bur-ra-gin7
398a2-ne-ne-a mu-un-de3-la2-la2
399mac-da3 kas4 kar-re dsuen-na-me-ec
400nij2-ur5 sag9-sag9 dnin-lil2-la2-me-ec
401dickur-ra a2-tah-a-ni-me-ec
402gu dub2-bu-me-ec ce dub2-bu-me-ec
403mac2-ance jic-hac ak-a-me-ec
404ki-bal hul gig dsuen-na-ce3 ud-de3 DU.DU-e-me-ec
405lu2 ud-de3 DU.DU-e e-ne-ne he2-en-na-me-ec
406ud gid2-da ud cu4-ce3 im-mi-ib-nu2-u3-ne
407ji6 lugud2-da e2? DU3? ba mu-/ni-ib-TU?.TU?\[...]
408ud gid2-da ji6 lugud2-da /dam jic-nu2\-a mi-ni-ib-/nu2-u3-ne\
409ud /ga\ LAM? nij2 giri17-zal [im]-ma-ab-cum2-mu-ne
410/ji6\-u3-na muc3 za-gin3 im-/ci\-ib-cir3-re-de3-ne
411si-si-ig simmucen-simmucen dutu-ka ur2-ba cu mi-ni-in-TE?
412e2-e2-a i-im-ku4-ku4-ne
413e-sir2-e-sir2-ra gu2 mu-un-gid2-gid2-i-ne
414ga-ab-dug4 inim dug4-ga-ab cu-a ga-bi2-ib2-gi4-me-ec
415ama-ra kij2 dug4-ga nin gal-ra inim gi4-a
416/da\ jic-nu2-da-ka ki-nu2 ak-a
417X si-ga-/a?\ saj jic ra-ra
418[X] gig2-gig2-ga zuh-ha-a-ba
419[X] jicig jicbancur nam-lu2-ulu3-ta ba-ta-an-ed2
420[...] X cu-a mi-ni-ib-bal-e-ne
421/tec2?\-bi za-ra-za-ra KA mu-ne-KEC2
422/ur?\-saj uc gid2-da lu2-ce3 /nu2-nu2\ X
423dutu uc gid2-da lu2-ce3 /nu2-nu2-u3\-a?
424ur-saj cul dutu inim! zid-da-kam
425cir3? zu KA [X]-/a?\ ca3 inim-ma-zu-a
426an /ki\ [X] /gi\ KA inim-ma-bi si um-mi-in-sa2
427/ka? inim-ma\ X DI cul dutu-kam
428da-nun-na dijir gal-gal-e-ne nu-mu-un-zu-uc-a?
429ud re-ta [(X)] dutu UNU den-lil2-la2
430nam-nijir gal an-na [X X] mu-na-an-cum2
431/DI?\ kur-kur-ra /X X\ mu-na-an-tah
432PA SI TE X [...] dijir-re-e-ne-ke4
433ab-ba iri gal-/zu\ [X X] /ed2?\ AB gal an kug-ga
434an /ki\ [X] /gi\ KA /inim?-ma?\-bi si im-mi-in-sa2-ta
435/ka\ inim-ma-ke4? /si\ [sa2] /cul\ d[utu]-kam
436/d\a-nun-na dijir gal-gal-/e-ne\ nu-mu-/un-zu\-uc-a
437X kug BAD.BAD-e-ne-kam me3? kug? X [...] X X [...]
438X X X saj cu ak? nu-mu-su-/bu\-[X X]-ne
439BAD am [X] /da\ BAD si? X [...]
440BAD./BAD\ X X NIJIN2 gu2 ba? ab [...]
441ejer [X] X cu ni2-ba gi4-gi4 [...]
442dutu-ra den-lil2-la2 dijir ki-mah-a [...]
443su6 mu2 dumu dnin-gal-la mu-na-da-/an\-ku4-ku4
444dsuen X X mu-na-an-cum2-mu-uc cen? mu-na-ab-tah-e-me?-ec
445nam kur-kur-ra-ke4 cu?-ne-a mu-un-na-ni-in-gi-ne2-me?-ec
446ji6-u3-na-ka cah gig2 mu-un-zu-uc
447an-bar7-gana2-ka dutu-ur2 ka inim-ma-ka-ni igi-/ce3\ [X]-bi mu-un-da-jal2
448an-na /cir3 zu\ igi-ni X mu-un-jal2
449dUDUG? nin MU X X dijir nu-mu-un-da-sa2
450/nij2 X\-ne-ne igi-ne-ne-/kam\
451an den-lil2 X X dinana dijir /mu-un-ne\-en-/kur9\
452X X ra /mu\ [...] sa car2-ra (1 ms. has instead: cir3-ra) mu-un-zu-uc
453/DA\ X DU.DU /AH\ DA X nu-KEC2 gir5-gir5-re-de3 igi bi2-in-du8-ru-uc
454/KA CEC\ nij2 CEC mul-la-ba ab-lal3-ta mu-un-ne-RU2 (1 ms. has instead: mu-un-ne-en-TU)
455jicig /kur cuba\ jic-gan kur cuba
456mi-tum [X] X dKAL.KAL an-na
457har-ra-/an\ [X X] X /NUN?\ dinana U GA lil2-ta ed2-a (1 ms. has instead: [...] JIR2-ta ed2-a)
458jictaskarin X X kur cuba-ta ed2-a
459AN X X AN kug-sig17 ban3-da
460ma X [X] X /LU AN\ [X X X] me3 ba-sug2-ge-ec
461me3 X [...] X ra-gin7
462cag4 [...] X dinana ec2 za-gin3 /mi-ni\-ib-sar-sar-e-ne
463lu2 cag4 dinana sag9-ge-me-ec me3 ba-sug2-ge-ec
464me3 izi-jar-bi 14-me-ec nu-ga-mu-rib-/ba-me\-ec (1 ms. has instead: nu-/gu2-mur\-rib-[...])
465ji6 sa9-a e2 saj jar-ra /cu?\ [...]
466ji6 u3-na-ka izi-gin7 mu-un-sar-sar-re-de3-ec
467KA.KEC2-da nim-gin7 mu-un-na-jir2-jir2-re-de3-ec
468MIR cag4 sig10-ga me3-ka
469a mah ed2-a-gin7 gu2 nun mi-ni-ib-be2
470lu2 cag4 dinana sag9-ge-me-ec me3 ba-sug2-ge-ec
471izi-jar me3 7-me-ec nu-ga-mu-rib-ba-me-ec (1 ms. has instead: nu-gu2-mur-rib-ba-/me\-[ec]) (1 ms. has instead: ni2 gu2-mur-ri-be2-/me\-[ec])
472an sig7-ga men saj il2-la-gin7 ul-la ba-an-sug2-ge-[ec]
473saj-ki-ne-ne igi-ne-ne an-usan2 sig7-ga-me-ec
474jectug2-ne-ne jicma2 X [...]-la2-me-ec
475KA-ne-ne cah jic-gi nam-a-a ak-me-ec
476ka me3-ka gub-ba-ne-ne
477zi-cag4-jal2-bi /saj DU3\ sig3-ge-ne
478zi-ir-bi ud ru ud te /ja2 ke4 ki mu-un\-ne-hul?-uc
479lu2 cag4 dinana sag9-ge-me-ec me3 ba-sug2-ge-ec
480dnin-tud an-na car2-car2-me-ec
481zi an-na cu bi2-in-du8-uc
482cita3 kug mul-mul zag an ki-ce3 mu-un-ne-de3-jal2
483dnin-TAB.KU.LIBIR mu-un-ne-de3-jal2
484mul ud zal-le-da-ke4 an-/na mul\ mu-un-ne-ur4!-re!
485dutu ja2-nun-ta ed2-a-ni
486cita3 kug an-na-ke4 si mu-un-na-ab-sa2-e
487dijir si-sa2 nita2-da nu2-a
488dijir erim2 du cag4 nij2-erim2 jal2
489dijir X X CAR2.CAR2-me-ec
490e-ne-ne-ne dnanna-gin7 dutu-gin7 dinana me ninnu-gin7
491an ki zag-ba jic mu-un-ni-KAM
492nij2-erim2 dug4-ga ensi-bi-me-ec
493nij2-a2-zig3-ga igi du8-bi-me-ec
494[X] /mu\-un-zu-ub3 cu mah mu-un-zu-ub3
495/HA? nu?\ mu-un-zu-ub3 bur sum ma ba-zu-ub3
496an sig7-ga-am3 mul car2-ra bi2-in-zu-ub3-bu?
497mac-te jic-bur2-gin7 bal-e-de3 mul jicgigir bi2-in-zu?-ub3
498jicerin duru5 kur ha-cu-ur2-ra-ke4 ki [...]-/un\-ak
499an-ur2 an-pa sa-par3 [...]
unknown number of lines missing

SEGMENT B

(It is possible that this fragment does not belong to the same composition.)

1X [...]
2AB /BUR2\ [...]
3unu2 /d\[...]
4igi an-/na\ [...]
5d/nanna\ [...]
6/KA\ za [...]
7[X] /da\ [...]
unknown number of lines missing to end


Top | Home This composition: translation | bibliography


Revision history

26.iii.1998-9.iv.1998 : JAB : standardisation
22.iv.1998 : GZ : proofreading
19.iv.1999 : GZ : minor corrections
19.iv.1999 : GZ : SGML tagging
22.iv.1999 : ER : proofreading SGML
22.iv.1999 : ER : converting to HTML 4.0
7.ix.2001 : ER : header and footer reformatted; substantive content of file not changed