The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature
Catalogues: by date | by number | in full | Website info: navigation help | site description | display conventions | recent changes
Project info: consolidated bibliography | about the project | credits and copyright | links This Composition: translation | bibliography


Enmerkar and En-suhgir-ana: composite text

SEGMENT A

1sig4 /kur\ [cuba-ta ed2]-a (on the edge of ms. C: sig4 muc3 za-gin3-/ta\ [ed2-a])
2kul-aba4ki iriki an ki-da mu2-a
3unugki-ga mu-bi dtir-an-na-gin7
4an-ne2 us2-sa-bi si-muc3 gun3-a
5an-na gub-ba-bi ud-sakar gibil na-nam
6me gal-[gal] nam-nun-na du3-a
7kur sikil-la ud dug3-ga ki jar-ra
8iti6-gin7 kalam-ma ed2-a
9ud zalag-gin7 kalam-ma si sa2
10ab2-ur3 ab2-carx(NE)-gin7 he-nun-ta ed2-a
11unugki-ga ka-tar-ra-bi kur-ra ba-tej3
12me-lem4-bi kug-me-a zid-da-am3
13arattaki-a tug2-gin7 ba-e-dul gada-gin7 ba-e-bur2
14ud-ba ud en-na-am3 ji6 barag-ga-am3 dutu lugal-am3
15sukkal en arattaki-ka sukkal an-sig7-ga-ri-a mu-ni he2-en-na-nam
16sukkal en-me-er-kar2 en kul-aba4ki-ke4 nam-en-na-tum2-ma mu-ni
17en ri2 e-ne nun ri2 e-ne
18en MI-ri2 e-ne nun MI-ri2 e-ne
19en MI-MI-ri2 e-ne nun MI-MI-ri2 e-ne
20lu2 dijir-ce3 tu-ud e-ne
21lu2 dijir-ce3 pa ed2 e-ne
22en unugki-ga en kul-aba4ki-ra ur5-bi a-da-min3 na-e-de3
23en arattaki en-suh-gir11-an-na-ke4
24igi-bi igi unugki-ce3 kij2-gi4-a-ar inim mu-na-ni-ib2-be2
25e-ne ja2-a-ra gu2 ha-ma-an-ja2-ja2 jiccudun4 ha-ma-ab-il2-e
26ud-da gu2 ma-an-jar gu2 na-ma-an-jar u3 e-ne u3 je26-e
27[e-ne] dinana-da e2-jar8-a-ka hu-mu-da-an-til3
28[je26]-/e\ dinana-da e2-za-gin3 arattaki-ka hu-mu-da-an-til3-e-en
29jicnu2 girin-a-ka hu-mu-un-de3-nu2
30ce-er-kan2 dug4 u3 dug3 ku-ku-de3 hu-mu-de3-nu2-en
31e-ne dinana-da ji6-a ma-mu2-da igi hu-mu-ni-in-du8
32je26-e dinana-da jir3 babbar-ra-na inim mu-da-bal-e
33e-ne kur-gi4mucen ce he2-bi2-ib2-gu7-e
34je26-e kur-gi4 mucen ce ba-ra-bi2-ib2-gu7-e
35je26-e kur-gi4 mucen nunuz-bi jir3-lam-ma amar-[bi JAR la2-e]
36di4-di4-bi utul2-ju10-ce3 gal-gal cen mah-[ju10-ce3]
37kur-gi4 mucen ki-a ba-ra-ab-taka4-[a-bi]
38ensi2 kur-ra-ke4 gu2 mu-un-jar-[re-ec-a] mu-da-an-gu7-[u3-ne]
39en-me-er-kar2-ra ur5-gin7 inim mu-na-ab-[be2]
40kij2-gi4-a du-ni ceg9-bar-ra-am3 im2-mi-da-ni cur2-du3mucen-am3
41ud-dam i3-ed2 an-u2-sa11-an-na-am3 i3-gi4-gi4
42buru5 mucen ud-zal-le-da-gin7 gaba ki zag im-gub
43buru5mucen ji6-sa9-gin7 kur-cag4-ge im-si
44jicillar-gin7 zag im-gub-gub-be2
45dcakkan-gin7 hur-saj-ja2 46dur3ur3 uru16 gal-gin7 kucu i3-tag-tag-ge
47dur3ur3 sal-la kas4-e kij2-ja2 du-ru-uc bur2
48ur-mah a-cag4-ga ud-zal-la mur-ma-ra mu-un-ca4
49ur-bar-ra sila4 cu ti-a-gin7 ul4-ul-e im-jen
50ki tur-tur-bi /mu\-un-jen-na-a DUL3-a mu-na-ab-si
51ki gal-gal-/bi\ mu-un-jen-na-a bulug-ga mu-na-ab-be2
52en-ra [ji6-par4] kug-ga-ni-ce3 (1 ms. has instead: ki /kug-kug- ga-ni-ce3\) im-ma-ci-in-ku4-ku4
52A(1 ms. adds the line: en-me-er-kar2 <ki> kug-kug-ga-ni-ce3 im-ma-ci-in-ku4-ku4)
53za-e-ce3 lugal-ju10 mu-e-ci-in-gi4-gi4
54en arattaki en-suh-gir11-an-na-ke4 mu-e-ci-in-gi4-gi4
(some mss. add the lines:
54Alugal-zu dug4-ga-ni nam-ju10 tah-a-ni nam-ju10
54Ben-suh-gir11-an-na-ke4 dug4-<ga>-ni nam-ju10 tah-a-ni nam-ju10
54Clugal-ju10 a-na bi2-in-dug4 a-na bi-in-tah-am3
54Den-suh-gir11-an-na-ke4 a-na bi2-in-dug4 a-na bi2-in-tah-am3)
55lugal-ju10 na-ab-be2-a
56e-ne ja2-a-ra gu2 ha-ma-an-ja2-ja2 jiccudun4 ha-ma-ab-il2-e
57ud-da gu2 ma-an-jar gu2 [na-ma-an-jar u3 e]-/ne\ u3 je26-e
58e-ne dinana-da e2-/gar8\-[a-ka] [hu-mu-da]-an-til3
59je26-e dinana-da e2-za-gin3 [arattaki-ka hu-mu]-da-an-til3-en
60jicnu2 girin-a-ka hu-mu-un-[de3-nu2]
61ce-er-kan2 dug4 u3 dug3 ku-ku-da [hu-mu-de3-nu2-en]
62e-ne dinana-da ji6-a ma-/mu2\-[da igi hu-mu-ni-in-du8]
63je26-e dinana-da jir3 babbar-ra-na inim [mu-da-bal-e]
64e-ne kur-gi4mucen ce he2-bi2-[ib2-gu7-e]
65je26-e kur-gi4 mucen ce ba-ra-bi2-[ib2-gu7-e]
66je26-e kur-gi4mucen nunuz-bi jir3-lam-[ma amar-bi JAR la2-e]
67di4-di4-bi utul2-ju10-ce3 gal-gal cen mah-ju10-ce3
68kur-gi4 mucen ki-a ba-ra-ab-taka4-bi
69ensi2 kur-ra /gu2\ [mu]-/un\-jar-re-ec-am3 [mu-da]-gu7-u3-ne
70en unugki-ga [X] si?-muc3-bi X-da jiczi-gan-bi-im
71[...] jicrab cu ri-bi
72[...] ki us2-sa-a-ba
73sur2-[du3]mucen an-na dal-e-da-bi gu mucen-na-bi-[im]
74/sig4\ [e2] gal arattaki-ka sur-sur mah he2-[...]-/im?\
75[...] /gal\-gal arattaki-a /nam\ [...] mah-bi-im
76[...] ba?-DU-a-ac [...]-jal2
77[im]-gin7 cu bi2-in-ra im-gin7 igi i-ni-in-bar
78[e-ne] dinana-da e2 za-gin3 aratta-ka hu-mu-da-an-til3
79je26-e [X] /an\-ta ki-a gub-ba-ni hu-mu-da-an-til3-en
80ce-er-kan2-na dug4 u3 dug3 ku-ku-da hu-mu-un-de3-nu2-en
81je26-e jicnu2 gi-rin dinana-ka u2 za-gin3 barag-ga-a-ba
82ejer-bi-ce3 ug-am3 saj-bi-ce3 pirij-am3
83ug-e pirij im-sar-re
84pirij-e ug [im]-sar-re
85ug-e pirij im-[sar]-re-da-bi
86pirij-e ug im-[sar]-re-da-bi
87ud nu-um-zal ji6-[u3-na] nu-ru-gu2
88je26-e dinana-da kaskal danna [15]-/am3\ cu hu-mu-un-da-[nijin]
89dutu suh kug-ja2 igi nu-mu-un-[bar]
90ji6-par4 kug-ja2 ba-e-ci-in-[ku4-ku4]
91den-lil2-le aga zid /jidru\ [...]
92dnin-urta dumu den-lil2-la2-ke4
93jic kucummu-da-gin7 ur2 mu-un-/tal2\-[tal2]
94da-ru-ru nin9 den-lil2-la2-ke4
95ubur zid-da-ni ma-an-la2 ubur gub2-bu-[ni ma-an-la2]
96ec3 gal-ce3 ed3-de3-da-ju10-ne
97nu-gig-e anzudmucen amar-ra-gin7 ur5 /mu\-[ca4]
982-kam-ma-ce3 ed3-de3-da-ju10-ne
99uz amar-ra nu-me-en-na ceg11 mu-un-[gi4]
100iriki tu-da-ni-ta NE im-ta-[...]
101iriki du3-gin7 iriki na-me ba-ra-dim2
102dinana unugki-ga he2-en-til3 arattaki-ac a-na-me-a-bi
103sig4 kul-aba4ki-ka he2-en-til3 kur me sikil-ce3 a-na-am3 ab-ak-e
104mu 5-am3 mu 10-am3 arattaki-ac ba-ra-jen
105ud arattaki-ac in-ga-an-du-a-ba
106kug gal nin e2-an-na-ke4
107ad-bi mu-un-da-gi4-a-ac inim-bi mu-un-zu-a-ac (1 ms. has instead: mu-dug4-a-ac) arattaki-ac ba-ra-jen
108e-ne nu-tuku-da-am3 kur-gi4mucen ce ba-ra-bi2-ib2-gu7-e
109je26-e kur-gi4mucen ce he2-bi2-ib2-gu7-e
110je26-e kur-gi4mucen nunuz-bi jir3-lam-ma amar-bi JAR la2-e
111di4-di4-bi utul2-ju10-ce3 gal-gal cen mah-ju10-ce3
112kur-gi4mucen ki-a ba-ra-ab-taka4-a-bi
113ensi2 kur-ra (1 ms. has instead: ki-en-giki-ra) (1 ms. has instead: ki-en-gi-ra) gu2 mu-un-jar-re-ec-a mu-da-gu7-e-ne
114kij2-gi4-a en-me-er-kar2 en-suh-gir11-an-na-ke4
115ji6-par4 kug ki kug-kug-ga-ni-ce3
116ki kug-kug-ga ba-da-an-KU-a DAJAL-bi ba-na-tej3
117en-suh-gir11-an-na-ke4 a2 aj2-ja2 gu3 ba-an-de2 inim im-kij2-kij2-e
118icib lu2-mah gudu4 jir3-sig10-ga ji6-par4-ra til2-la
119gu2-X mu-ni-in-jar cag4 mu-da-ab-kuc2-u3
120a-na ga-an-na-ab-be2 a-na ga-an-na-ab-be2
121en unugki-ga en kul-aba4ki-ra a-na ga-an-na-ab-be2
122 [gu4]-da-ni gu4-ju10-da /lirum?\ im-da-ab-zi
123gu4 unugki-ga-ke4 a2 bi2-ib-jar
124lu2-ni lu2-ju10-da usu im-da-ab-ra2
125lu2 unugki-ga-ke4 a2 bi2-ib-jar
126ur-ra-ni ur-ju10-da usu im-da-ab-ra
127ur unugki-ga-ke4 KA.NI ba-ab-jar
128unkin-jar-ra si sa2-na mu-un-na-ni-ib-gi4-gi4
129za-e-me-en unugki-ga-ce3 dub-saj-ta
130nij2 gal-gal en-me-er-kar2-ra kij2-gi4-a-ac mu-un-gi4
131en-me-er-kar2 la-ba-du3-e-en za-e-me-en ba-e-du3-e-en
132zi gi4-ba cag4-zu nij2 na-me na-an-tum3 en-na ba-e-zu-zu
133iri-ju10 dul he2-a je26-e cika-bi he2-me-en
134en unugki-ga en kul-aba4ki-ra gu2 ba-ra-na-an-ja2-ja2
135mac-mac dim2-ma-ni dumu ha-ma-zu-ke4
136ur-jir3-nun-na dim2-ma-ni dumu ha-ma-zu-ke4
137ha-ma-zu hul-a-ta arattaki-ac bal-a
138e2-ji6-par4 nam-mac-mac-e da?-ga?-na na-mu-un-KU
139sukkal an-sig7-ga-ri-a gu3 mu-un-na-de2-e
140lugal-ju10 ad-da gal-gal iriki-ke4-ne
141[libir-ra uc] /ki\ jar-ra-ke4-ne
142[...]-X-ka a-na-ac-am3 nu-um-ja2-ja2-ne ad nu-um-gi4-gi4-ne
143[je26-e id2] unugki-ga-ke4 ga-am3-ba-al
144[itima] arattaki-ka gu2 ga-mu-ni-ib2-jar
145[inim] [unug]ki-ga-ke4 KAxX um-mi-in-tag
146[erin2 gal-ju10 sig]-ta igi-nim-ce3 ab-ta kur jicerin-ce3
147igi-nim-[ta kur] cim jicerin-na-ce3 gu2 ga-mu-ni-ib-jar
148unugki-ge nij2-gur11 ni2-ba-ke4 jicma2 [he2]-em-da-gid2-de3
149jicma2 he2-em-da-la2-e e2-za-gin3 arattaki-ce3
150sukkal an-sig7-ga-ri-a iri?-na mu-ni-zig3 kici4-na mu-ni-cub
151[X] lu2 [...] an-sig7-ga-ri-a na-mu-ni-X-/KA\-X
152[...] X-e? nu-uc-ma-ab-X-[X]
153lugal-ju10 ad-da gal-gal iriki-ke4-[ne]
154libir-ra uc ki jar-ra-ke4-ne
155ki /sukkal\ e2-gal-la a-na-ac-am3 [nu-um-ja2-ja2-ne] ad nu-um-[gi4-gi4-ne]
156je26-e id2 unugki-ga-ke4 ga-am3-ba-al
157/itima\ arattaki-ka gu2 ga-mu-ni-ib-jar
158inim unugki-ga-ke4 KAxX um-mi-in-tag
159erin2 gal-ju10 sig-ta igi-nim-ce3 ab-ta kur jicerin-ce3
160igi-nim-ce3 kur cim jicerin-na-ce3 gu2 ga-mu-ni-ib-jar
161unugki-ga nij2-ga ni2-ba-ke4 jicma2 he2-em-da-gid2-de3
162 jicma2 he2-em-da-la2-e e2-za-gin3 arattaki-ce3
163en-ra hul2-la-gin7 im-ma-na-ni-ib-jar
1645 ma-na kug-sig17 mu-na-ab-cum2-mu
1655 ma-na kug-babbar mu-na-ab-cum2-mu
166u2 nir-<jal2> gu7 ba-bi mu-na-ab-be2
167a nir-<jal2> naj ba-bi mu-na-ab-be2
168ud nam-ra-ac lu2-bi ak-am3
169zi-zu nij2-ja2 a-la cu-zu he2-jal2 mu-na-ab-be2
170mac-mac engar numun saj-ja2-ke4
171erec2ki iriki dnisaba-ce3 jir3 im-ma-ab-gub-be2-en
172e2-/tur3\-ra e2 ab2 dur2-ru-na-ac ba-tej3
173ab2-[e] tur3-ra saj mu-da-ab-sig3
174ab2-e inim bi2-in-dug4 lu2-ulu3-gin7 inim mu-da-ab-bal-e
175ab2 i3-zu a-ba-a i3-gu7-e ga-zu a-ba-a i3-na8-na8
176i3-ju10 i3-gu7-e dnisaba-ke4
177[ga]-ju10 i3-na8-na8 dnisaba-ke4
178[ga-ar3-ju10] suh10 kug galam dug4-ga
179[unu6 gal] [unu6 dnisaba-ke4 me-te-a-ac im-mi-ib-jal2]
180i3-/ju10\ [tur3 kug]-ta en-na-ga-mu-de6-a-ac
181ga-ju10 [amac] kug-ta en-na-ga-mu-de6-a-ac
182u3-sun2 zid dnisaba dumu saj den-lil2-la2-ke4 lu2 nu-um-mi-in-zi-zi
183ab2 i3-zu si-muc3-zu-ce3 ga-zu murgu-[zu-ce3]
184ab2 i3-bi si-muc3-bi-ce3 ba-ab-[BU] ga-bi murgu-bi-ce3 ba-ab-BU jir3 [...]
185amac kug amac dnisaba-ce3 ba-[tej3]
186/ud5-de3\ amac-a saj mu-da-ab-[sig3]
187ud5-de3 inim bi2-in-dug4 lu2-[lu7]-gin7 inim mu-un-da-ab-bal-[e]
188/ud5\ i3-zu a-ba-a i3-gu7-e ga-zu a-ba-a [i3-na8]-/na8\
189i3-ju10 i3-gu7-e dnisaba-ke4
190ga-ju10 i3-na8-na8 dnisaba-ke4
191ga-ar3-ju10 suh10 kug galam dug4-ga
192unu6 gal unu6 dnisaba-ke4 me-te-a-ac im-mi-ib-jal2
193i3-ju10 tur3 kug-ta en-na-ga-mu-un-de6-a-ac
194ga-ju10 amac [kug-ta] en-na-ga-mu-un-de6-a-ac
195u3-sun2 zid dnisaba dumu-saj den-lil2-la2-ke4 lu2 nu-um-mi-in-zi-zi
196ud5 i3-zu si-muc3-zu-ce3 ga-zu murgu-zu-ce3
197ud5 i3-bi si-muc3-bi-ce3 ba-ab-BU ga-bi murgu-bi-ce3 ba-ab-ed2
198ud-bi-a tur3 amac-a e2-si-ga ba-ab-du7 nij2 ha-lam-ma ba-ab-ak
199agan ab2-ka ga nu-un-jal2 amar-e ud bi2-/in\-cu2
200amar tur-bi cag4-su3-ga mu-un-jal2 er2 gig i3-ce8-/ce8\
201agan ud5-ka ga nu-un-[jal2 mac2-e ud bi2-in-cu2]
202mac2 ud5-da-bi cag4 ka-tab-[ba ba-an-nu2] zi-bi mi-ni-[...]
203ab2-e amar-bi-ce3 inim gig [bi-ib2-be2]
204ud5-de3 mac2-bi mu-na-ab-[...]
205dugcakir3 kug-ga si-si-ig x [...] cag 4-su3-ga mu-un-jal2 cag4 ka-[tab ... nu2]
206ud-bi-a tur3 amac-a e2 si-ga ba-ab-dug4 nij2-ha-lam-ma ba-ab-ak
207unud-de3 ecgiri cu-na bi2-in-taka4 igi-ni i3-sig3-ge
208sipad-de3 sibir zag-ga-na bi2-in-la2 er2 gig i3-ce8-ce8
209kab-bar tur amac tur3-ce3 la-ba-X jir3 kur2 ba-ra-an-dab5
210ga-il2-bi ad-gal-ce3 nu-mu-ed3 sila kur2 ba-ra-an-dab5
211/unud\ sipad dnisaba-ke4-ne
212dumu tu-da ama dili-me-ec
213tur3 amac-a a2 ed2-a-me-ec
2141-kam-ma mac2-gu-la mu-ni he2-en-na-nam
2152-kam-ma ur-edin-na mu-ni he2-en-na-nam
2162-na-ne-ne ka2 mah igi dutu ed2-a ki u6-di kalam-ma
217sahar-hub2-sahar-hub2-ba ba-an-dur2-ru-ne-ec dutu an-ta i-im-gi4-gi4-ne
218mac-mac-e lu2 arattaki-ka e2-tur3-ra mu-un-kur9
219e2-tur3-ra gara2 ba-an-kal amar tur la-ba-an-ri-ri
220tur3 amac nij2-gig-bi bi2-ak i3 ga ba-e-ni-kal bi2-in-la2
220A (1 ms. has instead the line: [...] X-ni im-ci-im-la2 / [...] /ga\ ud5-da ba-an-kal)

221[...] X-bi i3-cub-cub nij2-ha-lam-ma ba-ab-ak
222[...] KA-bi ba-an-na-tej3
223[...] jal2-la-am3 igi mu-un-na-nijin2
224[...] erec2ki [...]-X-an-gur
225[gu2] /id2\buranun-na id2 NA? mah? KA jal2-la id2 dijir-re-e-ne
226[iriki nam]-tar-ra an den-lil2-la2 [...] jir3 bi2-in-gub
227um-ma saj-bur-ru cu mu-un-na-/an\-[...]
2282-na-ne-ne agargara id2-da i-ni-in-/cub\-[bu-uc]
229mac-mac-e suhurku6 gal a-/ta\ im-ta-an-[ed2] (1 ms. has instead: im-ta-an-/ed3\)
230um-ma saj-bur-ru [hu-ri2]-inmucen a-ta im-ta-an-[ed2] (1 ms. has instead: im-ta-an-/ed3\)
231hu-ri2-inmucen-e suhurku6 gal in-kar hur-saj-ce3 ba-[an-kur9] (1 ms. has instead: a-/ji6-a\ in-kar an-na ba-/e\-ed3)
2322-kam-ma-ac agargara id2-da i-ni-in-cub-bu-uc
233mac-mac-e u8 sila4-bi a-ta im-ta-an-[ed2] (1 ms. has instead: im-ta-an-ed3)
234um-ma saj-bur-ru ur-bar-ra a-ta im-ta-an-[ed2] (1 ms. has instead: im-ta-an-ed3)
235ur-bar-ra u8 sila4!-/bi\ in-kar edin dajal-ce3 ba-an-ur3
2363-kam-ma-ac agargara id2-da i-ni-in-cub-bu-uc
237mac-mac-e ab2 amar-bi-ta a-ta im-ta-an-ed2 (1 ms. has instead: im-ta-an-ed3)
238um-ma saj-bur-ru ur-mah-e a-ta im-ta-an-ed2 (1 ms. has instead: im-ta-an-ed3)
239ur-mah-e ab2 amar-bi in-kar jic-gi-ce3 ba-an-kur9 (some mss. have instead: ba-an-ur3)
2404-kam-ma-ac agargara id2-da i-ni-in-cub-bu-uc
241mac-mac-e ceg9 ceg9-bar-e a-ta im-ta-an-ed2 (1 ms. has instead: im-ta-an-ed3?)
242um-ma saj-bur-ru nemur hur-saj-ja2 a-ta im-ta-an-ed2 (1 ms. has instead: im-ta-an-/ed3\)
243nemur-e ceg9 ceg9-bar-e in-kar hur-saj-ce3 ba-an-kur9
2445-kam-ma-ac agargara id2-da i-ni-in-cub-bu-uc
245mac-mac-e amar mac-da3 a-ta im-ta-an-ed2
246um-ma saj-bur-ru ur-cub5 ur-nim-e a-ta im-ta-an-ed2
247ur-cub5 ur-nim-ma amar mac-da3 in-kar jictir-tir-ce3 ba-an-kur9 (1 ms. has instead: ba-an-ur3)
248mac-mac-e igi-ni ba-ku10-ku10 dim2-ma-ni ba-suh3
249um-ma saj-bur-ru gu3 mu-na-de2-e
250mac-mac nam-mac-mac-zu he2-jal2 dim2-ma-zu me-a
251a-na-gin7-nam erec2ki iri dnisaba-ce3
252iriki nam tar-ra an den-lil2-la2
253iriki ul iri ki aj2 dnin-lil2-la2
254nam-mac-mac ak-de3 a-gin7 im-da-jen-ne-en
255/mac\-mac-e mu-un-na-ni-ib-gi4-gi4
256nu-zu-a-ju10-ne i-im-jen-ne-en
257nam-gur4-ra-zu i3-zu nam-ba-an-sis-e-de3-en
258cu kir4-na i-ni-in-jal2 cud3 mu-un-na-an-ra2-ac
259cu ba-mu-u8 nin-ju10 cu ba-mu-u8
260silim-ma-bi iriki-ju10-ce3 ga-jen
261arattaki kur me sikil-la-ce3 zi-ju10 ga-ba-ci-de6
262nam-mah-zu kur-kur-ra ga-bi2-ib-zu (1 ms. has instead: ga-ba-ab-dug4)
263arattaki kur me sikil-la-ka ka-tar-zu ga-si-il
264um-ma saj-bur-ru mu-un-na-ni-ib-gi4-gi4
265tur3 amac-a nij2-gig-ga bi2-ak i3 ga ba-e-ni-kal
266jicbancur an-bar7 jicbancur kij2-[nim kij2]-sig mu-e-su3
267kij2-sig unu6 gal-la i3 ga ba-e-ku5 nij2-gig-bi X-DU
268nam-tag-zu i3 ga [... igi] nu-mu-e-tum3
269dnanna lugal X amac-/a\? MU X ga ba-e-cum2-mu
270nir-da i3-ja2-ja2 zi /nu-mu\-ra-ab-cum2-mu
271um-ma saj-bur-ru mac-mac-e ukkin?-ni inim-ma-ni mu-ni-in-sig3
272caga-a-ni gu2 id2buranun-na-[ka] i-ni-in-cub
273zi nam-til3-la ba-da-an-kar iriki-ni erec2ki-ce3 ba-e-gur
274en-suh-gir11-an-na-ke4 inim-bi jic ba-an-tuku-a-ta
275en-me-er-kar2-ra lu2 mu-un-ci-in-gi4-gi4
276za-e-me-en en ki aj2 dinana-me-en dili-zu-ne mah-me-en
277dinana-ke4 ur2 kug-ga-ni-ce3 zid-de3-ec mu-un-pad3-de3-en ki /aj2-ja2\-ni-me-en
278sig-ta igi-nim-ce3 en gal-bi za-e-me-en je26-e us2-sa-zu-me-en
279a ri-a-ta gaba-ri-zu nu-me-en cec-gal za-e-me-en
280je26-e nu-mu-da-sa2-e-en ud da-ri2-ce3
281en-me-er-kar2 en-suh-gir11-an-na a-da-min3 dug4-ga
282en-me-er-kar2 en-suh-gir11-an-na diri-ga-a-ba
283dnisaba za3-mi2

SEGMENT B

Ms. K iv 2'-7' and ms. S + Z + T i 1-4 give the following lines, which are placed differently by different scholars. Attinger (ELS, p 36) refers to ll. 3-4 of Segment B as 150a and 150b and identifies ll. 6-7 of Segment B with ll. 151-152; however, we could not match ll. 1-3 of Segment B with ll. 150 and preceding. Behrens (AfO 29/30, p. 103) relates l. 5 of Segment B to l. 135

B1[...] bi-si
B2[...]-ta
B3[...]-an-dug4
B4[mac-mac-e] ki en-na-ce3 lu2 mu-un-ni-in-ku4-ku4
B5ur-jir3-nun-na ki en-na-ce3 lu2 mu-ni-in-ku4-ku4
B6[mac]-mac-e sukkal JA2 an-sig7-ga-ri-a na mu-un-ne-dug4-ga
B7[X]-bi-ce3 nu-uc-[...]


Top | Home This Composition: translation | bibliography


Revision history

20.ii.1998-03.iii.1998 : GZ : standardisation
12.iii.1998 : JAB : proofreading
27.iii.1998 : GZ : minor corrections
30.iv.1999 : GZ : minor corrections
30.iv.1999 : GZ : SGML tagging
07.v.1999 : ER : proofreading SGML
07.v.1999 : ER : converting to HTML 4.0
7.ix.2001 : ER : header and footer reformatted; substantive content of file not changed