ETCSLtransliteration : c.1.5.1 ETCSL homepage

Nanna-Suen's journey to Nibru

1. ur-saj-e iri ama-/na\-[ce3] (Cited in OB catalogue from Urim (U2), 0.2.04, line 47)
2. dnanna-dsuen-e /jectug2\-[ga-ni na-an-gub]
3. dsuen-e iri ama-/na\-[ce3]
4. dac-im2-babbar-re jectug2-[ga-ni na-an-gub]
5. iri ama-na-ce3 a-a-[na-ce3]
6. dnanna-dsuen-e jectug2-ga-ni na-[an-gub]
7. den-lil2-la2-ce3 dnin-lil2-[la2-ce3]
8. dac-im2-babbar-e jectug2-ga-ni na-an-gub
9. ur-saj-me-en je26-e iri-ju10-ce3 ga-jen
10. je26-e iri-ju10-ce3 ga-jen a-a-ju10-ce3 ga-an-ci-jen
11. dsuen-me-en je26-e iri-ju10-ce3 ga-jen
12. je26-e iri-ju10-ce3 ga-jen a-a-ju10-ce3 ga-an-ci-jen
13. a-a-ju10 den-lil2-la2-ce3 ga-an-ci-jen
14. je26-e iri-ju10-ce3 ga-jen ama-ju10-ce3 ga-an-ci-jen
15. ama-ju10 dnin-lil2-la2-ce3 ga-an-ci-jen
16. a-a-ju10-ce3 ga-an-ci-jen
17. iri cen-cen-na ki sikil-la [...]
6 lines missing
24. [... e3 gal]-/gal\-la-am3
25. [... e3 gal]-/gal\-la-am3
26. [...] e3 gal-gal-la2-am3
27. [...] e3 gal-gal-la2-am3
28. [nibruki]-/ju10\ jic-kin2 jic gig2 ki dug3-ge mu2-a
29. [ec3] [nibruki]-/ju10\ jic-kin2 jic babbar ki sikil-e mu2-a
30. [nibruki-ju10] ki dug3-ga barag-bi ca-mu-un-du3
31. ec3 nibruki mu-bi mu dug3-ga-am3
32. nibruki-ju10 ki dug3-ga barag-bi ca-mu-un-du3
33. ec3 nibruki mu-bi mu dug3-ga-am3
34. iri-ju10 kurdilmunki nu-me-a jicjicnimbar ba-mu2
35. nibruki kurdilmunki nu-me-a jicjicnimbar ba-mu2
36. ama gal dnin-lil2-le cag4 gada ba-ni-in-la2
37. dsuen-e jicma2-gur8 im-nu2-e
38. jicma2-gur8 im-nu2-e gikid-bur2 im-gi4-[gi4]
39. jicma2-gur8-ra gi-bi tum-ma-alki-ce3
40. dnanna-dsuen-e lu2 im-ci-in-/gi4\-[gi4]
41. jicma2-gur8-ra esir-bi abzu-ce3
42. dac-im2-babbar-re lu2 im-ci-in-gi4-gi4
43. u2A.NUMUN2-bi du6-a-cag4-ga-ce3
44. dnanna-dsuen-e lu2 im-ci-in-gi4-gi4
45. jicmi-ri2-za-bi tir ha-cu-ur2-ra-ce3
46. dac-im2-babbar-e lu2 im-ci-in-gi4-gi4
47. jiceme-sig-bi tir kug-nun-na-ce3
48. [dnanna-d]/suen\-e [lu2 im-ci-in-gi4]-/gi4\
{
(3 mss. add 2 lines in a parallel passage:)
48A. [jica-da-ma2-bi kur cim jicerin-na-ce3]
48B. [dac-im2-babbar-e lu2 im-ci-in-gi4-gi4]
}
49. [jicu3-bi tir] [eb2-la-ka]-/ce3\
50. [dac-im2-babbar-e lu2 im-ci-in-gi4-gi4]
51. [jicu3-suh5-bi jictir cim jicerin-na-ce3]
52. [dnanna-dsuen-e lu2 im-ci-in-gi4-gi4]
53. [u2 X X-bi jicli la-an-gi4-ce3]
54. [dac-im2-babbar-e lu2 im-ci-in-gi4-gi4]
55. [...]-bi [...-ce3]
56. dac-/im2-babbar\-re /lu2\ [im-ci-in-gi4-gi4]
57. [...]-/bi\ DUL u2 X-/ce3\
58. dnanna-dsuen-e lu2 im-ci-in-gi4-[gi4]
59. [jic]ma2-gur8-ra gi-bi tum-ma-al[ki-ta]
60. [d]/nanna\-dsuen-ra mu-na-da-/ri\-[a]
61. /jic\ma2-gur8-ra esir-bi abzu-[ta]
62. dac-im2-babbar-ra mu-na-da-ri-a
63. u2A.NUMUN2-bi du6-a-cag4-ga-ta
64. dnanna-dsuen-ra mu-na-da-an-ri-a
65. jicmi-ri2-za-bi tir ha-cu-ur2-ra-ta
66. dac-im2-babbar-ra mu-na-da-an-ri-a
67. jiceme-sig-bi tir kug-nun-na-ta
68. dnanna-dsuen-ra mu-na-da-an-ri-a
{
(3 mss. add 2 lines:)
68A. jica-da-ma2-bi kur cim jicerin-na-ta
68B. dac-im2-babbar-e mu-na-da-an-ri-am3
}
69. jicu3-bi tir eb2-la-ta
70. dac-im2-babbar-ra mu-na-da-an-ri-a
71. jicu3-suh5-bi jictir cim jicerin-na-ta
72. dnanna-dsuen mu-na-da-an-ri-a
73. u2 X X-bi jicli la-an-gi4-ta
74. dac-im2-babbar-ra mu-na-da-an-ri-a
75. [...-bi ...-ta]
76. [dac-im2-babbar-ra mu-na-da-an-ri-a]
77. [...-bi DUL u2 X-ta]
78. [dnanna-dsuen-ra mu-na-da-an-ri-a]
79. [...]-/ni\-in-ri
80. /d\utu mu-un-da-hul2
81. [...] /bi2\-in-jar
82. dgibil6 mu-un-da-hul2
83. [...] X ba-ni-ib-be2-e
84. [...] ba-ni-in-dug4
85. [...] X-nu2
86. [...] X-bi bi2-in-du8
87. [... mu]-/un\-da-hul2
88. [...] X
89. [... mu]-/un\-da-hul2
90. [...] X
91. [...] X
5 lines missing
97. X [...]
98. dsuen [...]
99. ackud2-/zu\ [...]
100. dsuen-e jicma2 X [...]
101. dsuen-e jicma2 a-a X [...]
102. dsuen-e jicma2-gur8-ra X [...]
103. dsuen-e a-u3-a [...]
104. dsuen-e a-[u3-a ...]
5 lines missing
110. a-[u3-a ...]
111. a-u3-[a ...]
112. a-u3-a [...]
113. a-u3-a dac-[im2-babbar-e] [...]
114. a-u3-a ur2 [...]
115. a-u3-a d/nanna\-[dsuen-e] [...]
116. a-u3-a dumu [den-lil2-la2 ...]
5 lines missing
122. a-[u3-a ...]
123. a-u3-[a ...]
124. a-u3-a [...]
125. a-u3-a dnanna-[dsuen-e] [...]
126. lugal-zu a-a-ni [...]
127. dnanna cul dsuen-e [...]
128. dsuen-e a-a [...]
129. dac-im2-babbar-e [...]
130. dsuen-[e] [...]
5 lines missing
136. X [...] a-u3-a-ba [...]
137. a-u3-a-ba [...] X X X [...]
138. a-u3-a-ba [...] a-u3-a d[...]
139. X [...] X [...] a-u3-a X X X [...]
140. [...] BI [...] lugal-zu a-a-ni den-lil2-ra
141. nesaj mu-un-na-ab-tum3 [...] MU [...] X
142. [...] saj us2 mu-na-dur2-ru-ne-ec
143. a-u3-a-ba dumu X X X dnanna-ar X gi4 X
144. mu-na-dur2-ru-ne-[ec ...] X [...]
2 lines missing
147. [dnanna-dsuen]-me-en [...]-en
148. [e2] [den-lil2-la2]-ce3 X [(X) zag im]-/la2\-la2-e-en
149. dac-im2-babbarar-me-en e2 den-lil2-la2-ce3
150. X X [...] zag im-la2-la2-e-en
6 lines missing
157. [gud-da tur3-re gu2 bi2-ib-gur-gur-re]
158. [dnanna-dsuen-e e2 den-lil2-la2-ce3]
159. [udu niga cag4 mu-da-ab-la2-e]
160. [dac-im2-babbar-e e2 den-lil2-la2-ce3]
161. [tur3-e ib2-da-ab-luh-luh-e]
162. [dnanna-dsuen-e e2 den-lil2-la2-ce3]
163. [ud5-de3 nij2-ar3-ra bi2-ib2-gu7-e]
164. [dac-im2-babbar-e e2 den-lil2-la2-ce3]
165. [ze2-da-nij2-bar-bar-sur-ra ...]
166. [dnanna-dsuen-e e2 den-lil2-la2-ce3]
167. [pec2-jic-gi nij2 kun sud kun sud-da]
168. [cag4 am3-mi-ni-ib2-gul-gul]
169. [dac-im2-babbar-e e2 den-lil2-la2-ce3]
170. [kud-da mucen tur-re cu bi2-ib2-zu-zu]
171. [dnanna-dsuen-e e2 den-lil2-la2-ce3]
172. [u5-bi2mucen tur tul2-ta ba-ra-an-tum2-mu]
173. dac-im2-babbar-[e] [e2 den-lil2-la2-ce3]
174. a-zag-gun3mucen tur X-ta ba-ra-an-tum2-mu
175. dnanna-dsuen-e e2 den-lil2-la2-ce3
176. suhurku6-e cag4 mu-da-ab-sur-re
177. dac-im2-babbar-re e2 den-lil2-la2-ce3
178. ectubku6-e <...>-bi zag im-la2
179. dnanna-dsuen-e e2 den-lil2-la2-ce3
180. i3 A.NUMUN2 a mu-un-de2-de2-e
181. dac-im2-babbar-re e2 den-lil2-la2-ce3
182. nunuz jir3-lam-ma mu-un-/sig9\-[sig9-ge]
183. dnanna-dsuen-e e2 [den-lil2-la2-ce3]
184. gi sumun gi henbur mud [jal2 im-me]
185. dac-im2-babbar-re e2 d[en-lil2-la2-ce3]
186. u8 600-am3 sila4 im-mi-in-tu-ud
187. udu-utua2-bi cag4-ba cu ba-ni-in-ba-ba
188. gu2 id2surungal-la im-mi-in-ba
189. dnanna-dsuen-e e2 den-[lil2-la2-ce3]
190. ud5 600-am3 mac2 im-mi-in-tu-[ud]
191. mac2-ud5-da cag4-ba cu ba-ni-in-ba-ba
192. gu2 id2surungal-la im-mi-in-ba
193. dac-im2-babbar-re e2 den-lil2-[la2-ce3]
194. ab2 600-am3 amar im-mi-in-tu-[ud]
195. gud-ab2-ba cag4-ba cu ba-ni-in-ba-ba
196. gu2 id2surungal-la im-mi-in-ba
197. dnanna-dsuen-e e2 d/en\-[lil2-la2-ce3]
198. nidba-a saj-bi enegirki-a ejer-/bi\ [urim2ki-ma]
199. e2-ta nu-e3 e2-ta nu-e3 e2-ta nam-ta-ab-e3
200. dnin-girid2-da e2-ta nu-e3 e2-ta nam-ta-ab-e3
201. silim-ma he2-me-en silim-ma he2-me-en jicma2 silim-ma he2-me-en
202. jicma2 dsuen-na silim-ma he2-me-en jicma2 silim-ma he2-me-en
203. jic/ma2\-[gur8]-/ra\ zid2 im-ma-ab-gub-be2 duh im-ma-ab-sal-e
204. jiri3-/ni gakkul\ zabar-ra im-ma-an-cu2-cu2
{
(1 ms. adds 1 line:)
204A. cu-si-ni bulug jictackarin mu-na-an-bur12-bur12-re
}
205. ackud2-bi i3-he-nun-na-ka cu ga-am3-ma-ni-ib-ur3
206. cag4-zu-a i3-nun lal3 jectin nij2 he2-ni-ib-gu-ul-gu-ul-e
207. si jicma2-saj-ja2-zu suhurku6 ectubku6 /ul-ul\ hu-mu-ni-ib-/dug4\
208. jicma2-e gu2-bi nu-mu-na-ab-cum2-mu nibruki-ce3 ba-du-[un]
209. nidba-a saj-bi larsamki-ma ejer-bi enegirki-a
210. e2-ta nu-e3 e2-ta nu-e3 e2-ta nam-ta-ab-e3
211. dce-ri5-da sag9-ga e2-<ta> nu-e3 e2-ta nam-ta-ab-e3
212. silim-ma he2-me-en silim-ma he2-me-en jicma2 silim-ma he2-me-en
213. jicma2 a-a-ju10 silim-ma he2-me-en jicma2 silim-ma he2-me-[en]
214. jicma2-gur8-ra zid2 im-ma-ab-gub-be2 duh im-ma-ab-[sal-e]
215. jiri3-ni gakkul zabar-ra im-ma-an-cu2-cu2
{
(1 ms. adds 1 line:)
215A. cu-si-ni jicbulug jictackarin mu-na-bur12-bur12-re
}
216. ackud2-bi i3-he-nun-na-ka cu ga-am3-ma-ni-ib-ur3
217. cag4-zu-a i3-nun lal3 jectin nij2 he2-ni-ib-gu-ul-gu-[ul-e]
218. si jicma2-saj-ja2-zu suhurku6 ectubku6 ul-ul hu-mu-ni-/ib\-[dug4]
219. jicma2-e gu2-bi nu-mu-na-ab-cum2-mu nibruki-ce3 ba-du-[un]
220. nidba-a saj-bi ki unugki-ga ejer-bi larsam/ki\-[ma]
221. e2-ta nu-e3 e2-ta nu-e3 e2-ta nam-ta-/ab\-[e3]
222. kug dinana-ke4 e2-ta nu-e3 e2-ta nam-ta-ab-e3
223. silim-ma he2-me-en silim-ma he2-[me-en] jicma2 silim-ma he2-me-en
224. jicma2 a-a-ju10 silim-ma he2-me-en jic/ma2\ [silim-ma he2]-/me\-en
{
(1 ms. adds 1 line:)
224A. jicma2 dsuen-na silim-ma he2-/me-en\ jicma2 /silim\-[ma he2-me-en]
}
225. jicma2-gur8-ra zid2 im-ma-ab-gub-be2 duh im-ma-ab-sal-e
226. jiri3-ni gakkul zabar-ra im-ma-an-cu2-cu2
{
(1 ms. adds 1 line:)
226A. cu-si-ni bulug jictackarin-na mu-na-an-bur12-bur12-re
}
227. ackud2-zu i3-he-nun-na-ka cu ga-am3-ma-ni-ib-ur3
228. cag4-zu-a i3-nun lal3 jectin nij2 he2-ni-ib-gu-ul-gu-/ul\-[e]
229. si jicma2-saj-ja2-zu suhurku6 ectubku6 ul-ul hu-mu-/ni\-[ib-dug4]
230. jicma2-e gu2-bi nu-mu-na-ab-/cum2\-[mu] nibruki-ce3 ba-du-[un]
231. nidba-a saj-bi curuppagki-a ejer-bi unugki-ga
232. e2-ta nu-e3 e2-ta nu-e3 e2-ta nam-ta-ab-e3
233. dnin-unug-ke4 e2-ta nu-e3 e2-ta nam-ta-ab-e3
234. silim-ma he2-me-en silim-ma he2-me-en jicma2 silim-ma he2-me-en
235. jicma2 dsuen-na silim-ma he2-me-en jicma2 silim-ma he2-me-en
236. jicma2-gur8-ra zid2 im-ma-ab-gub-be2 duh im-ma-ab-sal-e
237. jiri3-ni gakkul zabar-ra im-ma-an-cu2-cu2
{
(1 ms. adds 1 line:)
237A. cu-si-ni bulug jictackarin-na mu-na-an-bur12-bur12-re
}
238. ackud2-zu i3-he-nun-na-ka cu ga-am3-ma-ni-ib-ur3
239. cag4-zu-a i3-nun lal3 jectin nij2 he2-ni-ib-gu-ul-gu-ul-e
240. si jicma2-saj-ja2-zu suhurku6 ectubku6 ul-ul hu-mu-ni-/ib\-[dug4]
241. jicma2-e gu2-bi nu-mu-na-ab-cum2-mu nibruki-ce3 ba-du-[un]
242. nidba-a saj-bi tum-ma-alki-a ejer-bi curuppagki-ga
243. e2-ta nu-e3 e2-ta nu-e3 e2-ta nam-ta-ab-e3
244. dnin-lil2 sag9-ga e2-ta nu-e3 e2-ta nam-ta-ab-e3
245. silim-ma he2-me-en silim-ma he2-me-en jicma2 silim-ma he2-me-en
246. jicma2 dumu nun-na silim-ma he2-me-en jicma2 silim-ma he2-me-en
247. jicma2-gur8-ra zid2 im-ma-ab-gub-be2 duh im-ma-ab-sal-e
248. jiri3-ni gakkul zabar-ra im-ma-an-cu2-cu2
{
(1 ms. adds 1 line:)
248A. cu-si-ni /bulug\ jic/tackarin\-[na] /mu\-na-an-bur12-bur12-re
}
249. ackud2-zu i3-he-nun-na-ka cu ga-am3-ma-ni-ib-ur3
250. cag4-zu-a i3-nun lal3 jectin nij2 he2-ni-ib-gu-ul-gu-ul-e
251. si jicma2-saj-ja2-zu suhurku6 ectubku6 ul-ul hu-mu-ni-ib-dug4
252. jicma2-e gu2-bi nu-mu-na-ab-cum2-mu nibruki-ce3 ba-du-un
253. nidba-a saj-bi nibruki-a ejer-bi tum-ma-alki-a
254. kar za-gin3 kar den-lil2-la2-ce3
255. dnanna-dsuen-e jicma2 na-ga-am3-mi-in-us2
256. kar babbar kar den-lil2-la2-ce3
257. dac-im2-babbar2-e jicma2 na-ga-am3-mi-in-us2
258. kun-saj a-a ugu-na nam-mi-in-gub
259. i3-du8 a-a ugu-ni-ra gu3 mu-na-de2-e
260. e2 jal2-lu i3-du8 e2 jal2-lu
261. [e2] /jal2\-lu dkal-kal e2 jal2-lu
262. [dkal]-/kal\ lu2-jic-e3 e2 jal2-lu
263. [lu2-jic]-ed3 jic-e3 e2 jal2-lu
264. i3-du8 e2 jal2-lu dkal-kal e2 jal2-lu
265. gud-da tur3-re gu2 bi2-ib-gur-gur-re
266. dnanna-dsuen-me-en e2 den-lil2-la2-ce3 i3-du8 e2 [jal2-lu]
267. udu niga cag4 mu-da-ab-la2-e
268. dac-im2-babbar-me-en e2 den-lil2-la2-ce3 i3-du8 e2 jal2-lu
269. tur3-e ib2-<da>-ab-luh-luh-e
270. dnanna-dsuen-me-en e2 den-lil2-la2-ce3 i3-du8 e2 jal2-lu
271. ud5-de3 nij2-ar3-ra bi2-ib2-gu7-en
272. dac-im2-babbar-me-en e2 den-lil2-la2-ce3 i3-du8 e2 jal2-lu
273. ze2-da-nij2-bar-bar-sur-ra <...>
274. dnanna-dsuen-me-en e2 den-lil2-la2-ce3 i3-du8 e2 jal2-lu
275. pec2-jic-gi nij2 kun sud kun sud-da
276. dac-im2-babbar-me-en cag4 am3-mi-ni-ib2-gul-gul
277. dac-im2-babbar-me-en e2 den-lil2-la2-ce3 i3-du8 e2 jal2-lu
278. kud-da mucen tur-re cu bi2-ib2-zu-zu
279. dnanna-dsuen-me-en e2 den-lil2-la2-ce3 i3-du8 e2 jal2-lu
280. u5-bi2mucen tur tul2-ta ba-ra-an-tum2-mu
281. dac-im2-babbar-me-en e2 den-lil2-la2-ce3 i3-du8 e2 jal2-lu
282. a-zag-gun3mucen tur tul2-ta ba-ra-an-tum2-mu
283. dnanna-dsuen-me-en e2 den-lil2-la2-ce3 i3-du8 e2 jal2-lu
284. suhurku6-e cag4 mu-da-ab-sur-re
285. dac-im2-babbar2-me-en e2 den-lil2-la2-ce3 i3-du8 e2 jal2-[lu]
286. ectubku6-e zag im-la2-la2-e
287. dnanna-d/suen\-[me]-en e2 [den-lil2-la2-ce3 i3]-du8 e2 jal2-lu
288. i3 A.NUMUN2 a mu-un-de2-de2-e
289. dac-im2-babbar-me-en e2 den-lil2-la2-ce3 i3-du8 e2 jal2-lu
290. nunuz jir3-lam-e mu-un-sig9-sig9-ge
291. dnanna-dsuen-me-en e2 den-lil2-la2-ce3 i3-du8 e2 jal2-lu
292. gi sumun gi henbur-e [mud] jal2 im-me
293. dac-im2-babbar-me-en e2 den-lil2-la2-ce3 i3-du8 e2 jal2-lu
294. u8 600-am3 sila4 im-mi-in-[tu]-ud
295. udu-utua2-bi cag4-ba cu ba-ni-in-ba-ba
296. gu2 id2surungal im-[mi-in-ba]
297. dnanna-dsuen-me-en e2 den-lil2-la2-ce3 i3-/du8\ [e2 jal2-lu]
298. ud5 600-am3 mac2 im-mi-in-tu-ud
299. mac2-ud5-da-bi cag4-ba cu ba-ni-in-ba-ba
300. gu2 id2surungal [im-mi-in-ba]
301. dac-im2-babbar-me-en e2 den-lil2-la2-ce3 i3-[du8] e2 [jal2-lu]
302. ab2 /600\-am3 amar im-mi-in-tu-ud
303. gud-ab2-ba cag4-ba cu ba-ni-in-ba-ba
304. gu2 id2surungal im-mi-[in-ba]
305. dnanna-dsuen-me-en e2 den-lil2-la2-ce3 [i3-du8 e2 jal2-lu]
306. i3-du8 e2 jal2-lu dkal-kal e2 /jal2-lu\
307. nij2 saj jicma2 nij2-saj ga-ra-ni-ib-cum2
308. nij2 ejer jicma2 nij2 ejer ga-ra-ni-ib-cum2
309. hul2-la-da i3-du8-e hul2-la-da
310. i3-du8-e hul2-la-da e2 taka4 nam-mi-in-la2
311. dkal-kal lu2-jic-e3 hul2-la-da
312. i3-du8-e hul2-la-da e2 taka4 nam-mi-in-la2
313. dkal-kal lu2-jicmud-e hul2-la-da
314. i3-du8-e hul2-la-da e2 taka4 nam-mi-in-la2
315. kur-ra igi jal2 e2 den-lil2-la2-ce3
316. dnanna-dsuen-e nidba si bi2-in-sa2
317. den-lil2-e nidba hul2-la-da
318. dumu-ni dsuen-ra ninda mu-na-ba-e
319. dsuen-ra den-lil2 mu-un-da-hul2 mi2 zid na-mu-un-ne
320. lu2-tur-ju10 lu2 nindagug2 gu7-a-ra nindagug2 cum2-mu-na-ab-ze2-en
321. dnanna-ju10 nindagug2 gu7 ki aj2-ja2-ra nindagug2 cum2-mu-na-ab-ze2-en
322. ninda-ba u3 ninda mah e2-kur-ta e3-mu-na-ra-ab-ze2-en
323. kac sig5-ga a2 sikil-la-ju10 de2-mu-na-ra-ab-ze2-en
324. ti-lim-da u18-ru ki us2-sa mu-bi he2-em-ma-X-(X)
325. nindagug2 gi-rin-na lal3 si-gug2 a sikil dug4-ga-na-ab-ze2-en
326. dsuen-e a-a ugu-ni-ra mu-na-ni-ib-gi4-gi4
327. a-a ugu-ju10 gu7-a-zu ci-im-si-in
328. kur gal a-a ugu-ju10 naj-a-zu ci-im-si-in
329. igi il2-la-zu nam-lugal-am3
330. den-lil2 he2-jal2-zu a-GABA gub-ba-am3
331. cum2-ma-da-ab den-lil2 cum2-ma-da-ab urim2ki-ce3 ga-jen
332. id2-da a-ectub cum2-ma-da-ab urim2ki ga-jen
333. a-cag4-ga ce gu-nu cum2-ma-da-ab urim2ki ga-jen
334. ambar-ra ku6-da suhurku6 cum2-ma-da-ab urim2ki ga-jen
335. jic-gi-a gi sumun gi henbur cum2-ma-da-ab urim2ki ga-jen
336. jictir-jictir-ra ceg9 ceg9-bar cum2-ma-da-ab urim2ki ga-jen
337. an-edin-na jicmac-gurum cum2-ma-da-ab urim2ki ga-jen
338. pu2-kiri6 lal3 jectin cum2-ma-da-ab urim2ki ga-jen
339. e2-gal-la zi su3-ud-jal2 cum2-ma-da-ab urim2ki ga-jen
340. mu-na-an-cum2 den-lil2 mu-na-an-cum2 urim2ki-ce3 ba-jen
341. id2-da a-ectub mu-na-an-cum2 urim2ki-ce3 ba-jen
342. a-cag4-ga ce gu-nu mu-na-an-cum2 urim2ki-ce3 ba-jen
343. ambar-a ku6-da suhurku6 mu-na-an-cum2 urim2ki-ce3 ba-jen
344. jic-gi-a gi sumun gi henbur mu-na-an-cum2 urim2ki-ce3 ba-jen
345. tir-tir-ra ceg9 ceg9-bar mu-na-an-cum2 urim2ki-ce3 ba-jen
346. an-edin-na jicmac-gurum mu-na-an-cum2 urim2ki-ce3 ba-jen
347. pu2-kiri6 lal3 jectin mu-na-an-cum2 urim2ki-ce3 ba-jen
348. e2-gal-la zi su3-ud-jal2 mu-na-an-cum2 urim2ki-ce3 ba-an-jen
349. lugal-ju10 barag-za den-lil2-la2
350. dnanna-ar-dsuen-e ud 7 he2-a-ci-ib-tud
351. barag kug-za ama gal dnin-lil2-la2
352. en dac-im2-babbar-e ud 7 he2-a-ci-ib-tud

Print sources

Bottéro and Kramer 1989, p. 128-142: translation, commentary

Ferrara 1973: composite text, translation, photograph, handcopy, commentary

Ferrara 1995: commentary

Hall 1985, p. 518-524: commentary

Wilcke 1977-78: score transliteration, commentary

Electronic sources

Krecher 1996b: composite text, translation

Cuneiform sources

BM 16903 (CT 42 35)

CBS 2214 (SEM 94)

CBS 2244 (SEM 99) + N 3081 + UM 29-15-420 (all fg. 1f.)

CBS 5567 (fig. 11)

CBS 9804 (SEM 98) + UM 29-13-189 + UM 29-15-35 + UM 29-15-74 (photo r. pl. 12)

CBS 10390 + CBS 15103 + N 1260 (all fg. 9f.)

CBS 14026 (SEM 97) + UM 29-15-629 (fig. 8)

CBS 14185 (pl. 5)

Edin 09-405,1 (BL I) ***

HS 1481 (TMH NF 3 4; WK 14) + N 1334 (fig. 5) + N1368 (fig. 5) + N 3221 (fig. 11) + UM 29-15-629 (fig. 8)

JRL E 1 (29) (AfO 24 pl. 1)

N 3286 (fig. 6) ***

N 3575 ***

N 3725 (fig. 11) *** + UM 29-13-7 (fig. 7) + UM 29-15-650 (fig. 7)

N 5567 (fig. 11)

Ni 2504 (SRT 24)

Ni 2741 (SLTN 10)

Ni 3044 (SLTN 39)

Ni 4282 (ISET 2 25)

Ni 4364 (ISET 2 7)

Ni 4370 (ISET 2 7) + Ni 9624 (ISET 1 119)

Ni 4528 (ISET 2 6)

Ni 4531 (ISET 2 7)

Ni 4578 (ISET 1 91)

Ni 4581 (ISET 2 7)

Ni 9605 (ISET 2 6)

Ni 9827 (ISET 2 6)

UET 6 25

UM 29-16-67 (fig. 3)


Revision history

15.iv.1998-23.iv.1998: GC, editor: standardisation
05.v.1998: JAB, editor: proofreading
11.viii.1999: JAB, editor: minor corrections
04.xi.1999: GC, editor: SGML tagging
21.i.2000: ER, editor: proofreading SGML
21.i.2000: ER, editor: web publication
01.vi.2003: GC/JE, editor/technical developer: XML/TEI conversion
30.iii.2005: GC/JE, senior editor/technical developer: lemmatised version published

ETCSL homepage

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford
Updated 2006-12-19 by JE

University of Oxford