ETCSLtransliteration : c.1.8.2.4 ETCSL homepage

Enmerkar and En-suḫgir-ana

Segment A

1. {šeg12 /kur\ [šuba-ta e3]-a} {(on the edge of ms. C:) šeg12 muš3 za-gin3-/ta\ [e3-a]} (Cited in OB catalogue from Nibru, at Philadelphia, 0.2.01, line 40; OB catalogue in the Louvre, 0.2.02, line 25)
2. kul-aba4ki iriki an ki-da mu2-a
3. unugki-ga mu-bi dtir-an-na-gin7
4. an-ne2 us2-sa-bi si-muš3 gun3-a
5. an-na gub-ba-bi ud-sakar gibil na-nam
6. me gal-[gal] nam-nun-na du3-a
7. kur sikil-la ud dug3-ga ki ĝar-ra
8. iti6-gin7 kalam-ma e3-a
9. ud zalag-gin7 kalam-ma si sa2
10. ab2-ur3 ab2-saḫarx(NE)-gin7 ḫe-nun-ta e3-a
11. unugki-ga ka tar-ra-bi kur-ra ba-te
12. me-lem4-bi kug-me-a zid-da-am3
13. arattaki-a tug2-gin7 ba-e-dul gada-gin7 ba-e-bur2
14. ud-ba ud en-na-am3 ĝi6 barag-ga-am3 dutu lugal-am3
15. sukkal en arattaki-ka sukkal an-sig7-ga-ri-a mu-ni ḫe2-en-na-nam
16. sukkal en-me-er-kar2 en kul-aba4ki-ke4 nam-en-na-tum2-ma mu-ni
17. en uru e-ne nun uru e-ne
18. en MI uru e-ne nun MI uru e-ne
19. en MI-MI uru e-ne nun MI-MI uru e-ne
20. lu2 diĝir-še3 tu-ud e-ne
21. lu2 diĝir-še3 pa e3 e-ne
22. en unugki-ga en kul-aba4ki-ra ur5-bi a-da-min3 na-e-de3
23. en arattaki en-suḫ-gir11-an-na-ke4
24. igi-bi igi unugki-še3 kiĝ2-gi4-a-ar inim mu-na-ni-ib2-be2
25. e-ne ĝa2-a-ra gu2 ḫa-ma-an-ĝa2-ĝa2 ĝiššudul4 ḫa-ma-ab-il2-e
26. ud-da gu2 ma-an-ĝar gu2 na-ma-an-ĝar u3 e-ne u3 ĝe26-e
27. [e-ne] dinana-da e2-ĝar8-a-ka ḫu-mu-da-an-til3
28. [ĝe26]-/e\ dinana-da e2-za-gin3 arattaki-ka ḫu-mu-da-an-til3-e-en
29. ĝiš-nu2 girin-a-ka ḫu-mu-un-de3-nu2
30. še-er-kan2 dug4 u3 dug3 ku-ku-de3 ḫu-mu-de3-nu2-en
31. e-ne dinana-da ĝi6-a ma-mu2-da igi ḫu-mu-ni-in-du8
32. ĝe26-e dinana-da ĝiri3 babbar-ra-na inim mu-da-bal-e
33. e-ne kur-gi4mušen še ḫe2-bi2-ib2-gu7-e
34. ĝe26-e kur-gi4mušen še ba-ra-bi2-ib2-gu7-e
35. ĝe26-e kur-gi4mušen nunuz-bi ĝir3-lam-ma amar-[bi ĜAR la2-e]
36. tur-tur-bi utul2-ĝu10-še3 gal-gal šen maḫ-[ĝu10-še3]
37. kur-gi4mušen ki-a ba-ra-ab-taka4-[a-bi]
38. ensi2 kur-ra-ke4 gu2 mu-un-ĝar-[re-eš-a] mu-da-an-gu7-[u3-ne]
39. en-me-er-kar2-ra ur5-gin7 inim mu-na-ab-[be2]
40. kiĝ2-gi4-a du-ni šeg9-bar-ra-am3 im2-mi-da-ni sur2-du3mušen-am3
41. ud-dam i3-e3 an-u2-sa11-an-na-am3 i3-gi4-gi4
42. buru5mušen ud zal-le-da-gin7 gaba ki zag im-gub
43. buru5mušen ĝi6 MAŠ-gin7 kur-šag4-ge im-si
44. ĝišilar-gin7 zag im-gub-gub-be2
45. dur3ur3 dili du-e dšakkan2-gin7 ḫur-saĝ-ĝa2 {i3-dag-ge4} {(1 ms. has instead:) i3-si-il-le}
46. dur3ur3 uru16 gal-gin7 kušum4 i3-tag-tag-ge
47. dur3ur3 sal-la kaš4-e kiĝ2-ĝa2 du-ru-uš bur2
48. ur-maḫ a-šag4-ga ud zal-la mur-ma-ra mu-un-ša4
49. ur-bar-ra sila4 šu ti-a-gin7 ul4-ul4-e im-ĝen
50. ki tur-tur-bi /mu\-un-ĝen-na-a DUL3-a mu-na-ab-si
51. ki gal-gal-/bi\ mu-un-ĝen-na-a bulug-ga mu-na-ab-be2
52. en-ra {[ĝi6-par4] kug-ga-ni-še3} {(1 ms. has instead:) ki /kug-kug-ga-ni-še3\} im-ma-ši-in-ku4-ku4
{
(1 ms. adds 1 line:)
52A. en-me-er-kar2 <ki> kug-kug-ga-ni-še3 im-ma-ši-in-ku4-ku4
}
53. za-e-še3 lugal-ĝu10 mu-e-ši-in-gi4-gi4
54. en arattaki en-suḫ-gir11-an-na-ke4 mu-e-ši-in-gi4-gi4
{
(some mss. add the lines:)
54A. lugal-zu dug4-ga-ni nam-ĝu10 taḫ-a-ni nam-ĝu10
54B. en-suḫ-gir11-an-na-ke4 dug4-<ga>-ni nam-ĝu10 taḫ-a-ni nam-ĝu10
54C. lugal-ĝu10 a-na bi2-in-dug4 a-na bi-in-taḫ-am3
54D. en-suḫ-gir11-an-na-ke4 a-na bi2-in-dug4 a-na bi2-in-taḫ-am3
}
55. lugal-ĝu10 na-ab-be2-a
56. e-ne ĝa2-a-ra gu2 ḫa-ma-an-ĝa2-ĝa2 ĝiššudul4 ḫa-ma-ab-il2-e
57. ud-da gu2 ma-an-ĝar gu2 [na-ma-an-ĝar u3 e]-/ne\ u3 ĝe26-e
58. e-ne dinana-da e2-/ĝar8\-[a-ka ḫu-mu-da]-an-til3
59. ĝe26-e dinana-da e2-za-gin3 [arattaki-ka ḫu-mu]-da-an-til3-en
60. ĝiš-nu2 girin-a-ka ḫu-mu-un-[de3-nu2]
61. še-er-kan2 dug4 u3 dug3 ku-ku-da [ḫu-mu-de3-nu2-en]
62. e-ne dinana-da ĝi6-a ma-/mu2\-[da igi ḫu-mu-ni-in-du8]
63. ĝe26-e dinana-da ĝiri3 babbar-ra-na inim [mu-da-bal-e]
64. e-ne kur-gi4mušen še ḫe2-bi2-[ib2-gu7-e]
65. ĝe26-e kur-gi4mušen še ba-ra-bi2-[ib2-gu7-e]
66. ĝe26-e kur-gi4mušen nunuz-bi ĝir3-lam-[ma amar-bi ĜAR la2-e]
67. tur-tur-bi utul2-ĝu10-še3 gal-gal šen maḫ-ĝu10-še3
68. kur-gi4mušen ki-a ba-ra-ab-taka4-bi
69. ensi2 kur-ra /gu2\ [mu]-/un\-ĝar-re-eš-am3 [mu-da]-gu7-u3-ne
70. en unugki-ga [X] si?-muš3-bi X-da ĝišzi-gan-bi-im
71. [] ĝišrab3 šu ri-bi
72. [] ki us2-sa-a-ba
73. sur2-[du3]mušen an-na dal-e-da-bi gu mušen-na-bi-[im]
74. /šeg12\ [e2] gal arattaki-ka sur-sur maḫ ḫe2-[…]-/im?\
75. [] /gal\-gal arattaki-a /nam\ [] maḫ-bi-im
76. [] ba?-DU-a-aš [] ĝal2
77. [im]-gin7 šu bi2-in-ra im-gin7 igi i-ni-in-bar
78. [e-ne] dinana-da e2-za-gin3 aratta-ka ḫu-mu-da-an-til3
79. ĝe26-e [X] /an\-ta ki-a gub-ba-ni ḫu-mu-da-an-til3-en
80. še-er-kan2-na dug4 u3 dug3 ku-ku-da ḫu-mu-un-de3-nu2-en
81. ĝe26-e ĝiš-nu2 gi-rin dinana-ka u2 za-gin3 barag-ga-a-ba
82. eĝer-bi-še3 ug-am3 saĝ-bi-še3 piriĝ-am3
83. ug-e piriĝ im-sar-re
84. piriĝ-e ug [im]-sar-re
85. ug-e piriĝ im-[sar]-re-da-bi
86. piriĝ-e ug im-[sar]-re-da-bi
87. ud nu-um-zal ĝi6 [u3-na] nu-ru-gu2
88. ĝe26-e dinana-da kaskal danna [15]-/am3\ šu ḫu-mu-un-da-[niĝin2-niĝin2]
89. dutu suḫ kug-ĝa2 igi nu-mu-un-[bar]
90. ĝi6-par4 kug-ĝa2 ba-e-ši-in-[ku4-ku4]
91. den-lil2-le aga zid /ĝidru\ []
92. dnin-urta dumu den-lil2-la2-ke4
93. ĝiš kušummud-da-gin7 ur2 mu-un-/tal2\-[tal2]
94. da-ru-ru nin9 den-lil2-la2-ke4
95. ubur zid-da-ni ma-an-la2 ubur gab2-bu-[ni ma-an-la2]
96. 3 gal-še3 ed3-de3-da-ĝu10-ne
97. nu-gig-e anzudmušen amar-ra-gin7 mur /mu\-[ša4]
98. 2-kam-ma-še3 ed3-de3-da-ĝu10-ne
99. uz amar-ra nu-me-en-na šeg11 mu-un-[gi4]
100. iriki tud-da-ni-ta NE im-ta-[…]
101. iriki du3-gin7 iriki na-me ba-ra-dim2
102. dinana unugki-ga ḫe2-en-til3 arattaki-aš a-na me-a-bi
103. šeg12 kul-aba4ki-ka ḫe2-en-til3 kur me sikil-še3 a-na-am3 ab-ak-e
104. mu 5-am3 mu 10-am3 arattaki-aš ba-ra-ĝen
105. ud arattaki-aš in-ga-an-du-a-ba
106. kug gal nin e2-an-na-ke4
107. ad-bi mu-un-da-gi4-a-aš inim-bi {mu-un-zu-a-aš} {(1 ms. has instead:) mu-dug4-a-aš} arattaki-aš ba-ra-ĝen
108. e-ne nu-tuku-da-am3 kur-gi4mušen še ba-ra-bi2-ib2-gu7-e
109. ĝe26-e kur-gi4mušen še ḫe2-bi2-ib2-gu7-e
110. ĝe26-e kur-gi4mušen nunuz-bi ĝir3-lam-ma amar-bi ĜAR la2-e
111. tur-tur-bi utul2-ĝu10-še3 gal-gal šen maḫ-ĝu10-še3
112. kur-gi4mušen ki-a ba-ra-ab-taka4-a-bi
113. ensi2 {kur-ra} {(1 ms. has instead:) ki-en-giki-ra} {(1 ms. has instead:) ki-en-gi-ra} gu2 mu-un-ĝar-re-eš-a mu-da-gu7-e-ne
114. kiĝ2-gi4-a en-me-er-kar2 en-suḫ-gir11-an-na-ke4
115. ĝi6-par4 kug ki kug-kug-ga-ni-še3
116. ki kug-kug-ga ba-da-an-KU-a DAĜAL-bi ba-na-te
117. en-suḫ-gir11-an-na-ke4 a2 2-ĝa2 gu3 ba-an-de2 inim im-kiĝ2-kiĝ2-e
118. išib lu2-maḫ gudug ĝiri3-sig10-ga ĝi6-par4-ra til3-la
119. gu2 X mu-ni-in-ĝar šag4 mu-da-ab-kuš2-u3
120. a-na ga-an-na-ab-be2 a-na ga-an-na-ab-be2
121. en unugki-ga en kul-aba4ki-ra a-na ga-an-na-ab-be2
122. [gud]-da-ni gud-ĝu10-da /lirum?\ im-da-ab-zig3
123. gud unugki-ga-ke4 a2 bi2-ib-ĝar
124. lu2-ni lu2-ĝu10-da usu im-da-ab-ra2
125. lu2 unugki-ga-ke4 a2 bi2-ib-ĝar
126. ur-ra-ni ur-ĝu10-da usu im-da-ab-ra
127. ur unugki-ga-ke4 KA.NI ba-ab-ĝar
128. unken ĝar-ra si sa2-na mu-un-na-ni-ib-gi4-gi4
129. za-e-me-en unugki-ga-še3 dub-saĝ-ta
130. niĝ2 gal-gal en-me-er-kar2-ra kiĝ2-gi4-a-aš mu-un-gi4
131. en-me-er-kar2 la-ba-du3-e-en za-e-me-en ba-e-du3-e-en
132. zi gi4-ba šag4-zu niĝ2 na-me na-an-tum3 en-na ba-e-zu-zu
133. iri-ĝu10 dul ḫe2-a ĝe26-e šika-bi ḫe2-me-en
134. en unugki-ga en kul-aba4ki-ra gu2 ba-ra-na-an-ĝa2-ĝa2
135. maš-maš dim2-ma-ni dumu ḫa-ma-zu-ke4
136. ur-ĝiri3-nun-na dim2-ma-ni dumu ḫa-ma-zu-ke4
137. ḫa-ma-zu ḫul-a-ta arattaki-aš bal-a
138. e2-ĝi6-par4 nam-maš-maš-e da?-ga?-na na-mu-un-KU
139. sukkal an-sig7-ga-ri-a gu3 mu-un-na-de2-e
140. lugal-ĝu10 ad-da gal-gal iriki-ke4-ne
141. [libir-ra ] /ki\ ĝar-ra-ke4-ne
142. [] X-ka a-na-aš-am3 nu-um-ĝa2-ĝa2-ne ad nu-um-gi4-gi4-ne
143. [ĝe26-e id2] unugki-ga-ke4 ga-am3-ba-al
144. [itima] arattaki-ka gu2 ga-mu-ni-ib2-ĝar
145. [inim] [unug]ki-ga-ke4 KA×X um-mi-in-tag
146. [erin2 gal-ĝu10 sig]-ta igi-nim-še3 ab-ta kur ĝišerin-še3
147. igi-nim-[ta kur] šim ĝišerin-na-še3 gu2 ga-mu-ni-ib-ĝar
148. unugki-ge niĝ2-gur11 ni2-ba-ke4 ĝišma2 [ḫe2]-em-da-gid2-de3
149. ĝišma2 ḫe2-em-da-la2-e e2-za-gin3 arattaki-še3
150. sukkal an-sig7-ga-ri-a iri?-na mu-ni-zig3 KIŠI4-na mu-ni-šub
151. [X] lu2 [] an-sig7-ga-ri-a na-mu-ni-X-/dug4\-X
152. [] X-e? nu-uš-ma-ab-X-[X]
153. lugal-ĝu10 ad-da gal-gal iriki-ke4-[ne]
154. libir-ra ki ĝar-ra-ke4-ne
155. ki /sukkal\ e2-gal-la a-na-aš-am3 [nu-um-ĝa2-ĝa2-ne] ad nu-um-[gi4-gi4-ne]
156. ĝe26-e id2 unugki-ga-ke4 ga-am3-ba-al
157. /itima\ arattaki-ka gu2 ga-mu-ni-ib-ĝar
158. inim unugki-ga-ke4 KA×X um-mi-in-tag
159. erin2 gal-ĝu10 sig-ta igi-nim-še3 ab-ta kur ĝišerin-še3
160. igi-nim-še3 kur šim ĝišerin-na-še3 gu2 ga-mu-ni-ib-ĝar
161. unugki-ga niĝ2-gur11 ni2-ba-ke4 ĝišma2 ḫe2-em-da-gid2-de3
162. ĝišma2 ḫe2-em-da-la2-e e2-za-gin3 arattaki-še3
163. en-ra ḫul2-la-gin7 im-ma-na-ni-ib-ĝar
164. 5 ma-na kug-sig17 mu-na-ab-šum2-mu
165. 5 ma-na kug-babbar mu-na-ab-šum2-mu
166. u2 nir-<ĝal2> gu7 ba-bi mu-na-ab-be2
167. a nir-<ĝal2> naĝ ba-bi mu-na-ab-be2
168. ud nam-ra-aš lu2-bi ak-am3
169. zi-zu niĝ2-ĝa2 a-la šu-zu ḫe2-ĝal2 mu-na-ab-be2
170. maš-maš engar numun saĝ-ĝa2-ke4
171. ereš2ki iriki dnisaba-še3 ĝiri3 im-ma-ab-gub-be2-en
172. e2/tur3\-ra e2 ab2 dur2-ru-na-aš ba-te
173. ab2-[e] tur3-ra saĝ mu-da-ab-sag3
174. ab2-e inim bi2-in-dug4 lu2-ulu3-gin7 inim mu-da-ab-bal-e
175. ab2 i3-zu a-ba-a i3-gu7-e ga-zu a-ba-a i3-na8-na8
176. i3-ĝu10 i3-gu7-e dnisaba-ke4
177. [ga]-ĝu10 i3-na8-na8 dnisaba-ke4
178. [ga-ar3-ĝu10] suḫ10 kug galam dug4-ga
179. [unu6 gal] unu6 dnisaba-ke4 me-te-a-aš im-mi-ib-ĝal2
180. i3-/ĝu10\ [tur3 kug]-ta en-na ga-mu-de6-a-aš
181. ga-ĝu10 [amaš] kug-ta en-na ga-mu-de6-a-aš
182. u3-sumun2 zid dnisaba dumu-saĝ den-lil2-la2-ke4 lu2 nu-um-mi-in-zi-zi
183. ab2 i3-zu si-muš3-zu-še3 ga-zu murgu-[zu-še3]
184. ab2 i3-bi si-muš3-bi-še3 ba-ab-[BU] ga-bi murgu-bi-še3 ba-ab-BU ĝiri3 []
185. amaš kug amaš dnisaba-še3 ba-[te]
186. /ud5-de3\ amaš-a saĝ mu-da-ab-[sag3]
187. ud5-de3 inim bi2-in-dug4 lu2-[ulu3]-gin7 inim mu-un-da-ab-bal-[e]
188. /ud5\ i3-zu a-ba-a i3-gu7-e ga-zu a-ba-a [i3-na8]-/na8\
189. i3-ĝu10 i3-gu7-e dnisaba-ke4
190. ga-ĝu10 i3-na8-na8 dnisaba-ke4
191. ga-ar3-ĝu10 suḫ10 kug galam dug4-ga
192. unu6 gal unu6 dnisaba-ke4 me-te-a-aš im-mi-ib-ĝal2
193. i3-ĝu10 tur3 kug-ta en-na ga-mu-un-de6-a-aš
194. ga-ĝu10 amaš [kug-ta] en-na ga-mu-un-de6-a-aš
195. u3-sumun2 zid dnisaba dumu-saĝ den-lil2-la2-ke4 lu2 nu-um-mi-in-zi-zi
196. ud5 i3-zu si-muš3-zu-še3 ga-zu murgu-zu-še3
197. ud5 i3-bi si-muš3-bi-še3 ba-ab-BU ga-bi murgu-bi-še3 ba-ab-e3
198. ud-bi-a tur3 amaš-a e2 sig9-ga ba-ab-du7 niĝ2 ḫa-lam-ma ba-ab-ak
199. ubur ab2-ka ga nu-un-ĝal2 amar-e ud bi2-/in\-šu2
200. amar tur-bi šag4-sug4-ga mu-un-ĝal2 er2 gig i3-še8-/še8\
201. ubur ud5-ka ga nu-un-[ĝal2 maš2-e ud bi2-in-šu2]
202. maš2-ud5-da-bi šag4-ka-tab-[ba ba-an-nu2] zi-bi mi-ni-[…]
203. ab2-e amar-bi-še3 inim gig [bi-ib2-be2]
204. ud5-de3 maš2-bi mu-na-ab-[…]
205. dugšakir3 kug-ga sig9-si-ig X [] šag4-sug4-ga mu-un-ĝal2 šag4-ka-[tab-ba ba-an-nu2]
206. ud-bi-a tur3 amaš-a e2 sig9-ga ba-ab-dug4 niĝ2 ḫa-lam-ma ba-ab-ak
207. unud(UNU3)-de3 ešgiri2 šu-na bi2-in-taka4 igi-ni i3-sag3-ge
208. sipad-de3 šibir zag-ga-na bi2-in-la2 er2 gig i3-še8-še8
209. kab-bar tur amaš tur3-še3 la-ba-X ĝiri3 kur2 ba-ra-an-dab5
210. ga-il2-bi ad gal-eš2 nu-mu-ed3 sila kur2 ba-ra-an-dab5
211. /unud(UNU3)\ sipad dnisaba-ke4-ne
212. dumu tud-da ama dili-me-eš
213. tur3 amaš-a a2 e3-a-me-eš
214. 1-kam-ma maš2-gu-la mu-ni ḫe2-en-na-nam
215. 2-kam-ma ur-edin-na mu-ni ḫe2-en-na-nam
216. 2-na-ne-ne kan4 maḫ igi dutu e3-a ki u6 di kalam-ma
217. saḫar-tu11-saḫar-tu11-ba ba-an-dur2-ru-ne-eš dutu an-ta i-im-gi4-gi4-ne
218. maš-maš-e lu2 arattaki-ka e2tur3-ra mu-un-kur9
219. e2tur3-ra gara2 ba-an-kal amar tur la-ba-an-ri-ri
220. {tur3 amaš niĝ2-gig-bi bi2-ak i3 ga ba-e-ni-kal bi2-in-la2} {(1 ms. has instead the line:) [] X-ni im-ši-im-la2 [] /ga\ ud5-da ba-an-kal}
221. [] X-bi i3-šub-šub niĝ2 ḫa-lam-ma ba-ab-ak
222. [] KA-bi ba-an-na-te
223. [] ĝal2-la-am3 igi mu-un-na-niĝin2
224. [] ereš2ki […]-X-an-gur
225. [gu2] /id2\buranun-na id2 NA? maḫ? KA ĝal2-la id2 diĝir-re-e-ne
226. [iriki nam] tar-ra an den-lil2-la2 [] ĝiri3 bi2-in-gub
227. um-ma saĝ-bur-ru šu mu-un-na-/an\-[…]
228. 2-na-ne-ne agargara id2-da i-ni-in-/šub\-[bu-uš]
229. maš-maš-e suḫurku6 gal a-/ta\ {im-ta-an-[e3]} {(1 ms. has instead:) im-ta-an-/ed3\}
230. um-ma saĝ-bur-ru [ḫu-ri2]-inmušen a-ta {im-ta-an-[e3]} {(1 ms. has instead:) im-ta-an-/ed3\}
231. ḫu-ri2-inmušen-e suḫurku6 gal {in-kar ḫur-saĝ-še3 ba-[an-kur9]} {(1 ms. has instead:) a-/ĝi6-a\ in-kar an-na ba-/e\-ed3}
232. 2-kam-ma-aš agargara id2-da i-ni-in-šub-bu-uš
233. maš-maš-e u8 sila4-bi a-ta {im-ta-an-[e3]} {(1 ms. has instead:) im-ta-an-ed3}
234. um-ma saĝ-bur-ru ur-bar-ra a-ta {im-ta-an-[e3]} {(1 ms. has instead:) im-ta-an-ed3}
235. ur-bar-ra u8 sila4!-/bi\ in-kar edin daĝal-še3 ba-an-ur3
236. 3-kam-ma-aš agargara id2-da i-ni-in-šub-bu-uš
237. maš-maš-e ab2 amar-bi-ta a-ta {im-ta-an-e3} {(1 ms. has instead:) im-ta-an-ed3}
238. um-ma saĝ-bur-ru ur-maḫ-e a-ta {im-ta-an-e3} {(1 ms. has instead:) im-ta-an-ed3}
239. ur-maḫ-e ab2 amar-bi in-kar ĝiš-gi-še3 {ba-an-kur9} {(some mss. have instead:) ba-an-ur3}
240. 4-kam-ma-aš agargara id2-da i-ni-in-šub-bu-uš
241. maš-maš-e šeg9 šeg9-bar-e a-ta {im-ta-an-e3} {(1 ms. has instead:) im-ta-an-ed3?}
242. um-ma saĝ-bur-ru nemurx(PIRIĜ.TUR) ḫur-saĝ-ĝa2 a-ta {im-ta-an-e3} {(1 ms. has instead:) im-ta-an-/ed3\}
243. nemurx(PIRIĜ.TUR)-e šeg9 šeg9-bar-e in-kar ḫur-saĝ-še3 ba-an-kur9
244. 5-kam-ma-aš agargara id2-da i-ni-in-šub-bu-uš
245. maš-maš-e amar maš-da3 a-ta im-ta-an-e3
246. um-ma saĝ-bur-ru ur-šub5 ur-nim-e a-ta im-ta-an-e3
247. ur-šub5 ur-nim-ma amar maš-da3 in-kar ĝištir-tir-še3 {ba-an-kur9} {(1 ms. has instead:) ba-an-ur3}
248. maš-maš-e igi-ni ba-ku10-ku10 dim2-ma-ni ba-suḫ3
249. um-ma saĝ-bur-ru gu3 mu-na-de2-e
250. maš-maš nam-maš-maš-zu ḫe2-ĝal2 dim2-ma-zu me-a
251. a-na-gin7-nam ereš2ki iri dnisaba-še3
252. iriki nam tar-ra an den-lil2-la2
253. iriki ul iri ki 2 dnin-lil2-la2
254. nam-maš-maš ak-de3 a-gin7 im-da-ĝen-ne-en
255. /maš\-maš-e mu-un-na-ni-ib-gi4-gi4
256. nu-zu-a-ĝu10-ne i-im-ĝen-ne-en
257. nam-gur4-ra-zu i3-zu nam-ba-an-sis-e-de3-en
258. šu giri17-na i-ni-in-ĝal2 šudu3 mu-un-na-an-ša4-aš
259. šu ba-mu-u8 nin-ĝu10 šu ba-mu-u8
260. silim-ma-bi iriki-ĝu10-še3 ga-ĝen
261. arattaki kur me sikil-la-še3 zi-ĝu10 ga-ba-ši-de6
262. nam-maḫ-zu kur-kur-ra {ga-bi2-ib-zu} {(1 ms. has instead:) ga-ba-ab-dug4}
263. arattaki kur me sikil-la-ka ka tar-zu ga-si-il
264. um-ma saĝ-bur-ru mu-un-na-ni-ib-gi4-gi4
265. tur3 amaš-a niĝ2-gig-ga bi2-ak i3 ga ba-e-ni-kal
266. ĝišbanšur an-bar7 ĝišbanšur kiĝ2-[nim kiĝ2]-sig mu-e-sud
267. kiĝ2-sig unu6 gal-la i3 ga ba-e-kud niĝ2-gig-bi X DU
268. nam-tag-zu i3 ga [] nu-mu-e-tum3
269. dnanna lugal X amaš-/a?\ MU X GA ba-e-šum2-mu
270. šer7-da i3-ĝa2-ĝa2 zi /nu-mu\-ra-ab-šum2-mu
271. um-ma saĝ-bur-ru maš-maš-e unken?-ni inim-ma-ni mu-ni-in-sag3
272. šaĝa-a-ni gu2 id2buranun-na-[ka] i-ni-in-šub
273. zi nam-til3-la ba-da-an-kar iriki-ni ereš2ki-še3 ba-e-gur
274. en-suḫ-gir11-an-na-ke4 inim-bi ĝiš ba-an-tuku-a-ta
275. en-me-er-kar2-ra lu2 mu-un-ši-in-gi4-gi4
276. za-e-me-en en ki 2 dinana-me-en dili-zu-ne maḫ-me-en
277. dinana-ke4 ur2 kug-ga-ni-še3 zid-de3-eš mu-un-pad3-de3-en ki /2-ĝa2\-ni-me-en
278. sig-ta igi-nim-še3 en gal-bi za-e-me-en ĝe26-e us2-sa-zu-me-en
279. a ru-a-ta gaba-ri-zu nu-me-en šeš-gal za-e-me-en
280. ĝe26-e nu-mu-da-sa2-e-en ud da-ri2-še3
281. en-me-er-kar2 en-suḫ-gir11-an-na a-da-min3 dug4-ga
282. en-me-er-kar2 en-suḫ-gir11-an-na dirig-ga-a-ba
283. dnisaba za3-mi2

Segment B

(ms. K iv 2'-7' and ms. S + Z + T i 1-4 give the following lines, which are placed differently by different scholars. Attinger (ELS, p 36) refers to ll. 3-4 of Segment B as 150a and 150b and identifies ll. 6-7 of Segment B with ll. 151-152; however, we could not match ll. 1-3 of Segment B with ll. 150 and preceding. Behrens (AfO 29/30, p. 103) relates l. 5 of Segment B to l. 135)
B1. [] BI SI
B2. […]-ta
B3. […]-an-dug4
B4. [maš-maš-e] ki en-na-še3 lu2 mu-un-ni-in-ku4-ku4
B5. ur-ĝiri3-nun-na ki en-na-še3 lu2 mu-ni-in-ku4-ku4
B6. [maš]-maš-e sukkal ĜA2 an-sig7-ga-ri-a na-mu-un-ne-dug4-ga
B7. [X]-bi-še3 nu-uš-[…]

Print sources

Behrens 1983-84: commentary

Berlin 1979: translation, commentary, photograph, composite text

Cohen 1973, p. 1-25: commentary, translation (ll. 1-15)

Cooper 1997: commentary, translation (l. 1)

Heimpel 1981b: commentary, handcopy

Römer 1981: commentary

Vanstiphout 1983: commentary

Vanstiphout 1987a (joins)

Vanstiphout 1992b: commentary

Vanstiphout 1995: commentary

Zólyomi 1995: translation, commentary (173-174; 186-187)

Electronic sources

Civil 1989c: composite text

Civil 1992c: composite text

Krecher 1996a: composite text, translation

Cuneiform sources

CBS 2209

CBS 3843 (HAV 17)

CBS 6096 (SEM 19)

CBS 6985 (SEM 17) + N 1766 + N 1772 + N 1772A ***

CBS 7144 (SEM 13)

CBS 11345 (PBS 5 9)

CBS 13384 (SEM 18) + N 4147

CBS 15084

CBS 15104

CBS 15107 (PBS 5 10)

N 1454 + N 1770 + N 1779

N 3205

N 3403

N 3494

N 3664 + N 4207

N 3751

N 3770

N 4334

N 6495

N 6977

N 7448

N 7860?

N 7733

Ni 2283 (SLTN 1)

Ni 4126 (ISET 2 40; FTS fg. 71)

Ni 4497 (ISET 1 97)

Ni 9634 (ISET 2 42)

Ni 9663 (ISET 2 42)

Ni 9886 (ISET 1 135)

UM 29-13-392

UM 29-15-505

UM 29-16-424

UM 29-16-450

VAT 7832b (VAS 17 39)

3N-T308 = UM 55-21-303

3N-T352 = IM 58440


Revision history

20.ii.1998-03.iii.1998: GZ, editor: standardisation
12.iii.1998: JAB, editor: proofreading
27.iii.1998: GZ, editor: minor corrections
30.iv.1999: GZ, editor: minor corrections
30.iv.1999: GZ, editor: SGML tagging
07.v.1999: ER, editor: proofreading SGML
07.v.1999: ER, editor: web publication
01.vi.2003: GC/JE, editor/technical developer: XML/TEI conversion
30.iii.2005: GC/JE, senior editor/technical developer: lemmatised version published

ETCSL homepage

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford
Updated 2006-12-19 by JE

University of Oxford