ETCSLtransliteration : c.2.1.5 ETCSL homepage

The cursing of Agade

Old Babylonian version

1. saĝ-ki gid2-da den-lil2-la2-ke4 (Cited in OB catalogue from Nibru, at Philadelphia, 0.2.01, line 18; OB catalogue in the Louvre, 0.2.02, line 12; OB catalogue from Urim (U2), 0.2.04, line 17)
2. kiški gud an-na-gin7 im-ug5-ga-ta
3. e2 ki unugki-ga gud maḫ-gin7 saḫar-ra mi-ni-ib-gaz-a-ta
4. ki ud-ba šar-ru-gen6 lugal a-ga-de3ki-ra
5. sig-ta igi-nim-še3 den-lil2-le
6. nam-en nam-lugal-la mu-un-na-an-šum2-ma-ta
7. ud-ba 3 a-ga-de3ki kug dinana-ke4
8. ama5 maḫ-a-ni-še3 im-ma-an-du3-du3
9. ul-maški-a ĝišgu-za ba-ni-in-gub
10. lu2-tur gibil-bi e2 du3-u3-gin7
11. dumu ban3-da ama5 ĝa2-ĝa2-gin7
12. e2 niĝ2-gur11-ra niĝ2 sa2 di-de3
13. iriki-bi dur2 ki ĝar šum2-mu-de3
14. 3-bi u2 nir-ĝal2 gu7-u3-de3
15. 3-bi a nir-ĝal2 na8-na8-de3
16. saĝ a tu5-a kisal ḫul2-le-de3
17. ki ezem-ma 3 sig7-ge-de3
18. lu2 zu-u3-ne teš2-bi gu7-u3-de3
19. lu2 bar-ra mušen nu-zu-gin7 an-na ni10-ni10-de3
20. mar-ḫa-šiki le-um-ma gur-ru-de3
21. uguugu4-bi am-si maḫ ab2-za-za u2-ma-am ki ba9-ra2
22. šag4 sila daĝal-la-ke4 teš2-bi tag-tag-ge-de3
23. ur-gir15 ur-nim {taraḫ kur-ra} {(some mss. have instead:) kušu kur-ra} {(some mss. have instead:) anše-kur-ra} udua-lum zulumḫi si
24. kug dinana-ke4 u3 nu-um-ši-ku-ku
25. ud-ba a-ga-de3ki e2 ziz2-a-ba kug-sig17 mi-ni-in-si
26. e2 ziz2 babbar-ra-ba kug-babbar mi-ni-in-si
27. araḫ4 še-ba urud nagga na4lagab za-gin3-na sa2 im-mi-in-dug4-dug4
28. guru7-bi bar-ta im ba-an-ur3
29. um-ma-bi ad gi4-gi4 ba-an-šum2
30. ab-ba-bi ka-inim-ma ba-an-šum2
31. ki-sikil-bi KI.E.NE.DI ba-an-šum2
32. ĝuruš-bi a2 ĝištukul-la ba-an-šum2
33. di4-di4-la2-bi šag4 ḫul2-la ba-an-šum2
34. {emeda(UM.ME)-ga-la2 šu gid2 dumu šagina-ke4-ne} {(some mss. have instead:) emeda(UM.ME)-ga-la2 dumu šagina-ke4-ne}
35. ĝišal-ĝar-sur9-da e-ne im-di-ne
36. iriki šag4-bi tigi-a bar-bi-ta gi-gid2 za-am-za-am-ma
37. kar ĝišma2 us2-bi mud5-me-ĝar-ra
38. kur-kur u2-sal-la i-im-nu2
39. 3-bi ki sag9-ga igi bi2-ib-du8
40. lugal-bi sipad dna-ra-am-dsuen-e
41. barag kug a-ga-de3ki-še3 ud-de3-eš2 im-e3
42. bad3-bi {ḫur-saĝ-gin7} {(1 ms. has instead:) [ḫur]-/saĝ\ gal} an-ne2 im-us2
43. abul-a-ba id2idigna a-ab-ba-še3 {du-u3-gin7} {(some mss. have instead:) de2-a-gin7}
44. kug dinana-ke4 ka-bi ĝal2 bi2-in-taka4
45. ki-en-gi-ra niĝ2-gur11 ni2-ba-ta ĝišma2 im-da-gid2-de3
46. mar-tu kur-ra lu2 še nu-zu
47. gud du7 maš2 du7-da mu-un-na-da-an-ku4-ku4
48. me-luḫ-ḫaki lu2 kur gig2-ga-ke4
49. niĝ2-šu {kur2-kur2-ra} {(some mss. have instead:) kur-kur-ra} mu-un-na-ra-ab-ed3-de3
50. elamki su-bir4ki anše barag la2-gin7 niĝ2 mu-na-ab-la2-la2
51. ensi2-ensi2 {saĝĝa-e-ne} {(1 ms. has instead:) šagina-/e\-[ne]}
52. saĝ-tun3 gu2-edin-na-ke4-ne
53. nidba itid-da zag-mu-bi si am3-sa2-e-ne
54. abula a-ga-de3ki-ka a-gin7 kuš2 mi-ni-ib-ĝal2
55. nidba-bi kug dinana-ke4 šu teĝ3-ĝe26 nu-zu
56. dumu-gir15-gin7 e2 ki ĝar {di-da} {(some mss. have instead:) du3-u3-de3} la-la-bi nu-um-gi4
57. inim e2-kur-ra me-gin7 ba-an-ĝar
58. a-ga-de3ki tuku4-e mu-un-na-la2-la2
59. ul-maški-a ni2 im-ma-ni-in-te
60. iriki-ta dur2-ra-ni ba-ra-ĝen
61. ki-sikil ama5-na šub-bu-gin7
62. kug dinana-ke4 3 a-ga-de3ki mu-un-šub
63. ur-saĝ ĝištukul-a saĝ ĝa2-ĝa2-gin7
64. iriki-ta me3 šen-šen {im-ma-ra-e3} {(some mss. have instead:) im-ma-ra-an-ri}
65. lu2-kur2-ra-ra gaba ba-ni-in-ri
66. ud nu-5-am3 ud nu-10-am3
67. sa nam-en-na aga nam-lugal-la
68. ma-an-si-um ĝišgu-za nam-lugal-la šum2-ma
69. dnin-urta-ke4 e2-šu-me-ša4-na ba-ni-in-kur9
70. iriki ka-inim-ma-bi dutu ba-an-de6
71. ĝeštug2-bi den-ki-ke4 ba-an-de6
72. me-lem4 an-ne2 im-us2-sa-a-bi
73. an-ne2 an-šag4-ga {ba-e-ed3} {(some mss. have instead:) ba-an-e3} {(1 ms. has instead:) ba-an-de6}
74. ĝišdimgul kug im-du3-du3-a-bi
75. den-ki-ke4 abzu-a mi-ni-in-bu
76. ĝištukul-bi dinana-ke4 ba-an-de6
77. 3 a-ga-de3ki zi-bi suḫurku6 tur-ra-gin7 engur-ra ba-an-til
78. iriki teš2-bi igi-bi am3-da-ĝal2
79. am-si maḫ-gin7 gu2 ki-še3 mi-ni-ib-ĝar
80. gud maḫ-gin7 si am3-da-il2-il2
81. ušumgal 2-a-gin7 saĝ am3-ma-ze2-re
82. me3-gin7 nam-dugud-ba am3-da-ab-laḫ4-laḫ4-e
83. nam-lugal a-ga-de3ki ki-tuš gen6-na dug3 nu-tuš-u3-de3
84. eĝer-bi niĝ2 na-me nu-sag9-ge-de3
85. e2 tuku4-e erim3 {sag2 di-de3} {(1 ms. has instead:) sig10-sig10-ge-/dam\}
86. dna-ra-am-dsuen maš2-ĝi6-ka igi ba-ni-in-du8-a
87. šag4-ga-ni-še3 mu-un-zu eme-na nu-um-ĝa2-ĝa2 lu2-da nu-mu-un-da-ab-be2
{
(1 ms. adds 2 lines:)
87A. /e2 tuku4\ []
87B. e2-ni maš2 []
}
88. nam e2-kur-ra-še3 tug2-mu-dur7-ra ba-an-mur10
89. ĝišgigir-ra-ni {gikid-ma2-šag4-ga ba-an-šu2} {(1 ms. has instead:) ĝišgag bar-ra an-sig9}
90. {ĝišma2-gur8-ra-ni} {(1 ms. has instead:) si ĝišma2-gur8-ra-na} {(1 ms. has instead:) u5 ĝišma2-/gur8\-[ra-na]} sumur3 ba-ra-an-si-ig
91. {a2-šita4-a} {(some mss. have instead:) a2-šu-du7-a} nam-lugal-la-ka-ni im-ma-ra-an-ba-ba
92. dna-ra-am-dsuen mu 7-am3 mu-un-ge-en
93. lugal mu 7-am3 šu saĝ-ĝa2 dug4-ga a-ba igi im-mi-in-du8-a
{
(some mss. add the line:)
93A. šag4-ga-ni-še3 mu-un-zu eme-na nu-ĝa2-ĝa2 lu2-da nu-mu-un-da-[ab-be2]
}
94. e2-še3 maš2-am3 ši-gid2-de3
95. e2 du3-a maš2-a nu-mu-un-de3-ĝal2
96. 2-kam-ma-še3 e2-še3 maš2-am3 ši-gid2-de3
97. e2 du3-a maš2-a nu-mu-un-de3-ĝal2
98. i3-sig10-ga-na šu-a bal-e-de3
99. den-lil2 niĝ2-dug4-ga-ni ba-en-de3-kur2
100. gu2 ĝar-ra-ni sag2 ba-an-da-ab-dug4
101. erin2-na-ni zig3-ga ba-ni-in-ĝar
102. a2-tuku kisal maḫ-še3 ku4-ku4-gin7
103. e2-kur-še3 šu keše2 ba-ši-in-ak
104. dub3-tuku lirum-še3 gam-e-gin7
105. gi-gun4-na-aš 30 giĝ4 ba-ši-in-ak
106. nitaḫ lu2 la-ga iriki laḫ5-gin7
107. e2-še3 ĝiškun5 gal-gal ba-ši-in-ri-ri
108. e2-kur ĝišma2 maḫ-gin7 gul-gul-lu-de3
109. kur kug ba-al-gin7 saḫar du8-u3-de3
110. ḫur-saĝ na4za-gin3-na-gin7 ku5-re-de3
111. iriki diškur-re ba-an-de2-a-gin7 gu2 ki-še3 ĝa2-ĝa2-de3
112. e2-e kur-ĝišerin-kud nu-me-a
113. urudḫa-zi-in gal-gal ba-ši-in-de2-de2
114. urudaga-silig-ga a2 2-na-bi-da u4-sar ba-an-ak
115. ur2-bi-a urudgi2-dim ba-an-ĝar
116. suḫuš kalam-ma-ka ki ba-e-la2
117. pa-bi-a urudḫa-zi-in ba-an-ĝar
118. e2-e ĝuruš ug5-ga-gin7 gu2 ki-še3 ba-an-da-ab-la2
119. gu2 kur-kur-ra ki-še3 ba-an-da-ab-la2
120. ĝišalal-bi im-ma-ra-an-zil-zil
121. im šeĝ3-šeĝ3 an-na ba-e-ed3
122. ĝiš-kan4-na-ke4 ba-ra-an-si-ig teš2 kalam-ma {ba-kur2} {(1 ms. has instead:) ba-til}
123. kan4 še nu-kud-da še i-ni-in-kud
124. šu kalam-ma-ta še ba-da-an-kud
125. kan4 silim-ma-bi ĝišal-e bi2-in-ra
126. kur-kur-re silim-silim-bi ba-kur2
127. {(some mss. add:) a-šag4} a-gar3 maḫ a-eštubku6 daĝal-la-gin7
128. e2-kur-ra {urudgi2-dim} {(1 ms. has instead:) urudḫa-zi-in} gal-gal-bi kuš3-kuš3-a bi2-in-sig10-sig10
129. itima e2 ud nu-zu-ba 3-e igi i-ni-in-bar
130. dub-šen kug diĝir-re-e-ne-ke4 uriki igi i-ni-in-bar
131. la-ḫa-ma dub-la2 gal e2-e sug2-ga-bi
132. lu2 an-zil gu7-a nu-me-eš-a
133. dna-ra-am-dsuen šag4 izi-ka ba-an-sag3
134. ĝišerin ĝiššu-ur2-men5 ĝišza-ba-lum ĝištaškarin
135. ĝiš gi-gun4-na-be2-eš KUM ba-an-sur-sur
136. kug-sig17-bi mi-si-IŠ-ra bi2-in-ak
137. kug-babbar-bi kušlu-ub2/kušlu-ub2-šir-ra bi2-in-ak
138. urud-bi še maḫ de6-a-gin7 kar-ra bi2-in-si-si
139. kug-bi kug-dim2-e im-dim2-e
140. za-bi za-dim2-e im-dim2-e
141. urud-bi simug im-tu11-be2
142. niĝ2-gur11 iriki ḫul-a nu-me-a
143. e2-e ĝišma2 gal-gal kar-ra ba-an-us2
144. e2 den-lil2-la2-še3 ĝišma2 gal-gal kar-ra ba-an-us2
145. niĝ2-gur11 iriki-ta ba-ra-e3
146. niĝ2-gur11 iriki-ta ed2-da-ni
147. a-ga-de3ki dim2-ma-bi ba-ra-e3
148. ĝišma2-e kar {ib2-kur2} {(some mss. have instead:) ib2-tuku4-e} {umuš} {(1 ms. has instead:) 3} a-ga-de3ki ba-kur2
149. ud te-eš dug4-ga kalam teš2-a ĝar-ra
150. a-ma-ru zig3-ga gaba-šu-ĝar nu-tuku
151. den-lil2-le nam e2-kur ki 2-ĝa2-ni ba-ḫul-a-še3 a-na-am3 im-gu-lu-a-ba
152. kur gu2-bi2-na-še3 igi na-an-il2
153. ḫur-saĝ daĝal teš2-bi nam-ta-an-si-ig
154. 3-ĝa2 nu-sig10-ga kalam-ma nu-šid-da
155. gu-ti-umki 3 keše2-da nu-zu
156. dim2-ma lu2-u18-lu {ĝalga} {(some mss. have instead:) arḫuš} ur-ra ulutim2 uguugu4-bi
157. den-lil2-le kur-ta nam-ta-an-e3
158. ŠID-ŠID buru5mušen-gin7 ki am3-u2-us2
159. a2-bi gu maš2-anše-gin7 edin-na mu-un-na-an-la2
160. niĝ2 na-me a2-bi la-ba-ra-e3
161. lu2 na-me a2-bi la-ba-an-da13-da13
162. lu2-kiĝ2-gi4-a ḫar-ra-an-na nu-mu-un-ĝen
163. ĝišma2 ra-gaba id2-da nu-mu-un-dib-be2
164. ud5 gen6 den-lil2-la2 amaš-ta ba-ra-ra-aš na-gada-bi bi2-in-us2-u2-us2
165. šilam tur3-bi-ta ba-ra-ra-aš unud(UNU3)-bi bi2-in-us2-u2-us2
166. ĝiš-gu2-ka en-nu-uĝ3 ba-e-du3
167. ḫar-ra-an-na lu2-sa-gaz {ba-e-tuš} {(1 ms. has instead:) ba-e-sag3}
168. abula kalam-ma-ka ĝišig im-ma {ba-e-gub} {(1 ms. has instead:) ba-e-dul}
169. kur-kur-ra bad3 iriki-ne-ne-ka gu3 gig mi-ni-ib-be2-ne
170. iriki šag4 edin bar daĝal nu-me-a mu2-sar {mu-un-de3-ĝal2} {(1 ms. has instead:) /bi\-in-mu2}
171. ud iriki ba-dim2-dim2-ma-ba ba-sig10-sig10-ga-ba
172. {(some mss. add:) a-šag4} a-gar3 gal-gal-e še nu-um-de6
173. {(some mss. add:) a-šag4} a-gar3 sug4-sug4-ge ku6 nu-um-de6
174. pu2-ĝiškiri6 lal3 ĝeštin nu-um-de6
175. IM.UD sir2-da la-ba-šeĝ3 ĝišmaš-gurum la-ba-mu2
176. ud-ba i3 1 giĝ4-e 1/2 sila3-am3
177. še 1 giĝ4-e 1/2 sila3-am3
178. siki 1 giĝ4-e 1/2 ma-na-am3
179. ku6 1 giĝ4-e ĝišba-an-e ib2-si
180. ganba iriki-ba-ka ur5?-gin7 ib2-sa10-sa10
181. ur3-ra nu2-a ur3-ra ba-ug7
182. e2-a nu2-a ki nu-um-tum2
183. 3 šag4-ĝar-bi-ta ni2-bi-a šu im-dub2-dub2-ne
184. ki-ur3 ki gal den-lil2-la2-ke4
185. ur sila sig9-ga zu2 ba-ni-ib-keše2
186. šag4-ba lu2 2 du teš2-e ba-ni-ib-gu7
187. lu2 3 du teš2-e ba-ni-ib-gu7
188. giri17 ba-dub-dub saĝ ba-dab5-dab5
189. giri17 ba-dub saĝ numun-e-eš ba-ab-ĝar
190. saĝ zid saĝ lul-la šu bal ba-ni-ib-ak
191. meš3 meš3-e an-ta i-im-nu2
192. 2 lu2-lul-e 2 lu2 zid-da-ke4 an-ta na-mu-un-DU
193. ud-ba den-lil2-le 3 gal-gal-la-ni-ta
194. 3 gi tur-tur im-ma-ra-an-du3
195. ud e3-ta ud šu2-uš erim3-bi ba-tur
196. um-ma ud-ta ba-ra-ab-taka4-a
197. ab-ba ud-ta ba-ra-ab-taka4-a
198. gala-maḫ mu-ta ba-ra-ab-taka4-a
199. ud 7 ĝi6 7-še3
200. balaĝ 7-e an-ur2 gub-ba-gin7 ki mu-un-ši-ib-us2
201. ub3 {me-ze2 li-li-is3} {(some mss. have instead:) šem3 li-li-is3} {(1 ms. has instead:) šem3 zabar} diškur-gin7 šag4-ba mu-na-an-du12
202. um-ma a uru2-ĝu10 nu-ĝa2-ĝa2
203. ab-ba a lu2-bi nu-ĝa2-ĝa2
204. gala-e a e2-kur nu-ĝa2-ĝa2
205. ki-sikil-bi siki šab-bi nu-ĝa2-ĝa2
206. ĝuruš-bi ĝiri2 saga11 nu-ĝa2-ĝa2
207. er2-bi er2 ama a-a den-lil2-la2-ke4
208. du6 kug su zig3 gur3-ru dub3 kug den-lil2-la2-ke4 i-im-ĝa2-ĝa2-ne
209. nam-bi-še3 den-lil2 itima kug ba-an-kur9 šag4-ka-tab-ba ba-an-nu2
210. ud-ba dsuen den-ki dinana dnin-urta diškur dutu dnuska dnisaba {diĝir gal-gal-e-ne} {(1 ms. has instead:) diĝir /ḫe2?-em?\-me-eš}
211. šag4 den-lil2-la2-ke4 a sed4 {im-sed4-e-ne} {(1 ms. has instead:) im-su13-/ne\} a-ra-zu-ta ba-ab-be2-ne
212. den-lil2 iri iri-zu im-ḫul-a iri-zu-gin7 ḫe2-du3
213. gi-gun4-na-zu šu bi2-in-la2-la2 nibruki-gin7 ḫe2-du3
214. iri-ba saĝ tul2-ba ḫe2-ni-ib-si-si
215. lu2 lu2-u3 zu-ne na-an-ni-in-pad3-de3
216. šeš-e šeš-a-ni ĝiškim na-an-ni-in-e3
217. ki-sikil-bi ama5-na ĝiš ḫul ḫe2-en-da-ab-ra
218. ad-da-bi e2 dam ug7-a-na gu3 gig-bi ḫe2-em-me
219. tum12mušen-bi ab-lal3-ba še ḫe2-ni-in-ša4
220. buru5mušen-bi a2-bur2-ba niĝ2 ḫe2-ni-ib-ra
221. tum12mušen ni2 te-a-gin7 ur5-da ḫe2-ak-e
222. 2-kam-ma-še3 dsuen den-ki dinana dnin-urta diškur dutu dnuska dnisaba diĝir ḫe2-em-me-eš
223. iriki-še3 igi-ne-ne i-im-ĝa2-ĝa2-ne
224. a-ga-de3ki 2 ḫul-a im-ma-ab-bal-e-ne
225. iriki e2-kur-še3 ba-e-a-ul4-en den-lil2 ḫe2-am3
226. a-ga-de3ki e2-kur-še3 ba-e-a-ul4-en den-lil2 ḫe2-am3
227. bad3 kug-zu en-na sukux(SUKUD)-ra2-bi a-nir ḫe2-em-da-sa2
228. gi-gun4-na-zu saḫar-gin7 ḫe2-dub
229. dub-la2 la-ḫa-ma sug2-sug2-ga-bi
230. ĝuruš maḫ ĝeštin naĝ-a-gin7 ki-še3 ḫe2-em-ta-ĝa2-ĝa2
231. im-zu abzu-ba ḫe2-eb-gi4
232. im den-ki-ke4 nam ku5-ra2 ḫe2-a
233. še-zu ab-sin2-ba ḫe2-eb-gi4
234. še dezina2-e nam ku5-ra2 ḫe2-a
235. ĝiš-zu tir-bi-a ḫe2-eb-gi4
236. ĝiš dnin-ildum2-ma-ke4 nam ku5-ra2 ḫe2-a
237. gud {gaz-gaz-e} {(1 ms. has instead:) gaz-gaz-zu} {dam} {(1 ms. has instead:) dam-ni} ḫe2-en-gaz-e
238. udu {šum-šum-zu} {(some mss. have instead:) šum-šum-e} {dumu} {(some mss. have instead:) dumu-ni} ḫe2-en-šum-e
239. ukur3-zu dumu kug-ge-eš pad3-da-na a ḫe2-em-ta-ab-ra-ra
240. kar-ke4-zu kan4 2-dam-ma-na-ka ni2 ḫa-ba-ni-ib-la2-e
241. ama nu-gig-zu ama nu-bar-zu {dumu} {(some mss. have instead:) dumu-ni} ḫe2-en-gi4-gi4
242. kug-sig17-zu kug-še3 ḫe2-sa10-sa10
243. kug-babbar-zu niĝ2 za-ḫa-am-še3 ḫe2-sa10-sa10
244. urud-zu a-gar5-še3 ḫe2-sa10-sa10
245. a-ga-de3ki a2-tuku-zu a2-ni ḫe2-eb-ta-kud
246. kušlu-ub2 dag-si-ni na-an-il2-il2-e
247. anšeni-is-kum-zu a2-ni na-an-ḫul2-e ud šu2-a ḫe2-nu2
248. iriki-bi šag4-ĝar-ra ḫe2-ni-ib-ug7-e
249. dumu-gir15 ninda sag9-ga gu7-gu7-zu u2-šim-e ḫa-ba-nu2
250. lu2 saĝ5-e ba-zig3-ga-zu
251. TAG-TAG ĝiš-ur3-ra-na ḫe2-gu7-e
252. ĝišig gal kušgur21 e2 ad-da-na-ka
253. kušgur21-bi zu2-ni-ta ḫe2-ur5-re
254. e2-gal šag4 ḫul2-la {du3-a-za} {(1 ms. has instead:) ĝal2-la-za} šag4 sag3 ḫe2-en-šub
255. lu2 ḫul edin ki sig9-ga-ke4 gu3 ḫu-mu-ra-ra-ra
256. ki uz-ga šu-luḫ-ḫa ĝar-ra-zu
257. {ka5} {(1 ms. has instead:) ka5-zu} du6 gul-gul-la-ke4 kun ḫe2-ni-ib-ur3-ur3-re
258. abula kalam-ma ĝar-ra-zu
259. u3-ku-kumušen mušen šag4 sag3-ga-ke4 gud3 ḫe2-em-ma-an-us2
260. iriki tigi-da u3 nu-ku-ku-za
261. šag4 ḫul2-la-da nu-nu2-za
262. tur3-e si gud dnanna-ke4
263. edin ki sig9-ga-ke4 ni10-ni10-na-gin7 šeg11 ḫu-mu-un-gi4-gi4-gi4
264. gu2 ĝišma2 gid2-da id2-da-zu u2 gid2-da ḫe2-em-mu2
265. ḫar-ra-an ĝišgigir-ra ba-ĝar-ra-zu u2-a-nir ḫe2-em-mu2
266. 2-kam-ma-še3 gu2 ma2 gid2-da ki a-la2 id2-da-zu
267. šeg9-bar mul muš ul4 kur-ra-ke4 lu2 na-an-ni-ib-dib-be2
268. edin šag4 u2 sag9-ga mu2-a-zu gi er2-ra ḫe2-em-mu2
269. {a-ga-de3ki} {(1 ms. has instead:) id2-da} a dug3-ga de2-a-zu a mun-na ḫe2-em-de2
270. iriki-bi-a ga-tuš bi2-in-dug4-ga ki-tuš na-an-ni-dug3-ge
271. a-ga-de3ki-a ga-nu2 bi2-in-dug4-ga ki-nu2 na-an-ni-dug3-ge
272. i-ne-eš2 dutu ud ne-e-a ur5 ḫe2-en-na-nam-ma-am3
273. gu2 ĝišma2 gid2-da id2-da-ba u2 gid2-da ba-an-mu2
274. ḫar-ra-an ĝišgigir-ra ba-ĝar-ra-ba u2-a-nir ba-an-mu2
275. 2-kam-ma-še3 gu2 ĝišma2 gid2-da ki a-la2 id2-da-ba
276. šeg9-bar mul muš ul4 kur-ra-ke4 lu2 nu-mu-ni-in-dib-be2
277. edin šag4 u2 sag9-ga mu2-a-bi gi er2-ra ba-an-mu2
278. a-ga-de3ki a dug3-ga de2-a-bi a mun-na ba-an-de2
279. iriki-bi-a ga-tuš bi2-in-dug4-ga ki-tuš nu-um-ma-an-da-dug3
280. a-ga-de3ki-a ga-nu2 bi-in-dug4-ga ki-nu2 nu-um-ma-an-na-dug3
281. a-ga-de3ki ḫul-a dinana za3-mi2

Fragments of an earlier version from Nibru, dating to the Ur III period

Segment A

unknown no. of lines missing
1. (= c215.1.71) [ĝeštug2-bi] [den-ki]-/ke4\ ba-/de6\
2. (= c215.1.72) [me]-lem4 /an\-ne2 im-/us2\-bi
3. (= c215.1.73) /an-ne2\ [an]-šag4-ga ba-ed3
4. (= c215.1.74) [ĝiš]tar2-GAG /kug\ im-da-/du3\-a-bi
5. (= c215.1.75) [den-ki-ke4] /abzu\-[a mi-ni-bu]
unknown no. of lines missing

Segment B

1. (= c215.1.84) /eĝer-še3 niĝ2\ na-me nu-sag9-de3
2. (= c215.1.85) e2 /tuku4\-e /erim3\ sag3 di-de3
3. (= c215.1.86) na-ra-am-dsuen-e maš2-ĝi6-ka igi ba-[ni-in-du8-a]
unknown no. of lines missing

Segment C

1. (= c215.1.98) [i3-sig10]-ga-na šu bal-e-/gin7\
2. (= c215.1.100) gu2 ĝar-ra-ni sag2 mu-na-ab-dug4
3. (= c215.1.101) /erin2\-na-na zig3-ga14 ba-ni-ĝar
4. (= c215.1.102) a2-tuku kisal maḫ-a ku4-ku4-gin7
5. (= c215.1.103) e2-kur-še3 šu /keše2 ba-ši\-ak
6. (= c215.1.104) dub3-tuku lirum3-še3 gam-e-gin7
7. (= c215.1.105) gi-gun4-še3 30 giĝ4 ba-ši-ak
8. (= c215.1.106) nitaḫ lu2-KID2 iri ri-ri
9. (= c215.1.107) [e2-še3 ĝiš]kun5 gal-gal ba-ši-/laḫ4\
10. (= c215.1.112) /e2\-e kur erin-na nu-me-a
11. (= c215.1.113) ḫa-zi-inurud gal-gal i3-ma-ta-de2
{
(1 ms. adds 1 line:)
11A. (= c215.1.114) [urudaga-silig] X a2 2(MAN)-na-bi-da u3-sa-ar ba-ak
}
12. (= c215.1.127) ugur2 maḫ a-eštub {dugud-a-gin7} {(1 ms. has instead:) daĝal-gin7}
13. (= c215.1.128) {gi2-dim} {(1 ms. has instead:) e2-kur-ra-a EDINurud} gal-gal-bi kuš3-a bi2-sig10-sig10
14. (= c215.1.115) ur2-bi-a gi2-dim ba-ĝar
unknown no. of lines missing

Segment D

1. (= c215.1.124) [šu kalam-ma-ta še] ba-da-kud
2. (= c215.1.125) [kan4] /silim\-ma-bi al-e /bi2?\-in-šub
3. (= c215.1.126) [kur-kur] X silim-silim-bi [ba]-gul
unknown no. of lines missing

Segment E

1. [] UD? /IM?\ [] DU
2. [] MA [] DU
3. [] IM [] X
4. [] X
unknown no. of lines missing

Segment F

1. (= c215.1.188) [giri17 ba]-/an\-dub-/dub\ [saĝ ba]-/an\-tu-tu
2. (= c215.1.189) giri17 ba-an-dub saĝ /numun\-[e-eš ba-ab-ĝar]
3. (= c215.1.191) meš3 meš3-a an-ta ba-[…]
4. (= c215.1.192) u3-ri2-in lu2-/lul\ [] lu2 zid-ra an-/ta\ [] MA []
5. (= c215.1.193) den-lil2-le e2 [gal-gal-la-ni]
6. (= c215.1.194) 3 gi tur-tur ba-[ra-du3]
7. (= c215.1.195) [sig]-ta igi-nim(source: TUM3)-še3 []

Print sources

Attinger 1984a: translation, commentary

Cooper 1983: composite text, score transliteration, translation, photograph, handcopy, commentary

Edzard 1989, p. 99-1-5: commentary, translation (ll. 54-57)

Falkenstein 1965: composite text, translation, commentary

Jacobsen 1987, p. 359-374: translation, commentary

Electronic sources

Civil 1989a: composite text

Krecher 1996a: composite text, translation

Cuneiform sources

AO 6890 (TCL 16 64)

AO 6892 (TCL 16 66)

AUAM 73.3175 (photo pl. 20)

BM 54696 (photo pl. 1)

CBS 2213 (photo pl. 2)

CBS 3957 (photo pl. 24)

CBS 6813 (STVC 101)

CBS 7805 (+) N 2574

CBS 7820 + CBS 7830 (PBS 13 47) (+) HS 1489 (TMH NF 3 29) (+) Ni 4248 (SLTN 104)

CBS 7858 (photo pl. 2) *** CBS 7856

CBS 8137 (STVC 111)

CBS 8408 (STVC 100) + Ni 4416 (ISET 1 96) (+) CBS 14227 (PBS 13 15)

CBS 9233 (PBS 13 43)

CBS 13110 (STVC 135)

CBS 13946 (STVC 94)

CBS 15076 (photo pl. 2)

CBS 15127 (photo pl. 3)

HS 1446 (TMH NF 3 27)

HS 1455bis (WK 32) ***

HS 1465 (TMH NF 3 28; obv. WK 31)

HS 1514 (TMH NF 3 30)

HS 1521 (TMH NF 3 31)

HS 1541 (TMH NF 3 33)

HS 1584 (TMH NF 3 32) + N 4201 (photo pl. 3)

IB n/u ***IB 815

IM 12183a (TIM 9 4)

N 1066 (photo pl. 3)

N 1344 (photo pl. 4)

N 1346 + N 1596 (+) N 1546 (all photo pl. 4)

N 1444 (photo pl. 4)

N 1765 + Ni 4057 (TAD 8/2 pl. 8) (both photo pl. 4)

N 2574 (photo pl. 20)

N 2655 (photo pl. 5)

N 2707 (photo pl. 5) (+?) Ni 2497 (SRT 2)

N 3473 (photo pl. 24)

N 3561 (photo pl. 5)

N 3618 (photo pl. 5)

N 3633 (photo pl. 6) + 1390 ***

N 3743 (photo pl. 6)

N 4161 (photo pl. 6)

N 4288 + UM 29-16-87 (both photo pl. 6)

N 6273

N 6274 + N 7328 (both photo pl. 6)

N 6363

N 7199 (photo pl. 24)

N 7253 (photo pl. 24)

N 7289 (photo pl. 24)

Ni 1071 (photo pl. 20)

Ni 2373 (BE 31 1)

Ni 2398 (SLTN 106)

Ni 2727 (SLTN 105) (+?) Ni 4411 (ISET 1 93)

Ni 2728 (SLTN 108)

Ni 4008 (SLTN 107) + UM 29-13-92 (both photo pl. 7f.)

Ni 4032 (SLTN 109)

Ni 4109 (ISET 1 72)

Ni 4154

Ni 4155 (TAD 8/2 pl. 2,10)

Ni 4192 (photo pl. 9) (+?) Ni 9757 (ISET 2 113)

Ni 4242 (ISET 1 84)

Ni 4285 (photo pl. 21)

Ni 4350 (ISET 1 88)

Ni 4453 (ISET 1 62)

Ni 4542 (ISET 1 99) (+?) UM 29-15-639 (both photo pl. 10)

Ni 4559 (ISET 1 90)

Ni 9532 (ISET 1 113)

Ni 9583 (ISET 1 147)

Ni 9842 (ISET 1 141)

Ni 9883 (ISET 1 135)

Ni 9912 (ISET 1 137)

Ni 9982

Sb 12364 + Sb 14154 (copy pl. 22f.)

UET 6 145 = U 16846

UET 6/3 176* ***

UM 29-13-551 (photo pl. 24)

UM 29-13-575 (photo pl. 10)

UM 29-13-576 + N 1380 (both photo pl. 10)

UM 29-13-744 (photo pl. 11)

UM 29-16-420 (photo pl. 11)

YBS 4611 (photo pl. 12f.)

YBS 7171 (photo pl. 11)

YBS 13249 (photo pl. 21)

2N-T84 = IM 58944 (photo pl. 12)

3N-T125 = UM 58344 (photo pl. 13)

3N-T298 = UM 55-21-301 + 3N-T303 = A 30204 + 3N-T405 = A 30235 + 3N-T424 = UM 55-21-324 + 3N-T900,26 (SLFN 11)+ 3N-T901,53 (SLFN 11) (all photo pl. 14f.)

3N-T433 = IM 58480 (photo pl. 15)

3N-T509 = A 30255 (photo pl. 14)

3N-T510 = IM 58529 (photo pl. 16)

3N-T544 = IM 58543 (photo pl. 17)

3N-T550 = IM 58547 + 3N-T780 = A 30296 (both photo pl. 17)

3N-T670 = IM 58606 (photo pl. 18)

3N-T825 = UM 55-21-380 (photo pl. 18)

3N-T901,36 (SLFN 10)

3N-T901,44 (SLFN 10)

3N-T903,62 (SLFN 11)

3N-T903,111 (SLFN 9)

3N-T906,244 (SLFN 10)

3N-T917,370 (SLFN 10)

3N-T918,405 (SLFN 9)

3N-T923,501 (SLFN 10)

6N-T76 = IM 70097 (photo pl. 19)

6N-T935 = IM 70122 (photo pl. 19)

6N-T988 = IM 70124 (photo pl. 18) *** not pl. 19


Revision history

10.xi.1998-16.xi.1998: GZ, editor: standardisation
14.i.1999: JAB, editor: proofreading
09.iv.1999: GZ, editor: minor corrections
18.v.1999: GZ, editor: SGML tagging
28.v.1999: ER, editor: proofreading SGML
28.v.1999: ER, editor: web publication
01.vi.2003: GC/JE, editor/technical developer: XML/TEI conversion
30.iii.2005: GC/JE, senior editor/technical developer: lemmatised version published

ETCSL homepage

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford
Updated 2006-12-19 by JE

University of Oxford