ETCSLtransliteration : c.4.07.2 ETCSL homepage

The exaltation of Inana (Inana B)

1. nin me šar2-ra ud dalla e3-a (Cited in OB catalogue from Nibru, at Philadelphia, 0.2.01, line 4; OB catalogue from Urim (U2), 0.2.04, line 8; OB catalogue at Andrews University, 0.2.11, line 3; OB catalogue at Yale, 0.2.12, Seg. A, line 4)
2. munus zid me-lem4 gur3-ru ki 2 an uraš-a
3. nu-gig an-na suḫ-gir11 gal-gal-la
4. aga zid-de3 ki 2 nam-en-na tum2-ma
5. me 7-bi šu sa2 dug4-ga
6. nin-ĝu10 me gal-gal-la saĝ keše2-bi za-e-me-en
7. me mu-e-il2 me šu-zu-še3 mu-e-la2
8. me mu-e-ur4 me gaba-za bi2-tab
9. ušumgal-gin7 kur-re 11 ba-e-šum2
10. diškur-gin7 ki šegx(KA×LI) gi4-a-za dezina2 la-ba-e-ši-ĝal2
11. a-ma-ru kur-bi-ta ed3-de3
12. saĝ-kal an ki-a dinana-bi-me-en
13. izi bar7-bar7-ra kalam-e šeĝ3-ĝa2
14. an-ne2 me šum2-ma nin ur-ra u5-a
15. inim kug an-na-ta inim dug4-dug4
16. biludada gal-gal-la niĝ2-zu a-ba mu-un-zu
17. kur gul-gul ud-de3 a2 ba-e-šum2
18. ki 2 den-lil2-la2 kalam-ma ni2 mi-ni-ri
19. a2 2-ĝa2 an-na-ke4 ba-gub-be2-en
20. nin-ĝu10 za-pa-aĝ2-zu-še3 kur i3-gam-gam-e
21. ni2 me-lem4 u18-lu-da nam-lu2-ulu3
22. niĝ2-me-ĝar ĝiri3-bi u3-mu-ri-gub
23. me-ta me ḫuš-bi šu ba-e-re-ti
24. i-dub er2-ra-ke4 ĝal2 ma-ra-ab-taka4
25. e2 a-nir gal-gal-la sila-ba mu-ri-du
26. igi me3-ta niĝ2 ma-ra-ta-si-ig
27. nin-ĝu10 a2 ni2-za na4zu2 zu2 i3-gu7-e
28. ud du7-du7-gin7 i3-du7-du7-de3-en
29. ud gu3 ra-ra-da gu3 im-da-ab-ra-ra-an
30. diškur-da šegx(KA×LI) mu-da-an-gi4-gi4-in
31. im-ḫul-im-ḫul-da im-da-kuš2-u3-de3-en
32. ĝiri3-za nu-kuš2-u3 i3-im-si
33. balaĝ a-nir-ra-ta i-lu im-da-ab-be2
34. nin-ĝu10 da-nun-na diĝir gal-gal-e-ne
35. su-dinmušen dal-la-gin7 du6-de3 mu-e-ši-ib-ra-aš
36. igi ḫuš-a-za {la-ba-sug2-ge-de3-eš} {(some mss. have instead:) la-ba-sug2-ge-eš-am3}
37. saĝ-ki ḫuš-a-za saĝ nu-mu-un-de3-ĝa2-ĝa2
38. šag4 ib2-ba-za a-ba ib2-te-en-te-en
39. šag4 ḫul-ĝal2-la-za te-en-ten-bi maḫ-am3
40. nin ur5 i3-sag9 nin šag4 i3-ḫul2
41. ib2-ba nu-te-en-te-en dumu gal dsuen-na
42. nin kur-ra dirig-ga a-ba ki-za ba-an-tum3
43. {ḫur-saĝ ki-za} {(2 mss. have instead:) kur saĝ-ki-za} ba-e-de3-gid2-de3-en dezina2 niĝ2-gig-bi
44. {abul-la-ba} {(1 ms. has instead:) e2-gal-la-ba} izi mu-ni-in-ri-ri
45. id2-ba 2 ma-ra-an-de2 3-bi {ma-ra-na8-na8} {(2 mss. have instead:) ba-ra-na8-na8}
46. ugnim-bi ni2-bi-a ma-ra-ab-laḫ5-e
47. zu2 keše2-bi ni2-bi-a ma-ra-ab-si-il-le
48. ĝuruš a2-tuku-bi ni2-bi-a ma-ra-ab-sug2-ge-eš
49. iri-ba ki-e-ne-di-ba mir i-ib2-si
50. ĝuruš šag4-gan-bi LU2-eš2 ma-ra-ab-sar-re-eš
51. iri kur za-ra li-bi2-in-dug4-ga-am3
52. a-a ugu-zu li-bi2-in-eš-am3
53. inim kug-zu bi2-in-dug4 ki ĝiri3-za ḫe2-eb-gi4
54. šag4 tur3-bi-ta ĝiri3 ḫe2-eb2-ta-an-ze2-er
55. munus-bi dam-a-ni-ta sag9-ga na-an-da-ab-be2
56. ĝi6 u3-na ad na-an-di-ni-ib-gi4-gi4
57. niĝ2 kug šag4-ga-na nam-mu-da-an-bur2-re
58. u3-sumun2 zid-zid dumu gal dsuen-na
59. nin an-ra dirig-ga a-ba ki-za ba-an-tum3
60. me zid-de3 nin gal nin-e-ne
61. šag4 kug-ta e3-a ama ugu-ni-ir dirig-ga
62. gal-zu igi-ĝal2 nin kur-kur-ra
63. zi-ĝal2 3 lu-a šir3 kug-zu ga-am3-dug4
64. diĝir zid me-a tum2-ma gal-bi dug4-ga-zu maḫ-am3
65. šag4 su3-ra2 munus zid šag4 zalag-zalag-ga {me-zu} {(2 mss. have instead:) me zid} {(1 ms. has instead:) me kug} ga-mu-ra-ab-dug4
66. ĝi6-par3 kug-ĝa2 ḫu-mu-ši-in-kur9-re-en
67. en-me-en en-ḫe2-du7-an-na-me-en
68. gima-sa2-ab i3-gur3-ru asil-la2 i3-dug4
69. {ki-sig10-ga} {(1 ms. has instead:) kiĝ2-sig-ga-ĝu10} bi2-ib-ĝar ĝe26-e nu-mu-un-til3-le-en
70. ud-de3 ba-te ud mu-da-bil2
71. ĝissu ne ba-te u18-lu-da im-mi-dul
72. ka lal3-ĝu10 šu uḫ3-a ba-ab-dug4
73. niĝ2 ur5 sag9-sag9-ĝu10 saḫar-ta ba-da-gi4
74. nam-ĝu10 dsuen lugal-an-ne2
75. an-ra dug4-mu-na-ab an-ne2 ḫa-ma-du8-e
76. a-da-lam an-ra ba-an-na-ab-be2-en an-ne2 mu-e-du8-e
77. nam lugal-an-ne2 munus-e ba-ab-kar-re
78. kur a-ma-ru ĝiri3-ni-še3 i3-nu2
79. munus-bi in-ga-maḫ iri mu-un-da-ab-tuku4-e
80. gub-ba šag4-ga-na ḫa-ma-sed-de3
81. en-ḫe2-du7-an-na-me-en a-ra-zu ga-mu-ra-ab-dug4
82. er2-ĝa2 kaš dug3-ga-gin7
83. kug dinana-ra šu ga-mu-ni-ri-bar {di-zu} {(some mss. have instead:) silim-ma} ga-mu-ra-ab-dug4
84. daš-im2-babbar na-an-kuš2-u3-de3-en
85. šu-luḫ an kug-ga-ke4 niĝ2-nam-ma-ni in-kur2
86. an-da e2-an-na ḫa-ba-da-an-kar
87. diĝir lu2 gu-la-ta ni2 ba-ra-ba-da-te
88. e2-bi la-la-bi ba-ra-mu-un-gi4 ḫi-li-bi ba-ra-mu-un-til
89. e2-bi e2 ḫul-a ḫu-mu-un-di-ni-in-kur9
90. tab mu-ši-in-kur9-ra-ni ninim-ma-ni ḫu-mu-un-te
91. dsumun2-zid-ĝu10 lu2 ḫu-mu-sar-re-en lu2 ḫe2-em-mi-dab5-be2-en
92. ki zi-šag4-ĝal2-la-ka ĝe26-e a-na-me-en
93. ki-bal ḫul gig dnanna-za-ke4-eš an-ne2 ḫa-ba-ab-šum2-mu
94. iri-bi an-ne2 ḫa-ba-ra-an-si-il-le
95. den-lil2-le nam ḫa-ba-da-an-kud-de3
96. dumu er2 pad3-da-bi ama-ni na-an-sed4-e
97. nin a-nir ki ĝar-ra
98. ĝišma2 a-nir-ra-zu ki kur2-ra ḫe2-bi2-ib-taka4
99. šir3 kug-ĝa2-ke4-eš i3-ug5-ge-de3-en
100. ĝe26-e dnanna-ĝu10 { en3-ĝu10 ba-ra-an-tar } {(1 ms. has instead:) / di\-[ĝu10 ba]-ra-bi2-in-kud }
101. ki-lul-la ḫe2-eb-gul-gul-en
102. daš-im2-babbar-e di-ĝu10 ba-ra-bi2-in-dug4
103. bi-in-dug4 nam-ĝu10 li-bi2-in-dug4 nam-ĝu10
104. u3-ma gub-gub-ba e2-ta ba-ra-an-e3-en
105. simmušen-gin7 ab-ta ba-ra-an-dal-en zi-ĝu10 im-mi-gu7
106. ĝiškiši16 kur-ra-ke4 bi2-in-du-e-en
107. {aga} {(1 ms. has instead:) tug2} zid nam-en-na mu-da-an-kar
108. ĝiri2 ba-da-ra ma-an-šum2 a-ra-ab-du7 ma-an-dug4
109. nin kal-kal-la an-ne2 ki 2
110. šag4 kug-zu maḫ-a ki-bi ḫa-ma-gi4-gi4
111. nitalam ki 2 dušumgal-an-na-ka
112. an-ur2 an-pa nin gal-bi-me-en
113. da-nun-na-ke4-ne gu2 ĝiš ma-ra-an-ĝar-re-eš
114. u3-tud-da-ta nin ban3-da-me-en
115. da-nun-na diĝir gal-gal-e-ne a-gin7 ba-e-ne-dirig-ga
116. da-nun-na-ke4-ne nundum-nundum-bi-ta ki su-ub ma-ra-ak-ke4-ne
117. di ni2-ĝa2 nu-mu-un-til di kur2 di-ĝu10-gin7 igi-ĝa2 mu-un-niĝin2
118. ĝiš-nu2 {gi-rin-na} {(1 ms. has instead:) gi-rin-ĝa2} šu nu-um-mi-la2
119. inim dug4-ga dnin-gal lu2-ra nu-mu-na-bur2
120. en dadag-ga dnanna-me-en
121. nin ki 2 an-na-ĝu10 šag4-zu ḫa-ma-sed-de3
122. ḫe2-zu ḫe2-zu-am3 dnanna li-bi2-in-dug4-ga za-a-kam bi2-in-dug4-ga
123. an-gin7 maḫ-a-za ḫe2-zu-am3
124. ki-gin7 daĝal-la-za ḫe2-zu-am3
125. ki-bal gul-gul-lu-za ḫe2-zu-am3
126. kur-ra gu3 de2-e-za ḫe2-zu-am3
127. saĝ ĝiš ra-ra-za ḫe2-zu-am3
128. ur-gin7 ad6 gu7-u3-za ḫe2-zu-am3
129. igi ḫuš-a-za ḫe2-zu-am3
130. igi ḫuš-bi il2-il2-i-za ḫe2-zu-am3
131. igi gun3-gun3-na-za ḫe2-zu-am3
132. uru16-na nu-še-ga-za ḫe2-zu-am3
133. u3-ma gub-gub-bu-za ḫe2-zu-am3
134. dnanna li-bi2-in-dug4-ga za-a-kam bi2-in-dug4-ga
135. nin-ĝu10 ib2-gu-ul-en i3-maḫ-en
136. nin ki 2 an-na-ĝu10 {mir-mir-za} {(1 ms. has instead:) barag-barag-/za\} ga-am3-dug4
137. ne-mur mu-dub šu-luḫ si bi2-sa2
138. e2-eš2-dam-kug ma-ra-ĝal2 šag4-zu na-ma-sed-de3
139. im-ma-si im-ma-dirig-ga-ta nin UN-gal ma-ra-dug4
140. niĝ2 ĝi6 u3-na ma-ra-an-dug4-ga-am3
141. gala-e an-bar7-ka šu ḫu-mu-ra-ab-gi4-gi4
142. dam dab5-ba-za-ke4-eš dumu dab5-ba-za-ke4-eš
143. ib2-ba-zu ib2-gu-ul šag4-zu nu-te-en-te-en
144. nin gu2-tuku nir-ĝal2 gu2-en-na-ke4
145. sizkur2-ra-na šu ba-an-ši-in-ti
146. šag4 kug dinana ki-bi ba-an-na-ab-gi4
147. ud ba-an-na-dug3 la-la ba-an-sud-sud ḫi-li ma-az ba-an-du8-du8
148. iti6 e3-a-gin7 la-la ba-an-guru3
149. dnanna u6 zid-de3-eš mu-un-e3
150. ama-ni dnin-gal-am3 šudu3 mu-na-an-ša4
151. ĝiš-kan4-na-ke4 silim-ma mu-na-ab-be2
152. nu-gig-ra dug4-ga-ni maḫ-am3
153. kur gul-gul an-da me ba-a
154. nin-ĝu10 ḫi-li gu2 e3 dinana za3-mi2

Print sources

Barnstone and Barnstone 1980, p. 1-8: translation

Hallo 1997: translation, commentary

Hallo and van Dijk 1968: composite text, commentary, translation

Heimpel 1971: commentary

Kilmer 1983: translation

Kramer 1969a, p. 579-582: translation

Römer 1972: commentary

Sauren 1970: commentary

Westenholz 1989: commentary

Wilcke 1976: commentary

Zgoll 1997: translation, composite text, score transliteration, handcopy, commentary, photograph

Electronic sources

Civil 1989: composite text

Krecher 1996: composite text

Krecher 1996a: composite text, translation

Krecher 1998k: score transliteration

Zgoll 1998: composite text, score transliteration, translation

Cuneiform sources

AO 6713 (TCL 16 51)

Ash 1923-285 (OECT 5 9)

BM 85304 (CT 58 26)

BM 118974 (WZKM 68 pl. 1-2)

CBS 1688

CBS 2171

CBS 7847 (PBS 10/4 3) + UM 29-15-422 (YNER 3 pl. 1-3)

CBS 7878 (PBS 10/4 5)

CBS 7924 (SEM 102A)

CBS 8507 (SEM 105)

CBS 8528

CBS 9200

CBS 10404

CBS 10868 (JCS 28 94)

CBS 12594 (JCS 28 95)

CBS 13313 (SEM 104)

CBS 15117

IM 44336 (YNER 3 pl. 3)

IM 49117 (Sumer 11 pl. VIII 6)

N 1207 + N 1210 + N 1227 + N 6821 + N 6881

N 1495

N 1653

N 3485 (JCS 28 97)

N 4102

N 4232

Ni 4075 (ISET 1 64)

Ni 4113 (ISET 1 130)

Ni 4201 (ISET 3 20)

Ni 4204 (OrNS 22 pl. 50; ISET 1 63)

Ni 4266 (ISET 1 140)

Ni 4301 (ISET 1 63)

Ni 4358 (ISET 1 155)

Ni 4367 (ISET 1 65)

Ni 4425 (ISET 1 65)

Ni 4493 (ISET 1 160)

Ni 9510 (ISET 1 170) + Ni 9690 (ISET 1 184)

Ni 9521 (ISET 1 170)

Ni 9660 (ISET 1 64) + Ni 4590 (ISET 1 164) + Ni 1167 (BE 31 41) + Ni 2755 (SLTNi 64)

Ni 9667 (TAD 8/2 pl. 12)

Ni 9669 (ISET 3 17)

Ni 9799 (ISET 1 185)

Ni 9813 (ISET 3 18)

Ni 9862 (ISET 1 190)

PRAK C 13

Smit Coll. 10 (YNER 3 pl. 12)

U 8820 (UET 6/3 *29)

UCLM 9-1808 (JCS 28 101f.)

UET 6/1 107 = U 7750 and U 16900A

UET 6/1 109 = U. 16879F

UET 6/1 108

UET 6/1 110

UM 29-13-513 (JCS 28 96f.)

UM 29-13-535

UM 29-15-523 (JCS 28 96)

UM 89-14-1

YBC 4656 (YNER 3 pl. 4-5)

YBC 4671 (YNER 3 pl. 10-11)

YBC 7167 (YNER 3 pl. 8-9)

YBC 7169 (YNER 3 pl. 6-7)

3N-T 253 = A 30186

3N-T 302 = IM 58415

3N-T 412 = IM 58789

3N-T 425 = IM 58473

3N-T 438 = IM 58452

3N-T 444 = IM 58483

3N-T 469 = IM 58799

3N-T 471 = IM 58502

3N-T 498 = IM 58521

3N-T 540 = IM 58541

3N-T 574 = IM 58800

3N-T 637 = IM 58801

3N-T 686 = IM 58620

3N-T 718 = IM 58651

3N-T 721 = IM 58802

3N-T 781 = IM 58702

3N-T 900,31 (SLFN 34)

3N-T 902,76 (SLFN 32)

3N-T 902,86 (SLFN 32)

3N-T 903,113 (SLFN 34)

3N-T 904,145 (SLFN 36)

3N-T 905,184 (SLFN 32)

3N-T 906,242 + 3N-T 906,256 (SLFN 36)

3N-T 907,261 (SLFN 33)

3N-T 907,279 (SLFN 33)

3N-T 907,285 (SLFN 33)

3N-T 908,308 (SLFN 34)

3N-T 916,336 (SLFN 33)

3N-T 917,264 (SLFN 34)

3N-T 917,393 (SLFN 35)

3N-T 917,401 (SLFN 32)

3N-T 918,411 (SLFN 33)

3N-T 918,412 (SLFN 36)

3N-T 918,423 (SLFN 36)

3N-T 918,445 (SLFN 34)

3N-T 919,492 (SLFN 35)

3N-T 927,523 (SLFN 35)


Revision history

27.i.1999-01.ii.1999: JAB, editor: standardisation
08.ii.1999: JAB, editor: minor corrections
12.ii.1999: JAB, editor: minor corrections
02.xi.1999: GZ, editor: proofreading
22.xi.1999: GC, editor: SGML tagging
21.i.2000: ER, editor: proofreading SGML
21.i.2000: ER, editor: web publication
01.vi.2003: GC/JE, editor/technical developer: XML/TEI conversion
30.iii.2005: GC/JE, senior editor/technical developer: lemmatised version published

ETCSL homepage

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford
Updated 2006-12-19 by JE

University of Oxford