The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature
Catalogues: by date | by number | in full | Website info: navigation help | site description | display conventions | recent changes
Project info: consolidated bibliography | about the project | credits and copyright | links This composition: translation | bibliography


The lament for Unug: composite text

SEGMENT A

(beginning of 1st kirugu)
1[...] X jar-ra-ri cu gur-bi [X] X-/dam\
2[...] /(X) an? ki\-ke4 me-bi [X] X-/nu2\
3[...] X e-ne ba-ab-ra
4[...] lu2 til3 dijir-re-e-[ne-gin7] a-na-me bi2-ib2-tab
5[...]-bi-ta jalga sud-e [mi-ni-in]-sig10-ge5-ec-a
6[...] dijir-re-e-ne-ke4 cag4 X [(...)] mu-un-gu7
7[den-ki] dnin-ki umuc mi-ni-in-jal2-/e\-ec ba3-a-kam
8[d]en-ul dnin-ul-e nam bi2-/in\-[tar-re-ec ...]-/dug4\
9an den-lil2-bi ba-an-u3-tu-uc-[a ...]-gin7 e-ne ba-sig10
10dnin-lil2-le muc3-me mi-ni-in-cum2-ma [X X] e-ne ba-ab-tum3
11da-ru-ru dsuen den-ki-bi me-dim2-bi ba-an-ak-ec-a
12e-ne ba-he2-ci ji6 en-nu-un sa9-a-gin7 [...] X-ac ba-ab-jar
13dijir gal-gal-e-ne kuc3-kuc3-ta ba-an-sig7-ge-ec [...] mi-ni-ib-jal2
14am gal-gin7 gu3 mah im-mi-ib-dug4 ceg11-bi e-ne ba-e-si
15si gal-bi an-/ne2\ he2-em-us2-sa ni2-bi a-ba-a in-dub2
16sa-par4-gin7 kur-re he2-em-dub-ba a-ba-a /ba-ni-in\-gur
17sila-ba er2 a-nir a-ba-a i-ni-in-/jar\ X [...]
18unugki-ge lu2 zid ni2-te-a-gin7 X X [...]
19zig3-ga cu-ba a-na-ac ba-ni-ib-dab5 igi /zid?\ a-na-[ac ...]
20cag4-sig3 a-nir-ra a-ba-a i-ni-in-jar X X [(X)] ni2 [...] X
21e-ne ba-ab-tej3 sahar-ra e-ne ba-an-/tuc?\ jiri3 a-na-ac ba-da-ze2-er
22dim2-ma-bi cu bal a-ba-a bi2-in-ak umuc-bi a-/ba\-[a bi2-in]-/kur2\
23dudug sag9-ga-bi a-ba-a ib2-ta-an-dub2 dlama-bi a-ba-a in-/ga\-[an]-/ra\
24ni2 me-lem4 saj-ja2 jal2-la-bi cu hul a-ba-a [bi2-in-dug4]
25unugki-ga tec2-bi a-ba-a ib2-ta-an-/gu7?\-[(e) X]-gig a-ba-a in-[ga-X (X)]
26iri-da kur-kur [(...)] /unug\ki-ga e2-ba a-[ba-a ...]
27e-ne [...]
small no. of lines missing


SEGMENT B

(continuation of 1st kirugu)
1[...] X X
2[...] X sa ra [...] X a-ba-a in-ak
3[...]-ni saj a-na-ac ba-ab-su3 [uj3 saj gig2-ga] a-ba-a in-lu-lu-un
4[... a]-/ba\-a zag im-mi-in-tag
5[...]-bi jic im-mi-gul [...] a-ba-a dur2-bi-ce3 mu-un-gi4
6[...] X a-ba-a saj im-mi-tu-lu
7[...] X-ba e-ne ba-ze2-er
8[...] X ni X [X] /e-ne\ [(...)]
small no. of lines missing


SEGMENT C

(probable beginning of 2nd kirugu)
1[...]-/gin7? saj\ [X] X X [X X]
2[...] X DU dutu lu2 ki di an-na-ta [...]-/a\ cu2 ca-ra-us2 gu2-bi nu-mu-ci-ib2-zig3
3[...] X-in-di-be2-ec nam-tag dugud ba-ab-il2
4[...] di kur2-kur2 en dnu-nam-nir-ra
5[...] X-ga-ke4 a-na bi2-in-hub2-be2
6[...]-ni-in-cub da mu-un-ci-ib-ak-ne
7[...] /jal2\ igi cum2-ma im-mi-in-ed2
8[...] [den]-/lil2\-la-ka [...] X-kuc2-u3
9[...] X-bi bi2-ib2-til-e
small no. of lines missing


SEGMENT D

(continuation of 2nd kirugu)
1[...] X [...]
2[...] X-ce3 tec2-e ni2-ba [...]
3[...] X-la-ba a-ra2-bi ba-[...]
4[...]-gul-lu si3-si3-ge4-bi /a2\-bi [...]
5[... dijir]-/re\-e-ne-ke4 jectug2 ba-ci-in-[X]
6[...] X-ke4 gu2 ba-an-da-cub-ba
7[...] X gidim hul bi2-in-tej3-a iri igi-ba ba-/du8\
8[...] zi hul i3-pa-an-pa er2 gig i3-ce8-ce8
9[...] KA mu-un-ak-e saj sig3-ge nu-ja2-ja2
10/er2-re a-nir-ra\ cag4 mu-ni-ib-kuc2-u3 iri ni2-ba mu-da-dub2
11cu (ms: BA) pe-el cu ba-ab-ra saj ba-ab-tal2 iri ni2-ba ba-an-ta-ra
12ni2 me-lem4 i-bi2 du3-a-gin7 ni2-bi-a ba-an-tej3
13iri saj kug-jal2 kur-kur-ra-ri ha-lam jar-gin7 ba-du3
14amac lu2sipad zid-de3 du3-du3-a-ri ni2-bi-a ba-an-bu-bu
15tur3 utul gal-e du3-a-ri ni2-bi-a ba-an-tab-tab
16zur4-gin7 ba-du3 zar-gin7 ba-sal ni2-bi-a ba-an-ur4
17HUR-suh3 a-cag4-ga a ba-ab-jar iri sug-ge4 ba-ab-/gu7\
18i3-ak-ak gi ki sumun-na-gin7 u3-tud-da nu-ja2-ja2
19sag2 ba-ab-dug4 iri-a nij2-hul-a KAxLUM mu-un-da-an-X [(X)]
20cag4 ni2 tej3 uj3-ba nij2-me-jar tug2-gin7 i-im-[dul (X X)]
21dudug sag9-ga-bi im-ta-an-ed2-[e-ec] dlama-bi ba-da-an-/kar\-[re-ec]
22dlama-bi edin-na bar-bi2-ib-da jiri3 kur2 ba-ra-an-dab5-be2-[ec]
23iri dijir-bi ba-da-gur sipad-bi ba-da-/an\-[taka4]
24mackim-bi lu2 erim2 nu-me-a ki-kur2 im-ma-/an\-[X]
25dijir gal-gal-bi ur5 in-ze2-ec bar-ta ba-sug2-/ge\-[ec]
26hur-saj-ja2 bar im-ma-an-dab5-be2-ec edin lil2-e ba-ab-[...]
27iri silim du3-a gu7 naj-a dug/saman\-[gin7] im-mi-in-cub
28cag4-/tum3?\-ma dum-dam mu-ni-in-za ance udu im-mi-in-ed2
29ab-ba lu2-ban3-da cag4 kuc2-u3-bi [X] igi-ce3 KA-ba bi-[X X]
30[X X]-/ne\ igi mu-un-bar-bar [X-X] /bi2\-ib2-car2-car2 X [X X]
31[...] X-bi ba-bu-/bu\ [X (X)]
32[... ba]-ni-ib2-dug4-/ge\-[...]
33[...] X-a me-a [...]
small no. of lines missing


SEGMENT E

(continuation of 2nd kirugu)
1[...] ki cu sig3 mi-ni-in-/du8?\
2[...] /mu\-na-kal?-la? cu mu-na-gid2
3[...] [ki-en]-/gi\-ra iri lugal ki-bal-a-ce3
4[...]-ce3 ba-ra-ab-bal a2 jictukul-la [(...)] mu-un-dub2
5[...]-re ki sahar-da im-ma-an-gi4
6[...] /uj3\ zar-re-ec mi-ni-in-du8-du8
7[...] /la\-la-a-ni en-na bi2-ib2-gi4-gi4

8[ki]-ru-/gu2\ 2-kam-ma-am3


9[(X) X] X an-na ... kur zag an-ce3 uj3-/e\ [...] X [(X)]

10jic-gi4-jal2-bi-im


11[X X] X-e im-la2 cu mi-ni-in-/gid2\-gid2 kur-re ni2 bi2-in-tej3
12den-lil2-le huc gal-bi mu-un-tag [gu3 ba]-an-de2
13a-ma-ru dul al-ak-e gu3 im-ma-ab-zig3
14me3 /ugu\-bi-ce3 urudcen-du3-am3 ejer-bi-ce3 PA+HAR+DIC-am3
15sig3-hum-ma-bi jicgana2-ur3-ra-am3 mu/murgu\-bi-ce3 izi-am3
16saj-ki-bi ud hul-du3-am3 ki an-na dul-lu-dam
17jicnu11-bi nim-jir2-re anzudmucen-gin7 igi /su3\-ud-bi bar-re-dam
18ka-bi mir-mir-ra-am3 ne-ne-a kur-re su3-su3-u3-dam
19eme-bi ga-an-ze2-er-ra-am3 u3-dub2 cej3-ja2 kalam-ma dar-re-dam
20a2-bi anzudmucen mah du10 ba9-re6 nij2-nam nu-ed2-am3
21ti-ti-bi nij2-za-ra-ak-dam ud zal-gin7 zal-le-dam
22cab-ba-bi-a a2-sag3 uru2 gul-la nij2-kec2-ce3 mu-un-la2
23hac2 gal-bi jiri2 sur uc2 dul4-dul4-lu u3-mun bal-bal-e-dam
24sa-sa-bi urudcum-me cab-dam jiri3-bi hu-ri2-inmucen-na-am3
25id2idigna id2buranun ni2 mu-ni-ib-tej3 kur-ra gu3 mi-ni-ib2-ra
26ceg11 gi4-bi-ce3 hur-saj i3-bur12-re uj3 zar-re-ec i3-sal-e
27ki-en-gi ki-uri su im-sig3-[sig3-ge] buru14-gin7 i3-su3-su3-u3
28nu-zu-u3-ne im-ci-hul2-hul2-e-ec /ceg5?\ im-ci-ib-tar-re-ne
29he2-em-du me3-a jic-jic-la2-ce3 iri igi he2-bi2-ib-du8-un-de3-en
30URUxKAR2 im-gul-la-a-ac bad3 im-sig10-ge5-«dic»-a-ac iri silim i3-si-il-le-a-ac
31numun zid saj lul-la saj zid-da cu bal mi-ni-ib-ak-a-a-ac
32lu2 zu-u3-ne gaba sig3 i3-ak-ne saj i3-sal-sal-e-ne
33a2 ji6-ba ni2 er2 mu-ni-ib-te-ec igi lib i3-ak-ne
34ki-nu2 tug2nij2-barag2-bi u3 dug3 li-bi-ku-ku-ne iriki im-ninni2-ne
35e-ne-<ne> cu-ne-ne ba-du3-du3 ca muc2 i3-ak-ne
36[a2] tah gub me3 silim-me-ec2 gaba-bi ha-ba-ab-zi-zi-i
37inim den-lil2-la2-ke4 he2-bi2-ib-gur-re murgu-bi-ce3 ha-ba-gub
38[X X] dnu-nam-nir-ra-ka uc11-bi he2-bi2-ib-til-e
39lu2 huc e2-kur-ra X mu-un-dab5-be2-ec-a igi-bi he2-em-ci-tum2
40nibruki-ce3 igi-bi mu-ra-ci-ni-ib2-jal2-la kuc7 he2-/em\-mi-ib-su-su

41ki-ru-gu2 3-kam-ma-am3


42cag4-ju10 er2 im-si cex-cex i3-ja2-ja2

43jic-gi4-jal2-bi-im


44ki-en-gi a cag4-zu a bar-zu a nam-lu2-u18-/lu\-zu
45/inim\ an-na ki-bi-ce3 ja2-/ja2\-[(de3)] /URUxKAR2\ i3-/gul\ [X (X)]
46dug4-ga den-lil2-la2 di-di-de3 [im-ma]-/ni\-ci-ib-[...]
47a-ma-ru dul (ms: KI) al-ak-e X [...]
48X /huc gal\ en dnergal [...]
49X [X X] dgibil-gin7 d/nergal\ [...]
50[...] X X tum3-gin7 /i3\-[...]
51me3 /ki bal\ [...] X ceg11 /mu\-[...-gi4-gi4]
52ti mar-uru5-a-/gin7\ [...]-til-e [...]
53ki-en-gi-ra lu2-/erim2\ [...]
54gu-ti-um ur-re ba-e-/bal\ [...]
55ki-«d»en-gi jic-bur2-ra i3-bal-/la\ X [...]
56uj3-bi cu suh3-ha im-ma-ab-dug4 X [...]
57ur-saj kalag-ga ki-en-gi-ra-ke4 jic [...]
58cag4 im-u18-lu-da zu ne en /ed3?\ [...]
59erin2 saj-gin7 mu-un-lah5-lah5-ec-am3 AN [...]
60KASKAL X-gin7 mu-un-gaz-uc 1-a-ri an-gin7 [...]
61me3 zu-ba cu-ba bi2-/ib\-cub dim2-ma-bi [...]-ak
62saj erin2-na lu2-ta ed2-a-me-ec gar3 hul-/bi\ [...] X
63gu-ti-umki /ur-ra\ X e-ne [...] jictukul [...] X
64igi-bi da-bi-a nu-mu-un-bar-bar-re-ec-a jir2-jir2 [...]
65su-bir4ki-e a mah ed2-a-gin7 a-X [(...)] X-gin7 ki-en-gi-ra ba-an-de2
66mac kar-ra-gin7 ur X [...] uj3 ad6-bi mu-un-si-il-le-ec
67ki-en-gi ki-uri gu2-/gur5?\-ru-uc jicnaja3-ce3 mu-un-ak-ec
68mac-gan2 a2-dam-bi mu-/un-gul\-gul-lu-uc du6-du6-ra mi-ni-in-si-ig-ec
69ki-en-gi saj-e sahar-gin7 mu-un-dub-bu-uc X [(...) mu]-/un\-hub2-be2-ec
70nam-lu2-ulu3-bi DUN3.KAR2 bi2-in-sig10-ge5-ec tur mah-bi mu-un-til-le-ec
71iriki da-nun-ke4-ne mu-un-gul-gul-lu-uc izi /mu\-[ni]-/in\-ri-ri-ec
72unugki-ga igi tab-bi mu-un-gul-gul-lu-uc jicisim2sar-bi mu-un-suh-u3-uc
73ki-a-naj da-nun-ke4-ne-ke4 ninni2 im-mi-in-dib-be2-ec
74kul-abaki iri ul in-ga-me-a ki lul-la bi2-in-/sig3\-[(sig3)-ge-ec]

75ki-ru-gu2 4-kam-ma-am3


76a ki-en-gi a nam-lu2-ulu3-bi

77jic-gi4-jal2-bi-[im]


78unugki kar-zu zag-zu ba-ab-/dab5\-be2-ec [...]
79unugki-ge gu3 im-ra cegx(KAxKID2) im-gi4 lu2 cu dab5-bi [...]
80sig-ce3 za-pa-aj2 im-jar sig ba-gul a2 nam-/ba?\-[...]
81nim-ce3 cu im-zig3 nim ba-sig10 tab-ba la-ba-X [...]
82zid-da gab2-bu uj3 nu-di a2-dam nu-du3-/du3\ [(...)]
83ki X [(X)]-bi-a nu-un-jal2 zig3-ga la-ba-ci-ib-X [(...)]
84an-ce3 [X (X)]-il2 an i3-til a2-bi DI li-/bi2\-[...]
85ki-a X /bi2\-ib-DU ki i3-barag2 ni2-bi nu-um-[X (...)]
86mac-gan2-/mac\-gan2 ba-bir-bir unugki dili-bi ba-du3 [(...)]
87gud-dam usu tuku-am3 tec2 im-dajal jictukul-e /im\-[X (...)]
88ji6 an-/bar7\-gan2-ba dam-<ha>-ra im-ak ejer-bi-ce3 nu-[X (...)]
89jicgud-si-dili kucguru21-ur3 ba-sug2-ge-[ec] bad3-bi mu-un-si-il-si-[(il)-le-ec]
90zag-ed2-ba gu2 /jiri3\ mi-ni-in-[jar-re-ec] iri jical-e bi2-in-[ra-(ra)-ac]
91/ki-gub-ba\ izi mu-ni-in-/cum2-mu\-[uc] /iri\ tuc-/ba\ mu-/un\-[...]
92[mu-un]-sig10-ge-ec mu-un-/gul\-[lu-uc]
93/unug\ki ki dug3 sahar-da im-/da\ [...]
94/am\ gal-gin7 ti mu-ni-in-gid2-gid2-i X [...]
95/sun2?\-gin7 jiccukur mi-ni-in-te-te X [...]
96kalag-ga jictukul-e saj ba-an-cum2 jic me3 [...]
97su-bir4ki-e a mah a ed2-a-gin7 /zig3\-[ga ...]
98e-sir2-e-sir2-ra du10 mi-ni-in-suh-/suh\ [...]
99u3-mu-un nam-lu2-ulu3 ab2-gin7 /mu\-[un-sur-sur-re-ec] nij2-dim2 mu-un-/zi\-[(X)]-/re\-ec
100dumu unugki-ga-/ke4\-[ne] [...] X-le-ec
101[X] X-bi i-X [...]-/in\-hub2-uc
102[(X) X] X X [... mu]-un-til-le-ec
103[...] /mu\-un-da-an-dab5-be2-ec
104[...] /bi2\-ib-sig10-ge5-ec
105[...] /mu\-un-gul-gul-lu-uc
106[...]-in-ri-ri-ec
107[... mu]-/un\-ha-lam-e-ec
108[...] /mu\-un-jar-re-ec
109[...]-/bi\ jic? ba-an-hub2-uc
110[...] /ba\-an-til-/le\-[ec ...] nu-mu-un-taka4-a-ac
111[...] X-ha-e su-bir4ki-e ba-an-kur9

112[ki-ru]-/gu2\ 5-kam-ma-am3


113[...] /im\-ma-dim2 gu3 im-me [...] /sahar\ mi-ni-in-su-ub

114[jic]-gi4-jal2-bi


115[...]-zu sa2 mi-ri-ib-dug4 [...] X gaba hul-bi DI-ja2
116[...] sa6-sa6 gub-ba
117[...] /us2\-sa
118[...]-da
119[...]-ga?
120[...]-an-ri
121[...]-/ba\-ce3
122[...]-/jar\
123[...] X
124[...] X
1 line missing
126[...] X
127[...] X-ec
128[...]-gur
129[...]-i
130[...]-ac
131[...]-/dub2\-uc
132[...]-ec
133[...]-/uc\
134[...]-ec
unknown no. of lines missing


SEGMENT F

(probable beginning of another kirugu)
1/ki?-bal? e2?\ [...] ur [...]
2ki zabalamki [...] /ta\ [...]
3urim2ki e2-/kic\-[nu-jal2] [...] ta [...]
4tur3 e2-amac e2 X [...] hul [...]
5/ki\ su-/bir4\[ki] [...]
200-300 lines missing


SEGMENT G

(part of 11th kirugu)
1dijir gal-/gal\ [...]
2da-nun-na [...]
3DI NE X [...]
4barag-/barag?\ [...]
5/IM\ [...]
unknown no. of lines missing


SEGMENT H

(beginning of 12th kirugu)
1nin nam-gal-la-ni kur-ra dirig-ga
2an-gin7 dib den-lil2-gin7 ni2 gur3-ru
3a-a-ni-gin7 ji6 an-cej6-ja2-ba he2-du7
4dutu-gin7 nam-cul-la zag dib
5ub-da limmu-ba dili-ni mah
6ni2 dub2-ba e2-za hu-mu-hul2-le
7e2-za mul-ma-al hu-mu-ri-ib-za
8e2-an-na-za saj hu-mu-ri-in-il2
9dic-me-dda-gan u2-a-zu ha-ra-da-gub
10gud gal-gal-e si ha-ra-ni-ib-sa2
11nidba gal-gal-e jic hu-mu-ra-ab-tag-ge
12kac i3-udu i3 hu-mu-ra-ab-car2-e
13lal3 jectin bur-gin7 ha-ra-ab-de2-e
14dic-me-dda-gan-e ki lugal gub-ba
15dumu den-lil2-la2 giri17 cu ha-ra-ab-tag-ge
16ub3 a2-la2-e gu3 nun hu-mu-ra-ab-be2
17tigi a-ra-dug3 za-am-za-am hu-mu-ra-ab-du12
18[X] X X tigi-a hu-mu-ra-ab-du12
19[sizkur] a-ra-zu-zu saj-bi-ce3 ha-ra-ed2
20[(X) X] ed2-a jal2-jal2-la-ce3
21/unug\ki e2-ji6-par4-ra-za
22/lu2\ sun5-na jiri3-zu mu-un-dab5-ba
23ni2 tuku nam-mah-zu mu-un-zu-a
24er2 sizkur-ra-ta ma-ra-an-de6 u3-mu-un-[X X]
25nij2 ki-en-gi ki-uri a-na-ab-ak
26unugki-ga ki gig-ga igi-na bi2-du8-am3
27nar gal zu cir3-ra hu-mu-ni-ib-tum2-tum2
28u3-mu-un-ed2-ec er2-bi da-nun-na-ke4-ne
29ud an ki in-du-a a-na jal2-la-ba
30ud-bi nam-me-kur2-ru he2-me-ne-ec
31an lu2-ba-ra igi zid u3-mu-un-ci-in-bar
32iriki du3-a ki nam tar-re-da
33lu2 iri-bi nam-til3 nij2-dug3-ge
34gu3 zig3-mu-na-ni-ib me-tec2 he2-i-i
35zid-da gab2-bu-na he2-bi2-in-dirig
36dlama ja2-la nu-dag-ge saj-ja2-na tuku-bi2-ib
37nam-tar-/ra\-[ni] /inim?\ zid dug4-ga-a-ba
38inim an-/na?\ den-lil2-la2-ce3 sud-da-ce3 nu-kur2-ru

39/ki\-ru-gu2 12-kam-ma-am3Top | Home This composition: translation | bibliography


Revision history

15.v.1998-27.v.1998 : GC : standardisation
14.vi.1998-21.vii.1998 : JAB : proofreading
14.xii.1998 : JAB : minor corrections
16.xi.1999 : GC : tagging
16.xii.1999 : ER : proofreading SGML
16.xii.1999 : ER : converting to HTML 4.0