The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature
Catalogues: by date | by number | in full | Website info: navigation help | site description | display conventions | recent changes
Project info: consolidated bibliography | about the project | credits and copyright | links This composition: translation | bibliography


A Hymn to Nanshe (Nanshe A): composite text

1iriki na-nam iriki na-nam me-bi na-pad3-de3
2nijin6ki iriki na-nam me-bi na-pad3-de3
3iriki kug-ga iriki na-nam me-bi na-pad3-de3
4kur a-ta il2-la iriki na-nam me-bi na-pad3-de3
5e2 zid-da ud-bi na-ed2-e nam-bi na-tar-re
6iriki-a nij2-du7-e pa na-mu-un-ed2-e
7jarza ama dnance-ke4 si na-an-sa2-sa2-e
8nin-bi dumu eridugki-ga tud-da
9dnance nin me kal-kal-la ki na-mu-un-gi4-gi4
10agarin4 na-nam ama sa-hi-in na-nam
11dnance ama nij2 gal-gal-la na-nam
12ama5 kalam-ma-ka dugud mu-un-de-jal2 (1 ms. has instead: [mu]-/un\-da-lu-lu)
13erim3-ma cim-gin7 lal3! cu ta-hab2 mu-un-da-ab-dug4
14dug a nu-silig-ge mu-na-an-gub
15gipisan nij2-erim3-ma kalam-ma-ka
16dnance-er sahar-jar id2-da-gin7 ki mu-un-ci-ib2-us2
17nin dub-dim4-dub-dim4-ma-am3
18jalga nij2 arattaki-ka
19dnance nin pa5 TAR pa5 an-ce3 jal2-la-am3
20nu-siki mu-un-zu nu-mu-un-su mu-un-zu
21lu2 lu2-ra a2 jal2-la mu-un-zu nu-siki-ka ama-a-ni
22dnance nu-mu-un-su-a saj en3 tar-ra-a-ni
23e2 ur5-ur5-ra sa2 pad3-pad3-de3
24nin-e lu2 kar-ra ur2-ra bi2-in-tum2-mu
25si-ga-ar ki mu-na-ab-kij2-kij2-e
26gi-gur cu DU-ni mu-na-ab-buluj3-e
27dugcagan cu DU-ni ku-dun mu-na-tuku-tuku
28geme2 si sa2 jiri3-ni mu-un-dab5-ba
29dnance cul a2 zid-da tuku-ni im-ma-ni-in-saj5-e
30nu-mu-un-su lu2 dam nu-tuku-ni
31dnance jic-ur3-gin7 e2 zid-da im-ma-an-gur3-ru-nam
32nin-da nij2-du7-e pa na-mu-un-ed2-e
33dnance lagacki-a he2-jal2-la cu mu-un-da-an-pec-e
34cennu cag4 kug-ge nam-mi-in-pad3
35ur-dnance en ki aj2 lagacki barag-ge mu-da-ab-si
36sipad-ra jidru mah mu-na-an-cum2
37gu3-de2-a me kal-kal-la-na cu mu-na-ab-du7-du7
38sipad cag4 kug-ge bi2-in-pad3-da-ni
39gu3-de2-a ensi2 lagacki-a-ke4
40ab2 he-nun tigi-a mu-ni-gub
41balaj kug da-ba mu-ni-gub
42cir3 kug cir3 ha-mun-na mu-un-na-du12-a
43urudkin-tur-re e2 im-mi-i-i
44a2 tarah nar gal-e cu mu-na-ab-tag-ge
45e2 abzu-ta me nam-ta-ba
46e2 siraraki-ka cir3 kug-ba me nun-ba mu-un-du12
47ensi-ke4 ne-saj-ja2 mu-na-an-jen
48ec-de2 kug mul-mul cu mu-na-ab-du8
49engiz CIM a mu-/na\-[...]
50ninda kum3 ninda te-en-na si mu-un-na-ab-sa2-e
51SUR X /KA?\ gir4-ra-ka mu-na-an-DU
52[...] X jicmar mah-e gu3 nun mu-na-ab-be2
53nij2-cum-ma utul2 gal-la u3-um-de6
54a ced10-de3 id2-siraraki-ta u3-um-de6
55nij2-sil6-la2 lagacki-ta u3-um-de6
56kurun a2-dam-ta u3-um-de6
57gir4 gal unu2 gal-da sa2-a-ni
58dnance ec3 nidba-ka-ni ceg11 an-da-gi4-gi4
59nin bur-cu-ma den-lil2-la2-ke4
60dnance nin he2-jal2-la kalam-ma til3-la-am
61IB2.GAG.SAL dumu den-ki-ga-ke4
62munus zid e2 zid-ce3 lu2 ci-in-ja2-ja2
63munus zid e2 zid-ce3 lu2 mu-un-jar-ra-ta
64bur-saj-ta sa2-dug4 nij2-ud-da e2-a si ba-sa2
65bi-lu-da-ba ce nu-um-sig9-ge
66dug ba-a-sud a nu-um-de2
67lu2 sa-dug4-ba um-ma-gub-ba cu dirig la-ba-gid2-i-de3
68u2-ta ba-a a-ta ba-a
69sa2-dug4-ge taka4-a e2-e muc3 tum2-ma
70ku6 zag-ga-ka saj-bi zig3-ga
71gien3-bar iku 1-e saj-bi-ta gid2-i-de3
72jicecx(LAM) u2 sig7-sig7 jickiri6-ka cag4-bi cu ti-a
73u3-um-dib ka-ge nu-tag-ge
74ninda ec3 dag-ge4-a nidba-ce3 nu-u8-il2-i
75kac saj cum2-ma lu2 im-mi-in-DU a ced12-de3 cu nu-um-DU
76ne-saj jar-ra-bi si im-sa2-e muc3 nu-tum2-mu-da
77i3 gur3-ru he2-em e2-e i3 ba-an-dib-ba
78ga gur3-ru he2-em e2-e ga ba-an-dib-ba
79ku6-da kas4 lu2 a2 ud-da-ka he2-a
80u2-il2 edin-na nij2-tum2-ni
81e2 nin-a-na-ka um-ma-an-dib-ba
82ub-da a-gub-gub da a-gub-gub
83eme-ta jal2-la inim gi inim kur2 di
84e2 dnance-ka bar-ra ku4-ku4 cag4-ga nu-ed2-e
85saj-en3-tar e2 dnance-ka dumu dutu tud-da
86inim-bi-ta en dhendur-saj-ja2-ke4 us2-am3 im-da-ab-ra
87lu gal-e zid dug4-ga mu-un-zu erim2 dug4-ga mu-un-zu
88dhendur-saj-ja2-ke4 zid dug4-ga mu-un-zu erim2 dug4-ga mu-un-zu
89[X (X)] dug4-ga-bi erim2-e im-gibib-a jic mu-na-an-du3
90dnin-[(X)] KA dumu ur-saj cul dsuen-na-ke4
91dnance-er i5-jar hul-bi-a gi mu-na-an-du3-e
92nin dug4-ga zid-da me-ni nu-kar2-kar2
93dnance kur-kur-ra me-tec2 he2-i-i
94zag mu ud biluda-ka
95nin-e bar kug-ga a bi2-in-de2
96ud bur cuku-ra2 igi kar2-kar2-de3
97dnance-e saj-e kurum2-ma igi ba-ni-ib-kar2-kar2
98dub-sar mah-a-ni dnisaba-ke4
99dub kal-kal du10-ba nam-mi-in-jar
100gi dub-ba kug-sig17 cu ba-ci-in-ti
101dnance-er saj-e gu AC-a si mu-na-ab-sa2-e
102kuc la2 kuc-ni-ta mu-na-da-an-ku4-ku4
103gada la2 gada-ni-ta mu-na-da-an-dib-be2
104kuc la2 kuc-ni-ta nu-mu-na-da-an-ku4-ku4
105gada la2 gada-ni-ta nu-mu-na-da-an-dib-be2
106lu2 dub gub-ba zag hun-ja2-bi
107igi-du8 lu2-inim-ma-be2-e-ne
108lu2-inim-ma e2 zah3-a-na-ka gu3 mu-ni-ib-de2-a
109saj balaj-ja2 ki gub-ba-ni-ce3 muc3 ba-ci-in-tum2-mu
110lugal saj zid-da en3 tar-tar dha-ia3 lu2 dub-ba-ke4
111saj zid nin-a-na bi2-in-dug4-ga im-ma bi2-in-gub-be2
112geme2 nin-a-na nu-um-mi-in-dug4-ga im-ma bi2-in-kid2-kid2
113dug-dug a nu-de2-e jiri3 si nu-sa2-e
114jicbunij nij2-sila11-ja2 nu-luh-ha
115e2 ji6-u3-na-ka izi dib-ba
116e2 an-bar7-ka tu6-tu6 jar-ra
117cita-ab-a bal gub-ba-ni
118ki-gub-ba-ni-ce3 muc3 ba-ci-in-tum2-mu
119susbu lu2 cuku-ra2 bal-a-ri inim-jar mu-un-jar-ra
120u3 sajja e2-a mu-un-til3-la-ri
121cir3 kug inim cag4-ga jal2-la-ni pa nu-um-mi-in-ed2-a
122mu-un-zu-a-ra nu-mu-un-zu-a-ra um-ma-na-ra-an-ba
123biluda ama dnance-ke4 pa ed2 mu-da-ak-e
124inim-inim-ma-bi dirig nu-ja2-ja2
125biluda-bi-ce3 la-ba-an-tah-e
126me-bi me na-me lu2 nu-dub-dub-e
127ur5 nij2-nam-bi nu-dub-dub-e-a-ac
128e2 dnance-ka dub nu-um-ku4-ku4
129kar-ra lu2 mu-un-dib-be2
130e2 dnance-ka id2 lu2-ru-gu2 lu2 mu-un-zalag-zalag
131ec-bar-kij2 cir3 kug KA abzu-ta um-ta-ed2-a-ra
132CIR3.MUC3-e cir3 im-ta-zu-zu
133enkum ninkum cu-luh im-da-pad3-de3
134inim tur-bi dug4-ga KAxX-a dirig jar-ra
135inim-inim-ma-bi la-ba-an-tah-e
136ka du3-a nij2-a2-zig3 dug4-ga gu2-bi nu-mu-un-ci-ib-zig3
137cu dirig DU-a cu mah gid2-i-de3
138cu KA-ta sa2-a nij2-a2-zig3 dim2-e
139uc jar-ra cu i-ni-ib-bal-e-a in dub-ba kur2-ra
140ki nam-erim2-ma-ce3 saj gid2-i
141saj nij2-sig3 KA nij2-kud ak-a nij2-cab-ta ba-a
142na4 tur-re na4 gu-la-ar cu ba-an-zig3-ga
143jicba-an tur-re jicba-an gu-la-ar cu ba-an-zig3-ga
144nij2 un-tuku nij2 al ba-an-e-a
145un-gu7 i3-gu7-bi li-bi2-in-dug4-ga
146un-naj i3-naj-bi li-bi2-in-dug4-ga
147utul2 ga-mu-ra-ab-gub-ba kac ga-mu-ra-ab-sur-ra
148geme2 dijir-ra cu la2-a-ri e2-ta KA gi4-a
149nir nu-jal2 e2-a til3-la-ri igi-tum4 la2 ak-a
150KEC2-ra2 ga-gu7 um-mi-in-dug4-ga
151KEC2-ra2 ga-naj um-mi-in-dug4-ga
152dnance ninda i3 nunuz dalla-ka
153ki a2 zig3-ga-ka lu2 la-ba-an-gu7-e
154lu2 a2 zig3-ga um-mi-in-gu7-a inim-bi la-ba-an-tum3
155igi TUM ka hum jir3 ki te-te
156nu-mu-e-sig10-ge nu-mu-e-da-sa2-e
157a2 jal2-la lu2-ra [...]
158a2 tuku e-sir2-ra gi du3-a
159lu2 dam tuku nu-mu-un-su-ra dam-a-ni mu-na-ra-X X
160ud ib2-ba-na zu2 mu-un-li9-a
161ud su-mu-ug-ga-na a-tar mu-un-da-ak-e
162nin-ra KA X-a-ni nu-um-ma-an-zi-zi
163nin saj en3 tar kur-kur-ra-ke4
164in-nin ama dnance cag4-ba igi mi-ni-in-jal2
165nu-siki ka saj-ja2 ak nu-mu-su gib aj2-ja2-da
166ki gul-la a2 tuku-ur2 ja2-ja2-da
167a2 tuku a2 nu-tuku-ra ja2-ja2-da
168ama dumu-ni gu3 a2-zig3 de2-a
169dumu ama-a-ni-ir ka du3-a dug4-ga
170cec ban3-da cec gal-a-ni-ir inim gaba-na dug4-ga a-a-ra inim gi4-a
171nin uc gid2-da lu2 cu nu2-a
172dnance uc gid2-da lu2 cu jal2-la-a
173cag4 kalam-ma gi hal-hal-la-gin7 dnance igi mi-ni-in-jal2
174EC2-bi zag lu2-bi i3-jal2
175nijir-a-ni en dhendur-saj-ja2-ke4 ka-KEC2 mu-na-ab-ak
176dlama-a-ni ddumu-tur-cu-gi4 jic la2-bi nu-mu-un-DU
177dudug ka gi gub-ba ka gi en-nu-un ak-e
178e2 siraraki-a a su3-a-ni
179e2 an-bar7-ka e2 sa la2-a-ni
180dnance inim-bi sa2-e-bi mu-un-NE-[...]
181u3-luh-ha su3-su3 abzu cag4-ga nir-jal2 X X
182gi-gun4-na e2 dnance-ka en gaba-gi nu-tuku
183a2 aj2-ja2-bi e2 dnance-ta
184lugal-e en dhendur-saj-ja2 nam-ma-da-ra-ed2
185i-bi2 dugud-gin7 ki am3-u2-/us2\
186inim-bi dungu sir2-/sir2\ an-da im-da-[la2]
187bulug nam-dam-ma tec2-bi ba-dab5
188lugal-e en dhendur-saj-ja2-ke4 tec2-bi ba-ra-si-il
189zid-du zid-du-a bi2-in-gub-be2
190erim2-du ki-erim2-e ba-ab-cum2-mu
191di nu-siki-ka i-ni-in-kud-de3
192di nu-mu-un-su-ka ba-da-ab-us2-e
193di ama dumu-ka-kam si im-sa2-e
194tukum-bi ama dumu-ni-ir
195in-tuku mu-da-an-gu7 in-tuku mu-da-an-naj
196in bu5-bu5-a-ni ka-na im-bu
197zag-bi-a lu2 sa2 dug4-ga-bi mu-un-da-an-tuc-a
198u2-il2 edin-na nij2-tum2-a-ni ama-ni la-ba-ni-in-dib
199ama iri gu-la mu-un-tud-da-ni-ir
200igi ca-ra gu2 cub-bi-a inim la-ba-an-na-ni-in-dug4
201tukum-bi ama dumu-ni-ir
202ki a2 zig3-ga-ka gu3 ba-da-an-de2
203ama [...]-ni cu im-ma-ra-an-si-ig
204ubur ga jal2-la-ni a ba-da-an-naj
205ama-ba inim kij2-e inim i3-kij2-kij2
206nin KA bulug-ga-ke4 ki ed2 X in X X
207lugal nij2-si-sa2-e ki aj2 dhendur-saj-ja2-ke4
208inim-inim-ma-bi si um-mi-in-sa2 di-bi igi u3-[...]
209nam-tag-bi ugu ama dumu-ka-ka i-im-ja2-ja2-de3
210a2 nam-tag dugud-da nu-mu-un-da-il2-i-da
211lu2-ulu3-bi dijir a-ra-zu-a nu-um-ma-an-tuku-tuku
212tukum-bi ama dumu-ni-ir
213in-tuku nu-mu-da-an-gu7 in-tuku nu-mu-da-an-naj
214in bu5-bu5-a-ni ka-na nu-um-bu
215zag-bi-a lu2 sa2-dug4-ga-bi nu-[mu-da]-/an\-tuc-a
216[u2-il2] /edin\-na nij2-tum2-a-ni ama-ni ba-ni-in-dib
217ama iri gu-la mu-un-tud-da-ni-ir
218igi ca-ra gu2 cub-bi-a inim ba-na-ni-in-dug4
219lugal nij2-a2-zig3-ga hul gig dhendur-saj-ja2-ke4
220lu2-ulu3-bi a-gin7 ki lul-la im-mi-in-e
221dumu-bi-ra ce-gin7 sahar sis zag mu-na-an-tag-ge
222inim ama ugu-na mu-un-da-an-ba-a lu2 im-ma-ab-cum2-mu
223in-dub-ba inim gen6-na-a-kam
224gal zu inim si sa2-a-bi
225nin um-ma lagacki ki jar-ra
226dja2-tum3-dug3-da [...] KA-bi [...]
227dnance-er inim si sa2-bi KA [...] mu-na-ab-[...]
228nin mah-am3 inim-ma-ni X [...]
229nin den-lil2-gin7 nam tar-[...]
230barag siraraki-ka [...] X X
231me-ni cen-cen-na igi-ni i-ni-jal2
232e2 abzu-ta me nam-ta-ba
233siraraki-ce3 dijir lagacki-a gu2 mu-un-na-si-si
234na4 gen6-na kug la2-e-de3 gi-gur gen6-na gub-bu-de3
235jicba-an inim gen6-na kur-kur-ra [cu] ba-an-ja2-ja2-ne
236sipad mas-su kalam-ma X jal2 kur-kur-ra
237distaran /di\ si sa2-a /kalam\-a til3-la-am3
238KA X X [...] dnin-jic-zid-da-ke4 [...] /mi\-ni-in-dab5
239[...] X si im-sa2-e-de3
240[...] X ib2-ta-ba-ba-e
241[na4 gen6-na kug] /la2\-e-de3 gi-gur gen6-na gub-bu-de3
242[jicba-an inim gen6-na] kur-kur-ra cu ba-ja2-ja2-ne
243[...] mah-a mar-za gal-[gal-la]-/kam\
244[...] X a cu? CUL jic X ga
245[...]-ra erim3 jar-jar-ra
246[...] dug a nu-silig-ge-dam
247[...] gipisan-a /muc3\ nu-tum2-mu-da
248[...] nin erim3-ma-ke4
249[...] mah-a-ni um-mi-in-jar /ku\-dun-bi tuku-tuku-da
250[nijir-a-ni] en dhendur-saj-ja2 [a2]-bi mu-da-an-aj2 para24
251[nin]-/ju10\ me-zu me mah-am3 [me-a] /dirig\-ga-am3
252dnance me-zu me na-me nu-un-ga-an-da-sa2
253[an] lugal-e igi hul2-la-ni mu-un-ci-bar-bar-re
254den-lil2-da barag nam tar-re-da mu-un-da-an-tuc-a
255a-a den-ki-ke4 nam i-ri-in-tar
256dnance dumu eridugki-ga tud-da za3-mi2-[zu] dug3-ga-am3


Top | translation | bibliography


Revision history

06.vii.1998 : GZ : standardisation
08.ix.1998 : JAB : proofreading
04.v.1999 : GZ : SGML tagging
06.v.1999 : ER : proofreading SGML
06.v.1999 : ER : converting to HTML 4.0
7.ix.2001 : ER : header and footer reformatted; substantive content of file not changed