ETCSL homepage
ETCSL home
Site map
The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature

  as sort by

in category or in comp. no(s).

Encode char. as:    Display:      / 
ETCSL homepage
ETCSLhelp
Display conventions

Result: 16 line(s)
c.1.1.1/Tr/Gl duttu munus NI-buluĝ3 in-[tu-ud]
c.1.1.1/Tr/Gl [duttu munus NI-buluĝ3 in-tu-ud]
c.1.1.1/Tr/Gl [… duttu] munus NI-buluĝ3 X X […]
c.1.1.1/Tr/Gl duttu šag4 ḫul2-la-ni-ta e2-e ĝal2 ba-an-taka4
c.1.1.1/Tr/Gl duttu munus NI-buluĝ3 gabu2 mu-na-ab-sig10-ge šu mu-na-sag3-ge
c.1.1.1/Tr/Gl den-ki-ke4 duttu a šag4 mu-ni-in-ri
c.1.1.1/Tr/Gl duttu munus sag9-ga a2? ḫaš2-ĝu10 im-me a2? bar-ĝu10 a2? ša3?-ba-ĝu10 im-[me]
c.1.1.3/Tr/Gl duttu munus zid niĝ2-me-ĝar-ra
c.5.3.2/Tr/Gl kalam-ma gu duttu nu-ub-da-an-dim2-ma-aš
c.5.3.2/Tr/Gl duttu nu-ub-tu-ud men nu-il2
c.5.3.2/Tr/Gl gu-gu duttu me-lem4 nam-lugal-la ĝa2-a-ra mu-da-ĝal2
c.1.1.1/Tr/Gl dnin-tur5-re duttu-[ra] gu3 mu-na-de2-[e]
c.1.1.1/Tr/Gl den-ki-ke4 duttu-ra ĝiri3 im-ma-an-gub
c.1.1.1/Tr/Gl den-ki-ke4 duttu-ra munus NI-buluĝ3
c.1.1.1/Tr/Gl den-ki-ke4 duttu-ra ul im-ma-ni-in-ti
c.5.3.2/Tr/Gl duttu-ra temen nu-mu-un-na-sig9-ga-aš

ETCSL homepage

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford
Updated 2006-12-19 by JE

University of Oxford