ETCSLtransliteration : c.1.3.2 ETCSL homepage

Inana and Ebiḫ

1. in-nin me huc-a ni2 gur3-ru me gal-la u5-a (Cited in OB catalogue from Nibru, at Philadelphia, 0.2.01, line 8; OB catalogue in the Louvre, 0.2.02, line 8; OB catalogue from Urim (U1), 0.2.03, line 10; OB catalogue from Urim (U2), 0.2.04, line 13; OB catalogue at Andrews University, 0.2.11, line 2)
2. dinana a2-an-kar2 kug cu du7 mud-bi gu2 e3
3. me3 gal-gal-la hub2 dar ak kucgur21ur3-bi ki us2-sa
4. ud mar-uru5-a cu tag dug4-ga
5. nin gal dinana cen-cen-na sa2 sig10-sig10-ge5 gal-zu
6. kur gul-gul ti a2-ta i-ni-in-ug7 kur-re a2 ba-e-cum2
7. pirij-gin7 an ki-a ceg11 i-ni-in-gi4 uj3-e su i3-ni-in-sag3
8. am gal-gin7 kur gu2-erim2-jal2-la u3-na ba-gub-be2-en
9. pirij huc-gin7 uru16-na nu-ce-ga ze2-za bi2-ib2-te-en-te-en
10. nin-ju10 an-gin7 buluj3-ja2-za
11. ki-sikil dinana ki-gin7 mah-a-za
12. dutu lugal-gin7 e3-a-za a2 dajal sud-sud-za
13. an-na du-a-za ni2 huc gur3-ru-za
14. ki-a ud ce-er-zid gur3-ru-za
15. hur-saj-ja2 jen-na sa za-gin3 e3-a-za
16. kur gi-rin-na a tu5-a-za
17. kur cuba2 kur ki sikil u3-tu-ud-da-za
18. za-gin3 ur5-gin7 ni2-ba dur2-dur2-ra-za
19. en ul en car2-gin7 cita2 gur4-gur4-ra-za
20. me3-ba jictukul ur3-ra-gin7 saj gur4-gur4-re-za
21. saj gig2-ga cir3-re-ec bi2-ib-ra
22. kur-kur-re i-lu-lam-ma-bi dug3-ge-ec im-mi-ib2-be2
23. nin me3 dumu gal dsuen-na
24. ki-sikil dinana me-tec2-e ga-i-i
25. in-nin-me-en an nijin2-na-ju10-ne ki nijin2-na-ju10-ne
26. dinana-me-en an nijin2-na-ju10-ne ki nijin2-na-ju10-ne
27. elamki su-bir4ki-a nijin2-na-ju10-ne
28. kur lu5-lu5-bi-a nijin2-na-ju10-ne
29. kur-cag4-ga du7-du7-da-ju10-ne
30. in-nin9-me-en kur-re te-a-me-en ni2-bi na-ma-ra-ab-ak
31. dinana-me-en kur-re te-a-me-en ni2-bi na-ma-ra-ab-ak
32. hur-saj ebihki-ke4 te-a-me-en ni2-bi na-ma-ra-ab-ak
33. ni2-bi-ta na-ma-ra-ab-ak-gin7
34. giri17-bi ki-ce3 na-ma-ra-ab-te-a-gin7
35. nundum sahar-ra na-ma-ni-ib-ur3-ra-gin7
36. hur-saj zig3 cu-ju10 ga-am3-mi-ib-si ni2-ju10 ga-mi-/ib\-zu
37. a2 mah-bi-ce3 gud mah ga-ba-ci-gub
38. a2 tur-bi-ce3 gud tur ga-ba-ci-gub
39. hub2 ga-mu-un-cu2 ecemen dinana kug ga-mu-ni-in-sar
40. hur-saj-ja2 me3 ga-ba-ab-de6 cen-cen si ga-ba-ab-sa2
41. ti mar-uru5-a si ga-ba-ab-sa2
42. a2-sag3 ebih2-gin7 ga-ba-ab-sur-sur
43. jic-gid2-da nij2-su-ub ga-ba-ab-ak
44. jicilar kucgur21ur3 si ga-na-ab-sa2-sa2
45. jictir us2-sa-bi-ce3 izi ga-am3-sag3
46. hul-du-bi-ce3 urudha-zi-in ga-ba-ci-gub
47. a-nijin2-ba dgibil6 lu2 sikil-la kij2? ga-ba-an-du3-du3
48. hur-saj arattaki cu nu-tej3-je26 ni2-bi ga-ba-ni-ib2-sud
49. iri an-ne2 nam ba-an-kud-da-gin7 ki-bi na-an-gi4-gi4
50. den-lil2-le saj-ki gid2-da-gin7 gu2-bi na-an-zi-zi
51. kur-re in-di3-ju10 he2-kur-ku
52. ebihki-e ka tar-ju10 he2-si-il-le me-tec2 hu-mu-i-i
53. dinana dumu dsuen-na-ke4
54. tug2pala3-a ba-an-mur10 ul gu2 ba-an-e3
55. ni2 me-lem4 huc-a saj-ki-na ce-er-ka-an ba-ni-in-dug4
56. zi-pa-aj2 kug-ga-na na4gug gi-rin-na si ba-ni-in-sa2-sa2
57. cita saj 7-e zid-da-na nam-cul ba-ni-in-ak
58. dur na4za-gin3-na jiri3-ni bi2-in-de6
59. an-usan-na nir mi-ni-ib-e3
60. kan4 u6 di sila-ba bi2-in-gub
61. an-ra ne-saj mu-un-na-an-gub sizkur mu-na-ab-be2
62. an dinana-da hul2-la-e
63. mu-un-gid2 ki-na ba-e-tuc
64. zag gal an-na-ka ba-e-si
65. an a-a-ju10 silim ma-ra-ab-be2-en inim-ju10-uc jectug2-zu
66. an-ne2 an-ba ni2-ju10 mi-ni-in-ri
67. za-e-me-en inim-ju10 an ki-a gaba-ri la-ba-e-ni-tuku
68. an-bar-ra jicsilig-ga-am3
69. an-ti-bal ma-an-si-um
70. ki-gal sig10-ge5 jicgu-za suhuc gen6-na
71. a2 nam-cita4 cu ja2-ja2 mu-bu-um-gin7 gam
72. 6 la2-e ki ha-ha-ze2
73. 4 la2-e hac2 gid2-gid2-i
74. kaskal gaz-e har-ra-an-na zag-ce3 DU
75. lugal-bi-ir IC-IC an-na-ka iti6-gin7 e3-a
76. ti a2-ta e3-a a-gar3-e jickiri6 tir zu2 bir5-gin7 zi-zi
77. jicgana2-ur3 ki-bal sig10-sig10-ge5
78. abul-a-ba jicsi-jar gid2-de3 jicig-bi bi2-ib-gub-be2
79. an lugal cu-ju10 he2-em-mu-e-cum2 a2 [...]
80. lugal-la zid-da-na he2-ni-in-kur9 ki-bal gul-gul-lu-de3
81. kur-ur2-ra sur2-du3mucen-gin7 saj hu-mu-da-dub2-be2
82. an lugal mu-zu zag kalam-ma gu-gin7 ga-an-ci-BAD
83. kur-kur-ra muc ki-in-dar-ra-gin7 cu hu-mu-da-dub2-be2-ec
84. muc-saj-kal kur-bi-ta ed3-da-gin7 da-ga hu-mu-da-an-du
85. kur-ra a2 he2-bi2-in-jar igi he2-ni-in-bar gid2-da-bi ha-ba-zu
86. har-ra-an kug an-na-ka-ce3 he2-ni-e3 buru3-da-bi ha-ba-zu
87. dijir-re-e-ne ga-an!-ne-/dirig\-[X-(X)]
88. dinana-me-en da-nun-na-ke4-ne u3-ba-DU
89. a-gin7 je26-e kur-re an ki-a ni2-ju10 la-ba-ni-ib-/ta\-a-ta
90. dinana-me-en kur-re an ki-a ni2-ju10 la-ba-ni-ib-[ta]-a-ta
91. hur-saj ebihki-a-ke4 kur-re an ki-a ni2-ju10 la-ba-ni-ib-ta-a-ta
92. ni2-bi-ta na-ma-ra-ab-ak-gin7
93. giri17-bi ki-ce3 na-ma-ab-te-a-gin7
94. nundum sahar-ra na-ma-ni-ib-ur3-ra-gin7
95. hur-saj zig3 cu-ju10 ga-am3-mi-ib-si ni2-ju10 ga-mi-ib-/zu\
96. a2 mah-bi-ce3 gud mah ga-ba-ci-gub
97. a2 tur-bi-ce3 gud tur ga-ba-ci-gub
98. UC ga-mu-un-cub e?-[cen dinana] kug ga-mu-ni-in-sar
99. hur-saj-ja2 me3 ga-ba-lah5 cen-cen ga-ba-ab-sar-sar
100. ti mar-uru5-am3 si ga-ba-ab-sa2
101. a2-sag3 ebih2-bi ga-ba-ab-sur-sur
102. jic-gid2-da nij2-su-ub ga-ba-ab-ak
103. jicilar kucgur21ur3 si ga-am3-ma-ab-sa2!-sa2!
104. tir us2-sa-bi-ce3 izi ga-am3-sag3
105. hul-du-bi-ce3 urudha-zi-in ga-ba-ci-gub
106. a-nijin2-ba dgibil6 lu2 sikil-la kij2 ga-ba-an-tuku-tuku
107. hur-saj arattaki cu nu-tej3-je26 ni2-bi ga-ba-ni-ib2-sud
108. iri an-ne2 nam ba-kud-da-gin7 ki-bi na-an-gi4-gi4
109. den-lil2-le saj-ki gid2-da-gin7 gu2-bi na-an-zi-zi
110. kur-re in-di3-ju10 he2-kur-<ku>
111. ebihki ka tar-ju10 he2-si-il-le me-tec2 hu-mu-i-i
112. an lugal dijir-re-e-ne-ke4 mu-na-ni-ib-gi4-gi4
113. lu2-tur-ju10 kur-re al bi2-dug4 cag4-bi a-na ab-ak
114. dinana-me-en kur-re al bi2-dug4 cag4-bi a-na ab-ak
115. hur-saj ebihki al bi2-dug4 cag4-bi a-na ab-ak
116. ki-gub dijir-re-e-ne-ke4 ni2 huc im-da-ri-ri
117. ki-tuc kug da-nun-na-ke4-ne su zig3 im-du8-du8
118. ni2-bi huc-a kalam-ma mu-un-ri
119. hur-saj-ja2 me-lem4-bi huc-a kur-kur mu-un-ri
120. sukud-da-bi an-na cag4-bi nir mi-ni-ib-e3
121. jickiri6 nisig-bi gurun im-la2 giri17-zal im-du8-du8
122. jic mah-bi aga3 an-na IM DI u6 di-de3 ba-gub
123. ebihki-a jic-an-dul3 pa mul-mul-la-ba ug tab-ba mu-un-lu
124. ceg9 lu-lim-bi ni2-ba mu-un-lu
125. am-bi u2 lu-a mu-un-gub
126. tarah-bi ha-cu-ur2 hur-saj-ja2-ka e-ne su3-ud-bi im-me
127. ni2-bi huc-a nu-mu-e-da-ku4-ku4
128. hur-saj-ja2 me-lem4-bi huc-am3
129. ki-sikil dinana saj nu-mu-e-de3-ja2-ja2
130. ur5-gin7 hu-mu-na-ab-ak
131. nu-gig ib2-ba-ni lipic bal-a-ni
132. e2 me3-ka jal2 ba-an-taka4
133. jicig za-gin3-na cu ba-an-us2
134. me3 mah ba-ra-an-e3 ud gal ki bi2-in-us2
135. kug dinana-ke4 mar-uru5 sa2 bi2-in-dug4
136. mar-uru5 zig3-ga sahar hul bi2-ib-zig3
137. im-hul zig3-ga cika im-bar-re
138. nin-ju10 hur-saj-ja2 ba-du7-du7
139. jiri3-ni 2-a-bi mu-un-sub2
140. jiri2 a2 2-a-bi u3-sar ba-an-ak
141. ebihki-a gu2-bi u2numun2-bur-gin7 cu ba-an-ci-in-ti
142. cag4-bi zu2 jiri2-a ba-ni-in-ra
143. ka gal gu3-an-ne2-si-gin7 mu-un-si-il-le
144. ebihki-e na4 su ni2-ba-ke4
145. bar-bi-a dub-dab5 he2-em-mi-ib-za
146. a2-ta ri-a-ta muc-cag4-tur3 gal-gal-la uc11 mu-un-gu2-guru5-gu2
147. jictir-bi ac2 bi2-in-dug4 jic-bi nam ba-an-kud
148. jical-la-nu-um-bi enmen-ba mi-ni-in-ug7
149. bar-bi-a izi mi-ni-in-ri i-bi2-bi bi2-in-mu2
150. in-nin-e kur-re me bi2-in-tal2
151. kug dinana-ke4 a-la-ni-gin7 bi2-in-dim2
152. hur-saj ebihki-ke4 im-ma-jen gu3 im-ma-de2-e
153. hur-saj il2-la-zu-ce3 sukud-da-zu-ce3
154. sag9-ga-zu-ce3 sig7-ga-zu-ce3
155. tug2-ba13 kug-ga mur10-ra-zu-ce3
156. an-ne2 cu si sa2-a-zu-ce3
157. giri17 ki-ce3 nu-te-a-zu-ce3
158. nundum sahar-ra nu-ur3-ra-zu-ce3
159. mu-ug5-ge-en cag4 sig9-ga mu-un-sig10-ge-en
160. am-si-gin7 si-za mi-ni-ib2-dab5-be2-en
161. am gal-gin7 a2 gur4-gur4-ra-za ki mu-e-ci-ib-us2
162. gud-gin7 a2 mah-zu ki ba-e-te-en hul-bi mu-ri-ib2-us2
163. igi-za er2-ra si ba-ni-in-sa2
164. cag4-za a-nir-ra ba-ni-in-jar
165. bar-bi-a mucen cag4 sag3-ga-ke4 gud3 im-ma-ni-us2
166. 2-kam-ma-ce3 ni2 huc na-kur-ku silim zid-de3-ec na-e
167. a-a-ju10 dmu-ul-lil2-le cag4 kur-kur-ra-ka ni2 gal-ju10 mi-ni-in-ri
168. a2 zid-da-ju10 jictukul mi-ni-in-ri
169. a2 gab2-bu-ju10 KU7-e ri-ri-me-en
170. mir-ju10 jicgana2-ur3 zu2 gal-gal-la in-si-il-si-il-e
171. e2-gal mu-du3 nij2 dirig bi2-ak
172. jicgu-za mi-ni-gub suhuc-bi mi-ni-ge-en
173. kur-jar-ra jiri2 ba-da-ra mu-na-cum2
174. gala-ra kucub li-li-is3 mu-na-cum2
175. pi-li-pi-li saj cu bal mu-ni-ak
176. kur-re u3-ma-ja2 saj ba-cum2
177. hur-saj ebihki u3-ma-ju10 saj ba-ra-cum2
178. a mah e3-a-gin7 u3-ba-jen
179. a zig3-ga-gin7 jic-kece2-ra2 ba-sur
180. kur-ra u3-ma-ju10 im-ma-gub
181. ebihki-e u3-ma-ju10 im-ma-gub
182. ebihki hul-a dumu gal dsuen-na
183. ki-sikil dinana za3-mi2
184. dnisaba za3-mi2

Print sources

Bottéro and Kramer 1989, p. 219-229: translation, commentary

Limet 1971: composite text, commentary, translation (ll. 123-182)

Vanstiphout 1987a (joins)

Electronic sources

Black 1992b: composite text

Civil 1989e: composite text

Krecher 1996a: composite text, translation

Krecher 1997: score transliteration

Cuneiform sources

A 32077

CBS 3861 (SEM 106)

CBS 3969 (STVC 109)

CBS 4586 (PBS 12 47)

CBS 6840

CBS 7207

CBS 8329 (SEM 103)

CBS 8334 (PBS 10/4 9)

CBS 10086 (STVC 103)

CBS 10228 (STVC 42)

CBS 10229 (STVC 90)

CBS 10338

CBS 10348 (SEM 107)

CBS 15146

HS 1508 (TMH NF 3 3)

N 1117

N 1328 + N 6149

N 1333

N 1362 ***

N 3143

N 3257

N 4165

N 4199

N 4219 + N 4231 + N 4242 + N 5769 + N 6546

N 7233

Ni 2495 (SLTN 47)

Ni 2711 (SLTN 15)

Ni 3052 (SLTN 13) + Ni 9722 (ISET 2 13)

Ni 4042 (SLTN 12)

Ni 4063 (ISET 2 61)

Ni 4199 (ISET 2 56)

Ni 4204 (ISET 1 80)

Ni 4256 (SLTN 14)

Ni 4374 (ISET 1 103)

Ni 4431 (ISET 2 14)

Ni 4593 (ISET 2 14)

Ni 9725 (ISET 2 14)

Ni 9800 (ISET 1 127)

Ni 9826 (ISET 1 139)

Ni 9910 (ISET 1 138)

PRAK B 272

PUL 551 (OrNS 40 14ff., photo pl. 1)

Sb 12367

Sb 12368

UET 6 12

UET 6 13

UET 6 14 = U 16830

UET 6 15

UET 6 16

UET 6 17

UM 29-16-22

UM 29-16-32

VAT 6795

YBC 6178b

YBC 16037

2N-T55 = UM 55-21-14

3N-T382 = A 30228

3N-T421 = A 30238

3N-T440 = A 30241

3N-T513 = A 30257

3N-T554 = UM 55-21-346

3N-T577 = A 30271

3N-T728 = A 30294

3N-T900,30 + 3N-T907,270

3N-T904,161

3N-T904,173

3N-T905,197

3N-T906,220

3N-T907,283

3N-T916,354

3N-T916,356

3N-T917,391

3N-T918,407

3N-T919,477

82-7-14,2463


Revision history

04.ii.1998-20.ii.1998: GC, editor: standardisation
24.ii.1998: JAB, editor: proofreading
03.v.1999: JAB, editor: minor corrections
03.vi.1999: GZ, editor: SGML tagging
17.vi.1999: ER, editor: proofreading SGML
17.vi.1999: ER, editor: web publication
01.vi.2003: GC/JE, editor/technical developer: XML/TEI conversion
30.iii.2005: GC/JE, senior editor/technical developer: lemmatised version published

ETCSL homepage

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford
Updated 2006-12-19 by JE

University of Oxford