ETCSLtransliteration : c.1.4.3 ETCSL homepage

Dumuzid's dream

1. cag4-ga-ni er2 im-si edin-ce3 ba-ra-e3 (Cited in OB catalogue from Nibru, at Philadelphia, 0.2.01, line 19 (?); OB catalogue in the Louvre, 0.2.02, line 13 (?); OB catalogue from Urim (U2), 0.2.04, line 26)
2. juruc cag4-ga-ni er2 im-si edin-ce3 ba-ra-e3
3. ddumu-zid cag4-ga-ni er2 im-si edin-ce3 ba-ra-e3
4. jidru {(1 ms. adds:) nam-sipad-da} gu2-na mu-un-di-la2 i-lu mu-un-du-du
5. i-lu jar-u3 i-lu jar-u3 edin i-lu jar-u3
6. edin i-lu jar-u3 ambar inim jar-u3
7. al-lub id2-da girid2 i-lu jar-u3
8. bi2-za-za id2-da inim jar-u3 ama-ju10 inim he2-em-me
9. ama-ju10 ddur7-tur-ju10 inim he2-em-me
10. ama-ju10 nij2 5-am3 inim he2-em-me
11. ama-ju10 nij2 10-am3 inim he2-em-me
12. ud-da ud ug5-ge-ju10 nu-un-zu
13. edin ama ugu-ju10 inim mu-e-de3-zu-un
14. nin9 ban3-da-ju10-gin7 er2-ju10 he2-ce8-ce8
15. ud ul-e ba-nu2 ud ul-e ba-nu2 sipad ud ul-e ba-nu2
16. sipad ud ul-e ba-nu2-gin7 ma-mu2-de3 ba-nu2
17. i-im-zig3 ma-mu2-da i-im-bu-lu-uh2 u3-sa2-ga-am3
18. igi-ni cu bi2-in-kij2 nij2-me-jar sug4-ga-am3
19. tum2-mu-un-ze2-en tum2-mu-un-ze2-en nin9-ju10 tum2-mu-un-ze2-en
20. djectin-an-na-ju10 tum2-mu-un-ze2-en nin9-ju10 tum2-mu-un-ze2-en
21. dub-sar im zu-ju10 tum2-mu-un-ze2-en nin9-ju10 tum2-mu-un-ze2-en
22. nar en3-du zu-ju10 tum2-mu-un-ze2-en nin9-ju10 tum2-mu-un-ze2-en
23. lu2-ban3-da cag4 inim-ma zu-ju10 tum2-mu-un-ze2-en nin9-ju10 tum2-mu-un-ze2-en
24. um-ma cag4 ma-mu2-da zu-ju10 tum2-mu-un-ze2-en nin9-ju10 tum2-mu-un-ze2-en
25. ma-mu2 ga-mu-un-na-bur2
26. ma-mu2-da nin9-ju10 ma-mu2-da cag4 ma-mu2-da-ja2
27. u2numun2 ma-ra-zi-zi u2numun2 ma-ra-mu2-mu2
28. gi dili du3-e saj /ma\-[ra-an]-sag3-ge
29. gi dili-dili du3-e dili ma-ra-an-ba9-re6
30. jictir-ra jic an-gin7 ni2-bi ma-ra-an-zig3-[ga]
31. {ne-mur} {(1 ms. has instead:) ki-izi} kug-ja2 a mu-da-an-de2
32. dugcakir3 kug-ja2 TUN3-bi ba-ra-an-ba9-re6
33. jican-za-am kug-ju10 jicgag-ta la2-a jicgag-ta ba-ra-an-/si\-[ig]
34. jicma-nu-ju10 u2-gu mu-da-an-de2
35. dnin-ninna2mucen-ta-e ja2 udu-ka sila4 cu ba-ni-ib-ti
36. sur2-du3mucen-e gi dub-ba-na-ka buru5mucen cu ba-ni-ib-ti
37. mac2-ud5-da-ju10 sun4 za-gin3-bi sahar-ra ma-ra-an-gid2-e
38. udu-utua2-ju10 a2 gur-gur-ra-bi ki ma-ra-ab-hur-hur-re
39. dugcakir3 i3-dur2-dur2 ga nu-un-de2
40. an-za-am i3-dur2-dur2 ddumu-zid nu-til3 amac lil2-la2-am3 al-du3
41. djectin-an-na-ke4 ddumu-zid mu-un-na-ni-ib-gi4-gi4
42. cec-ju10 ma-mu2-zu nu-sag9-sag9 nam-ma-an-bur2-e
43. ddumu-zid ma-mu2-zu nu-sag9-sag9 nam-ma-an-bur2-e
44. u2numun2 ma-ra-an-zi-zi u2numun2 ma-ra-an-mu2-mu2
45. sa-gaz cubtum6-ta ma-ra-an-zig3-ga
46. gi dili du3-e saj ma-ra-an-sag3-ge
47. ama ugu-zu saj ma-ra-an-sag3-ge
48. gi dili-dili du3-e dili ma-ra-an-ba9-re6
49. je26-e u3 za-e dili ma-ra-an-bad-ba9-re6
50. jictir-ra jic an ni2-bi ma-ra-an-zi-zi
51. lu2 hul-jal2-e i-zi-a im-mu-e-ni-dab5-be2
52. ne-mur kug-zu a mu-da-an-de2
53. amac e2 sig9-ga ba-e-de3-ja2-ja2
54. dugcakir3 kug-zu TUN3-bi ma-ra-an-ba9-re6
55. lu2 hul-jal2-e cu-na ba-e-ni-in-ku4-ku4
56. an-za-am kug jicgag-ta la2-a jicgag-ta ba-ra-an-si-ig
57. du10-ub ama ugu-za-ta ba-ra-cub-bu-de3
58. jicma-nu-zu u2-gu mu-un-da-an-de2
59. gal5-la2-e {izi} {(some mss. have instead:) nij2} {(1 ms. has instead:) ne3 (i-ne-er-cu)} bi2-ra-ra-am3
60. dnin-ninna2mucen-ta-e ja2 udu-ka sila4 cu ba-ni-ib-ti
61. {lu2 hul-jal2-e te-[zu ma-ra]-an-sag3-ge} {(1 ms. has instead:) lu2 hul-jal2-e ja2 udu am3-mu-e-re-cub}
62. sur2-du3mucen-e gi dub-ba-an-ka buru5 cu ba-ni-ib-ti
63. {gal5-la2 gal-e ja2 udu-ta} {(1 ms. has instead:) gal5-la2-e amac tur3-ta} {am3-mu-e-re-ed3-ed3} {(1 ms. has instead:) /am3\-[ma]-/ra\-e3}
64. [dug]/cakir3\ i3-[dur2]-dur2 [ga nu-un-de2] an-za-am i3-dur2-dur2 ddumu-zid nu-un-til3 amac lil2-la2 am3-du3
65. cu-zu cu-du3-[a ba-e-dab5] a2-zu a2-la2-e ba-e-la2
66. mac2-ud5-da-zu sun4 za-gin3-bi sahar-ra ma-ra-an-gid2-e
67. siki-ju10 mar-uru5-gin7 an-na ma-ra-ni10-ni10-e
68. udu-utua2-zu a2 gur-gur-ra-bi ki ma-ra-ab-hur-hur-re
69. cu-si-ju10 jicbulug tackarin-gin7 te ma-ra-ab-hur-hur-re
70. inim-bi ka-ga14-na um-ma-da-ja2-ja2
71. nin9 du6-da ed3-bi2 nin9 du6-da ed3-[bi2]
72. nin9 du6-da ed3-da-/zu\-[ne]
73. du6-da lu2-ulu3-gin7 nam-ed3-da-[nam]
74. {cag4-za} {(1 ms. has instead:) siki-zu} bar-za u3-/mu\-[ni-hur]
75. tug2-za hac4-za u3-/mu\-[ni-hur]
76. nin9 du6-da ed3-bi2
77. nin9 du6-da ed3-/da\-[zu-ne]
78. du6-da igi il2-la-[ab]
79. am3-ma?-an-gig lipic bal nam-lu2-/ulu3\-[ke4-ne]
80. jicma2-gur8 id2-da AM3 X [...]
81. jic cu-ka cu am3-/mi\-[in-du8]
82. jic gu2-ka ba-an-pad3 bur2-[bur2-bi lu2 nu-zu]
83. ama-djectin-an-na-ke4 du6-da ba?-[an-ed3 igi] ba-[an]-il2 X [...]
84. djectin-an-na-ke4 gu2 um-ma-da-[gid2]
85. ma-la-ga-ni djectin-du3-du3-e ad? [...]
86. gu2? kece2-da gal-gal mu-un-ci-/re7\-[ec ...] mu-un-ci-[re7-ec]
87. ad jar-ra ma-la-ju10 mu-ci-re7re?-[ec]
88. gu2 kece2-da je26-e mu-ni-in-/pad3\-[de3]
89. cec-ju10 gal5-la2-zu im-ci-re7-[ec saj u2-a cub-u3]
90. [ddumu]-zid gal5-la2-zu im-ci-re7-ec saj u2-[a cub-u3]
91. nin9-ju10 saj u2-a ga-an-cub ki-ju10 na-ab-/pad3\-[de3]
92. saj u2 di4-di4-la2 ga-an-cub ki-ju10 na-ab-pad3-de3
93. saj u2 gal-gal-la ga-an-cub ki-ju10 na-ab-pad3-de3
94. eg2 a-ra-li-ka ga-an-cub ki-ju10 na-ab-pad3-de3
95. ud ki-zu ab-pad3-de3-en-na-a ur-zu hu-mu-gu7-e
96. ur gig2 ur nam-sipad-da-zu
97. ur gir15 ur nam-en-na-zu ur-zu hu-mu-gu7-e
98. jectug2? mu-un-de5-ge [X] X na-ba gu5-li-zu de5-ga
99. [a cec-ju10] gu5-li dub3-sa
100. [X] X-gin7 na-[an]-tuku-nam
101. [X X] X X [mi-ni-in]-/kij2\-kij2-a-ta
102. X-bi-a inim X [X] u3-mu-ra-ab-dug4
103. gu5-li-ju10 saj u2-a ga-an-cub ki-ju10 na-ab-pad3-de3
104. saj u2 di4-di4-la2 ga-an-cub ki-ju10 na-ab-pad3-de3
105. saj u2 gal-gal-la ga-an-cub ki-ju10 na-ab-pad3-de3
106. eg2 a-ra-li ga-an-cub ki-ju10 na-ab-pad3-de3
107. ud ki-zu ab-pad3-de3-en-na-a ur-zu hu-mu-gu7-e-en
108. ur gig2 ur nam-sipad-da-zu
109. ur gir15 ur nam-en-na-zu ur-zu hu-mu-gu7-en
110. lugal-ra lu2 mu-<ci>-re7-ec-am3 lu2 hi-hi-a-me-ec
111. u2 nu-zu-me-ec a nu-zu-me-ec
112. zid2 dub-dub-ba nu-gu7-me-ec
113. a bal-bal-a nu-na8-na8-me-ec
114. kadra nij2 dug3-ga cu nu-gid2-i-me-ec
115. ur2 dam nij2 dug3-ge-ec2 nu-sig9-ge-me-ec
116. dumu nij2 ku7-ku7-da ne nu-su-ub-ba-me-ec
117. cum2sar nij2 sis-am3 zu2 nu-gub-bu-me-ec
118. lu2 ku6 nu-gu7-me-ec lu2 ga-racsar nu-gu7-me-ec
119. lugal-ra dumu adabki-a 2-am3 mu-un-ci-re7re-ec
120. jickici16 a cu-ru-ug-ga jicdala2 a hab2-ba
121. cu-ni jicbancur-ra eme-ni e2-gal-la
122. lugal-ra dumu akcakki 2-am3 mu-un-ci-re7re-ec
123. X nim-AH.ME-da gu2-ba la2-a
124. lugal-ra dumu unugki-ga 2-am3 mu-un-ci-re7re-ec
125. jictukul saj kud-a ur2-ra la2-a
126. lugal-ra dumu urim2ki-ma 2-am3 mu-un-ci-re7re-ec
127. tug2 {cen-na} {(1 ms. has instead:) dan3-na} kar-ra jal2-la
128. lugal-ra dumu nibruki 2-am3 mu-un-ci-re7re-ec
129. lu2 lu2-ra im2-ma-ni-ib amac e2tur3-ce3 <mu-un>-ci-re7re-ec
130. djectin-an-na-ke4 amac tur3-ce3 mu-ni-in-dab5-be2-ne
131. id2 a-ba mu-un-na-ba-e-ne cu /nu\-[um]-ma-gid2-de3
132. a-cag4 ce-ba mu-un-/na\-[ba]-e-ne cu [nu]-um-ma-/gid2\-[de3]
133. gal5-la2 tur-re gal5-la2 gu-la-[ra gu3 mu]-/un\-na-de2-e
134. gal5-la2 kug-zu gal5-la2 til3-la
135. gal5-la2 gal-/bi\ murub4-bi til3-la
136. kug-zu [X ba]-/an\-da-ha-lam-ma-gin7
137. X X X-ce3 ba-an-gib-ba-gin7
138. nin9 ki cec am3-mu-un-pad3-de3-a
139. ud ul?-la2-ta a-ba-a igi mi-ni-in-du8-a
140. ja2-nam-ma-an-ze2-en gu5-li-ni-ir ga-an-ci-re7-en-de3-en
141. ud ne gu5-li-ni-ir
142. id2 a-ba mu-un-na-ba-e-ne cu am3-ma-gid2-de3-«en»
143. a-cag4 ce-ba mu-un-na-ba-e-ne cu am3-ma-gid2-de3
144. gu5-li-ju10 saj u2-a he2-en-cub ki-ni ba-ra-zu
{
(1 ms. adds 1 line:)
144A. [ddumu-zid]-de3 saj u2-a he2-en-cub ki-ni ba-ra-zu
}
145. ddumu-zid-de3 saj u2-a mu-ni-in-kij2-kij2-ne nu-mu-un-pad3-de3
146. saj u2 di4-di4-la2 he2-en-cub ki-ni ba-ra-zu
147. ddumu-zid-de3 saj u2 di4-di4-la2 mu-ni-in-kij2-kij2-ne nu-mu-un-pad3-[de3]
148. saj u2 gal-gal-la he2-en-cub ki-ni ba-ra-zu
149. ddumu-zid-de3 saj u2 gal-gal-la mu-ni-in-kij2-kij2-ne [nu-mu-un]-pad3-de3
150. eg2 a-ra-li-ka he2-en-cub ki-ni ba-ra-zu
151. ddumu-zid-de3 eg2 a-ra-li-ka mu-ni-in-dab5-be2-ne
152. ddumu-zid-de3 er2 im-ma-an-pad3 cex(SIG7)-cex(SIG7) i3-ja2-ja2
153. iri-a nin9-ju10 mu-un-til3-le-en gu5-li-ju10 mu-un-ug5-ge-en
154. dumu nin9-e sila-a he2-en-gub lu2 ne he2-su-ub-be2
155. dumu gu5-li sila-a he2-en-gub lu2 ne na-an-su-ub-be2
156. lu2 ba-an-nijin2-nijin2-ne-ec a-nijin2 ba-ni-in-du8-uc
157. gu mu-un-na-sur-ru-ne sa mu-un-na-kece2-/da\-[ne]
158. gu zi-ip-pa-tum mu-un-na-sur-ru-ne
159. jicma-nu mu-un-na-hur-ru-ne
160. lu2 igi-na-ke4 nij2 mu-un-ra-ra
161. lu2 murgu-na-ke4 1 kuc3-gin7 mu-un-bur2-[re]
162. cu-ni cu-du3-a ba-e-dab5-be2
163. a2-ni a2-la2-a ba-e-la2-e
164. juruc-e dutu-ra an-ce3 cu-ni ba-ni-in-zig3
165. dutu murum5-ju10-me-en je26-e mussa-/zu\-[me-en]
166. e2-an-na-ce3 u2 gur3-ru-/me\-[en]
167. unugki-ce3 nij2-mussa ak-a-me-en
168. nundum kug-ge ne su-ub-ba-[me-en ]
169. dub3 kug-ga dub3 dinana-ka e-ne di dug4-/ga\-[me-en ]
170. cu-ju10 cu mac-da3 u3-mu-e-ni-[sig10]
171. jiri3-ju10 jiri3 mac-da3 u3-mu-e-ni-[sig10]
172. [gal5-la2]-gal5-la2-ju10 ga-ba-da-an-ze2-er
173. KU-jicbir5-re-ec-dil-da-/re\-[ec] zi-ju10 ga-ba-ci-de6
174. dutu er2-na {(1 ms. adds:) kadra-gin7} cu ba-ci-in-ti
175. lu2 arhuc-a-gin7 arhuc /ba\-[ni-in-ak]
176. cu-ni cu mac-da3 u3-mu-ni-in-sig10
177. jiri3-ni jiri3 mac-da3 u3-mu-ni-in-sig10
178. gal5-la2-gal5-la2-e-ne ba-da-an-ze2-er
179. KU-jicbir5-re-ec-dil-da-re-ec zi-ni ba-ci-in-de6
180. gal5-la2-ne-ne mu-ni-/in\-[kij2-kij2-ne] nu-mu-[un-pad3-de3]
181. ja2-nam-ma-an-ze2-en KU-jicbir5-re-[ec] ga-an-ci-re7re-de3-en
{
(1 ms. adds 1 line:)
181A. [...] X X sa-par3-gin7 [...]
}
182. ddumu-zid KU-jicbir5-re-ec mu-ni-in-dab5-be2-ne
183. lu2 ba-an-nijin2-nijin2-ne-ec a-nijin2 ba-ni-in-du8-uc
184. gu mu-un-na-sur-ru-ne sa {mu-un-na-kece2-/da\-[ne]} {(1 ms. has instead:) mu-un-na-kece2-re-ne}
185. gu zi-ip-pa-tum mu-un-na-sur-ru-ne
186. jicma-nu mu-un-na-hur-ru-ne
187. lu2 igi-na-ke4 nij2 mu-un-ra-ra
188. lu2 /murgu-na\-ke4 1 kuc3-gin7 mu-un-bur2-re
189. cu-ni cu-du3-a ba-e-dab5-be2
190. a2-ni a2-la2-a ba-e-la2-e
191. juruc-e dutu-ra an-ce3 cu-ni ba-ni-in-zig3
192. dutu murum5-ju10-me-en je26-e mussa-zu-me-en
193. e2-an-na-ce3 u2 gur3-ru-me-en
194. unugki-ce3 nij2-mussa ak-a-me-en
195. nundum kug-ge ne su-ub-ba-me-en
196. dub3 kug-ge dub3 dinana-ke4 e-ne di dug4-ga-me-en
197. cu-ju10 cu {mac-da3} {(1 ms. has instead:) muc-a} u3-mu-e-[ni]-sig10
198. jiri3-ju10 jiri3 {mac-da3} {(1 ms. has instead:) muc-a} u3-mu-e-ni-sig10
199. e2 um-ma dbe-li-li zi-ju10 ga-ba-ci-in-de6
200. dutu er2-na cu ba-ci-in-ti
201. cu-ni cu {mac-da3} {(1 ms. has instead:) muc-a} u3-mu-ni-in-sig10
202. jiri3-ni jiri3 {mac-da3} {(1 ms. has instead:) muc-a} u3-mu-ni-in-sig10
203. [gal5-la2-gal5-la2]-e-ne im-ma-da-/an\-[ze2-er]
204. e2 um-ma dbe-li-li zi-ni ba-ci-in-de6
205. e2 um-ma dbe-li-li-ce3 ba-an-na-te
206. um-ma lu2 nu-me-en dam dijir-ra-me-en
207. a ub-ta-an-bal-bal a tukum-bi ga-naj
208. zid2 ub-ta-an-dub-dub zid2 tukum-bi ga-gu7
209. a ub-ta-an-bal zid2 ub-ta-an-dub cag4-bi-a ba-an-tuc
210. um-ma e2-ta ba-ra-e3
211. um-ma e2-ta ed2-da-ni
212. gal5-la2-e-ne igi ba-ni-in-du8-uc-am3
213. tukum-bi ud-da um-ma ki ddumu-zid til3-la nu-ub-zu
214. igi ni2 te-a na-bar-bar-re
215. gu3 ni2 te-a na-de2-de2-e
216. ja2-nam-ma-an-ze2-en e2 um-ma dbe-li-li-ce3 ga-an-ci-re7-de3-en
217. ddumu-zid-de3 e2 um-ma dbe-li-li-ce3 mu-un-dab5-be2-ne
218. lu2 ba-an-/nijin2-nijin2-ne\-ec a-nijin2 ba-ni-in-du8-uc
219. gu mu-na-ab-[sur-ru-ne sa] mu-un-na-kece2-da-[ne]
220. gu /zi\-[ip]-pa-/tum\ [mu-un-na]-sur-[ru-ne]
221. [jicma-nu] mu-na-an-hur-ru-ne
222. /lu2\ [igi]-/na\-ke4 nij2 /mu\-[un-ra-ra]
223. /lu2\ [murgu-na-ke4 1 kuc3-gin7 mu-un]-/bur2\-re
224. cu-[ni cu-du3-a ba-e]-dab5-be2
225. a2-[ni a2-la2-a ba-e-la2]-e
226. juruc-[e] dutu-ra an-ce3 cu-ni ba-ni-in-zig3
227. dutu /murum5-ju10-me-en\ je26-e mussa-zu-me-en
228. e2-an-na-/ce3\ [u2 gur3]-/ru\-me-en
229. unugki-ce3 nij2-mussa(/mi2\-[us2]-/sa2\) ak-me-en
230. nundum kug-ge ne [su-ub]-/ba\-me-en
231. dub3 kug-ge dub3 dinana-[ke4] e-ne di dug4-ga-me-en
232. cu-ni cu mac-da3 [u3]-mu-ni-in-sig10
233. jiri3-ni jiri3 mac-da3 u3-mu-ni-in-sig10
234. amac kug amac nin9-ja2-ce3 zi-ju10 ga-ba-ci-in-de6
235. dutu er2-na cu ba-ci-ni-in-ti
236. cu-ni cu {mac-da3} {(1 ms. has instead:) muc-a} u3-mu-ni-in-sig10
237. jiri3-ni jiri3 {mac-da3} {(1 ms. has instead:) muc-a} u3-mu-ni-in-sig10
238. amac kug amac nin9-na-ce3 zi-ni ba-ci-in-tum3
239. amac kug amac nin9-na-ce3 ba-an-na-te
240. djectin-an-na-ke4 gu3 an-<ce3 ba>-te gu3 ki-ce3 ba-te
241. gu3 cu nijin2-bi an-ur2-ra tug2-gin7 i-im-dul gada-gin7 i-im-bur2
242. igi mu-un-na-hur giri17 mu-un-na-hur
243. jectug2 ki u6 di mu-un-na-hur
244. ki lu2-da nu-di hac4-gal mu-un-[na-hur]
245. cec-ju10 sila-a ga-[...]-nijin2-nijin2 je26-e [...]
246. tukum-bi djectin-an-na-ke4 ki [ddumu-zid] til3-la nu-[ub-zu]
247. igi ni2 te-a na-bar-bar-[re]-«en»
248. gu3 ni2 te-[a] na-de2-de2-e
249. ja2-nam-ma-an-ze2-en amac tur3-ce3 [ga-ba]-ci-jen
250. gal5-la2 1 amac tur3-ce3 kur9-ra-ni
{
251. jicgag-ga-ra izi /ba\-[ni]-in-ra
}
{
(1 ms. has instead the line:)
251A. JIC NI X gu3 ba-ni-ra
}
252. 2-kam-ma amac tur3-ce3 kur9-ra-ni
253. jicma-nu izi ba-ni-ra
254. 3-kam-ma amac tur3-ce3 kur9-ra-ni
255. dugcakir3 kug-ga-a TUN3-bi [ba]-ra-[ba9-re6]
256. 4-kam-ma amac tur3-ce3 kur9-ra-ni
{
257. an-za-am jicgag-ta la2-a jicgag-ta ba-ra-ab-si-ig
258. 5-kam-ma amac tur3 kur9-ra-ni
259. dugcakir3 i3-dur2-dur2 ga nu-un-de2
}
{
(instead of lines 257-259, 1 ms. has:)
A. ki-izi kug-ja2 a mu-da-an-de2
B. 5-kam-ma amac tur3-ce3 kur9-ra-ni
C. an-za-am kug jicgag-ta la2-ju10 jicgag-ta ba-ra-ab-si-ig
D. 6-kam-ma amac tur3-ce3 kur9-ra-ni
E. dugcakir3 i3-dur2-dur2 ga nu-un-de2
F. 7-kam-ma amac tur3-ce3 kur9-ra-ni
}
260. an-za-am i3-dur2-dur2 ddumu-zid nu-un-til3 amac lil2-la2 al-du3
261.     ddumu-zid ug5-ga cir3-kal-/kal\-[am3]


Print sources

Alster 1972: composite text, translation, handcopy, commentary

Alster 1975

Alster 1982 (2 new sources)

Bauer 1977: commentary

Caplice 1973: commentary

Durand 1990: handcopy (new ms. of ll. 1-35 (?), 45-71 (?))

Farber-Flügge 1973-74: commentary

Çıǧ et al. 1976, p. no. 51: commentary (new ms.)

Jensen 1973: commentary

Krecher 1978: commentary

Sauren 1975: commentary

van Dijk 1976, 3, text nos. 2 and 3: handcopy (new mss.)

Watson 1975: commentary

Electronic sources

Black 1997: translation

Krecher 1996: composite text

Krecher 1996a: composite text, translation

Cuneiform sources

A 30195 (3N-T 285) (Alster pl. 17)

A 30256 (3N-T 511) (Alster pl. 14)

A 30267 (3N-T 555) (Alster pl. 13)

A 30268 (3N-T 559) (Alster pl. 15)

A 30289 (3N-T 661) (Alster pl. 5)

A 33264 (3N-T 909m) (Alster pl. 17)

AO 10665 (PRAK II C 45; Alster pl. 18-19) + AO 10812 (PRAK D 53; Alster pl. 18-19)

BM 113234 (RA 69 97ff)

BM 16900 (CT 42 34)

CBS 1590 (Alster pl. 6-7)

CBS 1841

CBS 2160 (Alster pl. 11) +N 5487 (Alster pl. 11)

CBS 2358 (BE 30/1 3)

CBS 7809

CBS 8011

CBS 8318 (Alster pl. 1-2) + CBS 8331 (SEM 88) + N 5287 (Alster pl. 16)

CBS 13380A + N 2743 (Alster pl. 17)

IM 11053,329 + IM 11053,54 B (Sumer 15 pl. 5 no. 4)

IM 44351 B (TIM 9 3)

IM 58448 (3N-T 368) (Alster pl. 3-4)

N 1729 (Alster pl. 6-7)

N 3155 (Alster pl. 17)

N 3295 (Alster pl. 8) + N 6467 (Alster pl. 8)

N 3608 (Alster pl. 14) + Ni 9595 (ISET 1 p. 173; Alster pl. 14)

N 6464 (Alster pl. 16)

N 7000 (Alster pl. 16) wrong mus. no. (?)

Ni 4002 (SLTNi 34)

Ni 4070 (ISET 1 p. 128)

Ni 4081 (TAD 8/2 pl. 11)

Ni 4232 (ISET 1 p. 142)

Ni 4240 (ISET 1 p. 141; Alster pl. 22)

Ni 4250 (SLTNi 36) + Ni 4258 (SLTNi 124)

Ni 4397 (ISET 1 p. 147)

Ni 4447 (Alster pl. 21)

Ni 4481 (Alster pl. 21)

Ni 4495 (Alster pl. 20)

Ni 4506 (Alster pl. 20)

Ni 4524 (Alster pl. 21)

Ni 4550 (ISET 1 p. 139)

Ni 4570 (ISET 2 51)

Ni 4596 (Alster pl. 20)

Ni 9825 (ISET 1 p. 188)

Ni 9966 (ISET 1 p. 200)

UET 6/1 18

UET 6/1 19

UET 6/1 20 (Alster pl. 22)

UET 6/1 21

UET 6/2 186

UET 6/2 187 (rev. RA 69 105 with partial copy of *60 join) + UET 6/3 *60

UET 6/3 *114 + UET 6/3 *155 + UET 6/3 *243

UET 6/3 *118

UM 29-15-326 (Alster pl. 10) + UM 29-15-412 (Alster pl. 10) + N 2994 (Alster pl. 10)

UM 29-15-559 (Alster pl. 9) + N 5499 (Alster pl. 9)

UM 55-21-284 (Alster pl. 12)

UM 55-21-369 (Alster pl. 15)

3N-T 905,180 (Alster pl. 15)

3N-T 905,195 (Alster pl. 15)

3N-T 906,235

3N-T 906,240

3N-T 906,257

3N-T 908,289

3N-T 916,321

3N-T 917,381

3N-T 919,490 (Heimerdinger pl. 5)

3N-T 925,505

3N-T 927,524


Revision history

09.iv.1998-15.iv.1998: JAB, editor: standardisation
22.iv.1998: GZ, editor: proofreading
26.ix.1998: JAB, editor: minor corrections
08.vii.1999: GZ, editor: minor corrections
08.vii.1999: GZ, editor: SGML tagging
23.vii.1999: ER, editor: proofreading SGML
24.vii.1999: ER, editor: web publication
01.vi.2003: GC/JE, editor/technical developer: XML/TEI conversion
30.iii.2005: GC/JE, senior editor/technical developer: lemmatised version published

ETCSL homepage

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford
Updated 2006-12-19 by JE

University of Oxford