ETCSLtransliteration : c.1.6.1 ETCSL homepage

Ninurta's return to Nibru: a cir-gida to Ninurta

1. an-<gin7> dim2-ma dumu den-lil2-la2 (Cited in OB catalogue in the Louvre, 0.2.02, line 43; OB catalogue from Urim (U2), 0.2.04, line 42)
2. dnin-urta den-lil2-gin7 /dim2\-ma dnin-tur5-/e\ tud-da
3. a2-jal2 dijir da-nun-na-ke4-ne hur-saj-ta e3-a
4. ni2 huc ri-a dumu den-lil2-la2 ne3-ni-ta nir-jal2
5. lugal-ju10 ci-mah-e-en /nam\-mah-zu me-tec2 he2-i-i
6. /dnin-urta\ ci-mah-e-en nam-mah-zu me-/tec2 he2\-i-i
7. lugal kur-kur-ra nam a2 gur-ra-zu-ce3
8. ur-saj den-lil2-la2 nam a2 kalag-ga-zu-ce3
9. ur-saj huc-a me an-gin7 mu-e-il2
10. dumu den-lil2-la2 me ki-gin7 mu-e-il2
11. me kur-ra an-gin7 dugud-da-am3 mu-e-il2
12. me eridugki-ga ki-gin7 mah-am3 mu-e-/il2\
13. dijir-re-e-ne ki-a mu-e-[su-ub-be2-ec]
14. da-nun-na-ke4-ne cu jar-jar-ra-am3 mu-e-[...]
15. dnin-urta a2 nam-ur-saj-ja2 cu du7-a-[me-en]
16. lugal-la dug4-/ga\-ni ud-dam [...]
17. en dnin-urta-ke4 inim-/ma\-ni ud-dam X [...]
18. kur gu2-erim2-/jal2-ce3\ X-am3 al-[...]
19. bad3 ki-bal-a-ce3 X X-am3 al-X-[...]
20. U3 BU HU men?-/na\ JIC /hur?-saj?\ al-[...]
21. en su-lim-e /huc?\-am3 /he2?\-X [...]
22. an ki-bi-da huc-/am3\ [...]
23. TI dug4 X X HI X [...]
24. ib2 dug4-ga-ni kur ad6 X [...]
25. igi huc-a-ni X [...]
26. am si mu2?-e DUB /A?\ X [...]
27. ceg9 lu-lim X X X [...]
28. am gal kur-[ra ...] X-bi-ta X [...]
29. LU BU-ni [(X)] a2 /me3 ec2 da\-da-ra ba-an-du8
30. lugal-/e\ [a2] nam-/ur\-saj-ja2-/ni\-ce3
31. dnin-[urta] /dumu\ /den-lil2-la2\-ke4 nam a2 kalag-ga-ce3
32. /ceg9\-[saj-6] /e2?\ za-gin3 uru16-na-ta /nam-ta\-an-e3
33. [ucum ur]-/saj\ bad3 gal kur-ra-ta /nam-ta\-an-e3
34. [ma2-gi4-lum] X abzu-ka-ni /nam-ta\-an-e3
35. /gud-alim sahar\ me3-ka-ni nam-ta-an-e3
36. ku-li-an-na an-car2 ki-car2-ta nam-ta-an-e3
37. [nij2-babbar2-ra] sahar hur-saj-/ja2\-[ta nam-ta]-/an-e3\
38. [urud nij2 kalag-ga] hur-saj dar-/ra\-[ta nam]-/ta\-an-e3
39. [mucen] [anzud]/mucen\ jicha-lu-ub2-/har\-[ra]-an-ta nam-ta-/e3\
40. [muc-saj-7] X X kur-/ra\-[ta] /nam\-ta-an-e3
41. [... mu]-/un\-na-an-zi-zi
42. [...]-an-dug4
43. [...] X cag4? mu-un-hul [...]-/da?\
44. [...] X-an-dug4
45. [...] X X tun3? mu-un-dab5
46. [...]-/na? cu\ ba-ni-ti
47. [ur-saj ...] kur ad6-e-ec mu-un-ak
48. [en dnin-urta] X gul? kur ad6-ec mu-un-ak
49. [... zar-re]-ec mu-un-du8-du8
50. [lugal-e] /a2 nam-ur-saj\-[ja2-ni]-/ce3 cu na-mi-ni-in-gi4?\
51. [ur-saj] [dnin]-urta a2 nam-ur-saj-ja2-/ni\-[ce3] /cu? na?-mi?-ni-in-gi4?\
52. [jicgigir] /za\-gin3-na ni2 huc gur3-/ru\-[na]
53. am dab5-dab5-ba-ni jicgag-a bi2-in-la2
54. ab2 dab5-ba-ni a2 jiccudul bi2-in-la2
55. ceg9-saj-6 sahar-gi4-a bi2-in-la2
56. ucum ur-saj saj dur2-ra-ka bi2-in-la2
57. ma2-gi4-lum ce-er-du8-na-ka bi2-in-la2
58. gud-alim ad-us2-a bi2-in-la2
59. ku-li-an-na jicki-jiri3-a bi2-in-la2
60. nij2-babbar2-ra erin2-saj-ja2 bi2-in-la2
61. urud nij2 kalag-ga kic-gag cag4-ga-ka bi2-in-la2
62. mucen anzudmucen gaba-jal2-la bi2-in-la2
63. /muc-saj\-7 tum za-gin3-na-ka bi2-in-la2
64. jic[gigir] me3-a tum2-ma-na
65. en dnin-urta-ke4 jiri3-ni nam-mi-in-gub
66. ud-an-ne2 dijir igi tab-tab
67. lugal-an-ba9-ra2 en sun4(source: KAxNUN) igi-ce3 mu-na-jen
68. ni2 kur-kur-/ra\ [d]lugal-kur-dub2
69. en dnin-urta-/ke4?\ X (X) X /ejer?-ra\-[ni nam-mi-in-us2]
70. pirij abzu-ta [...]
71. ni2 me-lem4 an-/na\ [...]
72. da-nun-na dijir gal-/gal-e-ne\ [...]
73. lugal a-ma-ru /ba?\-[ur3-ta]
74. dnin-urta ud ki-bal-[a] a-/ma\-[ru ba-ur3-ta]
75. ud-dam an-ur2-ra [dum]-/dam\ mu-/ni\-[ib2-za]
76. du-ni inim den-lil2-la2 e2-kur-ce3 /ja2\-[ja2-da]
77. ur-saj dijir-re-e-ne kuc7 kalam-ma su-su-[da]
78. nibruki-ce3 an ba9-ra2 la-ba-da-te-/a\-[da]
79. dnuska sukkal-mah den-lil2-la2 e2-kur-ta /gaba\ [...]
80. en dnin-urta-ra silim-ma mu-un-na-[ab-be2]
81. lugal-ju10 ur-saj cu du7-a ni2-zu-ce3 jectug2-/zu\
82. dnin-urta ur-saj cu du7-a ni2-zu-ce3 jectug2-zu
83. me-lem4-zu e2 den-lil2-la2-ka tug2-gin7 im-dul
84. jicgigir-za gu3 dug3 mur ca4-bi
85. jiri3 gub-ba-zu an ki tuku4-e-bi
86. a2 il2-a-[zu ...] /jissu\ [...]
87. [d]a-nun-na dijir gal-gal-e-ne nij2 [...]
88. a-a-zu ki-tuc-a-ni nam-mi-ib-hu-luh-[...]
89. den-lil2-la2 ki-tuc-a-ni nam-mi-ib-hu-luh-[...]
90. a-a-zu a2 nam-ur-saj-ja2-zu nij2 ha-ra-ba-ba-e
91. den-lil2 a2 nam-ur-saj-ja2-zu nij2 ha-ra-ba-ba-e
92. lugal jicrab3 an-na gu2-gal dijir-re-e-ne
93. kicib-la2 den-lil2-la2 zi-cag4-jal2 e2-kur-ra
94. ur-saj kur saj um-ma-ab-gi4-a-ac
95. zag-zu a-a-zu dijir 1 nu-um-ma-ci-in-gi4-gi4
96. dnin-urta kur saj um-ma-ab-gi4-a-ac
97. zag-zu den-lil2-le dijir 1 nu-um-ma-ci-in-gi4-gi4
98. inim-bi ka-ga14-na um-ma-da-jal2-la
99. kucusan3 bar-us2 e2-su-lum-ma-ka bi2-in-sud
100. mi-tum a2 me3 zag kuce2-a-ka bi2-in-us2
101. e2 den-lil2-la2-ce3 am3-ma-da-an-ku4-ku4
102. am dab5-dab5-ba-ni e2-e si bi2-in-sa2
103. immal2 dab5-ba-ni am-gin7 X X [...]
104. iri lah6-lah6-a-ni al-ja2-[ja2]
105. da-nun-na-ke4-ne me jar di [...]
106. kur /gal\ den-lil2-le giri17 cu /am3-jal2\
107. dac-im2-babbar-re u3-gul mu-/un-na\-[ja2]-/ja2\
108. ama gal dnin-lil2-le cag4 ki-ur3-a-ni-ta
109. en dnin-urta-ra /mi2\ zid na-/mu\-un-/ne\
110. am a2 huc il2-/il2\ dumu /dmu\-ul-lil2 kur-ba mu-e-tu11-tu11
111. ur-saj /u3-mu-un dnin-urta?\ X-/bi\-a ba-e-X
112. ki-bal [...] /ba-e\-X-X
113. en d/nin-urta\-ke4 mu-na-ni-/ib2-gi4-gi4\
114. /ama-ju10 dili-ju10\ nu-mu-e-da-X X (X) /i3\-X-X-/en\
115. dnin-lil2 dili-ju10 nu-mu-e-da-X-/en?\ dili-ju10-ce3? ma?-an-X-X
116. me3 an-gin7 /kece2?-am3?\ [...]-ab-sa2-e
117. a-ma-ru-gin7 [...]
118. kur gi-sig-gin7 /dub2-bu\ [...]
119. me3-ju10 a mah e3-a-gin7 kur-re ba-ra-ab-[e3]
120. su pirij sa pirij-ja2 ki-bal-a zi-zi-i
121. dijir am3-gig hur-saj-ja2 [...]
122. buru5mucen-gin7 a2-ba mu-un-da-/dub2\-[dub2]
123. am ba9-ra2 u2-a mu-un-sug2-ge-/ec\
124. me-lem4 an-gin7 dugud-da-a saj nu-mu-/un\-[ja2-ja2]
125. hur-saj galam-ma en-me-en ki-car2-ra saj [...]
126. hur-saj-bi na4jic-nu11-gal na4za-gin3 cu-ju10-/ce3\ [...]
127. da-nun-na-ke4-e-ne pec2-gin7 a2-ur2-bi im-/dab5\-[be2-ne]
128. kur-re a2 nam-ur-saj-ja2-ju10 ki-bi u3-mu-[...-gi4]
129. a2 zid-da-ju10 car2-ur3-ju10 mu-da-an-jal2-[la-am3]
130. a2 gab2-bu-ju10 car2-gaz-ju10 mu-da-an-jal2-/la\-[am3]
131. ud zu2 50-ju10 mi-tum /an\-[na]-ju10 mu-da-an-jal2-la-[am3]
132. mec3 kur gal ed3-de3 ud-ba-[nu-il2]-/la\-ju10 mu-da-an-jal2-la-/am3\
133. jictukul /ucumgal-gin7 ad6 gu7\-[a] aga!-silig!-ju10 mu-da-an-jal2-la-/am3\
134. /nij2\ [...]-/na\-ju10 mu-da-an-jal2-la-/am3\
135. [...]-ju10 mu-da-an-jal2-la-am3
136. saal-kad4 ki-bal-a sa<al>-kad4-ju10 mu-da-an-jal2-la-am3
137. kur /cu\-bi nu-cub-bu sacu2-uc-gal-ju10 mu-da-an-jal2-la-/am3\
138. muc-mah ka 7 saj jic ra-ra DUB.GAG-ju10 mu-da-an-/jal2\-[la-am3]
139. kur gu2-guru5 dug4-dug4 jiri2 gal jiri2 an-na-ju10 mu-/da-an-jal2\-[la-am3]
140. a-ma-ru me3-a cita2 saj 50-ju10 mu-da-an-jal2-la-/am3\
141. mir lu2-ra te-a jicpan mar-uru5-ju10 mu-da-an-jal2-la-/am3\
142. e2 ki-bal tum4-tum4 jicilar kucgur21ur3-ju10 mu-da-an-jal2-[la-am3]
143. a2-tah juruc-a jic-gid2-da-ju10 mu-/da\-[an-jal2-la-am3]
144. ud-gin7 zalag mu-un-e3 kur-ra-cu-ur3-ur3-ju10 mu-[da-an-jal2-la-am3]
145. an ki uj3 gen6-ne2 erim2-a2-bi-nu-cub-/bu\-[ju10] /mu\-[da-an-jal2-la-am3]
146. ni2 me-lem4-ma-ni kalam-ma dul-la
147. a2 zid-da-ju10 gal-bi tum2-ma
148. kug-sig17 za-gin3-na cu du7-a u6 di-de3 gub jickim-til3-ju10 mu-da-jal2-la-/am3\
149. jictukul galam-ma mah gal dirig-ga me3 nir-jal2 gaba-ri nu-tuku
150. ki cen-cen me-te kicib-la2-ju10 jiccita2 saj 50-ju10 mu-da-jal2-/la\-[am3]
151. jictukul dgira2-gin7 ki-bal-a ma5-ma5 jicmi-tum saj 50-ju10 mu-da-jal2-la-am3
152. a-a-ju10 me3-ju10 ha-ma-ni-ib2-ku4-ku4-de3
153. den-lil2 a2 nam-ur-saj-ja2-ju10 a he2-em-/tu5-tu5\-[de3]
154. a2 huc jictukul-ja2 a gub2-ba ha-ma-ni-ib2-be2-de3
155. jicgal gi-rin-na gu2-en-na si ha-ma-ab-sa2-e-de3
156. jicgigir an-na-ju10 ki-gal-la he2-em-mi-in-gub-bu-de3
157. ur-saj dab5-ba-ju10 am du7-du7-gin7 saman he2-me-cub
158. lugal dab5-ba-ju10 ud an-na-gin7 giri17 cu ha-ma-an-jal2
159. kalag-ga kur gaba nu-gi4-me-en
160. dnin-urta-me-en mu-ju10-ce3 giri17 ki su-ub ha-ma-ak-ne
161. cu mah saj pirij-ja2 den-lil2-la2 ne3-ni-ce3 tud-da-me-/en\
162. ud an-na jicrab3 dijir-re-/e\-ne
163. [an-ne2] a2 gal-/la\-[ni]-/ce3 pad3\-[da-me-en]
164. [...] /zi-cag4-jal2\ d/inana-me-en\
165. /ur\-[saj] /nam tar\-ra den-ki-da me huc tum2-[a-me]-/en\
166. nam-lugal-ju10 zag an ki-ce3 pa he2-em-ma-ni-[ib2]-/e3\
167. [a2]-/jal2\ dijir-re-e-ne-me-en ni2 gal he2-[...]-/ab-ri\
168. iri ki aj2-ju10 ec3 nibruki an-gin7 /gu2 he2-eb2-us2\
169. iri-ju10 iri cec-ju10-ne-ka gu2-/gal\-[bi] he2-a
170. e2-ju10 e2 cec-ju10-ne-ka a-/MIR zi-bi\ he2-a
171. ki-sur-ra uru2-ja2 pu2 a dug3-ga ki-en-gi-ra he2-a
172. [da]-/nun\-na dijir /cec\-ju10-/ne\ he2-em-ci-gam-e-de3-ec
173. mucen dal-a-bi uru2-ja2 gud3 he2-em-ma-an-us2
174. lu2-kar-ra-bi jissu-ju10-ce3 ni2 he2-em-ci-ib-te-en-te-en
175. e2 den-lil2-la2-ta e3-a-ni
176. saj-ki zalag-ga ur-saj-e-ne
177. inim sag9-ga dnin-urta-ka-ke4
178. dnin-kar-nun-na-ke4 jic ba-an-/tuku!\-ta
179. en dnin-urta-ra mu-na-gub sizkur2 /mu-na-ab\-be2
180. /lugal\-ju10 iri ki aj2-ja2-zu cag4-zu he2-/em\-[ma]-/huj\
181. /en\ [dnin]-/urta\ iri ki aj2-/ja2\-zu cag4-zu /he2\-[em-ma]-/huj\
182. ec3 nibru/ki\ iri ki aj2-ja2-zu cag4-zu /he2\-[em-ma]-/huj\
183. e2-cu-me-ca4 e2 ki aj2-zu dili /ku4\-[ku4-da-zu]-/ne\
184. nitalam-zu-ur2 ki-sikil d[nin]-[nibru]/ki\
185. cag4-ga dug4-mu-un-na-ab bar-ra dug4-[mu-un-na]-/ab\
186. inim dug3 lugal-la su3-ra2-ce3 /dug4\-[mu-un-na-ab]
187. a nun-e ri-a dnin-kar-nun-na-ke4
188. ud-ba KA sizkur2 ba-ni
189. cag4 kadra a sed su3-a-ni
190. nij2 nam-he2-a bi2-in-dug4-ga-ni
191. me nij2 ud ul-e pa e3 ak-e
192. e2-cu-me-ca4 pa e3 dib-dib-be2-da-ni
193. cag4 dnin-/urta\-ke4 ba-/sag9\
194. en dnin-/urta\-ke4 igi zid /mu-un\-[...-bar]
195. e2-cu-me-[ca4] [e2 ki] aj2-ja2-ni dili-ni /ku4\-[ku4-da-ni]
196. /nitalam\-ni-ir ki-sikil dnin-nibruki
197. cag4-ga mu-un-na-ab-be2 bar-ra mu-un-/na\-ab-be2
198. inim dug3 lugal-la su3-ra2-ce3 mu-un-na-ab-be2
199. ur-saj nam-ur-saj-ja2-ni pa e3 bi2-in-ak-a
200. dnin-urta dumu den-lil2-la2-ke4
201. nam-[mah]-a-ni e2 den-lil2-la2-ke4 ki ba-ni-ib-us2
202. en kur gul-gul gaba-ri nu-tuku-a
203. me3 /mah\-bi sumur-bi du7-du7
204. ur-saj gal a2 X [...] e3-a
205. kalag-ga a-ma-ru den-lil2-la2
206. dnin-urta dumu mah e2-kur-ra
207. nir-/jal2\ [a]-a ugu-na za3-mi2-zu dug3-/ga\-am3
208.     cir3-gid2-da dnin-urta-ka


Print sources

Cooper 1978: composite text, translation, photograph, handcopy, commentary

Electronic sources

Krecher 1996b: composite text, translation

Cuneiform sources

CBS 8013 (SEM 40)

CBS 8034 (STVC 115)

CBS 13301 (BE 29 9)

CBS 14012 (SEM 41) + UM 29-16-64 (pl. 6)

CBS 14185

CBS 14220A (pl. 13)

CBS 15087 + N 6326 (pl. 12)

HS 1561 (TMH NF 4 68)

N 1337 (pl. 14)

N 1746 (pl. 11)

N 3036 (pl. 10)

N 3094 (pl. 14)

N 3100 (pl. 13)

N 3309

N 3540 (pl. 13)

N 3566

N 3670 (pl. 11)

N 4359

Ni 1580 (SRT 17)

Ni 2304 (SLTN 11)

Ni 2741 (SLTN 10)

Ni 4131 (TAD 8/2 pl. 6)

Ni 4282 (ISET 2 25)

Ni 4297 (ISET 2 26)

Ni 4313 (ISET 1 83)

Ni 4449 (ISET 2 26)

Ni 9503

Ni 9507 (ISET 1 146)

Ni 9641 (ISET 2 20)

Ni 9741 (ISET 1 123)

Ni 9758

Ni 9762 (ISET 2 25)

Ni 9765 (ISET 1 124)

Ni 13166 (ISET 2 24)

UET 6 *70

2N-T136 = UM 55-21-27 or 77 ***

3N-T414 = IM 58466 (pl. 2f., 11f.)

3N-T423 = IM 58472 (pl. 1, 10)

3N-T442 = IM w/n (pl. 2f.)

3N-T679 = IM 58614 (pl. 10)

3N-T792 = IM 58712 (pl. 4)

3N-T811 = IM 58730 (pl. 13)

3N-T903,112 (pl. 13; SLFN pl. 6)

3N-T916,412 ***

3N-T916,437 (SLFN pl. 7)

3N-T918,421 (pl. 12; SLFN pl. 7)


Revision history

26.ii.1998-05.iii.1998: GC, editor: standardisation
13.ix.1998: JAB, editor: proofreading
08.xi.1999: GC, editor: SGML tagging
21.i.2000: ER, editor: proofreading SGML
21.i.2000: ER, editor: web publication
01.vi.2003: GC/JE, editor/technical developer: XML/TEI conversion
30.iii.2005: GC/JE, senior editor/technical developer: lemmatised version published

ETCSL homepage

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford
Updated 2006-12-19 by JE

University of Oxford