ETCSLtransliteration : c.1.8.2.4 ETCSL homepage

Enmerkar and En-suḫgir-ana

Segment A

1. {ceg12 /kur\ [cuba-ta e3]-a} {(on the edge of ms. C:) ceg12 muc3 za-gin3-/ta\ [e3-a]} (Cited in OB catalogue from Nibru, at Philadelphia, 0.2.01, line 40; OB catalogue in the Louvre, 0.2.02, line 25)
2. kul-aba4ki iriki an ki-da mu2-a
3. unugki-ga mu-bi dtir-an-na-gin7
4. an-ne2 us2-sa-bi si-muc3 gun3-a
5. an-na gub-ba-bi ud-sakar gibil na-nam
6. me gal-[gal] nam-nun-na du3-a
7. kur sikil-la ud dug3-ga ki jar-ra
8. iti6-gin7 kalam-ma e3-a
9. ud zalag-gin7 kalam-ma si sa2
10. ab2-ur3 ab2-saharx(NE)-gin7 he-nun-ta e3-a
11. unugki-ga ka tar-ra-bi kur-ra ba-te
12. me-lem4-bi kug-me-a zid-da-am3
13. arattaki-a tug2-gin7 ba-e-dul gada-gin7 ba-e-bur2
14. ud-ba ud en-na-am3 ji6 barag-ga-am3 dutu lugal-am3
15. sukkal en arattaki-ka sukkal an-sig7-ga-ri-a mu-ni he2-en-na-nam
16. sukkal en-me-er-kar2 en kul-aba4ki-ke4 nam-en-na-tum2-ma mu-ni
17. en uru e-ne nun uru e-ne
18. en MI uru e-ne nun MI uru e-ne
19. en MI-MI uru e-ne nun MI-MI uru e-ne
20. lu2 dijir-ce3 tu-ud e-ne
21. lu2 dijir-ce3 pa e3 e-ne
22. en unugki-ga en kul-aba4ki-ra ur5-bi a-da-min3 na-e-de3
23. en arattaki en-suh-gir11-an-na-ke4
24. igi-bi igi unugki-ce3 kij2-gi4-a-ar inim mu-na-ni-ib2-be2
25. e-ne ja2-a-ra gu2 ha-ma-an-ja2-ja2 jiccudul4 ha-ma-ab-il2-e
26. ud-da gu2 ma-an-jar gu2 na-ma-an-jar u3 e-ne u3 je26-e
27. [e-ne] dinana-da e2-jar8-a-ka hu-mu-da-an-til3
28. [je26]-/e\ dinana-da e2-za-gin3 arattaki-ka hu-mu-da-an-til3-e-en
29. jic-nu2 girin-a-ka hu-mu-un-de3-nu2
30. ce-er-kan2 dug4 u3 dug3 ku-ku-de3 hu-mu-de3-nu2-en
31. e-ne dinana-da ji6-a ma-mu2-da igi hu-mu-ni-in-du8
32. je26-e dinana-da jiri3 babbar-ra-na inim mu-da-bal-e
33. e-ne kur-gi4mucen ce he2-bi2-ib2-gu7-e
34. je26-e kur-gi4mucen ce ba-ra-bi2-ib2-gu7-e
35. je26-e kur-gi4mucen nunuz-bi jir3-lam-ma amar-[bi JAR la2-e]
36. tur-tur-bi utul2-ju10-ce3 gal-gal cen mah-[ju10-ce3]
37. kur-gi4mucen ki-a ba-ra-ab-taka4-[a-bi]
38. ensi2 kur-ra-ke4 gu2 mu-un-jar-[re-ec-a] mu-da-an-gu7-[u3-ne]
39. en-me-er-kar2-ra ur5-gin7 inim mu-na-ab-[be2]
40. kij2-gi4-a du-ni ceg9-bar-ra-am3 im2-mi-da-ni sur2-du3mucen-am3
41. ud-dam i3-e3 an-u2-sa11-an-na-am3 i3-gi4-gi4
42. buru5mucen ud zal-le-da-gin7 gaba ki zag im-gub
43. buru5mucen ji6 MAC-gin7 kur-cag4-ge im-si
44. jicilar-gin7 zag im-gub-gub-be2
45. dur3ur3 dili du-e dcakkan2-gin7 hur-saj-ja2 {i3-dag-ge4} {(1 ms. has instead:) i3-si-il-le}
46. dur3ur3 uru16 gal-gin7 kucum4 i3-tag-tag-ge
47. dur3ur3 sal-la kac4-e kij2-ja2 du-ru-uc bur2
48. ur-mah a-cag4-ga ud zal-la mur-ma-ra mu-un-ca4
49. ur-bar-ra sila4 cu ti-a-gin7 ul4-ul4-e im-jen
50. ki tur-tur-bi /mu\-un-jen-na-a DUL3-a mu-na-ab-si
51. ki gal-gal-/bi\ mu-un-jen-na-a bulug-ga mu-na-ab-be2
52. en-ra {[ji6-par4] kug-ga-ni-ce3} {(1 ms. has instead:) ki /kug-kug-ga-ni-ce3\} im-ma-ci-in-ku4-ku4
{
(1 ms. adds 1 line:)
52A. en-me-er-kar2 <ki> kug-kug-ga-ni-ce3 im-ma-ci-in-ku4-ku4
}
53. za-e-ce3 lugal-ju10 mu-e-ci-in-gi4-gi4
54. en arattaki en-suh-gir11-an-na-ke4 mu-e-ci-in-gi4-gi4
{
(some mss. add the lines:)
54A. lugal-zu dug4-ga-ni nam-ju10 tah-a-ni nam-ju10
54B. en-suh-gir11-an-na-ke4 dug4-<ga>-ni nam-ju10 tah-a-ni nam-ju10
54C. lugal-ju10 a-na bi2-in-dug4 a-na bi-in-tah-am3
54D. en-suh-gir11-an-na-ke4 a-na bi2-in-dug4 a-na bi2-in-tah-am3
}
55. lugal-ju10 na-ab-be2-a
56. e-ne ja2-a-ra gu2 ha-ma-an-ja2-ja2 jiccudul4 ha-ma-ab-il2-e
57. ud-da gu2 ma-an-jar gu2 [na-ma-an-jar u3 e]-/ne\ u3 je26-e
58. e-ne dinana-da e2-/jar8\-[a-ka hu-mu-da]-an-til3
59. je26-e dinana-da e2-za-gin3 [arattaki-ka hu-mu]-da-an-til3-en
60. jic-nu2 girin-a-ka hu-mu-un-[de3-nu2]
61. ce-er-kan2 dug4 u3 dug3 ku-ku-da [hu-mu-de3-nu2-en]
62. e-ne dinana-da ji6-a ma-/mu2\-[da igi hu-mu-ni-in-du8]
63. je26-e dinana-da jiri3 babbar-ra-na inim [mu-da-bal-e]
64. e-ne kur-gi4mucen ce he2-bi2-[ib2-gu7-e]
65. je26-e kur-gi4mucen ce ba-ra-bi2-[ib2-gu7-e]
66. je26-e kur-gi4mucen nunuz-bi jir3-lam-[ma amar-bi JAR la2-e]
67. tur-tur-bi utul2-ju10-ce3 gal-gal cen mah-ju10-ce3
68. kur-gi4mucen ki-a ba-ra-ab-taka4-bi
69. ensi2 kur-ra /gu2\ [mu]-/un\-jar-re-ec-am3 [mu-da]-gu7-u3-ne
70. en unugki-ga [X] si?-muc3-bi X-da jiczi-gan-bi-im
71. [...] jicrab3 cu ri-bi
72. [...] ki us2-sa-a-ba
73. sur2-[du3]mucen an-na dal-e-da-bi gu mucen-na-bi-[im]
74. /ceg12\ [e2] gal arattaki-ka sur-sur mah he2-[...]-/im?\
75. [...] /gal\-gal arattaki-a /nam\ [...] mah-bi-im
76. [...] ba?-DU-a-ac [...] jal2
77. [im]-gin7 cu bi2-in-ra im-gin7 igi i-ni-in-bar
78. [e-ne] dinana-da e2-za-gin3 aratta-ka hu-mu-da-an-til3
79. je26-e [X] /an\-ta ki-a gub-ba-ni hu-mu-da-an-til3-en
80. ce-er-kan2-na dug4 u3 dug3 ku-ku-da hu-mu-un-de3-nu2-en
81. je26-e jic-nu2 gi-rin dinana-ka u2 za-gin3 barag-ga-a-ba
82. ejer-bi-ce3 ug-am3 saj-bi-ce3 pirij-am3
83. ug-e pirij im-sar-re
84. pirij-e ug [im]-sar-re
85. ug-e pirij im-[sar]-re-da-bi
86. pirij-e ug im-[sar]-re-da-bi
87. ud nu-um-zal ji6 [u3-na] nu-ru-gu2
88. je26-e dinana-da kaskal danna [15]-/am3\ cu hu-mu-un-da-[nijin2-nijin2]
89. dutu suh kug-ja2 igi nu-mu-un-[bar]
90. ji6-par4 kug-ja2 ba-e-ci-in-[ku4-ku4]
91. den-lil2-le aga zid /jidru\ [...]
92. dnin-urta dumu den-lil2-la2-ke4
93. jic kucummud-da-gin7 ur2 mu-un-/tal2\-[tal2]
94. da-ru-ru nin9 den-lil2-la2-ke4
95. ubur zid-da-ni ma-an-la2 ubur gab2-bu-[ni ma-an-la2]
96. ec3 gal-ce3 ed3-de3-da-ju10-ne
97. nu-gig-e anzudmucen amar-ra-gin7 mur /mu\-[ca4]
98. 2-kam-ma-ce3 ed3-de3-da-ju10-ne
99. uz amar-ra nu-me-en-na ceg11 mu-un-[gi4]
100. iriki tud-da-ni-ta NE im-ta-[...]
101. iriki du3-gin7 iriki na-me ba-ra-dim2
102. dinana unugki-ga he2-en-til3 arattaki-ac a-na me-a-bi
103. ceg12 kul-aba4ki-ka he2-en-til3 kur me sikil-ce3 a-na-am3 ab-ak-e
104. mu 5-am3 mu 10-am3 arattaki-ac ba-ra-jen
105. ud arattaki-ac in-ga-an-du-a-ba
106. kug gal nin e2-an-na-ke4
107. ad-bi mu-un-da-gi4-a-ac inim-bi {mu-un-zu-a-ac} {(1 ms. has instead:) mu-dug4-a-ac} arattaki-ac ba-ra-jen
108. e-ne nu-tuku-da-am3 kur-gi4mucen ce ba-ra-bi2-ib2-gu7-e
109. je26-e kur-gi4mucen ce he2-bi2-ib2-gu7-e
110. je26-e kur-gi4mucen nunuz-bi jir3-lam-ma amar-bi JAR la2-e
111. tur-tur-bi utul2-ju10-ce3 gal-gal cen mah-ju10-ce3
112. kur-gi4mucen ki-a ba-ra-ab-taka4-a-bi
113. ensi2 {kur-ra} {(1 ms. has instead:) ki-en-giki-ra} {(1 ms. has instead:) ki-en-gi-ra} gu2 mu-un-jar-re-ec-a mu-da-gu7-e-ne
114. kij2-gi4-a en-me-er-kar2 en-suh-gir11-an-na-ke4
115. ji6-par4 kug ki kug-kug-ga-ni-ce3
116. ki kug-kug-ga ba-da-an-KU-a DAJAL-bi ba-na-te
117. en-suh-gir11-an-na-ke4 a2 aj2-ja2 gu3 ba-an-de2 inim im-kij2-kij2-e
118. icib lu2-mah gudug jiri3-sig10-ga ji6-par4-ra til3-la
119. gu2 X mu-ni-in-jar cag4 mu-da-ab-kuc2-u3
120. a-na ga-an-na-ab-be2 a-na ga-an-na-ab-be2
121. en unugki-ga en kul-aba4ki-ra a-na ga-an-na-ab-be2
122. [gud]-da-ni gud-ju10-da /lirum?\ im-da-ab-zig3
123. gud unugki-ga-ke4 a2 bi2-ib-jar
124. lu2-ni lu2-ju10-da usu im-da-ab-ra2
125. lu2 unugki-ga-ke4 a2 bi2-ib-jar
126. ur-ra-ni ur-ju10-da usu im-da-ab-ra
127. ur unugki-ga-ke4 KA.NI ba-ab-jar
128. unken jar-ra si sa2-na mu-un-na-ni-ib-gi4-gi4
129. za-e-me-en unugki-ga-ce3 dub-saj-ta
130. nij2 gal-gal en-me-er-kar2-ra kij2-gi4-a-ac mu-un-gi4
131. en-me-er-kar2 la-ba-du3-e-en za-e-me-en ba-e-du3-e-en
132. zi gi4-ba cag4-zu nij2 na-me na-an-tum3 en-na ba-e-zu-zu
133. iri-ju10 dul he2-a je26-e cika-bi he2-me-en
134. en unugki-ga en kul-aba4ki-ra gu2 ba-ra-na-an-ja2-ja2
135. mac-mac dim2-ma-ni dumu ha-ma-zu-ke4
136. ur-jiri3-nun-na dim2-ma-ni dumu ha-ma-zu-ke4
137. ha-ma-zu hul-a-ta arattaki-ac bal-a
138. e2-ji6-par4 nam-mac-mac-e da?-ga?-na na-mu-un-KU
139. sukkal an-sig7-ga-ri-a gu3 mu-un-na-de2-e
140. lugal-ju10 ad-da gal-gal iriki-ke4-ne
141. [libir-ra uc] /ki\ jar-ra-ke4-ne
142. [...] X-ka a-na-ac-am3 nu-um-ja2-ja2-ne ad nu-um-gi4-gi4-ne
143. [je26-e id2] unugki-ga-ke4 ga-am3-ba-al
144. [itima] arattaki-ka gu2 ga-mu-ni-ib2-jar
145. [inim] [unug]ki-ga-ke4 KAxX um-mi-in-tag
146. [erin2 gal-ju10 sig]-ta igi-nim-ce3 ab-ta kur jicerin-ce3
147. igi-nim-[ta kur] cim jicerin-na-ce3 gu2 ga-mu-ni-ib-jar
148. unugki-ge nij2-gur11 ni2-ba-ke4 jicma2 [he2]-em-da-gid2-de3
149. jicma2 he2-em-da-la2-e e2-za-gin3 arattaki-ce3
150. sukkal an-sig7-ga-ri-a iri?-na mu-ni-zig3 KICI4-na mu-ni-cub
151. [X] lu2 [...] an-sig7-ga-ri-a na-mu-ni-X-/dug4\-X
152. [...] X-e? nu-uc-ma-ab-X-[X]
153. lugal-ju10 ad-da gal-gal iriki-ke4-[ne]
154. libir-ra uc ki jar-ra-ke4-ne
155. ki /sukkal\ e2-gal-la a-na-ac-am3 [nu-um-ja2-ja2-ne] ad nu-um-[gi4-gi4-ne]
156. je26-e id2 unugki-ga-ke4 ga-am3-ba-al
157. /itima\ arattaki-ka gu2 ga-mu-ni-ib-jar
158. inim unugki-ga-ke4 KAxX um-mi-in-tag
159. erin2 gal-ju10 sig-ta igi-nim-ce3 ab-ta kur jicerin-ce3
160. igi-nim-ce3 kur cim jicerin-na-ce3 gu2 ga-mu-ni-ib-jar
161. unugki-ga nij2-gur11 ni2-ba-ke4 jicma2 he2-em-da-gid2-de3
162. jicma2 he2-em-da-la2-e e2-za-gin3 arattaki-ce3
163. en-ra hul2-la-gin7 im-ma-na-ni-ib-jar
164. 5 ma-na kug-sig17 mu-na-ab-cum2-mu
165. 5 ma-na kug-babbar mu-na-ab-cum2-mu
166. u2 nir-<jal2> gu7 ba-bi mu-na-ab-be2
167. a nir-<jal2> naj ba-bi mu-na-ab-be2
168. ud nam-ra-ac lu2-bi ak-am3
169. zi-zu nij2-ja2 a-la cu-zu he2-jal2 mu-na-ab-be2
170. mac-mac engar numun saj-ja2-ke4
171. erec2ki iriki dnisaba-ce3 jiri3 im-ma-ab-gub-be2-en
172. e2/tur3\-ra e2 ab2 dur2-ru-na-ac ba-te
173. ab2-[e] tur3-ra saj mu-da-ab-sag3
174. ab2-e inim bi2-in-dug4 lu2-ulu3-gin7 inim mu-da-ab-bal-e
175. ab2 i3-zu a-ba-a i3-gu7-e ga-zu a-ba-a i3-na8-na8
176. i3-ju10 i3-gu7-e dnisaba-ke4
177. [ga]-ju10 i3-na8-na8 dnisaba-ke4
178. [ga-ar3-ju10] suh10 kug galam dug4-ga
179. [unu6 gal] unu6 dnisaba-ke4 me-te-a-ac im-mi-ib-jal2
180. i3-/ju10\ [tur3 kug]-ta en-na ga-mu-de6-a-ac
181. ga-ju10 [amac] kug-ta en-na ga-mu-de6-a-ac
182. u3-sumun2 zid dnisaba dumu-saj den-lil2-la2-ke4 lu2 nu-um-mi-in-zi-zi
183. ab2 i3-zu si-muc3-zu-ce3 ga-zu murgu-[zu-ce3]
184. ab2 i3-bi si-muc3-bi-ce3 ba-ab-[BU] ga-bi murgu-bi-ce3 ba-ab-BU jiri3 [...]
185. amac kug amac dnisaba-ce3 ba-[te]
186. /ud5-de3\ amac-a saj mu-da-ab-[sag3]
187. ud5-de3 inim bi2-in-dug4 lu2-[ulu3]-gin7 inim mu-un-da-ab-bal-[e]
188. /ud5\ i3-zu a-ba-a i3-gu7-e ga-zu a-ba-a [i3-na8]-/na8\
189. i3-ju10 i3-gu7-e dnisaba-ke4
190. ga-ju10 i3-na8-na8 dnisaba-ke4
191. ga-ar3-ju10 suh10 kug galam dug4-ga
192. unu6 gal unu6 dnisaba-ke4 me-te-a-ac im-mi-ib-jal2
193. i3-ju10 tur3 kug-ta en-na ga-mu-un-de6-a-ac
194. ga-ju10 amac [kug-ta] en-na ga-mu-un-de6-a-ac
195. u3-sumun2 zid dnisaba dumu-saj den-lil2-la2-ke4 lu2 nu-um-mi-in-zi-zi
196. ud5 i3-zu si-muc3-zu-ce3 ga-zu murgu-zu-ce3
197. ud5 i3-bi si-muc3-bi-ce3 ba-ab-BU ga-bi murgu-bi-ce3 ba-ab-e3
198. ud-bi-a tur3 amac-a e2 sig9-ga ba-ab-du7 nij2 ha-lam-ma ba-ab-ak
199. ubur ab2-ka ga nu-un-jal2 amar-e ud bi2-/in\-cu2
200. amar tur-bi cag4-sug4-ga mu-un-jal2 er2 gig i3-ce8-/ce8\
201. ubur ud5-ka ga nu-un-[jal2 mac2-e ud bi2-in-cu2]
202. mac2-ud5-da-bi cag4-ka-tab-[ba ba-an-nu2] zi-bi mi-ni-[...]
203. ab2-e amar-bi-ce3 inim gig [bi-ib2-be2]
204. ud5-de3 mac2-bi mu-na-ab-[...]
205. dugcakir3 kug-ga sig9-si-ig X [...] cag4-sug4-ga mu-un-jal2 cag4-ka-[tab-ba ba-an-nu2]
206. ud-bi-a tur3 amac-a e2 sig9-ga ba-ab-dug4 nij2 ha-lam-ma ba-ab-ak
207. unud(UNU3)-de3 ecgiri2 cu-na bi2-in-taka4 igi-ni i3-sag3-ge
208. sipad-de3 cibir zag-ga-na bi2-in-la2 er2 gig i3-ce8-ce8
209. kab-bar tur amac tur3-ce3 la-ba-X jiri3 kur2 ba-ra-an-dab5
210. ga-il2-bi ad gal-ec2 nu-mu-ed3 sila kur2 ba-ra-an-dab5
211. /unud(UNU3)\ sipad dnisaba-ke4-ne
212. dumu tud-da ama dili-me-ec
213. tur3 amac-a a2 e3-a-me-ec
214. 1-kam-ma mac2-gu-la mu-ni he2-en-na-nam
215. 2-kam-ma ur-edin-na mu-ni he2-en-na-nam
216. 2-na-ne-ne kan4 mah igi dutu e3-a ki u6 di kalam-ma
217. sahar-tu11-sahar-tu11-ba ba-an-dur2-ru-ne-ec dutu an-ta i-im-gi4-gi4-ne
218. mac-mac-e lu2 arattaki-ka e2tur3-ra mu-un-kur9
219. e2tur3-ra gara2 ba-an-kal amar tur la-ba-an-ri-ri
220. {tur3 amac nij2-gig-bi bi2-ak i3 ga ba-e-ni-kal bi2-in-la2} {(1 ms. has instead the line:) [...] X-ni im-ci-im-la2 [...] /ga\ ud5-da ba-an-kal}
221. [...] X-bi i3-cub-cub nij2 ha-lam-ma ba-ab-ak
222. [...] KA-bi ba-an-na-te
223. [...] jal2-la-am3 igi mu-un-na-nijin2
224. [...] erec2ki [...]-X-an-gur
225. [gu2] /id2\buranun-na id2 NA? mah? KA jal2-la id2 dijir-re-e-ne
226. [iriki nam] tar-ra an den-lil2-la2 [...] jiri3 bi2-in-gub
227. um-ma saj-bur-ru cu mu-un-na-/an\-[...]
228. 2-na-ne-ne agargara id2-da i-ni-in-/cub\-[bu-uc]
229. mac-mac-e suhurku6 gal a-/ta\ {im-ta-an-[e3]} {(1 ms. has instead:) im-ta-an-/ed3\}
230. um-ma saj-bur-ru [hu-ri2]-inmucen a-ta {im-ta-an-[e3]} {(1 ms. has instead:) im-ta-an-/ed3\}
231. hu-ri2-inmucen-e suhurku6 gal {in-kar hur-saj-ce3 ba-[an-kur9]} {(1 ms. has instead:) a-/ji6-a\ in-kar an-na ba-/e\-ed3}
232. 2-kam-ma-ac agargara id2-da i-ni-in-cub-bu-uc
233. mac-mac-e u8 sila4-bi a-ta {im-ta-an-[e3]} {(1 ms. has instead:) im-ta-an-ed3}
234. um-ma saj-bur-ru ur-bar-ra a-ta {im-ta-an-[e3]} {(1 ms. has instead:) im-ta-an-ed3}
235. ur-bar-ra u8 sila4!-/bi\ in-kar edin dajal-ce3 ba-an-ur3
236. 3-kam-ma-ac agargara id2-da i-ni-in-cub-bu-uc
237. mac-mac-e ab2 amar-bi-ta a-ta {im-ta-an-e3} {(1 ms. has instead:) im-ta-an-ed3}
238. um-ma saj-bur-ru ur-mah-e a-ta {im-ta-an-e3} {(1 ms. has instead:) im-ta-an-ed3}
239. ur-mah-e ab2 amar-bi in-kar jic-gi-ce3 {ba-an-kur9} {(some mss. have instead:) ba-an-ur3}
240. 4-kam-ma-ac agargara id2-da i-ni-in-cub-bu-uc
241. mac-mac-e ceg9 ceg9-bar-e a-ta {im-ta-an-e3} {(1 ms. has instead:) im-ta-an-ed3?}
242. um-ma saj-bur-ru nemurx(PIRIJ.TUR) hur-saj-ja2 a-ta {im-ta-an-e3} {(1 ms. has instead:) im-ta-an-/ed3\}
243. nemurx(PIRIJ.TUR)-e ceg9 ceg9-bar-e in-kar hur-saj-ce3 ba-an-kur9
244. 5-kam-ma-ac agargara id2-da i-ni-in-cub-bu-uc
245. mac-mac-e amar mac-da3 a-ta im-ta-an-e3
246. um-ma saj-bur-ru ur-cub5 ur-nim-e a-ta im-ta-an-e3
247. ur-cub5 ur-nim-ma amar mac-da3 in-kar jictir-tir-ce3 {ba-an-kur9} {(1 ms. has instead:) ba-an-ur3}
248. mac-mac-e igi-ni ba-ku10-ku10 dim2-ma-ni ba-suh3
249. um-ma saj-bur-ru gu3 mu-na-de2-e
250. mac-mac nam-mac-mac-zu he2-jal2 dim2-ma-zu me-a
251. a-na-gin7-nam erec2ki iri dnisaba-ce3
252. iriki nam tar-ra an den-lil2-la2
253. iriki ul iri ki aj2 dnin-lil2-la2
254. nam-mac-mac ak-de3 a-gin7 im-da-jen-ne-en
255. /mac\-mac-e mu-un-na-ni-ib-gi4-gi4
256. nu-zu-a-ju10-ne i-im-jen-ne-en
257. nam-gur4-ra-zu i3-zu nam-ba-an-sis-e-de3-en
258. cu giri17-na i-ni-in-jal2 cudu3 mu-un-na-an-ca4-ac
259. cu ba-mu-u8 nin-ju10 cu ba-mu-u8
260. silim-ma-bi iriki-ju10-ce3 ga-jen
261. arattaki kur me sikil-la-ce3 zi-ju10 ga-ba-ci-de6
262. nam-mah-zu kur-kur-ra {ga-bi2-ib-zu} {(1 ms. has instead:) ga-ba-ab-dug4}
263. arattaki kur me sikil-la-ka ka tar-zu ga-si-il
264. um-ma saj-bur-ru mu-un-na-ni-ib-gi4-gi4
265. tur3 amac-a nij2-gig-ga bi2-ak i3 ga ba-e-ni-kal
266. jicbancur an-bar7 jicbancur kij2-[nim kij2]-sig mu-e-sud
267. kij2-sig unu6 gal-la i3 ga ba-e-kud nij2-gig-bi X DU
268. nam-tag-zu i3 ga [...] nu-mu-e-tum3
269. dnanna lugal X amac-/a?\ MU X GA ba-e-cum2-mu
270. cer7-da i3-ja2-ja2 zi /nu-mu\-ra-ab-cum2-mu
271. um-ma saj-bur-ru mac-mac-e unken?-ni inim-ma-ni mu-ni-in-sag3
272. caja-a-ni gu2 id2buranun-na-[ka] i-ni-in-cub
273. zi nam-til3-la ba-da-an-kar iriki-ni erec2ki-ce3 ba-e-gur
274. en-suh-gir11-an-na-ke4 inim-bi jic ba-an-tuku-a-ta
275. en-me-er-kar2-ra lu2 mu-un-ci-in-gi4-gi4
276. za-e-me-en en ki aj2 dinana-me-en dili-zu-ne mah-me-en
277. dinana-ke4 ur2 kug-ga-ni-ce3 zid-de3-ec mu-un-pad3-de3-en ki /aj2-ja2\-ni-me-en
278. sig-ta igi-nim-ce3 en gal-bi za-e-me-en je26-e us2-sa-zu-me-en
279. a ru-a-ta gaba-ri-zu nu-me-en cec-gal za-e-me-en
280. je26-e nu-mu-da-sa2-e-en ud da-ri2-ce3
281. en-me-er-kar2 en-suh-gir11-an-na a-da-min3 dug4-ga
282. en-me-er-kar2 en-suh-gir11-an-na dirig-ga-a-ba
283. dnisaba za3-mi2

Segment B

(ms. K iv 2'-7' and ms. S + Z + T i 1-4 give the following lines, which are placed differently by different scholars. Attinger (ELS, p 36) refers to ll. 3-4 of Segment B as 150a and 150b and identifies ll. 6-7 of Segment B with ll. 151-152; however, we could not match ll. 1-3 of Segment B with ll. 150 and preceding. Behrens (AfO 29/30, p. 103) relates l. 5 of Segment B to l. 135)
B1. [...] BI SI
B2. [...]-ta
B3. [...]-an-dug4
B4. [mac-mac-e] ki en-na-ce3 lu2 mu-un-ni-in-ku4-ku4
B5. ur-jiri3-nun-na ki en-na-ce3 lu2 mu-ni-in-ku4-ku4
B6. [mac]-mac-e sukkal JA2 an-sig7-ga-ri-a na-mu-un-ne-dug4-ga
B7. [X]-bi-ce3 nu-uc-[...]

Print sources

Behrens 1983-84: commentary

Berlin 1979: translation, commentary, photograph, composite text

Cohen 1973, p. 1-25: commentary, translation (ll. 1-15)

Cooper 1997: commentary, translation (l. 1)

Heimpel 1981b: commentary, handcopy

Römer 1981: commentary

Vanstiphout 1983: commentary

Vanstiphout 1987a (joins)

Vanstiphout 1992b: commentary

Vanstiphout 1995: commentary

Zólyomi 1995: translation, commentary (173-174; 186-187)

Electronic sources

Civil 1989c: composite text

Civil 1992c: composite text

Krecher 1996a: composite text, translation

Cuneiform sources

CBS 2209

CBS 3843 (HAV 17)

CBS 6096 (SEM 19)

CBS 6985 (SEM 17) + N 1766 + N 1772 + N 1772A ***

CBS 7144 (SEM 13)

CBS 11345 (PBS 5 9)

CBS 13384 (SEM 18) + N 4147

CBS 15084

CBS 15104

CBS 15107 (PBS 5 10)

N 1454 + N 1770 + N 1779

N 3205

N 3403

N 3494

N 3664 + N 4207

N 3751

N 3770

N 4334

N 6495

N 6977

N 7448

N 7860?

N 7733

Ni 2283 (SLTN 1)

Ni 4126 (ISET 2 40; FTS fg. 71)

Ni 4497 (ISET 1 97)

Ni 9634 (ISET 2 42)

Ni 9663 (ISET 2 42)

Ni 9886 (ISET 1 135)

UM 29-13-392

UM 29-15-505

UM 29-16-424

UM 29-16-450

VAT 7832b (VAS 17 39)

3N-T308 = UM 55-21-303

3N-T352 = IM 58440


Revision history

20.ii.1998-03.iii.1998: GZ, editor: standardisation
12.iii.1998: JAB, editor: proofreading
27.iii.1998: GZ, editor: minor corrections
30.iv.1999: GZ, editor: minor corrections
30.iv.1999: GZ, editor: SGML tagging
07.v.1999: ER, editor: proofreading SGML
07.v.1999: ER, editor: web publication
01.vi.2003: GC/JE, editor/technical developer: XML/TEI conversion
30.iii.2005: GC/JE, senior editor/technical developer: lemmatised version published

ETCSL homepage

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford
Updated 2006-12-19 by JE

University of Oxford