ETCSLtransliteration : c.2.2.2 ETCSL homepage

The lament for Urim

1. tur3-ra-na muš3 mi-ni-in-ga amaš-a-na lil2-e (Cited in OB catalogue from Nibru, at Philadelphia, 0.2.01, line 32; OB catalogue in the Louvre, 0.2.02, line 26; OB catalogue from Urim (U2), 0.2.04, line 44)
2. am-e tur3-ra-na muš3 mi-ni-in-ga amaš-a-na lil2-e
3. u3-mu-un kur-kur-ra-ke4 muš3 mi-ni-in-ga amaš-a-na lil2-e
4. dmu-ul-lil2-le 3-e nibruki-a muš3 mi-ni-in-ga amaš-a-na lil2-e
5. dam-a-ni dnin-lil2-le muš3 mi-ni-in-ga amaš-a-na lil2-e
6. dnin-lil2-le e2-bi ki-ur3-ra muš3 mi-ni-in-ga amaš-a-na lil2-e
7. nin keš3ki-a-ke4 muš3 mi-ni-in-ga amaš-a-na lil2-e
8. ga-ša-an-maḫ-e e2-bi keš3ki-a muš3 mi-ni-in-ga amaš-a-na lil2-e
9. mu-lu i3-si-inki-na-ke4 muš3 mi-ni-in-ga amaš-a-na lil2-e
10. ga-ša-an-i3-si-inki-na-ke4 3 e2-gal-maḫ-a muš3 mi-ni-in-ga /amaš\-a-na lil2-e
11. nin ki unugki-ga-ke4 muš3 mi-ni-in-ga [amaš]-a-na lil2-e
12. ga-ša-an-an-na-ke4 e2-bi ki unugki-ga muš3 mi-ni-in-ga amaš-a-na [lil2]-e
13. dnanna urim2ki-ma muš3 mi-ni-in-ga amaš-a-na [lil2]-e
14. dsuen-e e2-kiš-nu-ĝal2-la muš3 mi-ni-in-ga amaš-a-na lil2-e
15. dam-a-ni ga-ša-an-gal-e muš3 mi-ni-in-ga amaš-a-na lil2-e
16. ga-ša-an-gal-e agrun-kug-ga-na muš3 mi-ni-in-ga amaš-a-na lil2-e
17. am uru2-ze2-baki-ke4 muš3 mi-ni-in-ga amaš-a-na lil2-e
18. dam-an-ki-ke4 e2-bi uru2-ze2-baki-ke4 muš3 mi-ni-in-ga amaš-a-na lil2-e
{
(1 ms. adds 1 line:)
18A. ga-ša-an-X-[…] e2-ba la-ra-agki-a muš3 mi-ni-in-ga amaš-a-na lil2-e
}
19. dšara e2-maḫ-a muš3 mi-ni-in-ga amaš-a-na lil2-e
20. dud-saḫar-ra e2-bi ummaki-a muš3 mi-ni-in-ga amaš-a-na lil2-e
21. dba-u2 uru2-kug-ga muš3 mi-ni-in-ga amaš-a-na lil2-e
22. a dug4-ga ama5-na muš3 mi-ni-in-ga amaš-a-na lil2-e
23. dumu-a-ni dab-ba-u2 muš3 mi-ni-in-ga amaš-a-na lil2-e
24. dab-ba-u2 ma-gu2-en-na-ke4 muš3 mi-ni-in-ga amaš-a-na lil2-e
25. dlamma e2 kug-ke4 muš3 mi-ni-in-ga amaš-a-na lil2-e
26. dlamma-e e2-tar-sir2-sir2-ra muš3 mi-ni-in-ga amaš-a-na lil2-e
27. um-ma lagaški-ke4 muš3 mi-ni-in-ga amaš-a-na lil2-e
28. dma-ze2-ze2-be2 e2-bi lagaški-ke4 muš3 mi-ni-in-ga amaš-a-na lil2-e
29. mu-lu niĝin6ki-ke4 muš3 mi-ni-in-ga amaš-a-na lil2-e
30. ga-ša-an gu-la e2-bi sirara3ki muš3 mi-ni-in-ga amaš-a-na lil2-e
31. mu-lu ki-nir-ša-baki-ke4 muš3 mi-ni-in-ga amaš-a-na lil2-e
32. ddumu-zid-abzu e2-bi ki-nir-ša-baki-ke4 muš3 mi-ni-in-ga amaš-a-na lil2-e
33. mu-lu gu2-ab-baki-ke4 muš3 mi-ni-in-ga amaš-a-na lil2-e
34. ga-ša-an-mar-ki-ke4 3 gu2-ab-baki-ke4 muš3 mi-ni-in-ga amaš-a-na lil2-e
35.     ki-ru-gu2 1-kam-ma-am3

36. amaš-a-na lil2-e ba-ni-in-ĝar i-si-iš-bi mu-un-kuš2-u3
37. ab2 gu3-zu e2tur3-ra nu-mu-un-ĝal2 tur3 nun nu-ul
38.     ĝiš-gi4-ĝal2-bi-im

39. uru2 a-še-er gig-ga a-še-er-zu ĝar-ra
40. a-še-er-zu gig-ga-am3 uru2 a-še-er-zu ĝar-ra
41. uru2 zid gul-la-na a-še-er-bi gig-ga-am3
42. urim2 zid gul-la-na a-še-er gig-ga a-še-er-zu ĝar-ra
43. a-še-er-zu gig-ga-am3 uru2 a-še-er-zu ĝar-ra
44. urim2ki gul-la-na a-še-er-bi gig-ga
45. a-še-er-zu gig-ga ga-ša-an-zu mu-lu er2-re en3-še3 mu-un-kuš2-u3
46. a-še-er-zu gig-ga dnanna mu-lu er2-re en3-še3 mu-un-kuš2-u3
47. še-eb urim2ki-ma a-še-er gig-ga-am3 a-še-er-zu ĝar-ra
48. e2-kiš-nu-ĝal2 a-še-er-zu gig-ga-am3 a-še-er-zu ĝar-ra
49. 3 agrun-kug a-še-er gig-ga-am3 a-še-er-zu ĝar-ra
50. ki-ur3 ki gal a-še-er gig-ga-am3 a-še-er-zu ĝar-ra
51. 3 nibruki uru2 a-še-er gig-ga-am3 a-še-er-zu ĝar-ra
52. še-eb e2-kur-ra a-še-er gig-ga-am3 a-še-er-zu ĝar-ra
53. ĝa2-ĝiš-šu2-a a-še-er gig-ga-am3 a-še-er-zu ĝar-ra
54. ub-šu-unken-na a-še-er gig-ga-am3 a-še-er-zu ĝar-ra
55. še-eb uru2-kug-ga a-še-er gig-ga-am3 a-še-er-zu ĝar-ra
56. e2-tar-sir2-sir2 a-še-er gig-ga-am3 a-še-er-zu ĝar-ra
57. ma-gu2-en-na a-še-er gig-ga-am3 a-še-er-zu ĝar-ra
58. še-eb i3-si-inki-na a-še-er gig-ga-am3 a-še-er-zu ĝar-ra
59. 3 e2-gal-maḫ a-še-er gig-ga-am3 a-še-er-zu ĝar-ra
60. še-eb ki unugki-ga a-še-er gig-ga-am3 a-še-er-zu ĝar-ra
61. še-eb uru2-ze2-baki-ke4 a-še-er gig-ga-am3 a-še-er-zu ĝar-ra
62. a-še-er-zu gig-ga-am3 ga-ša-an-zu mu-lu er2-re en3-še3 mu-un-kuš2-u3
63. a-še-er-zu gig-ga-am3 dnanna mu-lu er2-re en3-še3 mu-un-kuš2-u3
64. uru2 mu-zu i3-ĝal2 za-e ba-e-da-gul-e
65. uru2 bad3-zu i3-il2 kalam-zu ba-e-da-til
66. uru2-ĝu10 u8 zid-gin7 sila4-zu ba-e-da-tar
67. urim2ki ud5 zid-gin7 maš2-zu ba-e-da-til
68. uru2 ĝarza-zu im-me-de3-kur2-ra
69. me-zu me kur2-ra šu bal ba-ni-ib-ak
70. a-še-er-zu gig-ga-am3 ga-ša-an-zu mu-lu er2-re en3-še3 mu-un-kuš2-u3
71. a-še-er-zu gig-ga-am3 dnanna mu-lu er2-re en3-še3 mu-un-kuš2-u3
72.     ki-ru-gu2 2-kam-ma-am3

73. uru2 zid gul-la-na a-še-er-bi gig-ga-am3
74. urim2ki gul-la-na a-še-er-bi gig-ga-am3
75.     ĝiš-gi4-ĝal2-bi-im

76. nin lu2 e2 ḫul-a-ta uru2-ni er2-re ba-an-di-ni-ib-ĝar
77. dnanna lu2 kalam ba-an-da-til-la
78. urim2ki-e a-nir-ra bar ba-da-an-tab
79. munus zid nin uru2ki-ni-še3 kuš2-u3-de3
80. dnin-gal kalam-ma-ni-še3 u3 nu-ku-ku-de3
81. e-ne-ra nam uru2-na mu-na-te er2 gig i3-še8-še8
82. nin-ra nam e2-a-na mu-na-te er2 gig i3-še8-še8
83. nam uru2 ḫul-a-na mu-na-te er2 gig i3-še8-še8
84. nam e2 ḫul-a-na mu-na-te a-nir gig-ga-bi im-da-ra-da-ĝa2-ĝa2
85. munus-e ad-a-ni balaĝ er2-ra ki al-ĝar-ra-ba
86. i-lu ma sig9-ga tur-tur-bi ni2-te-na mi-ni-ib-be2
87. ud-da ma-al-ma-al-la i-si-iš-bi ma-la2-la2
88. ud-da na-aĝ2-bi-še3 sumur-sumur-a-ĝu10-ne
89. lu2 nu-nus-ĝen ud-da ma-al-ma-al-la
90. ud-da ma-al-ma-al-la i-si-iš-bi ma-la2-la2
91. ud-da ud gig-ga ma-ra-ma-al-ma-al-la
92. me-e ud-bi-še3 zaraḫ ḫe2-em-ši-ak
93. ud-da a2-bi-še3 ba-ra-ba-ra-e3-en
94. ud tur-bi-še3 bal-ĝu10 ud sag9-ga bal-ĝu10 ud sag9-ga i-bi2 ba-ra-bi2-in-du8-a
95. ĝi6-še3 a-še-er gig ma-ra-ma-al-ma-al-la
96. me-e ĝi6-bi-še3 zaraḫ ḫe2-em-ši-ak
97. ĝi6 a2-bi ba-ra-ba-ra-e3-en
98. ud uru2-gin7 gul-lu-ba ni2-bi ḫa-ma-la2-la2
99. na-aĝ2-bi-še3 ki-nu2 ĝi6 u3-na-ĝa2 ki-nu2 ĝi6 u3-na-ĝa2 lib ba-ra-an-mar
100. ud tur-bi-še3 ki-nu2-ĝa2 mu-uš-la2-a-bi ki-nu2-ĝa2 ĝiš-la2-a-bi nu-ši-in-ga-mu-ni-ib-DU
{
(2 mss. add 1 line:)
100A. ka-na-aĝ2-ĝu10-ta ni2 šub me-e ba-ra-ba-da-ak
}
101. ka-na-aĝ2-ĝu10 2-gig-ga ba-ĝal2-la-ke4-eš
102. ab2 amar-ra-gin7-nam ki šu ḫe2-em-mi-ib-ak
103. ka-na-aĝ2-ĝu10 ni2 šu-a ba-ra-mu-da-ab-gi4
104. uru2-ĝu10 du-lum gig ba-ĝal2-la-ke4-eš
105. mušen an-na-gin7 a2 dub2 ḫe2-em-ši-ak
106. me-e uru2-ĝu10-še3 ḫe2-em-ši-dal-dal-en
107. uru2-ĝu10 ki-ĝal2-ba ḫe2-en-ga-mu-de3-gul
108. urim2ki ki-nu2-bi-a ḫe2-en-ga-mu-de3-til
109. šu ud-da an-ta ba-ĝal2-la-ke4-eš
110. gu3 ḫu-mu-dub2 edin-na ud gi4-a me-e ḫe2-em-ma-dug4
111. ud-da gaba-bi ba-ra-mu-da-zig3
112. nu-nus-ĝen agrun-kug e2 na-aĝ2-dga-ša-an-na-ĝu10
113. bal-ba ud su3-ra2 na-ma-ni-in-ĝar-re-eš-am3
114. er2 a-še-er-ra ki ḫa-ma-ab-us2-am3
115. e2 ki ur5 sag9-ge saĝ gig2-ga i3-me-a-ke4-eš
116. ezen-bi-ta ib2-ba su-mu-ug-ga ḫe2-en-ga-mu-da-tab-tab-be2-eš
117. ud tur-bi-še3 e2-ĝu10 ki sag9-ga
118. e2 zid ḫul-a-ĝu10 i-bi2 ba-ra-bi2-in-du8-am3
119. ur5 2-a a-še-er 2-gig-ga
120. a-še-er 2-gig-ga ḫu-mu-ni-tum2-tum2-mu-uš
121. e2 lu2 zid-de3 ba-ab-ĝar-ra-ĝu10
122. gi-sig kiri6-gin7 bar-ba ḫe2-bi2-in-dub2
123. e2-kiš-nu-ĝal2 e2 nam-lugal-la-ĝu10
124. e2 zid e2 er2-ra ba-an-di-ni-ib-ĝar-ra-ĝu10
125. lul-e-eš du3-u3-ba zid-de3-eš gul-lu-ba
126. ḫa-la ba-bi-a ḫa-ma-ni-in-ĝar-re-eš-am3
127. za-lam-ĝar e2 ki-buru14 bur12-ra-gin7
128. e2 ki-buru14 bur12-ra-gin7 tum9 šeĝ3-ĝa2 ḫa-ba-an-ĝar
129. urim2ki ama5 niĝ2 dirig-ĝu10
130. e2 uru2 sig9-ga mu-un-bur12-bur12-bur12
131. amaš lu2sipad-da-gin7 ḫa-ba-bur12-bur12
132. niĝ2-gur11 uru2 ĝal2-ĝal2-la-ĝu10 sug-ge ḫu-mu-da-ab-gu7
133.     ki-ru-gu2 3-kam-ma-am3

134. urim2ki er2-re ba-an-di-ni-ib-ĝar
135.     ĝiš-gi4-ĝal2-bi-im

136. ud-ba ud ne-en ba-sag3-sag3-ga-ba
137. nin-da uru2-ni ba-an-da-gul-la-ba
138. ud-ba ud ne-en ba-dim2-dim2-ma-ba
139. uru2-ĝu10 gul-gul-da im-me-ne-eš-a-ba
140. urim2ki gul-gul-da im-me-ne-eš-a-ba
141. 3-bi ug5-ge-de3 a2 mu-un-aĝ2-eš-a-ba
142. ud-ba me-e uru2-ĝu10-še3 ĝa2-la ba-ra-ba-ra-dag
143. ka-na-aĝ2-ĝu10-ta ni2 šub me ba-ra-ba-da-ak
144. an-ra a i-bi2-ĝa2 me-e ḫe2-em-ma-na-de2
145. dmu-ul-lil2-ra ni2-ĝu10 šag4-ne-ša4 ḫe2-em-ma-na-ak
146. uru2-ĝu10 nam-ba-gul-lu ḫe2-em-me-ne-dug4
147. urim2ki nam-ba-gul-lu ḫe2-em-me-ne-dug4
148. 3-bi nam-ba-til-le ḫe2-em-me-ne-dug4
149. an-ne2 e-ne-eĝ3-bi ba-ra-mu-un-gur
150. dmu-ul-lil2-le i3-sag9 ḫe2-am3-bi šag4-ĝu10 ba-ra-bi2-in-sed4
151. 2-kam-ma-še3 pu-uḫ2-rum ki saĝ-ki ba-da-ab-ĝal2-la
152. da-nun-na e-ne-eĝ3 zu2 keše2-da-bi ba-da-an-dur2-ru-ne-eš-a
153. ur2 ḫe2-em-ma-sud-sud a2 ḫe2-em-ma-la2-la2
154. an-ra a i-bi2-ĝa2 me-e ḫe2-em-ma-na-dug4
155. dmu-ul-lil2-ra ni2-ĝu10 šag4-ne-ša4 ḫe2-em-ma-ak
156. uru2-ĝu10 nam-ba-gul-lu ḫe2-em-me-ne-dug4
157. urim2ki nam-ba-gul-lu ḫe2-em-me-ne-dug4
158. 3-bi nam-ba-til-le ḫe2-em-me-ne-dug4
159. an-ne2 e-ne-eĝ3-bi ba-ra-mu-un-gur
160. dmu-ul-lil2-le i3-sag9 ḫe2-am3-bi šag4-ĝu10 ba-ra-bi2-in-sed4
161. uru2-ĝu10 gul-gul-lu-ba a2-bi ḫe2-em-ma-an-aĝ2-eš
162. urim2ki gul-gul-lu-ba a2-bi ḫe2-em-ma-an-aĝ2-eš
163. 3-bi ug5-ge-de3 na-aĝ2-bi ḫa-ba-an-tar-re-eš
164. me-e niĝ2-dug4-ĝu10 mu-ne-šum2-ma-gin7
165. me-e uru2-ĝu10-da ḫe2-en-ga-mu-un-da-la2-eš
166. urim2ki-ĝu10 ma-da ḫe2-en-ga-mu-da-la2-e-eš
167. an-ne2 dug4-ga-ni ḫur nu-kur2-ru-dam
168. dmu-ul-lil2-le ka-ta e3-a-ni šu nu-bal-e-de3
169.     ki-ru-gu2 4-kam-ma-am3

170. uru2-ni ba-an-da-gul-la me-ni ba-an-da-kur2-ra
171.     ĝiš-gi4-ĝal2-bi-im

172. den-lil2-le ud-de3 gu3 ba-an-de2 3-e še am3-ša4
173. ud ḫe2-ĝal2-la kalam-da ba-da-an-kar 3-e še am3-ša4
174. ud dug3 ki-en-gi-da ba-da-an-kar 3-e še am3-ša4
175. ud ḫul-ĝal2-e a2 ba-da-an-aĝ2 3-e še am3-ša4
176. kin-gal-ud-da ud-da gub-ba šu-na im-ma-an-šum2
177. ud kalam til-til-e gu3 ba-an-de2 3-e še am3-ša4
178. im-ḫul-im-ḫul-e gu3 ba-an-de2 3-e še am3-ša4
179. den-lil2-le dgibil a2-taḫ-a-ni mu-na-ni-in-kur9-re
180. ud gal an-na-ke4 gu3 ba-an-de2 3-e še am3-ša4
181. ud gal-e an-ta gu3 im-me 3-e še am3-ša4
182. ud kalam til-til-e ki-a mur im-ša4 3-e še am3-ša4
183. im-ḫul-e a maḫ e3-a-gin7 gu2-bi nu-ĝa2-ĝa2
184. ĝištukul uru2-ke4 saĝ gaz i3-ak-e teš2-bi i3-gu7-e
185. an-na ur2-ba kana6? mu-un-ni10-ni10 3-e še am3-ša4
186. ud-da igi-ba izi mu-un-bar7-bar7-e 3-e še am3-ša4
187. ud mir-mir-da izi-ĝi6-edin-na bar ba-da-an-tab
188. an-bar7 bar-šeĝ3 il2-il2-la-gin7 izi im-ma-an-bar7-bar7
189. an-bar7-gana2 ud zalag e3-a ud dug3-da ba-da-an-tab
190. kalam-ma ud zalag-ga la-ba-an-e3 mul an-usanx(DUR)-gin7 ba-zal
191. ĝi6 giri17-zal a2 sed ĝar-ra-ba tum9u18-lu ba-da-an-tab
192. šika bar7-bar7-re-da saḫar im-da-tab-tab 3-e še am3-ša4
193. saĝ gig2-ga tum9-tum9 ba-an-dal 3-e še am3-ša4
194. ki-en-gi ĝiš-bur2-ra i3-bal-e 3-e še am3-ša4
195. kalam-e saĝ e2-ĝar8 du3 i3-ak-e teš2-bi i3-gu7-e
196. ud gig er2-re nam nu-tar-re 3-e še am3-ša4
197. ud šu ur4-ur4-re kalam i3-ur3-ur3-re
198. ud a-ma-ru-gin7 uru2 i3-gul-gul-e
199. ud kalam til-til-e uru2-a me bi2-ib-ĝar
200. ud niĝ2 u2-gu de2-de2 ḫul-ĝal2-eš ba-e-DU
201. ud izi-gin7 bar7-a 3-e šu bi2-ib-ĝar
202. ud ḫul gig dug4-ga den-lil2-la2 ud kalam-ta be4-be4
203. urim2ki-ma tug2-gin7 ba-e-dul gada-gin7 ba-e-bur2
204.     ki-ru-gu2 5-kam-ma-am3

205. ud ug-am3 al-du7-du7 3-e še am3-ša4
206.     ĝiš-gi4-ĝal2-bi-im

207. ud-ba ud uru2-da ba-da-an-ĝar uru2-bi du6-du6-da
208. a-a dnanna uru2-ni du6-du6-da ba-da-an-ĝar 3-e še am3-ša4
209. ud-ba ud kalam-ta ba-da-an-kar 3-e še am3-ša4
{
(2 mss. add 1 line:)
209A. ud dug3 ki-en-gi-da ba-da-an-kar 3-e še am3-ša4
}
210. 3-bi šika kud-da nu-me-a bar-ba ba-e-si
211. bad3-bi gu2-ĝiri3 im-ma-an-ĝar-ĝar 3-e še am3-ša4
212. abula maḫ ĝiri3 ĝal2-la-ba ad6 im-ma-an-ĝar-ĝar
213. sila daĝal ezem-ma du3-a-ba saĝ bal-e-eš ba-ab-ĝar
214. e-sir2-e-sir2 ĝiri3 ĝal2-la-ba ad6 im-ma-an-ĝar-ĝar
215. ešemen kalam-ma ĝal2-la-ba 3 zar-re-eš ba-an-du8
216. u3-mun kalam-ma-ke4 urud nagga-gin7 sur3-sur3 ba-ni-in-de6-eš
217. ad6-bi uzui3-udu ud-de3 ĝal2-la-gin7 ni2-bi-a mu-un-zal-eš
218. lu2 urudḫa-zi-in-e im-til-la-gin7 saĝ tug2 la-ba-ab-dul-eš
219. maš-da3 ĝiš-bur2-ra dab5-ba-gin7 ka saḫar-ra bi2-in-us2
220. lu2 ĝiš-gid2-da mu-un-ra-bi niĝ2-la2 ba-ra-bi2-in-la2-eš
221. i-gi4-in-zu ki ḫa-ri-iš-ta ama-ba-ka 2-bi-a mu-un-nu2(source: sa4)-eš
222. lu2 ĝišmitum-e im-til-la-gin7 tug2 gibil ba-ra-bi2-in-la2-eš
223. lu2 kurun naĝ-a nu-me-eš-a gu3 zag-ga bi2-in-ĝal2-eš
224. ĝištukul-e gub-ba ĝištukul-e in-gaz 3-e še am3-ša4
225. lu2-kar-ra-bi ud im-ma-du-bu-ul 3-e še am3-ša4
226. urim2ki-ma sig9-ga kalag-ga-bi šag4-ĝar-ra im-til
227. um-ma ab-ba e2-ta nu-e3 izi mu-ni-in-sig10-sig10-ge5-eš
228. di4-di4-la2 ur2 ama-ba-ka nu2-a ku6-gin7 a ba-an-de6
229. emeda(UM.ME)da lirum kalag-ga-bi lirum ba-an-da-du8
230. dim2-ma kalam-ma u2-gu im-ta-an-de2 3-e še am3-ša4
231. ĝalga kalam-ma sug-ge4 ba-ab-gu7 3-e še am3-ša4
232. ama dumu-ni igi-ni ba-ra-e3 3-e še am3-ša4
233. ad-da dumu-ni-ta ba-da-an-kur2 3-e še am3-ša4
234. uru2-a dam ba-šub dumu ba-šub niĝ2-gur11 ba-bir-bir-re
235. saĝ gig2 ki-saĝ-ĝal2-la-ba im-me-de3-re7-eš
236. nin-bi mušen ni2 te-a-gin7 uru2-ni ba-ra-e3
237. nin-gal-e mušen ni2 te-a-gin7 uru2-ni ba-ra-e3
238. niĝ2-gur11 kalam-ma ĝar-ĝar-ra-ba šu pe-el-la2 ba-ab-dug4
239. ama5 kalam-ma šar2-šar2-ra-ba izi im-ma-an-bar7-bar7
240. a-niĝin2-ba dgibil lu2 sikil-la kiĝ2 mu-un-tuku-tuku
241. ḫur-saĝ sukux(SUKUD)-ra2 šu nu-teĝ3-ĝe26 e2-kiš-nu-ĝal2-la
242. e2 zid-ba urudḫa-zi-in gal-gal-e teš2-bi i3-gu7-e
243. šimaškiki elamki lu2 ḫa-lam-ma 30 giĝ4 ba-an-ak-e-eš
244. e2 zid ĝišal-a mi-ni-ib-bal-e-ne
245. uru2 du6-du6-dam mu-un-ĝa2-ĝa2-ne
246. nin-bi a uru2-ĝu10 im-me a e2-ĝu10 im-me
247. dnin-gal-e a uru2-ĝu10 im-me a e2-ĝu10 im-me
248. lu2 nu-nus-e u3 uru2-ĝu10 mu-da-gul u3 e2-ĝu10 mu-da-gul
249. dnanna 3 urim2ki mu-da-gul mu-lu-bi ba-ug5-ga-eš
250.     ki-ru-gu2 6-kam-ma-am3

251. tur3-ra-na amaš-a-na nu-nus-e inim gig mu-ni-ib-be2
252. uru2 ud-de3 am3-gul-e
253.     ĝiš-gi4-ĝal2-bi-im

254. ama dnin-gal uru2-ni lu2-erim2-gin7 bar-ta ba-da-gub
255. lu2 nu-nus-e er2 e2 ḫul-a-na gig-ga-bi im-me
256. egir3-re 3 urim2ki ḫul-a-na gig-ga-bi im-me
257. an-ne2 uru2-ĝu10 na-aĝ2 ḫa-ba-da-an-kud uru2-ĝu10 ḫu-mu-da-gul
258. dmu-ul-lil2-le e2-ĝu10 šu ḫe2-bi2-in-bal ĝišal-e ḫa-ba-ra
259. sig-ta di-ĝa2 izi ḫa-ba-ni-in-šub a uru2-ĝu10 ḫu-mu-da-gul
260. dmu-ul-lil2-e i-bi2 nim-ta di-ĝa2 u3-bu-bu-ul ḫa-ba-ni-in-šub
261. uru2 bar-ra uru2 bar ḫu-mu-da-an-gul a uru2-ĝu10 ga-am3-dug4
262. uru2 šag4-ba uru2 ša3-ab ḫu-mu-da-an-gul a uru2-ĝu10 ga-am3-dug4
263. e2 uru2 bar-ra-ĝu10 ḫa-ba-gul-gul a e2-ĝu10 ga-am3-dug4
264. e2 uru2 ša3-ba-ĝu10 ḫa-ba-gul-gul a e2-ĝu10 ga-am3-dug4
265. uru2-ĝu10 u8 zid-gin7 ba-ra-ma-lu sipad zid-bi ba-ra-ĝen
266. urim2ki u8 zid-gin7 ba-ra-ma-lu kab-bar-bi ba-ra-ĝen
267. gud-ĝu10 tur3-bi-a ba-ra-mu-un-šub mu-lu-bi ba-ra-ĝen
268. e-ze2-ĝu10 amaš-bi-a ba-ra-mu-un-šub na-gada-bi ba-ra-ĝen
269. id2 uru2-ĝa2-ke4 saḫar ḫa-ba-niĝin2 e2 ka5-a ḫa-ba-an-du3
270. šag4-ba a zal-le ba-ra-mu-un-de6 mu-un-kud-bi ba-ra-ĝen
271. gana2 uru2-ĝa2-ke4 še ba-ra-ma-al mu-un-gar3-bi ba-ra-ĝen
272. gana2-ĝu10 gana2 ĝišal-e ri-a-gin7 mul-gana2 bil2 ḫa-ba-mu2
273. pu2-kiri6 lal3 gurun dirig-ĝu10 ĝiškiši16 kur-ra ḫa-ba-mu2
274. edin giri17-zal-bi du3-du3-a-ĝu10 gir4-gin7 ḫa-ba-ḫur-ḫur
275. mu-un-gur11-ĝu10 buru4mušen-dugud zig3-ga-gin7 dal-dal-bi ḫa-ba-ab-in-zig3 mu-un-gur11-ĝu10 ga-am3-dug4
276. mu-un-gur11-ĝu10 sig-ta di-ĝa2 sig-še3 ḫa-ba-ab-ir mu-un-gur11-ĝu10 ga-am3-dug4
277. mu-un-gur11-ĝu10 i-bi2 nim-ta di-ĝa2 i-bi2 nim-še3 ḫa-ba-ab-ir mu-un-gur11-ĝu10 ga-am3-dug4
278. kug za na4za-gin3-ĝu10 ḫu-mu-da-an-bir-bir-re mu-un-gur11-ĝu10 ga-am3-dug4
279. gi16-sa-ĝu10 sug-ge4 ḫu-mu-da-ab-gu7 mu-un-gur11-ĝu10 ga-am3-dug4
280. kug-ĝu10 lu2 kug nu-zu-u3-ne šu-bi ḫa-ba-da-ab-si
281. za-ĝu10 lu2 za nu-zu-u3-ne gu2-bi ḫa-ba-da-ab-si
282. buru5mušen mušen-ĝu10 ḫu-mu-dal-dal a uru2-ĝu10 ga-am3-dug4
283. gi4-in du5-mu-ĝu10 ma2-e ḫa-ba-ab-laḫ4-e-eš a uru2-ĝu10 ga-am3-dug4
284. me-li-e-a gi4-in-ĝu10 uru2 kur2-ra šu-še-er kur2 ḫa-ba-an-dab5
285. šul-ĝu10 edin ki nu-zu-na tug2-mu-un-dur7 ḫa-ba-an-ak
286. [me-li-e-a uru2-ĝu10] nu-me-a me-e ga-ša-an-bi nu-ĝen
287. [dnanna] urim2ki nu-me-a me-e lu2-bi nu-ĝen
288. ar2-mur-ra e2-ĝu10 ḫa-ba-du3-a uru2-ĝu10 ḫa-ba-gul-la
289. nu-nus zid-ĝen uru2-ĝu10-ta uru2 kur2 ḫa-ba-ra-du3-du3-a
290. ar2-mur-ra uru2-ĝu10 ḫa-ba-du3-a e2-ĝu10 ḫa-ba-gul-la
291. ga-ša-an-gal-ĝen uru2-ĝu10-ta e2 kur2 ḫa-ba-ra-du3-du3-a
292. me-li-e-a uru2 mu-da-gul u3 e2-ĝu10 mu-da-gul
293. dnanna 3 urim2ki mu-da-gul mu-lu-bi ba-ug5-ga-eš
294. me-li-e-a me-a tuš-u3-de3 me-a gub-bu-de3
295. me-li-e-a uru2-ĝu10-ta e2 kur2 ma-ra-an-du3-u3-de3
296. nu-nus zid-ĝen e2-ĝu10-ta uru2 kur2 ma-ra-an-ĝa2-ĝa2-de3
297. ki-bi-ta edin-ta ba9-ra2-a-bi a mu-lu-ĝu10 ga-am3-dug4
298. uru2-ĝu10 urim2ki-ta ba9-ra2-a-bi a uru2-ĝu10 ga-am3-dug4
299. lu2 siki-ni numun2-bur-gin7 šu mu-ni-in-dub2-dub2
300. gaba-ni ub3 kug-ga-am3 i3-sag3-ge a uru2-ĝu10 im-me
301. igi-ni er2-ra mi-ni-ib-zi-zi-i-zi er2 gig i3-še8-še8
302. me-li-e-a uru2-ĝu10 nu-me-a me-e ga-ša-an-bi nu-ĝen
303. dnanna 3 urim2ki nu-me-a me-e mu-lu-bi nu-ĝen
304. me-li-e-a e2tur3 bur12-ra-ĝen ab2 sag2 dug4-ga-ĝen
305. dga-ša-an-gal-ĝen na-gada pe-el-la2-gin7 ĝištukul ganam4-ma bi2-in-šub
306. me-li-e-a uru2-ta e3-a-ĝen ni2 nu-dub2-bu-ĝen
307. dga-ša-an-gal-ĝen e2-ta e3-a-ĝen ki-tuš nu-pad3-de3-ĝen
308. i-gi4-in-zu gir5 uru2 kur2-ra saĝ il2 tuš-a-ĝen
309. e2 ur5-ur5-ra 2-gig-ga-am3 saĝ-a tuš ma-ab-us2-e
310. e2 ur5-ra mu-lu tuš-bi tuš-tuš-a gu3 e-ne-eĝ3 nu-dirig-ĝen
311. ki-ba nam uru2-na mu-un-na-te er2 gig i3-še8-še8
312. nin-ra nam e2-a-na mu-un-na-te er2 gig i3-še8-še8
313. nam e2 ḫul-a-na mu-un-na-te er2 gig i3-še8-še8
314. nam uru2 ḫul-a-na mu-un-na-te er2 gig i3-še8-še8
315. me-li-e-a na-aĝ2 uru2-ĝu10 ga-am3-dug4 na-aĝ2 uru2-ĝu10 gig-ga-am3
316. nin-ĝen e2 gul-la-ĝu10 ga-am3-dug4 na-aĝ2 e2-ĝu10 gig-ga-am3
317. še-eb urim2ki-ma a dug4-ga-am3 a bi2-gi4-a-ĝu10
318. e2 zid-ĝu10 uru2-ĝu10 du6-du6-da ba-mar-re-en-na-ĝu10
319. bur2-ra e2 zid gul-la-za-ka ba-e3-de3-nu2-u3-nam
320. gud šub-ba-gin7 in-ĝar-zu-ta ba-ra-mu-e-da-zig3-ga
321. me-li-e-a du3-a-zu lul-la-am3 gul-la-zu gig-ga-am3
322. nu-nus-ĝen 3 urim2ki nidba-bi i3-ba-kur2-ra-am3
323. agrun-kug e2 gibil-gibil-la-ĝu10 la-la-bi nu-gi4-a-ĝu10
324. uru2-ĝu10 du3-a la-ba-mar-ra-ĝu10 ta-a-aš ḫul-a-ĝu10
325. ba-gul in-ga-ba-ḫul-a-ĝu10 ta-a-aš ḫul-a-ĝu10
326. a-da-al ud ḫul gig dug4-ga a2-bi la-ba-ra-e3
327. urim2ki-ma e2 dsuen-na-ĝu10 gul-la-bi gig-ga-am3
328.     ki-ru-gu2 7-kam-ma-am3

329. a uru2-ĝu10 a e2-ĝu10
330.     ĝiš-gi-ĝal2-bi-im

331. nin šag4-zu a-gin7 du3-mu-un za-e a-gin7 i3-til3-le-en
332. dnin-gal šag4-zu a-gin7 du3-mu-un za-e a-gin7 i3-til3-le-en
333. munus zid lu2 uru2 ba-e-da-gul-la i3-ne-eš2-gin7 i3-e-am3-mu2
334. dnin-gal lu2 kalam ba-e-da-til-la šag4-zu a-gin7 du3-mu-un
335. ud uru2-zu im-ma-gul-la-ba i3-ne-eš2-gin7 i3-e-am3-mu2
336. ud e2-zu im-ma-gul-la-ba šag4-zu a-gin7 du3-mu-un
337. uru2-zu uru2 kur2-ra ba-ab-ĝar i3-ne-eš2-gin7 i3-e-am3-mu2
338. e2-zu er2-re ba-an-di-ni-ib-ĝar šag4-zu a-gin7 du3-mu-un
339. uru2 du6-du6-da ba-ĝar-ra-zu mušen-bi nu-ĝen
340. e2 zid ĝišal-e ba-ĝar-ra-za tuš-bi-še3 la-ba-tuš-en
341. 3 ki-lul-la ba-ab-re7-a-za nin-bi-še3 la-ba-kur9-re-en
342. er2-zu er2 kur2-ra ba-ab-ĝar ka-na-aĝ2-zu nu-še8-še8
343. er2-šag4-ne-ša4 nu-tuku-am3 kur-kur im-ma-an-tuš
344. kalam-zu niĝ2 KA dirig-gin7 gu3 šu ba-ni-ib-dab5
345. uru2-zu du6-du6-da im-ma-an-ĝar i3-ne-eš2-gin7 i3-e-am3-mu2
346. e2-zu šag4-sug4-ga ba-an-du3 šag4-zu a-gin7 du3-mu-un
347. urim2ki 3 lil2-e im-ma-an-ĝar i3-ne-eš2-gin7 i3-e-am3-mu2
348. gudug-bi ḫi-li-a ba-ra-mu-un-ĝen šag4-zu a-gin7 du3-mu-un
349. en-bi ĝi6-par3-ra ba-ra-mu-un-til i3-ne-eš2-gin7 i3-e-am3-mu2
350. uz3-ga lu2 šu-luḫ-e ki 2-e šu-luḫ nu-mu-ra-an-ĝa2-ĝa2
351. a-a dnanna išib-zu šita kug-ga šu nu-mu-ra-ni-in-du7
352. lu2-maḫ-zu gi-gun4-na kug-zu šag4 gada la-ba-an-la2
353. en zid šag4 ḫi-li-a pad3-da-zu e2-kiš-nu-ĝal2-la-am3
354. /3?\-da ĝi6-par3-še3 ḫul2-la-na nu-mu-ni-in-dib-dib-be2
355. a-u3-a e2 ezem-ma-za ezen nu-mu-ni-in-dug3-ge-eš
356. šem3 kuša2-la2-e niĝ2 šag4 ḫul2-le-da tigi-a nu-mu-ra-an-du12-uš
357. 3 saĝ gig2-ga ezen-zu-še3 a la-ba-an-tu5-tu5-ne
358. gu-gin7 mu-dur7-ra nam ḫa-ba-ni-in-tar ulutim2-bi ḫa-ba-an-kur2
359. en3-du-zu er2-ra ba-e-da-an-kur9 en3-tukum-še3 mu2
360. tigi-zu a-nir-ra ba-e-da-an-kur9 en3-tukum-še3 mu2
361. gud-zu tur3-bi-a ba-ra-mu-un-de6 i3-bi nu-mu-ra-ak-e
362. udu-zu amaš-bi-a ba-ra-mu-un-dur2-ru ga-bi nu-mu-ra-dulu-e
363. i3 gur3-ru-zu tur3-ta nu-mu-ra-de6 en3-tukum-še3 mu2
364. ga gur3-ru-zu amaš-ta nu-mu-ra-de6 en3-tukum-še3 mu2
365. šu-peš ku6 gur3-ru-zu ḫul-ĝal2-e ba-an-dab5 en3-tukum-še3 mu2
366. mušen-du3 mušen gur3-ru-zu ĝir2-ĝir2-re im-DU
367. id2 ma2-gur8-ra ba-ab-du7-a-zu šag4-ba temesar ba-mu2
368. ḫar-ra-an ĝišgigir-ra ba-ab-ĝar-ra-za ĝiškiši16(source: U2.ĜIŠ.ĜIR2) kur-ra ba-mu2
369. nin-ĝu10 uru2-zu ama-bi-gin7-nam er2 mu-e-ši-še8-še8
370. urim2ki-ma dumu sila ḫa-lam-ma-gin7 ki mu-e-ši-kiĝ2-kiĝ2
371. e2-zu lu2 niĝ2 u2-gu de2-a-gin7 šu mu-e-ši-ša-an-ša
372. šeg12 e2 zid-da-zu lu2-ulu3-gin7 me-a-zu im-me
373. nin-ĝu10 e2-ta e3-a ḫe2-me-en uru2-ta ba-ra-e3-me-en
374. en3-še3-am3 uru2-za lu2-erim2-gin7 bar-ta ba-e-da-gub
375. ama dnin-gal uru2-zu lu2-erim2-gin7 gaba-za ba-e-de3-sa2
376. nin uru2-ni ki 2 ḫe2-me-en-na amaš-zu-ta ba-e-ni-tag
377. kalam-ma-ni-še3 kuš2-u3 ḫe2-me-en-na za-e izi-ba mu-un-tag
378. ama dnin-gal gud-gin7 tur3-zu-še3 udu-gin7 amaš-zu-še3
379. gud-gin7 tur3 ud-bi-ta-še3 udu-gin7 amaš-zu-še3
380. dumu ban3-da-gin7 ama5-zu-še3 nin-ĝu10 e2-zu-še3
381. an lugal diĝir-re-e-ne-ke4 muš3-am3-zu ḫe2-em-me
382. den-lil2 lugal kur-kur-ra-ke4 nam-zu ḫe2-eb-tar-re
383. uru2-zu ki-bi ḫa-ra-ab-gi4-gi4 nam-nin-bi ak-a
384. nibruki ki-bi ḫa-ra-ab-gi4-gi4 nam-nin-bi ak-a
385. urim2ki ki-bi ḫa-ra-ab-gi4-gi4 nam-nin-bi ak-a
386. i3-si-inki ki-bi ḫa-ra-ab-gi4-gi4 nam-nin-bi ak-a
387.     ki-ru-gu2 8-kam-ma-am3

388. me-ĝu10 mu-da-kur2-ra-am3
389.     ĝiš-gi4-ĝal2-bi-im

390. e ud-de3 ud-de3 kalam teš2-a mi-ni-ib-ra
391. ud gal an-na-ke4 ud gu3 dub2-dub2-be2
392. ud gig-ga kalam-ma ba-e-zal-la re
393. ud uru2 gul-gul-e ud e2 gul-gul-e
394. ud tur3 gul-gul-e ud amaš tab-tab-be2
395. ĝarza kug-ga šu bi2-ib2-la2-a re
396. ĝalga niĝ2 arattaki-ka šu pe-el-la2 im-mi-ib-dug4-ga re
397. ud kalam-ma niĝ2 dug3 im-mi-ib-kud-da re
398. ud saĝ gig2-ga a2 bi2-ib-la2-a re
399.     ki-ru-gu2 9-kam-ma-am3

400. ud re ud igi-ba teš2 nu-ĝal2-la re
401.     ĝiš-gi4-ĝal2-bi-im

402. ud ama nu-zu re ud a-a nu-zu re
403. ud dam nu-zu re ud dumu nu-zu re
404. ud nin9 nu-zu re ud šeš nu-zu re
405. ud ušur nu-zu re ud ma-la nu-zu re
406. ud dam im-šub-ba ud dumu im-šub-ba re
407. ud-de3 ud kalam-ma u2-gu bi2-ib-de2-a re
408. ud ḫul gig dug4-ga den-lil2-la2-ta im-mi-in-zal-la re
409. a-a dnanna ud-bi uru2-zu-ta ki nam-ba-ĝa2-ĝa2
410. 3 saĝ gig2-zu igi-«zu» nam-bi2-ib-du8
411. ud-bi im an-ta šeĝ3-ĝe26-gin7 ki-tuš-bi nam-ba-gur-ru
412. niĝ2-zi-ĝal2 an ki saĝ gig2 im-ma-an-dub2-ba re
413. ud-ba du3-a-bi ḫe2-em-ma-gul-lu
414. abula ĝi6 u3-na-gin7 ĝišig ḫe2-bi2-in-keše2-da
415. ud-ba šudum-ma na-an-ni-ĝa2-ĝa2
416. niĝ2-kas7-bi e2 den-lil2-la2-ta ĝišgag-ta ḫe2-em-ta-si-ig
417.     ki-ru-gu2 10-kam-ma-am3

418. ud ul ud kur2-ra ud-da eĝer-bi-še3
419.     ĝiš-gi4-ĝal2-bi-im

420. ud ul kalam ki ĝar-ra-še3
421. dnanna lu2 sun5!-na ĝiri3-zu mu-un-dab5-be2
422. er2 e2 sig9-ga-bi mu-ra-an-de6 igi-zu-še3 du12-a-bi
423. saĝ gig2 ba-ra-šub-bu-uš-a-bi giri17 šu ḫa-ra-ab-tag-ge-ne
424. uru2 du6-du6-da ba-an-ĝar-ra-za i-si-iš ḫu-mu-ra-an-ĝa2-ĝa2
425. dnanna uru2ki ki-bi gi4-a-za pa e3 ḫa-ra-ab-ak-e
426. mul-an kug-gin7 nam-mu-un-ḫa-lam-e igi-zu ḫe2-bi2-ib-dib2-be2
427. diĝir lu2-u18-lu-ke4 kadra mu-ra-an-de6
428. lu2 sizkur2-ra-ke4 a-ra-zu mu-ra-ab-be2
429. dnanna arḫuš kalam-ma-me-en
430. en daš-im2-babbar šag4-zu im-mi-ib-dug4-ga re
431. dnanna lu2-ulu3-bi nam-tag-ga-ni u3-mu-e-du8
432. lu2 a-ra-zu im-me-a-bi šag4 ḫa-ba-na-ḫuĝ-e
{
(3 mss. add 1 line:)
432A. diĝir lu2-ba-ke4 kadra(source: ĜAR.ŠAG4.ĜAR) mu-ra-an-de6
}
433. lu2 sizkur2-ra mu-un-gub-ba-bi-ir igi zid mu-un-ši-in-bar
434. dnanna igi du8-a bar-ra-zu šag4 šu niĝin sug4-ga-am3
435. lu2-ulu3-bi ud ḫul du3-a-ba ḫe2-em-ma-an-ši-kug-ge
436. šag4 kalam-ma ĝal2-la-zu ḫe2-em-ma-an-ši-kug-ge
437. dnanna uru2 ki-bi gi4-a-za me-teš2 ḫe2-i-i
438.     ki-ru-gu2 11-kam-ma-am3


Print sources

Jacobsen 1987, p. 447-477: translation, commentary

Klein 1997a: commentary, translation (partial translation)

Kramer 1940, p. 16-71: translation, composite text, commentary

Rosengarten 1971, p. 39-132: translation, commentary

Witzel 1945: composite text, translation, commentary

Witzel 1946: commentary

Electronic sources

Civil 1989k: composite text

Krecher 1996b: composite text, translation

Vanstiphout 1998f: score transliteration

Cuneiform sources

AO 6446 (TCL 16 40)

Ash 1932,415 (OECT 5 12)

Ash 1932,522 (OECT 5 15)

Ash 1932,526j (OECT 5 13)

Ash 1932,526o (OECT 5 14)

CBS 2191

CBS 2204 + CBS 2270 + CBS 2302 + CBS 19751 (MBI 6) + N 3144

CBS 3878 (STVC 22) + CBS 3901 + CBS 3927 + CBS 9316 + CBS 11078

CBS 4584 (PBS 10/2 10)

CBS 6889 (STVC 19) + CBS 6905 (STVC 20) + CBS 8023

CBS 7975 (STVC 21) + CBS 14234 (PBS 13 20) + UM 29-16-246

CBS 7080 (PBS 10/4 11; photo MJ 9 157) + CBS 14110 (STVC 17) + N 3076

CBS 8079 (STVC 23)

CBS 8336

CBS 10227 (STVC 33) + N 2569

CBS 11555

CBS 12512

CBS 13593 + CBS 13605 + CBS 13624 + CBS 13630 + CBS 13631

CBS 13911 (STVC 24)

CBS 15091

CBS 15135

CBS 15179 + HS 1426 (TMH NF 4 18) + HS 1427 (TMH NF 4 19) + HS 1452 (TMH NF 4 21) + HS 1575 (TMH NF 4 20) + HS 1579 (TMH NF 4 22) + HS 2504 (WK 58; join photo WK pl. 5f.)

CBS 19827

CBS n/u (STVC 18)

HS 1487 (TMH NF 4 24)

HS 1510 (TMH NF 4 25)

HS 1553 (TMH NF 4 23)

MAH 15861 (photo JNES 29 pl. 1)

MAH 16015 (photo JNES 29 pl. 2)

N 1331

N 1810

N 3182 + N 3283 + N 3301

N 3267

N 3609

N 3621 = N 4253?

N 3752

N 6270 + Ni 4496 (ISET 1 100)

Ni 1162 (SLTN 97)

Ni 2401 (SLTN 95; AS 12 pl. 3)

Ni 2510 (SRT 32)

Ni 2518 (SRT 45)

Ni 2780 (SLTN 94; AS 12 pl. 1f.)

Ni 2911 (SLTN 99; AS 12 pl. 4)

Ni 3166 (SLTN 96; AS 12 pl. 4)

Ni 4024 (SLTN 98; AS 12 pl. 4)

Ni 4074 (TAD 8/2 pl. 35)

Ni 4116 (TAD 8/2 pl. 6)

Ni 4296

Ni 4383

Ni 4424 (ISET 1 95)

Ni 4429 (ISET 1 95)

Ni 4459 (ISET 1 81)

Ni 4474 (ISET 1 107)

Ni 4566

Ni 9586 (ISET 1 147)

Ni 9599 (ISET 1 115)

Ni 9623 (ISET 1 118)

Ni 9822 (ISET 1 139)

Ni 9969 (ISET 1 142)

PUL 550 (RA 63 5ff.)

U 16900N (var. with UET 6 137)

UET 6 135 = U 8840

UET 6 136 = U 16900J

UET 6 137 = U 16900K

UET 6 138 = U 16900L

UET 6 139 = U 16900M

UET 6 *290

UM 29-13-240

UM 29-16-153

UM 29-16-244

UM 29-16-397

UM 29-16-774 + UM 29-16-778

UM 29-16-786

UM 29-16-789

VAT 4595 (VAS 10 171)

3N-T357 = IM 58443

3N-T416 = IM 58468

3N-T458 = IM 58492

3N-T492 = IM 58517

3N-T519 = IM 58532

3N-T546 = IM 58544

3N-T553 = IM 58548

3N-T680 = IM 58615

3N-T901,41

3N-T901,46

3N-T902,88

3N-T904,151

3N-T906,233

3N-T906,241

3N-T918,414

3N-T918,420

3N-T921ii = A 33551

YBC 4661

YBC 7159


Revision history

23.vii.1998-21.viii.1998: GC, editor: standardisation
11.ix.1998: JAB, editor: proofreading
09.xi.1999: GC, editor: SGML tagging
15.xii.1999: ER, editor: proofreading SGML
14.xii.1999: ER, editor: web publication
01.vi.2003: GC/JE, editor/technical developer: XML/TEI conversion
30.iii.2005: GC/JE, senior editor/technical developer: lemmatised version published

ETCSL homepage

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford
Updated 2006-12-19 by JE

University of Oxford