ETCSLtransliteration : c.2.4.1.1 ETCSL homepage

The death of Ur-Namma (Ur-Namma A)

A version from Nibru

1. [...]-ta kalam tec2-a mi-ni-/ib\-X
2. [...]-/in?\-sag3 e2-gal im-sig10-sig10
3. [...] /saj\ gig2 tuc-a-ba ni2 ul4-la bi2-/ib2\-te
4. [(X)] X X X X ki-cub-ba-bi ki-en-gi-ra bi2-ib-jar
5. [(X)] /nij2\-dajal-ba iri /ba\-an-gul uj3-e ni2 bi2-in-te
6. /urim5\ki-ma hul-jal2 im-ci-DU sipad zid ba-ra-ab-e3
7. /sipad zid\ ur-d/namma\ /ba\-ra-ab-e3 sipad zid ba-ra-ab-e3
8. /an\-ne2 inim kug-ga du3-a mu-un-kur2 cag4 AN X sug4-ga-am3
9. /den\-lil2-le nam tar-ra du3-a /cu\ lul [mi]-ni-ib-bal
10. d/nin-mah\-e X [X] X LA2.A.BA-na a-nir mu-un-ja2-ja2
11. den-/ki-ke4\ jic/ig\ gal eridugki-ga gu2-bi ba-an-gi4
12. dnu-/dim2-mud\ /itima\ma-a-ka ba-an-kur9 cag4-ka-tab-ba ba-an-nu2
13. inim X an-na-/ka?\ dnanna si-un3-na saj-ki ba-da-ni-in-gid2
14. dutu an-/na?\ nu-um-ed2-e ud-de3 i-si-ic im-la2
15. ama dumu-ni-ce3 hul til3-la-e
16. /ama lugal\-la /kug\ dnin-sumun2-na a cag4-ju10 im-me
17. /nam?\ ur-dnamma mu-un-tar-ra-ce3
18. /mu\ sipad zid ba-ra-ab-e3-a-ce3
19. /sila\ dajal ki-a-ne-di jal2-la-ba /er2 gig\ i3-ce8-ce8
20. nam-lu2-ulu3 X li-bi [...] X X u3 dug3 nu-mu-un-ku-ku
21. i-/lu sipad\ zid ba-dab5-ba-na ud mi-ni-ib-zal-e
22. /a-ectub id2\-da de2-a-bi ku3-jal2-bi ba-sig9
23. [ce gu]-nu a-gar3-re mu2-a-/bi\ zi kalam-ma ba-su
24. [engar] /gana2\ zid-/de3\ gub-X-ni mu-na-ab-tur-re
25. [den-ki-im-du lugal eg2 pa5-ra-ke4] /urim2\ki-/ta?\ /eg2\ pa5 ba-da-an-kar
26. NA? [...] X X X PI X [...] X ki bi2-in-tag
27. umuc [(...)] kalam-ma [ u2]-/gu\ im-ma-an-/de2? \ u2 nir-jal2 ba-sug4
28. edin-edin-e u2 /sag9?\-[ga] nu-mu-/un-mu2\ u2-a-nir ba-an-mu2
29. ab2-/e?\ X [...] mu-un-X tur3 X-bi ba-gul
30. amar ab2-/cilam\-[...] /mur gig-ga\-bi im-ca4
31. sipad kug-zu [...] X A [...] X a2? /nu\-[mu]-da-an-aj2-e
32. me3 /cen\-[cen-na ...] A SI /A ba\-da-/ab-tab?-e?\
33. lugal ka-mud-jal2 /ki-en\-gi-/ra\ [me-te unken-na]
34. ur-dnamma ka-/mud-jal2\ ki-en-[gi-ra me]-/te?\ unken-na
35. mas-su /ki-en-gi-ra-ke4?\ [(...) i3]-nu2 tur5-ra-am3
36. cu-ni /dab5-ba\ nu-mu-/un-dab5?\ in-nu2 tur5-ra-am3
37. /jiri3\-[ni] X (X) nu-um-un-da-/dib?\ i3-nu2 tur5-ra-am3
38. [...] X X IM X UC [...] /saj?\ ME ba-BU
39. sipad zid /lugal\ jiri2 gal ki-en-gi-ra-ke4
40. [ur-dnamma] lugal kalam-ma-ke4 e2-sumur-ra ba-an-te
41. /urim2\[ki]-/ma\ im-te ur-dnamma e2-zu2-ra-ah-/a\ X-kur9
42. saj-kug-/jal2\ e2-gal-a-na i3-nu2
43. ur-dnamma lu2 erin2-e ki aj2-ja2 gu2 nu-mu-un-da-zig3-ge
44. igi-jal2 [X X]-ra i3-nu2 jic-la2-bi im-DU
45. tec2 kalam-ma-ka ba-cubub hur-saj-gin7 ba-gul
46. /tir\ [ha-cu]-/ur2\-ra-gin7 im-ma-sug4 me-dim2-bi ba-kur2
47. jictackarin(source: CE3)-gin7 ki-[tuc giri17-zal]-/la\-na gij4 mu-ni-in-jar-re-ec
48. jicerin duru5-gin7 /e2-gal\-[la] /nu2\-a mu-ni-in-bal-bal-e-ne
49. ki-nu2 nitalam-a-/ni ba\-[X (X)] X X u18-lu-da ba-da-dul
50. /cec-a\-ni-da dam-a-ni-/gin7\ gu2-/da?\ am3-mi-ib-la2
51. ud /dug4\-ga-ni sa2 mu-ni-/ib?\-dug4 a-la-na ba-ra-/e3\
52. /sizkur2\ nij2 dug3-ga la-ba-an-tag-ge cu gig ba-ni-X-[gid2]
53. kadra-ni da-nun-na-ke4-ne inim im-ma-an-/gi4\-[X]
54. an /muc3?-am3\ X /la-ba-e-gub\ ud-bi la-ba-ni-ib-si
55. inim d/en\-lil2-la2 dug4-ga-ce3 ur5 /zi-zi\ la-ba-jal2
56. /nam?\-[lu2]-/ulu3?\-ni ki ba-aj2-ja2-bi igi-jal2-bi ba-kur2
57. X [(X)]-la lu2 nu-zu-u3-e-ne i-im-bal-bal-e-ne
58. a-/gin7 ki-lul\-la ur-dnamma dug gaz-gin7 a-ba-ni-in-taka4-ac
59. X [(X)]-a-ni IM.UD sir2-da-gin7 gal-bi im-ci-DU
60. X [X X (X)] nu-ja2-ja2-a nij2 cag4-ge cu nu-gid2-i im-me
61. X X X /ur\-dnamma me-li-e-a nam-ju10
62. a-ra-li ki saj-ki kalam-ma-ce3
63. ur-dnamma dumu /d\nin-sumun2-ka hi-li-na ba-da-de6
64. erin2 lugal-da /i3\-re7-ec-a er2 mu-da-ab-us2-e
65. dilmunki-gin7 /kur\ ki nu-zu-na jicma2-bi ba-da-ab-su
66. /CU\ MIN GAG E-E CE3 ba-da-ab-kud
67. jicjisal jicgi-muc jiczi-gan jal2-la-bi gu2-guru5 ba-ab-dug4
68. jicX [X (X)]-na DUB ba-da-tab jicsaj-kul-bi ba-kud
69. jicX [X (X)] /A\ IGI MIN? SU ba-da-jar sahar sis-a ba-gub
70. lugal X [ance]-ni ba-da-dur2-ru ance ki mu-un-di-ni-ib-tum2
71. ur-d/namma\ (X) ance-ni ba-<da-dur2-ru ance ki mu-un-di-ni-ib-tum2>
72. /jic?\ X kalam-ma-ke4 ba-da-bal tec2 kalam-ma ba-kur2
73. /kaskal\ [kur]-ra in-di3 sug4-ga-am3
74. /lugal\-[da] jicgigir ba-da-cu2 har-ra-an im-ma-da-suh3 cu nu-um-ma-ni10-ni10
75. [ur-dnamma-da] jicgigir ba-da-cu2 har-ra-an im-ma-da-suh3 cu nu-um-ma-ni10-ni10
76. /i3-du8 gal kur\-ra 7-bi nij2-ba ba-ab-cum2-mu
77. lugal mu tuku ba-ug5-ge-ec-a
78. icib lu2-/mah\ nin-dijir ug5-ga mac2-e ba-dab5-ba
79. lugal jen-na-ni uj3 mu-un-zu-uc kur-ra za-pa-aj2 mu-un-jar
80. ur-dnamma jen-na-ni <uj3 mu-un-zu-uc kur-ra za-pa-aj2 mu-un-jar>
81. lugal-e gud im-ma-ab-gaz-e udu im-ma-ab-car2-re
82. ur-dnamma jicbun gal-gal-la ba-ci-in-dur2-ru-ne-ec
83. u2 kur-ra sis-am3 a kur-ra mun4-na-am3
84. sipad zid jarza kur-ra-ke4 cag4-ga-ni mu-un-zu
85. lugal-e nidba kur-ra-ke4 jic im-ma-ab-/tag-ge\
86. ur-dnamma nidba kur-ra-ke4 jic im-ma-ab-tag-ge
87. gud du7 mac2 du7 udu niga en-na ab-lah4-a
88. jicmitum2 jicpan gal e2-mar-uru5 jicgag-pan jiri2 zu2 galam
89. kuclu-ub2 gun3-a ib2-ba jal2-la-ba
90. dnergal den-lil2 kur-ra-ra
91. sipad ur-dnamma-ke4 e2-gal-a-na jic im-ma-ab-tag-ge
92. jic-gid2-da kuclu-ub2 dag-si ak-a i-mi-tum pirij an-na
93. kucgur21ur3 ki us2-sa a2 nam-ur-saj-ja2
94. /za\-ha-da nij2 ki aj2 derec-ki-gal-la
95. /d\gilgamec3 lugal kur-ra-ke4
96. /sipad\ ur-dnamma-ke4 e2-gal-a-na jic im-ma-ab-tag-ge
97. X kece2-da i3 ba-ni-in-de2-a bur cajan cu du7-a
98. tug2 dugud tug2zulumhi tug2pala3 nam-nin-a
99. X X (X) X X SAR dalla me kur-ra
100. /derec-ki-gal\ /ama\ /dnin-a\-zu-ra
101. sipad ur-dnamma-ke4 e2-gal-la-na jic im-ma-ab-tag-ge
102. udu X [X X (X)] X [X X] /gal? kur\ [...]
103. jidru kug-/sig17\ nam-en-na cu za-gin3-ce3 X X
104. ddumu-zid dam ki aj2 dinana-ra
105. sipad ur-dnamma-ke4 e2-gal-la-na jic im-ma-ab-tag-ge
{
(1 ms. adds 3 lines:)
105A. [tu-di]-/tum\ kug-sig17 kug-babbar [...]
105B. [...] /na4\za-gin3 ba-da-/ra\ [...]
105C. [d]/dim3-pi\-kug-ge X [...]
}
106. gi16-sa cu du7-a har kug-sig17 ma2-gur8 BI X sig10?-ga
107. na4gug kug? /nij2\ gaba dijir-re-e-ne
108. dnam-tar lu2 nam tar-tar-ra-ra
109. sipad ur-/dnamma\-ke4 /e2-gal-a\-na jic im-ma-ab-tag-ge
110. dub-<cen> cu [za]-/gin3\ [(X)] nij2-nam irigal-a-ke4
111. jickirid /kug na4za\-[gin3] /cu\ tag-ga jicga-rig2 /nam\-munus-a
112. dhuc-bi-sag9 dam dnam-tar-/ra-ra\
113. sipad ur-dnamma-ke4 /e2\-gal-a-na jic im-ma-ab-tag-ge
114. jicnij2-cu umbin X-bi kug-sig17-ta gun3-a
115. ance KI anceniskum(PIRIJ) X [...] X X X X
116. ance ur2 gun3-gun3 [...] X
117. sipad mu6-sub3 A [...] X /ab\-us2-e
118. cul ur-saj /d\nin-jic-zid-da-ra
119. sipad ur-dnamma-/ke4\ e2-gal-a-na jic im-ma-ab-tag-ge
120. na4kicib za-gin3 ba-da-ra i3-la2-a
121. tu-di-da kug-sig17 kug-babbar saj-bi alim-ma
122. {ddim3-pi-me-kug-ge} {(1 ms. has instead:) [d]/dim3-pi\-kug-ge} zag-ga-na gub-bu-ne mu-/na\-ab-cum2-/mu\
123. tug2sajcu jectug2 mah lu2 zu jic-nu11-gal
124. gi-dub-ba zag-bar-ra nij2 nam-dub-sar-/ra\-ke4
125. ec2-gana2 /za\-gin3 gi-1-nindan X X
126. /nitalam\-a-ni /nin-da-zi-mu2\-[a]
127. dub-[sar mah dumu] [a]-ra-li-[ra]
128. [sipad ur-dnamma-ke4 e2-gal-a-na jic im-ma-ab-tag-ge]
129. [...] X X [...]
130. [...] X A BI [(...)] X
131. [...] X X gal kur-/ra (X) mu-na\-da-ab-/cum2?-mu\
132. [lugal-e] /nidba?\ kur-ra-ke4 si bi2-in-sa2-a-ta
133. [ur-dnamma-ke4] /nidba?\ kur-ra-ke4 si bi2-in-sa2-a-ta
134. [...] irigal-la-ke4-ne
135. X [...] X cu2-/ke4\-ne
136. ur-dnamma barag gal kur-ra-ke4 mu-ni-ib-tuc-u3-ne
137. kur-ra ki-/tuc\ mu-na-ja2-ja2-ne
138. inim dug4-ga derec-ki-gal-la-ka-ta
139. erin2 jictukul X en-na ba-ug5-ga
140. lu2 nam-tag-/ga\ en-na ba-/zu\-X-a
141. lugal-la cu-ni-ce3 /im\-ma-ab-cum2-mu-ne
142. ur-dnamma ki-bi-ce3 X [X (X)] X-ec /IM\ X X X [(...)]
143. cec ki aj2-ja2-ni d/gilgamec3\-[da]
144. e-ne di kur-ra i3-/kud\-de3 ka-ac kur-ra /i3-bar\-re
145. ud 7 ud 10-am3 ba-zal-la-ba
146. lugal-ju10 i-si-ic ki-en-gi-ra-ke4 sa2 nam-ga-/mu\-ni-ib-dug4
147. ur-dnamma i-si-ic ki-en-gi-ra-ke4 sa2 nam-ga-/mu\-ni-ib-dug4
148. bad3 urim2ki-ma /nu\-mu-un-til-la-ni
149. e2-gal gibil na-mu-un-du3-a-ni nu-mu-un-hul2-hul2-/la\-ni
150. sipad-de3 e2-a-ni saj li-bi2-in-ak-ni
151. dam-a-ni ur2-ra-na a-la nu-mu-un-gi4-a-ni
152. dumu-ni dub3-ba-na li-bi2-in-pec-a-ni
153. /nin9 di4\-di4 /nu\-mu-un-buluj3-buluj3-e-ne hi-li /nu-mu-un-til-a-ni\
154. /lugal-ju10 cag4\-ga-ni im-si er2 /gig\ [...]
155. sipad zid i-lu /nij2\-me-jar ni2-te-na mi-[...]
156. je26-e nij2 /ne\-e ba-ak-a-ju10
157. dijir-re-/ne\-er mu-ne-gub-bu-nam /ki\-ur3 mu-ne-jal2
158. da-[nun]-/na\-ke4-ne he2-jal2-la pa mu-ne-e3-a
159. jic-/nu2\ u2 za-gin3 barag2-ga-ba gi16-sa mu-ne-jar-/ra-ju10\
160. /dijir\ ki-ja2 la-ba-e-gub cag4-ju10 la-ba-ni-ib-sed
161. [X]-me-en nij2 jickim sag9-ga-ju10 an-gin7 mu-ne-su3-ud
162. [(X)] /ud\-da gub-ba sa2-a-ja2 a-na cu ba-ni-ti
163. /ji6\-da gub-ba u3 nu-ku-ja2-a ud im-ma-ni-til
164. [i3]-ne-ec2 im an-ta cej3-je26-gin7
165. [me]-/li\-e-a ceg12 urim2ki-ma-ce3 cu nu-um-ma-ni10-ni10
166. /a2?\-ce nitalam-ju10 <nu>-mu-un-/su\-am3
167. [i]-/lu\ a-nir nij2 gig-ga-a ud mi-ni-/ib\-zal-zal-e
168. usu /jal2?\-la-ju10! /ni2-ba\ til-/la\ [...]
169. ur-saj-me-/en cu nam?-tar?-ra X a gig\ [...]
170. am-gin7 X [...] X GI? cub-ba-ju10 dug3 la-ba-X [...]
171. gud mah-gin7 [...] X sis-ja2 ba-[...]
172. jicisimu3sar-gin7? X [(...)] X X /kug?\-ga ba-ci-X [...]
173. ance-gin7 IGI [(...)] X /sag9?\-ga-ju10-/ce3\ ba-/ug5-ge\-X
174. nitalam X (X)-ju10 ma-ab?-hul ci-in-TU-ra-X
175. i-lu a-/nir\ nij2 gig-ga-a ud mi-ni-ib-zal-zal-e
176. /udug sag9\-ga-ni bar-ta ba-da-gub
177. d[lamma] /sag9\-ga-ni saj-ja2-/na\ li-bi2-in-ha-za
178. d/nin\-sumun2-na-ke4 a2 mah-a-ni saj-ja2-na li-bi2-in-ge-en
179. d/nanna\ en dac-im2-babbar cu-ta nu-un-ri
180. den-ki lugal eridugki-ga X-ra ba-ra-ta-an-e3
181. GIR-GIR-a-ni im-ma-ni-in-si-ig inim cu nu-mu-un-di-ni-ib-gi4
182. jicma2-gin7 tum9 sumur-ra ba-ra-ab-dirig jicdimgul nu-mu-na-kalag
183. ance edin-na-gin7 pu2 hul ba-an-tum2-mu-da? cu dugud lu2 mu-un-jar
184. /pirij\-gin7 a-RU-ub-ba ba-cub-ba en-nu lu2 mu-un-du3
185. ur-gin7 jicaz-la2-e mu-un-dab5 me-a lu2 mu-un-jar
186. dutu di X X jic nu-um-mi-in-la2 a /lugal\-ju10 mu-un-si
187. tigi a-/da\-ab gi-gid2 za-am-za-am-ju10 a-/nir?\-ra mu-da-an-kur9
188. jic-gu3-di e2 /nam-nar\-ra-ka zag e2-jar8-e i-ni-in-us2
189. jicgu-za hi-li-bi nu-/mu-til-la\-ju10
190. sahar pu2-saj-ja2-/ka\ lu2 im-/mi\-[X X] X
191. /jic-nu2 ki-nu2\ TUR-bi nu-mu-un-[til]-/la-ju10\
192. edin bar sug4-ga-ka lu2 im-mi-in-nu2-u3-da
193. me-li-e-a dam-ju10 er2-ra dumu-ju10 a-nir-ra
194. lu2 nij2 dug4-ga-ja2 i-lu balaj di-gin7 he2-na-du12-uc
195. ud ur5-gin7 im-ma-ab-ak-a-ju10
196. saj-kal dinana nin me3-a di-ja2 nu-mu-un-til3
197. den-lil2-le kur-kur-ra inim gal-gal-ce3 /kij2-gi4-a bi2\-in-gi4
198. /ki-bi-ta\ igi-ni jar-/ra-ni\
199. dinana e2-kur za-gin3-ce3 sun5-na-bi mu-un-[kur9]
200. saj-ki huc den-lil2-la2-ka igi dub2-dub2-bu X [(X)]
201. nin gal e2-an-na /gam\-ma-ni nam-ma-da-ra-/ta\-[X]
202. sipad zid e2-an-na-ta mu-un-e3 igi nu-mu-ni-/in\-[du8]
203. nin-ju10 A {[X] X A BA} {(1 ms. has instead:) gub-ba-gin7} uj3-ja2 mu-un-[...]
204. dinana ud huc dumu gal dsuen-na A X X X (X)-ga
205. an i3-dub2-be2 /ki i3\-sag3-ge
206. dinana-ke4 tur3 im-gul-e amac im-tab-e
207. an lugal dijir-re-e-ne-ke4 in-ce3 ga-mu-un-/dub2\
208. den-lil2-le saj mu-da-an-zig3-/ga?\ inim-bi a-ba mu-un-kur2
209. an lugal inim mah dug4-ga-ni inim-/bi a\-ba mu-un-kur2
210. jic-hur kalam-ma he2-me-a-gub-ba saj ba-/ra-ba-an\-us2-sa
211. ki ud e3 dijir-re-e-ne-ce3 nam-he2-jal2?-/bi\ nu-jal2
212. ji6-par3 kug ec3 e2-an-na-ju10 {hur-saj-[gin7]} {(some mss. have instead:) an-gin7} mu-un-/gi4?\-ec
213. sipad-ju10 hi-li-a-ni nu-uc-ma-an-/ku4\-ku4 je26-e {ba-ra-ku4-ku4-de3-en} {(some mss. have instead:) a-na-ac mu-ku4-/ku4?\}
214. kalag-ga-ju10 u2-cim-gin7 edin-/na\ nu-uc-ma-da-mu2-am3
215. ma2 id2-da-gin7 kar {sig9-ga-na} {(1 ms. has instead:) sig9-ga-/ba\} nu-uc-ma-da-gen6-na
216. dinana-ke4 {/i\-lu-ni he2-kur-ku-ku} {(1 ms. has instead:) ur-dnamma [...]}
217. [en] [dnin-jic]-/zid?-da?-ke4\ [...] X-na? he2-em-mi-in-kalag-ge
218. ur-dnamma X (X) [...] ba-ug5-ga-ju10
219. [...] a-na [...]-an-la2
220. [er2 1(DIC)]-/e\ a-nir 1(DIC)-e
221. [...] [ur-dnamma]-/ra?\ nam mu-ni-ib-tar-re
222. [(X)] [ur]-/dnamma\ X [...]-/ge?\-en mu mah-zu he2-pad3
223. /jidru?\ kug? sig-ta igi-/nim\-[ce3 ...] /mu-un\-na-an-tuku-tuku
224. e2-gal-zu-ce3 ki-en-gi [...]-pad3-de3-ec
225. id2 ba-al-la-zu [...] X-zu
226. a-gar3 gal-gal mah bi2-/gi4\-[(...)]-a-zu
227. jic-gi a-ta /im\-[ta-ab]-/ed3\-a-zu
228. ce dajal ce dajal-e [...]-/a?-zu?\
229. an-za-gar3 a2-[dam ...]-a-zu
230. nam-lu2-ulu3 u6 [...] X-/e-ec\
231. ur-dnamma mu-zu X [...]-pad3?-/pad3?-de3?-ec?\
232. en dnu-nam-/nir\ [...] X rib-ba
233. dudug hul X [...] /bi2\-in-sar-re
234. sipad ur-dnamma X [...] /ba?\-ci-in-buru3-a-ta
235. dnanna /en\ [dac-im2-babbar ...] X ri-a-bi
236. [d]/en\-ki lugal eridugki-ga [...]-ta-an-ed3-da
{
237. [X X (X)] /d\X [...]-/la?\ amac tab-tab-ba
}
{
(1 ms. has instead:)
A. saj-kal a-ma-ru mar-/uru5\ [...]
}
{
238. [...] /kug? DU pirij\ an-ce3 tud-da
}
{
(1 ms. has instead:)
B. gi gam-ma KAL jal2 ba-/ni\-[...]
}
239. iri-zu-ta mi2 /zid\ dug4-ga di si sa2 kud-kud
240. dumu HI RI X [(...)] en dnin-jic-zid-da za3-mi2
241. /lugal-ju10\ [X (X)] /er2\-am3 i-lu-am3
242. [...] er2-am3 a-nir-am3

A version from Susa

Segment A

approx. 10 lines missing
1. [...] X X X [(X X)]
2. [...] X X X saj-ki-ni mi-ni-gid2
3. [...] ud-de3 i-si-ic im-la2
4. [X X (X)] X X X /itima\ma-ka! ba-an-kur9 cag4-ka-tab ba-nu2
5. [ama] X dumu-ni-ce3 hul-jal2-la /tuc?\ X
6. ama lugal-la kug dnin-sumun2-ka a2 cag4-ju10 /im\-me
7. nam ur-dnamma /mu\-un-bal-e-ec-am3
8. mu sipad zid ba-/ra-ab\-e3-a-ta
9. sila dajal ki-e-ne-de3 jal2-/la\-ba er2 gig /mu\-a-ci-ci
10. i-lu sipad zid ba-an-dab5-be2-NE-ec-a /ud\ mi-/ni?-ib2\-zal-zal-e
11. nam-lu2-ulu3 lib ib2-til-la-am3 u3 /dug3\ [X (X)] X (X) [X]-ku
12. a-ectub id2-da de6-/a?\-ba ku3-jal2-[bi ...]
13. ce gu-nu a-gar3-re X e3-a /zi\ [kalam-ma ...]
14. engar gana2 zid-de3 /gub\-bu X [...]
15. den-ki-im-du lugal eg2 /pa5\ [...]
16. X /AB?\ uj3 dajal-bi /ba\-[...]
17. (X) X BU kalam-ma-kam! /u2\ [...]
18. /edin\-edin-e u2 /sag9?\ [...]
19. [(X) X] X ab2 dugud-/da?\ [...]
approx. 4 lines missing

Segment B

1. [ur]-/dnamma\ ki [...]
2. [cu]-ni dab5-ba /NU\ [...] X [...]
3. /jiri3\-ni dab5-ba [...] ja2-ja2 [...]
4. za-pa-aj2 /A\ X [...] /BA\ GAM-e UC [...]
5. sipad zid /lugal\ [...] [ki]-/en\-gi-ra ur-dnamma [...]
6. urim2ki-ma? ni2 /jen?\-na-ni ur-dnamma e2 [...]
7. saj-gu2-jal2 /e2\-gal-la i3-nu2-a ur-dnamma lu2 iri [...]
8. hur nu-un-da-an-zig3 igi-jal2 kur-kur-ra i3-nu2 jic-/la2?\-[bi ...]
9. tec2 kalam-ma ba-da-an-cub hur-saj-gin7 ba-/gul?\ [...]
10. jictir ha-cu-ur2 /ba-da\-an-sag3 a-ra2 /kalam-ma\ ba-e-suh3
11. jicerin? kalam-ma-/ke4\ ba-da-bal a-/ra2 kalam\-ma ba-e-kur2
12. jictackarin-e ki-tuc giri17-zal-a-ni AGA /mu\-un-na-an-jar-re-ec
13. ud «/sa2\» dug4-/ga\-ni-a sa2 mi-ni(source: RI)-ib-du alan-a-ni ba-ra-/e3\
14. /sizkur2?\ nij2 dug3-ge /cu\ la-/ba\-an-tag cu gig ba-da-an-gid2
15. /kadra\-bi da-nun-na-ke4-e-ne cu nu-um-ma-gid2-e
16. [(X)] /muc3?\-am3 X [X] X la-/ba\-ni-/in\-gub ud-bi nu-sud-e
17. [X] /den?\-X [X X (X)] X-am3 /ur5?\ zi-zi la-ba-jal2-la
18. [X X (X)] X (X) [(X X)] [ur]-/d\namma dug /gaz\ im-mi-ni-taka4-e
19. [...]-/ne\ mu-ni-bal-bal-e
20. [...]-/gin7\ gal-bi im-cej3-je26
21. [...] cu nu-dab5-be2 im-me
22. [...] nam-ju10
approx. 5 lines missing

Segment C

1. [...] X BI IM X [...]
2. [...] X /A?\ er2 /IM\ X [...]
3. [...] /BA?\ gu2-guru5 ba-X X [(X)]
4. [...] X /AN RU?\ jicsaj-kul! X [...]
5. [...] /DA\ TAR sahar sis-a ba-da-an-/KU\-X
6. [...] /AN\ CUB har-ra-an im-suh3 cu nu-um-ma-ni10-ni10
7. [...] X /AN\ CUB har-ra-an im-suh3 cu nu-um-ma-ni10-ni10
8. [...] ki-in-/du\ su3-ud-da
9. [...] X RU NE /jiri3?\ X [(X X)] /mu?-un\-di-ni-ib-us2
10. [...] kaskal kur-ra-ke4 [...]-/un\-di-ni-ib-us2
11. [...] X BI nij2-ba /ab?\-[...]-/mu\
12. [...] i3-du8 gal mu-ci-X-[...] X
13. [...] ba-ug5-/ge\ [...] X
14. [... nin]-/dijir\ mac2-e dab5-/ba\ ba-ug5-/ge\ [(X)] X-ta
15. [...] X X /AJ2\
16. [... za-pa]-/aj2\ bi2-jar
17. [...] X [X] X [... za]-/pa?\-aj2 /bi2-jar\
18. /lugal jarza\ kur-ra-ke4 cag4-ga-ni /i3-zu\
19. ur-dnamma jarza kur-ra-/ke4\ cag4-ga-ni i3-zu
20. gud sig7 mac2 du-du /udu\ niga im-ma-ab-lah4-e
21. jicmitum2 jicpan /gal a\-ma-/ru-bi? jicgag\-ti jiri2? zu2 gal
22. kuclu-ub2 gun3-a [ib2]-ba jal2-la-ni(source: IR)
23. d/nergal\ d/en\-lil2 kur-ra-ke4
24. sipad ur-dnamma-ke4 e2-/gal\-la-a-ni jic im-mi-in-tag-ge
25. jic-gid2-da kuclu-ub2 dag-si X jicmitum pirij an-na
26. kucgur21 ki /us2-sa\ X /jic ?za?\-[ha]-/da?\ nij2 ki aj2 /d\erec-ki-gal-ke4
27. d/gilgamec3\ lugal kur-ra-ke4
28. /sipad\ ur-dnamma-ke4 e2-/gal\-a-ni jic im-mi-in-tag-ge
29. /jic-kece2?\-[da (X)] X i3 ba-SAR-a /bur\ cajan cu du7-a
30. [...] lugal-la sig JAR CU PI me kur-ra
31. [(X)] X erec-ki-gal ama [dnin]-a-zu [...]
32. /sipad\ ur-dnamma-ke4 e2-gal-la-/a-ni jic\ im-mi-/in\-[tag-ge]
33. udua-lum udu zulumhi mac2 gal kur-ra-/ke4\
34. JIC.CIR jicma-nu nam-en-na-kam cu za-gin3-na tum2-/ma\
35. ecgiri2 cibir jicma-nu nam-sipad-da nam-en-na tum2-ma
36. ddumu-zid dam ki aj2 dinana-ra
37. sipad ur-dnamma-ke4 e2-gal-a-ni jic im-mi-in-tag-ge
38. gi16-sa cu du7-a har kug-sig17 ma2-gur8 BI X sig7-ga
39. na4gug /kug?\ X [(X)] X /dijir\-re-e-ne-ke4
40. dnam-tar lu2 nam /tar?\-[...]-ke4
41. sipad ur-dnamma-ke4 e2-gal-a-ni jic im-mi-tag-ge
42. dub-cen cu za-gin3 nij2-nam iri11-gal-la
43. jickirid za-gin3 cu tag-ga jicga-rig2 7? nam-munus-a
44. dhuc-bi-sag9 /dam\ dnam-tar-ra-ke4
45. sipad ur-dnamma-/ke4\ /e2-gal\-[a-ni jic im]-/mi\-in-tag-ge
46. [...] X /gun3?\-a
47. [...] /ance\-nitah? gu2 nun? dug4-dug4
48. [...]-da-ab-us2-sa
49. [...] [d]nin-jic-zid-da-ra
50. [sipad ur-dnamma-ke4] /e2\-gal-a-ni jic im-mi-in-tag-ge
51. [...] /RA\ nij2 nam-dub-sar?-kam
52. [...] jicgag gi-nindan KAD?-na
53. [...] [nin-da]-/zi?-mu2?\-a nin9 lugal-la-ra
54. [...] /dumu?\ a-ra-li-/ta\
55. [d]/jectin\-an-na nin9 lugal-la-/ra?\
56. /sipad\ ur-dnamma-ke4 e2-gal-la-a-ni jic im-/mi\-tag
57. du-di-da kug-sig17 kug-babbar /saj\-bi alim-ma
58. /na4\kicib za-gin3 zag-bi kug-sig17 /u3 ba-da-ra\ kug-me-a
59. [d]/dim3-pi\-me-kug a2 zid-da /a2 gab2-bu gub\-bu-na mu-un-/na-an\-[X]-X-(X)
60. [sipad] /ur\-d/namma-ke4\ /e2\-gal-/la-a-ni\ [jic im-mi-in-tag-ge]
61. [gud sig7] mac2 du-du udu niga im-ma-ab-tuku-a
62. [...] /NA\ ensi2 gal kur-ra-ke4 mu-un-na-da-ab-kur9
63. [sipad] /ur\-dnamma-ke4 e2-gal-a-ni(source: IN) jic im-mi-in-tag-ge
64. [...] gal iri11-/gal?-la?\-ke4-e-ne
65. [da]-nun-/na\ ninda cu tag-ga-ba
66. [ur]-dnamma barag /gal\ kur-ra-ke4 X /im\-mi-in-tuc-na
67. [kur]-/ra?\ ki-tuc mu-un-na-ja2-ja2
68. /inim\ dug4-ga derec-ki-gal-la-ke4
69. lu2 jictukul-la in-na ba-/cub\-e
70. lu2 nam-tag-ga in-na ba-mud-e
71. /cec\ ki aj2-a-ni dgilgamec3-ra
72. /e-ne\-ne di kur-ra kud-de3 ka-ac-bi IGI bar-re
73. ud 5-am3 ud 10-/am3\ ba-zal-a-ta
74. lugal-e i-si-ic /ki\-en-gi-ra si gu7-mu-un-na-/dug4\
75. /ur\-dnamma i-si-ic ki-en-gi-ra si gu7-mu-un-/na-dug4\
76. /bad3\ urim2ki-ma nu-mu-un-til-le-na
77. /e2\-gal /gibil\ na-mu-un-du3-a cag4-bi nu-hul2-/la?\-[X (X)]
78. /sipad-de3?\ e2-a-/ni\ cu-dul3 li-bi-ra-a-[X (X)]
79. dam /ur2?\-ra-ni la-la-bi /nu-gi4\-a-[(X X)]
80. dumu-ni dub3-ba-na li-bi2-in-pecx(CA3)-pecx(CA3)-/na\
81. nin9 tur X tur im-buluj3-je26-ne hi-li-bi nu-mu-un-til-le-/na\
82. sipad /zid\ i-lu nij2-me-jar ni2-ta-a-ni mi-ni-ib-be2
83. /je26-e?\ im-ma-zu-a ni2 im-ma-an-zu-a
84. dijir-/re\-e-ne mu-un-na-an-dim2-me-ec ki-ur3 la-ba-ja2-ja2
85. da-nun-na-ke4-ne he2-jal2 pa e3 ak-NE
86. jicgu-za za-gin3 nij2 ba-ra-ga-ac gi16-sa /mu?\-(X)-/ni-ib2\-gen6-na
87. X [X]-/en\ jickim sag9-ga-ju10 kur an-/gin7?\ X DU
88. [...] X [...] X X [...] X [...]-/ib?\-TI
approx. 7 lines missing

Segment D

1. [...] X (X) BA en-nu-uj3 lu2 [...]
2. [...] mu-un-DI me-a lu2-bi nu-X (X) [...]
3. [...] a-da-/ab\ gi-gid2? za3-za3-mi2 er2 ba-/ni\-X
4. [jic-gu3]-/di\ e2 X X /NE?\ zag e2-jar8 /ba?\-ni?-us2
5. [...] X [... hi]-/li?-bi\ nu-mu-un-til-le-na
6. [...] /im\-mi-in-tuc-na
7. [...] X X [...] nu-mu-un-til-le-na
8. [...]-/in\-cub-bu-na
9. [...] X KU
10. ki-sikil dinana nin me3-a X [X]-/a?\-ba si mu-da-/ab\-[...]
11. den-lil2-le hur-saj gal-gal kij2-gi4-/a?\ bi2-/gi\
12. ki-bi-ta igi-ni jar-ra-ni
13. sipad zid e2-an-na mi-ni-ib2-e3 igi nu-mu-ni-/du\-[(X)]
14. saj-ki huc den-/lil2\ ni2 igi dub2-dub2-be2
15. an lugal dijir-re-e-ne in kur2 mu-un-ak-e
16. an lugal dug4-ga-a-ni dug4-ga-a-ni nu-/kur2\-X
17. ur-dnamma DA? MU NE ib2-la2 /UD\ [...]
18. ud e3-a dijir-re-e-ne [X (X)] /GA?\ nu-jal2-/la\
19. ji6-par3 kug /ec3 e2?-an-na\ [...]-da-an-BU
20. X-li-a /e2?\ [...] /la\-ba-ni-in-kur9-re

Print sources

Castellino 1957, p. 17-57: composite text, translation, commentary

Flückiger-Hawker 1999, p. 93-182, 1-13: score transliteration, translation, photograph, commentary, handcopy, composite text

Kramer 1967: composite text, translation, handcopy, commentary

Kramer 1991: composite text, translation, commentary

Wilcke 1970: composite text, translation, commentary, handcopy, photograph (ll. 197-232)

Electronic sources

Krecher 1996b: composite text, translation

Cuneiform sources

CBS 4560+ HS 1428 + HS 1560 + HS 1450 + HS 1549 + HS 1570 + HS 1581 + HS 1528 + HS 1548 + N 7095; provenance: Nippur

Ni 4487 (ISET 1 76f.); provenance: Nippur

N 3135; provenance: Nippur

3N-T 523 = IM 58534; provenance: Nippur

HS 1440 + HS 1529; provenance: Nippur

Ni 9918; provenance: Nippur

N 2355

Sb 12358 + 12362; provenance: Susa

Sb 12363; provenance: Susa

Sb 14137 +Sb 14083; provenance: Susa


Revision history

16.ii.1999-20.xii.1999: GZ, editor: standardisation
05.v.2000: JAB, editor: proofreading
11.v.2000: GZ, editor: SGML tagging
12.v.2000: ER, editor: proofreading SGML
12.v.2000: ER, editor: web publication
01.vi.2003: GC/JE, editor/technical developer: XML/TEI conversion
30.iii.2005: GC/JE, senior editor/technical developer: lemmatised version published

ETCSL homepage

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford
Updated 2006-12-19 by JE

University of Oxford