ETCSLtransliteration : c.2.4.2.14 ETCSL homepage

A lullaby for a son of Šulgi (Šulgi N)

1. u5-a a-u3-a
2. u3-ru-ru-ĝa2 ḫe2-em-ma-gur4-e
3. u3-ru-ru-ĝa2 ḫe2-em-ma-buluĝ3-e (li-iš-mu-uḫ)
4. ĝiši-ri9-na-gin7 ur2 ḫe2-gur4-re (lim-X-X)
5. u2šakir3-ra-gin7 pa ḫe2-tal2-tal2-e
6. u3-mu-un ne-ta mu-e-zu me-ta-me
7. ĝišḫašḫur zal-le id2-de3 la2-a-ba
8. /lu2\ /di?\-de3? šu-ni ḫa-ma?-an-peš-e
9. /lu2\ al-nu2-a šu-/ni\ [ḫa-ma]-ab-zi-zi-i
10. du5-mu-ĝu10 u3-sa2-ge ša-mu-un-ku4-ku4-ku4
11. u3-sa2-ge ša-mu-un-ĝa2-ĝa2-ĝa2
12. u3-sa2 ĝa2-nu u3-sa2 ĝa2-nu
13. u3-sa2 ĝa2-nu ki du5-mu-ĝa2-še3
14. u3-sa2 kul?-u3 ki du5-mu-ĝa2-še3
15. igi lib4-lib4-a-ni u3 ku-ni-ib
16. igi gun3-a-ni šu-zu ĝar-bi
17. u3 eme za ma-li-li-ka-ni (mu-ṣa-ba-rum)
18. za ma-al-li-li u3 na-gul-e
19. imĝaĝa3 ur2-za ḫu-mu-ra-an-si
20. ga-ar3 tur-tur ĝe26-e ga-mu-ra-da-ab-dug3
21. ga-ar3-bi a-zu lu2-ulu3-kam
22. a-zu lu2-ulu3 du5-mu u3-mu-un-na-kam
23. du5-mu u3-mu-un-na dšul-gi-ra-kam
24. ĝiškiri6-ĝu10 ḫi-izsar-am3 a im-mi-dug4
25. ḫi-izsar gakkul-am3 ma8 im-mi-dug4
26. ḫi-izsar-bi u3-mu-un-e ḫe2-gu7-e
27. u3-ru-ru-ĝa2 dam ga-an-na-an-ze2-eĝ3
28. [dam] [ga-an]-na-an-ze2-eĝ3 /du5\-[mu] ga-an-na-an-ze2-eĝ3
29. emeda(UM.ME)da šag4 ḫul2-la ḫu-mu-un-da-e
30. emeda(UM.ME)da šag4 ḫul2-la ga ḫe2-ni-/gu7\-e
31. me-e du5-mu-ĝa2 /dam\ ga-mu-un-[…]
32. du5-mu 2 ze2-ba ḫe2-en-/ši\-[…-tud]
33. dam ur2 kum2-ma-na ḫe2-[en]-nu2
34. du5-mu a2 tal2-tal2-la-na [ḫe2]-en-nu2
35. dam ḫe2-en-da-ze2-eb
36. du5-mu ḫe2-en-da-ze2-eb
37. dam tur ur2-ra-na ḫa-ba-ḫul2-e
38. du5-mu du10-ub ze2-ba-na ḫa-ba-buluĝ3-e
39. zi mu-da-i-ir
40. ba-ni-in-kuš2-u3-en
41. im-ma-si-in mul-e igi bi2-du8-ru-un
42. ud-sakar igi-ĝa2 am3-bar-bar-re
43. ĝiri3-pax(PAD)-ra2-zu bad3-da ḫe2-eb-la2
44. lu2 bad3-da-ke4 er2 ḫa-ra-še8-še8
45. še-en-kilimše-X-li balaĝ-balaĝ ḫa-ra-sag3-ge
46. muš-da-gur4-e te ḫa-ra-ḫur-e
47. nim-e nundum-a-ni ḫa-ra-ze2-e
48. eme-šid-e eme-a-ni ḫa-ra-suḫ?-e
49. u3-a-lum-e ḫe2-me-lum-lum-e
50. u3-a-lam-e ḫe2-me-lam-lam-e
51. lum-ma-zu-ne lam-ma-zu-ne
52. dun5 dugšakir3-ra X [X]-ra-zu-ne
53. u3-sa2 2 ze2-ba X []
54. ki-nu2 2 ze2-ba X []
55. gu2-un u8-a X []
56. MU RI niĝ2-ḫul2-la-/da?\ []
57. dam šukur2-zu ḫe2-a du5-/mu\ []
58. du5-mu ḫa-la-zu /ḫe2\-[a]
59. še nir-ra mu-ud-na-zu ḫe2-[a]
60. dezina2-dku3-su3 a2-taḫ-/zu\ []
61. inim sag9-sag9-ge dlamma tuku ḫe2-me-[en]
62. bal ud sag9-ga a2 e3 ḫe2-me-en
63. ezen saĝ-ki zalag-ga ḫe2-me-en
64. du5-mu-ĝu10 DAG.KISIM5×X-am3 2 nu-un-zu
65. libir?-ra-na šid-bi nu-un-zu
66. [] X ki-tuš-bi nu-un-zu
67. [] X-ga? ḫa-ba-an-pad3-de3-en
68. [] ḫe2-gu7-e
69. […]-a?
70. […]-/RI?\-be2-en
71. [] ḫa-ba-te?
72. [] ḫe2-me-en
73. [] ḫe2-me-en
74. [] X-la-an
75. [] X-la-an
76. [] X-e
77. [] X
78. [ mu]-/un\-u5
79. [ mu]-/un\-u5
80. [] /ki maḫ\ []
81. [] maš2 udu anše X /mu\-[un]-/u5\
82. [] mu-un-KAL A ĝiš? [X X mu]-/un\-u5
83. [dnin]-ka-si gakkul-a [X X mu-un]-u5
84. [] /A? ZI? SAR?\ []
85. dNE? []
86. dnanna X []
87. X (X) MA zid-/de3?\ []
88. dam mu-un-X [] /mu?\-[…]
89. dam sipad-da u5 gu2?-na mu-un-[u5]
90. X ki?-luḫ mu-nim-mar-ra mu-un-u5
91. [peš]-tur-ZI nesaĝ-bi-a mu-un-de6
92. u3 za-e u3-sa2-/ga\ nu2-i3
93. [mu]-nim-mar-zu pa la2-la2-de3
94. /ĝiš ?\peš3-gin7 asila ḫe2-la2
95. urim2ki zag-bi-še3 u3?-dub2-ba gub-bi2
96. unugki-ga zag-bi-še3 ne-mur-ra gub-bi2
97. ur-ra ka-na bal-e-gin7 dab5-ba-ni
98. gi-sa-gin7 a2-na la2-ba-ni
99. ur-e igi-zu ni2 u3-ba-ni-ib-te
100. murgu-zu barag-gin7 ḫe2-si-il-le
101. u3-šub-bi? [X X] X X X X X
102. kaš SUM? [] X X X
103. an-za-[gar3 ] X X
104. eĝer? []
approx. 6 lines missing
111. [X X] X X []
112. amar X nu-dar-dar []
113. til3-/la?\ TI X []
114. lu2?-gin7? na-[…]
unknown no. of lines missing

Print sources

Alster 1971: composite text, translation, handcopy, commentary (ll. 46-58 (CBS 11353))

Cavigneaux and Al-Rawi 2000, p. 76: commentary (collated reading for line 45)

Civil 1972, p. 84: commentary (Ni 4322, N 3499)

Kramer 1969e, p. 651-652: translation

Kramer 1971: score transliteration, translation, photograph, commentary (UM 29-16-15)

Cuneiform sources

CBS 11353 (RA 65 1971] p.170); lines in composite: 46-58

N 3499

Ni 4245 a 21'-b (SLTN 134); lines in composite: 1-3, 41-66

Ni 4322 (ISET 1 86); lines in composite: 46-52

Ni 9755

UM 29-16-85 (photo Fs. Volterra VI pl. If.)


Revision history

26.vi.2000-30.vi.2000: GC, editor: standardisation
09.viii.2000: JAB, editor: proofreading
10.viii.2000: GC, editor: SGML tagging
01.ix.2000: ER, editor: proofreading SGML
01.ix.2000: ER, editor: web publication
01.vi.2003: GC/JE, editor/technical developer: XML/TEI conversion
30.iii.2005: GC/JE, senior editor/technical developer: lemmatised version published

ETCSL homepage

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford
Updated 2006-12-19 by JE

University of Oxford