ETCSLtransliteration : c.2.4.2.24 ETCSL homepage

A praise poem of Šulgi (Šulgi X)

1. /lugal\ ma2 na-mu-u5
2. [ki unugki]-/ge?\ me nam-nun-na-še3
3. [ki-en]-gi ki-uri u6 mu-e
4. kar! kul-ab4ki-ba-ke4 ma2 na-ga-am3-mi-in-us2
5. am gal ḫur-saĝ-ĝa2 a2 il2-il2-la-da
6. udu en zid-de3 šu-a la2-a-da
7. maš2 su4? maš2 za la2 gaba-a tab-ba-da
8. dinana-ra 3 e2-an-na-ka mu-na-da-an-ku4-ku4-u3
9. sipad zid šul-gi-re šag4 ki 2 tug2-ba13 tug2 mu-mur10
10. ḫi-li men-še3 saĝ-ĝa2 mi-ni-ĝal2
11. dinana-ke4 u6 mu-ni-dug4
12. ni2-te-ni-še3 šir3 ba-ši-ni-ra
13. en3-du-še3! im-e
14. lugal-ra u3-mu-un-ra
15. a mu-na-tu17-a-gin7
16. su-ba du5-mu-zid-ra a mu-na-tu17-a-gin7
17. im da-ĝu10 šu tag-ge4 dug4-ga-gin7
18. u3 šembulugx(ŠIM×UḪ3)-ga ka-ĝu10 gun5-gun5-na-gin7
19. šembi2-zid i3-bi2-ĝa2 mi-ni-mar-mar-ra-gin7
20. šu na-aĝ2-sag9-ga-na-ka
21. ib2-ib2-ĝu10 mi-ni-dim2-dim2-ma3-gin7
22. u3-mu-un i3-nu2 kug dinanana-še3
23. su-ba du5-mu-zid-de3
24. ur2-ra ga i3-du8-a-na-gin7
25. X IM a2 gi-rin-ĝa2 GI4 in-tenx(GUR8)-tenx(GUR8)-na-gin7
26. [X] X saĝ kaš! saĝ-gin7
27. mu-uš? mu-tag-ga-gin7
28. siki-ur2-ĝu10 ĝa2-an-/suḫ3?\-[suḫ3-a-gin7]
29. siki-pa-ĝu10 a-ne in-da-an-dug4-ga-gin7
30. gal4 kug-ĝa2 šu bi2-in-ma-ra-gin7
31. šag4 ze2-ba-ĝa2 u3 [X] X-bi i3-X-/nu2?\-a-gin7
32. ma2 MI-ni-gin7 mu-X-[X]-/AN?\-gin7
33. ma2 sal-la-ni-gin7 mu-un-til-til-la-gin7
34. ki-nu2-a mi2 ĝa2-ni-dug4-ga-a-gin7
35. u3-mu-un-ra mi2 da-an-dug4
36. na-aĝ2 ze2-eb2 du10-mu-ni-ib2-tarar
37. sipad zid šul-gi-ra mi2 da-an-dug4
38. na-aĝ2 ze2-eb2 du10-mu-ni-ib2-tarar
39. a2-gar3-ra-na mi2-eš2 da-an-dug4
40. na-aĝ2-sipad kur-kur-ra
41. na-aĝ2-še3 du10-mu-ni-ib2-tarar
42. nin su3-ra2-aĝ2 an-na
43. ḫi-li saĝ gig2-ga
44. munus šul-la ama-ni-ra dirig-ga
45. a-a-ni me ba-a
46. dinana dumu dsuen-na-ke4
47. šul-gi dumu dnin-sumun2-ka-ra
48. nam mu-ni-ib2-tar-re
49. me3-a igi-še3 ĝen-zu ĝe26-me-en3
50. šen-šen-na kuš7-gin7 tukul la2-zu-me-en3
51. unken-na ka-mud-ĝal2-zu-me-en3
52. ḫar-ra-an-na zi-šag4-ĝal2-zu ĝe26-me-en
53. sipad šag4-ge pad3-da X kug-ga-me-en3
54. lugal u2-a zid e2-an-na-me-en3
55. šuba3 iri12-gal an-na-me-en3
56. DU.DU-e ba-ab-du7-u3
57. barag maḫ-ḫa saĝ il2-la-a ba-ab-du7-me-en3
58. ĝišgu-za za-gin3-na dur2 ĝar-ra-a ba-ab-du7-u3
59. saĝ-zu men gun3-a ba-ab-du7-u3
60. bar-zu-še3 tug2zulumḫi sud-de3 ba-ab-du7-u3
61. tug2 nam-lugal-la2-ka šag4 la2-a ba-ab-du7-u3
62. mitum-ma a2 il2-de3 ba-ab-du7-u3
63. ĝištukul-a dub3 bad-ba9-re6 ba-ab-du7-u3
64. ti sud ĝišpan si sa2-e-de3 ba-ab-du7-u3
65. ĝišilar kušgur21(source: TUM)ur3-ra zag keše2-ra2-a ba-ab-du7-u3
66. šu-zu-še3 ĝidru kug-ge ba-ab-du7-u3
67. ĝiri3-zu-še3 kuše-sir2 kug-ge ba-ab-du7-u3
68. dub3-tuku-me-en3 ḫar-ra-an-na kaš4 di-de3 ba-ab-du7-u3
69. amar za-gin3-na-gin7 gaba kug-ĝa2 a-ne di-de3 ba-ab-du7-u3
70. šag4 ki 2-zu-u3 ud ḫe2-em-su3-re6-e
71. an-ne2 mi-ri-in-ak na-da-ab-kur2-re
72. den-lil2 lu2 nam tar-tar-re-de3 šu na-an-ni-ib-bal-e
73. dinana-ke4 mi2 mu-ni-in-dug4
74. šag4 ḫul2-la dnin-e2-gal-ka zu
75. maš2 gig2 umbin ba-an-kiĝ2
76. maš2 babbar2 a ba-an-tu17-tu17
77. am ḫur-saĝ-ĝa2 giri17-še3 ba-an-la2-la2
78. e2 ninda2 maḫ gu3 nun di-dam
79. šul dutu-u3 3 e2-babbar2-ra mu-na-ni-ib2-ku4-ku4
80. šul dutu-u3 saĝ-ki zalag-ga-ni mu-ši-ib2-zi-zi
81. šul-gi sipad zid ki-en-gi-ra-[ra] nam mu-ni-[ib2-tar-re]
82. [lugal] inim gun3-gun3 igi sag9-sag9
83. ur-saĝ kalag-ga piriĝ-še3 tud-da
84. sumun2 tur nam-šul-ba gub-ba
85. lipiš-tuku ne3-ni-e nu-keše2-ra2
86. ḫur-saĝ gal-gal-la ĝiri3-ni ĝar
87. ur-saĝ kur-ra mu-de5-de5-ge-eš
88. barag-barag-ge ĝiri3 sa-ga i3-mi-/dug4\
89. mu-zu zag an-na-še3 mu-u3-ĝar
90. lugal-zu daš-im2-babbar2-ra silim-ma ĝen-na
91. enegir3ki iri me-lem4-ma du3-a
92. ma2 nam-ga-am3-mi-in-us2
93. a nun-ne2 šag4 kug-ga ru-a kur šubax(MUŠ.ŠA) tud-da-a
94. dnin-a-zu gud-sumun2 naĝ-a ad-ba gu3 di-gin7
95. NA? []
5 lines missing
101. [] X-zu-/ra\ []
102. KA [] X MU ĜA2 []
103. X [X]-e lal3-gin7 i3-nun []
104. [ur-saĝ]-me-en ki-bal-ta ĝen-na []
105. /lugal\ en inim šudu3-da ra2-zu-[ke4] /šag4\ mu-ni-pad3-pad3-de3
106. sipad šul-gi en šudu3-da ra2-zu-[ke4] šag4 mu-ni-pad3-pad3-/de3\
107. /lugal\ [d]/en\-lil2-le a2 šum2-ma a-ba mu-da-ĝa2-ĝa2
108. ḪI? X-[zu]-u3 a-ba mu-ku4-ku4
109. ḪI? X-na-zu-u3 a-ba ba-ta-e3-e3
110. [X] X lu2 šag4-zu-u3 mu-zu-a a2!-zu al na-me
111. [] me3-zu al i3-bi2-in-dug4-ga
112. [a2] sud-sud-da-zu a-na ba-ta-an-e3-e3
113. anzudmušen-gin7 gu3 dub2-da-zu-ne igi-zu-u3 a-ba ba-gub
114. ud-gin7 šeg12 gi4-gi4-da-zu-ne
115. kur GI ba9-ra2 NE-da ḫur-saĝ gi-gin7 saĝ im-mi-sag3-sag3
116. kur-ra e2-bi-a igi mu-ni-bar-bar
117. tidnum-e u6 dug3 i3-mi-dug4
118. dutu-gin7 ni2-zu-u3 me3-a dalla im-ma-ni-e3
119. dnergal-gin7 ĝištukul-zu-u3 2-a ka im-ma-ni-ba
120. ĝiš-gid2-da-zu-u3 u3-mun kalam-ma-ka šu ba-ni-gid2-gid2
121. ig gal iri-a-me-en3 bad3 gal kalam-ma-me-en3
122. sa-par3 an ki-e dub!-ba-me-en3 ĝišuz3-saĝ ki-en-gi-da sig9-ga-me-en3
123. ar2?-zu-u3 ḫe2-ĝal2-la X ḫu-mu-ni-ib2-pad3-de3
124. inim den-lil2-la2 niĝ2 gu-la-am3 saĝ-za an-dul3-eš2 ḫe2-em-ak
125. šag4 ki 2 dinana-ke4 šu na-ri2-bar-re
126. dnin-a-zu-u3 MUNUS MA šudu3-da mi-ni-in-pad3-pad3-da-ta
127. u8 zid-da sila4 mu-ni-in-šar2-šar2ar
128. ud5 zid-da maš2 mu-ni-in-šar2-šar2ar
129. ab2 babbar2-ra amar bi2-/in\-du3-du3
130. dnanna e2-temen-ni2-/guru3\-na mu-na-da-an-ku4-ku4-u3
131. e2 nam-lugal e2 ḫe2-du7-ba KI.LUGAL.GUB ki kug-ba saĝ bi2-in-il2
132. lugal-a-ni daš-im2-babbar2-re igi ḫul2-ḫul2-la-ni mu-ši-bar-ba-re
133. šul-gi sipad zid ki-en-gi-ra-ra nam mu-ni-ib2-tar-re
134. ur-saĝ en gaba-ĝal2 kur-kur-ra a2 zid-da kalam-ma
135. u3-ma gub-ba-ĝu10-u3 sa2 bi2-dug4 inim mu-dug4-ga im-ma-ni-ĝar
136. ki-bal nam ba-da-ku5-ra2-ĝa2 e2-bi du6-du6-ra2 /mi\-ni-ĝar-ĝar
137. itid ud-sakar me šu du7-du7-ĝa2 na-ba-an-kuš2-u3-de3-e
138. dezina2-gin7 mu-zu ka kalam-ma-ka ka kur-kur-ra-ka dug3-ge-eš2 ḫe2-eb?-ĝal2?
139. [kug] dnin-gal nin agrun-na-ke4 [ĝiš] kušummud-da-gin7 [ur2] /ḫu\-mu-ri2-in-tal2-tal2
140. [d]suen-e nam dug3 mu-ni-in-tarar
141. e2-gal-maḫ dnin-e2-gal-/la?\-kam barag kug-ga-a dur2 ba-a-ĝar
142. dištaran ki-en-gi-ra šag4-ta niĝ2-nam zu-u3
143. di kalam-ma ki-bi-še3 i3-ku5-re6
144. ga-eš8 «sar» kalam-ma ki-bi-še3 i3-ba-re
145. a2-tuku sig9-ga ša-ĝa2-aš-še3 la-ba-an-LAGAB-e
146. ama dumu-ni-ir sag9-ga mu-na-ab-be2
147. dumu a-a-ni-ir niĝ2-gen6-na mu-na-ni-ib2-gi4-gi4
148. ki-en-gi-re ḫe2-ĝal2 mu-da-ab-si?
149. urim2ki-e giri17-zal mu-da-ab-sug4
150. ŠID-ni-še3 ga-ki-tir-da mu-da-a-ĝa2-ĝa2
151. lugal-e <ku>-kur silim-e-eš2 dug4-ga-a nam-kalag-ga-ne-e dalla bi2-in-e3-a
152. /nam\-ur-saĝ-ĝa2-ni šu zid bi2-in-ĝa2-ra
153. ki-bal-e gu2 ki-še3 bi2-in-la2-a
154. iri-me urim2ki-e ḫe2-ĝal2-la gu2-bi mi-ni-ib2-zig3-ga-a
155. lugal suḫx(MUŠ) za-gin3-na /gun3\-a dumu den-lil2-la2
156. men! daĝal-la saĝ an-še3 il2-il2
157. an-da ki maḫ-ḫa-na šag4 kuš2-u3 ur5-ra-aš-da barag gal-e sig9-a
158. i3-ti <ud> zal-la kalam-e kur-kur-re a-ne ḫul2-la dug4?-dug4
159. en daš-im2-babbar2 za3!-mi2
160. dnisaba za3-mi2

Print sources

Hall 1985, p. 433-439: commentary

Klein 1981, p. 124-166: composite text, translation, photographs, hand copies, commentary

Electronic sources

Krecher 1996a: composite text, translation

Cuneiform sources

LB 963 (TLB 2, photographs Klein 3ŠH pls. 34-35)

UM 29-13-556 + N 4264 + N 6717 + N7040 (+) N 7107 (Klein 3ŠH pls. 6-8, 12, 36-37

UM 29-16-265 (Klein 3ŠH pls. 9, 38)

UM 29-16-81 (Klein 3ŠH pls. 10-11, 39-40)


Revision history

03.ix.1998-05.ix.1998: GZ, editor: standardisation
27.xi.1998: JAB, editor: proofreading
18.x.1999: GC, editor: SGML tagging
11.ii.2000: ER, editor: proofreading SGML
11.ii.2000: ER, editor: web publication
01.vi.2003: GC/JE, editor/technical developer: XML/TEI conversion
30.iii.2005: GC/JE, senior editor/technical developer: lemmatised version published

ETCSL homepage

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford
Updated 2006-12-19 by JE

University of Oxford