ETCSLtransliteration : c.2.4.2.24 ETCSL homepage

A praise poem of Culgi (Culgi X)

1. /lugal\ ma2 na-mu-u5
2. [ki unugki]-/ge?\ me nam-nun-na-ce3
3. [ki-en]-gi ki-uri u6 mu-e
4. kar! kul-ab4ki-ba-ke4 ma2 na-ga-am3-mi-in-us2
5. am gal hur-saj-ja2 a2 il2-il2-la-da
6. udu en zid-de3 cu-a la2-a-da
7. mac2 su4? mac2 za la2 gaba-a tab-ba-da
8. dinana-ra ec3 e2-an-na-ka mu-na-da-an-ku4-ku4-u3
9. sipad zid cul-gi-re cag4 ki aj2 tug2-ba13 tug2 mu-mur10
10. hi-li men-ce3 saj-ja2 mi-ni-jal2
11. dinana-ke4 u6 mu-ni-dug4
12. ni2-te-ni-ce3 cir3 ba-ci-ni-ra
13. en3-du-ce3! im-e
14. lugal-ra u3-mu-un-ra
15. a mu-na-tu17-a-gin7
16. su-ba du5-mu-zid-ra a mu-na-tu17-a-gin7
17. im da-ju10 cu tag-ge4 dug4-ga-gin7
18. u3 cembulugx(CIMxUH3)-ga ka-ju10 gun5-gun5-na-gin7
19. cembi2-zid i3-bi2-ja2 mi-ni-mar-mar-ra-gin7
20. cu na-aj2-sag9-ga-na-ka
21. ib2-ib2-ju10 mi-ni-dim2-dim2-ma3-gin7
22. u3-mu-un i3-nu2 kug dinanana-ce3
23. su-ba du5-mu-zid-de3
24. ur2-ra ga i3-du8-a-na-gin7
25. X IM a2 gi-rin-ja2 GI4 in-tenx(GUR8)-tenx(GUR8)-na-gin7
26. [X] X saj kac! saj-gin7
27. mu-uc? mu-tag-ga-gin7
28. siki-ur2-ju10 ja2-an-/suh3?\-[suh3-a-gin7]
29. siki-pa-ju10 a-ne in-da-an-dug4-ga-gin7
30. gal4 kug-ja2 cu bi2-in-ma-ra-gin7
31. cag4 ze2-ba-ja2 u3 [X] X-bi i3-X-/nu2?\-a-gin7
32. ma2 MI-ni-gin7 mu-X-[X]-/AN?\-gin7
33. ma2 sal-la-ni-gin7 mu-un-til-til-la-gin7
34. ki-nu2-a mi2 ja2-ni-dug4-ga-a-gin7
35. u3-mu-un-ra mi2 da-an-dug4
36. na-aj2 ze2-eb2 du10-mu-ni-ib2-tarar
37. sipad zid cul-gi-ra mi2 da-an-dug4
38. na-aj2 ze2-eb2 du10-mu-ni-ib2-tarar
39. a2-gar3-ra-na mi2-ec2 da-an-dug4
40. na-aj2-sipad kur-kur-ra
41. na-aj2-ce3 du10-mu-ni-ib2-tarar
42. nin su3-ra2-aj2 an-na
43. hi-li saj gig2-ga
44. munus cul-la ama-ni-ra dirig-ga
45. a-a-ni me ba-a
46. dinana dumu dsuen-na-ke4
47. cul-gi dumu dnin-sumun2-ka-ra
48. nam mu-ni-ib2-tar-re
49. me3-a igi-ce3 jen-zu je26-me-en3
50. cen-cen-na kuc7-gin7 tukul la2-zu-me-en3
51. unken-na ka-mud-jal2-zu-me-en3
52. har-ra-an-na zi-cag4-jal2-zu je26-me-en
53. sipad cag4-ge pad3-da X kug-ga-me-en3
54. lugal u2-a zid e2-an-na-me-en3
55. cuba3 iri12-gal an-na-me-en3
56. DU.DU-e ba-ab-du7-u3
57. barag mah-ha saj il2-la-a ba-ab-du7-me-en3
58. jicgu-za za-gin3-na dur2 jar-ra-a ba-ab-du7-u3
59. saj-zu men gun3-a ba-ab-du7-u3
60. bar-zu-ce3 tug2zulumhi sud-de3 ba-ab-du7-u3
61. tug2 nam-lugal-la2-ka cag4 la2-a ba-ab-du7-u3
62. mitum-ma a2 il2-de3 ba-ab-du7-u3
63. jictukul-a dub3 bad-ba9-re6 ba-ab-du7-u3
64. ti sud jicpan si sa2-e-de3 ba-ab-du7-u3
65. jicilar kucgur21(source: TUM)ur3-ra zag kece2-ra2-a ba-ab-du7-u3
66. cu-zu-ce3 jidru kug-ge ba-ab-du7-u3
67. jiri3-zu-ce3 kuce-sir2 kug-ge ba-ab-du7-u3
68. dub3-tuku-me-en3 har-ra-an-na kac4 di-de3 ba-ab-du7-u3
69. amar za-gin3-na-gin7 gaba kug-ja2 a-ne di-de3 ba-ab-du7-u3
70. cag4 ki aj2-zu-u3 ud he2-em-su3-re6-e
71. an-ne2 mi-ri-in-ak na-da-ab-kur2-re
72. den-lil2 lu2 nam tar-tar-re-de3 cu na-an-ni-ib-bal-e
73. dinana-ke4 mi2 mu-ni-in-dug4
74. cag4 hul2-la dnin-e2-gal-ka zu
75. mac2 gig2 umbin ba-an-kij2
76. mac2 babbar2 a ba-an-tu17-tu17
77. am hur-saj-ja2 giri17-ce3 ba-an-la2-la2
78. e2 ninda2 mah gu3 nun di-dam
79. cul dutu-u3 ec3 e2-babbar2-ra mu-na-ni-ib2-ku4-ku4
80. cul dutu-u3 saj-ki zalag-ga-ni mu-ci-ib2-zi-zi
81. cul-gi sipad zid ki-en-gi-ra-[ra] nam mu-ni-[ib2-tar-re]
82. [lugal] inim gun3-gun3 igi sag9-sag9
83. ur-saj kalag-ga pirij-ce3 tud-da
84. sumun2 tur nam-cul-ba gub-ba
85. lipic-tuku ne3-ni-e nu-kece2-ra2
86. hur-saj gal-gal-la jiri3-ni jar
87. ur-saj kur-ra mu-de5-de5-ge-ec
88. barag-barag-ge jiri3 sa-ga i3-mi-/dug4\
89. mu-zu zag an-na-ce3 mu-u3-jar
90. lugal-zu dac-im2-babbar2-ra silim-ma jen-na
91. enegir3ki iri me-lem4-ma du3-a
92. ma2 nam-ga-am3-mi-in-us2
93. a nun-ne2 cag4 kug-ga ru-a kur cubax(MUC.CA) tud-da-a
94. dnin-a-zu gud-sumun2 naj-a ad-ba gu3 di-gin7
95. NA? [...]
5 lines missing
101. [...] X-zu-/ra\ [...]
102. KA [...] X MU JA2 [...]
103. X [X]-e lal3-gin7 i3-nun [...]
104. [ur-saj]-me-en ki-bal-ta jen-na [...]
105. /lugal\ en inim cudu3-da ra2-zu-[ke4] /cag4\ mu-ni-pad3-pad3-de3
106. sipad cul-gi en cudu3-da ra2-zu-[ke4] cag4 mu-ni-pad3-pad3-/de3\
107. /lugal\ [d]/en\-lil2-le a2 cum2-ma a-ba mu-da-ja2-ja2
108. HI? X-[zu]-u3 a-ba mu-ku4-ku4
109. HI? X-na-zu-u3 a-ba ba-ta-e3-e3
110. [X] X lu2 cag4-zu-u3 mu-zu-a a2!-zu al na-me
111. [...] me3-zu al i3-bi2-in-dug4-ga
112. [a2] sud-sud-da-zu a-na ba-ta-an-e3-e3
113. anzudmucen-gin7 gu3 dub2-da-zu-ne igi-zu-u3 a-ba ba-gub
114. ud-gin7 ceg12 gi4-gi4-da-zu-ne
115. kur GI ba9-ra2 NE-da hur-saj gi-gin7 saj im-mi-sag3-sag3
116. kur-ra e2-bi-a igi mu-ni-bar-bar
117. tidnum-e u6 dug3 i3-mi-dug4
118. dutu-gin7 ni2-zu-u3 me3-a dalla im-ma-ni-e3
119. dnergal-gin7 jictukul-zu-u3 uc2-a ka im-ma-ni-ba
120. jic-gid2-da-zu-u3 u3-mun kalam-ma-ka cu ba-ni-gid2-gid2
121. ig gal iri-a-me-en3 bad3 gal kalam-ma-me-en3
122. sa-par3 an ki-e dub!-ba-me-en3 jicuz3-saj ki-en-gi-da sig9-ga-me-en3
123. ar2?-zu-u3 he2-jal2-la X hu-mu-ni-ib2-pad3-de3
124. inim den-lil2-la2 nij2 gu-la-am3 saj-za an-dul3-ec2 he2-em-ak
125. cag4 ki aj2 dinana-ke4 cu na-ri2-bar-re
126. dnin-a-zu-u3 MUNUS MA cudu3-da mi-ni-in-pad3-pad3-da-ta
127. u8 zid-da sila4 mu-ni-in-car2-car2ar
128. ud5 zid-da mac2 mu-ni-in-car2-car2ar
129. ab2 babbar2-ra amar bi2-/in\-du3-du3
130. dnanna e2-temen-ni2-/guru3\-na mu-na-da-an-ku4-ku4-u3
131. e2 nam-lugal e2 he2-du7-ba KI.LUGAL.GUB ki kug-ba saj bi2-in-il2
132. lugal-a-ni dac-im2-babbar2-re igi hul2-hul2-la-ni mu-ci-bar-ba-re
133. cul-gi sipad zid ki-en-gi-ra-ra nam mu-ni-ib2-tar-re
134. ur-saj en gaba-jal2 kur-kur-ra a2 zid-da kalam-ma
135. u3-ma gub-ba-ju10-u3 sa2 bi2-dug4 inim mu-dug4-ga im-ma-ni-jar
136. ki-bal nam ba-da-ku5-ra2-ja2 e2-bi du6-du6-ra2 /mi\-ni-jar-jar
137. itid ud-sakar me cu du7-du7-ja2 na-ba-an-kuc2-u3-de3-e
138. dezina2-gin7 mu-zu ka kalam-ma-ka ka kur-kur-ra-ka dug3-ge-ec2 he2-eb?-jal2?
139. [kug] dnin-gal nin agrun-na-ke4 [jic] kucummud-da-gin7 [ur2] /hu\-mu-ri2-in-tal2-tal2
140. [d]suen-e nam dug3 mu-ni-in-tarar
141. e2-gal-mah dnin-e2-gal-/la?\-kam barag kug-ga-a dur2 ba-a-jar
142. dictaran ki-en-gi-ra cag4-ta nij2-nam zu-u3
143. di kalam-ma ki-bi-ce3 i3-ku5-re6
144. ga-ec8 «sar» kalam-ma ki-bi-ce3 i3-ba-re
145. a2-tuku sig9-ga ca-ja2-ac-ce3 la-ba-an-LAGAB-e
146. ama dumu-ni-ir sag9-ga mu-na-ab-be2
147. dumu a-a-ni-ir nij2-gen6-na mu-na-ni-ib2-gi4-gi4
148. ki-en-gi-re he2-jal2 mu-da-ab-si?
149. urim2ki-e giri17-zal mu-da-ab-sug4
150. CID-ni-ce3 ga-ki-tir-da mu-da-a-ja2-ja2
151. lugal-e <ku>-kur silim-e-ec2 dug4-ga-a nam-kalag-ga-ne-e dalla bi2-in-e3-a
152. /nam\-ur-saj-ja2-ni cu zid bi2-in-ja2-ra
153. ki-bal-e gu2 ki-ce3 bi2-in-la2-a
154. iri-me urim2ki-e he2-jal2-la gu2-bi mi-ni-ib2-zig3-ga-a
155. lugal suhx(MUC) za-gin3-na /gun3\-a dumu den-lil2-la2
156. men! dajal-la saj an-ce3 il2-il2
157. an-da ki mah-ha-na cag4 kuc2-u3 ur5-ra-ac-da barag gal-e sig9-a
158. i3-ti <ud> zal-la kalam-e kur-kur-re a-ne hul2-la dug4?-dug4
159. en dac-im2-babbar2 za3!-mi2
160. dnisaba za3-mi2

Print sources

Hall 1985, p. 433-439: commentary

Klein 1981, p. 124-166: composite text, translation, photographs, hand copies, commentary

Electronic sources

Krecher 1996a: composite text, translation

Cuneiform sources

LB 963 (TLB 2, photographs Klein 3CH pls. 34-35)

UM 29-13-556 + N 4264 + N 6717 + N7040 (+) N 7107 (Klein 3CH pls. 6-8, 12, 36-37

UM 29-16-265 (Klein 3CH pls. 9, 38)

UM 29-16-81 (Klein 3CH pls. 10-11, 39-40)


Revision history

03.ix.1998-05.ix.1998: GZ, editor: standardisation
27.xi.1998: JAB, editor: proofreading
18.x.1999: GC, editor: SGML tagging
11.ii.2000: ER, editor: proofreading SGML
11.ii.2000: ER, editor: web publication
01.vi.2003: GC/JE, editor/technical developer: XML/TEI conversion
30.iii.2005: GC/JE, senior editor/technical developer: lemmatised version published

ETCSL homepage

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford
Updated 2006-12-19 by JE

University of Oxford