ETCSLtransliteration : c.2.5.3.1 ETCSL homepage

A šir-namursaĝa to Ninsiana for Iddin-Dagan (Iddin-Dagan A)

1. [an-ta e3-a-ra an-ta e3-a]-ra [silim-ma ga]-na-ab-be2-en (Cited in OB catalogue in the Louvre, 0.2.02, line 44)
2. [nu-u8]-/gig\ an-ta e3-a-ra [silim]-ma ga-na-ab-be2-en
3. [nin] gal an-na dinana-ra silim-ma ga-na-ab-be2-en
4. izi-jar kug an-e si-a-ra
5. su3-ra2-aj2 dinana-ra ud-gin7 zalag-ge-ra
6. nin gal an-na dinana-ra silim-ma ga-na-ab-be2-en
7. nu-u8-gig nin ni2 gur3-ru da-nun-na-ke4-ne
8. nir-jal2 an ki si gal si-a
9. dumu gal dsuen-na dinana-ra silim-ma ga-na-ab-be2-en
10. nam-mah-a-na nam-gal-la-na nam-nir-jal2 buluj3-ja2-na
11. an-usanan-na dalla e3-a-na
12. izi-jar kug an-e si-a-na
13. dnanna dutu-gin7 an-na gub-ba-na
14. sig-ta igi-nim-ce3 kur-kur-ra zu-am3
15. nu-u8-gig an-na-ka nam-gal-la-na
16. in-nin9-ra cir3-re-ec ga-na-ab-be2-en
17.     ki-ru-gu2 1-a-kam

18. e3-a-ni ur-saj-am3
19.     jic-gi4-jal2-bi-im

20. an-na nam-mi-in-gub u3-sumun2 zid an-na-kam
21. ki-a nir mi-ni-in-jal2 nin kur-kur-ra-kam
22. abzu eridugki-ga me cu ba-ni-in-ti
23. a-a-ni den-ki-ke4 saj-e-ec mu-ni-in-rig7
24. nam-en nam-lugal-la cu-ni-ce3 mu-u8-jar
25. an-da barag gal-la dur2 mu-da-an-jar
26. den-lil2-da kalam-ma-na nam mu-un-di-ni-ib-tar-re
27. itid-da ud-sakar-ra me cu du7-du7-de3
28. dijir kalam-ma-ke4 gu2 mu-na-an-si-si-ic
29. da-nun-na gal-gal im-ci-gam-e-de3-ec
30. sizkur a-ra-zu-a ci-im-ma-sug2-sug2-ge-ec
31. nam-cita kur-kur-ra mu-na-da-ab-be2-ne
32. nin-ju10 di kalam-ma ki-bi-ce3 i3-kud-de3
{
(2 mss. add the line:)
32A. [dinana-ke4] ka-ac bar kalam-ma den-lil2-[da] i3-bar-[re]
}
33. saj gig2-ga-ni igi-ni-ce3 i3-dib-be2
34.     ki-ru-gu2 2-kam-ma-am3

35. jical-jar kug-ga-ke4 cu mu-na-tag-ge
36. kug dinana-ra igi-ni-ce3 i3-dib-be2
37. nin gal an-na dinana-ra silim-ma ga-na-ab-be2-en
38. ub3 kug li-li-is3 kug cu mu-na-tag-ge
39. kug dinana-ra igi-ni-ce3 i3-dib-be2
40. nin gal an-na dinana-ra silim-ma ga-na-ab-be2-en
41. balaj kug li-li-is3 kug cu mu-na-dar-e
42. kug dinana-ra igi-ni-ce3 i3-dib-be2
{
(1 ms. adds 1 lines:)
42A. nam-[mah-a-na nam]-gal-a-na
42B. nam-nir!-[jal2] /buluj3\-a-na
42C. an-u2-sa11-/an-na\ dalla e3-a-ra
}
43. {dumu gal dsuen-na} {(some mss. have instead:) nin gal an-na} dinana-ra silim-ma ga-na-ab-be2-en
44.     ki-ru-gu2 3-kam-ma-am3

45. saj-ur-saj-e-ne suh mu-na-an-dub-dub-bu-uc
46. kug dinana-ra igi-ni-ce3 i3-dib-be2
47. gu2-bar nij2-dara2 gun3 mu-na-an-gun3-gun3-ne-ec
48. kug dinana-ra igi-ni-ce3 i3-dib-be2
49. kuc nam-dijir-ra su-bi-a mu-un-jal2
50. kug dinana-ra igi-ni-ce3 i3-dib-be2
51. {lu2} {(1 ms. has instead:) lugal} zid nin saj-tuku munus um-ma gal-gal-la
52. kug dinana-ra igi-ni-ce3 i3-dib-be2
53. balaj nij2 sed-de3 ba-KU-a zag mi-ni-ib-gub-gub-be2
54. kug dinana-ra igi-ni-ce3 i3-dib-be2
55. tug2nij2-la2 a2 me3 da-da-ra-ce3 mu-dug4
56. kug dinana-ra igi-ni-ce3 i3-dib-be2
57. jic-gid2-da a2 me3 cu-bi-a mu-un-jal2
58. kug dinana-ra igi-ni-ce3 i3-dib-be2
59.     ki-ru-gu2 4-kam-ma-am3

60. a2 zid-da-bi tug2 nitah2 bi2-in-mur10
61. kug dinana-ra igi-ni-ce3 i3-dib-be2
62. nin gal an-na dinana-ra silim-ma ga-na-ab-be2-en
63. a2 gab2-bu-bi-a tug2 nam-munus mu-ni-si-ig
64. kug dinana-ra igi-ni-ce3 i3-dib-be2
65. nin gal an-na dinana-ra silim-ma ga-na-ab-be2-en
66. ecemen2 gu-du gun3-a a-da-min3 mu-na-e
67. kug inana-ra igi-ni-ce3 i3-dib-be2
68. {dumu gal dsuen-na} {(1 ms. has instead:) nin gal an-na} dinana-ra silim-ma ga-na-ab-be2-en
69.     ki-ru-gu2 5-kam-ma-am3

70. juruc jicrab3 jar-ra mu-na-cir3-cir3-re-ec
71. kug dinana-ra igi-ni-ce3 i3-dib-be2
72. ki-sikil cu-gi4-a saj-ki gu2 la2-e
73. kug dinana-ra igi-ni-ce3 i3-dib-be2
74. jiri2 ba-da-ra igi-ni-ce3 UR X X ZA X
75. kug dinana-ra igi-ni-ce3 i3-[dib-be2]
76. kur-jar-ra ed3-da ba-da-ra cu bi2-in-du8-uc
77. kug dinana-ra igi-ni-ce3 i3-dib-be2
78. jiri2 uc2 dul4-dul4-e urin i3-su3-e
79. kug dinana-ra igi-ni-ce3 i3-dib-be2
80. barag gu2-en-na-ka uc2 i3-bal-bal-e
81. tigi cem3 kuca2-la2-e gu3 nun mu-ni-ib-be2
82. nu-u8-gig an sikil-la dili-ni nam-mi-in-gub
83. kur-kur saj gig2 uj3 {udu-gin7} {(1 ms. has instead:) u8-gin7} lu-a
84. nin-ju10 an-cag4-ta u6 dug3-ge-ec im-me
{
(some mss. add the line:)
84A. kug dinana-ra igi-ni-ce3 i3-dib-be2
}
85. nin an-usan-na dinana mah-am3
86. ki-sikil dinana me-tec2 mu-e-i-i
87. {nin an-usan an-zag-ce3 la2-a} {(1 ms. has instead the line:) nin an-ce3 la2-a dinana /mah\-[am3]}
88.     ki-ru-gu2 6-kam-ma-[am3]

89. an-usan-na mul /dalla\ [e3-a muldili-bad] ud gal an kug-[ge si-a]
90. nin an-usan-na ur-saj-ja2 an-ta nam-ta-[an-e3]
91. uj3-e kur-kur-ra igi mu-un-ci-ib-il2-il2-i
92. nitah2 mu-un-sikil-e munus mu-un-zalag-/ga\
93. gud-de3 jiccudul-bi-a saj mu-ni-ib-bal-e
94. udu-bi amac-bi-a sahar mu-na-an-dub-dub-bu-uc
95. mac2-ance lu-a dcakkan2-na nij2-zi-jal2 edin-na
96. nij2-ur2-4 {an nij2-dajal-ba} {(1 ms. has instead:) an-/edin\ [dajal-la]}
97. pu2-jickiri6 mu2-sar jic-gi sig7-ga
98. ku6 engur-ra-ke4 mucen an-na-[ke4]
99. nin-ju10 ki-nu2-bi-ce3 jiri3 [mu-ni]-ib-ul4-e
100. zi-jal2 uj3 lu-a dub3 mu-un-ci-gam-e
101. nin-ju10 gu3 de2-a bur-cu-ma-e-ne
102. gu7 naj gal-gal-e nij2 mi-ni-ib-gu-ul-gu-ul-lu-ne
103. nin-ju10 kalam-ma-na ni2 mu-ni-ib-te-en-ten
104. ecemen kalam-ma ezem-ma du3-du3
105. cul-e nitalam-a-ni cag4 ca-mu-un-di-ni-ib-kuc2-u3
106. nin-ju10 an-cag4-ta u6 dug3-ge-ec im-me
107. kug dinana-ra igi-ni-ce3 i3-dib-be2
108. nin an-usan-na dinana mah-/am3\
109. ki-sikil dinana me-tec2 mu-e-i-i
110. nin an-usan-na an-zag-ce3 mah-/am3\
111.     ki-ru-gu2 7-kam-ma-am3

112. an-zib2-ba zag hi-li an-na me-te an dajal-la
113. ji6 u3-na iti6-gin7 mu-un-e3
114. an-bar7-gana2 ud-ud-gin7 mu-un-e3
115. ama5 kalam-ma-ka u2 dug3 jar-ra-ba
116. kur-kur saj gig2 uj3 gu2 si-a-ba
{
(1 ms. adds 1 line:)
116A. ama5 kalam-ma-ka du8-du8 jar-ra-ba
}
117. ur3-ra nu2-a bad3-da nu2-a
118. [X X] KA-KA mu-na-an-sug2-ge-ec inim-bi mu-na-an-tum3-uc
119. ud-bi-a inim mu-ni-in-zu erim2-du mu-ni-in-zu
120. erim2-du di erim2 ba-ab-cum2-mu hul-jal2 mu-un-gul-le
121. si sa2-ra igi zid mu-un-ci-bar nam dug3 mi-ni-in-tar
122. nin-ju10 an-cag4-ta u6 dug3-ge-ec im-me
123. kug dinana-ra igi-ni-ce3 i3-dib-be2
124. nin an-ce3 la2-a dinana mah-am3
125. ki-sikil dinana me-tec2 mu-e-i-i
126. nin an-ce3 lu-a an-zag-ce3 mah-am3
127.     ki-ru-gu2 8-kam-ma-am3

128. nin sag9 hi-li an-na ur-saj-am3 an-ta nam-ta-an-e3
129. zag-si an-na-ka he-du7 am3-mi-in-gur3-ru
130. an-da ki mah-a-na cag4 mu-un-di-ni-ib-kuc2-u3
131. {cul-la ur-saj-ja2} {(some mss. have instead:) cul nam-ur-saj-ja2} dili-ni he2-pad3-de3
132.     jic-gi4-jal2-bi-im

133. kalag-ga-am3 nir-jal2-am3 buluj3-ja2-am3 mah gal-la-am3 nam-cul-am3 dirig-ga-am3
134.     cag4-ba-tuku-am3

135. nin u6 di kalam-ma mul dili muldili-bad
136. nin an-ce3 la2-a ur-saj-ja2 an-ta nam-ta-an-e3
137. kur-kur-re mu-un-ci-hu-luh-e X X
138. uj3 saj gig2-ga zid gu2 mu-un-na-an-jar
139. cul kaskal-la du har-ra-an mu-un-na-ja2-ja2
140. gud-de3 jiccudul-bi-a saj mu-ni-ib-il2
{
(2 mss. add 3 lines:)
140A. i-lu cir3 gud sub2-sub2-ba edin-na [... dug4]
140B. engar an im-du u3-a mu-un-[...]
140C. gud-de3 jiccudul-bi-ce3 kalam-ma X [...]
}
141. ama5 kalam-ma-ka nij2 mu-un-da-lu-lu
142. kug dinana-ra jiri3 mu-un-ci-ib-ul4-e
143. nin-ju10 an-cag4-ta dug3-ge-ec hu-mu-un-ja2-ja2
144. edin-na ki sikil-ba ki sag9-ga-bi
145. ur3-re ur3-bad3-da ur3-bad3 dur2-ra-ka
146. ki-cu-tag nam-lu2-ulu3-ka
147. na-izi sig9 tir cim jicerin-na-gin7 mu-na-ab-us2
148. udua-lum udu zulumhi udu niga jic mu-ni-ib-tag-ge
149. nu-u8-gig-ra ki mu-na-an-sikil-e {cu-luh mu-na-an-ja2-ja2} {(some mss. have instead:) cir3-ra mu-un-na-jal2}
150. i3-nun zu2-lum ga-ar3 nij2-sa-ha 7-bi
151. jicbancur kalam-ma-ka nesaj mu-na-ab-si
152. kurun gig2 mu-na-ra-de2
153. kurun babbar mu-na-ra-de2
154. kurun gig2 &kac;ulucin
155. nin-ju10-ra &kac;ulucin
156. dugcag4-gub duglam-sa2-ri du-bu-ul-da-ba-al mu-un-da-ab-za
157. cu-tu-bu-ur lal3 i3-nun-ta car2-ra
{
(some mss. add the line:)
157A. ku-bu-ul-lum i3-nun-[ta car2-ra]
}
158. nindagug2-e lal3 zu2-lum-ma ninda mu-na-ab-ak-e
159. kurun ud zal-la eca zid2 lal3-a
160. lal3 jectin ud e3-a mu-na-ab-bal-bal-e
161. dijir lu-u18-lu gu7-a naj-a-da ca-mu-un-na-an-sug2-sug2-ge-ec
162. nu-u8-gig-ra ki {kug ki sikil-la ninda mu-gu7-e} {(some mss. have instead:) mu-un-na-sikil-e cir3-ra mu-un-na-an-jal2}
163. nin-ju10 an-cag4-ta u6 dug3-ge-ec im-me
164. kug dinana-ra igi-ni-ce3 i3-dib-be2
165. nin an-ce3 la2-a dinana mah-am3
166. ki-sikil dinana me-tec2 mu-e-i-i
167. nin an-ce3 la2-a an-zag-ce3 mah-am3
168.     ki-ru-gu2 9-kam-ma-am3

169. e2-gal e2 na de5 kalam-ma-ka jicrab3 kur-kur-ra-kam
170. e2 did2-lu2-ru-gu2 saj gig2-ga uj3 gu2 si-a-ba
171. dnin-e2-gal-la-ra barag mu-na-an-ri
172. lugal dijir-am3 cag4-bi-a mu-un-da-an-til3
173. {nam kur-kur-ra tar-re-da-ni} {(1 ms. has instead the line:) zi kur-kur-ra en3 tar-re-de3 }
174. ud saj zid-de3 igi kar2-kar2-de3
175. ud nu2-a me cu du7-du7-de3
176. zag-mu ud jarza-ka
177. nin-ju10-ra ki-nu2 ba-da-an-jar
178. u2numun2-bur2sar cim jicerin-na-da mu-un-sikil-e-ne
179. nin-ju10 ki-nu2-bi-ce3 mu-na-ab-ja2-ja2-ne
180. bar-ba tug2nij2-barag2-ge si mu-di-ni-ib-sa2
181. tug2nij2-barag2 cag4 hul2-la ki-nu2 dug3-dug3-ge-da
182. nin-ju10 ur2 kug-ge a mi-ni-in-tu5-tu5
183. ur2 lugal-la-ce3 a im-ma-tu5-tu5
184. ur2 di-din-dda-gan-ce3 {a im-ma-tu5-tu5} {(some mss. have instead:) saj il2-la mu-un-jen}
185. kug dinana-ke4 naja im-ma-an-su-ub-be2
186. i3 cim jicerin-na ki am3-sud-e
187. lugal ur2 kug-ce3 saj il2-la mu-un-jen
{
(some mss. add the line:)
187A. ur2 di-din-dda-gan-ce3 saj il2-la mu-un-jen
}
188. ur2 dinana-ka-ce3 saj il2-la mu-un-jen
189. dama-ucumgal-an-na ki-nu2 mu-un-da-ab-ak-e
190. {ur2 kug-ga-ni-a mi2 zid am3-i-i-de3} {(some mss. have instead:) [ur2] kug-ga-ju10 kug d[inana]-ju10}
191. nin-e ur2 kug-ga ki-nu2 mi-ni-in-sug4-ga-ta
192. kug dinana-ke4 ur2 kug-ga ki-nu2 mi-ni-in-sug4-ga-ta
193. ki-nu2-a-na cag4 ca-mu-un-di-ni-ib-kuc2-u3
194. di-din-dda-gan-na ki aj2-ju10 he2-me-en
195. ne-saj sig10-ga-ce3 cu-luh jar-jar-ra-ce3
196. na-izi sig9-ga-ce3 na li mu2-a-ce3
197. nidba sug2-ga-ce3 bur sug2-sug2-ga-ce3
198. e2-gal-mah-a-ni-a im-ma-da-an-ku4-ku4
199. nitalam ki aj2-ja2-ni gu2-da mu-ni-in-la2
200. kug dinana-ke4 gu2-da mu-ni-in-la2
201. jicgu-za {barag gal-la} {(1 ms. has instead:) zag-bi-ta} ud-de3-ec2 am3-e3
202. lugal dutu-gin7 zag-ge4 mu-di-ni-ib-sig9
203. he2-jal2 giri17-zal-e nam-he2-a igi-ni-ce3 si im-sa2
204. jicbun nij2 dug3-ga mu-un-na-an-ni-jal2
205. saj gig2-ga igi-ni-ce3 si im-sa2
206. jic-gu3-di ulu3-ta eme jar-ra
207. jical-jar gu3 dug3-ga e2-gal me-te-bi
208. jicza3-mi2 ki ur5 sag9-ge nam-lu2-ulu3-ke4
209. nar-e cir3 cag4 hul2-la-ka-ni mu-ni-in-pad3-pad3-de3
210. lugal-e gu7-a naj-a-da cu si ba-an-sa2
211. dama-ucumgal-an-na gu7-a naj-da cu si ba-an-sa2
212. e2-gal ezem-ma-am3 lugal hul2-la-am3
213. uj3-e nam-he2-a ud i3-zal-e-de3
214. dama-ucumgal-an-na hul2-hul2-e am3-gub
215. jicgu-za gi-rin-na ud ha-ba-ni-ib-sud-de3
216. barag nam-lugal-la-ka saj gu2 mu-ni-in-jal2
217. nin-ju10 za3-mi2 an ki-ke4-ne za3-mi2 ma-ni-in-dug4
218. nu-u8-gig an ki-da tud-da-me-en
219. nu-u8-gig-e ki kug ki sikil-la cir3-ra mu-na-an-jal2
220. hi-li saj gig2 me-te unken-na
221. dinana dumu gal dsuen-na
222. nin an-usanan-na za3-mi2-zu dug3-ga-am3
223. nin-ju10 an-cag4-ta u6 dug3-ge-ec im-me
224. kug dinana-ra igi-ni-ce3 i3-dib-be2
225. {nin an-ce3 [la2-a] dinana mah-am3} {(some mss. have instead:) nin an-usan an-zag-ce3 mah-am3}
226.     <ki-ru-gu2 10-kam-ma-am3>

227. kalag-ga-am3 nir-jal2-am3 buluj3-ja2-am3 mah gal-am3
228. nam-cul-la dirig-ga-am3
229.     jic-gi4-jal2-bi-im

230.     cir3-nam-ur-saj-ja2 d[nin]-si-an-na-ka


Print sources

Jacobsen 1987, p. 112-124: translation, commentary

Jacobsen 1997a: translation, commentary

Römer 1989a, p. 659-673: translation, commentary

Reisman 1970, p. 147-211: composite text, translation, commentary

Reisman 1973: translation, handcopy, composite text

Electronic sources

Krecher 1996b: composite text, translation

Tinney 1998o: composite text

Cuneiform sources

CBS 2193 + CBS 2238 + CBS 11401 (HAV 2)

CBS 7909 (STVC 64)

CBS 11391 (photo HAV pl. 4)

CBS 15139 (JCS 25 201; photo pl. 27)

CBS 15166! (M.C.)

CBS 15704 (JCS 25 201; photo pl. 28)

N 3241 (JCS 25 202)

Ni 2487 (SRT 1)

Ni 4255 (SLTN 66)

Ni 4363 + Ni 9802 (OrNS 22 pl. 43ff., photo pl. 55f.; ISET 1 33ff.)

Ni 9635 (TAD 8/2 pl. 7)

UM 29-16-91 + UM 29-16-118 (JCS 25 199F.; photo pl. 24f.)

3N-T925,511 (JCS 25 202)

Ni 4334


Revision history

30.xi.1998: GZ, editor: standardisation
13.iv.1999: JAB, editor: proofreading
21.x.1999: GC, editor: SGML tagging
10.iii.2000: ER, editor: proofreading SGML
10.iii.2000: ER, editor: web publication
01.vi.2003: GC/JE, editor/technical developer: XML/TEI conversion
30.iii.2005: GC/JE, senior editor/technical developer: lemmatised version published

ETCSL homepage

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford
Updated 2006-12-19 by JE

University of Oxford