ETCSLtransliteration : c.2.5.3.1 ETCSL homepage

A šir-namursaĝa to Ninsiana for Iddin-Dagan (Iddin-Dagan A)

1. [an-ta e3-a-ra an-ta e3-a]-ra [silim-ma ga]-na-ab-be2-en (Cited in OB catalogue in the Louvre, 0.2.02, line 44)
2. [nu-u8]-/gig\ an-ta e3-a-ra [silim]-ma ga-na-ab-be2-en
3. [nin] gal an-na dinana-ra silim-ma ga-na-ab-be2-en
4. izi-ĝar kug an-e si-a-ra
5. su3-ra2-aĝ2 dinana-ra ud-gin7 zalag-ge-ra
6. nin gal an-na dinana-ra silim-ma ga-na-ab-be2-en
7. nu-u8-gig nin ni2 gur3-ru da-nun-na-ke4-ne
8. nir-ĝal2 an ki si gal si-a
9. dumu gal dsuen-na dinana-ra silim-ma ga-na-ab-be2-en
10. nam-maḫ-a-na nam-gal-la-na nam-nir-ĝal2 buluĝ3-ĝa2-na
11. an-usanan-na dalla e3-a-na
12. izi-ĝar kug an-e si-a-na
13. dnanna dutu-gin7 an-na gub-ba-na
14. sig-ta igi-nim-še3 kur-kur-ra zu-am3
15. nu-u8-gig an-na-ka nam-gal-la-na
16. in-nin9-ra šir3-re-eš ga-na-ab-be2-en
17.     ki-ru-gu2 1-a-kam

18. e3-a-ni ur-saĝ-am3
19.     ĝiš-gi4-ĝal2-bi-im

20. an-na nam-mi-in-gub u3-sumun2 zid an-na-kam
21. ki-a nir mi-ni-in-ĝal2 nin kur-kur-ra-kam
22. abzu eridugki-ga me šu ba-ni-in-ti
23. a-a-ni den-ki-ke4 saĝ-e-eš mu-ni-in-rig7
24. nam-en nam-lugal-la šu-ni-še3 mu-u8-ĝar
25. an-da barag gal-la dur2 mu-da-an-ĝar
26. den-lil2-da kalam-ma-na nam mu-un-di-ni-ib-tar-re
27. itid-da ud-sakar-ra me šu du7-du7-de3
28. diĝir kalam-ma-ke4 gu2 mu-na-an-si-si-iš
29. da-nun-na gal-gal im-ši-gam-e-de3-eš
30. sizkur a-ra-zu-a ši-im-ma-sug2-sug2-ge-eš
31. nam-šita kur-kur-ra mu-na-da-ab-be2-ne
32. nin-ĝu10 di kalam-ma ki-bi-še3 i3-kud-de3
{
(2 mss. add the line:)
32A. [dinana-ke4] ka-aš bar kalam-ma den-lil2-[da] i3-bar-[re]
}
33. saĝ gig2-ga-ni igi-ni-še3 i3-dib-be2
34.     ki-ru-gu2 2-kam-ma-am3

35. ĝišal-ĝar kug-ga-ke4 šu mu-na-tag-ge
36. kug dinana-ra igi-ni-še3 i3-dib-be2
37. nin gal an-na dinana-ra silim-ma ga-na-ab-be2-en
38. ub3 kug li-li-is3 kug šu mu-na-tag-ge
39. kug dinana-ra igi-ni-še3 i3-dib-be2
40. nin gal an-na dinana-ra silim-ma ga-na-ab-be2-en
41. balaĝ kug li-li-is3 kug šu mu-na-dar-e
42. kug dinana-ra igi-ni-še3 i3-dib-be2
{
(1 ms. adds 1 lines:)
42A. nam-[maḫ-a-na nam]-gal-a-na
42B. nam-nir!-[ĝal2] /buluĝ3\-a-na
42C. an-u2-sa11-/an-na\ dalla e3-a-ra
}
43. {dumu gal dsuen-na} {(some mss. have instead:) nin gal an-na} dinana-ra silim-ma ga-na-ab-be2-en
44.     ki-ru-gu2 3-kam-ma-am3

45. saĝ-ur-saĝ-e-ne suḫ mu-na-an-dub-dub-bu-uš
46. kug dinana-ra igi-ni-še3 i3-dib-be2
47. gu2-bar niĝ2-dara2 gun3 mu-na-an-gun3-gun3-ne-eš
48. kug dinana-ra igi-ni-še3 i3-dib-be2
49. kuš nam-diĝir-ra su-bi-a mu-un-ĝal2
50. kug dinana-ra igi-ni-še3 i3-dib-be2
51. {lu2} {(1 ms. has instead:) lugal} zid nin saĝ-tuku munus um-ma gal-gal-la
52. kug dinana-ra igi-ni-še3 i3-dib-be2
53. balaĝ niĝ2 sed-de3 ba-KU-a zag mi-ni-ib-gub-gub-be2
54. kug dinana-ra igi-ni-še3 i3-dib-be2
55. tug2niĝ2-la2 a2 me3 da-da-ra-še3 mu-dug4
56. kug dinana-ra igi-ni-še3 i3-dib-be2
57. ĝiš-gid2-da a2 me3 šu-bi-a mu-un-ĝal2
58. kug dinana-ra igi-ni-še3 i3-dib-be2
59.     ki-ru-gu2 4-kam-ma-am3

60. a2 zid-da-bi tug2 nitaḫ2 bi2-in-mur10
61. kug dinana-ra igi-ni-še3 i3-dib-be2
62. nin gal an-na dinana-ra silim-ma ga-na-ab-be2-en
63. a2 gab2-bu-bi-a tug2 nam-munus mu-ni-si-ig
64. kug dinana-ra igi-ni-še3 i3-dib-be2
65. nin gal an-na dinana-ra silim-ma ga-na-ab-be2-en
66. ešemen2 gu-du gun3-a a-da-min3 mu-na-e
67. kug inana-ra igi-ni-še3 i3-dib-be2
68. {dumu gal dsuen-na} {(1 ms. has instead:) nin gal an-na} dinana-ra silim-ma ga-na-ab-be2-en
69.     ki-ru-gu2 5-kam-ma-am3

70. ĝuruš ĝišrab3 ĝar-ra mu-na-šir3-šir3-re-eš
71. kug dinana-ra igi-ni-še3 i3-dib-be2
72. ki-sikil šu-gi4-a saĝ-ki gu2 la2-e
73. kug dinana-ra igi-ni-še3 i3-dib-be2
74. ĝiri2 ba-da-ra igi-ni-še3 UR X X ZA X
75. kug dinana-ra igi-ni-še3 i3-[dib-be2]
76. kur-ĝar-ra ed3-da ba-da-ra šu bi2-in-du8-uš
77. kug dinana-ra igi-ni-še3 i3-dib-be2
78. ĝiri2 2 dul4-dul4-e urin i3-su3-e
79. kug dinana-ra igi-ni-še3 i3-dib-be2
80. barag gu2-en-na-ka 2 i3-bal-bal-e
81. tigi šem3 kuša2-la2-e gu3 nun mu-ni-ib-be2
82. nu-u8-gig an sikil-la dili-ni nam-mi-in-gub
83. kur-kur saĝ gig2 3 {udu-gin7} {(1 ms. has instead:) u8-gin7} lu-a
84. nin-ĝu10 an-šag4-ta u6 dug3-ge-eš im-me
{
(some mss. add the line:)
84A. kug dinana-ra igi-ni-še3 i3-dib-be2
}
85. nin an-usan-na dinana maḫ-am3
86. ki-sikil dinana me-teš2 mu-e-i-i
87. {nin an-usan an-zag-še3 la2-a} {(1 ms. has instead the line:) nin an-še3 la2-a dinana /maḫ\-[am3]}
88.     ki-ru-gu2 6-kam-ma-[am3]

89. an-usan-na mul /dalla\ [e3-a muldili-bad] ud gal an kug-[ge si-a]
90. nin an-usan-na ur-saĝ-ĝa2 an-ta nam-ta-[an-e3]
91. 3-e kur-kur-ra igi mu-un-ši-ib-il2-il2-i
92. nitaḫ2 mu-un-sikil-e munus mu-un-zalag-/ga\
93. gud-de3 ĝiššudul-bi-a saĝ mu-ni-ib-bal-e
94. udu-bi amaš-bi-a saḫar mu-na-an-dub-dub-bu-uš
95. maš2-anše lu-a dšakkan2-na niĝ2-zi-ĝal2 edin-na
96. niĝ2-ur2-4 {an niĝ2-daĝal-ba} {(1 ms. has instead:) an-/edin\ [daĝal-la]}
97. pu2-ĝiškiri6 mu2-sar ĝiš-gi sig7-ga
98. ku6 engur-ra-ke4 mušen an-na-[ke4]
99. nin-ĝu10 ki-nu2-bi-še3 ĝiri3 [mu-ni]-ib-ul4-e
100. zi-ĝal2 3 lu-a dub3 mu-un-ši-gam-e
101. nin-ĝu10 gu3 de2-a bur-šu-ma-e-ne
102. gu7 naĝ gal-gal-e niĝ2 mi-ni-ib-gu-ul-gu-ul-lu-ne
103. nin-ĝu10 kalam-ma-na ni2 mu-ni-ib-te-en-ten
104. ešemen kalam-ma ezem-ma du3-du3
105. šul-e nitalam-a-ni šag4 ša-mu-un-di-ni-ib-kuš2-u3
106. nin-ĝu10 an-šag4-ta u6 dug3-ge-eš im-me
107. kug dinana-ra igi-ni-še3 i3-dib-be2
108. nin an-usan-na dinana maḫ-/am3\
109. ki-sikil dinana me-teš2 mu-e-i-i
110. nin an-usan-na an-zag-še3 maḫ-/am3\
111.     ki-ru-gu2 7-kam-ma-am3

112. an-zib2-ba zag ḫi-li an-na me-te an daĝal-la
113. ĝi6 u3-na iti6-gin7 mu-un-e3
114. an-bar7-gana2 ud-ud-gin7 mu-un-e3
115. ama5 kalam-ma-ka u2 dug3 ĝar-ra-ba
116. kur-kur saĝ gig2 3 gu2 si-a-ba
{
(1 ms. adds 1 line:)
116A. ama5 kalam-ma-ka du8-du8 ĝar-ra-ba
}
117. ur3-ra nu2-a bad3-da nu2-a
118. [X X] KA-KA mu-na-an-sug2-ge-eš inim-bi mu-na-an-tum3-uš
119. ud-bi-a inim mu-ni-in-zu erim2-du mu-ni-in-zu
120. erim2-du di erim2 ba-ab-šum2-mu ḫul-ĝal2 mu-un-gul-le
121. si sa2-ra igi zid mu-un-ši-bar nam dug3 mi-ni-in-tar
122. nin-ĝu10 an-šag4-ta u6 dug3-ge-eš im-me
123. kug dinana-ra igi-ni-še3 i3-dib-be2
124. nin an-še3 la2-a dinana maḫ-am3
125. ki-sikil dinana me-teš2 mu-e-i-i
126. nin an-še3 lu-a an-zag-še3 maḫ-am3
127.     ki-ru-gu2 8-kam-ma-am3

128. nin sag9 ḫi-li an-na ur-saĝ-am3 an-ta nam-ta-an-e3
129. zag-si an-na-ka ḫe-du7 am3-mi-in-gur3-ru
130. an-da ki maḫ-a-na šag4 mu-un-di-ni-ib-kuš2-u3
131. {šul-la ur-saĝ-ĝa2} {(some mss. have instead:) šul nam-ur-saĝ-ĝa2} dili-ni ḫe2-pad3-de3
132.     ĝiš-gi4-ĝal2-bi-im

133. kalag-ga-am3 nir-ĝal2-am3 buluĝ3-ĝa2-am3 maḫ gal-la-am3 nam-šul-am3 dirig-ga-am3
134.     šag4-ba-tuku-am3

135. nin u6 di kalam-ma mul dili muldili-bad
136. nin an-še3 la2-a ur-saĝ-ĝa2 an-ta nam-ta-an-e3
137. kur-kur-re mu-un-ši-ḫu-luḫ-e X X
138. 3 saĝ gig2-ga zid gu2 mu-un-na-an-ĝar
139. šul kaskal-la du ḫar-ra-an mu-un-na-ĝa2-ĝa2
140. gud-de3 ĝiššudul-bi-a saĝ mu-ni-ib-il2
{
(2 mss. add 3 lines:)
140A. i-lu šir3 gud sub2-sub2-ba edin-na [ dug4]
140B. engar an im-du u3-a mu-un-[…]
140C. gud-de3 ĝiššudul-bi-še3 kalam-ma X []
}
141. ama5 kalam-ma-ka niĝ2 mu-un-da-lu-lu
142. kug dinana-ra ĝiri3 mu-un-ši-ib-ul4-e
143. nin-ĝu10 an-šag4-ta dug3-ge-eš ḫu-mu-un-ĝa2-ĝa2
144. edin-na ki sikil-ba ki sag9-ga-bi
145. ur3-re ur3-bad3-da ur3-bad3 dur2-ra-ka
146. ki-šu-tag nam-lu2-ulu3-ka
147. na-izi sig9 tir šim ĝišerin-na-gin7 mu-na-ab-us2
148. udua-lum udu zulumḫi udu niga ĝiš mu-ni-ib-tag-ge
149. nu-u8-gig-ra ki mu-na-an-sikil-e {šu-luḫ mu-na-an-ĝa2-ĝa2} {(some mss. have instead:) šir3-ra mu-un-na-ĝal2}
150. i3-nun zu2-lum ga-ar3 niĝ2-sa-ḫa 7-bi
151. ĝišbanšur kalam-ma-ka nesaĝ mu-na-ab-si
152. kurun gig2 mu-na-ra-de2
153. kurun babbar mu-na-ra-de2
154. kurun gig2 &kaš;ulušin
155. nin-ĝu10-ra &kaš;ulušin
156. dugšag4-gub duglam-sa2-ri du-bu-ul-da-ba-al mu-un-da-ab-za
157. šu-tu-bu-ur lal3 i3-nun-ta šar2-ra
{
(some mss. add the line:)
157A. ku-bu-ul-lum i3-nun-[ta šar2-ra]
}
158. nindagug2-e lal3 zu2-lum-ma ninda mu-na-ab-ak-e
159. kurun ud zal-la eša zid2 lal3-a
160. lal3 ĝeštin ud e3-a mu-na-ab-bal-bal-e
161. diĝir lu-u18-lu gu7-a naĝ-a-da ša-mu-un-na-an-sug2-sug2-ge-eš
162. nu-u8-gig-ra ki {kug ki sikil-la ninda mu-gu7-e} {(some mss. have instead:) mu-un-na-sikil-e šir3-ra mu-un-na-an-ĝal2}
163. nin-ĝu10 an-šag4-ta u6 dug3-ge-eš im-me
164. kug dinana-ra igi-ni-še3 i3-dib-be2
165. nin an-še3 la2-a dinana maḫ-am3
166. ki-sikil dinana me-teš2 mu-e-i-i
167. nin an-še3 la2-a an-zag-še3 maḫ-am3
168.     ki-ru-gu2 9-kam-ma-am3

169. e2-gal e2 na de5 kalam-ma-ka ĝišrab3 kur-kur-ra-kam
170. e2 did2-lu2-ru-gu2 saĝ gig2-ga 3 gu2 si-a-ba
171. dnin-e2-gal-la-ra barag mu-na-an-ri
172. lugal diĝir-am3 šag4-bi-a mu-un-da-an-til3
173. {nam kur-kur-ra tar-re-da-ni} {(1 ms. has instead the line:) zi kur-kur-ra en3 tar-re-de3 }
174. ud saĝ zid-de3 igi kar2-kar2-de3
175. ud nu2-a me šu du7-du7-de3
176. zag-mu ud ĝarza-ka
177. nin-ĝu10-ra ki-nu2 ba-da-an-ĝar
178. u2numun2-bur2sar šim ĝišerin-na-da mu-un-sikil-e-ne
179. nin-ĝu10 ki-nu2-bi-še3 mu-na-ab-ĝa2-ĝa2-ne
180. bar-ba tug2niĝ2-barag2-ge si mu-di-ni-ib-sa2
181. tug2niĝ2-barag2 šag4 ḫul2-la ki-nu2 dug3-dug3-ge-da
182. nin-ĝu10 ur2 kug-ge a mi-ni-in-tu5-tu5
183. ur2 lugal-la-še3 a im-ma-tu5-tu5
184. ur2 di-din-dda-gan-še3 {a im-ma-tu5-tu5} {(some mss. have instead:) saĝ il2-la mu-un-ĝen}
185. kug dinana-ke4 naĝa im-ma-an-su-ub-be2
186. i3 šim ĝišerin-na ki am3-sud-e
187. lugal ur2 kug-še3 saĝ il2-la mu-un-ĝen
{
(some mss. add the line:)
187A. ur2 di-din-dda-gan-še3 saĝ il2-la mu-un-ĝen
}
188. ur2 dinana-ka-še3 saĝ il2-la mu-un-ĝen
189. dama-ušumgal-an-na ki-nu2 mu-un-da-ab-ak-e
190. {ur2 kug-ga-ni-a mi2 zid am3-i-i-de3} {(some mss. have instead:) [ur2] kug-ga-ĝu10 kug d[inana]-ĝu10}
191. nin-e ur2 kug-ga ki-nu2 mi-ni-in-sug4-ga-ta
192. kug dinana-ke4 ur2 kug-ga ki-nu2 mi-ni-in-sug4-ga-ta
193. ki-nu2-a-na šag4 ša-mu-un-di-ni-ib-kuš2-u3
194. di-din-dda-gan-na ki 2-ĝu10 ḫe2-me-en
195. ne-saĝ sig10-ga-še3 šu-luḫ ĝar-ĝar-ra-še3
196. na-izi sig9-ga-še3 na li mu2-a-še3
197. nidba sug2-ga-še3 bur sug2-sug2-ga-še3
198. e2-gal-maḫ-a-ni-a im-ma-da-an-ku4-ku4
199. nitalam ki 2-ĝa2-ni gu2-da mu-ni-in-la2
200. kug dinana-ke4 gu2-da mu-ni-in-la2
201. ĝišgu-za {barag gal-la} {(1 ms. has instead:) zag-bi-ta} ud-de3-eš2 am3-e3
202. lugal dutu-gin7 zag-ge4 mu-di-ni-ib-sig9
203. ḫe2-ĝal2 giri17-zal-e nam-ḫe2-a igi-ni-še3 si im-sa2
204. ĝišbun niĝ2 dug3-ga mu-un-na-an-ni-ĝal2
205. saĝ gig2-ga igi-ni-še3 si im-sa2
206. ĝiš-gu3-di ulu3-ta eme ĝar-ra
207. ĝišal-ĝar gu3 dug3-ga e2-gal me-te-bi
208. ĝišza3-mi2 ki ur5 sag9-ge nam-lu2-ulu3-ke4
209. nar-e šir3 šag4 ḫul2-la-ka-ni mu-ni-in-pad3-pad3-de3
210. lugal-e gu7-a naĝ-a-da šu si ba-an-sa2
211. dama-ušumgal-an-na gu7-a naĝ-da šu si ba-an-sa2
212. e2-gal ezem-ma-am3 lugal ḫul2-la-am3
213. 3-e nam-ḫe2-a ud i3-zal-e-de3
214. dama-ušumgal-an-na ḫul2-ḫul2-e am3-gub
215. ĝišgu-za gi-rin-na ud ḫa-ba-ni-ib-sud-de3
216. barag nam-lugal-la-ka saĝ gu2 mu-ni-in-ĝal2
217. nin-ĝu10 za3-mi2 an ki-ke4-ne za3-mi2 ma-ni-in-dug4
218. nu-u8-gig an ki-da tud-da-me-en
219. nu-u8-gig-e ki kug ki sikil-la šir3-ra mu-na-an-ĝal2
220. ḫi-li saĝ gig2 me-te unken-na
221. dinana dumu gal dsuen-na
222. nin an-usanan-na za3-mi2-zu dug3-ga-am3
223. nin-ĝu10 an-šag4-ta u6 dug3-ge-eš im-me
224. kug dinana-ra igi-ni-še3 i3-dib-be2
225. {nin an-še3 [la2-a] dinana maḫ-am3} {(some mss. have instead:) nin an-usan an-zag-še3 maḫ-am3}
226.     <ki-ru-gu2 10-kam-ma-am3>

227. kalag-ga-am3 nir-ĝal2-am3 buluĝ3-ĝa2-am3 maḫ gal-am3
228. nam-šul-la dirig-ga-am3
229.     ĝiš-gi4-ĝal2-bi-im

230.     šir3-nam-ur-saĝ-ĝa2 d[nin]-si-an-na-ka


Print sources

Jacobsen 1987, p. 112-124: translation, commentary

Jacobsen 1997a: translation, commentary

Römer 1989a, p. 659-673: translation, commentary

Reisman 1970, p. 147-211: composite text, translation, commentary

Reisman 1973: translation, handcopy, composite text

Electronic sources

Krecher 1996b: composite text, translation

Tinney 1998o: composite text

Cuneiform sources

CBS 2193 + CBS 2238 + CBS 11401 (HAV 2)

CBS 7909 (STVC 64)

CBS 11391 (photo HAV pl. 4)

CBS 15139 (JCS 25 201; photo pl. 27)

CBS 15166! (M.C.)

CBS 15704 (JCS 25 201; photo pl. 28)

N 3241 (JCS 25 202)

Ni 2487 (SRT 1)

Ni 4255 (SLTN 66)

Ni 4363 + Ni 9802 (OrNS 22 pl. 43ff., photo pl. 55f.; ISET 1 33ff.)

Ni 9635 (TAD 8/2 pl. 7)

UM 29-16-91 + UM 29-16-118 (JCS 25 199F.; photo pl. 24f.)

3N-T925,511 (JCS 25 202)

Ni 4334


Revision history

30.xi.1998: GZ, editor: standardisation
13.iv.1999: JAB, editor: proofreading
21.x.1999: GC, editor: SGML tagging
10.iii.2000: ER, editor: proofreading SGML
10.iii.2000: ER, editor: web publication
01.vi.2003: GC/JE, editor/technical developer: XML/TEI conversion
30.iii.2005: GC/JE, senior editor/technical developer: lemmatised version published

ETCSL homepage

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford
Updated 2006-12-19 by JE

University of Oxford