ETCSLtransliteration : c.4.06.1 ETCSL homepage

A hymn to Ḫendursaĝa (Ḫendursaĝa A)

Segment A

3 lines missing
4. [...] X [...] X [...]
5. [...] X X X X [...]
6. [...] X igi-jal2 X X [...]
7. [dhendur]-/saj\-ja2 me-zu mah-am3 lu2 al /nu\-[um-me ]
8. [...] /ur3\-bad3-da na de5-/de5\
9. saj cu du3-du3 en /uru16\-e-ne
10. ecgiri2 cu du8 barag-barag-ge2-ne
11. unud(UNU3) uj3 lu-a igi il2-il2-i
12. nij2-na de5 ji6-a en-nu-uj3 MAC-a-gin7 sila dajal pec-pec-e
13. kan4 ud e3-ba jal2 da13-da13 jicig-bi sila-ba gub-bu
14. dhendur-saj-ja2 me-zu mah-am3 lu2 al nu-um-me
15. [d]/nin\-dar-a lugal nijin6ki ki nij2-dajal-la-ba cid-du3-bi za-e-me-en
16. [dhendur]-/saj\-ja2 jickim mah dnance cu-za im-ma-/gub\
17. [in]-/nin\ ama dnance cag4 mu-ti-ni-ib-kuc2-u3
18. [X] /cibir\ jidru jic-hur-ra-bi ki sikil-la bi2-in-mu2
19. [X] X-zu sila sig9-ga il2-la-ac igi [...]
20. [X] kug-zu kar si sa2 jicma2-gur8 sikil-am3 dadag-ga-am3
21. in-nin ama dnance ma2-gur8 kug ca-mu-ra-ab-dirig-ga
22. cag4-ba nar dug3 nun ca-mu-na-du12-am3
23. gana2 zid ki mu-e-jar-ra-zu gig ziz2 gu2-gal-la-am3
24. ki nij2-gur11 im-mi-jar-ra-zu e-ri-ne jicasal-a
25. pap-zu en ab kug-ga darmucen
26. dnin-dar-a lugal lagacki-ra
27. ab2-cilam kug-ge i3 mu-na-ab-tum3 ga mu-na-ab-tum3
28. itid zag-mu ud sa2-dug4-ga-kam
29. dnin-dar-a e2-za nij2-mussa
30. in-nin ama dnance ca-mu-ra-da-ab-ak-e
31. id2-zu ku6 ku3-jal2 nu-un-dab5 kun-bi nu-sud-e
32. a-cag4-zu engar-e nij2-kud la-ba-ab-ak-e
33. gud-zu-ta lu2 gud ed3-da-ke4 gud la-ba-ra-ab-ed3-/de3\
34. udu-zu-a u2-tul2 nu-un-ku4-ku4 cid nu-du3-e
35. jicGADA.TAG.DA-za gi nu-gib-/be2\
36. jicbunij(SUG) nij2-silaj-ja2-zu nij2-kud la-ba-ab-ak-e
37. nitah lu2 la-ga mu-e-ci-nijin2-na a-nijin2 mu-na-an-du3-uc
38. sila sig9-ga-ba saj cu bi2-du3
39. ki-e-ne-di-ba lul-ec2 im-ta-e-/en\
40. saj ug5-ga kur-ra DU.DU-e-da gal5-la2 gal-bi-me-en
41. dhendur-saj-ja2 me-zu mah-am3 lu2 al nu-um-me
42. dijir lu2-ulu3-ke4 gu7 /naj\-da ca-ra-da-/gub\
43. lu2-ulu3 gikid-ac-X u3-bi2-in-dab5 cu-na u3-mu-ni-[...]
44. mu d/hendur\-saj-ja2-ka um-mi-in-pad3
45. sila sig9-[ga] ji6 u3-na-ka si sa2-bi mi-ni-dab5-[be2]
46. dub-sar-dub-sar a-ra-li CE3? X ZU? CE3? ba-sug2-ge-[ec]
47. KA-ba-ta lu2 ud-de3 DU.DU X im-ta-ab-gen6-ne2 [(X)]
48. GUR?-ec ur3-bad3-da ki-nu2 /dug3?\-dug3-ge-/en\
49. /nijir\-ra 7-na-ne-ne ca-mu-da-sug2-/ge\-[ec]
50. X bad3 kalam-ma-ka ma-ra-ci-nijin2? [...]
51. ki?-ba uj3 TAR ma-ra-ra [...]
52. [X] hul-jal2 iri-a [...]
53. [X] /erim2\-du cag4-jar NE [...]
54. [d]/alad\ igi sag9 dlamma [...]
55. [X (X)] X nu-UL d/lamma\ [...]
56. [...] X X X [...]
11 lines missing
68. [...] A X [...]
69. [...] X U3? E sila /sig9\-[ga ...]
70. [...]-bi? a im-mi-tu5 [...]
71. [...] /GI?\ gum-ma /NIM?\ X X NA [X (X)]
72. [...] X MA NU [X] /gur?\-ra
73. [X] X gub-ba-ta im-ta-DU.DU-de3-ec
74. e-ne-ne-ne en ji6-par3-ra bi2-in-huj-e-ne
75. nin-dijir mac2-a im-mi-in-dab5-be2-ne
76. gudug hi-li-a bi2-in-gub-bu-ne
77. ud ne ud te-en-na um-ma-te-a-ta
78. 7-ba 1 ka5-a-am3 kun im-ur3-ur3-re
79. 2-kam-ma ur-gir15-gin7 si-im-si-im i3-ak-e
80. 3-kam-ma ugamucen-gin7 za-na gug im-kul-e
81. 4-kam-ma te8mucen mah ad6 gu7-a-gin7 ka i3-ca-an-ca-ca
82. 5-kam-ma ur-bar-ra nu-me-a sila4 gig2-ga i3-cub
83. 6-kam-ma dnin-immax(LAGABxSIG7)mucen-gin7 X X tuc-a-gin7 gu3 mi-ni-ib-ra
84. 7-kam-ma kucu2ku6-am3 a-ji6 im-bu-bu-bu
85. 7-be2-ne dijir munus nu-me-ec u3 nitah nu-me-ec
86. nitah-ra cu mu-un-du3-ne munus-ra a2 mu-un-la2-ne
87. munus-ra jictukul da-bi mu-ni-ib-ja2-ja2-ne
88. {ir-si-im} {(1 ms. has instead:) er2 gig} kalam-ma ba-an-ja2-ja2-ne
89. me dijir-re-e-ne cu im-du7-du7-ne
90. dhendur-saj-ja2 me-zu mah-am3 lu2 al nu-um-me
91. gu2-NE ki kug jar-jar-ra-da
92. e2-kur-ra dgibil6 lu2 sikil-la igi-bi-a jal2-la-da
93. nin dnin-mug ca-ra-da-gub
94. ki-in-du kug-ge jal2 da13-da13-da
95. {dama-abzu-e2-kur-ra} {(1 ms. has instead:) ddumu-zid-abzu} ca-ra-da-gub
96. jicgag e2 kug-ga jal2 da13-da13-da
97. {dnin-nij2-bun2-na-ra} {(1 ms. has instead:) dnin-JAR-JAR-JAR} ca-ra-da-gub
98. ummaki-a ki ur5 sag9 jar-ra-da
99. [d]/nin?\-BI-cu-kal-le ca-ra-da-gub
100. arattaki-e cu rib-ba-da
101. dlugal!-ban3-da ca-ra-[da]-gub
102. nijin6ki kur a-ta il2-la-da
103. sukkal AN NI X ca-ra-da-gub
104. X [X] X E? [...]-da
105. [... ca-ra-da]-/gub?\
approx. 51 lines missing

Segment B

1. [...] X X X [...]
2. [X X] X X mas-su-bi-[me-en]
3. saj gig2-ga cid-du3-bi /za\-[e-me-en]
4. saj ug5-ga kur-ra DU.DU-e-bi gal5-[la2 gal-bi-me-en]
5. gal nijir sila ur3-ra e-ne dug4-dug4 TAR X [...]
6. e2 ku10-ku10-ga-ba saj X X [...]
7. ur3-bad3 kalam-ma-ka igi ri-ri
8. en dhendur-saj-ja2-ke4 za-e ci-in-ga-me-en-/na\-[(X)]
9. den-ki-ke4 lu2? a-a sig9-ga jic3 bi2-in-dug4-ga-ta
10. dumu 7-na mu-un-ci-ib-tud-da
11. dumu al-lub 7-na-ne-ne
12. an-na cag4-jar-bi-ce3 im-ta-ab-gen6-ne2
13. ki-a uj3 TAR-bi-ce3 ca-mu-ra-da-ab-us2-e
14. utul2 gub-ba-da kac sur-ra-da
15. cec-gal 7-ba ca-ra-da-gub
16. utul2 gub-ba dug kac sur-ra-ta(source: bi) nij2-kud ca-ra-ab-ak-e
17. a id2-da-ta a pu2 gana2-ta
18. KA sis-e a gibil-la2-ta
19. 2-kam-ma us2-bi ca-ra-da-gub
20. a id2-da-ta a pu2 gana2-ta
21. KA sis-e a gibil-la2-ta nij2-kud ca-ra-ab-ak-e
22. ku6 tur-tur bur UC gu7-u3-de3
23. ku6 gal-gal a-gar3-re DU.DU-e-da
24. 3-kam-ma us2-bi ca-ra-da-gub
25. ku6 tur-tur bur UC gu7-u3-de3
26. ku6 gal-gal a-gar3-re DU.DU-e-da nij2-/kud\ [ca]-/ra\-ab-ak-e
27. id2 kug-ge a si-si-[da]
28. kun-bi asila la2-[da]
29. 4-kam-ma us2-bi ca-ra-/da\-[gub]
30. id2 kug-ge a si-si-[da]
31. kun-bi asila la2-da nij2-kud ca-ra-[ab-ak-e]
32. jicbunij(SUG) nij2-silaj-ja2 [...]
33. jicGADA.TAG.DA ku6 izi tag-[ga-da]
34. 5-kam-ma us2-bi ca-ra-da-[gub]
35. jicbunij(SUG) nij2-silaj-ja2 [...]
36. jicGADA.TAG.DA ku6 izi tag-ga-da nij2-kud ca-ra-[ab-ak-e]
37. zar du8-a-da ce-zar sal-la-[da]
38. ce sig9!-ga! jidru-ce3 nu2-a-[da]
39. 6-[kam]-ma us2-bi ca-ra-da-/gub\
40. /zar\ du8-a-da ce-zar sal-la-da
41. ce sig9-ga jidru-ce3 nu2-a-da nij2-kud ca-ra-/ab\-[ak-e]
42. pu2-jickiri6 lal3 jectin ja2-[ja2-da]
43. jir3-lam kug-ge saj sig10-/ga\-[da]
44. [7]-/kam\-ma us2-bi ca-ra-/da\-[gub]
45. [pu2-jic]/kiri6\ lal3 jectin /ja2\-[ja2-da]
46. [jir3]-/lam\ kug-ge /saj\ [sig10-ga-da nij2-kud ca-ra-ab-ak-e]
unknown no. of lines missing

Segment C

1. [X (X)] cu? ub-cu-unken-na-/ka\ [...]
2. [za-e]-me-en ki-gub u3-[...]
3. lu2-ulu3 dijir-da nu-me-a
4. u3 la-ba-gu-ul-e u3 la-ba-tur-re
5. ukur3 nu-um-me bur-cu-ma [nu-um-me]
6. en-te-en-na KA sed LA [...]
7. e2-me-ec bar su cajar la-ba-ni-[...]
8. sila-a du-a-ni saj-bi nu-mu-/ni\-[...]
9. murub4 unken-na-ka hul nu-mu-ni-[...]
10. id2-da ed3-da-bi ku6 nu-dab5-be2
11. a-cag4-ga ed3-da-bi mac nu-dab5-be2
12. [...] e2-gal lugal-/la\-[ka] /un\-[kur9 kac nu-...-naj ...]
13. /kij2\-gi4-a kac4 ha-ba-ni-in-dug4 sa2 nu-ub-be2
14. /dijir\ igi mu-un-ci-bar-ra-ni a2-ni li-[bi2-in-gu-ul-e]
15. tukum-bi lu2-ulu3 dijir-ra-a-ni an-na-kam
16. [nij2] sag9-ga-ni im-ma-ci-/in\-[...]
17. [lu2]-ulu3-bi lul u3-bi2-in-dug4 i3-[...]
18. [X] zid u3-bi2-in-dug4 i3-[...]
19. [sila-a] du-a-ni saj-bi mu-ni-/in\-[...]
20. [murub4] unken-na-ka hul mu-ni-/in\-[...]
21. id2-da un-ed3 ku6 im-ma-/na?\-[... dab5]
22. [a]-cag4-ga u3-um-jen mac im-ma-/na?\-[...-dab5]
23. [e2-gal] lugal-la-ka un-kur9 kac i-im-na8-[na8 ...] u3-mu-un-jar im-X
24. [kij2]-gi4-a kac4 ba-ni-in-dug4-ga lu2 ba-an-da-hul2-le
25. dijir igi mu-un-ci-bar-ra-ni a2-na bi2-in-gu-ul-e
26. ambar-ra tum9ulu3 ri-a-bi jicma2 la-ba-an-da-su-su
27. [i]-gi4-in-[zu] jicgigir-ra ba-da-an-til-e
28. a-ab-ba ki nij2-dajal-la-ba ku4-kur idim! um-tag-ge
{
29. i3-ne-ec2 lu2 lu2-ra a-na an-na-an-dug4
30. lu2-ulu3 lu2-ra dili a-na an-na-an-tah
}
{
(instead of lines 29-30, 1 ms. has:)
A. i3-ne-ec2 dutu [ud] ne-a
}
31. ud um-zal dutu um-ta-e3
32. dutu ki jic-erin2-na-ka mu-un-gub
33. tukum-bi lu2 gud in-sa10-sa10
34. dutu dhendur-saj-ja2-ra en3 mu-na-tar-re
35. [lu2] gud sa10-sa10-de3 igi-jal2-la-ni nu-mu-na-ab-be2
36. tukum-bi dhendur-saj-ja2-ke4 gud sa10-sa10-da mu-na-ab-be2
37. dutu tur3-ni du3-a-bi nam im-mi-ib-tar-re
38. tukum-bi lu2 udu in-sa10-sa10
39. dutu dhendur-saj-ja2-ke4 en3 mu-na-tar-re
40. lu2 udu sa10-sa10-de3 igi-jal2-la-ni nu-mu-na-ab-be2
41. tukum-bi dhendur-saj-ja2-ke4 udu sa10-sa10-de3 mu-na-ab-be2
42. dutu amac nijin2-na-bi nam im-ma-ab-tar-re
43. tukum-bi lu2 saj in-sa10-sa10
44. dutu dhendur-saj-ja2-ke4 en3 mu-na-tar-re
45. lu2 saj sa10-sa10-de3 igi-jal2-la-ni nu-mu-na-ab-be2
46. tukum-bi dhendur-saj-ja2-ke4 [saj] sa10-sa10 mu-na-ab-be3
47. dutu a2 jic-erin2-na-ka mu-un-na-gen6-ne2
48. tukum-bi lu2 dam in-tuku-tuku
49. dutu dhendur-saj-ja2-ke4 en3 mu-na-tar-re
50. lu2 dam tuku-tuku igi-jal2-la-ni nu-mu-na-ab-be2
51. tukum-bi dhendur-saj-ke4 dam tuku-tuku-da mu-na-ab-be2
52. lu2-ulu3-bi dam in-ga-an-tuku-tuku dumu in-ga-an-u3-tud
53. e2 in-ga-du3-e ja2 in-ga-ni10-ni10
54. nitah-bi dam-a-ni dug3-bi mu-un-da-ab-be2
55. ki-sikil-bi ama5 nij2 dirig-ga dur2 ki mu-un-ja2-ja2
56. i3-ne-ec2 lu2 lu2-ra a-na na-an-dug4
57. lu2 lu2-ulu3-ra dili a-na an-na-an-tah
58. AN.PA ga-mu-un-TUG2 im-me-ne
59. AN.PA ga-mu-un-TUG2 lu2 nam tar-re-da
60. gud sam2-a tur3-ra gen6-ne2-de3
61. udu sam2-a amac-a dajal-e-de3
62. saj sam2-a e2 lugal-la-ni-ta gu2 jic ja2-ja2-de3
63. dug 1 sila3-ta a kab2 di-de3
64. ugnim igi zu2 kece2 me3-ka
65. nijir-e si gu3 um-mi-in-ra
66. ur-saj an-edin-na du-a-ni
67. nijir ucumgal jiri3-ba zi-zi-de3
68. nijir dhendur-saj-ja2-ke4 su-ba zi-zi-de3
69. a2 mah nijir-ra-ke4 mi2 dug4-ga cul dutu za3-mi2
70. a2 mah dhendur-saj-ja2-ke4 mi2 dug4-ga a-a den-ki za3-[mi2]

Print sources

Edzard and Wilcke 1974-77: score transliteration, commentary (UET 6/2 251 as source for lines 205'-218')

Edzard and Wilcke 1976: score transliteration, translation, handcopy, commentary

Electronic sources

Civil 1992d: composite text

Krecher 1996a: composite text, translation

Cuneiform sources

CBS 2185 + CBS 9862 (AOAT 25 p. 176)

CBS 4574 (PBS 12 21) + HS 1604 (TMH NF 3 23)

HS 1544 (TMH NF 4 64) + HS 1578 (TMH NF 3 22) + N 2597

N 1360 (AOAT 25 p. 174)

N 4181 (AOAT 25 p. 174)

UM 29-15-219 (AOAT 25 p. 175)

U 17207, 102 (UET 6/2 251)

U 17207, 104 (UET 6/2 252)


Revision history

05.i.1999-11.i.1999: JAB, editor: standardisation
07.i.2000: GZ, editor: proofreading
11.i.2000: GC, editor: SGML tagging
14.i.2000: ER, editor: proofreading SGML
14.i.2000: ER, editor: web publication
01.vi.2003: GC/JE, editor/technical developer: XML/TEI conversion
30.iii.2005: GC/JE, senior editor/technical developer: lemmatised version published

ETCSL homepage

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford
Updated 2006-12-19 by JE

University of Oxford