ETCSLtransliteration : c.4.14.1 ETCSL homepage

A hymn to Nanše (Nanše A)

1. iriki na-nam iriki na-nam me-bi na-pad3-de3 (Cited in OB catalogue from Nibru, at Philadelphia, 0.2.01, line 22, line 24; OB catalogue in the Louvre, 0.2.02, line 19)
2. niĝin6ki iriki na-nam me-bi na-pad3-de3
3. iriki kug-ga iriki na-nam me-bi na-pad3-de3
4. kur a-ta il2-la iriki na-nam me-bi na-pad3-de3
5. e2 zid-da ud-bi na-ed2-e nam-bi na-tar-re
6. iriki-a niĝ2-du7-e pa na-mu-un-ed2-e
7. ĝarza ama dnanše-ke4 si na-an-sa2-sa2-e
8. nin-bi dumu eridugki-ga tud-da
9. dnanše nin me kal-kal-la ki na-mu-un-gi4-gi4
10. agarin4 na-nam ama sa-ḫi-in na-nam
11. dnanše ama niĝ2 gal-gal-la na-nam
12. ama5 kalam-ma-ka {dugud mu-un-de-ĝal2} {(1 ms. has instead:) [mu]-/un\-da-lu-lu}
13. erim3-ma šim-gin7 lal3! šu ta-ḫab2 mu-un-da-ab-dug4
14. dug a nu-silig-ge mu-na-an-gub
15. gipisaĝ niĝ2 erim3-ma kalam-ma-ka
16. dnanše-er saḫar-ĝar id2-da-gin7 ki mu-un-ši-ib2-us2
17. nin dub-dim4-dub-dim4-ma-am3
18. ĝalga niĝ2 arattaki-ka
19. dnanše nin pa5-kur5 pa5 an-še3 ĝal2-la-am3
20. nu-siki mu-un-zu nu-mu-un-su mu-un-zu
21. lu2 lu2-ra a2 ĝal2-la mu-un-zu nu-siki-ka ama-a-ni
22. dnanše nu-mu-un-su-a saĝ en3 tar-ra-a-ni
23. e2 ur5-ur5-ra sa2 pad3-pad3-de3
24. nin-e lu2-kar-ra ur2-ra bi2-in-tum2-mu
25. sig9-ga-ar ki mu-na-ab-kiĝ2-kiĝ2-e
26. gi-gur šu DU-ni mu-na-ab-buluĝ3-e
27. dugšaĝan šu DU-ni ku-dun mu-na-tuku-tuku
28. geme2 si sa2 ĝiri3-ni mu-un-dab5-ba
29. dnanše šul a2 zid-da tuku-ni im-ma-ni-in-saĝ5-e
30. nu-mu-un-su lu2 dam nu-tuku-ni
31. dnanše ĝiš-ur3-gin7 e2 zid-da im-ma-an-gur3-ru-nam
32. nin-da niĝ2-du7-e pa na-mu-un-ed2-e
33. dnanše lagaški-a ḫe2-ĝal2-la šu mu-un-da-an-peš-e
34. šennu šag4 kug-ge nam-mi-in-pad3
35. ur-dnanše en ki 2 lagaški barag-ge mu-da-ab-si
36. sipad-ra ĝidru maḫ mu-na-an-šum2
37. gu3-de2-a me kal-kal-la-na šu mu-na-ab-du7-du7
38. sipad šag4 kug-ge bi2-in-pad3-da-ni
39. gu3-de2-a ensi2 lagaški-a-ke4
40. ab2 ḫe-nun tigi-a mu-ni-gub
41. balaĝ kug da-ba mu-ni-gub
42. šir3 kug šir3 ḫa-mun-na mu-un-na-du12-a
43. urudkiĝ2-tur-re e2 im-mi-i-i
44. a2 taraḫ nar gal-e šu mu-na-ab-tag-ge
45. e2 abzu-ta me nam-ta-ba
46. e2 siraraki-ka šir3 kug-ba me nun-ba mu-un-du12
47. ensi-ke4 ne-saĝ-ĝa2 mu-na-an-ĝen
48. eš-de2 kug mul-mul šu mu-na-ab-du8
49. engiz ŠIM A mu-/na\-[…]
50. ninda kum2 ninda te-en-na si mu-un-na-ab-sa2-e
51. SUR X /KA?\ gir4-ra-ka mu-na-an-DU
52. [] X ĝišmar maḫ-e gu3 nun mu-na-ab-be2
53. niĝ2-šum-ma utul2 gal-la u3-um-de6
54. a sed4-de3 id2-siraraki-ta u3-um-de6
55. niĝ2 asil3-la2 lagaški-ta u3-um-de6
56. kurun a2-dam-ta u3-um-de6
57. gir4 gal unu2 gal-da sa2-a-ni
58. dnanše 3 nidba-ka-ni šeg11 an-da-gi4-gi4
59. nin bur-šu-ma den-lil2-la2-ke4
60. dnanše nin ḫe2-ĝal2-la kalam-ma til3-la-am
61. TUM.GAG.MUNUS dumu den-ki-ka3-ke4
62. munus zid e2 zid-še3 lu2 ši-in-ĝa2-ĝa2
63. munus zid e2 zid-še3 lu2 mu-un-ĝar-ra-ta
64. bur-saĝ-ta sa2-dug4 niĝ2 ud-da e2-a si ba-sa2
65. bi-lu-da-ba še nu-um-sig9-ge
66. dug ba-a-sud a nu-um-de2
67. lu2 sa2-dug4-ba um-ma-gub-ba šu dirig la-ba-gid2-i-de3
68. u2-ta ba-a a-ta ba-a
69. sa2-dug4-ge taka4-a e2-e muš3 tum2-ma
70. ku6 zag-ga-ka saĝ-bi zig3-ga
71. gien3-bar iku 1-e saĝ-bi-ta gid2-i-de3
72. ĝišx(LAM) u2 sig7-sig7 ĝiškiri6-ka šag4-bi šu ti-a
73. u3-um-dib ka-ge nu-tag-ge
74. ninda 3 dag-gi4-a nidba-še3 nu-u8-il2-i
75. kaš saĝ šum2-ma lu2 im-mi-in-DU a sed6-de3 šu nu-um-DU
76. ne-saĝ ĝar-ra-bi si im-sa2-e muš3 nu-tum2-mu-da
77. i3 gur3-ru ḫe2-em e2-e i3 ba-an-dib-ba
78. ga gur3-ru ḫe2-em e2-e ga ba-an-dib-ba
79. ku6-da kaš4 lu2 a2 ud-da-ka ḫe2-a
80. u2 il2 edin-na niĝ2-tum2-ni
81. e2 nin-a-na-ka um-ma-an-dib-ba
82. ub-da a-gub-gub da a-gub-gub
83. eme-ta ĝal2-la inim gen6 inim kur2 di
84. e2 dnanše-ka bar-ra ku4-ku4 šag4-ga nu-ed2-e
85. saĝ en3 tar e2 dnanše-ka dumu dutu tud-da
86. inim-bi-ta en dḫendur-saĝ-ĝa2-ke4 us2-am3 im-da-ab-ra
87. lugal-e zid dug4-ga mu-un-zu erim2 dug4-ga mu-un-zu
88. dḫendur-saĝ-ĝa2-ke4 zid dug4-ga mu-un-zu erim2 dug4-ga mu-un-zu
89. [X (X)] dug4-ga-bi erim2-e im-gi16-ib-a ĝiš mu-na-an-du3
90. dnin-[(X)] KA dumu ur-saĝ šul dsuen-na-ke4
91. dnanše-er inim-ĝar ḫul-bi-a GI mu-na-an-du3-e
92. nin dug4-ga zid-da me-ni nu-kar2-kar2
93. dnanše kur-kur-ra me-teš2 ḫe2-i-i
94. zag-mu ud ĝarza-ka
95. nin-e bar kug-ga a bi2-in-de2
96. ud bur šukur2-ra2 igi kar2-kar2-de3
97. dnanše-e saĝ-e kurum7-ma igi ba-ni-ib-kar2-kar2
98. dub-sar maḫ-a-ni dnisaba-ke4
99. dub kal-kal dub3-ba nam-mi-in-ĝar
100. gi-dub-ba kug-sig17 šu ba-ši-in-ti
101. dnanše-er saĝ-e gu dili-a si mu-na-ab-sa2-e
102. kuš la2 kuš-ni-ta mu-na-da-an-ku4-ku4
103. gada la2 gada-ni-ta mu-na-da-an-dib-be2
104. kuš la2 kuš-ni-ta nu-mu-na-da-an-ku4-ku4
105. gada la2 gada-ni-ta nu-mu-na-da-an-dib-be2
106. lu2 dub gub-ba zag ḫuĝ-ĝa2-bi
107. igi du8 lu2-inim-ma-be2-e-ne
108. lu2-inim-ma e2 saḫ7-a-na-ka gu3 mu-ni-ib-de2-a
109. saĝ balaĝ-ĝa2 ki-gub-ba-ni-še3 muš3 ba-ši-in-tum2-mu
110. lugal saĝ zid-da en3 tar-tar dḫa-ia3 lu2 dub-ba-ke4
111. saĝ zid nin-a-na bi2-in-dug4-ga im-ma bi2-in-gub-be2
112. geme2 nin-a-na nu-um-mi-in-dug4-ga im-ma bi2-in-kid2-kid2
113. dug-dug a nu-de2-e ĝiri3 si nu-sa2-e
114. ĝišbuniĝ(SUG) niĝ2-silaĝ-ĝa2 nu-luḫ-ḫa
115. e2 ĝi6 u3-na-ka izi dib-ba
116. e2 an-bar7-ka mu7-mu7 ĝar-ra
117. šita-eš3-a bal gub-ba-ni
118. ki-gub-ba-ni-še3 muš3 ba-ši-in-tum2-mu
119. susbu lu2 šukur2-ra2 bal-a re inim ĝar mu-un-ĝar-ra
120. u3 saĝĝa e2-a mu-un-til3-la re
121. šir3 kug inim šag4-ga ĝal2-la-ni pa nu-um-mi-in-e3-a
122. mu-un-zu-a-ra nu-mu-un-zu-a-ra um-ma-na-ra-an-ba
123. ĝarza ama dnanše-ke4 pa e3 mu-da-ak-e
124. inim-inim-ma-bi dirig nu-ĝa2-ĝa2
125. ĝarza-bi-še3 la-ba-an-taḫ-e
126. me-bi me na-me lu2 nu-dub-dub-e
127. ur5 niĝ2-nam-bi nu-dub-dub-e-a-aš
128. e2 dnanše-ka dub nu-um-ku4-ku4
129. kar-ra lu2 mu-un-dib-be2
130. e2 dnanše-ka id2-lu2-ru-gu2 lu2 mu-un-dadag
131. eš-bar kiĝ2 šir3 kug KA abzu-ta um-ta-e3-a-ra
132. ŠIR3.MUŠ3-e šir3 im-ta-zu-zu
133. enkum ninkum šu-luḫ im-da-pad3-de3
134. inim tur-bi dug4-ga KA×X-a dirig ĝar-ra
135. inim-inim-ma-bi la-ba-an-taḫ-e
136. ka du3-a niĝ2-a2-zig3 dug4-ga gu2-bi nu-mu-un-ši-ib-zig3
137. šu dirig DU-a šu maḫ gid2-i-de3
138. šu KA-ta sa2-a niĝ2-a2-zig3 dim2-e
139. ĝar-ra šu i-ni-ib-bal-e-a in dub-ba kur2-ra
140. ki nam-erim2-ma-še3 saĝ gid2-i
141. saĝ niĝ2-sag3 KA niĝ2-kud ak-a niĝ2-šab-ta ba-a
142. na4 tur-re na4 gu-la-ar šu ba-an-zig3-ga
143. ĝišba-an tur-re ĝišba-an gu-la-ar šu ba-an-zig3-ga
144. niĝ2 un-tuku niĝ2 al ba-an-e-a
145. un-gu7 i3-gu7-bi li-bi2-in-dug4-ga
146. un-naĝ i3-naĝ-bi li-bi2-in-dug4-ga
147. utul2 ga-mu-ra-ab-gub-ba kaš ga-mu-ra-ab-sur-ra
148. geme2 diĝir-ra šu la2-a re e2-ta KA gi4-a
149. nir nu-ĝal2 e2-a til3-la re igi-tum4 la2 ak-a
150. keše2-ra2 ga-gu7 um-mi-in-dug4-ga
151. keše2-ra2 ga-naĝ um-mi-in-dug4-ga
152. dnanše ninda i3 nunuz dalla-ka
153. ki a2 zig3-ga-ka lu2 la-ba-an-gu7-e
154. lu2 a2 zig3-ga um-mi-in-gu7-a inim-bi la-ba-an-tum3
155. igi TUM zu2 guz ĝiri3 ki te-te
156. nu-mu-e-sig10-ge nu-mu-e-da-sa2-e
157. a2-ĝal2-la lu2-ra []
158. a2-tuku e-sir2-ra gi du3-a
159. lu2 dam tuku nu-mu-un-su-ra dam-a-ni mu-na-ra-X X
160. ud ib2-ba-na zu2 mu-un-li9-a
161. ud su-mu-ug-ga-na a-tar mu-un-da-ak-e
162. nin-ra KA X-a-ni nu-um-ma-an-zi-zi
163. nin saĝ en3 tar kur-kur-ra-ke4
164. in-nin ama dnanše šag4-ba igi mi-ni-in-ĝal2
165. nu-siki ka saĝ-ĝa2 ak nu-mu-su GIL 2-ĝe26-da
166. ki-gul-la a2-tuku-ur2 ĝa2-ĝa2-da
167. a2-tuku a2 nu-tuku-ra ĝa2-ĝa2-da
168. ama dumu-ni gu3 a2 zig3 de2-a
169. dumu ama-a-ni-ir ka du3-a dug4-ga
170. šeš-ban3-da šeš-gal-a-ni-ir inim gaba-na dug4-ga a-a-ra inim gi4-a
171. nin gid2-da lu2 šu nu2-a
172. dnanše gid2-da lu2 šu ĝal2-la-a
173. šag4 kalam-ma gi ḫal-ḫal-la-gin7 dnanše igi mi-ni-in-ĝal2
174. ŠE3-bi zag lu2-bi i3-ĝal2
175. niĝir-a-ni en dḫendur-saĝ-ĝa2-ke4 zu2 keše2 mu-na-ab-ak
176. dlamma-a-ni ddumu-tur-šu-gi4 ĝiš-la2-bi nu-mu-un-DU
177. dudug ka gi gub-ba ka gi en-nu-uĝ3 ak-e
178. e2 siraraki-a a su3-a-ni
179. e2 an-bar7-ka e2 sa la2-a-ni
180. dnanše inim-bi sa2-e-bi mu-un-NE-[…]
181. u3-luḫ-ḫa sud-sud abzu šag4-ga nir-ĝal2 X X
182. gi-gun4-na e2 dnanše-ka en gaba gi nu-tuku
183. a2 2-ĝa2-bi e2 dnanše-ta
184. lugal-e en dḫendur-saĝ-ĝa2 nam-ma-da-ra-e3
185. i-bi2 dugud-gin7 ki am3-u2-/us2\
186. inim-bi dungu sir2-/sir2\ an-da im-da-[la2]
187. bulug nam-dam-ma teš2-bi ba-dab5
188. lugal-e en dḫendur-saĝ-ĝa2-ke4 teš2-bi ba-ra-si-il
189. zid-du zid-du-a bi2-in-gub-be2
190. erim2-du ki-erim2-e ba-ab-šum2-mu
191. di nu-siki-ka i-ni-in-kud-de3
192. di nu-mu-un-su-ka ba-da-ab-us2-e
193. di ama dumu-ka-kam si im-sa2-e
194. tukum-bi ama dumu-ni-ir
195. in-tuku mu-da-an-gu7 in-tuku mu-da-an-naĝ
196. in-bul-bul-a-ni ka-na im-bu
197. zag-bi-a lu2 sa2-dug4-ga-bi mu-un-da-an-tuš-a
198. u2 il2 edin-na niĝ2-tum2-a-ni ama-ni la-ba-ni-in-dib
199. ama iri gu-la mu-un-tud-da-ni-ir
200. igi ša-ra gu2 šub-bi-a inim la-ba-an-na-ni-in-dug4
201. tukum-bi ama dumu-ni-ir
202. ki a2 zig3-ga-ka gu3 ba-da-an-de2
203. ama […]-ni šu im-ma-ra-an-si-ig
204. ubur ga ĝal2-la-ni a ba-da-an-naĝ
205. ama-ba inim kiĝ2-e inim i3-kiĝ2-kiĝ2
206. nin KA bulug-ga-ke4 ki e3 X IN X X
207. lugal niĝ2-si-sa2-e ki 2 dḫendur-saĝ-ĝa2-ke4
208. inim-inim-ma-bi si um-mi-in-sa2 di-bi igi u3-[…]
209. nam-tag-bi ugu ama dumu-ka-ka i-im-ĝa2-ĝa2-de3
210. a2 nam-tag dugud-da nu-mu-un-da-il2-i-da
211. lu2-ulu3-bi diĝir a-ra-zu-a nu-um-ma-an-tuku-tuku
212. tukum-bi ama dumu-ni-ir
213. in-tuku nu-mu-da-an-gu7 in-tuku nu-mu-da-an-naĝ
214. in-bul-bul-a-ni ka-na nu-um-bu
215. zag-bi-a lu2 sa2-dug4-ga-bi nu-[mu-da]-/an\-tuš-a
216. [u2 il2] /edin\-na niĝ2-tum2-a-ni ama-ni ba-ni-in-dib
217. ama iri gu-la mu-un-tud-da-ni-ir
218. igi ša-ra gu2 šub-bi-a inim ba-na-ni-in-dug4
219. lugal niĝ2-a2-zig3-ga ḫul gig dḫendur-saĝ-ĝa2-ke4
220. lu2-ulu3-bi a-gin7 ki-lul-la im-mi-in-e
221. dumu-bi-ra še-gin7 saḫar sis zag mu-na-an-tag-ge
222. inim ama ugu-na mu-un-da-an-ba-a lu2 im-ma-ab-šum2-mu
223. in dub-ba inim gen6-na-a-kam
224. gal-zu inim si sa2-a-bi
225. nin um-ma lagaški ki ĝar-ra
226. dĝa2-tum3-dug3-da [] KA-bi []
227. dnanše-er inim si sa2-bi KA [] mu-na-ab-[…]
228. nin maḫ-am3 inim-ma-ni X []
229. nin den-lil2-gin7 nam tar []
230. barag siraraki-ka [] X X
231. me-ni šen-šen-na igi-ni i-ni-ĝal2
232. e2 abzu-ta me nam-ta-ba
233. siraraki-še3 diĝir lagaški-a gu2 mu-un-na-si-si
234. na4 gen6-na kug la2-e-de3 gi-gur gen6-na gub-bu-de3
235. ĝišba-an inim gen6-na kur-kur-ra [šu] ba-an-ĝa2-ĝa2-ne
236. sipad mas-su kalam-ma X ĝal2 kur-kur-ra
237. dištaran /di\ si sa2-a /kalam\-a til3-la-am3
238. KA X X [] dnin-ĝiš-zid-da-ke4 [] /mi\-ni-in-dab5
239. [] X si im-sa2-e-de3
240. [] X ib2-ta-ba-ba-e
241. [na4 gen6-na kug] /la2\-e-de3 gi-gur gen6-na gub-bu-de3
242. [ĝišba-an inim gen6-na] kur-kur-ra šu ba-ĝa2-ĝa2-ne
243. [] maḫ-a mar-za gal-[gal-la]-/kam\
244. [] X A šu? ŠUL ĝiš X GA
245. […]-ra erim3 ĝar-ĝar-ra
246. [] dug a nu-silig-ge-dam
247. [] gipisaĝ-a / muš3\ nu-tum2-mu-da
248. [] nin erim3-ma-ke4
249. [] maḫ-a-ni um-mi-in-ĝar /ku\-dun-bi tuku-tuku-da
250. [niĝir-a-ni] en dḫendur-saĝ-ĝa2 [a2]-bi mu-da-an-aĝ2
251. [nin]-/ĝu10\ me-zu me maḫ-am3 [me-a] /dirig\-ga-am3
252. dnanše me-zu me na-me nu-un-ga-an-da-sa2
253. [an] lugal-e igi ḫul2-la-ni mu-un-ši-bar-bar-re
254. den-lil2-da barag nam tar-re-da mu-un-da-an-tuš-a
255. a-a den-ki-ke4 nam i-ri-in-tar
256. dnanše dumu eridugki-ga tud-da za3-mi2-[zu] dug3-ga-am3

Print sources

Alster 1974a, p. 78-79: translation, commentary (ll. 190-208)

Alster 1997, p. 568: translation, commentary (l. 144)

Charpin 1986: commentary

Civil 2000, p. 115: commentary (l. 101)

Heimpel 1981: translation, commentary, composite text, handcopy

Heimpel 1997: translation, commentary

Jacobsen 1987, p. 125-142: translation, commentary

Electronic sources

Civil 1989g: composite text

Civil 1992e: composite text

Krecher 1996a: composite text, translation

Cuneiform sources

(SLTNi 67) + Ni 9817+9999 (ISET 2 59) + UM 29-16-766 + Ni 9513 (ISET 1 170)

3N-T 419 + 3N-T 350 + 3NT-420 + UM 29-13-532 + 3N-T 901,34 (SLFN 37)

Ni 9683 (ISET 2 20)

Ni 9508 (ISET 1 170)

Ni 4410 (ISET 1 151)

Ni 9537 (ISET 1 187)

N4200

(SLTNi 68)

Ni 9527 (ISET 1 171)

Ni 4230 (ISET 2 57f.)

CBS 13633 + (STVC 113)

Ni 4485 (ISET 2 57f.)

UM 55-21-379

N 3642+3672+3675

N 1358 + Ni 4527 (ISET 1 162)

(TuM NF 3 21)

CBS 13108

3N-T 483

(TuM NF 3 20)

3N-T 428

CBS 1838+9197

2N-T 85

3N-T 667

2N-t 86

N 3181

Ni 4392+9939 (ISET 2 59)

Ni 9691 (ISET 2 59)

Ni 9819 (ISET 2 59)

Ni 4548 (ISET 1 164)

UM 29-15-534

N 3625

CBS 15078

(SLTNi 140)

N 4907

Ni 4435 (ISET 1 154)

Ni 4461 (ISET 1 152)

3N-T 916,358 (SLFN 37)

N 6012


Revision history

06.vii.1998: GZ, editor: standardisation
08.ix.1998: JAB, editor: proofreading
04.v.1999: GZ, editor: SGML tagging
07.v.1999: ER, editor: proofreading SGML
06.v.1999: ER, editor: web publication
01.vi.2003: GC/JE, editor/technical developer: XML/TEI conversion
30.iii.2005: GC/JE, senior editor/technical developer: lemmatised version published

ETCSL homepage

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford
Updated 2006-12-19 by JE

University of Oxford