ETCSLtransliteration : c.4.17.1 ETCSL homepage

A balbale to Ninazu (Ninazu A)

1. lugal iri ab2-gin7 lu-a [unud(UNU3) X X za-e]-/me\-en (Cited in OB catalogue from Nibru (N3), 0.2.06, line 17)
2. dnin-a-zu iri ab2-gin7 [lu-a unud(UNU3) X X za]-e-me-en
3. en dnin-a-zu-ĝu10 <iri> ab2-[gin7 lu-a] /unud(UNU3)\ [X X za]-e-me-en
4. gikid za-gin3-na-gin7 X [X] X ad-KID X-bi za-e-me-en
5. udu-gin7 amaš?-e /ri\-[a dur2]-ru-na-dur2-<ru-na> na-gada-bi za-e-me-en
6. ḫur-saĝ sukux(SUKUD)-ra2 ul gur3-ru en dnin-a-zu-me-en
7. /en\ dnin-a-zu ki-in-du ḫa-ba-dim2-ma dnanna ḫe2-e-da-ḫul2
8. uru17 umuš gal-la dnanna /tud\-[da]-me-en
9. pa mul-zu daš-im2-babbar-re a2 ḫe2-em-mi-ni-in-rin2-/rin2-ne2?\
10. ĝišgu-za an-ne2 ma-ra-an-šum2-ma-zu suḫuš-bi /nam\-[mi-in-gen6]
11. zag an ki-še3 ĝiri3 si ḫe2-da-ab-sa2 ud-gin7 si /ḫe2-da-ab-sa2 \
12. en d/nin\-[a]-/zu\-ĝu10 ud-gin7 si ḫa-ra-ab-sa2 ud-gin7 si /ḫa\-[ra-ab-sa2 ]
13. d/suen\-[e] /šibir?\ nam-/en-na\-zu šu im-mi-du7
14. ĝišĝidru maḫ kur-kur-ra pa e3 3-e im-mi-laḫ6
15. dlamma-zu e2-kiš-nu-ĝal2-la a2 gal ḫa-ra-an-X-a?
16. dnin-a-zu urim2ki-ma tud-da dnanna ḫe2-e-[da-ḫul2]
17. en dnin-a-zu urim2ki-ma tud-da dnanna ḫe2-e-da-ḫul2
18. a-a ugu-zu kur gal den-lil2-le mu-zu pa bi2-in-e3
19. ama ugu-zu nin maḫ ki-ur3-ra nam-zu mu-[ra-ni-tar]
20. e2-zu iri-zu kur [ki] sikil-ta ki-[tuš-bi] ḫu-mu-un-ĝa2-[ĝa2]
21. enegirki iri-/zu\ kur ki sikil-ta [ki-tuš-bi] ḫu-mu-un-/ĝa2\-[ĝa2]
22. en dnin-a-zu-ĝu10 ki-tuš-bi ḫu-mu-[un]-ĝa2-[ĝa2] ki-tuš-bi ḫu-mu-un-ĝa2-ĝa2
23. aga kug-sig17 saĝ-za ma-ra-ni-in-gen6 šu zid ma-ra-ni-in-du7
24. dumu nir-ĝal2 a-a ugu-na-ke4 šag4 ki 2-ĝa2 bi2-X
25. [X]-/ni?\ igi saĝ-ĝa2 mu-ši-in-bar
26. [an]-/ne2\ nam dug3 mu-ri-in-tar
27. [dumu] [d]en-[lil2] lugal kur-kur-ra-ka me-lem4-zu ḫe2-e3
28. [en] [dnin]-a-zu-ĝu10 me-lem4-zu ḫe2-e3 me-lem4-zu ḫe2-e3
29. /nitalam\-zu ki-sikil munus sag9-ga nin dnin-girid2-da
30. e2-zu iri-zu ḫu-mu-ra-ab-be2 šita-še3 ša-ra-da-gub
31. [diĝir] /kalam\-ma en dnin-a-zu-ĝu10
32.     /bal\-bal-e dnin-a-zu-kam


Print sources

Hall 1985, p. 514-515: commentary (collations)

van Dijk 1960, p. 57-80: translation, commentary, composite text

Electronic sources

Krecher 1996b: composite text, translation

Cuneiform sources

CBS 14214 (PBS 13 41)

CBS 15205 iv 3'ff. (photo VT Suppl. 3 pl. 4)


Revision history

29.vii.1999-12.viii.1999: JAB, editor: standardisation
02.xii.1999: GZ, editor: proofreading
03.xii.1999: GC, editor: SGML tagging
25.ii.2000: ER, editor: proofreading SGML
25.ii.2000: ER, editor: web publication
01.vi.2003: GC/JE, editor/technical developer: XML/TEI conversion
30.iii.2005: GC/JE, senior editor/technical developer: lemmatised version published

ETCSL homepage

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford
Updated 2006-12-19 by JE

University of Oxford