ETCSLtransliteration : c.4.28.1 ETCSL homepage

A hymn to Nungal (Nungal A)

1. e2 ud huc an ki uj3 erim2-ce3 du7-du7 (Cited in OB catalogue from Nibru, at Philadelphia, 0.2.01, line 9; OB catalogue in the Louvre, 0.2.02, line 9; OB catalogue from Urim, 0.2.03, line 18; OB catalogue from Urim (U2), 0.2.04, line 14)
2. e2 kur e2-ec2 dijir-re-e-ne jicrab3 mah an ki-a
3. cag4 u2-sa11-an ud-mud dajal tag-ga ni2 su-a ru-ru-gu2
4. ab sumur zig3-ga kur-ku il2-la a-ra2-bi lu2 nu-zu
5. e2 jices2-ad erim2-du-ce3 nu2-a hul-jal2-la su dub2-bu
6. e2 sa-par4 igi-te-en-bi galam kad5 uj3 nam-re-ec ur4-ur4-u3
7. e2 zid-du erim2-du igi jal2 hul cu-bi nu-e3
8. e2 id2-lu2-ru-gu2 si sa2 nu-ug7-e erim2-e bar ak
9. e2 mu mah irigal kur dutu e3-a cag4-bi lu2 nu-zu
10. e2 gu-la en-nu-uj3 e2 cer7-da lu2 nam-tag-ga kij2-kij2
11. e2 zid-du erim2-du bar im-ak-de3 an-ne2 mu-bi mu-mah
12. e2 uc ki jar-ra-bi ni2 gal im-da-ri
13. kan4-bi u2-sa11-an sig7-ga su zig3 il2-la-am3
14. kun4-bi ucumgal ka du8-a lu2-ce3 nu2-a
15. zag-du8-bi jiri2 mah a2 2-bi lu2-erim2 sur-sur-ru-de3
16. a-sal-bar-bi jiri2 sahar-ta im2-ma ka ca-an-ca5-ca5-dam
17. dub-la2 zag e3-bi pirij su-ba saj nu-ja2-ja2-dam
18. nir-gam-ma-bi dtir-an-na-gin7 ni2 huc im-da-an-ri
19. jicnu-kuc2-u3-bi hu-ri2-inmucen umbin-bi nij2 cu ti-a
20. jicig-bi hur-saj gal lu2-erim2-ra jal2 nu-un-ta-da13-da13
21. lu2 zid cu-ba la-ba-ni-in-ku4-ku4 jal2 mu-un-ta-da13-da13
22. jicsaj-kul-bi pirij huc nam-cul-ba gu2-da la2-a
23. jicsuhub4-bi muc-saj-kal eme ed2-de3 e-ne dag si-il-si-le-de3
24. jicsi-jar-bi muc-cag4-tur3 ki sumur-ra ni2-bi ur3-ur3-ru-dam
25. e2-e an ki-a igi mi-ni-in-jal2 sa-par4-ra al-la2
26. a2-bi erim2-du la-ba-ra-e3 erim2 al-ur3-ur3-re
27. nin-bi dijir er9 an ki-a me-lem4-ma-ni dul-la
28. dnun-gal barag gal mah-bi-a zag-ge mu-un-di-ni-ib-sig9
29. e2-a muc3-bi dur2 im-mi-in-jar kalam im-ta-gen6-ne2
30. lugal-ra cag4 unken-na-ka igi mu-na-ni-jal2
31. erim2-jal2-la-ni jicrab3 mi-ni-gen6-ne2 en-nu-uj3-ja2-ni nu-til-e
32. e2 gal jic-bur2 erim2-ce3 nu2-a kalam-e na de5 cum2-mu
33. i-zi hu-luh-ha a-ji6 gaba zig3-ga {pec10} {(1 ms. has instead:) sumur nu-til-le gal} ed2-de3-da
34. saj um-de6 lu2-ulu3 me-lem4-ba saj nu-mu-un-de3-ja2-ja2
35. ki di ku5-ru-bi-ce3 dijir an ki-a im-ci-gam-e-de3-ec
36. dnin-e2-gal-la-ke4 barag za-gin3-ba dur2 an-ce3 bi2-ib-jar
37. di kud ka-ac bar-re-de3 igi mi-ni-in-jal2 lul zid-bi mu-zu
38. sa-par4-ra-ni igi-te-en he2-a kalam-ma mu-un-na-an-la2
39. hul-du jiri3-ni nu-mu-un-dab5-be2 a2-ni la-ba-ra-e3
40. kan4 e2 gal-la ud huc saj zig3-ga lu2-ra su3-su3-da
41. cul dijir-ra-na li-bi2-in-dug4-ga sa2 um-ma-ni-dug4
42. dnun-gal nin e2 kur-ra-ra cu mah-a-ni im-si
43. lu2-ulu3-bi am cu si-il-la-gin7 cu gig-ge4 im-dab5
44. jiri3 mu-un-dab5 e2 a-nir-ra-ce3
45. tug2 igi-na mu-un-si cag4-sug4-ga mu-un-jen
46. kaskal jiri3-na im-ha-al-ha-al-e sila dajal-la im-dab5
47. lu2 zu-a-ni gu3 nu-mu-un-da-ab-be2 bar-ta im-da-gub
48. jicig-bi jal2-lu mah nu-um-zu mu7-mu7 nij2-gig-bi
49. du6-du6-da jal2 mu-un-da13-da13 jic-hur-bi i3-kur2
50. lu2-be2-e-ne buru5mucen dnin-ninna2mucen-ta cu-ta cub-ba-gin7
51. jal2 da13-da13-bi-ce3 dutu e3-a-gin7 igi-bi im-ci-jal2
52. cec cec-ra ud ha-lam mu-un-da-aj2-e jalga-bi i3-kur2-kur2
53. cul-e cul-zu-ne nu-mu-un-zu-zu lu2-kur2 jen-na-me-ec
54. lu2 lu2 zu-ne jickim nu-mu-un-ni10-ni10 ulutim2-bi i3-kur2
55. e2-a cag4-bi er2 a-nir-ra i-si-ic-bi im-gur3-ru
56. ceg12-bi lu2 hul-jal2 ba-an-ma5-ma5 lu2 zid mu-un-u3-tud
57. cag4 ib2-ba-bi er2 a-nir-ra ud mi-ni-ib-zal-zal-e
58. ud um-jen e2 kur ezen-gin7 ni2-bi-a ba-an-du3
59. ki en3 tar-re did2-lu2-ru-gu2-da dijir ba-sug2-ge-ec
60. zid-du erim2-du bar im-ak-de3 si sa2 mu-un-u3-tud
61. erim2-jal2-la-ni cu im-ri-ri-e a2-ni la-ba-ra-e3
62. ud-bi-a nin-e ni2-te-a-ni mi2 zid iri in-ga-am3-me
63. dijir jiri3 kug dnun-gal-la-ke4 ni2 silim-ec2 al-e
64. nin-me-en an-ne2 nam mu-un-tar je26-e dumu an-na-me-en
65. den-lil2-le nam gal ma-an-tah e2-gi4-a-ni-me-en
66. dijir-re-e-ne me an ki-a cu-ju10-ce3 mu-un-jar-re-ec
67. ama ugu-ju10 kug derec-ki-gal-la-ke4 me-ni ma-ra-an-ba
68. irigal kur dutu e3-a barag mah-ju10 mi-ni-ri
69. e2-gal ki-tuc kug nam-lugal-la-ka je26-e dijir-bi-me-en
70. dinana-ra gal mu-un-da-ab-be2 cag4 giri17-zal jal2-la-ni-me-en
71. dnin-tur5-e ki nam-dumu-zid-ka mu-da-an-gub-be2
72. gi-dur kud-da nam tar-re-da inim sag9-ge-bi mu-zu
73. nin ajrig zid den-lil2-la2-me-en nij2-gur11 ma-jar-jar
74. erim3 nij2 nu-silig-ge ja2-a-kam BAD ma-da-TAB
75. arhuc cag4-ne-ca4 ja2-a-kam lu2 la-ba-ra-an-ul4-le-de3-en
76. saj gig2-ga igi-ja2 mu-un-jal2 en-nu-uj3 im-ma-ak-e
77. im nam-til3-la cu-ja2 mu-un-jal2 lu2 zid bi2-in-gub-be2-en
78. erim2-du a2-ja2 la-ba-ra-e3 nij2 ak-bi mu-zu
79. kur-kur-re ama dijir-bi-gin7 igi-bi im-ci-jal2
80. nam-tag dugud cu-ta im-sig-ge-en ama arhuc-a-me-en
81. cag4 mir-mir-ra im-sed4-sed4-de3 a sed4 im-su3-ud
82. cag4 hul mu-sed4 ka garac2!-ta lu2 ba-ra-an-zi-zi-i
83. e2-ju10 cag4-ne-ca4 mu-un-du3 nin lu2 til3-til3-me-en
84. jissu-bi jicha-cu-ur2-ra-gin7 ki sikil-la bi2-in-mu2
85. nitalam-ju10 dbi-ir-tum lu2 ne3 gal zag-ge mu-un-di-ni-ib-sig9
86. barag gal mah-bi-a dur2 im-mi-in-jar a2 gal mu-da-aj2-e
87. dudug e2-ja2 dlamma igi sag9-me-ec lu2 ba-an-ul4-ul4-e-ne
88. nu-banda3 mah-ju10 dig-alim-ma jicrab3 cu-ja2-kam
89. e2-ju10 saj en3 tar-ce3 /mu-un\-il2 lu2 la-ba-an-ul4-le-ne
90. ra-gaba-ju10 nij2-nam nu-ha-lam e2-gal me-te-bi
91. iri den-lil2-le mu sa4-a lul zid-bi mu-zu
92. dnin-har-ra-an-na inim-bi ba-da-de6 igi-ju10-ce3 bi2-ib-dab5-be2
93. kindagal-ju10 e2 ni2 gur3-ru ki-nu2-a ma-an-ja2-ja2
94. dne-zi-il-la2 {(1 ms. adds:) nij2 kal} cag4 hul2-la si ba-ab-sa2-e
95. e2-gal lugal-la-ke4 saj um-de6 lu2 cer7-da ba-cum2-mu
96. gal5-la2 gal-ju10 dnin-dimgul-e a2-ni mu-un-sud-e
97. ka cer7-da-ka lu2 bi2-in-cum2-mu?-e saj jic la-ba-ab-ra-ra
98. lu2-u18-lu-bi ka garac2-ta im-ra-an-zi-zi
99. e2 nam-til3-la-ja2 ba-ni-in-ku4-ku4 en-nu-uj3 im-ma-ak-e
100. sahar e2-ja2 tug2 dan4-dan4-na lu2 la-ba-an-si-si
101. e2-ju10 kurun2-ta dab5-ba-gin7 lu2-ra an-ed3-de3
102. muc-jiri2 e2 ku10-ku10-ga-ka me la2-la2
103. e2-ju10 lu2 si sa2 mu-un-u3-tud lu2-lul mu-un-te-en-ten
104. ceg12-bi arhuc er2 mi-ni-in-jal2 cag4-ne-ca4-a mu-un-du3
105. lu2-ulu3-ba cag4 mu-un-na-ab-huj-e bar mu-un-na-ab-sed4-de3
106. cag4 dijir-ra-na u3-mu-un-na-an-huj
107. kug sag9-ga-gin7 cu u3-mu-ni-in-su-ub sahar u3-mu-un-ta-zalag
108. kug saj bar kug-ge KA cu-a gub-ba-gin7 sahar u3-mu-un-ta-luh-luh
109. cu sag9-ga dijir-ra-na-ce3 im-ci-in-gi4-gi4
110. dijir lu2-ba-ke4 su3-u4-ra2-ce3 me-tec2 hu-mu-i-i
111. lu2-ulu3-bi ka tar-ju10 he2-si-il-le nam-mah-ju10 he2-em-me
112. ar2-ju10 kalam-ma ak-ak-da-bi nij2-me-jar sug4-ga-am3
113. i3 li2 tur3 kug-ta mi2 he2-em-me nij2 saj-bi ha-ma-an-tum3
114. udu-i3 amac kug-ta mi2 he2-em-me nij2 saj-bi ha-ma-an-tum3
115. lu2-ba dlamma sag9-ga-ni-me-en ja2-la nu-mu-un-ta-dag-ge
116. e2-gal-la igictu-ni je26-me-en en-nu-uj3 im-ma-ak-en
117. nin-e nam-mah-a-ni pa e3 ak-a
118. e2 kur e2-ec2 ki-tuc ki aj2-ja2-ni ni2 me-lem4 cum2-ma
119. dijir er9 jicrab3 da-nun-na-ke4-ne nam-ma-ni lu2 nu-zu
120. saj-kal me-a-na cu nu-tu-tu
121. dnun-gal-la za3-mi2

Print sources

Alster and Walker 1989: score transliteration, commentary, translation (ll. 109-121)

Civil 1993: translation, commentary (ll. 27-63, 75-112)

Komoróczy 1975: commentary, translation

Sjöberg 1973b: composite text, commentary, translation, photograph

Sjöberg 1977, p. 3-6: commentary, handcopy (new texts, variants)

Veldhuis 1997, p. 127-8: translation, commentary, composite text (ll. 19-24)

Electronic sources

Civil 1989e: composite text

Civil 1992f: composite text

Krecher 1996a: composite text, translation

Cuneiform sources

CBS 4583; provenance: Nippur; lines in composite: 1-30

CBS 3424b; provenance: Nippur; lines in composite: 1-34

3N-T725 = IM 58654; provenance: Nippur; lines in composite: 1-22

UM 29-16-49; provenance: Nippur; lines in composite: 1-16, 45-56, 104-116

3N-T751 + UM 55-21-376; provenance: Nippur; lines in composite: 1-7

N 3746; provenance: Nippur; lines in composite: 1-4, 118-120

Ni 9879 (ISET 1 134); provenance: Nippur; lines in composite: 2-7, ?

3N-T919, 457; provenance: Nippur; lines in composite: 3-7, 15-18

N 942; provenance: Nippur; lines in composite: 6-28

CBS 14183; provenance: Nippur; lines in composite: 9-29, 42-61, 66-83, 95-114

Ni 9466 (ISET 1 170); provenance: Nippur; lines in composite: 12-17

CBS 13931 (SEM 51); provenance: Nippur; lines in composite: 16-40, 68-83, 84-104, 120

CBS 2223 (HAV 10); provenance: Nippur; lines in composite: 17-51

3N-T463 + UM 55-21-331; provenance: Nippur; lines in composite: 20-27, 33-40

Ni 4247 (SLTN 70); provenance: Nippur; lines in composite: 24-38, 72-76, 93-103, 119-120

3N-T399 = A 30234; provenance: Nippur; lines in composite: 33-40

HS 1453a (TMH NF 4 8) ,+ HS 1453b (TMH NF 4 9) + HS 1593 (TMH NF 4 40); provenance: Nippur; lines in composite: 33-52, 54-69

3N-T676 + IM 58611; provenance: Nippur; lines in composite: 35-47

Ni 9874 (ISET 1 142); provenance: Nippur; lines in composite: 35-47

3N-T409 + IM 58464; provenance: Nippur; lines in composite: 45-71

CBS 7143 (SEM 52); provenance: Nippur; lines in composite: 45-50, 64-65

Ni 4038 (SLTN 112); provenance: Nippur; lines in composite: 49-56

CBS 14097 (PBS 1/2 104); provenance: Nippur; lines in composite: 54-78

3N-T453 = IM w/n + 3N-T520 = A 30216; provenance: Nippur; lines in composite: 57-77

Ni 4213 (ISET 1 17); provenance: Nippur; lines in composite: 60-91

3N-T919, 456; provenance: Nippur; lines in composite: 65-71, 88-89

CBS 13948; provenance: Nippur; lines in composite: 67-76

3N-T675 = IM 58610; provenance: Nippur; lines in composite: 71-85

N3334; provenance: Nippur; lines in composite: 71-82

3N-T927, 509; provenance: Nippur; lines in composite: 79-87, 117-121

Ni 2515 (SRT 42); provenance: Nippur; lines in composite: 103-120

UM 29-15-569; provenance: Nippur; lines in composite: 7-16, 21-32

3N-T654 = UM 55-21-368 + 3N-T907, 269; provenance: Nippur; lines in composite: 20-28, 51-58

UM 29-13-218; provenance: Nippur; lines in composite: 38-60

3N-T919, 482; provenance: Nippur; lines in composite: 43-47, 53-55

Ni 9549 (ISET 1 114); provenance: Nippur; lines in composite: 59-63

N 3362; provenance: Nippur; lines in composite: 69-76, 80-84

Ni 9987 (ISET 1 135); provenance: Nippur; lines in composite: 115-119

3N-T906, 221; provenance: Nippur; lines in composite: 1-9

3N-T900, 23; provenance: Nippur; lines in composite: 10-14

Ash 1923-409 (OECT 5 58); lines in composite: 42-61

N 2986; provenance: Nippur; lines in composite: 48-53, 89-92

3N-T916, 344 (SLFN 38); provenance: Nippur; lines in composite: 63-70, 77-83

UM 29-16-36 + N 6312; provenance: Nippur; lines in composite: 70-103

3N-T919, 488; provenance: Nippur; lines in composite: 77-88

CBS 3929; provenance: Nippur; lines in composite: 90-93

BM 108866 (CT 58 27); provenance: Sippar (?); lines in composite: 91-96, 109-121

IB 472a; provenance: Isin; lines in composite: 82-95

3N-T916, 359 (SLFN 37); provenance: Nippur; lines in composite: 56-60

IB 1511 vii 4'-ix 10'; provenance: Isin; lines in composite: 1-7, 44-71, 112-121

N 63112; provenance: Nippur; lines in composite: 88-92

3N-T916, 408 (SLFN 37); provenance: Nippur; lines in composite: 45-48, 52-54

UET 6/3 *435; provenance: Ur

BM 16692

UET 6/3 *172; lines in composite: 23-24

YBC 4667; lines in composite: 1-20


Revision history

16.iii.1999: GZ, editor: standardisation
29.vi.1999-30.vi.1999: JAB, editor: proofreading
07.vii.1999: GZ, editor: SGML tagging
23.vii.1999: ER, editor: proofreading SGML
24.vii.19999: ER, editor: web publication
01.vi.2003: GC/JE, editor/technical developer: XML/TEI conversion
30.iii.2005: GC/JE, senior editor/technical developer: lemmatised version published

ETCSL homepage

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford
Updated 2006-12-19 by JE

University of Oxford