ETCSLtransliteration : c.4.80.1 ETCSL homepage

The temple hymns

1. e2-u6-nir an ki-da mu2-a (Cited in OB catalogue from Nibru, at Philadelphia, 0.2.01, line 49; OB catalogue in the Louvre, 0.2.02, line 31; OB catalogue from Urim (U2), 0.2.04, line 21; OB catalogue at Yale (Y2), 0.2.12, line 13)
2. temen an ki unu6 gal eridugki
3. abzu ec3 nun-bi-ir am3-gub
4. e2?-du6-kug u2 sikil-la rig7-ga
5. pa5 sikil nun-na-ka a naj-ja2
6. kur ki sikil-la naja dub2 dug4-ga
7. abzu tigi-zu me-kam
8. bad3 GIJ4 gal-zu cu si sa2-am3
9. kilib3-jal2 ki dijir til3-la-za
10. kij2 gal kij2 ki dug3 ud nu-dib-be2
11. e2 zag kece2-zu cita sa2 nu-di
12. nun-zu nun gal-e men kug
13. muc3-za ma-ra-ni-in-ge-en eridugki saj-men jal2
14. kici17 mu2 kici17 sikil ed3-de3 susbu3
15. ec3 abzu ki-zu ki gal-zu
16. ki dutu-ra gu3 de2-za
17. gir4 ninda il2 u2 sug4-sug4-za
18. u6-nir ec3 mah an-ne2 us2-sa-X-za
19. gir4 gal unu6 gal-da sa2-a-za
20. nun-zu nun an ki [X X] X nu-kur2-ru
21. [X] dug4-ga saj du3 X X-ni? jectug2 de5-a
22. [X X] X en dnu-dim2-mud-e
23. [e2-engur-ra] muc3-za e2 bi2-in-gub barag-za dur2 bi2-in-jar
24. [23] e2 den-ki eridugki-ga
25. X [X] X X ec3 nam tar-ra
26. X [X] X temen u6-nir-ra il2-la
27. X [X] X a2-dam den-lil2-la2
28. X [X] X-bu-zu zid-da-[zu] gab2!-bu-zu ki-en-gi ki-uri
29. e2 den-lil2-la2 cag4-zu ten-te-en bar-zu nam tar-ra
30. zag-du8 [a]-sal-bar-zu kur-bad3
31. dub-la2 [zag] e3-zu kur me-te-jal2
32. KA-zu KA [X] X X AD muc3 nun-za
33. ur2-zu an ki-da kuc2-u3-de3
34. nun-zu nun gal den-lil2 en dug3
35. en zag [an]-/na\ en nam tar-re-da
36. ec3 nibruki kur gal den-lil2-le
37. muc3-za e2 bi2-in-gub barag-za dur2 bi2-in-jar
38. 13 e2 den-lil2 nibruki-a
39. tum-ma-alki me nun-e gal pad3-da ni2 su zig3 ri-a
40. temen cu-luh sikil-zu abzu-a la2-a
41. iri? ul jic-gi gi sumun gi henbur sig7-ga
42. cag4-zu kur he2-jal2-la nam-he2-a du3-a
43. itid zag-mu ezen jal2-la-za u6 di tag-ga
44. nin gal ki-ur3-ra den-lil2-da zag ca4-a
45. nun-zu ama dnin-lil2 nitalam ki aj2 dnu-nam-nir-ra-kam
46. e2-tum-ma-alki muc3-za e2 bi2-in-gub barag-za dur2 bi2-in-jar
47. 8 e2 dnin-lil2 nibruki-a
48. e2-me-lem4-huc ni2 gal gur3-ru
49. ec3-mah me nun an-ta bar-ra
50. e2cutum den-lil2-la2 me ul-e jar-ra nir-ra tum2-ma
51. nam-nun-na saj il2 na de5 e2-kur-ra
52. zag-e3 si e2-zu muc3 an-da X X-a
53. ec-bar ki di gal ku5-ru-ba id2-lu2-ru-gu2
54. zid-du u3-tud cag4 erim2-jal2 mud-ce3? ni10-ni10
55. ki gal cu-luh sikil nam-icib-e du7-za
56. en dnu-nam-nir-da u2 mu-ni-sug4-sug4
57. nun-zu nun cag4 kuc2-u3 den-lil2-ke4 ec3-mah tum2-ma
58. dudug e2-kur-ra kin-gal nuska-ke4
59. e2 den-lil2-la2 muc3-za e2 bi2-in-gub barag-za dur2 bi2-in-jar
60. 12 e2 dnuska nibruki-a
61. e2-me-ur4-an-na ki gal-la gub-ba
62. me zid ur-saj iri? barag-ge X ki? mu2-a
63. a2 me3 jicmitum2 cul mar-uru5 gur3-ru
64. ceg12 u18-ru nu-silig-ge temen ud til3-le-zu
65. en ul-e jar-ra ec-bar me nun-na-kam
66. sahar kug kur-ra ab-si-a saj il2 nun-e-ne
67. e2 mah u6 e3-zu ud-gin7 muc3 barag2-ga
68. e2-cu-me-ca4 mu-zu den-lil2-le ni2 huc ma-ra-ni-in-ri
69. nun-zu [X (X)] gal-la ur-saj-e ne-ni zag dib-ba
70. ensi2 gal den-lil2-la2 nir an ki-da zag ca4-a
71. kicib-jal2 si-si? a-a den-lil2-ka me nam-gal cu du7
72. AN EN jal2 saj? ri palil a-a den-lil2-la2
73. saj-kal pirij kur gal-e tud-da
74. kur gu2-erim2-jal2 mu-na-gul-gul en dnin-urta-ke4
75. e2-cu-me-ca4 muc3-za e2 bi2-in-gub barag-za dur2 bi2-in-jar
76. 15 e2 dnin-urta nibruki-a
77. e2-ja2-du6-da NIJIN saj-ta il2
78. men an-edin-na ki kug ki sikil
79. e2 temen-zu dim gal nun-na
80. nin-zu munus dili-e ja2 barag-ge si-a
81. du6-saj-dili muc3-zu nun-na ul am3-mi-ni-ib-car2-re
82. nun-zu cag4 na-dab-e dirig gal-zu
83. dumu nun kur gal-da gu2 me-er-me-er-re
84. dcu-zi-an-na dam ban3-da a-a den-lil2-la2-ke4
85. du6-saj-dili muc3-za e2 bi2-in-gub barag-za dur2 bi2-in-jar
86. 9 e2 dcu-zi-an-na ja2-gi-mah-a
87. kec3ki uru16 ulutim2 an ki
88. muc-cag4-tur3 gal-gin7 ni2 ri-a
89. e2 dnin-hur-saj-ja2 ki sumur-ra du3-a
90. kec3ki arattaki cag4-zu cag4 sig bar-zu al-il2
91. ug gal an-edin-na GAN cid-da edin-na dag-ga
92. hur-saj gal mu7-mu7-ta ri-a
93. cag4 u2-sa11-an cag4 iti6 nu-e3 dnin-tur5-ra sig7-ga
94. e2 kec3ki ceg12-zu tud-tud-zu
95. gi-gu3-na-zu suh10 za-gin3 bar-zu du3-a-zu
96. nun-zu nun ceg5-ceg5-ga nin zid gal an-na
97. dug4-ga-ni an dub2-bu ka ba-a-ni ud te-ec di
98. da-ru-ru nin9 den-lil2-la2-ke4
99. e2 kec3ki muc3-za e2 bi2-in-gub barag-za dur2 bi2-in-jar
100. 13 e2 dnin-hur-saj-ja2 kec3ki-a
101. urim2ki ninda2 gi duru5 sug2-ga
102. e2-kic-nu-jal2 amar ab2 gal-la ud X KAxX an kug-ga
103. cilam-za jic-bur2 gud3-a nu2-a
104. urim2ki pisaj3 gu7 kur-kur-ra
105. ec3 ki sikil-la urac an-na
106. e2 dsuen igi-zu-ce3 nun a-ga-zu-ce3 barag
107. jicbun-zu a-da-ab unu2 gal-zu kug cem5 kuca2-la2
108. ud e3-zu nam-en zid-da-zu nam kal-kal
109. ji6-par3 ec3 nun me kug-ga ud X zal-[zal]-le
110. e2-kic-nu-jal2 /iti6 sah6\-sah6 kalam-ma e3-a
111. ud MAC dajal kur-kur-re si-a
112. e2 muc3-zu muc-gal sug muc-a
113. temen-zu abzu 50 engur 7-e
114. ec3 cag4 dijir-re-e-ne-ke4 igi i3-jal2
115. nun-zu nun ka-ac bar men an dajal-la
116. lugal an-kam dac-im2-babbar-e
117. ec3 urim2ki muc3-za e2 bi2-in-gub barag-za dur2 bi2-in-jar
118. 17 e2 dnanna urim2ki-ma
119. e2-mu-mah hur-saj il2 an-na
120. uc kug temen gal-zu nam kal-kal
121. cag4 me nun si ud zalag-ga e3-a
122. ec3 bar-zu an sig7-ga igi e3-zu uj3 car2-ra
123. kalam-ma zu2 kece2 jal2 dub3-us2 dili-am3
124. id2 mah ka jal2 taka4 me DA GA-zu? ur4-ur4
125. ur2-zu ni2 gal hur-saj zid ki dajal-e mu2-a
126. ki-tuc mah-zu nij2 mah me car2 nam-nun-na
127. HAR X AMA UD KID2 DIR-bi ceg11 gi4-gi4
128. e2 giri17-zal muc3-zu a2-dam-ma ul car2
129. e2 nun-zu cul-gi mi-ni-ib-gal nun-nun-na
130. X cu du7 mah-di tum9 u18-ru-un gal-la
131. me ce-er-ka-an di nam tar-re-da
132. e2-hur-saj cul-gi an-na-ke4
133. muc3-za e2 bi2-in-gub barag-za dur2 bi2-in-jar
134. 15 tah-hu-um e2-hur-saj cul-gi urim2ki-ma
135. iri abzu-ta ce-gin7 sur-ra
136. edin muru9 cag4-ta me cu ti
137. kuaraki temen unu2 zid-zu
138. en nij2-cu nu-gi4 u6-e am3-ma-gub
139. abgal 7-e sig nim-ta cu mu-ra-ni-in-mu2-uc
140. nun-zu nun kal-kal dasar-lu2-hi lu2 kal-kal
141. ur-saj nun gir15 tud-da nemurx(PIRIJ.TUR) kar dib-be2
142. ud du7-du7-gin7 ki-bal-da du7-du7
143. en-na nu-ce-ga eme sig-ga nu2-a
144. dasar-alim-nun-na dumu abzu-ke4
145. e2 kuaraki muc3-za e2 bi2-in-gub barag-za dur2 bi2-in-jar
146. 11 e2 dasar-lu2-hi kuaraki
147. e2-gud-du7-car2 na4nir2 kug-ga lugal-bi u5-a
148. jic-bur2 mah il2 dumu nun-na
149. u2 li dug3-bi kug dug3-ba jal2-la
150. ja2-bur-ra tur3 kug ab2 u2munzer nijin2-na
151. nun-zu am gal am-si a2-ni-ce3 hul2-la
152. sumun2 si mu2 si-muc3-a-ni-ce3 hul2-la
153. mac-mac eme ha-mun dungu an-na bi2-DU
154. ud an-na gu3 mur ak ud-de3 ki cu ra-ra cum2-mu
155. dnin-gublagax(EZEN) dumu dnanna-a-ke4
156. ki-abrigki muc3-za e2 bi2-in-gub barag-za dur2 bi-in-jar
157. 10 e2 dnin-gublagax(EZEN) ki-abrigki
158. ec3 agrun gal tur3-e ri-a
159. iri ban3-da su3-ra2-aj2 dsuen-na
160. kar-zid-da cag4-zu ki u18-ru-na temen-zu kug cen
161. ec3 ji6-par3-zu sikil-e jar-ra
162. jicig-zu urud nij2 kalag-ga ki gal-e jar-ra
163. e2tur3 gu3 nun ninda2-gin7 si ib2-[il2]
164. nun-zu en an-na ul car2-a gub-ba
165. an-bar sud-a gaba X EC HI bur2 [X]
166. kar-zid-da dac-im2-babbar2-re
167. muc3-za e2 bi2-in-gub barag-za dur2 bi2-in-jar
168. 10 e2 dnanna ga-ec8ki-a
169. e2 an-ta e3-a dalla e3 kul-aba4ki-a
170. ec3 e2-babbar2 ninda2? babbar2
171. gu2-zu dutu-ra an-na NI-ec te-na-ab
172. si-muc3-zu ma-sila3 tu11-tu11 kug za-gin3-na
173. sun4 na4za-gin3 duru5-e la2 he2-[X] X X
174. nun-zu ud uru16 en gu3 zid [X] X X [X]
175. an-ur2 zalag-ge an-pa X zalag-ge
176. dutu lugal e2-babbar2-ra-ke4
177. e2 larsamki muc3-za e2 bi2-in-gub barag-za dur2 bi2-in-jar
178. 9 e2 dutu larsamki-ma
179. enegirki a-pap gal a-pap ki-a derec-ki-gal-la-ka
180. gu2-du8-a ki-en-gi-ra gu2 si-a nam-lu2-ulu3
181. e2-gid2-da jissu-zu nun kur-ra-ke4-ne kur-ra ca-mu-ni-in-la2
182. nun-zu a en gal-la cita ki gal-la derec-ki-gal-la-ke4 tud-da
183. gu3 nun za-na-ru-ba cu tag-ga amar ad-ba sag9-sag9
184. dnin-a-zu inim cudu3-da-ke4
185. e2 enegirki muc3-za e2 bi2-in-gub barag-za dur2 bi2-in-jar
186. 7 e2 dnin-a-zu enegirki-ra
187. ki ul kur sig galam-e jar-ra
188. itima ki huc cag4-tum2-ma ri-a
189. su zig3 a-ra2 mah lu2 nu-pad3-de3
190. jic-ban3-daki si-jar igi-te-en gana2 ki gal jiri3 nu-ed3
191. bar gi4-a nim-ma jices2-ad-gin7 rib-ba
192. cag4-zu ki ud e3 nam-he2 dajal cum2-mu
193. nun-zu nun cu sikil gid2 kug an-na-ke4
194. siki ul he-nun bar-ra jal2-la en dnin-jic-zid-da
195. dnin-jic-zid-da-ke4 jic-ban3-daki
196. muc3-za e2 bi2-in-gub barag-za dur2 bi2-in-jar
197. 10 e2 dnin-jic-zid-da jic-ban3-daki-a
198. e2 me gal kul-aba4ki-a BAD muc3-e ec3 gal mu2-a
199. gibil gurun-na sig7-ga u6 di hi-li gur3-ru
200. an-cag4-ta ed3-de3 ec3 gud-de3 du3-a
201. e2-an-na e2 ub 7 izi 7 ji6 u3-na il2-la
202. kurku2 7-e igi jal2
203. nun-zu an-ur2-ra-am3 sikil
204. nin-zu dinana nij2 bur-ra-am3 BUL?-BUL?
205. munus-ra ce-er-ka-an di nitah-ra saj tug2 dul-lu
206. suh10 kurku2 za-gin3-na ucumgal nijin3-jar-ra
207. UN-gal an ki-a dinana-ke4
208. e2-an-na muc3-za e2 bi2-in-gub barag-za dur2 bi2-in-jar
209. 11 e2 dinana unugki-ga
210. e2 u2 za-gin3 jic-nu2 gi-rin-na barag2-ga
211. a2-nu2-da kug dinana-ke4
212. ki cag4 kuc2-u3 in-nin9 edin-ka
213. ceg12 e2-muc3-a gi-rin kug im BU-bi jar-ra
214. an-edin-na u8 lu-a-ra
215. an-BAD3-zu e2 a-ra-li-ka sipad-ra ca-mu-ni-in-la2
216. nun-zu pirij dib edin-na cuba nu-gig-ga
217. gaba kug-ga u6 di en dam kug dinana
218. ddumu-zid lugal e2-muc3-a-ke4
219. bad3-tibiraki muc3-za e2 bi2-in-gub barag-za dur2 bi2-in-jar
220. 10 e2 ddumu-zid bad3-tibiraki-a
221. e2-igi-zu-u18-ru cag4-zu-ta nam-he2
222. e2 nij2 jar-ra-zu kur he2-gal-la
223. e2 cim-zu kur jectin-na
224. sukkal zid-zu kin-gal an-[na]
225. e2 nun-zu palil dijir-[re-e-ne]
226. sukkal zid e2-an-na jidru [kug cu] du7-e
227. dnin-cubur sukkal zid e2-an-na-ke4
228. [e2]-aakkil muc3-za e2 bi2-in-gub barag-za dur2 bi2-in-jar
229. 8 e2 dnin-cubur aakkilx(GADA.KID2.SI.A)ki
230. iri abzu-ta barag-ga ri-a nam-icib-e jar-ra
231. e2 mu7-mu7 an ki-a cid-da
232. [X] X X UM? X X (X) sud-sud
233. [X X] X-e gal [X (X)] dam?-zu?
234. [X X] X a2-jal2 [X] X X X
235. [...] DU [...]
236. an kug ki [sikil-la a] gub2-ba X (X) TE NE [X]
237. dnin-girim3 nin a gub2-ba /dadag\-[ga]
238. e2 mu-ru-umki muc3-za e2 bi2-in-[gub] barag-za dur2 bi2-in-/jar\
239. 9 e2 dnin-girim3 [mu-ru]-umki
240. e2-ninnu a2 zid-/da\ [lagacki gu2]-/gal\ ki-en-gi-ra
241. anzudmucen kur-/ce3\ [igi il2-la]
242. car2-ur3 dnin-/jir2\-[su] [...] kur-kur-ta X X X [(X)]
243. a2 me3 ud huc lu2-ra su3-su3
244. da-nun-na dijir gal-gal-e-ne a2 me3 cum2-mu
245. ceg12 du6 kug-ta nam tar-re-da hur-saj-gin7 sig7-ga
246. id2-zu a lu? mun kug X-zu [X (X)] ha-mun-na dal-a
247. kan4 iri-kugki-ce3 jal2-la-za
248. bur sig7 an kug-ga kurun2 de2-a an-na sug2-ga-bi
249. nij2 ku4-ku4 nij2 sa2 nu-di-dam
250. nij2 e3 nij2 nu-silig-ge-dam
251. cu-gar3 igi huc e2 me-lem4-ma
252. ki di ku5-ru en dnin-jir2-su-ke4
253. ni2 gal-la su zig3 du8-du8-am3
254. kurun2 gal-zu-ce3 dijir da-nun-na ci-im-ma-sug2-sug2-ge-ec
255. nun-zu u18-lu sumur ki-bal uru2 gul-lu
256. lugal-zu am huc a2 pad3-da pirij huc saj dub2-dub2-bu
257. ur-saj nam-en-na sa2 sig10-sig10-ge5
258. nam-lugal-la u3-ma gub-gub-bu
259. kalag-ga ur-saj gal me3-a en gaba gi4 nu-[tuku]
260. dumu den-lil2-la2 en dnin-jir2-suki-ke4
261. e2-ninnu muc3-za e2 bi2-in-gub barag-za dur2 bi2-in-jar
262. 22 e2 dnin-jir2-su lagacki-a
263. iri-kug ec3 numun i-i an kug-ga mu dug3-ga sa4-a
264. cag4-zu id2-lu2-ru-gu2 lu2 zid dadag-ge
265. e2-jalga-sud erim3 kug na4za-gin3-na gi16-sa-ce3 ak-a
266. e2-tar-sir2-sir2 ec-bar me i-i mec3-e giri17 cu jal2
267. nun-zu nun cag4-la2 sug4 kalam-ma ama kur-kur-ra
268. nin a-zu gal saj gig2-ga nam iri-na tar-re
269. dumu-saj an kug-ga ki-sikil ama dba-u2
270. e2 iri-kug muc3-za e2 bi2-in-gub barag-za dur2 bi2-in-jar
271. 8 e2 dba-u2 iri-kug-ga
272. e2 cilam AJRIG X [X X]
273. iri dalla e3 nun-ra gun3-a
274. sirara3ki ki gal nun-e
275. BAD ec3-e GAN cid-da-zu
276. nin-zu dnance ud gal-la a-ji6 uru16-na
277. pec10 a-ab-ba-ka tud-da-a
278. uh2-pu2 ab-ba-ka zu2 li-li
279. [a] i-zi-ba e-ne dug4-dug4
280. X X X-a dnance nin EN-e
281. e2 sirara3ki muc3-za e2 bi2-in-gub barag-za dur2 bi2-in-jar
282. 10 e2 dnance sirara3ki
283. e2-ab-cag4-ga-la2-a ki kug-ga du3-a
284. gu2-ab-baki cag4-zu nij2 u3-tud erim3 jar-jar-a
285. ec3 kug cilam nij2 nu-silig-ge
286. nun-zu dnin-ja2-gi4-a ajrig mah X
287. [...] kalag-ga a-a den-lil2-la2
288. [en] [dnu]-/nam\-nir-da cag4 kuc2-u3 X [X]
289. [...] X-a tud-da a-ji6 a-ab-ba-ka [...]
290. [X X a]-a-ni-gin7 enkud ab sikil-sikil-[la]
291. [e2 gu2-ab-baki] kug dnin-mar-ki-ke4
292. [muc3]-za e2 bi2-in-gub barag-za dur2 bi2-in-jar
293. [10] e2 dnin-mar-ki gu2-ab-baki
294. [e2 ki-nir-caki] nin-bi-ra tum2-ma
295. [X X X hur]-/saj\-gin7 sig7-ga u6-nir-ra il2-la
296. e2 [X X]-/da\ ki cag4 hul2-la-da gu3 nun-bi di-e
297. e2 nun-zu ud pirij-ja2 u5-a GI [X X X X]
298. cir3 kug cir3 ha-mun-na il2-la e-ne ad gal dug4-dug4
299. dumu u3-sumun2 zid ama ugu-na gaba kug-ga mi2 dug4-ga
300. ec3 ki-nir-caki ddumu-zid-abzu-ke4
301. muc3-za e2 bi2-in-gub barag-za dur2 bi2-in-jar
302. 7 e2 ddumu-zid-<abzu> [ki-nir-ca]ki-a
303. e2-bur-sig7-sig7 an-ne2 sug2-ga
304. unu2 uru16 dug4-ge sa2 dug4
305. he-nun ab-cag4-ga unu2-RI-/ban3\-[da]
306. X kug-ge u3-gul ja2-ra asila la2-a
307. e2-mah e2 dcara2 lu2 zid-de3
308. nam-he2-a cu mu-ra-ni-in-mu2
309. e2-zu e2-mah nun-zu dumu nun nu-gig-ga
310. sigx(KAxCID) sal-sal muc2 he-nun silim
311. gu2-tar la2-la2 igi bar cilam-ma
312. dcara2 nij2 dug3 KAxX dumu ama-ni-ir me ba-a
313. e2 ummaki muc3-za e2 bi2-in-gub barag-za dur2 bi2-in-jar
314. 11 e2 dcara2 ummaki-a
315. e2-ce-er-zid-gur3-ru unu2 cuba la2
316. ni2 gal nijin3-jar kug dinana-ke4
317. me zid me-a cu dajal tag-ga
318. zabalamki ec3 kur cuba ec3 KA ud zal-le
319. kurku2-a ad mi-ni-in-pad3
320. unu2 zid-zu nu-gig-ge kurku2-a ma-ra-ni-in-ri
321. nin-zu dinana DAG.KISIM5xX munus dili-e
322. ucumgal lu2 [X X]-ce3 inim kur2 di
323. nij2 babbar2-ra saj mu2-mu2-mu2 ki-bal-ce3 saj ja2-ja2
324. jic-he2 u2-sa11-an-na ni2-te-a-ni-ce3 sig7-ga
325. dumu gal dsuen-na kug dinana-ke4
326. e2 ki zabalamki muc3-za e2 bi2-in-gub barag-za dur2 bi2-in-jar
327. 12 e2 dinana zabalamki-a
328. e2 pirij gal-gin7 su-lim gur3-ru
329. ec-bar an-edin-na ud-de3 galam e3
330. e2 dickur-ra igi-zu-ce3 he2-jal2 a-ga-zu-ce3 giri17-zal
331. temen jal2-zu ninda2? si pirij
332. /cibir?\ kug ubur(source: utul5) an-na cejx(IM.A.A) ce gu-nu
333. dub-la2-za e2-za am si bad
334. X ZI temen e2-jar8 ni2 il2-i-zu
335. X X X X dungu sir2-ra
336. [...] muc-jiri2
337. [...] iti6
338. [X (X)] X nam-gu7 dickur a-ma-ru /ur3?\-ra
339. [...] X u18-lu tum9mir 7
340. [...] /tum9\mir dal-dal
341. [X] X X ur2-ta im2-ma
342. [X (X)] X DI hur-saj na4esi na4-a na muc3 ba-dar-dar-e
2 lines missing
345. [...] NI? [X] X X X X [...]
346. [...] numun kalam X [X]
347. [X] X [...] nun? [X] ku3-jal2 /an\ [ki-a]
348. X (X) [X] E [X] zi-jal2 uj3 [lu-a]
349. [...] X X X X dickur-[re]
350. e2 karkaraki muc3-za e2 bi2-in-[gub] /barag\-za dur2 bi2-in-[jar]
351. 23 e2 dickur karkaraki-[(X)]
352. [X X] saj-kul an-ne2 [ki jar-ra]
353. [...] DA A X [...]
354. [X X] an ki-da [...]
355. [X (X)] den-/ki?\-ke4? ki [X X (X)]
356. [X X] X [X] /NAM\ [...]
1 line missing
358. [...] CE3? [...]
approx. 2 lines missing
361. [... muc3-za e2 bi2-in-gub barag-za dur2 bi2-in-jar]
362. [10 e2 d... Xki-a]
2 lines missing
365. [X]-zu den-[...]
366. muc3-zu an-ne2 nam X X LUL? a [X]
367. e2-mah e2 car2-ra nin-bi-ra tum2-ma
368. igi-zu ni2 gal gur3-ru cag4-zu me-lem4 sud
369. ama dnin-tur5 den-lil2 den-ki-ke4 nam tar-ra
370. e2-sug4-ga-a jiri3 mu2-mu2 zi saj gig2-ga
371. me mah-a an-ne2 an-cag4-ta mu-ra-an-cum2
372. uz-ga kug-ga ec3 ja2-ja2-zu
373. dnin-hur-saj-ja2-ke4 kec3ki-a dug3-bi mu-un-ja2-ja2
374. e2 me gal-la du8 sikil-la cu-luh dadag-ga
375. d acac7-gi4 dijir adabki-a-ke4
376. adabki e2 id2-de3 la2-a re
377. e2 adabki muc3-za e2 bi2-in-gub barag-za dur2 bi2-in-jar
378. 15 e2 dnin-hur-saj-ja2 adabki-a
379. i3-si-inki iri an-ne2 ki jar-ra cag4-sig-ga ca-mu-un-du3
380. igi-bi u18-ru-am3 cag4-bi galam kad5-am3
381. me-bi me an-ne2 nam tar-ra
382. barag-sig9-ga den-lil2-le ki aj2
383. ki nam tar-re an den-lil2-la2
384. ki ninda gu7 dijir gal-gal-e-ne
385. ni2 gal-la su zig3 du8-du8-am3
386. kurun2 gal-zu-ce3 dijir da-nun-na ci-im-ma-sug2-sug2-ge-ec
387. nun-zu ama nu-gig unu2 cuba-a sud-sud
388. nijin3-jar ki kug-ga-kam-ma ja2-ja2
389. nu-u8-gig-ra suh10 kece2 di
390. nu-bar-ra ubur 7 si sa2-sa2-e
391. kurku2-a 7-e ad [mi-ni-in-pad3]
392. nin-zu a-zu gal kalam-ma
393. nin-i3isin2si-na dumu an-na-ke4
394. e2 i3-si-inki muc3-za e2 bi2-in-gub barag dur2 bi2-in-jar
395. 16 e2 dnin-isin2si-na i3-si-inki-na
396. ka-zal-luki suh10-zu an-cag4-ga
397. su3-ra2-aj2 X X u6-e gub-ba
398. nun-[zu] a ninda2 X [(X)] X-a am-e tud-da
399. [X] /mah\ igi gun3 en zu2 pirij-ja2
400. [umbin]-ce-ba amar cu ti-a
401. [...] cu ti-a
402. [...] cu ti-a
403. X [...] /gi4\-gi4 X jal2-la a2 cum2-mu
404. kun4-sa-tu en gal dnu-muc-da-ke4
405. ka-zal-luki muc3-za e2 bi2-in-gub barag-za dur2 bi2-in-jar
406. 10 e2 dnu-muc-da ka-zal-luki
407. e2-igi-kalam-ma uc ki jar-ra
408. hur-saj mu2-a dajal ki us2-sa
409. kur gu2-erim2-jal2-e (X) X DU
410. [X X X] /an?\ ki? dnin-X X [...]
411. X [...]
412. ...
approx. 1 line missing
414. [... muc3-za e2 bi2-in-gub barag dur2 bi2-in-jar]
415. [8 e2 dlugal-mar2-da mar2-daki]
416. BAD3.ANki ec-bar-re gal kij2-ja2 car2 dug4-ge gib-ba
417. kan4 ni2 me-/lem4\ jal2-la-za
418. jic-bur2-de3 muc-cag4-tur3 muc-huc-e gu2-da am3-mi-ib-la2
419. nun-zu mas-su dijir-re-e-ne
420. sa2 pad3-de3 mah di-de3 he2-du7
421. dumu durac-a me zid nam-nun-na gal-zu
422. dictaran lugal BIR an-na-ke4
423. e2-dim-gal-kalam-ma muc3-za e2 bi2-in-gub barag-za dur2 bi2-in-jar
424. 8 e2 dictaran BAD3.ANki-a
425. e2-sikil me sikil-bi kur-kur-ra dirig-ga
426. mu-bi sukud u18-ru ki-tuc mah ur-saj-ja2
427. e2 kug dnin-a-zu e2 me kug-kug-ga
428. e2 me-zu me sikil cu-luh-zu cu-luh dadag
429. ki-tuc-za ur-saj-e ni2 mu-ni-ib-te-en-ten
430. du8-za dnin-a-zu u2 mu-ni-ib-sug4-sug4
431. lugal-zu en gal dumu den-lil2-la2-kam
432. ur-mah galam e3 kur-re uc11 cum2-mu
433. kur gu2-erim2-jal2-la-ce3 tum9u18-lu-gin7 zi-zi
434. bad3 ki-bal-a-ce3 ucumgal-gin7 guru5-uc bur2-ru
435. nu-ce-ga u18-lu dul-u3 erim2-e jiri3 saga11! di
436. dub3 ba9-ra2-ni hul-jal2 nu-e3
437. u3-ma gub-ba-ni ki-bal uru2 gul-gul-lu
438. saj-ki gid2-da-ni uj3-bi sahar-e-ec de5-ga
439. e2 nun-zu pirij gal erim2 cu-bi-ce3 la2-a
440. lugal-zu ud huc u18-ru lipic me3-a
441. cen-cen-na SA4-gin7 DU a2 mah-bi kucgur21-ra
442. sa-par3 uj3 dajal-la erim2 cu-na nu-e3
443. en gal pa e3-a mah-a-ni zag nu-sa2
444. a zid kur gal-e dnin-lil2-le tud-da
445. e2-sikil lugal-zu ur-saj dnin-a-zu
446. ec3-nun-naki muc3-za e2 bi2-in-gub barag-za dur2 bi2-in-jar
447. 22 e2 dnin-a-zu ec3-nun-naki
448. e2 nam-he2-a du3-a kicki me nam-nun-na saj il2
449. a2-dam ki jar-ra temen gal-zu sag2 nu-di
450. ki-sa2-a-zu muru9 dajal tag-ga an-cag4-ge dirig
451. cag4-zu jictukul jicmitum2 a2 X IM? ce-er-ka-an ba-ni-in-dug4
452. zid-da-zu kur dub2-bu gab2-bu-zu erim2 sal-e
453. nun-zu u18-ru mah ud gal ki us2-sa ni2 huc gal ri-a
454. e2-dub lugal-zu ur-saj dza-ba4-ba4
455. e2 kicki muc3-za e2 bi2-in-gub barag-za dur2 bi2-in-jar
456. 8 e2 dza-ba4-ba4 kicki-a
457. e2-jic-kece2-da-kalam-ma
458. gud a2 nun gi4-a dijir-re-e-ne
459. immal2 ni2 te-en-te-en gud-am a-nir ja2-ja2
460. gu2-du8-a kar-zu kar sig-ga a naj-je26
461. cag4-zu galam kad5 cita2-zu cita2 X an-ta cu bar-ra
462. muc3-zu muc3 za-gin3 mec3-lam-ma la2-a
463. nun-zu dijir er9-ra lugal mec3-lam-ma
464. dijir huc ki-a lugal ud-cu2-[uc]
465. dnergal dmec3-lam-ta-e3-[a]
466. muc3-za e2 bi2-in-gub barag-za dur2 bi2-in-jar
467. 10 e2 dnergal gu2-du8-aki
468. u2-ru-umki u18-ru-na ki di ku5-ru dsuen-na
469. e2-ab2-lu-a tur3 dajal-la
470. dac-im2-babbar-e nam-sipad-zu ca-mu-un-ak
471. e2 lugal-ju10 jidru-zu an-na /ci-bi2\-[bad]-ba9-re6
472. E2xX X ki?-ce3 [X] X iti6 [X (X)] giri17-zal
473. TE [X]-zu ud he2-ni?-X-[...]
474. nun-zu nun giri17-zal kug X X [X X]
475. an za-gin3-ta e3 giri17-zal cag4? [X] mec3-e giri17(source: NE) cu jal2 [X]
476. kalam-e dadag-ge dsuen /NA?\ [X]
477. e2 u2-ru-um muc3-za e2 bi2-in-[gub] barag-za dur2 bi2-in-[jar]
478. 10 e2 dsuen-/na\ u2-ru-umki
479. zimbirki barag dutu ud-de3 dur2 jar-ra
480. e2-nun-an-na mul-an men? dnin-gal-e tud-da
481. e2 dutu nun-zu X X (X) /ki?\-car2-ra an ki-e am3-si
482. en nu2-a-ni uj3 nu2-de3
483. zi-zi-da-ni uj3 zi-zi-de3
484. gud-de3 ur4 X X uj3-e giri17 du3-de3
485. dutu-ur2 mac2-ance u2-a X mu-ni-in-su8-ug
486. saj gig2-ge a mu-un-ci-ib-tu5
487. kalam-e zag-ce mu-na-ra-si-ig
488. me he2-aj2-e ec3-zu uru2
489. di ku5-ru ki ud e3 ud uru16-na sun4 la2-e
490. ji6 u3-na suh10 kece2-de3
491. dutu lugal e2-babbar2-ra-ke4
492. e2 zimbirki muc3-za e2 bi2-in-gub barag-za dur2 bi2-in-jar
493. 14 e2 dutu zimbirki-a
494. e2-hur-saj u2-cim-gin7 gurun-na sig7-ga
495. HI.ZAki cag4-zu nam-he2-a
496. ki nam tar-re-da nam ci-im-da-ab-tar-re-en
497. muc3-za men-e ul he2-em-mi-ib-tum2-mu
498. jici-ri9-na-zu muc-saj-kal u3-zu-zu-gin7
499. temen kug-za ud he2-ni-ib-kar2-kar2
500. ama dnin-tur5 nin ulutim2-ma
501. cag4 ki ku10-ku10-ga kij2 ak-e
502. lugal u3-tud suh10 zid kece2 di
503. en u3-tud saj-men ja2-ja2 cu-na i3-jal2
504. cag4-zu an ki dnin-hur-saj-ja2-ke4
505. e2 HI.ZAki muc3-za e2 bi2-in-gub barag-za dur2 bi2-in-jar
506. 12 e2 dnin-hur-saj-ja2 HI.ZAki
507. ul-macki igi-nim KAB.LAH4 kalam-ma
508. ug huc am-ce3 du7-du7
509. gu2-erim2-jal2-ce3 sa barag2-ga
510. nij2-me-jar ki-bal-a du7-du7
511. en-na nu-ce-ga eme sig-ga nu2-a
512. e2 dinana kug na4za-gin3-na e2cutum kug-sig17 du3-a
513. nun-zu a12-ra2-bumucen nu-u8-gig nijin3-jar-ra
514. me3 gu2 e3 hu-ul-hu-ul-le-ec sig7-ga cita2 7-e si sa2-e
515. a2-kar2 a me3 tu5-tu5
516. kan4 me3 X jal2 da13-da13 X X X X
517. gal-zu an-na dinana-ke4
518. e2 ul-mac muc3-za e2 bi2-<in>-gub barag-za dur2 bi2-in-jar
519. 12! e2 dinana ul-macki
520. e2 a2 zid-da urudlub me3 kud-kud ki-bal-ce3
521. a-gar3 sig7-sig7-ga-bi ib2?-dun-dun
522. X X X X [X] X X [...]
523. [...] AN [...] X X X
524. nun-zu ur-saj [X X X] ra-ra
525. me3 car2-ra aga-kar2 [(X)] X e-ne di
526. da-ba4 dijir a-ga-de3ki-ke4
527. e2 a-ga-de3ki muc3-za e2 [bi2]-in-gub barag-za dur2 bi2-in-jar
528. 8 e2 da-ba4 a-ga-de3ki-a
529. e2 mul-mul e2-za-gin3 gun3-a kur-kur-ra cu-mu-un-bad
530. ha-mun du6-du6-da ec3-a ja2-ja2
531. erec2ki en ul-e-ne itid-de3 saj ma-ra-ni-in-il2-ec
532. du6-da naja-e naja di4-di4-la2
533. dnanibgal2 gal-e dnisaba-ke4
534. me an-ta ba-an-e3 me-zu ba-an-tah
535. zag sal-sal-e jar-ra-am3
536. munus zid jectug2 dirig tuku-e
537. IM.JAR sed4-da ka du8-u3
538. dub za-gin3-ta ad gi4-gi4-gi4
539. kur-kur-ra ad ca4 ja2-ja2-ja2
540. munus zid naja kug-ga gi du3-e tud-da
541. an-ne2 kuc3 ra-ra ki ec2 ra-ra
542. dnisaba za3-mi2
543. lu2 dub zu2 kece2-da en-he2-du7-an-na
544. lugal-ju10 nij2 u3-tud na-me lu2 nam-mu-un-u3-tud
545. 14 e2 dnisaba erec2ki-a

Print sources

Civil 1994, p. 149: composite text, translation (l. 520)

Hall 1985, p. 439-440: commentary

Römer 1989a, p. 686-688: translation, commentary (No. 34)

Sjöberg 1973b, p. 46: score transliteration (l. 30)

Sjöberg and Bergmann 1969: composite text, score transliteration, translation, handcopy, commentary

Electronic sources

Civil 1989b: composite text

Krecher 1996a: composite text, translation

Cuneiform sources

CBS 2224 (STVC 104)

CBS 4566 (PBS 10/2 8; pl. 30)

CBS 9686 (STVC 48) + N 4184 (pl. 36)

CBS 7073 (pl. 1ff.)

CBS 7948 (STVC 49)

CBS 13291

CBS 13608 (pl. 35)

CBS 13900 (STVC 45)

CBS 13951 (STVC 46; pl. 35)

CBS 14229 (PBS 13 16)

CBS 14231 (PBS 13 7)

CBS 15075 (pl. 29)

CBS 15120 (PBS 13 65; pl. 35)

CBS 19767 (pl. 11ff.)

N 1430 + UM 29-16-417 (both pl. 33f.) (+) Ni 3-3 (SLTN 89)

N 1944 ***

N 3045

N 3111

N 3134

N 3142

N 3311 ***

N 3375 (pl. 28)

N 4162 (pl. 32)

N 4179 (pl. 31)

N 6509

N 7083

Ni 2-1 (SLTN 88)

Ni 1360 (BE 31 40)

Ni 1575 (BE 31 18)

Ni 4117 (ISET 1 97)

Ni 4236 (ISET 1 83)

Ni 4454 (ISET 1 99)

Ni 9742 (ISET 1 123)

Ni 9876 (ISET 1 134)

U 7782

UET 6 111 = U 16829

UET 6 112

UET 6 113

UET 6 *47 + *82 ? ***

UET 6 *91 bil.

UET 6 *231

UM 29-13-170 (pl. 36)

UM 29-13-515 (pl. 29)

UM 29-16-423 (pl. 28)

UM 29-16-783 (pl. 28)

2N-T684 = IM 58982

6N-T103 = IM 70099 (pl. 37)

6N-T781 = IM 70110 (pl. 37f.)


Revision history

25.xi.1998-29.i.1999: GC, editor: standardisation
08.iv.1999-12.iv.1999: JAB, editor: proofreading
08.viii.1999: JAB, editor: minor corrections
03.xi.1999: GC, editor: SGML tagging
03.xii.1999: ER, editor: proofreading SGML
27.xi.1999: ER, editor: web publication
01.vi.2003: GC/JE, editor/technical developer: XML/TEI conversion
30.iii.2005: GC/JE, senior editor/technical developer: lemmatised version published

ETCSL homepage

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford
Updated 2006-12-19 by JE

University of Oxford