ETCSLtransliteration : c.5.3.1 ETCSL homepage

The debate between Hoe and Plough

1. e jical-e jical-e jical-e sa la2-e (Cited in OB catalogue from Nibru, at Philadelphia, 0.2.01, line 25; OB catalogue in the Louvre, 0.2.02, line 16; OB catalogue from Urim (U2), 0.2.04, line 18)
2. jical-e jicasal2-e zu2 jicma-nu-e
3. jical-e jiccinig-e zu2 jic-ab-ba-ke4
4. jical-e zu2 2-e zu2 4-e
5. jical-e dumu ukur3-ra cag4 tug2nij2-dara2 kar-re
6. jical-e jicapin-na du14 ga-na nam-mi-jar
7. jical-e jicapin-na a-da-min3 dug4-ga
8. jical-e jicapin-na gu3 am3-ma-de2-e
9. jicapin i3-gid2-de3-en gid2-da-zu nam-ju10
10. i3-lagab-be2-en lagab-ba-zu nam-ju10
11. a u3-ba-ni-ib-e3 nu-mu-e-da-an-uc2-en
12. sahar jicdusu-e nu-mu-e-da-an-si-si
13. im nu-barag-e-en ceg12 nu-du3-e-en
14. uc ki nu-ja2-ja2-an e2 nu-du3-du3-en
15. e2-jar8 sumun-na ur2-bi nu-us2-en
16. ur3 lu2 zid-da-ke4 e2 nu-um-ja2-ja2-an
17. jicapin sila dajal-la si nu-um-sa2-sa2-en
18. jicapin i3-gid2-de3-en gid2-da-zu nam-ju10
19. i3-lagab-be2-en lagab-ba-zu nam-ju10
20. jicapin-e jical-e gu3 am3-ma-de2-e
21. je26-e jicapin-e a2 gal-e dim2-ma cu gal-e kece2-da
22. saj-tun3 mah a-a den-lil2-la2-me-en
23. engar zid nam-lu2-ulu3-me-en
24. ezen-ju10 itid cu-numun-a a-cag4-ga ak-da-bi
25. lugal-e gud im-ma-ab-gaz-e udu im-ma-ab-car2-re
26. kac bur-ra-am3 mu-e-de2
27. lugal-e a ur4-a mu-e-de6
28. kucub3 kuca2-la2-e ceg11 ci-im-ma-gi4-gi4
{
(1 ms. adds 1 line:)
28A. [...] X-na-DI-e-en
}
29. lugal-e a2-ju10 cu bi2-in-du8
30. gud-ju10 jiccudul-e si ba-ni-in-sa2
31. barag-barag gal-gal zag-ju10-ta im-da-sug2-sug2-ge-ec
32. kur-kur-re u6 dug3-ge-ec mu-e
33. uj3-e igi hul2-la mu-un-ci-bar-bar-re
34. ab-sin2 gub-ba-ju10 edin me-te-ac bi2-ib-jal2
35. icin-na a-cag4-ga jal2-la-ju10-uc
36. mac2-ance lu-a dcakkan2-na im-ci-gam-e-de3-ec
37. ce cej6-ja2 kij2-ja2 gub-ba-ju10-uc
{
(1 ms. adds 2 lines:)
37A. [urud]bulug-gur10 nij2 kalag-ga a-da-min3 mu-e
37B. [X] X gur10 ce ba-/ur4\-a-ta
}
38. dugcakir3 lu2sipad-da dug3 jar-ra-am3
39. zar-mac-ju10 a-gar3-ra sal-la-a-bi
40. udu ddumu-zid-da dug3 jar-ra-am3
41. du6-ju10 edin-na du8-du8-a-bi
42. hur-saj sig7-ga hi-li gur3-ru-am3
43. guru7-du6 guru7-mac-a den-lil2-ra gu2 mu-un-na-ab-gur-re
44. ziz2 gig-bi gu2 mu-un-na-ra-dub-dub-be2
45. arah4 nam-lu2-ulu3-ka /ce\ mi-ni-ib2-si-si-/en\
46. nu-siki nu-mu-un-su lu2ki-gul-la
47. gi-gurur3-ra cu um-ma-ab-ti-ec
48. an pad-pax(PAD)-ra2-ju10 im-de5-de5-ge-ne
49. in-nu a-cag4-ga dub-dub-ba-ju10
50. nam-lu2-ulu3 im-da-gid2-gid2-de3-en
51. mac2-ance dcakkan2-na lu-a-bi a2 mu-da-an-e3
52. jical hul-bi buru3-da zu2 hul-bi bur12-ra
53. jical im-ma kij2-ja2 la2-a
54. jical a-cag4-ga saj-bi im jar-ra
55. jical u3 jicu3-cub-ba im-ma ud zal-la lu2-ulu3 nu-luh-ha
56. pu2 ba-al sur3 ba-al lu2 en3-dur-ra ba-al
57. jic cu ukur3-ra-ba cu nam-barag-ga-ka nu-tum2-ma
58. cu arad lu2-ka saj me-te-ac bi2-ib-jal2
59. za-e ja2-ra in gig mu-e-dub2
60. ni2-zu ja2-da mu-da-ab-sa2-e-/en\
61. edin-ce3 e3-ju10-da igi hu-mu-un-du8-a
{
(2 mss. add 1 line:)
61A. jical-e jicapin-na /gur4?\-ra-ni-ce3 nu-mu-un-X
}
62. jicapin sur3 ba-al-ba-al in-ce3 mu-e-dub2
63. jical-e jicapin-na gu3 am3-ma-de2-e
64. jicapin tur-ra-ju10 nam-ju10 buluj3-ja2-ju10 nam-ju10 pec10-jal2-la-ju10 nam-ju10
65. ki den-lil2-la2-ka dub-saj-zu je26-e-me-en
66. e2 den-lil2-la2-ka igi-ce3 ma-ra-ab-gub-be2-en
67. eg2 i3-ak-en pa5 i3-ak-en
68. a-gar3-a-gar3-re a um-ma-si-si-in
69. jic-gi-jic-gi-a a u3-mu-ni-in-de2-de2
70. jicdusu tur-ju10 mu-da-ab-ri
71. id2 u3-mu-e-kud pa5 u3-mu-e-kud
72. id2 mah zig3-ga-ce3 a um-ma-ni-ri
73. ambar-ra da um-da-ak-e
74. je26-e jical nijin2-bi im-da-gub-be2-en
75. tum9u18-lu tum9mir-ra nu-mu-un-si-il-si-il-le
76. mucen-du3-e nunuz ib2-de5-de5-ge
77. lu2cu-KU6-de3 ku6 mi-ni-ib-dab5-dab5-be2
78. uj3-e jichar-mucen-na cu im-ma-an-ti
79. e-ne-ec2 he2-jal2-ju10 kur-kur-ra cu-bi he2-ni-ib-sud-sud
80. a-gar3-ta a um-ta-hac-a-ta
81. ki duru5 kij2-ja2 ba-jal2-la-ta
82. jicapin igi-zu-ce3 a-cag4-ga je26-e ma-an-ed3-de3
83. a-cag4 jal2 da13-da13 je26-e ma-ra-ra-an-du8-e
84. a2-ur2 eg2-ga je26-e ma-ra-ra-an-ze2-en
85. u2-kul a-cag4-ga je26-e ma-ra-ra-an-ja2-ja2-e-en
86. jicmud jici-ri9-na-bi a-cag4-ga je26-e ma-ra-de5-de5-ge-en
87. a-cag4 kij2 a-ak us2-sa jar-ra-am3
88. gud-zu 6-am3 lu2-zu 4-am3 u3 za-e cag4 11-kam-ma-bi-me-en
89. a2 sa gi4-a gana2-ta mi-ni-ib-kar-kar-re
90. ni2-zu ja2-a-da mu-da-ab-sa2-e
91. bar-ju10-ta a-cag4-ga ed2-de3-da-zu-ne
92. ab-sin2-zu dili-am3 igi X X-da-ab-sag9-ge
93. saj-zu kij2-ja2 u3-mu-e-ni-ri-en
94. jici-ri8-na jickici16 u3-mu-e-ni-la2
95. jiczu2-zu mu-e-kud jiczu2-zu u3-mu-e-du3
96. jiczu2-zu cu-zu-ce3 nu-im-mi-la2
97. engar-zu jicapin-bi til-la mu-ce3 mi-ri-ib2-sa4-sa4
98. 2-kam-ma-ce3 nagar ma-ra-huj-e lu2 ma-ra-ab-X
99. e2 nam-gacam-ke4 ma-ra-ab-ni10-ni10-e
100. tug2-du8 bar CUL ma-ra-ra-an-ze2-en
101. nij2-bar-sur-ra ma-ra-ra-an-ed3-ne
102. /kuc\bar-ed3-da-bar-ed3-da cu-mu-ra-an-kuc2-u3-ne
103. kuc nu-dug3 saj-du-zu bi2-ib-jar
104. il2-la-zu tur-ra-am3 a-ra2-zu mah-am3
105. ud zag-ju10 itid 12-am3
106. ud gub-ba-zu itid 4-am3
107. ud sah6-zu itid 8-am3
108. gub-ba-zu-gin7 2-am3 ba-du-un
109. jicma2-la2-za e2 i3-du3-du3-e-en
110. u3-mu-e-ni-ri-en cu-zu jicdal-a u3-mu-e-ni-bur12
111. igi-zu dug jectin-na-gin7 a im-ta-suh-en
112. jicdal-ta kur-ra um-ta-ak-en
113. i-bi2-ju10 e2-a mu-ni-in-sig7-sig7-en
114. jicninda2-zu me-am3 gurud-da-bi
115. lu2 gurud-da-zu gu2-guru5 ba-ab-dug4
116. jiccu-kar2 sug-zag-ge4 gu7-a
117. je26-e jical-me-en iriki-a ga-an-til3
118. lu2 nam-me dugud-da-me-en
119. arad lugal-a-ni-ir us2-sa-me-en
120. e2 lugal-a-ni-ir du3-du3-a-me-en
121. e2tur3 gid2-da-me-en amac dajal-la-me-en
122. im i3-barag-en ceg12 i3-du3-du3-en
123. uc ki i3-ja2-ja2-an e2 i3-du3-du3-en
124. e2-jar8 sumun-na ur2-bi i3-us2-en
125. ur3 lu2 zid-da-ka e2 im-ma-ja2-ja2-an
126. jical-me-en sila dajal-la si im-ma-sa2-sa2-e-en
127. iriki u3-mu-nijin2 bad3 gen6 um-mi-du3
128. e2 dijir gal-gal-e-ne-ka pa e3 u3-ba-ni-ak
129. im su4 im sig7 im dal-ha-mun-na mi2 um-ma-ni-in-dug4
130. iriki e2-gal-la-ka i3-du3-e-en
131. ugula nu-banda3-e-ne dur2 i-im-ja2-ja2-ne
132. im gig-bi du3-a im BU-bi dugud-da
133. e2 du3-du3-a-ja2 a2 sed4-bi-ce3 ni2 he2-em-ci-ib-te-en-te-en
134. gu2 izi-ka jical um-ma-zal-la zag gu2 um-ma-ab-la2
135. e-ne sug4-ga-ni nu-mu-e-ci-du-un
136. mu-ni-ib-gu7-u3-ne mu-ni-ib-na8-na8-ne
137. addir-ra-ni mu-na-ab-cum2-mu-ne
138. juruc-ra dam dumu-ni a2 mu-un-da-an-e3
139. ma2-lah5-ra gir4 mu-na-du3-e esir2 mu-na-bil-bil
140. jicma2-gur8 jicma2-gi4-lum u3-mu-na-du3
141. ma2-lah5-ra dam dumu-ni a2 mu-un-da-an-e3
142. lugal-ra jickiri6 mu-un-na-ab-gub-be2-en
143. jickiri6 u3-mu-un-nijin2 im-du3-a zag-bi u3-bi2-in-dab5 gu3 tec2-a u3-bi2-in-sig10-ge5
144. uj3-e jical-e cu im-ma-an-ti-ec
145. pu2-ba u3-mu-ba-al mu-gu2 um-mi-du3
146. jiczi-ri2-gum u3-bi2-in-du3 mu2-sar-re si im-sa2-sa2-e-en
147. je26-e-me-en mu2-sar-ra a bi2-ib2-sig10-sig10-ge-en
148. jichachur u3-mu-buluj3-je26 nij2-sa-ha am3-e3
149. nij2-sa-ha-bi e2 dijir gal-gal-e-ne-ka me-te-ac im-mi-ib-jal2
150. nu-jickiri6-ke4 dam dumu-ni a2 mu-un-da-an-e3
151. id2-da jic-kece2-da um-mi-ak jiri3 si um-mi-sa2
152. ki-ba an-za-gar3 gu2-ba um-mi-du3
153. lu2 a-cag4-ga ud ba-an-da-zal-la
154. juruc a-cag4-ga ji6 ba-an-da-sa2-a
155. an-za-gar3-ba um-mi-ed3-de3
156. lu2-bi iriki du3-a-ni zi-ni ba-ci-in-tum3
157. kucummud u3-mu-dim2 a mu-na-de2-e
158. zi-ni cag4-ba mu-na-ja2-ja2-an
159. jicapin sur3 ba-al-ba-al in-ce3 mu-e-dub2
160. edin bar-rim4 ki a nu-jal2-la
161. a dug3-ga-bi u3-mu-ba-al
162. lu2 enmen tuku gu2 pu2-ja2-ce3 zi-ni ba-ci-in-tum3
163. i3-ne-ec2 lu2-u3-ra a-na na-an-dug4
164. [lu2] lu2-u3-ra dili a-na na-an-tah
165. sipad-de3 u8 sila4-a-ni edin me-te-ac bi2-ib-jal2
166. ud an-ne2 sag2 ba-ab-dug4-ga-ta
167. ki-en-gi a gig ba-ab-dug4-ga-ta
168. e2 du3 id2-da cu mu-ni-in-la2-a-ba
169. den-lil2-le ma-da saj-ki ba-da-gid2-da-a-ba
170. buru14 den-lil2-le mu-un-su-a-ta
171. mah den-lil2-le mu-un-ak-a-ta
172. den-lil2-le cu nu-me-en-dag
173. jical zu2 dili bar-rim4-ce3 ba-an-cum2
174. me-en-de3 en-te-en buru14-gin7 mu-e-la2
175. cu e2-me-ec en-te-na-ke4 mu-na-kar-kar-re-en-de3-en
176. jical-e a2 la2-e garadinx(GAD/GAD.JAR/JAR) mu-un-la2
177. jichar-mucen-na a2 la2-e gi-gurur3-ra mu-un-la2
178. juruc saj-dili lu2ki-gul-la a2 mu-un-da-an-e3
{
(2 mss. add 1 line:)
178A. an pad-pax(PAD)-ra2-«ju10» im-de5-de5-ge-ne
}
179. ud-bi-a ud-de3 gu3 he2-eb-be2
180. na4kinkin(HAR) ma-nu2 jicnaja4 ma-du7-du7
181. jic-gan-na-ta tu10 mu-un-ak-e
182. gicag4-sur gima-an-sim-bi a-da-min3 mu-da-ak
183. lu2 sumur-ra-ce3 a-na-am3 ab-ak
184. dezina2 gu2-zu a-na-ac mu-ni-in-cub
185. ce cej6-ja2 a-na-ac {mu bi2-ib-su-su-un} {(1 ms. has instead:) apin ninda2-zu-ce3}
186. den-lil2-le jical gu3 am3-ma-de2-e
187. jical mah-bi nam-ba-e-de3-sumur-re-de3-en
188. mah-bi gu2-zu nam-ba-e-de3-cub-ba
189. jical-e dnisaba ugula-a-ni na-nam dnisaba nu-banda3-a-ni na-nam
190. dub-sar-e kij2 cu-mu-un-il2 kij2 cu-mu-un-il2
191. jical-e 5 gij4 jical-e 10 gij4 nij2-kas7 ha-ra-ab-ak
192. jical-e 1/3 ma-na jical-e 1/2 ma-na nij2-kas7 ha-ra-ab-ak
193. geme2-gin7 gub-ba ec2-gar3 i3-ja2-ja2-an
194. jical-e jicapin-na a-da-min3 dug4-ga
195. jical-e jicapin-na dirig-ga-ba
196. dnisaba za3-mi2

Print sources

Bottéro 1991: commentary

Civil 1994, p. 73-75: commentary (ll. 95-99, 103-105)

Kramer 1975: commentary

Kramer 1981, p. 342-347: commentary

Vanstiphout 1984: commentary

Vanstiphout 1990: commentary

Vanstiphout 1991: commentary

Vanstiphout 1991b: commentary

Vanstiphout 1992a, p. 344-347: commentary

Vanstiphout 1997, p. 578-581: translation, commentary

Electronic sources

Civil 1989i: composite text

Civil 1996: composite text

Krecher 1996a: composite text, translation

Vanstiphout 1998a: composite text, score transliteration, translation

Cuneiform sources

Ash 1923-765 (OECT 5 00)

BM 56137

CBS 13879 (STVC 119)

CBS 15357

CBS 2151 + N 4306

CBS 2192 + N 2709 + N 6477 + UM 29-13-867

CBS 6775 (STVC 117)

CBS 7782

CBS 7820 (STVC 128)

IB ***

N 1349

N 1451

N 1560 + N 3991

N 1777 + UM 29-16-57

N 3296 + UM 29-15-978

N 3705

N 5501

N 7143

Ni 2314 (SLTN 122)

Ni 2346 (SRT 26)

Ni 2400 (BE 31 50)

Ni 4536 (ISET 1 105)

Ni 9661 (ISET 2 60)

Ni 9941 (ISET 1 140)

Ni 9980 (ISET 2 59)

UET 6 *82 + *307

UET 6 42

UET 6 43 + UET 6 *10b

UM 29-15-239

UM 29-15-542

UM 29-16-186 + N 1585

YBC 8959

3N-T309 = IM 58416

3N-T464 = A 30247

3N-T488 = IM 58513

3N-T497 = A 30252

3N-T517 = A 30260

3N-T529 = UM 55-21-339

3N-T536 = UM 55-21-341

3N-T539 = UM 55-21-342

3N-T545 = A 30266

3N-T659 = UM 55-21-371

3N-T663 = A 30290

3N-T672 = UM 55-21-373

3N-T754 = A 30295

3N-T900, 1 (SLFN 49)

3N-T901, 43 (SLFN 49)

3N-T901, 60 (SLFN 51)

3N-T902, 98 + 3N-T904, 179 + 3N-T905, 192 (SLFN 49)

3N-T903, 129 + 3N-T903, 135 + 3N-T904, 166 + 3N-T905, 182 (SLFN 48)

3N-T904, 142 (SLFN 47)

3N-T905, 204 (SLFN 48)

3N-T905, 208 (SLFN 51)

3N-T905, 214 (SLFN 49)

3N-T908, 314 (SLFN 47)

3N-T916, 320 (SLFN 47)

3N-T916, 345 (SLFN 87)

3N-T916, 346 (SLFN 50)

3N-T917, 375 (SLFN 51)


Revision history

21.i.2000-02.ii.2000: GC, editor: standardisation
27.v.2000-08.vi.2000: JAB, editor: proofreading
16.vi.2000: GC, editor: SGML tagging
30.vi.2000: ER, editor: proofreading SGML
23.vi.2000: ER, editor: web publication
01.vi.2003: GC/JE, editor/technical developer: XML/TEI conversion
30.iii.2005: GC/JE, senior editor/technical developer: lemmatised version published

ETCSL homepage

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford
Updated 2006-12-19 by JE

University of Oxford