ETCSLtransliteration : c.1.8.2.1 ETCSL homepage

Lugalbanda in the mountain cave

Segment A

1. [ud ul an ki-ta ba9-ra2-a-ba] (Cited in OB catalogue from Nibru, at Philadelphia, 0.2.01, line 38; OB catalogue in the Louvre, 0.2.02, line 22; OB catalogue from Urim (U2), 0.2.04, line 37)
2. [...] /ul\-e suh10 /kece2\-[da ...]
3. [...] /ul?\ buru14 ul-e ce /KAxX\-[(X)]-a-ba
4. [... in] /ba\-dub-ba ki ba-sur-ra-a-ba
5. [(X) na] /ba\-du3-a-ba mu ba-sar-ra-a-ba
6. [(X)] /eg2\ pa5-re cu-luh ak-a-ba
7. [(X)] /AD\-gin7 X pu2 si sa2-sa2-a-ba
8. [id2]/buranuna\ id2 /he2\-jal2-la unugki-ga-/ke4\ [ki] /in\-dar-ra-a-ba
9. [(X) X] NUN BI? TAB du3-a-ba
10. [(X) X] /ha\-la UL TAB jar-ra-ba
11. [(X) X] an kug-ga-ke4 in-ze-ze-ra-a-ba
12. X [nam]-/en\ nam-lugal-la-ke4 unugki-ga-ke4 [(X) pa] e3 bi2-in-ak
13. cibir? /ecgiri2?\ kul-aba4ki-ke4 /me3\ saj il2-ba
14. me3 ecemen dinana-ke4
15. saj gig2 zi su3-ud-/ba\ mi-ni-ib-dug3-ge-ec-ba
16. in-di3-in-di3-ba /zag-ec\-zag-ec-ba
17. mac2 kur-ra umbin kij2-kij2-ba
18. tarah kur-ra ackud sag9-sag9-ba
19. en-me-er-kar2 dumu dutu-ra mu-na-cum2-mu-uc-ba
20. ud-ba lugal-e iriki-ce3 jicmi-tum na-ja2-ja2
21. en-me-er-kar2 dumu dutu-ra
22. arattaki kur me sikil-la-ce3 har-ra-an zu na-an-ja2-ja2
23. ki!-bal gul-gul-de3 na-an-jen
24. en-/e iri\-a-ni zig3-ga14 ba-ni-jar
25. nijir kur-kur-ra si gu3 ba-ni-ra
26. unug[ki] zig3-ga lugal zu ba-ra-ed2-e
27. kul-aba4ki zig3-ga en-me-kar2-ra he2-us2-e
28. unugki zig3-ga-bi a-ma-<ru>-kam
29. kul-aba4ki zig3-ga-bi an dungu jar-ra
30. muru9-gin7 ki he2-us2-sa-ba
31. /sahar?\ pec-pec-bi an-e mu-un-ci-ib-us2
32. buru4-dugudmucen numun saj-ce3 zi-zi-i-gin7
33. lu2-ulu3 zu-ne na-an-ni-pad3-de3
34. cec cec-a-ne jickim na-an-ja2-ja2
35. /lugal\-bi saj-ba du-a-ni
36. X X X erin2-na-ka di-dam
37. /en\-[me-er-kar2] /saj-ba\ du-a-ni
38. /lu2\ [...]-/ka\ di-dam
39. /BIR?\ X X X [...] /ki?-sig10\-ga-ke4
40. hur-saj SUG nunuz gu2 /nu?\-gun3-e
41. gu2-nida-e gu2 me-er-me-er-re-da
42. zid-du cag4 kuc2-u3 den-lil2-la2-ke4
43. kul-aba4ki nijin2-na-bi im-ma-an-kar-ec-ba
44. [X] /kur\-ra-ke4 u8?-gin7 ba-an-gur-ru-uc
45. [X X] /zig3-ga?\ gaba hur-saj-ja2-ke4 am-gin7 dub3 bi2-in-jal2-/le\
46. [X X] zag-ce3 i3-kij2-e har-ra-an i3-zu-ne
47. [X X X] X i3-kij2-e ud 5-am3 ba-zal
48. [ud 6-kam-ma]-ka a mu-un-/tu5-tu5\-uc
49. X [X X] ud 7-kam-ma kur-ra ba-an-sun5-ne-ec
50. in-di3-in-di3-a bal-bal-/e\-da-bi
51. a-ji6 uru16 ambar BULUG gaba gabu2 ru-ru-gu2
52. en-bi ulu3-a u5-a-ni
53. dumu dutu kug-me-a zid
54. an-ta ki gal-la gub-ba-am3
55. nij2 babbar2-ra saj mu-na-mu2-mu2
56. ti zu2 nim-gin7 mu-na-jir2-jir2-re
57. /a2\-na dur10-gag zabar-ra urin-na mu-na-mul-lu
58. dur10-gag-ta ur ad6 gu7-a-gin7 galam mu-na-ta-e3
59. ud-bi-a 7 he2-na-me-ec 7 he2-na-me-ec
60. di4-di4-la2 pec-tur-ZI kul-aba4ki 7 he2-na-me-ec
61. 7-be2-ne durac-e tud-da immal2 ga gu7-me-ec
62. ur-saj-me-ec ki-en-gi-ra se12-me-ec a-la-ba nun-na-me-ec
63. jicbancur an-na-ke4 a2 e3-a-me-ec
64. 7-be2-ne ugula-a-ke4-ec ugula-a-me-ec
65. nu-banda3-a-ke4-ec nu-banda3-a-me-ec
66. cagina-a-ke4-ec cagina-a-me-ec
67. ugula lu2 300 300-ta-a-me-ec
68. nu-banda3 lu2 600 600-ta-a-me-ec
69. cagina erin2 3600-3600-3600-3600-3600-3600-3600 7-ta-me-ec
70. en-ra zu2 kece2 igi bar-ra-ka-na mu-na-sug2-sug2-ge-ec
71. lugal-ban3-da 8-kam-ma-ne-ne
72. ERIN2+KISIM5 KAxLI? a luh-luh-ha-bi
73. sig9 dug4-dug4-ga-bi ba-ra-ab-e3
74. jic tag-ga lugal-la-ke4 ba-da-ab-du8 uj3-da ba-da-jen
75. kaskal mu-un-sa9 kaskal mu-un-sa9
76. ki-bi-a tur5-ra mu-na-te saj gig mu-na-te
77. muc saj-bi gi TUN3? ra-gin7 e-ne dag i3-si-il-e
78. mac-da3 jic-bur2-ra dab5-ba-gin7 ka sahar-ra bi2-us2
79. cu-ni dab5-ba nu-mu-da-an-gi4-gi4
80. jiri3-ni gu2-ba nu-mu-da-an-ja2-ja2
81. lugal zig3-ga cu nu-mu-na-an-jal2
82. kur gal-e muru9-e ki he2-us2-sa-a-ba
83. unugki he2-en-tum2-mu-de3 tum2-mu nu-ub-zu
84. kul-aba4ki he2-en-/tum2-mu\-de3 tum2-/mu\ [la]-ba-ni-zu-zu
85. kur-ra ki sed4-bi zu2 /jal2\ X X
86. ki kum2-ma-/bi i3-tum4-tum4\ [X (X)]
87. a-ra-ah /MA\ [...] GA? AH? /LA?\ [X X]
88. nij2-barag2 gud3-gin7 /mu\-na-sig10-/ge\-[ne]
89. zu2-lum jicpec3 ga-ar3-ga-ar3-ra [...]
90. ninda ku7-ku7 nij2 lu2 tur5-ra i3-gu7-/u3\-ne
91. kid-da zu2-lum-ma-ka e2 ba-ni-in-du3-du3-uc
92. i3 hi-a tur3-ra ga-ar3 luh-ha amac-a
93. i3 nunuz-te nunuz-te-a cej6-ja2
94. jicbancur ki kug ki kal-kal-la-ac sig10-ge5-gin7 mu-na-ab-gub-bu-ne
95. &kac;dida naj lal3 zu2-lum-ma-ta car2-ra
96. ku-bu-ul-lum i3-nun-ta {E.KU} {(1 ms. has instead:) KU.ERIN2}
97. igi jicbancur-ra-ka si ba-ni-in-sa2-sa2-e-ec
98. kucmac-li-um-e nij2-si-sa2-e
99. kuca-ja2-la2-e nij2 sa2 dug4-dug4-ga
100. cec-a-ne-ne gu5-li-ne-ne
101. nij2-gur11 jicma2 ki-buru14 ba-al-la-gin7
102. saj-ja2-ni-ce3 hur-ru-um kur-ra-ka mu-ni-in-jar-re-ne
103. kucummud-/da\-ne-ne a NAM nu-um-ta-X [(X)]
104. kac gig2 kurun ziz2 babbar
105. jectin na8-na8 gu2-me-ze2 dug3-ga-am3
106. saj-ja2-ni-ce3 hur-ru-um kur-ra [...] jic kucummud-da-gin7 ur2-ba hu-mu-tal2-tal2
107. i3 cim-gig-ga i3 zid?-da i3 cim GA i3 ligidba i3 saj-bi gan-da
108. si-dug4 sur-ra-ke4 mu-na-ak-ec
109. saj-ja2-ni-ce3 hur-ru-um kur-ra-ka mu-ni-ib-la2-e-ne
110. urudha-zi-in-na-ni kug-bi nagga
111. hur-saj zubi-ta cu-a bal-a
112. saj-ja2-ni-ce3 im-ci-ib-ru-gu2-ne
113. jiri2 ur2-ra-ka-ni an-bar-sug4-ga-am3
114. hur-saj gig2-ta cu-a bal-a
115. ti-ni-ta im-da-ab-sur-ru-ne
116. igi-ni pa5 mu a-ta dirig-dirig-ga-e
117. kug dlugal-ban3-da ba-an-di-ni-ib-bad-bad-de3
118. nundum-a-na jicig bar kug dutu gu2-bi ba-an-gi4
119. cec-a-ne-ne nu-mu-un-ne-ba-e
120. gu2-ni un-zig3-ge-ec zi nu-um-me
121. cec-a-ne-ne gu5-li-ne-ne
122. ni2-bi-a ad mi-ni-ib-gi4-gi4-ne
123. ud cec-me dutu [jic]-/nu2\-a-gin7 mu-zi-zi-ia
124. dijir nij2 mu-ni-ra-a-ni bar-ta im-da-gub
125. ne un-gu7 ne un-/KAxX\
126. jiri3-ni jiri3 ki us2-sa ba-an-tah
127. gar3-gar3 kur-ra-ke4 /he2\-en-tum2-mu-de3 ceg12 kul!-abaki-ce3!
128. /u3\ tukum-bi dutu cec-me
129. ki kug ki kal-kal-la-ac gu3 im-ma-an-de2
130. jic-gen6-ge-en-na-ka-na ki-bi he2-en-da-X
131. ud me-en-de3 arattaki-ta i3-re7-a-me-en-de3-en
132. ad6 cec-me ceg12 kul-aba4ki-ce3 ga-ba-ni-ib-kur9-re-en-de3-en
133. ab2 kug dnanna sag2 dug4-ga-gin7
134. gud-ab2-ba nam-sumun-ba curum-ma taka4-a-gin7
135. cec-a-ne-ne gu5-li-ne-ne
136. kug dlugal-ban3-da hur-ru-um kur-ra-ka mu-ni-ib-taka4-a-ac
137. er2 1(DIC)-e a-nir 1(DIC)-e
138. er2-e nij2 cag4-ne-ca4-ka
139. cag4 sag3-ge i-si-ic ja2-ja2-de3
140. cec-gal-cec-gal dlugal-ban3-da kur-ra ba-an-sun5-ne-ec
141. ud-ba lugal-ban3-da tur5-ra-am3 ud 2-am3 i-ni-in-zal!
142. ud 2-am3 ud MAC-am3 ba-an-tah
143. dutu e2-a-ni-ce3 igi-ni ja2-ja2-gin7
144. mac2-ance curum-ce3 saj il2-i-gin7
145. ud cu nijin2 a2 ud te-en-na-ra
146. i3-gin7 su-na mu-na-hal-ha
147. tur5-ra-na nu-um-ta-ab-ed3-de3
148. dutu-ra an-ce3 igi he2-em-ci-ib-il2-ia-ke4?
149. a-a tud-da-na-gin7 er2 ba-ci-in-pad3
150. cu sag9-sag9-ga-ni hur-ru-um kur-ra-kam mu-na-ab-zi-zi-zi-i
151. dutu silim ga-ra-ab-dug4 nam-ba-tur5-tur5-de3-en
152. ur-saj dumu dnin-gal silim ga-ra-ab-dug4 nam-ba-tur5-tur5-de3
153. dutu cec-ju10-ne-ka kur-ra mu-un-ed3-de3
154. hur-ru-um kur-ra ki sumur! ki-ka nam-ba-an-tur5-tur5-de3
155. ki ama nu-gub-ba a-a nu-gub-ba
156. zu-a nu-gub-ba kal-la nu-gub-ba
157. ama-ju10 a dumu-ju10 nu-um-me
158. cec-ju10 a cec-ju10 nu-um-me
159. ucur ama-ju10 e2-a kur9-ra-na er2-ju10 nu-ce8-ce8
160. dijir ama dijir a-a ul-sug2-ge-ec-a-ta
161. dijir nam-ucur-ke4 lu2 ba-ra-an-ed3-de3 im-me-a
162. ur nu-zu hul-a lu2 nu-zu huc-am3
163. kaskal nu-zu gaba kur-ra-ka
164. dutu lu2 nu-zu lu2 hul rib-ba-am3
165. a-gin7 ki-lul-la nam-ma-e
166. ce-gin7 sahar sis-a nam-ba-da-gu7-e
167. jicilar-gin7 edin ki nu-zu-ja2 nam-ba-e-de3-cub-bu-de3-en
168. mu in-na cec-ju10-ne-ka nam-ba-an-tur5-tur5-de3-en
169. su-lum mar dub3-sa-ju10-ne-ka nam-ba-an-tur5-tur5-de3-en
170. dim3-ma-gin7 kur-ra muc3 nam-ba-an-tum2-mu
171. dutu er2-na cu ba-an-ci-in-ti
172. zi-cag4-jal2-la-ni hur-ru-um kur-ra-ka mu-na-ni-ib-ed3-de3
173. ukur3-e NE-NE ja2-ja2-da ecemen dug3-ga-am3
174. kar-ke4 ec2-dam-ce3 ed2-da ki-nu2 dug3-dug3-ge-da
175. ukur3-e nij2 gu7-da-ni
176. dinana dumu dsuen-na-ke4
177. gud-gin7 kalam-ma saj mu-na-il2
178. me-lem4-ma-ni kug dcara2-gin7
179. muc3-a-ni hur-ru-um kur-ra-kam ud mu-un-na-ja2-ja2
180. dinana-ra an-ce3 igi he2-en-ci-ib-il2-ia-ka
181. a-a tud-da-na-gin7 er2 ba-an-ci-in-pad3
182. cu sag9-sag9-ga-ni hur-ru-um kur-ra-ka /mu\-na-zi-zi-i-zi
183. dinana e2-ju10 he2-me-a iriki-ju10 he2-me-a
184. iri ama-ju10 tud-da kul-aba/ki\ [...]
185. muc-gin7 KI.KAL-ju10 he2-me-[a]
186. jiri2-gin7 ki-in-dar-ju10 /he2\-[me-a]
187. uj3 gal-gal-la?-ju10-ne ma-ra-/an\-[...]
188. {nin gal-gal-la?-ju10-ne ma-ra-/an?\-[...]} {(the other ms. has:) nin9 /gal\ X [...]}
189. a-/a?\ [...] /e2\-an-na-ce3 ma-[...]
1 line fragmentary
191. KA.NI-KA.NI KA SI im-me
192. na4 tur-tur-bi na4 gi-rin hi-li-bi
193. an-ta na4saj-kal-e ki-ta URUxX-URUxX-e
194. akkil!-bi-ta ici za-bu-e
195. gu3-bi-ta sur jal2 taka4-e
196. a2-ur2 kur ha-cu-ur2-ra-ke4 muc3 nam-ba-an-tum2-mu
197. dinana er2-na cu ba-an-ci-in-ti
198. zi-cag4-jal2-la dutu u3-sa2-gin7 ba-an-ku
199. cag4 hul2-la dinana-ke4 tug2-gin7 mu-un-dul-dul
200. i-gi4-in-zu sila gibil? ceg12? kul-abaki-ce3 na-jen
201. gud-de3 tu7 gig2-ga gu7-da
202. mul amar kug en-nu-uj3-ce3 am3-ci-ri
203. mul ud zal-le-da-ke4 an-ne im-sar-re
204. ud babbar-re ji6-a bi2-ib-bur2-re
205. dsuen ud-sakar-e silim dug4-ga
206. a-a dnanna dutu e3-a-ra si sa2 mu-na-an-cum2
207. en giri17-zal men-na tum2-ma
208. dsuen dumu ki aj2-ja2 den-lil2-la2
209. {dijir} {(1 ms. has instead:) en} si-un3-na me-te-ac bi2-ib-jal2
210. {me-lem4-ma-ni kug {dcara2-gin7} {(1 ms. has instead:) dutu-ke4}} {(another ms. has instead:) [me]-/lem4?\ na4/za-gin3\-gin7}
211. muc3-a-ni hur-ru-um kur-ra-ka ud mu-na-ja2-ja2
212. dsuen-ra an-ce3 igi he2-en-ci-ib-il2-ia-ka
213. a-a tud-da-na-gin7 er2 ba-an-ci-in-pad3
214. cu sag9-sag9-ga-ni hur-ru-um kur-ra-ka mu-na-zi-zi-zi-i
215. lugal an su3-ra2 nu-mu-ra-tej3-je26-da
216. dsuen an su3-ra2 nu-mu-ra-tej3-je26-da
217. lugal-e nij2-si-sa2-e ki aj2 nij2-erim2-e hul gig
218. dsuen-e nij2-si-sa2-e ki aj2 nij2-erim2-e hul gig
219. nij2-si-sa2-e cag4 hul2-la si sa2-bi ca-ra-da-a-de6
220. jicasal de-hi gal-am3 u3-luh-bi ca-ra-mu2-mu2
221. nij2-si-sa2-e zu2 kece2-bi e-du8-u3
222. nij2-erim2 zu2 kece2-bi nu-e-du8
223. nij2-erim2-e saj-bi um-DU.DU ejer-bi-ce3 IM bi2-ib-tum3
224. ud cag4-zu i-im-il2-i-am3
225. nij2-erim2-e muc ze2 guru5-a-gin7 /uc11\-zu ci-im-ri-e
226. dsuen-e er2(source: A)-na cu ba-an-ci-in-ti nam-til3 mu-na-cum2
227. jiri3-ni jiri3 ki us2-sa ba-an-tah
228. 2(MAN)-kam-ma-ce3 gud babbar an-ur2-ta e3-a
229. gud ha-cu-ur2-ra nam-e-a-ak-e
230. kucgur21ur3-ra ki us2-sa igi tab unken-na
231. kucgur21ur3-ra e2 nij2-gur11-ta e3 igi tab juruc-a
232. /cul\ dutu si-muc3 kug-ga-na an-ta mu-ta-la2
{
(1 ms. from Urim adds:)
232A. [...] X kug X /GA\ [...]
232B. [me-lem4-a-ni hur-ru-um] /kur\-ra-ka ud /mu\-[na-ja2-ja2]
}
233. kug dlugal-ban3-da hur-ru-um kur-ra-/ka\ mu-na-cum2
234. [d]/udug\ sag9-ga-ni an-ta im-ta-la2
235. dlamma sag9-ga-ni ejer-a-na ba-e-jen
236. dijir nij2 mu-ra-ni bar-ta {ba-gub} {(1 ms. has instead:) ba-ed3-de3} {(1 ms. has instead:) im-ta-an-e3}
237. dutu-ra an-ce3 igi he2-en-ci-ib-il2-ia-ka
238. a-a tud-da-ni-gin7 er2 ba-an-ci-in-pad3
239. cu sag9-sag9-ga-ni hur-ru-um kur-ra-ka mu-na-zi-zi-i-zi
240. d/utu\ sipad kalam-ma a-a saj gig2-ga
241. nu2-a-zu-ne uj3 ci-mu-e-da-nu2
242. cul dutu zi-zi-da-zu-ne uj3 ci-mu-e-da-zi-zi-i
243. dutu za-e-da nu-me-a
244. mucen-e gu nu-DU saj ce29-ec2 nu-di
245. lu2 dili du-ur2 cec-tab-ba-ni-me-en
246. dutu lu2 2 du 3-kam-ma-bi za-e-me-en
247. hul3 la2 jicigi-tab-ba-ni-me-en
248. ukur3-re lu2-lul-e lu2 tug2 nu-tuku-e
249. gaba ud-da-zu tug2zulumhi kug-gin7 ca-mu4-mu4
250. e2 ur5-ra tug2 siki babbar bar-ba im-dul
251. ab-ba-ab-ba gu2-tuku-gin7
252. bur-cu-ma-e-ne gaba ud-da-zu
253. a-ar3 ud ul-le2-a-ac ci-im-dug3-dug3-ge-ne
254. gaba ud-da-zu i3-gin7 rib-ba-am3
255. am gal-gal-e dub3 am3-mi-jal2
256. nij2 KU-ba kac3 nij2 DI i3-ib-sur-ra
257. ur-saj dumu dnin-gal-la bur2-bur2-babbar ci-mu-e-ci-ib-za
258. {/ki?\-ba lu2-lu2 gud sub2-ba-ke4} {(1 ms. has instead the line:) /TUG2?\-ba LU2xKAR2-LU2xKAR2 gud /sub2-ba\-[...]}
259. X /du8\-a-ni X X X [...]
260. /cec cec-a-ni-a\ ba-ci-in-la2
261. /apin\-a-ni ki a2-ba-ka am3-mi-ni-in-gub-gub-bu
262. i-lu-zu dug3-ga dug3-ga-am3 an-e mu-un-ci-ib-us2
263. ur-saj dumu dnin-gal-la me-tec2 am3-i-i-ne
264. kug /lugal\-ban3-da hur-ru-um kur-ra-[ta] im-ma-da-ra-ta-e3
265. ud-bi-a zid-du cag4 kuc2-u3 den-lil2-la2-ka u2? nam-til3-la i-im-tud
266. id2 hal-hal-la ama hur-saj-ja2-ke4 a nam-til3-la im-tum3
267. u2 nam-til3-la-ka zu2 nam-mi-in-gub
268. a nam-til3-la-ka UM nam-mi-in-rig7
269. u2 nam-til3-la-ka zu2 he2-em-gub-bu-a-ka
270. a nam-til3-la UM he2-em-rig7-a-ka
271. gu2-e-ta umbin 1(DIC)-a-ni ki mu-un-dab5-dab5
272. ki-bi-ta ance kur-kur-ra-gin7 am3-GUL?-e
273. dur3ur3 dili du-e dcakkan2-na-ke4 hur-saj i3-/si-il\-[le]
274. dur3ur3 uru16 gal-gin7 kucum i3-tag-tag-ge
275. dur3ur3 sal-la kac4-e kij2-ja2-am3 kac4 im-mi-dar-dar
276. ji6-bi-ta ud te-en-/ce3\ na-jen
277. hur-saj cag4-sig dsuen-ne-ka kac4 mi-ni-ib-kar-kar-re
278. 1(DIC)-a-ni-im lu2 igi nijin lu2 nu-mu-un-da-bar-re
279. kucmac-li-um-e nij2 si sa2-e
280. kuca-ja2-la2-e nij2 sa2 dug4-dug4-ga
281. cec-a-ne-ne gu5-li-ne-ne
282. a sed4-gin7 ninda ki-a mu-un-da-an-du8-uc-am3
283. kug dlugal-/ban3-da\ hur-rumum kur-ra-ta im-ma-ra-an-il2-il2
284. gu2 ne-mur-/ra\-ka ba-an-ce21
285. jicbunij2(LAGABxJAR) X /NE\ A bi2-in-ra
286. igi-ni-ce3 mu-un-ta-jar-ra mu-un-si?-/il?\
287. /NA4 SUR?\ cu im-ma-an-ti X
288. tec2-bi he2-em-ra-ra-a-/ta?\
289. u3-dub2 dar-dar-ra gu2 edin-e ba-ni-in-/nu2?\
290. na4zu2 sal-la izi bi2-in-[...]
291. izi-bi cag4-sig-ga ud-gin7 mu-na-an-/e3\
292. nindagug2 du8 nu-zu imcu-rin-na nu-zu
293. ne-mur 7-ta ninda gi-izi-ec-ta-a ba-ra-an-du8
294. ninda ni2-bi-a en-na am3-cej6-cej6
295. gi-cul-hi kur-ra ur2-ba mi-ni-in-bur12-bur12 pa-ba mi-ni-in-suh-suh
296. gu2-en gug2-ga-ka cukur2-ud-ce3 zu2 ba-ni-in-kece2-kece2
297. nindagug2 du8 nu-zu imcu-rin-na nu-zu
298. ne-mur 7-ta ninda gi-izi-ec-ta ba-ra-an-du8
299. /lal3\ zu2-lum-ma nij2 ku7-ku7-da hi-li ba-ni-in-du8-du8
300. am su4 am sig7 am si guru3-guru3
301. am cag4-sig-ga nam-a-a ak
302. am su4-su4 hur-saj ki sikil-la akkil!-bi kij2-ja2
303. u3 ur5-re cim-gig ce-am3 i3-tukur2-re
304. jic ha-cu-ur2-ra u2numun2-bur i3-ma5-ma5
305. pa jicce-nu u2KI.KAL-gin7 u2 giri17-ba mu-un-si-im-me
306. a id2 hal-hal-la-ka i-im-na8-na8-de3
307. u2i-li-in-nu-uc u2 sikil kur-ra-ka bu-lu-uh3 mu-un-si-il-si-il-le
308. am su4 am kur-ra u2-a sub2-ba-bi
309. 1(DIC)-am3 /dub3?\-ba-na im-ma-ra-an-dab5
310. jicce-du10 kur-ra ur2-ba mi-ni-in-bur12-bur12 pa-ba mi-ni-in-suh-suh
311. jici-ri9-na-bi u2A.NUMUN2 gid2-da a-cag4-ga-ke4
312. kug dlugal-ban3-da jiri2-ta ba-ra-an-cab
313. am su4 am kur-ra saman-e bi2-in-la2
314. mac2 su4 mac2-ud5 /mac2-sa?\-la2 mac2-sa-kece2-kece2-sa mac2-gu2-e3-gu2-e3
315. u3 ur5-re cim-gig ce-am3 i3-tukur2-re
316. jic ha-cu-ur2-ra u2numun2-bur-gin7 i3-ma5-ma5
317. pa jicce-nu u2KI.KAL-gin7 u2 giri17-/ba\ mu-un-sim-me
318. a id2 hal-hal-la-ka i-im-na8-na8-ne
319. u2i-li-in-nu-uc u2 sikil kur-ra-ka bu-/lu-uh3\ mu-un-si-il-si-il-le
320. mac2 su4 [mac2]-/ud5\ u2-a sub2-[ba]-bi
321. 2-am3 [dub3-ba]-na im-ma-ra-an-dab5
322. <jicce-du10 kur-ra ur2-ba mi-ni-in-bur12-bur12 pa-ba mi-ni-in-suh-suh>
323. jici-ri9-na-bi u2A.NUMUN2 gid2-da a-cag4-ga-ke4
324. kug dlugal-ban3-da jiri2-ta ba-ra-an-cab
325. mac2 su4 mac2-ud5 mac2 2-a-bi HAR-GAM-ce3 bi2-in-[la2]
{
(1 ms. adds:)
325A. [...] /BI saj?\ X [...]
325B. [...]-uc im-ta-an-dub
}
326. 1(DIC)-a-ni lu2 igi nijin nu-mu-un-da-ab-bar-re
327. lugal-ra u3-sa2-ge sa2 nam-ga-mu-ni-ib-dug4
328. u3-sa2-ge kur nam-gu2-ka3-ke4
329. ku-kur galam-ma-gin7 cu e2-jar8-gin7 gul-la
330. cu-bi galam-am3 jiri3-bi galam-am3
331. nij2 igi-bi-ta lal3 cu2-cu2-e
332. igi-bi-ta /lal3\ dirig-dirig-ga-e
333. ugula nu-zu-e nu-banda3 nu-zu-e
334. nij2 ur-saj-ra a2-jal2-la2-e
335. jicda-ha-ca dnin-ka-si-ka-ke4
336. dlugal-ban3-da u3-sa2-ge sa2 nam-ga-mu-ni-ib-dug4
337. u2i-li-in-nu-uc u2 sikil kur-ra-ka ki-nu2 jar-ce3 mu-un-jar
338. tug2zulumhi-e mu-un-barag2 gada babbar bi2-in-bur2
339. e2 ur5-ra a tu5-tu5 nu-jal2-la ki-bi-ce3 sa2 im-dug4
340. lugal u3-sa2-ge la-ba-an-nu2-a ma-mu2-de3 ba-nu2
341. ma-mu2-da jicig-e nu-gi4-e za-ra nu-gi4-e
342. lul-da lul di-da zid-da zid di-dam
343. lu2 hul2-hul2-le-de3 lu2 cir3-cir3-re-de3
344. gipisaj kad5 dijir-re-e-ne-kam
345. unu2 igi sag9 dnin-lil2-la2-kam
346. ad gi4-gi4 dinana-kam
347. ga-bi2-ib2-lu-lu nam-lu2-ulu3-ka gu3 lu2 nu-til3-la
348. dza-an-gar3-ra dijir ma-/mu2-da\-ke4
349. dlugal-ban3-da ni2-te-ni gud-/gin7\ [...]-/ca4\
350. amar ab2-cilam-ma-gin7 gu3 nun /im-me\
351. am su4-e ja2-a-ra a-ba-a ma-ra-ab-/cum\-[...]
352. i3-udu-bi ja2-a-ra a-ba-a ma-ra-ab-zal-X-e
353. urudha-zi-in-ja2 kug-bi nagga cu im-/ma\-[(X)]-/ti\
354. jiri2 ur2-ra-ja2 an-bar-sug4-am3 im-ma-da-X [X]
355. am su4 am kur-ra-ke4 lu2-jecpu2-gin7 ga-am3-[ma-DU.DU] /lu2\-lirum-/gin7\ ga-am3-ci-gam-gam
356. lipic-bi he2-em-ta-ab-zig3 dutu e3-a-ra u3-mu-na-jar
357. mac2 su4 mac2-ud5 mac2 2-a-bi saj-du-bi ce-gin7 um-/ta-a\-dub
358. uc2-bi si-dug4-ga um-ma-ni-in-de2-de2
359. ir edin-na DU.DU-a-bi
360. muc ul4 kur-ra-ke4 si-im he2-em-ci-ak-de3
361. dlugal-ban3-da i-im-zig3 ma-mu2-da im-bu-lu!-uh3 u3-sa2-ga-am3
362. igi-ni cu bi2-in-kij2 nij2-me-jar sug4-ga-am3
363. urudha-zi-in-na-ni kug-bi nagga cu im-ma-an-ti
364. jiri2 ur2-ra-ka-ni an-bar-sug4-am3 im-ma-da-MUC2?
365. am su4 am kur-ra-ke4 lu2-jecpu2-gin7 im-ma-DU.DU lu2-lirum-ma-gin7 im-ma-ci-gam
366. lipic-bi im-ta-an-zig3 dutu e3-a-ra mu-na-an-jar
367. mac2 su4 mac2-ud5 mac2 2-a-bi saj-du-bi ce-gin7 im-ta-an-dub
368. uc2-bi si-dug4-ga im-ma-ni-in-de2-de2
369. ir-bi edin-na DU.DU-a-bi
370. muc ul4 kur-ra-ke4 si-im im-ci-ak-de3
371. dutu nam-ta-e3-ac X [...]
372. lugal-ban3-da mu den-lil2-le zi [...]
373. an den-lil2 <den-ki> dnin-hur-saj-ja2-ke4
374. si-dug4-ta jicbun-na im-ma-ni-in-dur2-ru
375. kur-ra ki jar-ra {mu-un-ak-a} {(1 ms. has instead:) mu-un-LU-[...]}
376. jicbun ba-ni-in-jar ne-saj ba-ni-in-de2
377. kac gig2 kurun ziz2 babbar
378. jectin na8-na8 gu2-me-ze2 dug3-ga
379. edin-na a sed4 ki-ce3 im-ma-ni-in-de2-de2
380. uzu mac2 su4-ke4 jiri2 bi2-in-ak
381. ur5 nij2 gig2 izi im-mi-ni-in-si
382. na-izi sig9-ga-gin7 i-bi2-/bi\ bi2-in-mu2
383. i-gi4-in-zu ddumu-zid ir dug3-/ga\ amac-a kur9-ra-a
384. nij2 cu dug4-ga lugal-ban3-da
385. an den-lil2 den-ki dnin-hur-saj-ja2-ke4 dug3-ga-bi mu-un-gu7-uc
386. a2 sikil-la ki dadag-ga-bi
387. barag dsuen-na kug-gin7 mi-ni-in-ri
388. /barag\ dutu barag dsuen-na-ka igi-nim-ce3 ba-du3
389. barag 2-a-bi KA /CU?\ za-gin3 dinana-ka ce-er-ka-an ba-ni-in-dug4
390. dsuen-e JIC DA CU KA NI
391. a2-an-kar2 a ba?-an-tu5-tu5
392. iri an-na a tu5-a-ni
393. gu2-en gug2-ga-ka me-te-ac bi2-ib-jar
394. X X /zi den?-ki? a-a dijir-re-e-ne an-da-ak-ak-ec\
395. an jal2 taka4-a X /mu-un-dab5-ba NAM SU BAR\ DUR SAR in-jal2-le-ec
396. X X BU MAC DUR SAR-gin7 saj /cu?\ mu-ni-in-jal2?-le?-ec?
397. jicpec3 ce-er-gu hi-li bur-ra-gin7
398. a2-ne-ne-a mu-un-de3-la2-la2
399. mac-da3 kac4 kar-re dsuen-na-me-ec
400. nij2 ur5 sag9-sag9 dnin-lil2-la2-me-ec
401. dickur-ra a2-tah-a-ni-me-ec
402. gu dub2-bu-me-ec ce dub2-bu-me-ec
403. mac2-ance jic-hac ak-a-me-ec
404. ki-bal hul gig dsuen-na-ce3 ud-de3 DU.DU-e-me-ec
405. lu2 ud-de3 DU.DU-e e-ne-ne he2-en-na-me-ec
406. ud gid2-da ud cu4-ce3 im-mi-ib-nu2-u3-ne
407. ji6 lugud2-da e2? du3?-ba mu-/ni-ib-ku4?-ku4?\ [...]
408. ud gid2-da ji6 lugud2-da /dam jic-nu2\-a mi-ni-ib-/nu2-u3-ne\
409. ud /GA\ LAM? nij2 giri17-zal [im]-ma-ab-cum2-mu-ne
410. /ji6\ u3-na suh10 za-gin3 im-/ci\-ib-kece2-re-de3-ne
411. si-si-ig simmucen-simmucen dutu-ka ur2-ba cu mi-ni-in-te?
412. e2-e2-a i-im-ku4-ku4-ne
413. e-sir2-e-sir2-ra gu2 mu-un-gid2-gid2-i-ne
414. ga-ab-dug4 inim dug4-ga-ab cu-a ga-bi2-ib2-gi4-me-ec
415. ama-ra kij2 dug4-ga nin gal-ra inim gi4-a
416. /da\ jic-nu2-da-ka ki-nu2 ak-a
417. X sig9-ga-/a?\ saj jic ra-ra
418. [X] ku10-ku10-ga zuh-ha-a-ba
419. [X] jicig jicbancur nam-lu2-ulu3-ta ba-ta-an-e3
420. [...] X cu-a mi-ni-ib-bal-e-ne
421. /tec2?\-bi za-ra-za-ra zu2 mu-ne-kece2
422. /ur?\-saj UC gid2-da lu2-ce3 /nu2-nu2\ X
423. dutu UC gid2-da lu2-ce3 /nu2-nu2-u3\-a?
424. ur-saj cul dutu inim! zid-da-kam
425. cir3? zu KA [X]-/a?\ cag4 inim-ma-zu-a
426. an /ki\ [X] /GI\ ka-inim-ma-bi si um-mi-in-sa2
427. /ka?-inim-ma\ X DI cul dutu-kam
428. da-nun-na dijir gal-gal-e-ne nu-mu-un-zu-uc-a?
429. ud re-ta [(X)] dutu UNU den-lil2-la2
430. nam-nijir gal an-na [X X] mu-na-an-cum2
431. /DI?\ kur-kur-ra /X X\ mu-na-an-tah
432. PA SI TE X [...] dijir-re-e-ne-ke4
433. ab-ba iri gal-/zu\ [X X] /e3?\ AB gal an kug-ga
434. an /ki\ [X] /GI\ ka-/inim?-ma?\-bi si im-mi-in-sa2-ta
435. /ka\-inim-ma-ke4? / si\ [sa2 ] /cul\ d[utu]-kam
436. /d\a-nun-na dijir gal-gal-/e-ne\ nu-mu-/un-zu\-uc-a
437. X kug BAD-BAD-e-ne-kam me3? kug? X [...] X X [...]
438. X X X saj cu ak? nu-mu-su-/bu\-[X X]-ne
439. BAD AM [X] /DA\ BAD SI? X [...]
440. BAD-/BAD\ X X LAGAB gu2 BA? AB [...]
441. ejer [X] X cu ni2-ba gi4-gi4 [...]
442. dutu-ra den-lil2-la2 dijir ki mah-a [...]
443. sun4 mu2 dumu dnin-gal-la mu-na-da-/an\-ku4-ku4
444. dsuen X X mu-na-an-cum2-mu-uc cen? mu-na-ab-tah-e-me?-ec
445. nam kur-kur-ra-ke4 cu?-ne-a mu-un-na-ni-in-gen6-ne2-me?-ec
446. ji6 u3-na-ka cah gig2 mu-un-zu-uc
447. an-bar7-gana2-ka dutu-ur2 ka-inim-ma-ka-ni igi-/ce3\ [X]-bi mu-un-da-jal2
448. an-na /cir3 zu\ igi-ni X mu-un-jal2
449. dudug? nin MU X X dijir nu-mu-un-da-sa2
450. /nij2 X\-ne-ne igi-ne-ne-/kam\
451. an den-lil2 X X dinana dijir /mu-un-ne\-en-/kur9\
452. X X RA /MU\ [...] SA {car2-ra} {(1 ms. has instead:) cir3-ra} mu-un-zu-uc
453. /DA\ X DU.DU /AH\ DA X nu-kece2 gir5-gir5-re-de3 igi bi2-in-du8-ru-uc
454. /KA CEC\ nij2 CEC mul-la-ba ab-lal3-ta {mu-un-ne-GAG} {(1 ms. has instead:) mu-un-ne-en-TU}
455. jicig /kur cuba\ jic-gan kur cuba
456. mi-tum [X] X dKAL-KAL an-na
457. {har-ra-/an\ [X X] X /NUN?\ dinana U GA lil2-ta e3-a} {(1 ms. has instead:) [...] JIR2-ta e3-a}
458. jictackarin X X kur cuba-ta e3-a
459. AN X X AN kug-sig17 ban3-da
460. MA X [X] X /LU AN\ [X X X] me3 ba-sug2-ge-ec
461. me3 X [...] X ra-gin7
462. cag4 [...] X dinana ec2 za-gin3 /mi-ni\-ib-sar-sar-e-ne
463. lu2 cag4 dinana sag9-ge-me-ec me3 ba-sug2-ge-ec
464. me3 izi-jar-bi 14-me-ec {nu-ga-mu-rib-/ba-me\-ec} {(1 ms. has instead:) nu-/gu2-mur\-rib-[...]}
465. ji6 MAC-a e2 saj jar-ra /cu?\ [...]
466. ji6 u3-na-ka izi-gin7 mu-un-sar-sar-re-de3-ec
467. zu2 kece2-da nim-gin7 mu-un-na-jir2-jir2-re-de3-ec
468. MIR cag4 sig10-ga me3-ka
469. a mah e3-a-gin7 gu3 nun mi-ni-ib-be2
470. lu2 cag4 dinana sag9-ge-me-ec me3 ba-sug2-ge-ec
471. izi-jar me3 7-me-ec {nu-ga-mu-rib-ba-me-ec} {(1 ms. has instead:) nu-gu2-mur-rib-ba-/me\-[ec]} {(1 ms. has instead:) ni2 gu3-mur-ri-be2-/me\-[ec]}
472. an sig7-ga men saj il2-la-gin7 ul-la ba-an-sug2-ge-[ec]
473. saj-ki-ne-ne igi-ne-ne an-usan sig7-ga-me-ec
474. jectug2-ne-ne jicma2 X [...]-la2-me-ec
475. ka-ne-ne cah jic-gi nam-a-a ak-me-ec
476. ka me3-ka gub-ba-ne-ne
477. zi-cag4-jal2-bi /du3\ sag3-ge-ne
478. zi ir-bi ud RU ud tej3-/je26 KID ki mu-un\-ne-hul?-uc
479. lu2 cag4 dinana sag9-ge-me-ec me3 ba-sug2-ge-ec
480. dnin-tur5 an-na car2-car2-me-ec
481. zi an-na cu bi2-in-du8-uc
482. cita3 kug mul-mul zag an ki-ce3 mu-un-ne-de3-jal2
483. dnin-TAB.KU.LIBIR mu-un-ne-de3-jal2
484. mul ud zal-le-da-ke4 an-/na mul\ mu-un-ne-ur4!-re!
485. dutu agrun!-ta e3-a-ni
486. cita3 kug an-na-ke4 si mu-un-na-ab-sa2-e
487. dijir si sa2 nitah2-da nu2-a
488. dijir erim2-du cag4 nij2-erim2 jal2
489. dijir X X HI-HI-me-ec
490. e-ne-ne-ne dnanna-gin7 dutu-gin7 dinana me 50-gin7
491. an ki zag-ba jic mu-un-ni-KAM
492. nij2-erim2 dug4-ga ensi-bi-me-ec
493. nij2-a2-zig3-ga igi du8-bi-me-ec
494. [X] /mu\-un-zu-ub3 cu mah mu-un-zu-ub3
495. /HA? NU?\ mu-un-zu-ub3 bur SUM MA ba-zu-ub3
496. an sig7-ga-am3 mul car2-ra bi2-in-zu-ub3-bu?
497. mac-te jic-bur2-gin7 bal-e-de3 mul jicgigir bi2-in-zu?-ub3
498. jicerin duru5 kur ha-cu-ur2-ra-ke4 ki [...]-/un\-ak
499. an-ur2 an-pa sa-par3 [...]
unknown no. of lines missing

Segment B

(It is possible that this fragment does not belong to the same composition)
1. X [...]
2. AB /BUR2\ [...]
3. unu2 /d\[...]
4. igi an-/na\ [...]
5. d/nanna\ [...]
6. /KA\ ZA [...]
7. [X] /DA\ [...]
unknown no. of lines missing

Print sources

Alster 1997, p. 568: translation, commentary (ll. 158-160)

Black 1996, p. 39-40: commentary

Black 1998: translation, commentary

Falkowitz 1983 (discussion of relation to Lugalbanda)

Hall 1985, p. 529-533: commentary

Hallo 1983: composite text, translation, handcopy, commentary (edition of ll. 260-378)

Vanstiphout 1995, p. 9 (list of mss.)

Vanstiphout 1998h: commentary

Wilcke 1969: composite text, translation, commentary (ll. 1-259, in various places in the volume)

Wilcke 1987, p. 122-124 (summary and list of mss.)

Electronic sources

Civil 1989b: composite text

Civil 1992: composite text

Krecher 1996: composite text

Krecher 1996a: composite text, translation

Vanstiphout 1997b: score transliteration, composite text

Wilcke 1998: composite text

Cuneiform sources

AO 8896 (TRS 90)

AUAM 73.2389! (RA 70 144, photo)

BM 16920 (CT 42 46)

CBS 6792 (SEM 20)

CBS 7085 (obv. FTS fig. 75)

CBS 8337

CBS 9234 (HAV 4)

CBS 14138 (SEM 111)

CBS 15128

CBS 15361

HS 1449 (TMH NF 3 8; WK 16, photo)

HS 1471 (TMH NF 3 9; WK 17, photo)

HS 1479 (TMH NF 3 10; WK 18, photo)

HS 1517 (TMH NF 3 11) + Ni 4102! (ISET 1 70)

N 1325

N 1362 + N 1412

N 1594

N 3119

N 3302

N 3378

N 3732

N 6591

N 6767

N 7211

N 7227

N 7278

Ni 2511 (SRT 33)

Ni 4237 (ISET 1 82)

Ni 4276 (ISET 1 80)

Ni 4286 (where?)

Ni 4291 (ISET 2 42)

Ni 4405 (ISET 2 43) + Ni 9933 (ISET 1 148)

Ni 4427 (ISET 1 95)

Ni 4553 (ISET 2 45)

Ni 9648 (ISET 2 44)

Ni 9677 (ISET 2 44)

Ni 9913 (ISET 1 138)

Ni 9959 (ISET 1 144)

OECT 1 pl. 9

UET 6/3 205

UM 29-16-228

UM 29-16-248

UM 29-16-367

UM 29-16-421

UM 29-16-433

YBC 4623 (JAOS 103 ***)

2N-T461

3N-T374 = A 30224

3N-T775 = IM 58698

3N-T902,74 (SLTF 7)

3N-T906,222 (SLTF 7)

3N-T917,368 (SLTF 8)

3N-T919,454 (SLTF 7)

3N-T919,467 (SLTF 8)

3N-T916,361 (SLTF 88)

6N-T638 (Ur III recension ***.)


Revision history

26.iii.1998-09.iv.1998: JAB, editor: standardisation
22.iv.1998: GZ, editor: proofreading
19.iv.1999: GZ, editor: minor corrections
19.iv.1999: GZ, editor: SGML tagging
22.iv.1999: ER, editor: proofreading SGML
22.iv.1999: ER, editor: web publication
01.vi.2003: GC/JE, editor/technical developer: XML/TEI conversion
30.iii.2005: GC/JE, senior editor/technical developer: lemmatised version published

ETCSL homepage

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford
Updated 2006-12-19 by JE

University of Oxford