ETCSLtransliteration : c.6.1.03 ETCSL homepage

Proverbs: collection 3

Segment A

3.1
(cf. 6.2.5: TIM 10/1 2, 1.8.1.1: ll. 25-28)
1. gub-gub-bu-de3 tuc-tuc-de3
2. zib2 ance dab5-dab5-be2-de3 dumu lugal-la de2-de2-de3
3. a-ba zi-bi mu-un-tuku
3.2
4. emeda(UM.ME)da dumu lugal-la-gin7 bad3-si-a igi al-bar-bar-re
3.3
5. {a ed3-de3-na-ac umah-bi he2-naj-e} {(1 ms. has instead:) a i-/i-de2\ bi2-ib-gur3-re-a a /umah\-bi he2-naj-e}
3.4
6. u2-DUL.DIN-ka nij2 nu-sag9-ga gana2 zid-ce3 {mu2-a} {(1 ms. has instead:) ed3-a}
3.5
7. e-ri-ib-gu7-en ti-ri2-ga al-dehi2-me-en
8. e-ri-ib-naj-e ti-ri2-ga al-dehi2-me-en
9. dumu-ju10-me-en dijir-zu kur2-ra-am3
3.6
(cf. 6.1.16.b7)
10. ud-da ga-jen na-gada-kam
11. ud ul-la ga-jen sipad-tur-ra-kam
12. ga-jen ga-jen-na-am3 ud mi-ni-ib-zal-zal-e
3.7
{
(1 ms. adds:)
12A. nij2-gur11 lil2-ce3 ba-an-te
}
13. ga i3-ti-ir-da gu2-en-na nu-me-a
14. ki-in-dar mu-da-ab-tar
15. [...] X TI
16. [...] X
3.8
(cf. 6.1.26.a5, 6.2.1: Ni 4122 ll. 2-5)
{
(1 ms. adds:)
16A. cu nu-luh-ha kac i3-de2-a
}
17. uc7 dug4-ga jiri3 nu-saga11-a
18. giri17 te-en-na sahar nu-gi4-a
19. eme ak an-bar7 an-dul3 nu-ja2-ja2
20. nij2-gig dutu-kam
3.9
(cf. 6.1.01.153, 6.1.16.b4-5, 6.1.22: ll. 26-27, 6.1.23.7)
21. sipad jic3-a-ni nu-jickiri6 suhur-a-ni
22. ibila nu-gen6-na dam nu-il2 dumu nu-il2 giri17-zal-ce3 nu-il2
3.10
(cf. 6.1.16.b2)
23. sipad he2-em-ta-ab-ed3-de3-a
24. udu-ni cu-a li-bi2-in-gi4
3.11
(cf. 6.1.16.b3)
25. sipad kug-zu mu-na-bir?-a-kam
26. udu-ni cu-a li-bi2-in-gi4
3.12
27. sipad-tur kuc2-a-ni ama-ni nu-mu-un-da-an-zu
3.13
28. ud ma-ra-an-jal2 zid2 ma5-a
3.14
(cf. 6.1.05.3)
29. am-e nij2-gig jicapin-na-kam
3.15
(cf. 6.1.22: ll. 216-217)
30. tur gu7-a lu2 nu-til-le
31. igi-tum3 la2 saj jic ra-ra
32. tur-bi gu7-a mah-bi til3-la
33. dib-dib-be2 jen-na jiri3 ki-a sig10-bi2-ib
3.16
34. en-na til3-la gu5-li-ni-im
35. ud ug5-ga gal5-la2 gal-la-ni-im
3.17
(cf. 6.1.16.d2)
36. nam-gu5-li nij2 ud {1-a-kam} {(1 ms. has instead:) 3-a-kam}
37. nam-gi4-me-a-ac nij2 da-ri2-kam
3.18
38. du14 ak-e ki {nam-gi4-me-ac-kam} {(1 ms. has instead:) nam-cec-gal-la-ce3}
39. eme sig gu7-e ki nam-luh-ce3 i3-jal2
3.19
40. kaskal nij2 gu7-da lu2 nu-kuc2-u3
41. ud cu2-uc-e ki bi2-ib-de5-de5-ge
3.20
42. su nam-lu2-ulu3-ka a gig i3-jal2
3.21
43. {nisig nu-sam2} {(1 ms. has instead:) NIJIN sam2-e} dug4-ge nu-tab-ba-e
44. cu nu-kug gub-ba-e u2 igi-ta nu-ub-ta-a-an-ed3
3.22
45. cu gid2-e cu mu-da-gid2-e
46. cu bur2-ra cu? mu-[da]-bur2!-e
3.23
(cf. 6.1.22: ll. 284-286, 6.2.3: UET 6/2 265 ll. 2-3, 6.2.5: IM 62823 Seg. A ll. 7-8)
47. kug tuku cag4 an-hul2 ce tuku ur5 an-sag9
48. nij2-ur2-limmu2 tuku-e u3 mu-un-ci-ku-ku
3.24
(cf. 6.2.5: YBC 4677 l. 11)
49. den-lil2 IN ZI im-ge4-en-na-ju10
50. tug2nij2-dara2-ju10 {du-um} {(1 ms. has instead:) nu-DU?-X}
3.25
(cf. 6.1.19.c1, 6.2.5: YBC 4677 ll. 8-10)
51. den-lil2-le a-na-am3 in-ak in-bul-bul
52. urudcukur in-sig10 su mu-ni-ib-te-te
3.26
(cf. 6.1.19.c2, 6.1.24.9)
53. dutu bar-ra he2-NE-[X]-cu2
54. ni2-zu cu nu-zu-am3 kur9-ni-ib
3.27
55. dic-bi-er3-ra lugal-e cu-ni X nin?-e
56. kurun2? [...] de2-a
3.28
{
57. X [...]-/da?\-an-kud-da
58. [...] X
}
{
(instead of lines 57-58, 1 ms. has:)
A. abula? jal2 X [X] X
B. X A? jal2 X X
}
3.29
59. /lu2?\ UR X X X X
60. A X AN? [X] X
61. abula X tuku?
62. X X LA?
3.30
63. den-lil2-le X X gu7?
64. lu2? dab5? an-na X X X X
65. iri-am3 [...]
3.31
(cf. 3.35, 6.1.09.b1, 6.1.11.18, 6.1.15.b8, 6.1.25.4, 6.2.1: Ni 4469 Seg. A ll. 9-12)
66. [na-an-ni libir-ra mu-un-kal]
67. [e2] mu-un?-[du3] X X X X
68. bad3? nibru[ki] [i3-du3 ...]
69. e2-an-na mu-du3 u3-mu-un-[cub] im?-ma-an-DU
70. si-mu-ru i3?-dab5? bad3-e nu-/un?\-[X]
71. nam?-/lugal\ kalag-/ga\ igi nu-mu-[du8]
72. ur5 na-an-na? kur-ra ba-ra-an!-[de6]
3.32
73. U3 nij2 KA X [...]
74. KA cu-a ba-an-X [...]
75. kac-gin7 igi-na UD? X X [...]
3.33
(cf. 6.1.07.100)
76. ud-da ga-til3-e gud-gin7 /saman\ [bi2-in-la2]
3.34
77. ur-dnamma mu-ca-lum gal-gal e2 den-lil2-la2 [...]
3.35
(cf. 3.31)
78. na-an-ni libir-ra-ni mu-na-/kal\
79. je26-e lu2 libir-ra-ka-e-ce
3.36
(cf. 6.2.3: UET 6/2 325 ll. 3-5, 6.2.5: IM 62823 Seg. B ll. 11-12)
80. geme2 nij2 hi-li-a-ke4 dickur dijir lugal LIL2-e
81. ukuc2-gin7 ki dug3 hu-mu-un-dar-/re\
3.37
(cf. 6.1.21.c11-12)
82. geme2 ig DU-da
83. geme2 e2-gal-la za-ra dug4-dug4
84. arad e2-gal-la ga-til3-ba gu7-gu7
3.38
85. geme2 kug-du8-a-ni mu-un-de6
86. 30 ma-/na?\ im-ba an-[X X]
3.39
(cf. 6.2.3: UET 6/2 335 l. 1)
87. geme2 ni2 te-a-gin7 jicnaja3 bi2-gur4-/gur4\
3.40
88. /geme2\ jicba-an-/e\ nu-ub-si-/am3?\
89. dum-dam an-da-ab-za
90. ka nu-un-[si]
91. murub2 nu-si?-[e-ce]
3.41
(cf. 6.1.19.d9, 6.1.28.25)
92. e2-ta e3 sila-ta kur9-ra gi4-in-e
93. ga-ca-an-na-ni jicbum-ma bi2-in-tuc
3.42
(cf. 6.1.22: ll. 278-279, 6.2.1: Ni 9824 Seg. C ll. 1-2, 6.2.5: YBC 8713 l. 7)
94. e2-na4kinkin(HAR)-na du14 he2-en-/jal2?\
95. geme2 nij2 zuh-a-ni pa im-mi-in?-ed3?
3.43
96. geme2-da nu2-da-ni nitah? kalag-da X
97. geme2 nij2 zuh-zuh-a-ni nin-e lu2-da X-sig10
98. lu2 lu2-u3 pa li-bi2-ib-/e3\
3.44
99. cag4 hul2-la e2-gi4-a cag4 ib2-ba-/kam\
3.45
(cf. 6.1.07.43, 6.2.1: Ni 9832 Seg. B ll. 6-7)
100. /geme2\ nu-sam2-ac na4kinkin(HAR) an-na SAR
101. na4kinkin(HAR) bur12-ra-gin7 al-du7-du7-du7-de3-en
3.46
102. ga-an-kur9 ga-ab-X [X X]
103. ga-ab-hul-hul-/hul\ [X X]
3.47
104. dijir si sa2 gi gur5-ru-/uc\ [...]
3.48
105. ga-ab-sam2? /ga\-ba-X [...]
3.49
106. [...] X X [...]
3.50
107. [...]
108. [...]
3.51
109. [...]
110. [...]
3.52
111. [X (X)] X /til3-la\ X [...]
3.53
112. [X] X-gin7 ki-gal-/la\ [...]
3.54
113. gud? ga gu7-a-gin7 X [...]
3.55
(cf. 6.1.07.48, 6.1.11.5)
114. til3-la lul-la hul na-an-gu-[ul-en]
115. gam ha-la-zu-ce3 mu-/un\-[jal2]
3.56
116. zid-du /erim2\-[du ...]
3.57
117. [...] /u3\ dub-cen nu-me-en u3 /DUB\ [...]
3.58
118. ma-an-UD-da-ni-ta ur5-gin7 X [...]
3.59
(cf. 6.1.25.3)
119. en-e unugki-/ga\ nam im-ma-kud-de3 X
120. e-ne-ra nin e2-an-/na\-[ke4] [(X)]
3.60
(cf. 6.1.07.80)
121. ajrig cu dim4-ma sa-KU kalag-[ga-me-en]
3.61
122. da-da ha-ba-bad je26-e da-/da\ [(X)]
3.62
123. nam-ugula-a ma-ab-du7-du7-/un\
3.63
124. nam-sun7-na-ta gi duru5-gin7
125. saj gu2-ni-ce3 he2-bi2-in-ed3-de3
3.64
(cf. 6.1.17.b7)
126. jic-erin2 sa ak pu2 nij2 jiri3-a-kam
127. dam-gara3 gu5-li-ni-ir lu2 na-an-tuku-tuku
3.65
(cf. 6.1.01.165, 6.1.17.b8, 6.1.22: ll. 194-196)
128. dam-gar3-ra kug ta ba-an-tur i3 u3 ce [ta ba-an-tur]
3.66
(cf. 6.1.22: l. 197)
129. nam-dam-gar3-ra na4lagab za-gin3-na
130. na4 lugal-bi-ir a-da-[X] X X DU
3.67
131. sig9-ga ba-ra-gid2-de3 kalag-ga ba-ra-ab-gub
3.68
(cf. 3.85)
132. cim sis-me cim ga-racsar he2
133. cim lu-ub2sar nam-me
3.69
(cf. 6.1.11.22)
134. in dub2-dub2-bu-ra in mu-na-an-jar
135. giri17 ur5-e giri17 mu-na-an-ur5-/re\
3.70
136. pirij arah4 sa-ba gub-ba
137. ur5 ja2-a-kam lugal-e jic mu-ub-ze2-ze2
3.71
(cf. 6.1.11.19, 6.1.19.b6, 6.1.24.5)
138. ga-/ab\-gid2 mu-un-da-ku5-ru
139. cu-bi bar edin-na mu-da-an-DU
3.72
140. eme-cid muc-gin7 ga-ba-gid2-da-gin7 ab-ta-ab-us2
3.73
141. he2-dab5 tur-ra-gin7 en-nu-uj3-ja2 cag4-ce3 nu-gid2-de3
3.74
142. ga-an-tuc-e e2 ba-an-gub
143. ur11-ru-e a-cag4 ba-ab-gub
3.75
(cf. 6.1.07.17, 6.2.5: YBC 9912)
144. hac2 a-ra-an-gid2-nam lu2 ce-jic-i3 bi2-ib2-il2-il2
3.76
145. mu dickur kur gul-gul
146. an-ja2 ma2 ba-ra-mu-e-da-ab-bal-e
3.77
(cf. 6.2.3: UET 6/2 382 l. 3)
147. dickur-e kur al-dar-dar-e
148. kuca-ja2-la2 nu-dar-re
3.78
149. /DAG i3-pad3\-da-ju10 zu2-lum-bi dilmun-na
3.79
150. geme2 kar-ra u3 lul-la ku-ku
3.80
151. mac-da3-e edin LIL2-LIL2-bu-ka
152. amar-bi ga bi2-ib-gu7
3.81
153. igi ti-ti X /AN\ X uri-e-ne
3.82
(cf. 6.1.07.13)
154. umun3-ce3 pirij-gin7 du
155. kij2 ak-de3 nij2-gilim-ma-gin7 du
3.83
(cf. 6.1.22: l. 85)
156. ud ul-e3 nam al-tar-ra
157. dutu gub-ba-ni nam-lugal mu-un-na-an-cum2
3.84
(cf. 6.1.28.1)
158. jictukul mu-zu na-an-pad3-de3
159. su-zu he2-pad3-de3
3.85
(cf. 3.68)
160. u2lu-ub2sar ze2-ze2 cim sis-me
161. dug3-ga lu2-kur2-ra ma-ab-tum3
3.86
(cf. 6.1.26.b5-6)
162. cum2-ma-ab lugal-la-kam
163. dug3-ga-ab dumu sagi-a-kam
3.87
164. nagar jickibir2-am3
165. ad-KID ma-sa2-ab-am3
166. simug da tur-tur ak
167. nar u8!-ux(PA)-a a-la-la
3.88
(cf. 6.1.18.14, 6.1.24.7)
168. /saj\ bul?-e id2-da bal-le
169. {/id2idigna\ ud a2 /dirig RA?\} {(1 ms. has instead:) [...] ce-ba-e-da-/a\-[X] (possibly belongs to a different proverb)}
3.89
(cf. 6.1.11.25)
170. ugula a2 jic jar-ra nu-un-zu-[a]
171. erin2-na-ni saj sag3-ge nu-gul-e
3.90
172. [...] X en?-bi-im
3.91
173. e2 den-lil2-la2 gu2-dirig sajja ugula-bi-im
3.92
(cf. 6.1.14.18)
174. e2 den-lil2-la2 pa4-har addir-am3
3.93
(cf. 6.2.4: VAT 21604 (+) 21605 Seg. B l. 3)
175. den-lil2-le cer7-da gu-la-ni cag4-jar-ra
3.94
176. ur-e nu-mu-na-an-cum2
177. munus-e munus-e gu3 al-de2-de2-e
3.95
(cf. 6.1.05.93)
178. ur-gir15 {jicilar} {(1 ms. has instead:) jicellag} ra-a-gin7
179. dum-dam an-da-ab-za
3.96
180. nij2 gu erim2-ma dum-dam za
3.97
181. /inim\ ga-ab-dug4 jiri3-bi-gin7 du-du
182. /ka\ an-tuku-da a-ba-am3 mu-da-ab-sa2-e
3.98
183. [...] id2-da he2-ib-dirig-ma
184. [...] bi2-ib-tur-re
3.99
(cf. 3.101)
185. [za-e ja2-ra] /dug4\-ma-ab je26-e za-a ga-ri-ib-dug4
3.100
186. [X] al-ak-a nij2-gu7-a
3.101
(cf. 3.99)
187. za-e je26-e mu-de3-dug4
188. je26-e za-e mu-de3-dug4
3.102
189. /hu\-ru-um ti-ti ur-saj-e-ne
3.103
190. hu-ru-um ka tuku
3.104
(cf. 6.1.07.73)
191. ur im-di me2-er im-di
192. mu-lu-ju10 /ba\-[ra-mu]-un-di
3.105
193. ki jiri3 ba-la2 sukkal dba-/u2\-ke4
194. [X]-na-ab-tah-e-ce
3.106
(cf. 6.1.28.26)
195. ce nu-jal2-la cu iriki-ka
196. gi nu-jal2-la nam-ukur3-ra dirig-ga
3.107
197. nij2 ga-til3 nu ga-til3 nij2 ba-til nu ba-til
198. nij2 nu-kur2-ra-am3
3.108
199. zilulu cu hal-la ab-zil-zil
3.109
200. 2(MIN)-a-bi lu2 1(DIC)-gin7-nam
3.110
201. ki an-ba-ju10 e-ne in-pad3-de3
202. na-/an-ni-ib\-dib-be2-en
3.111
(cf. 6.1.08.b7)
203. ud5-de3 nu-um-jen-na e2-ri-a an-zu
3.112
(cf. 6.1.22: ll. 19-20, 6.1.28.28, 6.2.3: UET 6/2 311 ll. 4-5)
204. ka-ju10 tu7 bil-la2 ma-ra-sed-de3-en
205. ku6-ta jiri3-pax(PAD)-ra2 ma-ni-ib-de5-de5-ge-en
3.113
(cf. 6.2.3: UET 6/2 311 l. 1)
206. ka-ju10 itid-da ka /ba?\-da-si
3.114
(cf. 6.2.3: UET 6/2 311 ll. 2-3)
207. eme-ju10 ance kar-ra-gin7 ejer-bi-ce3 nu-gi4-gi4
3.115
208. ud gid2-da cukur2-ju10 bur12-ra cag4-ju10 X X
209. ur-gir15 mu-un-di-ni-ib-si?
210. ja2-ra ba-til je26-e ba-hul2-le-en
211. ama-ju10 cukur2-ju10 2(MIN)-am3 ba-ra-ab-ba
3.116
212. gud-de3 mur-ra gub
213. amar-ta e2-ubur-/ra\ ba-ni-in-kur9
3.117
(cf. 6.1.19.g1)
214. tec2-e he2-il2-il2 za-e lag-ga he2-dur2
3.118
(cf. 6.1.26.a8)
215. nij2 zu-a-ni ga-ra-an-da-ab-be2
216. nij2 nu-zu-am3 lu2-ki-inim-ma ab-ta-e3
217. nij2-gig dsuen-na-kam
3.119
218. ka jal2 taka4-a nim ba-an-ku4-ku4
3.120
219. sizkur2-re nam-til3 i3-u3-tud
3.121
220. sun7-na nam-tag al-ja2-ja2 a2-sag3 al-il2-il2
3.122
221. he2-em-ta-ab-ed3-de3
3.123
222. a2 zid-da-zu mac2 he2-da-jal2
223. gab2-bu-zu kadra he2-da-jal2
3.124
(cf. 6.1.07.14)
224. /umbin\ ku5-/ru\ tug2-mu-dur7-ra-am3 mur10
3.125
(cf. 5.4.01: l. 98)
225. /al\-jen al-zal al-til ki nu-um-gub
3.126
{
226. bi2-in-dug4 nu-mu-un-ni-[X-X]
227. ka-ga14-ni lul-la-am3
}
{
(instead of lines 226-227, 1 ms. has:)
A. [...]-/jal2\-e?
B. [...] /dug4\ nu-tar-ra-bi
}
3.127
228. umbin gig-ga ur2-ra jal2-la-ju10
229. jiri3 gig-ga kuce-sir2 jal2-/la\-ju10
230. cag4 gig-ga-ju10 a-ba-a hu-mu-un-pad3-de3
3.128
231. dinana-ke4 cag4 gig-ga-ju10 i3 he2-eb-de2
3.129
232. tug2 dim-gal-la-ke4 id2-da bi2-ib-uc2-e
3.130
233. du14-da in-na di-da inim-ma he2-ri-ib-pad3-de3
3.131
234. an-na-dug3-ga mun he2-gu7-e
235. nu-un-na-dug3-ga u2munzer he2-gu7-e
3.132
236. izi nu-ub-da-an-ten-a-ac li-gi4-in-zu sar-ra-ab
237. X (X) TE me-ce3-am3 KA ki in-e3?
238. [X] bur2-ra-ab [X (X)]
3.133
239. X IM NI? BA A geme2 te-/en\ BA gig-/ga\
240. jicdusu ni2-ja2 zag X a UD? X
241. X bal-a sahar-bi ba-su3-su3-un
3.134
(cf. 6.2.3: UET 6/2 255)
242. /dijir\ lu2-ulu3 sipad u2 kij2-ja2 lu2-ulu3-kam
243. udu-gin7 u2 gu7-a he2-en-tum2-tum2-mu
3.135
244. en-na-bi-ce3-am3 ka silim cum2-ma
245. nu-un-da-ab-da13-da13
246. ka-bi? igi nijin2 ma-ab-tum2-/me?\
3.136
247. an ba-gul-gul ki ba-sag3-sag3
248. an ba-gul ki ba-sag3-ga!-ta
249. lu2 ni2-bi-a ba-an-gub
3.137
250. us2-saj si nu-sa2 ejer-bi nu-gen6-na
3.138
251. elamki kur9-ra-am3 zu2-ni ba-da-kece2
3.139
252. elamki /al?\-til3-la-ni nu-dug3-ga
3.140
(cf. 6.1.07.95)
253. gig gu2-nida lal3-gin7 ib2-ak
254. mar-tu i3-gu7-a nij2 cag4-bi nu-un-zu
3.141
255. al-kar-kar-re ejer-ra-ni al-/kar\
3.142
(cf. 6.1.26.c9)
256. u18-lu igi-ja2 sahar-bi! in-sig9-ga
257. a-na-ac-am3 ejer-ra mu-un-dub2-be2-en
3.143
258. gi-gur-ta jicma2-ce3?
259. a-cag4 si-mu-ur4-ru-umki
3.144
260. cah2 tun3-pad ka jal2-la-gin7
261. ja2-nun am3-nijin2-nijin2-e-en
3.145
262. zag tag-ga dinana jectug2 u18-lu ma-mu2-da-ka-ni
3.146
263. al-sa nu-sa ab-ta-dub-be2-en
3.147
264. al-ur4-ur4-na-ka-nam
265. al-de5-de5-e-na-ka-nam
266. ba-an-jen ba-an-jen mu-ni-ib-be2-ne
3.148
(cf. 6.1.22: ll. 191-193, 6.1.28.27)
267. ha-ma-gub-be2-en gudug-e-ne
268. hac2-za gur-ra acgab-e-ne
269. ub-da an-gub lukur-e-ne
270. ga-ba-e-de3-gub nu-kiri6-ke4-[ne]
271. zi den-ki i3-pad3 tug2-zu e2?-a ud ba-ra-zal-e lu2azlag2-e-ne
3.149
(cf. 6.1.14.6, 6.1.16.c5, 6.1.22: ll. 172-175, 6.1.25.1)
272. ud al-cu2-cu2-ru im nu-cej3-cej3
273. im al-cej3 kuce-sir2 nu-du8
274. id2idigna-a ka-ba mu-un-zur-re
275. a-gar3-re nu-si-si
3.150
(cf. 3.3.07: ll. 5-7)
276. eridugki he2-jal2-la du3-a-ba
277. uguugu4-bi e2 nar-ra-ka igi la2-bi al-tuc
3.151
278. i3 ga jicsilig-ta ab-ta-car2
3.152
(cf. 6.1.15.f7)
279. 1(DIC)-bi 1(DIC) he2-a igi-igi-bi an-di-ni-ib-kur2-kur2
3.153
280. ud5-de3 nam-um-ma ba-dug4 nam-u2-zug4 ib2-ak
3.154
(cf. 6.1.07.11, 1.8.2.1: l. 246)
281. 1(DIC) lag 1(DIC) ab-sin2 je26-e 3(EC5)-kam-ma-bi-me-en
3.155
(cf. 6.1.07.15)
282. kacbirx(A.SUD)-a ga-naj zag gal-la ga-tuc
3.156
(cf. 6.1.07.16)
283. nu-mu-na-kal ezem-ma ba-DU
3.157
(cf. 6.1.07.21)
284. ud mu-e-ci-zal a-na-am3 cu mu-da!-/ti\
3.158
(cf. 6.1.22: ll. 148-150)
285. alan mu-sag9 ucbar7 mu-un-da-hul2
286. i-gi4-in-zu lu2-ulu3-am3
3.159
287. inim dug3 gu5-li lu2 car2-ra-ka
3.160
288. inim gul-la gud 4 la2-a
3.161
289. cu nu-luh-ha ka-e tum3-da nij2-gig-ga-am3
3.162
290. engar igi-jal2-la e2-a hu-mu-e-da-an-til3
3.163
291. naj-ju10 id2-da ki-nu2-ju10 ki-kid-am3
3.164
292. muc-da-gur4-e suh am3-kece2-kece2
3.165
(cf. 6.1.02.161, 6.1.25.8)
293. e2-ce3 ga-jen-na saj a-ab-kal
3.166
(cf. 6.1.07.79)
294. cag4-ju10 jickiri6 ha-ra-dirig-ga
295. dutu nu-um-ta-e3
3.167
(cf. 6.1.04.4, 6.1.22: l. 189, 6.2.4: VAT 21604 (+) 21605 Seg. B l. 2)
296. an gur3-ru ki! cu-ni-ce3! la2-a
3.168
297. ce muc5 nij2-gig lu2-gidim-ma-ka
3.169
298. /zid2\-gig nij2-gig dijir-ra-na-ka
3.170
(cf. 6.1.25.13, 6.1.26.a10, 6.2.5: BM 57994 Seg. A ll. 1-3)
299. lu2 jicma2 dirig-ga nij2 kab2?-a di-da
300. ugu? /tug2\-ga gal4-la cu dug4-ga
301. nij2-gig dsuen-na-/ka\
3.171
302. imcu-rin-na cir3-ra ninda al-/tum3?-mu\
303. nij2-gig dinana-ka
3.172
304. GA-GA-ju10 lu2-ju10 sug4-ga mu-da-ab-be2
3.173
305. e-ze2 nij2-erim2-e an-na-ra-ab-dul
3.174
306. gicag4-sur nu-ub-/ra-ah\-a zid2-ni nu-cub-be2
3.175
307. igi-tum3 la2 {gid2-i-da} {(1 ms. has instead:) igi du8} nij2-gig dnin-urta-ke4
3.176
308. nam-tar-re gaba-ri-me-en
309. zid-du dug4-ga-ab erim2-du dug4-ga-ab
3.177
(cf. 6.2.2: MDP 27 89, 6.2.3: UET 6/2 322 l. 3)
310. ka-ta he2-jal2 cu-a nu-jal2
3.178
311. [...] X-ra
312. {[...]-/kur9?\-ra} {(1 ms. has instead:) dam-a-ni X [X X]}
3.179
(cf. 6.1.07.77)
313. u3-u8-a bi2-in-dug4 jicma2 ba-da-an-su
314. a-la-la bi2-in-dug4 gi-muc ba-da-an-hac
3.180
(cf. 6.1.07.90)
315. [gu2] zu-hu-ul-la-ni-ta du-du-a
3.181
(cf. 6.1.07.91)
316. /gu2\ bal gu2 ki-ta al-ak-e
3.182
(cf. 6.1.07.92)
317. a-cag4 buru4mucen-gin7 zu2 e-da-ra-ah
3.183
(cf. 6.1.07.105)
318. uc-bar du8-a geme2 {2(MIN)-a-bi} {(1 ms. has instead:) 1(DIC)-a-bi} uj3-il2 du8-a arad {3(EC5)-a-bi} {(1 ms. has instead:) 2(MIN)-a-bi}
3.184
319. jicmar cu-KU6-am3 nu-mu-NE-dal-la
3.185
(cf. 6.1.07.45)
320. /ka\-ju10 lu2 mu-da-ab-sa2-e
3.186
321. a-na-am3 ne-e um-bar-bar-re-zu
322. u3 ne-e /um\-bar-bar-re-zu
3.187
(cf. 6.1.07.99)
323. al-jal2 tug2nij2-dara2-am3
324. u2-gu ba-an-/de2 \ tug2-ga-am3
3.188
(cf. 6.2.5: YBC 7347)
325. lu2 dub-saj-ja2 izi al-gu7-e
326. nu-ub-be2 lu2 ejer-ra me-a lu2 dub-saj-ja2
3.189
327. erin2-ta gu3 de2-de2
3.190
328. si sa2 un-tar-e nij2-erim2 ib2-il2-e

Segment B

(unplaced; = Alster 1997 p. 78 CC)
3.b1
1. [...] U3? X (X) X X X [...]
2. [...] DE2? X KA? [...]
3.b2
3. [...] X X GI? X [...]
4. [...] X [...]
5. [...] X X [...]
6. [...] X MU X A X
7. [...] 3(EC5)
3.b3
8. [...] X CU A [...]

Segment C

(unplaced; = Alster 1997 p. 78 HH)
3.c1
1. [...] nu-dug3 [...]
2. [...] /kalag?-ga?\ X A X [...]
3.c2
3. [...] X X X /a naj?-naj?\ [...]
4. [...] X IGI X X [...]
3.c3
5. [...] X [...]

Segment D

(unplaced; = Alster 1997 p. 78 N 3159 rev.)
3.d1
1. /IC?\ [...]
2. nin9 [...]
3. UD [...]
4. igi-ni [...]

Print sources

Alster 1997, p. 563-567: commentary, translation (Proverbs 03)

Alster 1997a, p. 76-112, 376-395: translation, composite text, score transliteration

Alster 1999a: commentary

Civil 2002, p. 65-68: composite text, score transliteration, translation, commentary (proverb 5)

Falkowitz 1980: commentary, translation, composite text (Proverbs 03)

Römer 1990a, p. 36-37: translation, commentary (selections)

Veldhuis 2000c, p. 391-392: commentary

Electronic sources

Krecher 1995: composite text, translation

Cuneiform sources

CBS 6498

CBS 6545

CBS 8017

CBS 8065

CBS 8345

CBS 8863 + N 4762

CBS 14025

CBS 14050

HS 1437 (TMHNF III 48)

HS 1567 (TMH NF 4 73)

N 3159

N 3172 + Ni 4444 f + Ni 4457 + Ni 9644

N 4700

N 5025 + 5026

N 5078

N 5219 + N 5233

N 5407

Ni 1878 (ISET 2, 99)

Ni 2332

Ni 3857 (ISET 2, 99)

Ni 4060 (ISET 2, 110)

Ni 4064 (ISET 2, 109)

Ni 4197 (ISET 2, 97)

Ni 4306 (ISET 2, 109)

Ni 4319 (ISET 1, 172/114)

Ni 4443 (ISET 2, 100-101) + N 3524

Ni 9493 (ISET 1, 168/110)

Ni 9587 (ISET 1, 205/147)

Ni 9647 (ISET 111)

Ni 10088 (ISET 2, 99)

Ni 10138 (ISET 2, 98)

UM 29-13-458 + N 3329 + N 3247

UM 29-15-513 a + N 1007. = 86-92, 94

2N-T 370 = UM 55-21-063

2N-T 549

3N-T 322 = IM 58434

3N-T 335 = IM 58423

3N-T 487

3N-T 788

3N-T 903-105 (SLFN 69)

3N-T 914hh = A33456


Revision history

20.v.2002-27.v.2002: JT, editor: standardisation
15.x.2002: JAB, editor: proofreading
13.xii.2002: GC, editor: SGML tagging
20.vi.2003: JE, editor: web publication
01.vi.2003: GC/JE, editor/technical developer: XML/TEI conversion
30.iii.2005: GC/JE, senior editor/technical developer: lemmatised version published

ETCSL homepage

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford
Updated 2006-12-19 by JE

University of Oxford