ETCSLtransliteration : c.6.1.05 ETCSL homepage

Proverbs: collection 5

Segment A

5.1
{
1. am-si /ni2-te\-a-ni /maš2\-[anše dšakkan2-ka]
2. niĝ2 ĝe26-gin7-nam nu-ĝal2 na-[ab-be2-a]
3. an-ti-ri2-gu7mušen-e mu-/na\-[ni-ib-gi4-gi4]
4. u3 ĝe26-e igi-te-en-ĝu10-še3
5. za-a-gin7-nam al-dim2-me-en-/e-še\
}
{
(instead of lines 1-5, 1 ms. has:)
A. am-si ni2-ta-na maš2-anše dšakkan2-ka (um-ma pi-ru-um i-na ra-ma-ni-ša i-na bu-ul ša-am-ka-an)
B. niĝ2 ĝe26-gen6-na-am al-di-me-en nu-ĝal2 na-ab-be2-a (ša ki-ma ia-ti-ma zu-u2 u2-ul i-ba-ši)
C. al-ti-ri2-gu mu-na-ni-ib-gi4-gi4 (si-pi-di-qa2-ar i-ip-pa-al)
D. u3 ĝe26-e i-gi4-ten-ĝu10-uš (u3 a-na-ku ki-ma ka-a-ti)
E. za-a-gen6-nam al-di-me-en-e-še (a-na ma-na-ti-ia-ma ze2-a-ku)
}
5.2
6. {am-si-gin7 ma2 su-a ed3-de3-de3 im-du-de3-en} {(1 ms. has instead:) am-si ma sa-a e-de-de-en im-tu-mu-un-e-še (pi-ra a-na i-li-pi 6D;e-bi-tim a-na šu-li-i i-re-ed-du-u2)}
5.3
(cf. 6.1.03.14)
7. am-e niĝ2-gig apin-na-kam
5.4
8. am-gin7 nam-sag9-ga ni2-zu-ka al-sag9-ge-en-e-še
5.5
9. am-e u2numun2 al!-ni10-ni10-e
5.6
10. am-e ĝišapin-na du8-du8-u3
5.7
11. am-e gi KA tug2 ab-ur3-re-en
{
(1 ms. adds 5 lines (= 4 proverbs):)
5.8
11A. [am]-/e\ gu2 e3-a /gu2\ []
11B. [] an-ta ba-[…]
5.9
11C. am-e a2 kalag-ga-zu [] mu-e-du7 []
5.10
11D. am-e u3-na-gin7? /SI?\ []
5.11
11E. am-e /ni2? er9?\ []
}
5.12
12. gud-de3 ĝiri3-zu-a al-dab5-be2-en
5.13
13. gud-gin7 a-ga gur-ra nu-e-zu
5.14
14. gud naĝa dub2-ba-še3 ur-gir15-re ka-bi al-du8-du8-u3
5.15
15. gud a2 la2-am3 lu2 a2 la2-bi an-gu-lu-uš
5.16
16. [gud X] X-še3 ga?-an-da-il2-e
5.17
(cf. 6.1.02.86, 6.1.26.d6)
17. [gud sur12-ra ab-sin2-bi] al-sag9-sag9
5.18
18. [gud …]-u3-de3
19. […]-e-še
unknown no. of lines missing

Segment B

5.25
1. /gud\ []
2. nu-mu-/da?\-[…]
5.26
3. gud šar2-ra šurum-bi nu-/ĝal2\-[la-am3]
5.27
4. gud al-lu-lu-un šurum-bi al-de5-de5-ge-/en\
5.28
5. gud šabra-gin7 sila-a al-ni10-ni10-en
5.29
6. gud lugal-bi in-ga-ḫul2 sukkal abul-la-kam
5.30
7. ab2-/e šag4\ gen6-na-ni-ta mu-gud si nu-ub-tu11
5.31
8. ab2 /su?-a-gin7 eĝer lu2 gi?\-gur-da-ka al-du-un
5.32
9. /ab2\ šag4-/sug4-ga\-bi /lu2\ na-me šu nu-bar-re
5.33
10. X /NUN?\ X []
5.34
11. ab2 u3-nu-tud-/da\-gin7 amar-za nu-me-a mi-ni-ib-/kiĝ2-kiĝ2\-e-en
5.35
12. ab2-e ambar-ra /amar-e\ bar-rim4-ma in-dib
5.36
13. amar-e /šag4\ X X X i-ni-in-kur9
14. /ed2-de3 nu-ub-zu\ sipad-/de3 saĝ en3\ un-tar
15. [] /dug\šakir3 /ba\-an-šub dugšakir3-e ba-an-gaz
16. /ud\ amar-e im-/ta\-e3 amar-e ba-an-gam
17. u3 dugšakir3 ba-an-gaz
5.37
18. anše-kur-gin7 i3-/ḫur\-en i3-naĝ-zu
5.38
(cf. 6.2.3: UET 6/2 287)
19. anše-kur lu2 u5-a-ni u3-mu-ni-in-šub
20. tukum-bi gu2-un-ĝu10 da-ri2-še3
21. ne-en-nam al-sig-en-e-še
5.39
(cf. 6.2.3: UET 6/2 283)
22. anše barag la2-a-ni u3-mu-ni-in-šub
23. /du\-lum ud-bi-ta ĝeštug2-ĝa2 ba-an-u18-lu-un-e-še
5.40
24. [anše] X [X X] X X /NU UN?\ []
unknown no. of lines missing

Segment C

5.41
1. /anše\ mu-šubub ur-gir15-re in-[X]
5.42
(cf. 6.2.3: UET 6/2 315)
2. /anše\ id2-da al-dirig-dirig-ge-ma ur-gir15-re šu ba-ši-ib-de5-de5
3. [me]-/na\-am3 al-ed3-de3 al-gu7-e-še
5.43
4. anše mu du3-u3-bi a2 bal-e
5. iti6-/ka\ izi mu-ni-in-/sag3\-ge
5.44
(cf. 6.2.3: UET 6/2 236)
6. anše ne-eš2-am3 tuš-ma-ab ĝiš3 pir2-bi il2-il2-ni-ib
5.45
7. anše kug 1 giĝ4-e bal-še3 i3-ak-e
5.46
(cf. 6.2.3: UET 6/2 234)
8. anše bar udu ḫi-a-ka ĝiškim nu-mu-e-da-tuku
5.47
9. [anše ] /kalag?\-ge-de3
10. e2 murum5-za-ka X-zu na-/an\-tuš-e
11. X u3-bi2-in-il2-de3-en /saĝ?\ mu-ni-in-kal-la!-e-še
5.48
12. /anše murgu2\-na mu-ni-ib-/ra\-ra-de3
13. a-na-/am3\ eme X [(X)]-/am3\
5.49
14. anše /edin\-še3 dib-dib-ba NE X [u3]-/bi2\-in-te
15. /dur2\-bi-ta im-ma-/ra-an\-zig3
5.50
16. /anše\ za-na tar lu2 za-na tar mu-un-/pad3\
17. /ak?\-e-de3 u3 ĝen-na-/e\-še
5.51
18. [anše] tur5-/ra\ X X X mu-ni-in-ed3-de3
19. [en-na]-/bi-še3-am3? su?\-zu nu-ra-/sag9\-ge-en-e-še
20. /tukum\-bi en-na-bi-še3-am3 /su\-zu nu-ra-sag9-ge-en
21. X X X zu ku3-ĝal2 i3-ĝal2 ḫe2-mu-e-DU
22. /u3\ ĝiri3-pax(PAD)-ra2-zu ḫu-mu-ra-sag9-ge-e-še
unknown no. of lines missing

Segment D

5.52
1. anše kaš3 lu-[lu-a ]
5.53
2. anše nam X []
5.55
(cf. 6.2.3: UET 6/2 212)
3. ur-maḫ-e ud5 ḫu-nu-a u3-mu-ni-in-dab5
4. šu ba-am3 u8 tab-ba-ĝu10 gur-ra ga-mu-ra-ab-šum2
5. tukum-bi šu mu-ri-bar-re mu-zu dug4-ma-ab
6. ud5-de3 ur-maḫ-e mu-na-ni-ib-gi4-gi4 za-e mu-ĝu10 nu-e-zu
7. umun2 mu-e-da-ak-e mu-ĝu10-um
8. ud ur-maḫ-e e2tur3-še3 i-ĝen-na
9. {(1 ms. adds:) ur-/maḫ-e\} mu-e-bur2-e-en gu3 al-de2-de2-e
10. e-ne gu2-re-ta mu-un-na-ni-ib-gi4-gi4
11. mu-e-bur2-e-en umun2 mu-e-ak bar udu ḫi-a-ka nu-dur2-ru-na-e-še
5.56
12. ud ur-maḫ-e e2tur3-še3 ur-gir15-re 2 siki sur-ra i3-mur10
5.57
(cf. 6.2.3: UET 6/2 211)
13. ur-maḫ-e šaḫ2 ĝiš-gi4 u3-mu-ni-in-dab5
14. e-ne gu3 mu-ra-ra-ra
15. en-na-bi-še3-am3 uzu-zu ka-ĝu10 nu-mu-ni-in-si
16. za-pa-aĝ2-zu ĝeštug2-ĝu10 u2 ba-ni-in-ḫub2-e-še
5.58
17. ur-maḫ-e pu2 niĝ2 ĝiri3-a-ka u3-mu-ni-in-šub
18. ka5-a ugu-bi-še3 u3-um-ĝen-ma kuše-sir2-zu
19. gu2?-še3 e2-še3 mu-e-ši-tum3-mu-un-e-še
5.59
(cf. 6.2.3: UET 6/2 208 l. 1)
20. ur-maḫ-e a2-taḫ-zu ĝiš-gi-a lu-lu-am3
5.60
(cf. 6.2.3: UET 6/2 208 l. 2)
21. ur-maḫ-e ĝiš-gi-a lu2 zu-a-ni nu-ub-gu7
5.61
22. ur-maḫ-e lu2 kišib sag3-ge-da in-sig10-ma
23. e2 ĝištukul nu-me-a in-sig10-ge-en-e-še
5.62
24. ur-maḫ-e šag4-ne-ša4 im-til3?-la šu ba-ab-teĝ3-/ĝe26?\
5.63
25. ur-maḫ-e gu3 u3-mu-un-ra-ra
26. niĝ2-gu7-zu nam-ba-šub-be2-en
5.64
27. ur-maḫ-e niĝ2-ar3-ra al-gu7-e
5.65
28. ur-maḫ-e /nam\-lu2-kurun-na /al\-ak-e
5.66
29. ur-maḫ-e tu7 mu-un-kum2
30. a-ba nu-dug3-ga ab-be2-e-še
5.67
31. ki ur-maḫ-e lu2 in-gu7-a
32. 2(MAN)-kam-ma-še3 lu2 na-me nu-dib2-be2
5.68
33. igi ur-maḫ-a-ka uzu al-gu7-e
5.x1
(= Alster 1997 5 Vers. A 69)
34. []
35. a mu-e-/naĝ\ [] mu-zig3
5.x2
(= Alster 1997 5 Vers. B 69)
36. ur-maḫ a-ne u3-bi2-te
37. ur-bar-ra mi-ni-ib2-sar-re-en
5.x3
(= Alster 1997 5 Vers. A 70 = 5 Vers. B 76)
38. uzu ur-bar-ra nam-mu-ni-gu7
{
(Vers. B adds 1 line:)
38A. maḫ-e ga-ba-an-gam
}
5.x4
(= Alster 1997 5 Vers. B 70)
39. ku6 ur-maḫ X ki 2 kud-de3 nu-ub-zu
5.x5
(= Alster 1997 5 Vers. A 71 = 5 Vers. B 74)
40. ur-bar-ra 9-bi 10-am3 udu ḫi-a u3-mu-ni-in-dab5
41. 1(DIŠ)-am3 ab-si-am3 ḫa-la-be2-ne nu-/ḫa\-la-a
42. ka5-a ugu-bi-še3 u3-un-ĝen
43. ĝe26-e ga-mu-e-ne-ḫa-la
44. 9 za-e-en-ze2-en 1(DIŠ)-am3 šu te-ba-ab-ze2-en
45. ĝe26-e dili-ĝu10-ne 9 šu ga-ba-ab-ti
46. ne-e ḫa-la šag4-ĝu10-e-še
5.x6
(= Alster 1997 5 Vers. B 71)
47. ur-bar-ra ḫe2-gu7(source: KA)-e dutu igi i-bi2-in-du8
48. en-na teš2 i-i-X
49. i3-buluĝ3-e-še
5.x7
(= Alster 1997 5 Vers. A 72)
50. ur-bar-ra alal ur3 /e2?-a?\-še3 u3-bi2-[…]
51. mu-im-ma ze2-/da\-zu-še3 i3-/SAR\ []
52. DU me-en-de3 /mu-\u2-a ba-/SAR\ []
53. me-na ze2-da-zu 2 bi2-bal-en-/de3\-[en]
54. DU ĝe26-e šag4-ĝar tuku-a a-na ga-/gu7\-[e-še]
5.x8
(= Alster 1997 p. 133 P i 10')
55. [] X-/en\-e-še
5.x9
(= Alster 1997 p. 133 P i 11')
56. [ur]-/bar\-ra KA X X
57. [] X sila4 am3-/ma?-dur2\-ru
5.x10
(= Alster 1997 5 Vers. B 72)
58. ur-/bar\-ra ĝišes2-ad u3-/mu\-mi-in-tuš
59. dutu-ra an-na-ab-be2 i-im-ta-ed2-de3-en
60. a-da-al-ta sila4 na-an-gu7-e-en
61. ud šag4-ĝar an-tuku sila4 šu ba-ni-in-ti-a
62. niĝ2 mu-e-dug4-ga-zu a-na ma-nam
63. mu zid-ĝu10-a i-ni-dug4-ga
64. DU ĝe26-e a-na ga-gu7-e-še
5.x11
(= Alster 1997 5 Vers. A 73 = 5 Vers. B 73)
65. ur-bar-ra dutu-ra er2 /i3\-še8-še8 maš2-anše ba-du7-du7
66. ĝe26-e dili-ĝu10-ne-e-/še\
5.x12
(= Alster 1997 5 Vers. A 74)
67. ur-gir15!-gin7 lu2-keše2-keše2-da u3-[…]
68. zu2 ab-kud-[…]
5.x13
(= Alster 1997 5 Vers. B 75)
69. ki ur-bar-ra sila4 in-kar-ra
70. sipad-de3 udu nu-mu-ni-lu-lu
5.75
71. ur-gir15-re ĝiri3-pax(PAD)-ra2 nam-ba-an-sig10-ge-de3-en
5.76
72. ur-gir15 maš2-ĝi6 mud5-am3
5.77
73. ur-gir15-re 2-dam-še3 in-kur9-ma
74. niĝ2 na-me igi nu-mu-un-du8
75. ne-en ĝal2 taka4-en-e-še
5.78
(cf. 6.2.3: UET 6/2 264)
76. ur-gir15 lugal-a-ni-ir na-ab-be2-a
77. tukum-bi nam-sag9-ga-ĝu10 ba-ra-ĝal2
78. i-bi2-za-ĝu10 nu-ra-ĝal2-e-še
5.79
(cf. 6.2.3: UET 6/2 231 ll. 1-2)
79. ur-gir15-re e2 lugal-la-na-ka nu-dur2-ru-un
5.80
(cf. 6.2.3: UET 6/2 231 ll. 3)
80. ur mu2-da? bar /ḫul3?\-[(X)]-a ḫul a-ab-gig
5.81
(cf. 6.2.3: UET 6/2 225)
81. ur-gir15-re šu te-ba-ab mu-un-zu
82. ĝa2-ĝa2 nu-un-zu
5.82
83. ur-gir15-re {na4kinkin(ḪAR) eme KA ak} {(1 ms. has instead:) mu-X-ĝar-ra-X-X eme mi-ni-ib-šub6-ba}
84. tab-ba-ni-ir an-na-ab-be2 {(1 ms. adds:) kiĝ2-gi4-a an-ta} tug2 ĝišba-an ga-mu-ra-ab-mur10-e-še
5.83
85. ur-gir15-re lu2 ki 2-bi mu-un-zu
86. ur di-kud-dam kun-bi maškim /ak?\
5.84
87. ur ĝiri3-pax(PAD)-ra2 al-tukur2?-re?
88. gu-du-ni an-na-ab-be2
89. a-ra-/ab-gig-ga\-[(X)]-e-še
5.85
(cf. 6.2.3: UET 6/2 228)
90. ur-gir15-re uzui3-udu ḫe2-/eb2\-X-[(X)]
91. ur-gir15-re mu-bi-[im]
5.86
92. ur-gir15 ĝiš/ma2\-addir-/ra? nu?\-gub-bu
5.87
93. /ur-gir15\-re ab-NI-en
94. [] X la2 ki? u3-bi2-in?-KU-DU
5.88
95. ur-gir15-re nam zu2-lum-ma-ta ĝiš/kiri6\ u3-ba-ni-ib2-ed2-de3
96. lugal ĝiškiri6-ke4 ib2-ta-an-sar-re
97. lu2-zuḫ ne-[e X (X)] /ne?\-e /GA?\
98. ed2-de3 zu2-lum-bi X [X (X)]-un-kal?-X
99. [] en MU [] X /NE\ [X] /MU?\
5.89
100. ur-gir15-re lu2 X []
101. u3 tuku? du8 en zu []
5.90
102. ur-gir15-re ĜAR-bi GAM? ĜA2? []
5.91
103. ur-gir15-re saĝ-du […]-in?-UD?
104. [] tuku
5.92
105. ur-gir15-gin7 ki za-za ḫul a-/ab\-gig
5.93
(cf. 6.1.03.95)
106. ur-gir15 ĝišellag ra-gin7 dum-dam i3-ib2-za
5.94
107. ur-gir15-re gu2 gid2-gid2-ab-ze2-en ur-tur ki 2-ab-ze2-en
5.95
(cf. 6.2.2: MDP 27 102)
108. ur šag4 dab5-ba PU2 igi nu-zalag-ge
5.96
109. ur sam2-bi igi-za ĝal2 ĝišgigir sam2-bi ba-an-ḫul
5.97
(cf. 6.2.3: UET 6/2 223)
110. ur sag9-ga ur-tur-še3 ba-an-kur9
5.98
(cf. 6.2.3: UET 6/2 324)
111. ur mu2-da-gin7 gu3 bi2-in-de2
112. kug kuš du3-u3-bi ba-ni-in-gi4
5.99
113. ur mu2-da-gin7 iti6-a šu-ne-ne X-ge
5.100
114. ur mu2-da-gin7 a lugal maḫ?-<ni>-ir DU-da?-bi
5.101
(cf. 6.2.3: UET 6/2 309)
115. ur mu2-da-gin7 id2-da gid2 TUG2 al-ak-e
5.102
116. ur-gir15-re e2 ganba-še3
117. šaĝan-la2 ĝišsuḫub4 ib2-ba-ni ba-an-ḫaš
118. e3-ma-ni-ta kun-bi en3 ab-tar-re
119. eĝer-ĝu10-ta niĝ2 na-me bi2-in-gub
120. niĝ2 sag9-ga-zu bi2-in-eš
121. DU ĝi6-da ga-gur niĝ2 na-me šu ga-an-ti
122. an-ga-am3 gur-ru-da-ni-ta ib2-ba-ni ba-an-ḫaš
123. kun-a-ni ba-an-ur3 sila ba-ni-in-tuš
124. gibil-be2-eš-am3 kun en3 ab-tar-tar-re
125. niĝ2 ud-bi-ta-gin7 igi-zu-ta im-ma-e3-e-še
5.103
126. ur-gir15-re en-te-en-na-/ka ḪAR-ḪAR?\ BU-ra
127. eridugki ? 3?-ta /igi?\ X /NA\ X X [X X] /du8?\
128. zag e2-me-eš-ka giri17-ĝa2 a-tar i3-ak-a-e-še
5.104
129. /ur\-[gir15-re …]-/ni?\-in-ḪAR /šudul\ niĝ2 na-me šu nu-/gun3\-gun3-gun3
130. [] a-ga-zu-ta gud niga? a-ab-šum-u3-/de3?\ []
5.105
131. [ur-gir15-re ] X sipad-de3 zi-ni [X]
5.106
(cf. 6.2.2: MDP 27 82, 6.2.3: UET 6/2 224)
132. ur-gir15-re ĝiš-šu dab-ba ga-ba-al mu-du3-du3-/e\
133. [] ur-gir15-re gu3 nu-ub-ra-ra-an-e-še
5.107
(cf. 6.2.3: UET 6/2 222)
134. ur-gir15-re zu2 mu-ra-ra
135. ninda pax(PAD)-ra2 ka-ga14-na
5.108
136. /ur-gir15-re\ ĝiš /tuku\ ba-an-zu
137. en-na ĝeštug za-na ḫar-ra-/ni\ šu bi2-in-/kar?\
5.109
138. ur-gir15 ur3-ra-še3 mu-un-ed3
5.110
139. ur-gir15-re udu ḫi-a al-šid-en
5.111
140. ur-gin7 ki-nu2 nu-e-tuku
5.112
141. ur kun nu-tuku-am3
5.114
142. [ur-gir15 X (X)] /gu3?\ i-ni-in-ra-ra-aš
143. [] /gu3\ bi2-in-de2
5.115
(cf. 6.2.3: UET 6/2 230 ll. 1-2)
144. [ur-gir15]-/re\ ĝiri3 al-de5-de5-ge
5.116
(cf. 6.2.3: UET 6/2 230 ll. 3-5)
145. [ur-gir15]-/re\ kaš-de2-a-še3 al-ĝen
146. [ĝiri3-pax(PAD)-ra2]-bi igi u3-bi2-in-du8 ba-ĝen
147. [ki al-du]-/un\-na-a dirig ne-e al-gu7-e-en-e-še!
5.117
148. /nig\ [X (X)] X še? u2 a gu7-a ur-tur zu2 nu-tuku-a
5.118
149. /nig?\ [X X] /en\-na ḫu-ḫu-nu ur-tur igi nu-bad-ba9-re6
5.119
150. nig /dumu\-ne-ne saĝ keše2 mu-ak-e
151. ninda ki-sig10-ga na-an-gu7-un-ze2-en
152. e-ne u3-um-de6 lu2 im-ma-gu7-e-še
5.120
(cf. 6.2.3: UET 6/2 232)
153. nig tud-da-gin7 erin2 zu2 ab!-kud-kud-de3
5.121
154. /nig\ lu2-gin7 eĝer saĝ sar-ra-ka al-du-un
5.122
155. /nig? dub\-sar-ra-gin7 a-šag4-ga nam-saĝ-ĝa2 al-ak-e
5.123
(cf. 6.2.3: UET 6/2 313)
156. [nig] /maš2?\-še3 na-ab-be2-a mi-ni-ib-sig7-sig7-ge-en
157. [mi]-/ni\-ib-gun3-gun3-un dumu-ĝu10 ki ab-aĝ2-e-še
5.124
158. nig ud-da-tuš-a ninda šukur2 ka-ga14-ni-še3
159. ĝiš ?kul di-kud gu-du-ni-še3
5.125
160. /nig?\ al?-tuku-un?-de3-en sa2 am3-di-di-en-de3-en
161. /mu\ bi2-ib-sa4-sa4-en-de3-en

Segment E

(unplaced)
5.e1
(= Alster 1997 p. 121 D i 1 = Gordon 1958 5.19)
1. […]-e
5.e2
(= Alster 1997 p. 121 D i 2 = Gordon 1958 5.20)
2. [] /mu\-X-un
3. […]-/RI?\-e-ne

Print sources

Alster 1997a, p. 119-143, 400-408: composite text, translation, score transliteration

Alster 1999a: commentary

Römer 1990a, p. 39-42: commentary, translation (selections)

Veldhuis 2000c, p. 392: commentary

Electronic sources

Krecher 1995: composite text, translation

Cuneiform sources

BM 58648 (coll. J. Taylor)

CBS 6893 + CBS 7082 + N 5409 + N 5639; lines in composite: 41-51, 55-57 (om. 52-54)

CBS 8019

CBS 8314; lines in composite: 102, 113?-114

CBS 14017; lines in composite: 33-36

CBS 14104; lines in composite: 1-7, 12-18, 25-32, 34-40, 51-53, 55-62, 67-79, 91-104, 114-125

HS 1435 (TMHNF III 46)+HS 1542 + HS 1757; lines in composite: 78-89

HS 1542 (TMHNF IV 63)

HS 1757

N 3748; lines in composite: 1-11

Ni 4025; lines in composite: 58-66

UM 29-15-565; lines in composite: 75-78, 82-84

UM 29-15-574; lines in composite: 1-2, 14-15

YBC 4604; lines in composite: 56-58, 60-68, B 69-75

YBC 9886; lines in composite: 1-2

3N-T 415 (Baghdad, unknown IM number); lines in composite: 104-112, 90

3N-T 906-245 (SLFN 69)


Revision history

29.iv.2002-07.iv.2002: JT, editor: standardisation
15.x.2002: JAB, editor: proofreading
16.xii.2002: GC, editor: SGML tagging
20.vi.2003: JE, editor: web publication
01.vi.2003: GC/JE, editor/technical developer: XML/TEI conversion
30.iii.2005: GC/JE, senior editor/technical developer: lemmatised version published

ETCSL homepage

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford
Updated 2006-12-19 by JE

University of Oxford