The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature
Catalogues: by date | by number | in full | Website info: navigation help | site description | display conventions | recent changes
Project info: consolidated bibliography | about the project | credits and copyright | links This composition: translation | bibliography


Enmerkar and the lord of Aratta: composite text

1iri gud huc AN.TEC2 ni2 gal gur3-ru
2[kul]-/aba4\ki KEC2 [...]
3gaba ud-da ki nam tar-[re-da]
4unugki kur-gal cag4 [...]
5kij2-sig unu2 gal an-/na\ [...]
6ud re-a nam ba-[tar-ra-ba]
7unugki kul-aba4ki e2-/an\-[na] [ ...]
8saj il2-la nun gal-e-ne /mi\-[ni- ...]
9he2-jal2 a ectub jal2
10cegx(IM.A) ce gu-nu jal2
11unugki kul-aba4ki-a ib-da-an-tab
(1 ms. adds a line: 11A[...]-in-zal)
12kur dilmunki [(...)] X in-nu
13e2-an-na unugki-e kul-aba4ki-a-ka ki us2-sa-a
(1 ms. has instead the line: [...] galam-a-am3)
14ji6-par4 kug dinana-ke4
15sig4 kul-aba4ki-ke4 kug ki-in-dar-ra-gin7 pa ed2 ak-am3
16[...] X X X nu-il2 bala nu-ak-e
17[... nu]-il2 nam-ga-rac nu-ak-e
18[kug-sig17 kug]-babbar urud an-na na4lagab za-gin3-na
19[na4 hur-saj-ja2] /kur\-bi-ta tec2-bi nu-mu-un-ed3-de3
20[...]/ezen\-ma a nu-un-tu5!
21[...] nu-mu-un-dur2-ru
22[...] ud bi2-in-[zal]
23[...]
24[...]
25[... gun3]-gun3
26[...] ki kug X [... na4za]-gin3 duru5-am3
27/cag4\-[bi] jicmes babbar-gin7 gurun il2-la sig7-ga-am3
28dinana-ra en arattaki-ke4
29saj men kug-sig17-ga mu-na-ni-in-jal2
30en kul-aba4ki-a-gin7 nu-mu-na-sag9
31arattaki ec3 e2-an-na ji6-par4 ki kug-gin7
32kug dinana-ra sig4 kul-aba4ki-gin7 nu-mu-un-na-du3
33ud-ba en cag4-ge pad3-da dinana-ke4
34kur cuba-ta cag4 kug-ge pad3-da dinana-ke4
35en-me-er-kar2 dumu dutu-ke4
36nin9-a-ni nin kurku2 dug3-ga
37kug dinana-ra u3-gul mu-un-na-ja2-ja2
38nin9-ju10 arattaki unugki-ce3
39kug-sig17 kug-babbar ha-ma-an-galam-e
40na4za-gin3 duru5 lagab-ta [...]
41su3-ra2-aj2 na4za-gin3 /duru5\ [...] X
42unugki-ga kur kug [...] X X du3
43e2 an-ta [ed3-da ki]-gub-ba-za
44[arattaki ec3] e2-an-na he2-en-du3
45[ji6]-par4 kug-ga [dur2] jar-ra-za
46cag4-bi arattaki ha-ma-an-galam-e
47je26-e cag4-ba amar za-gin3-na gu2? ga-mu-ni-[...]-la2
48arattaki /unug\[ki-ce3] gu2 jic ha-ma-[ja2-ja2]
49nam-lu2-u18-lu arattaki-[ke4]
50na4 hur-saj-ja2 /kur\-[bi] ha-ma-ab-ed3
51ec3 gal ha-ma-du3-e unu2 gal ha-ma-ja2-ja2
52unu2 gal /unu2\ [dijir-re-e-ne-ke4 pa] ed2 [ha]-ma-ab-ak-e
53me-ju10 kul-aba4ki-[a] si ha-ma-ni-ib-sa2-e
54abzu kur kug-gin7 ha-ma-ab-mu2-mu2
55eridugki hur-saj-gin7 ha-ma-ab-sikil-e
56ec3 abzu kug ki-in-dar-ra-gin7 pa ed2 ha-ma-ab-ak-e
57je26-e abzu-ta za3-mi2 dug4-ga-ju10-ne
58eridugki-ta me de6-a-ju10-ne
59nam-en-na men ec3 bar-gin7 sig7-ga-ju10-ne
60unugki kul-aba4ki-a saj men kug jal2-la-ju10-ne
61[PA.A] ec3 gal-la-ke4 ji6-par4-ra hu-mu-un-tum2-mu
62[PA.A] ji6-par4-ra-ke4 ec3 gal-la hu-mu-un-tum2-mu
63[nam]-/lu2\-ulu3 u6 dug3-ge-ec hu-mu-un-e
64[d]/utu\ igi hul2-la he2-em-ci-bar-bar-re
65[ud-bi]-a giri17-zal an kug-ga nin kur-ra igi jal2
66in-nin9 dama-ucumgal-an-na cim-zid-da-ni
67dinana nin kur-kur-ra-ke4
68en-me-er-kar2 dumu dutu-ra gu3 mu-na-de2-e
69en-me-er-kar2 ja2-nu na ga-e-ri na-ri-ju10 he2-e-dab5
70inim ga-ra-ab-dug4 jizzal he2-ci-ak
71kij2-gi4-a inim zu zag-ce tuku erin2-ta u3-ba-e-re-pad3
72inim gal dinana gal zu inim-ma-ke4 me-a hu-mu-na-ab-tumu3
73hur-saj zubi-ce3 he2-bi2-in-ed3-de3
74hur-saj zubi-ta he2-em-ma-da-ra-ed3-de3
75susinki-e kur an-ca4-anki-a-ce3
76pec2 tur-gin7 kiri3 cu hu-mu-na-ab-jal2
77hur-saj gal-gal ni2-ba lu-a
78sahar-ra hu-mu-na-da-gur4-gur4-e
79arattaki unugki-ce3 gu2 jic <ha>-ma-ja2-ja2
80nam-lu2-ulu3 arattaki-ke4
81na4 hur-saj-ja2 kur-bi um-ta-ab-ed3
82ec3 gal ha-ra-du3-e unu2 gal ha-ra-ja2-ja2
83unu2 gal unu2 dijir-re-e-ne-ke4 pa ed2 ha-ra-ab-ak-e
84me-zu kul-aba4ki-a si ha-ra-ni-ib2-sa2-e
85abzu kur kug-gin7 ha-ra-ab-mu2-mu2
86eridugki hur-saj-gin7 ha-ra-ab-sikil-e
87ec3 abzu kug ki-<in>-dar-ra-gin7 pa ed2 ha-ra-ab-ak-e
88za-e abzu-ta za3-mi2 dug4-ga-zu-ne
89eridugki-ta me de6-a-[zu-ne]
90nam-en men-na ec3 bar-[gin7 sig7-ga]-zu-ne
91unugki-e kul-aba4ki-a saj /men\ [kug jal2-la]-zu-ne
92PA.A ec3 gal-la-ke4 ji6-par4-ra hu-mu-e-tum2-mu
93[PA.A] ji6-par4-ra-ke4 ec3 gal-la hu-mu-e-tum2-mu
94[nam-lu2-ulu3] u6 dug3-ge-ec he2-mu-e-e
95dutu igi hul2-la he2-mu-e-ci-bar-bar-re
96[nam]-lu2-ulu3 arattaki-ke4
97[X] NE ud cu2-uc-ta um-[ta]-ab-il2-ke4-ec
98[X] NE ud te-en-e um-ma-[tej3]-e-ta
99ki ddumu-zid-da u8 mac2 sila4?-ni lu-a
100a kalag-ga a-cag4 ddumu-zid-da-ka
101udu kur-ra-gin7 dug3 ha-ra-ni-ib-jar
102gaba kug-ja2-a ud-gin7 ed2-i3
103zi-pa-aj2-ja2 nij2-muc3-bi he2-me-en
104za-ra en-me-er-kar2 dumu dutu za3-mi2
105en-e inim kug dinana-ka-ce3 saj-KEC2 ba-ci-in-ak (1 ms. has instead: ba-ci-in-jar)
106kij2-gi4-a inim zu zag-ce [tuku erin2-ta] ba-ra-an-pad3
(1 ms. adds a line:106A [...]-e kij2-gi4-a-ni-ir [...]
)
107inim gal dinana gal zu inim-ma-ke4 me-a mu-na-ab-tumu3
108hur-saj zubi-ka he2-bi2-in-ed3-de3-en
109hur-saj zubi-ta he2-em-ma-da-ra-an-ed3-de3-en
110susinki-e [kur] [an]-ca4-anki-a-ke4
111pec2 tur-gin7 kiri3 cu hu-mu-na-ab-jal2
112hur-saj gal-gal ni2-ba lu-a
113sahar-ra hu-mu-na-da-gur4-gur4-e
114kij2-gi4-a en arattaki-ra u3-na-dug4 u3-na-de3-tah
115iri-bi ir7-sajmucen-gin7 jic-bi-ta na-an-na-ra-ab-dal-en
116mucen-gin7 gud3 us2-sa-bi-a nam-bi2-ib-dal-en
117ganba jal2-la-gin7 na-an-si-ig-en
118iri gul-gul-lu-gin7 sahar nam-bi2-ib-ha-za-en
119arattaki a2-dam den-ki-ke4 nam ba-an-kud
120/ki bi2\-in-gul-la-gin7 ki nam-ga-bi2-ib-gul-en
121ejer-bi dinana ba-ci-in-zig3
122gu3 im-[mi-in-ra ceg11 im]-mi-in-gi4
123kuc7 bi2-[in-su-a-gin7] kuc7 nam-ga-bi2-ib-su-su
124kug-sig17 [u3-tud-da]-ba kucLU.UB2+LU.UB2-cir a-ba-ni-in-ak
125kug me-a sahar-ba zag u3-ba-ni-in-us2
126kug saj-PA-[ce3] u3-mu-un-dim2-dim2
127ance kur-kur-ra-ke4 barag um-mi-in-la2-la2
128je26-e-ce3-am3 den-lil2 ban3-da ki-en-gi-ra-ke4
129en dnu-dim2-mud cag4 kug-ge pad3-da
130kur me sikil-la-ke4 ha-ma-du3-e
131jictaskarin-gin7 hi-li ha-ma-ab-ak-e
132dutu e2-nun-ta ed2-a-gin7 si-muc2 ha-ma-ab-gun3-gun3
133zag-du8-zag-du8-bi uri3 ha-ma-mul-e
134e2-nun-e2-nun-ba cir3 kug nam-cub tuku-a-ba
135nam-cub dnu-dim2-mud-da-ke4 e-ne-ra dug4-mu-na-ab
136ud-ba muc nu-jal2-am3 jiri2 nu-jal2-am3
137kir4 nu-jal2-am3 ur-mah nu-jal2-am3
138ur-gir15 ur-bar-ra nu-jal2-am3
139ni2 tej3-ja2 su zi-zi-i nu-jal2-am3
140lu2-ulu3lu gaba cu jar nu-tuku
141ud-ba kur cuburki ha-ma-ziki
142eme ha-mun ki-en-gi kur gal me nam-nun-na-ka
143ki-uri kur me-te jal2-la
144kur mar-tu u2-sal-la nu2-a
145an-ki nijin2-na uj3 saj sig10-ga
146den-lil2-ra eme 1-am3 he2-en-na-da-ab-dug4
147ud-ba a-da en a-da nun a-da lugal-la
148den-ki a-da en a-da nun a-da lugal-la
149a-da en-e a-da nun-e a-da lugal-la
150den-ki en he2-jal2-la en dug4-ga zid-da
151en jectug2-ga igi jal2 kalam-ma-ke4
152mas-su dijir-re-e-ne-ke4
153jectug2-ge pad3-da en eridugki-ga-ke4
154ka-ba eme i3-kur2 en-na mi-ni-in-jar-ra
155eme nam-lu2-ulu3 1 i3-me-[am2]
1562-kam-ma-ce3 en-e kij2-gi4-a kur-ce3 du-ur2
157arattaki-ac inim mu-na-ab-tah-e
158kij2-gi4-a gi6-u3-na-ka im 1-gin7 ceg3-ja2
159an-bar7-gan2-ka im-du8-gin7 zig3-ga
160kij2-gi4-a inim lugal-la-na-ke4 saj-KEC2 ba-ci-in-ak
161gi6-u3-na-ka mul-am3 im-jen
162an-bar7-gan2-ka dutu an-na-ta mu-un-de3-jen
163inim gal dinana gi zu2-lum-ma DU me-a mu-na-ab-tumu3
164hur-saj zubi-ce3 bi2-in-ed3-de3
165hur-saj zubi-ta im-ma-da-ra-ab-ed3-de3
166susinki-e kur an-ca4-anki-a-ce3
167pec2 tur-/gin7\ kiri3 cu mu-na-ab-jal2
168hur-saj gal-gal ni2-ba lu-a
169sahar-ra mu-na-da-gur4-gur4
170hur-saj 5 hur-saj 6 hur-saj 7-e im-me-re-bal-bal
171[igi mu-un]-/il2\ arattaki-ac ba-tej3
172[kisal] /aratta\ki-ka jiri3 hul2-la mi-ni-in-gub
173nam-nir-jal2 lugal-a-na mu-un-zu
174bur2-ra-bi inim cag4-ga-na bi2-ib2-be2
175kij2-gi4-a en arattaki-ra mu-na-ab-bal-e
176a-a-zu lugal-ju10 mu-e-ci-in-gi4-in-nam
177en unugki-ga en kul-aba4ki-a-ke4 mu-e-ci-in-gi4-nam
178lugal-za dug4-ga-ni nam-ju10 tah-a-ni nam-ju10
179lugal-ju10 a-na bi2-in-dug4 a-na bi2-in-tah-am3
180lugal-ju10 u3-tud-da-ni-ta nam-en-na (one ms. has instead: men-na) tum2-ma
181en unugki-ga muc saj-kal ki-en-gi-ra til3-la kur (2 mss. have instead: saj) zid2-gin7 ma5-ma5
182tarah-mac kur bad3-da a2 nun jal2
183cilam-za mac naja kug-ga umbin sud2-sud2-e
184ab2 zid-da kur cag4-ga tud-da
185en-me-er-kar2 dumu dutu-ke4 mu-e-ci-in-gi4-nam
(2 mss. add two lines:
185A[lugal]-zu dug4-ga-ni nam-ju10 tah-a-ni nam-ju10
185B [lugal]-ju10 a-na bi2-in-dug4 [a-na] bi2-in-tah-am3
186lugal-ju10 na-ab-be2-a
187iri-ni ir7-sajmucen-gin7 jic-bi-ta na-na?-/ra-ab\-dag-e
188mucen-gin7 gud3 us2-sa-bi-a nam-bi2-ib2-hu-luh-e
189ganba jal2-la-gin7 na-an-si-ge-en
190iri gul-gul-la-gin7 sahar na-an-bi2-[ib-ha-za]-en
191arattaki a2-dam den-ki-ke4 nam ba-an-kud
192ki bi2-in-gul-la-gin7 ki nam-ga-bi2-ib-gul-en
193ejer-bi dinana ba-ci-in-zig3
194gu3 im-mi-in-ra ceg11 im-mi-in-gi4
195kuc7 bi2-in-su-a-gin7 kuc7 na-an-ga-bi2-ib-su-su-un
196kug-sig17 u3-tud-da-ba kuclu-ub2-lu-ub2 cir a-ba-ni-in-ak
197kug me-a sahar-ba zag u3-ba-ni-in-us2
198kug saj-PA-ce3 u3-mu-un-dim2-dim2
199ance kur-kur-ra-ke4 barag um-mi-in-la2-la2
200je26-e-ce3-am3 den-lil2 ban3-da ki-en-gi-ra-ke4
201en dnu-dim2-mud-e cag4 kug-ge pad3-da
202kur me sikil-la-ke4 ha-ma-du3-e
203jictaskarin-gin7 hi-li ha-ma-ab-ak
204dutu e2-nun-ta ed2-a-gin7 si-muc2 ha-ma-ab-gun3-gun3
205zag-du8-zag-du8-ba uri3 ha-ma-mul-e
206e2-nun-e2-nun-ba cir3 kug nam-cub tuku-a-ba
207[nam-cub] dnu-dim2-mud-ke4 ja2-ra dug4-/mu\-[na-ab]
208a-na ma-ab-be2-en-na-bi u3-mu-[e-dug4]
209a ru-a su6 na4za-gin3 [KEC2]-da-[ar]
210ab2 kal-la-ga-ni kur me sikil-la-ka [tud-da-ar]
211sahar arattaki-ka a2 ed2-[a-ar]
212ubur ab2 zid-da ga gu7-[a-ar]
213kul-aba4ki kur me gal-gal-la-ka nam-nun-na tum2-ma
214en-me-er-kar2 dumu dutu-ra
215inim-bi ec3 e2-an-na-ka inim dug3 ga-na-ab-dug4
216ji6-par4 jicmes gibil-gin7 gurun il2-la-na
217lugal-ju10 en kul-aba4ki-ra cu-a ga-mu-na-ab-gi4
218ur5-gin7 hu-mu-na-ab-be2-a-ka
219kij2-gi4-a lugal-zu en kul-aba4ki-a-ra u3-na-dug4 u3-na-de3-tah
220je26-e-me-en en cu sikil-la tum2-ma
221jicrab mah an-na nin an-ki-ke4
222in-nin9 me car2-ra kug dinana-ke4
223arattaki kur me sikil-la-ce3 hu-mu-un-de6-en
224kur-ra jicig gal-gin7 igi-ba bi2-in-tab-en
225arattaki unugki-ce3 gu2 a-gin7 i3-ja2-ja2
226arattaki unugki-ce3 gu2 ja2-ja2 nu-jal2 e-ne-ra dug4-mu-na-ab
227ur5-gin7 hu-mu-na-ab-be2-a-ka
228kij2-gi4-a en arattaki-ra mu-na-ni-ib-gi4-gi4
229nin gal an-na me huc-a u5-a
230hur-saj kur cuba-ka dur2 jar-ra
231barag kur cuba-ka ce-er-ka-an dug4-ga
232en lugal-ju10 cubur-a-ni-im
233dijir nin e2-an-na-ka mu-un-di-ni-ib-kur9-re-ec
234en arattaki gu2 ki-ce3 ba-ni-in-jal2
235sig4 kul-aba4ki-a-ka ur5-gin7 hu-mu-na-ab-be2
236ud-bi-a en-e cag4 mu-un-sig3 zi mu-un-ir-ir
237gaba-ri nu-mu-da-jal2 gaba-ri i3-kin-kin
238jiri3 ni2-te-a-na-ka igi lib-ba bi2-in-du8-ru gaba-ri i3-pad3-de3
239gaba-ri in-pad3 gu3 im-ta-an-ed2
240kij2-gi4-a inim-ma gaba-ri-bi
241gud-gin7 gu3-nun mu-un-di-ni-ib-be2
242kij2-/gi4-a\ lugal-zu en kul-aba4ki-a-ra u3-na-dug4 u3-na-de3-tah
243hur-saj gal jicmes an-da mu2-a
244ur2-bi-ce3 sa-par4-am3 pa-bi jic-bur2-am3
245buru5 umbin-bi anzudmucen hu-ri2-inmucen-na
246KEC2-da [d]inana-/ka\ car2 dug4-ge gilim-ma
247umbin hu-ri2-inmucen-bi u3-mun kur-ra kur cuba-da ed3-da
248arattaki er2 [ce8-ce8 ...]
249a bal-bal-am3 zid2 dub-dub-ba-am3
250kur-ra siskur a-ra-zu-a kiri3 cu jal2-la-am3
251lu2 5 nu-me-a lu2 10 nu-me-a
252unugki zig3-ga hur-saj zubi-ce3 saj a-gin7 i3-ja2-ja2
253lugal-zu jictukul-ja2 saj ha-ba-an-cum2
254je26-e a-da-min3-na saj /ga-ba\-an-cum2
255a-da-min3 nu-um-zu tec2 [nu]-/um\-gu7
256gud-de3 /gud\ a2!-jal2-bi [nu-um]-zu
257[a-da]-/min3\ um-zu tec2 um-[gu7]
258[gud]-/de3\ gud a2!-jal2-bi um-/zu\
259[e]-/ne\ a-da-min3 mi-ni-in-taka4-taka4-an
260[...]-/gin7\ nij2 lu2 nu-sig10-ge
261[e]-ne in-ga-mu-ni-in-taka4-taka4-an
262[2-kam]-ma-ce3 kij2-gi4-a inim mu-ra-be2-en
263[...] de2-a ca-ra-ab-galam-e-en DU-a he2-mu-e-ci-dib
264[e2]-an-na pirij cu-ba nu2-a
265cag4-bi-ta gud gu3 nun di-dam
266ji6-par4 jicmes gibil-gin7 gurun il2-la-na
267lugal-zu en kul-aba4ki-a-ra cu-a gi4-mu-na-ab
268hur-saj ur-saj sukud si-ga-am3
269an-usan-na dutu e2-bi-ce3 du-gin7
270igi-bi-ta uc2 la2-la2-e-gin7
271dnanna si-un3-na mah-a-gin7
272saj-ki-bi me-lem4 jal2-la-gin7
273jic-gin7 kur-kur-ra gilim-ba-gin7
274saj muc3 arattaki-ke4
275dlama sag9-ga kur me sikil-la-ce3
276ud-da arattaki aga kug an-na-gin7 si mu-na-an-sa2
277je26-e ud-ba nam-mah-ju10 ga-an-zu
278ce barag-ga nam-mu-un-si-si-ig-ge mar-e nam-me-e
279ce-bi kur-kur-ra nam-il2-e
280erin2-na mu-un-kud nam-mu-un-ja2-ja2
281ce sa-al-kad5-e u3-mu-ni-in-si-si
282ance barag la2-e um-mi-in-la2
283ance bala-e da-bi-a a-ba-an-sig10
284tukum-bi kisal arattaki-ka gur7-ce3 mu-dub-be2
285i3-ge-en am3-dub-be2 gur7-a hi-li-bi
286kur-kur-ra izi jar-ra-bi a2-dam me-te-bi
287bad3 7-e ce-er-ka-an dug4-ga
288nin ur-saj me3-a tum2-ma
289dinana ur-saj me3 sahar-ra-ke4 saj ecemen dinana di-dam
290i3-ge-en arattaki ur adda sar-gin7 cu-ta im-ta-ri
291je26-e ud-ba ca-ba-na-gam-e-de3-en
292e-ne nam-mah-a-ni ci-im-ma-an-zu-zu-un
293iri-gin7 nam-tur-ja2 gu2 ci-im-ma-ja2-ja2-an e-ne-ra dug4-mu-na-ab
294ur5-gin7 hu-mu-na-ab-be2-a-ka
295kij2-gi4-a en arattaki-ke4
296ka-ni-gin7 inim ka-na ba-an-sig10
297sun2-gin7 hac2-a-na mu-un-gur
298nim sahar-ra-gin7 tir ud zal-le-na mu-un-jen
299sig4 kul-aba4ki-a-ka jiri3 hul2-la mu-ni-in-gub
300kisal mah-e kisal gu2-en-na-ka kij2-gi4-a i-ib2-bur2
301lugal-a-ni-ir en kul-aba4/ki\-[ra]
302ka-ni-gin7 cu mu-na-an-gi4
303gud-gin7 gu3 mu-na-an-sig10
304gud ri-ri-gin7 jectug2 mu-na-an-[ja2-ja2]
305lugal-e zag zid-da-ni NE im-mi-in-/tuc\
306zag gub3-bu-ni im-ma-ni-in-gi4
307i3-ge-en arattaki jalga cum2-ma im-ma-zu im-me
308ud im-zal dutu im-ta-ed2-a-ra
309dutu kalam-ma-ka saj bi2-ib-il2
310lugal-e id2idigna id2buranun-bi-da im-ma-da-an-tab
311id2buranun-na id2idigna-da im-ma-da-an-tab
312bur gal-gal an-ne2 ba-su8-su8-ug
313bur tur-tur sila4 u2-cim dur2-gin7 zag-bi-a im-ma-an-us2
314bur i-gi8 an-na da-bi-a ba-su8-ug
315lugal-e ec-da kug-sig17-ga-ke4
316en-me-er-kar2 dumu dutu-ke4 dug3 mu-un-ba9-ba9-re7
317ud-bi-a dub i-gi8 IM me-a gi-gag unkin-na
318alan kug-sig17-ga ud dug3-ga tud-da
319dnanibgal sig7-ga KAxLI sikil mu2?-da
320dnisaba nin jectug2 dajal-la-ke4
321e2 JECTUG2.dNISABA kug-ga-ni jal2 mu-na-an-taka4
322e2-gal an-na-ka kur9-ra-ni jectug2 mu-un-ja2-ja2
323en-e e2-nun mah-a-ni jal2 ba-an-taka4
324jicli2-id-ga mah-a-ni ki /ba\-[an]-us2
325lugal-e ce-ta ce libir-ra-ni cu ba-ra-an-/bal\
326munu4(PAP.PAP) ki-car2-ra a ba-ni-in-[si]
327nundum-bi u2hirinhu-ri2-in AN [X]-su3-ge
328sa-al-kad5-e igi im-mi-in-tur-tur
329ce gur7 ka i-ni-in-si zu2 buru5mucen-e bi2-in-tah
330ance barag la2-e um-mi-in-la2
331ance bala-e da-bi-a ba-an-sig10
332lugal en jectug2 dajal-la-ke4
333en unugki-ga en kul-aba4ki-ke4
334har-ra-an arattaki-ke4 si bi2-in-sa2
335nam-lu2-ulu3 kici6 ki-in-dar-ra-gin7
336arattaki-ac ni2-ba mu-un-sub2-be2-ec
337en-e kij2-gi4-a kur-ce3 du-ur2
338arattaki-ac inim mu-na-ab-tah-e
339kij2-gi4-a en arattaki-ra u3-na-dug4 u3-na-de3-tah
340jidru-ja2 ur2-bi me nam-nun-na-ka
341pa-bi kul-aba4ki-a an-dul3-ec i3-ak
342pa mul-mul-la-bi ec3 e2-an-na-ke4
343kug dinana-ke4 ni2 im-ci-ib-te-en-te
344jidru um-ta-an-kid7 hu-mu-un-da-jal2
345na4gug jic dili na4za-gin3 jic dili-gin7 cu-ni-a hu-mu-un-jal2
346en arattaki-ke4 igi-ju10-ce3 hu-mu-un-tum2 e-ne-ra dug4-mu-na-ab
347ur5-gin7 hu-mu-na-ab-be2-a-ka
348kij2-gi4-a arattaki-ac du-ni
349sahar kaskal-la jiri3-ni mu-un-si (1 ms. has instead: mu-un-ed2)
350na4 tur-tur hur-saj-ja2-ke4 suh3-sah4 mu-un-da-ab-za
351ucumgal edin-na-ba kij2-ja2-gin7 gaba-ri nu-mu-ni-in-tuku
352kij2-gi4-a arattaki-ac um-ma-tej3-a-ra
353nam-lu2-ulu3 arattaki-ke4
354ance barag la2-e u6 di-de3 im-ma-su8-su8-ge-ec
355kij2-gi4-a kisal arattaki-ka
356ce gur7 ka bi2-in-si zu2 buru5mucen-e bi2-in-tah
357cegx(IM.A) an-na ud jal2-la-gin7
358arattaki he2-jal2-la i3-du3
359dijir dur2-bi-a ba-da-ab-gi4-a-/gin7\
360arattaki ca3-jar-ra-ni am3-la2-[la2]
361nam-lu2-ulu3 arattaki-[ke4]
362munu4(PAP.PAP) a si-ga-na a-cag4 mu-ni-[ib-X]
363/ejer\-ba ra2-gaba ca3-tam [...]
364[X] ki a taka4-ba [...]
365X [X] X [...]
365B[...] X X ni [...] (this line is possibly only a continuation of line 365)
366dumu-[dumu] arattaki /jectug2\ [...]
367arattaki-ac inim mu-un-bur2
368ur5-da arattaki-a cu-/ta\ [...]
370en unugki-ga-ra cu-ni i-im-[...]
371me-en-de3 su3-ga lul-la-/bi\-[ce3]
372en kul-aba4ki-a-ra na4gug /lul\-[la-me-a] ga-mu-na-dur2-ru-ne-en-de3-en
373ab-ba-ab-ba inim zu-ne
374cu tec2-a bi2-ib-ri-/ec\ zag e2-gar8-e bi2-ib-us2[-ec]
375en-ra e2-sikil-bi hu-mu-un-ja2-ja2-[e-ne]
376[(X) X] /kin\ jidru-ni DU.DU cag4 e2-/gal\-[la ...]
377[bur2-ra-bi inim cag4-ga]-na bi2-[ib-be2]
378[a-a-zu lugal-ju10] mu-e-ci-/in\-[gi4-in-nam]
379[en-me-er]-/kar2\ dumu dutu-[ke4] mu-e-ci-in-gi4-in-nam
380lugal-zu dug4-ga-ni nam-ju10 tah-[a]-ni [nam]-ju10
381lugal-ju10 a-na /bi2-in\-dug4 a-na [bi2-in-tah]-/am3\
382jidru-ja2 ur2-bi me /nam\-nun-/na-ka\
383pa-bi kul-aba4ki-a /an-dul3\-ec i3-ak
384pa mul-mul-[la-bi] ec3 e2-an-na-/ke4\
385kug dinana-ke4 ni2 im-ci-ib-te-en-te
386jidru um-ta-an-kid7 hu-mu-/un-da\-jal2
387na4gug jic dili na4za-gin3 jic dili-gin7 cu-ni-a hu-mu-un-jal2
388en arattaki-ke4 igi-ju10-ce3 hu-mu-un-tum2 ja2-a-ra ha-ma-an-dug4
389ur5-gin7 hu-mu-na-ab-be2-a-ka
390nam-bi-ce3 itima!-a KA ba-an-kur9 cag4 ka-tab-ba ba-an-nu2
391ud im-zal inim im-car2-car2
392inim ka-ce3 nu-jar-ra im-me
393inim-ma ce ance gu7-a-gin7 jir3 mi-ni-ib-nijin-e
394i3-ne-ce3 lu2 lu2-u3-ra a-na na-an-dug4
395lu2 lu2-ra AC a-na na-an-tah
396lu2 lu2-ra in-na-ab-be2-a ur5 he2-en-na-nam-ma-am3
397kij2-gi4-a lugal-zu en kul-aba4ki-ra [u3]-na-a-dug4 u3-na-de3-tah
398jidru jic nam-me mu jic na-an-ce21-ce21
399X [X] cu-na um-ma-ni-in-jar igi um-ci-bar-bar
400jicildag2 nam-me jiccim-gig nam-me
401jicerin nam-me jiccu-ur2-me nam-me
402jicha-cu-ur2 [nam-me jicnimbar] /nam\-me
403jicesi nam-me [jicza-ba-lum nam-me]
(instead of lines 400-403, 1 ms. has:
Ajicildag2 nam-me jiccim-gig nam-me
Bjicha-cu-ur2 nam-me jicnimbar nam-me
Cjicerin nam-me jicza-ba-lum nam-me
Djiccu-ur2-me nam-me [jicesi nam-me])
404jicasal-lam jicgigir-ra nam-me
405jickid-da jickuc-usan3-na nam-me
406kug-sig17 nam-me urud nam-me
407kug me-a zid kug-babbar nam-me
408na4gug nam-me na4za-gin3 nam-me
409jidru um-ta-an-kid7 hu-mu-un-da-jal2
410na4gug jic dili na4za-gin3 jic dili-gin7 cu-ni-a hu-mu-un-jal2
411en kul-aba4ki-a-ke4 igi-ju10-ce3 hu-mu-un-tum2 e-ne-ra dug4-mu-na-ab
412ur5-gin7 hu-mu-na-ab-be2-a-ka
413kij2-gi4-a dur3ur3 si gigir ku5-ra2-gin7 ka si-il-la mu-un-jen
414ance edin-na par2-rim4-ma kac4 di-gin7 kucu i3-tag-tag-ge
415ka-ni im-a bi2-ib-zi-zi-zi
416udu suluhu udu /cur2\-ba du7-du7-gin7 dug3 us2 1 mu-un-dab5
417sig4 kul-aba4ki-a-ka jir3 hul2 mi-ni-in-gub
418lugal-a-ni en kul-aba4ki-a-ra
419inim-inim-ma mu-na-ra-si-si
420en-me-er-kar2-ra den-ki-ke4 jectug2 mu-na-/an\-cum2
421en-e agrig mah-a-[ni] a2 ba-da-/an\-aj2
422e2-ni? [...]
423lugal-e /munsub?\ [...] cu ba-ra-an-ti
424mu-un-dul-gin7 /cu\ bi2-[in-gur-gur] igi bi2-/in\-ja2!-ja2!
425na4na KA.KA cim-gin7 /zu2\ [ba-ni]-/in\-ra
426gi su-lim-ma-ka i3-gin7 mu-ni-in-de2
427ud-ta jissu-ce3 am3-ed2-e
428jissu-ta ud-ce3 am3-ed2-e
429mu 5-am3 mu 10-am3 ba-zal-[la]-ri
430gi su-lim-ma gij4-gin7 bi2-in-gaz
431en-e igi hul2-la im-ci-in-bar
432i3-li i3-li kur cuba-a-ka sig3-ga i-ni-in-de2
433en-e kij2-gi4-a kur-ce3 du-ur2
434jidru cu-na mu-un-na-ja2-ja2
435kij2-gi4-a arattaki-ac du-a-ni
436u5mucen-gin7 hur-saj-ja2 nim-gin7 sahar /nijin\-a
437HI.SUHURku6-gin7 kur ur3-ur3-ru-[da]-ni arattaki-ac /ba\-tej3
438kisal arattaki-ka jiri3 hul2-la mi-ni-in-gub
439jidru TE SI NA mu-un-gub
440cu kij2 si bi2-in-sa2 a kij2 /bi2-ib\-ak-e
441en arattaki-ke4 jidru-ta igi tab-ba
442itima-ka ki-tuc kug-ga-ni-a ni2 im-kar2-kar2-ka
443en-e ca3-tam-a-ni-ir gu3 mu-na-de2-e
444arattaki u8 /sag2\-[gin7] he2-em kaskal-bi [kur] /ki\-bal he2-em
445mah arattaki kug dinana-ke4
446en kul-aba4ki-ra mu-na-an-cum2-ma-ta
447lu2 kij2-gi4-a mu-un-gi4-a-ni
448dutu ed2-de3 inim dugud pa ed2-de3
449a-da-al kug dinana-ke4 igi me-ci-kar2-kar2
450arattaki-a lul-e me-a he2-en-de3-dib-e
451al me-da-ac cu al-zil2-zil2-i-a
452me-en-de3 su3-ga lul-la-bi-ce3
453en kul-aba4ki-ra na4gug lul-la-me-a mu-na-dur2-ru-ne-en-de3-en
454en arattaki-ke4 kij2-gi4-a-ar
455inim-ma dub mah-gin7 cu mu-na-an-sig10
456kij2-gi4-a lugal-zu en kul-aba4ki-a-ra u3-na-dug4 u3-na-de3-tah
457ur na-an-gig2-ge ur na-an-babbar-re
458ur na-an-si4-e ur na-an-dara4-e
459ur na-an-sig7-sig7-ge ur na-an-gun3-gun3gu2 ur hu-mu-ra-ab-cum2-mu
460ur-ju10 ur-ra-ni a-da-min3 he2-em-da-e
461a2-jal2 he2-zu e-ne-ra dug4-mu-na-ab
462ur5-gin7 hu-mu-na-ab-be2-a-ka
463kij2-gi4-a u2-lum-a-lam mu-un-jen
464sig4 kul-aba4ki-ke4 ejer sig10-ga-gin7 inim /mu\-un-gi4
465ud5!-gin7 ka gaba kur-ra-ka igi mi-ni-ib-il2-il2-i
466mir! mah ul4-ul4-ta zig3-ga-gin7 e2 me MIN3 mu-un-ta-la2-la2
467[X X X X]-ka saj mi-ni-in-il2
468[...] arattaki-a-ke4 [...]
469ki-tuc-a-ni-ta a mah [ed2-a-gin7 mu-un-na-ab]-be2
470kij2-gi4-a en /aratta\ki-ra u3-na-dug4 u3-na-de3-tah
471tug2 na-an-gig2-ge tug2 na-an-babbar-re
472tug2 na-an-si4-e tug2 na-an-dara4-e
473tug2 na-an-sig7-sig7-ge tug2 na-an-gun3-gun3gu2 tug2 ga-mu-na-ab-cum2 (ms. erroneously: hu-mu-ra-ab-cum2-mu)
474ur-ju10 gu2-da jal2 den-lil2-la2 ur cu ga-mu-na-taka4
475ur-ju10 ur-ra-ni a-da-min3 he2-em-di-e
476a2-jal2 he2-zu-zu e-ne-ra dug4-mu-na-ab
4772-kam-ma-ce3 u3-na-dug4 u3-na-de3-tah
478en3-tukum-ce3 lul-da LI-a he2-ni-ib-dib-e
479iri-na udu-gin7 igi-ni hu-mu-un-su8-ub
480e-ne sipad-bi-gin7 ejer-bi he2-em-us2-e
481du-a-ni kur kug na4za-gin3-na
482gi nij2-dub-ba-gin7 gu2 hu-mu-na-ab-jar
483kug-sig17 kug-babbar su3-ra2-aj2-bi
484dinana nin e2-an-na-ra
485kisal aratta[ki]-/ka\ gur7-ce3 hu-mu-un-dub-dub-bu
4863-kam-ma-[ce3] u3-na-dug4 u3-na-de3-tah
487iri-ni ir7-sajmucen-gin7 jic-bi-ta na-an-tar-ta-ta-an
488[...]-/gin7\ na-an-dub2-be2-en
489[ganba jal2-la]-/gin7\ na-an-si-ig-en
490[...] lil2-e nam-mi-ni-in-dib-be2-en
491du-a-ni na4 hur-saj-ja2 cu u3-mu-ni-in-ti
492ec3 gal eridugki abzu e2-nun ha-ma-du3-e
493a-sal-bar-bi im-cu2-ra-ke4 cu /ha\-[ma-ni]-ib-tag-ge
494jissu-bi kalam-[ma ha-ma]-ni-ib-la2-la2-e
495inim dug4-ga-ni [...]-car2?-a-ka
496jickim-a-ni [e-ne-ra] dug4-mu-na-ab
497ud-ba en? [...]-/ka\-am3
498[...] barag-ga dur2 jar-ra numun nun-na-ke4-ne
499[X X] dic-a mu2-a
500dug4-ga-ni [mah]-am3 cag4-bi su-su-a-am3
501kij2-gi4-a ka-ni dugud cu nu-mu-un-da-an-gi4-gi4
502bar kij2-gi4-a ka-ni dugud cu nu-mu-un-da-an-gi4-gi4-da-ka
503en kul-aba4ki-a-ke4 im-e cu bi2-in-ra inim dub-gin7 /bi2-in\-gub
504ud-bi-ta inim im-ma gub-bu nu-ub-ta-jal2-la
505i3-ne-ce3 dutu ud ne-a ur5 he2-en-na-nam-ma-am3
506en kul-aba4ki-a-ke4 /inim\ [dub-gin7] /bi2\-in-gub ur5 /he2\-[en-na]-nam-ma
507kij2-gi4-a mucen-gin7 a2 dub2 i3-ak-e
508ur-bar-ra mac2-e us2-sa-gin7 guru5-uc i3-bur2-bur2-re
509hur-saj 5 hur-saj 6 hur-saj 7-e im-me-re-bal-bal
510igi mu-un-il2 arattaki-ac ba-tej3
511kisal arattaki-ka jiri3 hul2-la mi-ni-in-gub
512nam-nir-jal2 lugal-a-na mu-un-zu
513bur2-ra-bi inim cag4-ga-na bi2-ib2-be2
514kij2-gi4-a en arattaki-ra mu-na-ab-bal-e
515a-a-zu lugal-[ju10] mu-e-ci-in-gi4-in-nam
516en unugki-/ga\ /en\ kul-aba4ki-a-ke4 mu-[e-ci]-in-gi4-in-nam
517lugal-zu /dug4\-[ga-ni] nam-ju10 tah-a-ni nam-ju10
518lugal-ju10 [a-na bi2]-/in\-dug4 a-na bi2-in-tah-am3
519lugal-ju10 [jicmes] gal dumu den-lil2-la2-ke4
520jic-bi [an-ki]-da mu2-a
521/pa\-[bi an-ne2] us2-sa-am3
522[ur2-bi ki-a] gub-ba-bi
523nam-en nam-lugal-la pa ed2 ak-a
524en-me-er-kar2 dumu dutu-ke4 im ma-an-cum2
525en arattaki-ke4 im igi u3-ni-bar cag4 inim-ma u3-bi2-zu
526a-na ma-ab-be2-en-na-bi u3-mu-e-dug4
527a ru-a su6 na4za-gin3 KEC2-da-ar
528ab2 kal-la-ga-ni kur me sikil-la-ka tud-da-ar
529sahar arattaki-ka (ms. erroneously: unugki-ga-ka) a2 ed2-a-ar
530ubur ab2 zid-da-ka ga gu7-a-ar
531kul-aba4ki kur me gal-gal-la-ka nam-en-na tum2-ma-ar
532en-me-er-kar2 dumu dutu-ra
533inim-bi ec3 e2-an-na-ka inim dug3 ga-mu-na-ab-dug4
534ji6-par4 jicmes gibil-gin7 gurun il2-la-na
535lugal-ju10 en kul-aba4ki-ra cu-a ga-mu-na-ab-gi4
536ur5-gin7 hu-mu-na-ab-be2-a-ka
537en arattaki-ke4 kij2-gi4-a-ar
538im CU.RIN.NA-ni cu ba-ci-in-ti
539en arattaki-ke4 im-ma igi i-ni-in-bar
540inim dug4-ga gag-am3 saj-ki mi-re2-da-am3
541en arattaki-ke4 im CU.RIN.NA-ni igi im-bar-bar-re
542ud-ba en men nam-en-na tum2-ma dumu den-lil2-la2-ke4
543dickur an-ki-a gu3 nun-bi di-dam
544ud du7-du7 ug gal-la ki-[X X]-ka nam-mi-ni-in-gub
545kur-kur [...] /mu-un\-tuk4-tuk4-e
546hur-saj [... mu]-/un\-da-pec11-pec11-e
547ni2 [me]-lem4? [X X] gaba-na jal2-la-bi
548hur-saj giri17-zal-la gu3 mi-ni-in-il2
549arattaki bar ud-bi cag4 hur-saj-ja2-ka
550gig ni2-bi mu2-a gu2 ni2-bi an-ga-mu2-a
551gig ni2-bi mu2-a gur7 [X (X)]-ka
552en arattaki-ra mu-na-ni-in-/ku4\-[ku4]
553kisal arattaki-a-ka igi-ni-ce3 i-im-dub?
554en arattaki-ke4 gig-e igi bi2-in-du8
555kij2-gi4-a igi sig3-sig3-a-ni mu-un-ci-ib-UR2xTAKA4.UR2xTAKA4-e
556en arattaki-ke4 kij2-gi4-a-ar gu3 mu-un-na-de2-e
557mah-bi dinana nin kur-kur-ra-ke4
558iri-ni arattaki cu li-bi2-in-dag (the other ms. has instead: li-bi2-in-kal) unugki-e la-ba-an-KA
559e2-za-gin3-na-ka-ni cu li-bi2-in-dag (the other ms. has instead: li-bi2-in-kal) ec3 e2-an-na-ka la-ba-an-KA
560kur me sikil-la-ka cu li-bi2-in-dag (the other ms. has instead: li-bi2-in-kal) sig4 kul-aba4ki-a-ke4 la-ba-an-KA
561jicnu2 ce-er-kan2 dug4 cu li-bi2-in-dag (the other ms. has instead: li-bi2-in-kal) jicnu2 gi-rin-na la-ba-an-KA
562en-ra cu sikil-la-ka-ni cu li-bi2-in-dag (the other ms. has instead: li-bi2-in-kal) en unugki-ga en kul-aba4ki-a-ra la-ba-an-KA
563arattaki zid-da gub3-bu-ba
564dinana nin kur-kur-ra-ke4
565a mah ed2-a-gin7 mu-un-na-nijin
566lu2-bi-ne lu2 lu2-ta dar-a
567lu2 ddumu-zid-de3 lu2-ta ed2-a-me-ec
568inim kug dinana ki-bi-ce3 jar-jar-me-ec
569ur igi-jal2-la /DA\.A.SAR ddumu-zid-da he2-ci-im-nijin
570/ul4 ja2-nam-ma\ dumu ur4-[...]
571[igi] a-ma-ru-ka gub-ba-me-ec
572ejer a-ma-ru ba-ur3-ra-ta
573dinana nin kur-kur-ra-ke4
574nam-gal ki aj2 ddumu-zid-da-ke4
575a nam-til3-la-ka mu-un-ne-sud-sud
576gu2 kalam-ma-ka jic mu-un-ne-en-jal2
577ur igi-jal2-la du-a-ni
578tug2sagcu gun3-a ugu-na i-im-cu2
579tug2pirij-pirij-/ga2\ zag mu-ni-in-KEC2
580[X] il2-/la\ X cu? mi-ni-in-du8-[X]-/am3\
581[...]-te-na mi-ni-in-dug4
582[...] nin [...] /ba\-an-PAdi
583[...]-a-ni
584[...] dinana
585en3-du-ni dama-ucumgal-an-na nitalam-a-na ba-dug3
586ud-bi-ta jectug2 kug /jectug2\ [kug] ddumu-zid-da-ke4
587cu mu-ni-in-du7 cir3 mu-/ni\-[in]-dug4 inim mu-ni-in-zu
588um-ma kur me sikil-ce3 du-a-ni
589ki-sikil ud-da-na til-la-gin7 im-ma-na-ta-ed2
590cim-zid-da igi-na mu-un-gun3
591[tug2] babbar-ra zag mu-ni-in-KEC2
592[aga] zid-da iti6-gin7 mu-un-ed2
593[X] X X saj si ba-ni-in-sa2
594[nitalam]-a-ni en-me-er-kar2 barag-ge4 mu-un-da-ab-si
595[...] um-mi-in-zi-zi
596[ga-nam] im-da-lu-lu arattaki-ac u8-da sila4-bi
597[ga-nam im]-da-lu-lu arattaki-ac ud5-da mac2-bi
598[ga-nam im]-da-lu-lu arattaki-ac ab2-da amar-bi
599[ga-nam] /im\-da-lu-lu arattaki-ac eme5 dur3ur2 im2 gig2-ga-<bi>
600arattaki-a na-an-da-be2-a
601[gur7-ce3] he2-em-dub-dub gu2 he2-em-jar-jar
602[he2]-/jal2\ za-a he2-jal2-zu
603[...] en arattaki-ra u3-mu-ni-in-ak
604[...]X X X-ra he2-en-[X (X)]
605[...] mu-un-di-ni-ib-X-e
606[...] mu-un-ta-ed2
607[...] si mu-un-na-ab-sa2
3 lines missing
611[...] me-te-ac [...]-jal2
612[...]X SI i-lu cag4-[ga ...] X
613[...]-ni-a he2-jal2-zu AN [...]
614[...] den-lil2-le saj-ec mu-ri-in-rig7 [X]-/la\-la-ja2 he2-zu-zu
615[...] kar2 a-a-ni nu-lam-lam a nu-un-de2
616den-[lil2] [lugal] /kur\-kur-ra-ke4 hu-mu-un-kar2?-re ni2-ba
617ec2-gar3 /im\-ma-an-du3-a-gin7
618nam-lu2-u18-[lu] arattaki-a-ke4
619kug-sig17 kug na4[za]-gin3 bala ak-de3 ec2-gar3 X (X) X
620lu2 gurun kug-sig17 gurun jic gub-bu-de3
621jicpec3 jectin-ba nij2-ta ub4-ba-gin7 gur7 gal-ce3 [u3]-mu-un-dub
622na4za-gin3 duru5 ur2-ba mu-un-bur2-re-ne
623giucub pa-ba mu-un-ta-bal-e-ne
624dinana nin e2-an-na-ra
625kisal e2-an-naki-ka gur7-ce3 mu-un-dub-bu-ne
626lugal-ju10 ja2-nu na ga-e-ri na-ri-ju10 he2-e-dab5
627inim ga-ra-ab-dug4 jizzal he2-e-ak
628lu2 x /BI? e\ kur-kur-ra uj3-e u3-/un\-pad3
629[nam-lu2]-/ulu3\ arattaki-[ke4]
630[X]-me-ce3 i-im-da he2-em-me-ne
631je26-e gu2-e-ta du-a-ju10-ne
632/nam-lugal\-ju10 nin mul-mul-e ma-an-cum2
633djectin-an-na [...]
634iri-ba lil2 [...]
635ezen nu-mu-[...]
636ud-cu2-uc nam-[...]
c. 6 lines missing


Top | Home This composition: translation | bibliography


Revision history

05.iii.1998-22.iii.1998 : JAB : standardisation
26.iv.1998 : GZ : proofreading
10.v.1999 : GZ : SGML tagging
14.v.1999 : ER : proofreading SGML
14.v.1999 : ER : converting to HTML 4.0
2.ii.2001 : ER : minor typo corrected in line 284
7.ix.2001 : ER : header and footer reformatted; substantive content of file not changed