The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature
Catalogues: by date | by number | in full | Website info: navigation help | site description | display conventions | recent changes
Project info: consolidated bibliography | about the project | credits and copyright | links This composition: translation | bibliography


The lament for Sumer and Urim: composite text

1ud cu bal ak-de3 jic-hur ha-lam-e-de3
2ud-de3 mar-uru5-gin7 tec2-bi i3-gu7-e
3me ki-en-gi-ra cu bal ak-de3
4bal sag9-ga e2-ba gi4-gi4-de3
5uru2 gul-gul-lu-de3 e2 gul-gul-lu-de3
6tur3 gul-gul-lu-de3 amac tab-tab-be2-de3
7gud-bi tur3-bi-a nu-gub-bu-de3
8udu-bi amac-bi-a nu-dajal-e-de3
9id2-bi a mun4-na tum3-u3-de3
10gan2-ne2 zid-de3 u2hirin mu2-mu2-de3
11edin-e u2a-nir mu2-mu2-de3
12ama dumu-ni-ir ki nu-kij2-kij2-de3
13ad-da a dam-ju10 nu-di-de3
14dam tur ur2-ra nu-hul2-le-de3
15dumu tur du10-ba nu-buluj3-je26-e-de3
16ummeda-e u5-a nu-di-de3
17nam-lugal-la ki-tuc-bi kur2-ru-de3
18ec-bar kij2-e cu la2-e-de3
19nam-lugal kalam-ma kar-kar-re-de3
20igi-bi ki car2-ra ja2-ja2-de3
21inim dug4-ga an den-lil2-la2-ta jic-hur ha-lam-e-de3
22ud an-ne2 kur-kur-ra saj-ki ba-da-an-gid2-da-ba
23den-lil2-le igi-ni ki kur2-ra ba-an-jar-ra-a-ba
24dnin-tu-re nij2-dim2-dim2-ma-ni zag bi2-in-tag-ga-a-ba
25den-ki-ke4 id2idigna id2buranun-na ac2 bi2-in-bal-a-ba
26dutu har-ra-an kaskal-e nam ba-an-kud-da-a-ba
27ki-en-gi-ra me-bi ha-lam-e-de3 jic-hur-bi kur2-ru-de3
28urim5ki-ma me nam-lugal-la bal-bi su3-su3-ud-de3
29dumu nun-na e2-kic-nu-jal2-la-na cu pe-el-la2 di-de3
30dnanna uj3 u8-gin7 lu-a-na igi te-en-bi si-il-le-de3
31urim5ki ec3 nidba gal-gal-la nidba-bi kur2-ru-de3
32uj3-bi ki-tuc-ba nu-tuc-u3-de3 ki erim2-e cum2-mu-de3
33cimackiki elamki lu2-kur2-ra ki-tuc-bi tuc-u3-de3
34sipad-bi e2-gal-la ni2-te-na lu2-erim2-e dab5-be2-de3
35di-bi2-dsuen kur elamki-ma-ce3 jic-bur2-ra tum2-u3-de3
36ici za-buki gaba a-ab-ba-ka-ta zag an-ca4-anki-na-ce3
37simmucen e2-bi ba-ra-an-dal-a-gin7 iri-ni-ce3 nu-gur-re-de3
38id2idigna id2buranun-na gu2-tab 2-a-ba u2 hul mu2-mu2-de3
39kaskal-la jiri3 nu-ja2-ja2-de3 har-ra-an nu-kij2-kij2-de3
40uru2 a2-dam ki jar-jar-ra-ba du6-du6-ra cid-de3
41uj3 saj gig2 lu-lu-a-ba jichac-e ak-de3
42gan2-ne2 zid-de3 jical nu-ru-gu2-de3 numun ki nu-tag-de3
43e-el-lu cir3 gud sub2-sub2-ba edin-na nu-di-de3
44e2-tur3-ra i3 gara2 nu-ak-de3 curim ki nu-tag-e-de3
45sipad-de3 gicukur-ra amac kug-ga cu nu-nijin-de3
46i-lu-lam-ma dun5-dun5 dugcakir3-ra amac-a nu-di-de3
47edin-na mac2-ance tur-re-de3 nij2-zi-jal2 til-le-de3
48nij2-ur2-4 dcakkan2-na-ke4 curim ki nu-tag-ge-de3
49ambar-ra cu ki-in-dar di-de3 numun nu-tuku-tuku-de3
50jic-gi gi saj hul mu2-mu2-de3 hab2-ba til-e-de3
51pu2-jickiri6 u2 gibil-la2 nu-me-a ni2-ba cu2-cu2-de3
52urim5ki am gal u3-na-gub-ba ni2-bi-ta nir-jal2
53iri numun i-i nam-en nam-lugal-la ki sikil-la du3-a
54gud-gin7 saman ul4-la-bi cub-bu-de3 gu2 ki-ce3 la2-e-de3
55an den-lil2 den-ki dnin-hur-saj-ja2-ke4 (2 mss. have instead: dnin-mah-bi) nam-bi ha-ba-an-tar-re-ec
56nam-tar-ra-bi nij2 nu-kur2-ru-dam a-ba cu mi-ni-ib2-bal-e
57inim dug4-ga an den-lil2-la2-kam saj a-ba-a mu-un-ja2-ja2
58an-ne2 ki-en-gi ki-tuc-ba bi2-in-hu-luh uj3-e ni2 bi2-in-tej3
59den-lil2-le ud gig-ga mu-un-zal iri-a me bi2-ib-jar
60dnin-tu-re ama5 kalam-ma-ka jicig-cu-ur2 im-mi-in-de6
61den-ki-ke4 id2idigna id2buranun-na a im-ma-da-an-KEC2
62dutu nij2-si-sa2 inim gen6-na ka-ta ba-da-an-kar
63dinana-ke4 me3 cen-cen-na ki bal-e ba-an-cum2
64dnin-jir2-su-ke4 ki-en-gi ga-gin7 ur-e ba-an-de2
65kalam-ma ga-ba-ra-hum im-ma-an-cub nij2 lu2 nu-zu-a
66nij2 igi nu-jal2-la inim nu-jal2-la nij2 cu nu-tej3-je26-dam
67kur-kur-re ni2 te-a-bi-a cu suh3-a ba-ab-dug4
68iriki dijir-bi ba-da-gur sipad-bi ba-da-ha-lam
69nam-lu2-ulu3 ni2 te-bi-a zi gig mu-un-pa-an-pa-an
70ud-de3 cu-ne-ne ba-du3-du3 ud nu-mu-un-ne-gur-re
71ud gi4-a mu-un-ne-tuku-am3 ud dab5-be2-ce3 nu-jen
72den-lil2 sipad saj gig2-ga-ke4 a-na bi2-in-ak-a-bi
73den-lil2-le e2 zid gul-gul-lu-de3 lu2 zid tur-re-de3
74dumu lu2 zid-da-ke4 dumu-saj-e igi hul dim2-me-de3
75ud-ba den-lil2-le gu-ti-umki kur-ta im-ta-an-ed3
76DU-bi a-ma-ru den-lil2-la2 gaba gi4 nu-tuku-am3
77tum9 gal edin-na edin-e im-si igi-ce3 mu-un-ne-jen
78edin nij2-dajal-la-ba sig3 ba-ab-dug4 lu2 nu-mu-ni-in-dib-be2
79ud gig2-gig2-ga cika bar7-bar7-ra sa-ce3 ba-ab-de6
80ud babbar-re izi-gig2-edin-na ba-da-an-tab-tab
(2 mss. add 2 lines:
80Aud mud-e ka i3-dub-dub saj i3-dab5-dab5
80Bud jicgana2-ur3 an-ta ed2-de3 iri jical-e ba-ab-ra-ah)
81ud-ba an ba-dub2 ki ba-sig3 igi ud-da ba-lim
82an ba-suh3-suh3 jissu ba-an-la2 kur-re ur5 mi-ni-ib-ca4
83dutu an-ur2-ra i-in-nu2 sahar kur-ra zal-am3
84dnanna an-[pa]-a i-in-nu2 uj3-e ni2 bi2-in-tej3
85uru2ki ba-an-[dug4] ki-tuc ba-ab-be2-de3 bar-ta ba-da-gub
86kur-kur-re iriki lu2-bi nu-til-la i-im-sar-sar-re-ne
87jic mah ur2-bi-a mu-un-bal-e jic tir-ra guru5-i3
88pu2-jickiri6 gurun-ba mu-un-su3-su3 jicligima i3-bur12-re
89buru14 icin-bi-a mu-un-su-su dacnan i3-tur-re
90[(X) X]-la saj [X X]-/in\-bal-bal-e
91[... ba-da]-kar-ra-bi [... ba]-/ab\-DU
92[... u2]numun2 X ba-da-kar-ra-bi u2numun2 X ba-ab-DU
93[... zur]-/re\-ec mu-un-du8-du8 [...] /zar\-re-ec mu-un-sal-sal-e-ec
94[...] id2buranun-na ad6 i3-me-a [kaskal saj] gaz i3-ak-e
95[ad-da dam-a-ni]-ta ba-da-gur dam-ju10 nu-im-me
96[ama dumu-ni]-ta ba-da-gur dumu-ju10 nu-im-me
97e2 zid-da-ke4 e2-a-ni mu-un-cub e2-ju10 nu-im-me
98nij2-gur11 tuku nij2-gur11-ra-ni-ta jiri3 kur2 ba-ra-/an\-[dab5]
99ud-ba nam-lugal kalam-ma-ka cu pe-el-la2 ba-ab-dug4
100aga men saj-ja2 jal2-la-bi tec2-bi ba-ra-an-[kur2]
101kur-kur-re du10-us2 dili dab5-ba-bi igi te-en-bi [ba-si-il]
102urim5ki ec3 nidba gal-gal-la-ka nidba-bi ba-[ab-kur2]
103dnanna uj3 u8-gin7 lu-a-na cu bal ba-da-ab-ak
104lugal-bi e2-gal ni2-te-na zi im-ma-ni-in-gi4
105di-bi2-dsuen e2-gal ni2-te-na i-si-ic ba-ni-in-la2-la2
106e2-nam-til3-la cag4 hul2-la-ka-na er2 gig mu-un-ce8-ce8
107a-ma-ru dul (ms: ki) al-ak-e cu im-ur3-ur3-re
108ud gal-gin7 ki-a ur5 mi-ni-ib-ca4 a-ba-a ba-ra-ed2
109iri gul-gul-lu-de3 e2 gul-gul-lu-de3
110lu2 lul lu2 zid-da an-ta nu2-u3-de3
111uri3 lu2 lul-e lu2 zid-ra ugu-a-na DU-ce3

112ki-ru-gu2 1-a-kam


113ud-de3 mar-uru5-gin7 tec2-bi i3-gu7-e

114jic-gi4-jal2 ki-ru-gu2-da-kam


115e2 kicki-a hur-saj-kalam-ma-ka cu hul ba-e-dug4
116dza-ba4-ba4 ki-tuc [ki aj2-ja2-ni jiri3 kur2 ba-ra-an-dab5]
117ama dba-u2 e2-[iri-kug-ga-na][ er2 gig mu-un-ce8-ce8]
118a iri [gul-la e2 gul-la-ju10 gig-ga-bi im-me]
119X [...]
2 lines missing
122[a iri gul-la e2 gul-la-ju10 gig-ga-bi im-me]
123ka-/zal-lu\ki iri ni2-ba lu-a cu suh3-a ba-ab-dug4
124dnu-muc-da-ke4 iri ki-tuc ki aj2-ja2-ni jiri3 kur2 ba-ra-an-dab5
125nitalam-a-ni dnam-ra-at munus sag9-ga-a er2 in-ce8-ce8-e
126a uru2 gul-la e2 gul-la-ju10 gig-ga-bi im-me
127id2-bi cag4-sug4-ga i3-jal2 a nu-un-de2
128id2 den-ki-ke4 nam ku5-ra2-gin7 ka-bi-a ba-uc2
129a-cag4-ga ce gu-nu nu-jal2 uj3-e nu-gu7-e
130pu2-jickiri6-bi gir4-gin7 ba-hur-hur edin-bi sag2 ba-ab-di
131mac2-ance nij2-ur2-4 nij2-zi-jal2 nu-mu-un-bu-e
132nij2-ur2-4 dcakkan2-ke4 ni2 nu-mu-ni-ib-te-en-te-en
133dlugal-mar2-da-ke4 iri-ni-ta bar-ta ba-da-gub
134dnin-zu-an-na ki-tuc ki aj2-ja2-ni jiri3 kur2 ba-ra-an-dab5
135a iri gul-la e2 gul-la-ju10 gig-ga-bi im-me
136i3-si-inki ec3 kar-re nu-me-a a-e ba-e-dar
137dnin-in-si-in-na ama kalam-ma-ke4 er2 gig mu-un-ce8-ce8
138a iri gul-la e2 gul-la-ju10 gig-ga-bi im-me
139den-lil2-le dur-an-ki-ka jicmitum2-a ba-an-sig3
140den-lil2-le iri-ni ec3 nibruki-a a-nir ba-ab-jar
141ama dnin-lil2 nin ki-ur3-ra-ke4 er2 gig mu-un-ce8-ce8
142a iri gul-la e2 gul-la-ju10 gig-ga-bi im-me
143kec3ki an-edin-na dili du3-a cu lil2-la2 ba-ab-dug4
144adabki-bu e2 id2-de3 la2-a-ri ki-bal-ce3 ba-ab-dug4 (1 ms. has instead: a-e ba-da-ab-bux(PI))
145muc kur-ra-ke4 ki-nu2 ba-ni-ib-jar ki-bal-ce3 ba-ab-dug4
146gu-ti-umki cag4 ba-ni-ib-bal-bal numun ba-ni-ib-i-i
147dnin-tu-re nij2-dim2-dim2-ma-ni-ce3 er2 gig mu-un-ce8-ce8
148a iri gul-la e2 gul-la-ju10 gig-ga-bi im-me
149ki zabalamki-a gi-gun4-na kug-ga cu lil2-la2 ba-ab-dug4
150unugki-ta dinana ba-da-an-kar ki-erim2-e ba-ab-jen
151e2-an-na ec3 ji6-par4 kug-ga erim2-e igi i-ni-in-bar
152ji6-par4 kug nam-en-na-ba cu ba-e-la2-la2
153en-bi ji6-par4-ta ba-da-an-kar ki-erim2-e ba-ab-de6
154a iri gul-la e2 gul-la-ju10 gig-ga-bi im-me
155ummaki sig4 kur cag4-ba-ke4 ud gig-ga ba-e-dal
156[dcara2] [e2]-mah ki-[tuc] ki aj2-ja2-ni jiri3 kur2 ba-ra-an-dab5
157[dnin]-mul-e iriki hul-a-na er2 gig mu-un-ce8-ce8
158[iriki-ju10] la-la-bi lu2 nu-un-gi4-a-ju10 gig-ga-bi im-me
159jir2-suki iriki ur-saj-je26-e-ne-ke4 im-jir2-e ba-ab-dug4
160dnin-jir2-su-ke4 e2-ninnu-ta jiri3 kur2 ba-ra-an-dab5
161ama dba-u2 e2-iri-kug-ga-na er2 gig mu-un-ce8-ce8
162a iri gul-la e2 gul-la-ju10 gig-ga-bi im-me
163ud-ba inim ud-dam al-du7-du7 cag4-bi a-ba-a mu-un-zu
164inim den-lil2-la2 zid-da-ac gel-le-ej3-de3 gab2-bu zu-zu-de3
165den-lil2 lu2 nam-tar-tar-re-de3 a-na bi2-in-ak-a-ba
166den-lil2-le elamki lu2 kur2-ra kur-ta im-ta-an-ed2
167dnance dumu gir15 iri bar-ra mu-un-na-tuc-am3
168dnin-mar-ki-ra ec3 gu2-ab-ba-ka izi im-ma-da-an-tej3
169kug na4za-gin3-bi ma2 gal-gal-e bal-ce3 i3-ak-e
170nin nij2-gur11-ra-ni hul-lu til3-la-am3 kug dnin-mar-ki-ke4
171ud-ba ud KA.NE-gin7 bar7-ra-am3 im-ma-da-ab-tar-re
172ki lagacki elamki cu-ni-a im-ma-ci-in-gi4
173ud-bi-a nin-e ud-da-a-ni sa2 nam-ga-mu-ni-ib-dug4
174dba-u2 lu2-ulu3-gin7 ud-da-a-ni sa2 nam-ga-mu-ni-ib-dug4
175me-li-e-a ud-de3 cu-ni-a im-ma-ci-in-gi4
176ud uru2 gul-gul-e cu-ni-a im-ma-ci-in-gi4
177ud e2 gul-gul-e cu-ni-a im-ma-ci-in-gi4
178ddumu-zid-abzu e2-bi ki-nu-nir-ca3-ba-ke4 ni2 im-ma-da-an-te
179ki-[nu]-nir-ca3ki iri nam-dumu gir15-ra-ka-ni kar-kar-re-de3 ba-ab-dug4
180dnance iri-ni nijin6ki-a kur-re ba-ab-jar
181sirara3ki ki-tuc ki aj2-ja2-ni hul-jal2-e ba-an-cum2
182a iri gul-la e2 gul-la-ju10 gig-ga-bi im-me
183ji6-par4 kug nam-en-na-ba cu ba-e-la2-la2
184en-bi ji6-par4-ta ba-da-an-kar ki-erim2-e ba-ab-de6
185gu2 id2-nun-na-dnanna-ka a2 dugud ba-ci-in-de6
186mac-gana2-mac-gana2 e2-danna dnanna-ka tur3 dugud-gin7 ba-gul
187lu2-kar-ra-bi mac kar-ra-gin7 ur im-me-da
188ga-ecki ga-gin7 ur-re ba-an-de2 i3-gul-gul-lu-ne
189alaj dim2-ma ulutim4 sag9-ga-bi im-ze2-er-ze2-re-e-ne
190a iri gul-la e2 gul-la-ju10 gig-ga-bi im-me
191ji6-par4 kug nam-en-na-ba cu ba-e-la2-la2
192en-bi ji6-par4-ta ba-da-an-kar ki-erim2-e ba-ab-de6
193barag an-na-da gid2-da-bi a-nir ba-da-ab-di
194jicgu-za an-na-bi nu-ub-gub saj me-te-a-ac li-bi2-ib-jal2
195jicjicnimbar-gin7 gu2 gur5 ba-ab-dug4 tec2-bi ba-ra-an-kad4
196ac-cuki e2 id2-de3 la2-a-ri a-e ba-da-ab-bu
197nij2-erim2 nu-dib dnanna-ka lu2-erim2-e ba-an-dib
198e2 ur5-re-am3 a-na-am3 ab-ak
199e2-pu-uh2-ru-um-ma cag4-sug4-ga ba-ab-jar
200ki-abrigki-ga ab2 lu amar lu-a-ri tur3 dugud-gin7 ba-gul
201dnin-gubalag-ke4 ja2-bur-ta jiri3 kur2 ba-ra-an-dab5
202dnin-ia3-gar2-ke4 ni2-te-na er2 gig mu-un-ce8-ce8
203a iri gul-la e2 gul-la-ju10 gig-ga-bi im-me
204ji6-par4 kug nam-en-na-ba cu ba-e-la2-la2
205en-bi ji6-par4-ta ba-da-an-kar ki-erim2-e ba-ab-de6
206dnin-a-zu e2-gid2-da-ke4 jictukul ub-ba i-ni-in-gub
207dnin-hur-saj e2-nu-tur-ra-ke4 ud hul ba-an-da-dal
208tumucen-gin7 ab-lal3-ta ba-da-an-dal edin-na bar bi2-ib-gub
209a iriki gul-la e2 gul-la-ju10 gig-ga-bi im-me
210jic-ban3-da e2 er2-re jal2-la-ri gi er2-ra ba-an-gul
211dnin-jic-zid-da jic-ban3-da jiri3 kur2 ba-ra-an-dab5
212da2-zi-mu2-a nin iri-a-ke4 er2 gig mu-un-ce8-ce8
213a uru2 gul-la e2 gul-la-ju10 gig-ga-bi im-me
214ud-bi-a u18-lu lu2 ji6-a ba-an-dur2-ru-ne-ec
215kuaraki hul-hul-lu-de3 lu2 ji6-a ba-an-dur2-ru-ne-ec
216dnin-e2-HA-ma ni2 te-na er2 gig mu-un-ce8-ce8
217a uru2 gul-la e2 gul-la-ju10 gig-ga-bi im-me
218dasar-lu2-hi ul4-ul4-la tug2 ba-an-mu4 LUL.KU mu-un-DU
219dlugal-ban3-da ki-tuc ki aj2-ja2-ni jiri3 kur2 ba-ra-an-dab5
(1 ms. adds the line:
219A/d\[nin-sun2] [...])
220a uru2 gul-la e2 gul-la-ju10 gig-ga-bi im-me
221eridugki a gal-la dirig-ga a naj-e ba-am3-u-gun3?
222bar-ba edin lil2-e du3-a X X [...]
223lu2 zid ki lul-la X X [...]
224dka-he2-jal2-la digi-he2-jal2-la [...]
225juruc-me-en ud nu-/gul\-la-/me-en\ mu-[X]-gul-[...]
226ud nu-gul-la hi-li nu-til-la-me-en [...] mu-/un\-[...]
227/jictackarin\-gin7 ba?-sag9-ga-me-ec i3-[sig3]-ge-de3-[en-de3-en]
228X X-gin7 igi gun3-gun3-me-ec i3-[sig3]-/ge\-de3-en-de3-en
229alan-gin7 kuc3-kuc3-a de2-a-me-ec i3-[sig3]-/ge\-de3-en-de3-en
230[gu]-ti-umki lu2 ha-lam-ma-ke4 me-ze2-er-ze2-re-ne
231[a-a d]en-ki-ra abzu eridugki-ce3 cu-a ba-en-de3-en-gi4
232[X X] a-na im-me-en-da-na a-na bi2-in-tah-e-da-na
233[X X] X a-na im-me-en-da-na a-na bi2-in-tah-e-da-na
234[X X X X X X] eridugki-ga-ta he2-em-da-sar?-da-na
235[ud-da ...] /ha?\-ba-gub-bu-da-na jissu ba-X-mu
236ji6-a X-X-ke4 ha-ba-gub-bu-da-na ud-de3 ba-ra-an-tuku
237ud-da gub saj sig3-ge-me-a a-na cu ba-ni-tij4-en-de3-en
238ji6-da gub u3 nu-ku-me-a a-na u2-gu me-de2-de3-en-de3-[en]
239den-ki-ke4 uru2-zu nam ha-ba-da-an-kud ki-erim2-e ha-ba-an-cum2
240me-en-de3-/en\ eridugki-ta jal2-la-da a-na-ac mu-e-de3-la2-e-ne?
241jicjicnimbar-gin7 cu nu-dug4-ga-me-a a-na-ac mu-e-gul-gul-lu-ne
242jicma2 gibil-gin7 sa pil-la2 nu-ak-e a-na-ac mu-e-ze2-er-ze2-re-ne
243den-ki-ke4 igi-ni ki-kur2-ra ba-an-jar-ra-ba
244ud? X X nam-tag dugud-da-ke4 jic hul mu-un-ne-tag
245[...] UM? ba-da-an-zig3-ge-ec-a ildum2-ba mu-un-sa4?-ec
246[den-ki]-ke4 eridugki-ga-ta jiri3 kur2 ba-ra-an-dab5
247[ddam-gal]-nun-na ama e2-mah-a er2 gig mu-un-ce8-ce8
248a uru2 gul-la e2 gul-la-ju10 gig-ga-bi im-me
249ji6-par4 kug nam-en-na-ba cu ba-e-la2-la2
250en-bi ji6-par4-ta ba-da-an-kar ki-erim2-e ba-ab-de6
251urim5ki-ma lu2 u2-ce3 nu-jen lu2 a-ce3 nu-jen
252u2-ce3 jen-bi u2-ta ba-jen ur5 nu-um-mi-ib-gur-ru
253a-ce3 jen-bi a-ta ba-jen ur5 nu-um-mi-ib-gur-ru
254sig-ce3 elamki-ma ba-ci-in-gub-bu gaz-de3 i3-TIL-e
255nim-ce3 ha-al-ma lu2-kur2-ra-ke4 cu-ni [...]-X-/jar\
256ti-id-nu-umki-e ud cu2-uc jicmitum2-a ur2-ra ba-ni-in-jar
257sig-ce3 elamki-ma u2-a ed2-a-gin7 KU-bi im-[...]-X-le
258nim-ce3 in-dal tum9 dal-la-gin7 edin-na [...]-X
259urim5ki am gal u3-na gub-ba-gin7 gu2 ki-[ce3 ba-ab-jar]
260den-lil2-le lu2 nam tar-tar-re-de3 a-na [bi2-in-ak-a-ba]
2612-kam-ma-ce3 elamki lu2-kur2-ra kur-ta [ba-ra-ed2]
262e2 saj-kal-la jiri3 du3-a um-ma-[...]
263kisigaki hul-hul-lu-de3 lu2 10 /lu2\ [5 ...]
264ud 3-e ji6 3-e la-ba-da-te? X X [...] iri jical-e ba-ab-/ra\-[ah]
265kisigaki ddumu-zid saj-gin7 ba-ra-[ed2] cu-ni ba-da-ab-du3
266e2-ce3 kug jiri3 [...] a KA [...]
267zig3-ga u5-[a ...] /zig3\-ga u5-[a ...]-am3?
268[...]-un-DU zig3-ga u5-[a ...]-am3?
269[...]-si gal-gal ba-an-u5-bi X [...]-X-DU-ec
270[...]-si tur-tur mac2 igi-du-gin7 X [...]-/dab5?\-be2-ec
271nij2-gur11-ra-ni-ta ba-da-u5 kur-ce3 ba-jen
272i-lu kur kic-nu-jal2-la-ba gal-gal-bi /mi\-[ni-ib-di]
273ga-ca-an-jen nij2-gur11-ja2 ga-ba-da-[u5 ki]-ba gi4-in de3-jen
274kug na4za-gin3-ju10-ta ga-ba-e-[da]-u5 ki-ba gi4-in de3-jen
275ki-ba na-aj2-gi4-in nam-lu2-ulu3 [X] X saj a-ba-a ba-ab-us2-e
276ki-ba na-aj2-gi4-in elamki [X] X X saj a-ba-a ba-ab-us2-e
277a iri gul-la e2 gul-la-ju10 gig-[ga]-bi im-me
278nin-ju10 lu2-kur nu-me-a /kur?-re?\ ba-ab-jen
279d[ama-ucum2]-/gal\-an-na kisiga[ki][ ...]-ja2
280[X] /mu?\ uru2-gin7 nu-X [...] X

281ki-/ru\-[gu2 2-kam-ma]


282[...] X X [...]
1 line missing

284[jic-gi4-jal2 ki-ru-gu2-da-kam]4 lines missing
289[...] u2-a ba-/ci\-[in-...]
290[... u2]-a ba-ci-in-X [...]
291[...] /gub\-bu-bi kur6 mah-gin7 ba-e-X [...]
292den-lil2-le abul-la mah-ba jicig tum9-ma bi2-[in-gub]
293urim5ki-ma lu2 u2-ce3 nu-jen lu2 a-ce3 nu-jen
294uj3-bi a tul2-a de2-a-gin7 cu i3-nijin?-ne
295usu-bi ni2-bi-a nu-jal2 jiri3-bi ba-ra-an-dab5
296den-lil2-le cag4-jar lu2 nij2-hul iri-a ba-an-da-dab5
297nij2 iri gul-gul-e nij2 e2 gul-gul-e iri-a ba-an-da-dab5
298nij2 igi-bi-ce3 jictukul-e la-ba-gub-bu-a iri-a ba-an-da-dab5
299cag4 nu-si-si igi nijin2-bi iri-a ba-an-da-dab5
300urim5ki-ma gi dili du3-a-gin7 saj sig3-ge nu-ja2-ja2
301uj3-bi ku6 cu dab5-ba-gin7 zi-bi mi-ni-in-tum2-tum2-mu
302tur mah-bi i3-barag2-barag2-ge-ec lu2 nu-um-zi-zi-zi
303lugal-bi-gub dub-la2-a u5-a nij2-gu7 la-ba-na-jal2
304lugal nij2-sag9-ga gu7-gu7-a kur6-re im-ma-an-dab5
305ud im-cu2-cu2 igi im-la2-e cag4 ka-tab i3-zu-zu
306e2-bappir-ra kac nu-un-jal2 munu3-bi nu-um-jal2
307e2-gal-la-na nij2-gu7 la-ba-na-jal2 tuc-u3-bi nu-ub-du7
308ja2-nun mah-a-ni ce nu-um-si-si zi-bi la-ba-ci-in-tum2-tum2-mu
309gur7-du6 gur7-mac-e dnanna-ka dacnan nu-un-jal2
310kij2-sig unu2 gal dijir-re-e-ne-ke4 cu ba-e-la2-la2
311unu2 gal-bi kurun lal3 muc3 im-ma-ab-de6
312jiri2-pa-a gud udu gu7-ra u2-cim-e ba-da-nu2
313gir4 mah-ba gud udu nu-ak-e ir nu-mu-un-ur5-ur5-e
314bur-saj-ta a2 sikil dnanna-ka za-pa-aj2-bi ba-ra-gul
315e2 gud-gin7 gu3 bi2-ib-dug4-ga-a-ri si-ga-bi ba-du3
316mu-un-DU kug-ga si nu-un-sa2-e jar-ra-bi ba-su3-ud
317na4kikkin jicnaja3 jic-gan-na i3-dur2-dur2 lu2 nu-um-ci-gam-e
318kar za-gin3-na dnanna-ka a-e ba-da-la2
319a jicma2 saj-ja2-ke4 gu3 nu-mu-un-gi4-gi4 asil3-la2 nu-mu-un-cub
320unu2-RI-ban3-da dnanna-ka sahar ba-da-dub-dub
321u2numun2 ba-da-mu2 u2numun2 ba-da-mu2 gir-re-e ba-an-mu2
322ma2 ma2-gur8-ra kar za-gin3-na muc3 im-ma-ab-de6
323id2 ma2-gur8-ra ba-ab-du7-a-za a2 nu-un-su3-su3-e
324ezen ki jarza-ka jic-hur-bi ba-da-kur2
325ma2 nisaj-ja2 a-a ugu-na-ka nisaj nu-mu-un-na-ab-tum3
326ninda-nidba-bi den-lil2 nibruki-ce3 nu-mu-da-an-ku4-ku4
327id2-bi cag4 su13-ga i3-jal2 ma2-gur8 nu-mu-un-dib-be2
328gu2-tab 2-a-bi jiri3 nu-jal2 u2 gid2-da ba-am3-mu2
329e2-tur3 dajal-la dnanna-ka dub-ba-an-bi ba-si-il
330gi-sig jickiri6-ka cu ba-e-[la2]-la2 gu2 jiri3 ba-an-jar-jar
331ab2 cilam-ma amar-bi ba-[da-ab]-dab5 ki-erim2-e ba-ab-de6
332ab2 u2munzer-e edin ki nu-zu-bi jiri3 kur2 ba-ra-an-dab5-be2-ec
333dga-a-a-u2 lu2 ab2 ki aj2-ja2 jictukul curim-ma ba-cub
334dcu-ni-dug3 i3 ga-ar3-ra du6-ul-du6-ul-e i3 ga-ar3-ra nu-du6-ul-du6-ul
335i3-bi lu2 i3 nu-zu-ne i3-dun5-dun5-ne
336ga-bi lu2 ga nu-zu-ne i3-im-muc3-muc3-u3-ne
337e2-tur3-ra dugcakir3-e dun5-dun5-e gu3 nun nu-mu-ni-ib-be2
338ne-mur dugud-gin7 i3-ra-a-ri i-bi2-bi ba-gul
339[...] X unu2 gal dnanna-ka [...]
340dsuen-e a-a-ni den-lil2-ra er2 mu-un-na-ce8-ce8
341a-a ugu-ju10 iriki-ju10 a-na-ra-du3? a-na-ac ba-e-da-gur-re-en
342den-lil2 urim5ki-ju10 a-na-ra-du3? a-na-ac ba-e-da-gur-re-en
343ma2 nisaj-e a-a ugu-na-ce3 nisaj nu-mu-un-na-ab-tum3
344ninda-nidba-zu den-lil2 nibruki-ce3 nu-mu-un-na-da-an-ku4-ku4
345en iri bar-ra en iri cag4-ga lil2-e ha-ba-ab-lah5-e-ec
346urim5ki iriki jical-e ri-a-gin7 du6-du6-da ba-cid
347ki-ur3 ki ni2 dub2-bu den-lil2-la2 ec3 lil2-la2 ba-ab-jar
348den-lil2 iri-zu igi bar-ra e2-ri-a sug4-ga
349nibruki iri-zu igi bar-[ra e2-ri-a sug4-ga]
350urim5ki-ma ur-bi ur2 bad3-da si-im-si-im nu-mu-un-ak-e
351tul2-saj bulug-ga ganba-bi-a ki li-bi2-ib-ri-ri-ge
352a-a ugu-ju10 iriki-ju10 dili-bi-ta a2-zu-ce3 nijin2-am3-ci-ib
353den-lil2 urim5ki-ju10 dili-bi-ta a2-zu-ce3 nijin2-am3-ci-ib
354e2-kic-nu-jal2-ju10 dili-bi-ta a2-zu-ce3 nijin2-am3-ci-ib
355urim5ki-ma numun ha-ra-ni-ib-ed2 uj3 hu-mu-ra-ab-dajal-la
356me ki-en-gi-ra ba-da-ha-lam-e ki-bi ha-ra-ab-gi4-gi4

357ki-ru-gu2 3-kam-ma


358a e2 zid e2 zid a lu2-bi lu2-bi

359jic-gi4-jal2-bi-im


360den-lil2-le dumu-ni dsuen-ra mu-un-na-ni-ib-gi4-gi4
361uru2 lil2-la2 cag4-bi a-nir-ra gi er2-ra ba-am3-mu2
(1 ms. adds the line:
361A[cag4-bi] a-ce-ra gi er2-ra ba-am3-mu2)
362cag4-bi-a a-nir-ra ud mi-ni-ib-zal-zal-e
(1 ms. adds the line:
362A[dumu]-ju10 dumu gir15 ni2-za-bi-me-en er2-ra-na-bi-me-en)
363dnanna dumu gir15 ni2-za-bi-me-en er2-ra-na-bi-me-en
364di til-la inim pu-uh2-ru-um-ma-ka cu gi4-gi4 nu-jal2
365inim dug4-ga an den-lil2-la2-ka cu bal-e nu-zu
366urim5ki-ma nam-lugal ha-ba-cum2 bal da-ri2 la-ba-an-cum2
367ud ul kalam ki jar-ra-ta zag uj3 lu-a-ce3
368bal nam-lugal-la saj-bi-ce3 ed2-a a-ba-a igi im-mi-in-du8-a
369nam-lugal-bi bal-bi ba-gid2-e-de3 cag4 kuc2-u3-de3
370dnanna-ju10 na-an-kuc2-kuc2-u3-de3 iriki-zu ed2-bar-ra-ab
371ud-ba lugal-ju10 dumu gir15-ra ur5-ra-ni ba-an-BAD
372en dac-im2-babbar dumu gir15-ra cag4 hul-lu im-ma-an-dim2
373dnanna lu2 iriki-ni ki aj2-ja2 iriki-ni ba-ra-ed2
374dsuen-e urim5ki ki aj2-ja2 jiri3 kur2 ba-ra-an-dab5
375dnin-gal-e gir5 iriki-ni-ta ki kur2-ce3 du-u3-de3
376tug2 ul4-ul4-la-bi ba-ra-an-mu4 iriki-ta ba-ra-ed2
377urim5ki-ma da-nun-na-bi bar-ra ba-sug2-ge-ec
378urim5ki-ma NE ni2-bi ki X X X-a ba-a-tej3
379urim5ki-ma jic-bi tur5-ra-am3 gi-bi tur5-ra-am3
380bad3-bi en-na nijin2-na-bi-da a-nir ba-da-di
381ud cu2-uc-e jictukul-e igi-bi-ce3 saj i3-sig3-sig3-ge
382urim5ki-ma urudha-zi-in gal-gal-e igi-bi-ce3 u3-sar i3-ak-e
383jic-gid2-da a2 me3-ke4 si bi2-ib-sa2-sa2-e-ne
384jicban gal-gal jicillar kucE.IB2-ur3-ra tec2 im-da-gu7-e
385jicti zu2-ke4 muru9 cej3-ja2-gin7 bar-ba mi-ni-in-si
386na4 gal-gal-e ni2-bi-a pu-ud-pa-ad im-mi-ib-za
(1 ms. adds the line:
386Aud cu2-uc iriki-ta tum9 hul-e mu-un-da-an-gi4-gi4)
387urim5ki ne3-bi-ta nir-jal2 gab2-gaz-e ba-gub
388uj3-bi lu2-erim2-e a2 bi2-ib2-jar jictukul-e la-ba-sug2-ge-ec
389iriki jictukul-e saj nu-cum2-mu-a cag4-jar-e im-us2
390cag4-jar-e iriki a-gin7 ba-e-si ja2-la nu-um-ta-dag-ge
391cag4-jar-e igi-bi im-gam-me-e sa-bi im-lug-gu2-ne
392uj3-bi a-nijin2-na ba-e-si zi ur5 i-ak-e
393lugal-bi e2-gal ni2-te-na-ka zi gig mu-un-pa-an-pa-an
394nam-lu2-ulu3-bi jictukul ba-e-cub jictukul ki bi2-ib2-tag
395cu-bi gu2-bi-ce3 ba-ci-ib-ri-ri er2 mu-un-ce8-ce8-ne
396ni2-bi-a ad mi-ni-ib-gi4-gi4 inim im-car2-car2-e-ne
397me-li-e-a dug4-ga-me nam-mu tah-me nam-mu
398en3-ce3-am3 ka garac2-a-ka i-im-til-le-de3-en-de3-en
399urim5ki-ma cag4-bi nam-uc2-am3 bar-bi nam-uc2-am3
400cag4-bi-a nij2-cag4-jar-ra-ka i-im-til-le-de3-en-de3-en
401bar-bi-a jictukul elamki-ma-ka ga-nam-ba-[e-til]-le-en-de3-en
402urim5ki-ma lu2-erim2-e a2 bi2-ib-jar ga-nam-ba-til-e-de3-<en>-de3-en
403zi-bi murgu-bi-ce3 i3-ak-e gu3-tec2-a bi2-in-sig10-ge5-ec
404e2-gal a ba-cub-ba cu ba-e-la2-la2 jicsi-jar-bi bi2-in-bu-bu-uc
405elamki-e a mah ed2-a-gin7 gidim im-ma-ni-ib2-jar
406urim5ki-ma jictukul dugsahar2-gin7 saj gaz i3-ak-e
407lu2-kar-ra-bi dug3 nu-um-zil-e bad3 zag-ga bi2-in-dab5-be2-ec
(1 ms. adds 3 lines:
407Aku6 a-nijin2-na lug-ga-gin7 zi-bi in-tum3-tum3-mu-ne
407Be2-kic-nu-jal2 dnanna-ka lu2-erim2-e ba-e-dab5
407Csig an-jar-bi dugud jal2-la-a-ri im-ze-er-ze-re-ne)
408urudalan AN.ZAG-ge si-a-bi gu2 gur5 ba-an-ne-ec
409dnin-ia3-gar2 agrig mah-e erim3-ma cu bi2-in-dag
410jicgu-za-bi igi-bi-ta ba-e-cu2 sahar-ra ba-da-an-tuc
411ab2 mah-bi si muc3-bi ba-ra-an-dab5-be2-ec si-bi ba-ra-an-kud
412gud du7-du7-bi udu u2 gu7-a-bi jictukul-e ba-an-sig3-sig3
(1 ms. adds the line:
412Ajicjicnimbar-gin7 gu2 gur5-ru ba-ab-dug4 tec2-bi ba-ra-an-kad4)
413jicjicnimbar urud nij2-kalag-ga a2 nam-ur-saj-ja2
414u2numun2-gin7 ba-bu u2numun2-gin7 ba-ze2 ur2-ba ti mi-ni-ib-bal
415saj sahar-ra ki ba-ni-ib-u2-us2 lu2 zi-zi la-ba-tuku
416jicze2-na-bi gu2 ba-an-gur5-uc saj cu bi2-in-hu-hu-uz
417jica2-an zu2-lum-ma-bi tul2 du7-du7 ba-ra-an-BU.BU-de3-ec
418gi zi NAB? kug-ge mu2-a cu ba-e-la2-la2
419gu2-un gal-gal-e mi-ni-in-jar-re-ec-a kur-re i3-il2-il2
420e2-e jic-bur2 mah-bi ba-cub bad3-si-bi ba-gul
421mac2-ance zid-da gab2-bu-ba gu2-da la2-a-bi
422ur-saj ur-saj-e gaz-a-gin7 igi-bi-ta ba-cu2
423ucumgal ka du8-a pirij-ja2 ni2 gur3-gur3-ru-bi
424am dab5-ba-gin7 saman-e bi2-in-cub-bu-ri ki-erim2-e ba-ab-de6
425ki-tuc kug dnanna tir cim jicerin-na-gin7 ir-si-im-bi ba-gul
(1 ms. adds the line:
425Aa-sal-bar-bi kug-sig17 na4za-gin3 ki X X-da dug4-ga-a-bi)
426e2 u6 di-bi i3-dug3-ga-ri u6 di-bi ba-gul
427ud-gin7 kur-kur-ra im-si-a an-usan an-na-gin7 ba-e-du3
428jicig-bi mul? an-na X-bi [...] dug4-ga-ba
429urudbulug gal-gal-e KA [...]-gi4-gi4 ba-ra-an-bu-bu-uc
430kuca2-si-bi a-ba /IM\ [...] en3-bi-ce3 TUG2.PI.[...] ba-ab-dug4
431jicnu-kuc2-u3-bi-da lu2 kar-ra-gin7 er2 gig i3-ce8-ce8
432jicsaj-kul jicsahab2 kug-ga jicig gal gu2 gid2-i nu-mu-na-ab-be2
433jicig gu2 gid2-da za-pa-aj2-bi ba-cub lu2 gu2 gid2-i la-ba-an-tuku
434[...] X-ba-ce3 ba-la2-la2 sila dajal-la ni2-bi ba-ab-jar
435ki X X-da ki lugal gub-bu-na nidba-bi ba-kur2
436ki? kug-ba tigi2 cem5 kuca2-la2-e gu3 nun nu-mu-ni-ib-be2
437jictigi2 mah-ba er2? X [...]-si-a cir3 kug nu-mu-na-ab-be2
438dub-la2-mah ki nam tar-re-de3 ka-inim-ma nu-jal2
439jicgu-za ki di ku5-ru-bi nu-mu-un-gub di si nu-um-sa2-e
440dalamuc-e jicjidru ba-da-an-cub cu-ni gu4?-ud-gu4-ud
441a2-nu2-da kug dnanna-ka balaj na-mu-un-tag-ge-ne
442dub-cen kug lu2 igi nu-bar-re-dam erim2-e igi i-ni-in-bar
443jic-nu2 gi4-rin-na nu-um-gub u2 za-gin3 nu-mu-un-barag2
444urudalan AN.ZAG-ge4 si-a-ba gu2 gur5 ba-an-ne-ec
445engiz ensi kicib3-jal2-bi ec-da cu li-bi2-in-du7-uc
446gu2 ki-ce3 jal2-la-ba ba-e-sug2-sug2-ge-ec kur2-re ba-ab-lah5-e-ec
447us-ga kug cu-luh dadag-ga cag4-gada-la2-bi-e-ne
448jic-hur me kug-ga ba-da-ha-lam-e iri kur2-ce3 ba-e-re7-ec
449dsuen-e cag4 hul-la-ni a-a-ni-ir ba-ci-in-jen
450igi a-a ugu-na den-lil2-la2-ce3 dug3 ki ba-ni-in-us2
451a-a ugu-ju10 en3-tukum-ce3 nij2-cid-ju10 igi erim2 mu-e-du8 en3-tukum-ce3 SAR
452nam-en nam-lugal cum2-ma-za-am3 X mu-e-ci-de2?
453a-a den-lil2 lu2 a2 aj2-e dug4-ga zid
454inim kug-zu kalam-ma [...]
455[di] nij2-kur2-zu /cag4\ [...]
456cag4 su2-mu-ug-ga i-zi-gin7 hu-luh-ha-za igi zid bar-mu-un-ci-ib
457a-a den-lil2 nam mu-e-tar-ra jalga ba-ra-an-du8-du8
458SIG2.PA nam-en-na suh KEC2-da-ja2
459ud sikil mah luh-luh X X [...] X tug2mu-sir2-ra mi-ni-in-mur10
460den-lil2-le dumu-ni dsuen-ra inim zid mu-un-na-ab-be2
461dumu-ju10 iri nam-he2 giri17-zal ca-ra-da-du3-a bal-zu ba-ci-ib-tuku
462iriki gul bad3 gal bad3-si-bi sig10-ge5 u3-ur5-re bal an-ga-am3
463sa2 mi-ri-ib-dug4-ga bal ud gig2-gig2-ga-bi-ir jal2-lu ca-ra-da
464dur2-u3-ri ki-tuc e2-temen-ni2-gur3-ru-za zid-de3-ec du3-du3-am3
465urim5ki giri17-zal-la he2-en-du3 uj3 he2-en-ci-gam-e
466ur2-bi-a nij2 he2-en-jal2 dacnan he2-eb2-da-tuc
467pa-bi-a giri17-zal he2-en-jal2 dutu he2-en-da-hul2
468jicbancur-ba he2-jal2 dacnan-ka gu2-da he2-em-mi-ib-la2
469urim5ki iri an-ne2 nam tar-re ki-bi ha-ra-ab-gi4-gi4
470den-lil2-le gu3 zid de2-am3 gu2 an-ce3 he2-en-zig3
471dnanna-ra ma-da sig igi-nim-ma gu2 hu-mu-na-ab-dirig
472dsuen-ra kaskal kur-ra-ke4 si he2-en-na-sa2-e
473muru9-gin7 ki us2-sa-a-gin7 cu mu-un-na-ja2-ja2
474inim dug4-ga an den-lil2-la2-kam cu zid he2-ja2-ja2
475a-a dnanna iriki-ni urim5ki-ma saj il2-la mu-un-gub
476cul dsuen e2-kic-nu-jal2-la-ce3 im-ma-da-an-ku4-ku4
477dnin-gal-e ja2-nun kug-ga-na ni2 mu-ni-ib-te-en-te-en
(1 ms. adds the line:
477Aurim5ki-ma e2-kic-nu-jal2-la-na im-ma-da-an-ku4-ku4)

478ki-ru-gu2 4-kam-ma


479iriki lil2-la2-am3 cag4-bi a-ce-ra gi er2-ra ba-an-mu2
480cag4-bi a-ce-ra gi er2-ra ba-an-mu2
481uj3-bi a-ce-er-ra ud mi-ni-ib-zal-zal-e

482jic-gi4-jal2-bi-im


483ud gig-ga ud gaba-zu zig3-ga-ab ud e2-za gi4-bi
484ud uru2 gul-gul ud gaba-zu zig3-ga-ab ud e2-za gi4-bi
485ud e2 gul-gul ud gaba-zu zig3-ga-ab ud e2-za gi4-bi
486ud ki-en-gi-ra ba-e-zal-la kur-re he2-eb-zal
487ud ma-da ba-e-zal-la kur-re he2-eb-zal
488kur ti-id-nu-umki-ma-ka he2-eb-zal kur-re he2-eb-zal
489kur gu-ti-umki-ma-ka he2-eb-zal kur-re he2-eb-zal
490kur an-ca4-anki-na-ka he2-eb-zal kur-re he2-eb-zal
491an-ca4-anki-e tum9 hul dal-la-gin7 kuc7 he2-ni-ib-su-su
492cag4-jar lu2 nij2-hul he2-en-da-dab5 uj3 he2-em-ci-ib-gam-e
493me an-na jic-hur uj3 gen6-ne2 an-ne2 nam-kur2-re
494di-kud ka-ac-bar-re uj3 si sa2-sa2-e an-ne2 nam-kur2-re
495kaskal kalam-ma-ke4 jiri3 ja2-ja2 an-ne2 nam-kur2-re
496an-ne2 den-lil2-bi nam-kur2-ru-ne an-ne2 nam-kur2-re
497den-ki dnin-mah-bi nam-kur2-ru-ne an-ne2 nam-kur2-re
498id2idigna id2buranun-na a-bi tum3-de3 an-ne2 nam-kur2-re
499cejx(IM.A) an-na ki-a ce gu-nu an-ne2 nam-kur2-re
500id2 a-bi-da a-cag4 ce-bi-da an-ne2 nam-kur2-re
501ambar-ambar-re ku6 mucen tum3 an-ne2 <nam-kur2-re>
502jic-gi gi uc2 gi henbur mu2-mu2-de3 an-ne2 nam-kur2-re
503an-ne2 den-lil2-bi nam-kur2-ru-ne
504den-ki dnin-mah-bi nam-kur2-ru-ne
505pu2-jickiri6 lal3 jectin u3-tud
506an-edin-na jicmac2-gurum u3-[tud]
507e2-gal-la zi su3-ud jal2 [u3-tud]
508a-ab-ba he2-jal2 nij2 u3-tud an-[ne2] [nam-kur2-re]
509ma-da uj3 lu-a sig igi-nim-ma an-[ne2] [nam-kur2-re]
510an-ne2 den-lil2-bi nam-kur2-re-ne an-ne2 nam-kur2-re
511den-ki dnin-mah-bi nam-kur2-re-ne [an]-ne2 nam-kur2-re
512iri du3-du3-a uj3 [car2-car2]-ra
513an ki nijin2-na uj3 saj sig10-ga
514dnanna nam-lugal-zu dug3-ga-am3 [ki]-za gi4-ni-ib
515urim5ki bal dug3 nam-he2 ud he2-ni-ib-su3-ud-de3
516uj3-bi u2 sal-la he2-eb-nu2 e-ne-su3-ud he2 (ms: bi) -em-ak?
517a nam-lu2-ulu3 ba-hub2 KU-re egi2-re mu-lu er2 a-ce-re
518dnanna a iri-zu a e2-zu a nam-lu2-u18-lu-zu

519ki-ru-gu2 5-kam-ma-am3


Top | Home This composition: translation | bibliography


Revision history

24.iv.1998-15.v.1998 : GC : standardisation
02.vi.1998-11.vi.1998 : JAB : proofreading
10.xi.1999 : GC : tagging
15.xii.1999 : ER : proofreading SGML
15.xii.1999 : ER : converting to HTML 4.0
7.ix.2001 : ER : header and footer reformatted; substantive content of file not changed